IZJAVA O UPRAVLJANJU PODATKOV

Zadnja posodobitev: 15. avgust 2018

IZJAVA O UPRAVLJANJU PODATKOV

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt

Ta izjava o upravljanju podatkov opisuje prakse družbe Caterpillar Inc. (skupaj z našimi podružnicami, »Caterpillar«, »mi«, »nas« ali »naše«) za zbiranje podatkov iz distribucijskih omrežij (vključno z zastopniki in njihovimi povezanimi subjekti, »distribucijska omrežja«), podružnic (kot je opredeljeno spodaj) ter vsake od naših in njihovih strank v zvezi s stroji, izdelki ali drugimi sredstvi in z njimi povezanimi delovišči (s skupnim imenom »sredstva«). Te podatke zbiramo na spletne in nespletne načine, vključno z: (1) aplikacijami in platformami za uporabo v računalnikih, API-jih in mobilnih napravah ali prek njih; (2) telematskimi ali drugimi napravami v sredstvih, ki jih izdelujejo Caterpillar ali druga podjetja (»naprave« in skupaj z aplikacijami »digitalne ponudbe«); in (3) našimi distribucijskimi omrežji, proizvajalci sestavnih delov, ponudniki storitev in strankami. Kot se uporablja v tej izjavi o upravljanju podatkov, »vi« pomeni vas kot posameznika in po potrebi podjetje ali subjekt, ki ga zastopate, ter vsakega od njegovih zaposlenih, posrednikov in predstavnikov.

To izjavo redno pregledujte, da boste razumeli, katere podatke prejemajo, ustvarjajo in prenašajo naše digitalne ponudbe ter kaj delamo s temi podatki. Če nam posredujete podatke o sistemu, podatke o poslovanju ali osebne podatke (kot so opredeljeni spodaj), se strinjate s pogoji in določili v tej izjavi o upravljanju podatkov, vključno z našim zbiranjem, uporabo in deljenjem teh podatkov.

KATERE PODATKE LAHKO ZBIRAMO

»Osebni podatki« so vsi podatki o določenem posamezniku oziroma podatki, ki identificirajo ali lahko identificirajo določenega posameznika, kot je podrobneje opisano v globalni izjavi o zasebnosti podatkov družbe Caterpillar. Čeprav ta izjava o upravljanju podatkov vključuje sklice na »Osebne podatke« zaradi jasnosti in preglednosti, za zadeve, opisane v dokumentih, vključno z zbiranjem, uporabo, prenosom, razkritjem in upravljanjem osebnih podatkov veljata globalna izjava o zasebnosti družbe Caterpillar in obvestilo o zasebnosti, ki velja za vaše digitalne ponudbe. Nič v tej izjavi o upravljanju podatkov ni namenjeno spreminjanju globalne izjave o zasebnosti podatkov družbe Caterpillar ali veljavnih obvestil o zasebnosti.

 »Podatki o sistemu« so podatki, ki se pridobijo, uporabljajo ali ustvarijo prek digitalnih ponudb, med drugim:

·     Podatki o napravah, sredstvih in sestavnih delih, vključno s številko modela, serijsko številko, številko naročila, številkami različic programske in strojne opreme, učinkovitostjo delovanja in konfiguracijo, kar vključuje delovna orodja ali druge zunanje naprave, ki so priključene na sredstva.

·     Elektronski podatki, vključno z dnevniki tipal, trendi, histogrami, podatki o dogodkih, drugimi opozorili, podatki o digitalnem stanju, kodami napak, časom mirovanja, dnevno in skupno porabo goriva, datotekami z elektronskimi podatki, ki so ročno ali samodejno preneseni iz sredstva, podatki o odpravljanju težav ter drugi podatki, odvisno od stranke in sredstva ter komunikacijskega kanala, ki ga uporablja naprava.

·      Podatki o pregledih, vključno z rezultati pregledov, ki so bili opravljeni s sistemom za pregled podjetja Caterpillar ali neodvisnega ponudnika.

·      Podatki o lokaciji naprave, vključno s fizično lokacijo sredstva (ki je določena npr. z uporabo satelita, sistema GPS, oddajnika mobilnega omrežja ter signalov Bluetooth ali Wi-Fi).

·      Podatki o tekočini, vključno z rezultati analiz vzorcev tekočin (kot so olja, hidravlične in hladilne tekočine), pridobljenih z uporabo orodij podjetja Caterpillar ali neodvisnega ponudnika.

·      Podatki zapisovalnika dogodkov, vključno z lokacijo, hitrostjo, smerjo in povezanimi videoposnetki, uporabo krmilnih elementov in podatki o pozitivnem nadzoru vlaka.

·      Zgodovina servisiranja in vzdrževanja, vključno z delovnimi nalogi (zapisi o vseh vzdrževanjih, popravilih, nakupih delov, zamenjavah in spremembah sredstev), življenjsko dobo sestavnega dela (zgodovina uporabe in obraba sestavnega dela), urnikom vzdrževanja, načrtovanim vzdrževanjem, podatki o kritju jamstva, pogodbami o vzdrževanju in popravilih, intervali servisiranja (načrtovani interval za načrtovano vzdrževanje z zamenjavo sestavnih delov sredstva), seznami sestavnih delov (seznami delov, ki sestavljajo sredstvo) in servisnimi objavami (opisovanje posebnih servisnih dejanj, ki jih je priporočilo podjetje Caterpillar, za odpravljanje znane težave sredstva).

·      Razmere na lokaciji in okoljske razmere, vključno z vrsto dela, ki se opravlja, stanjem cest ali poti, nadmorsko višino, podnebjem in sledenjem materialu.

·       Vzorci uporabe, vključno z vsemi uporabniško določenimi podatki, ki se nanašajo na izdelek, ki nam ga posredujete prek digitalne ponudbe.

»Podatki o delovanju« so dodatni podatki, ki jih lahko zbiramo ali so drugače posredovani iz distribucijskih omrežij, med drugim: 

·      Podatki v računih in pogodbah o servisiranju.

·      Podatki o uporabnikih distribucijskih omrežij, vključno z nekaterimi osebnimi podatki, ki se nanašajo na te uporabnike ali njihove prodajne zastopnike.

·      Podatki delovnega naloga, vključno s podatki o stranki, uporabljenim sredstvom, ugotovljenimi težavami in izvedenimi popravili.

·      Podatki o hierarhiji prodajalne, vključno s podatki o postopkih poročanja o inventarju zastopnika in obnavljanja zalog.

·      Podatki, ki jih distribucijska omrežja uporabljajo za upravljanje voznega parka sredstev (ki jih imajo v svoji lasti ali najemu), vključno z uporabniki distribucijskih omrežij in delovišč.

·      Podatki zastopnika o sestavnih delih, vključno s podatki v zvezi z upravljanjem in obnovitvijo inventarja delov ter strankinimi nakupi, vračili in menjavami.

Podatki, ki jih zbere Caterpillar, so lahko hkrati podatki o sistemu, osebni podatki in podatki o delovanju ali kombinacija le-teh. Če pošljete podatke o sistemu, podatke o delovanju ali osebne podatke, vključno s podatki o sistemu, ki se lahko nanašajo na naprave v sredstvih, ki jih ne proizvaja Caterpillar, zagotavljate, da imate pooblastilo za to in nam dovolite uporabo podatkov v skladu s to izjavo o upravljanju podatkov.

KAKO LAHKO ZBIRAMO PODATKE

Mi in naši ponudniki storitev lahko zbiramo podatke na različne načine, med drugim:

·      Prek naprav: podatke lahko prejmemo prek mobilne, satelitske, radijske ali ethernetne povezave iz sredstev, opremljenih z napravo, in lahko vključujejo podatke o sistemu (na primer podatke v zvezi z napravo ali sredstvom) ali osebne podatke (na primer podatke, ki jih ustvarijo naprave za spremljanje utrujenosti, kamera in sistemi za zaznavanje bližine v vozilu ter tehnologija za nadzor v kabini). Nekateri podatki se lahko zbirajo samodejno, na primer kode napak, ure delovanja in ravni goriva.

·         Prek aplikacij in v spletu: podatke lahko zbiramo prek aplikacij (npr. ko vnesete podatke o vzdrževanju) ali ko uporabljate naša spletna mesta, spletne storitve ali platforme. Podatke lahko prejmemo tudi na druge spletne načine, ko na primer sprožite prenos podatkov prek strežnikov na mestu uporabe ali nam po e-pošti pošljete podatke o pregledu. Zbiramo lahko tudi podatke, ki se običajno zbirajo prek spletnih mest in mobilnih aplikacij, na primer podatke o brskalniku in napravi, podatke o uporabi aplikacij, podatke, zbrane prek piškotkov, oznak slikovnih pik in drugih tehnologij, naslove IP in podatke o lokaciji.

·      Brez povezave: podatke lahko zbiramo, ko komunicirate z nami ali našimi distribucijskimi omrežji, se udeležite enega od naših sejmov, oddate naročilo ali se obrnete na storitve za stranke.

·      Od proizvajalcev sestavnih delov in proizvajalcev originalne opreme: podatke o sistemu lahko pridobimo od proizvajalcev sestavnih delov v vaših sredstvih ali sredstev, ki so jih izdelali drugi in jih vi uporabljate. Ti podatki so nam lahko posredovani samodejno.

·      Prek nosljive tehnologije: podatke lahko zbiramo prek nosljive tehnologije, na primer naprav za spremljanje utrujenosti ali oznak RFID, ki so vdelane v zaščitne čelade ali varnostne brezrokavnike.

·      Od lastnikov sredstev, distribucijskih omrežij in drugih: prejmemo lahko dodatne podatke od lastnikov sredstev, distribucijskih omrežij, operaterjev in drugih oseb, ki upravljajo sredstvo.

Iz drugih virov: vaše podatke lahko prejmemo iz drugih virov, kot so javne zbirke podatkov, skupni trženjski partnerji, platforme družbenih medijev (vključno z osebami, s katerimi ste prijatelji ali drugače povezani) in drugih tretjih oseb. Podatke lahko zberemo ali ustvarimo iz podatkov o odpravljanju težav, od ponudnikov storitev (na primer analitikov tekočin in inšpektorjev na lokacijah) ali iz evidenc vzdrževanja, pregledov ali garancije.

KAKO LAHKO UPORABIMO PODATKE

Zbrane podatke lahko uporabimo in dovolimo našim distribucijskim omrežjem, da jih uporabijo, za naslednje namene:

·      Da vam in drugim zagotovimo storitve.

·      Da vam ali zastopniku dovolimo spremljanje stanja sredstev, da vam omogočimo uporabo aplikacij, da zaključimo in izpolnimo nakupe ter da komuniciramo z vami glede nakupa ali najema ter vam zagotovimo povezane storitve za stranke. 

·      Da izpolnimo pogodbo o podpori kupcem, izvedemo vzdrževanje in popravila ter zagotovimo najeta sredstva ali dele.

·      Da podamo priporočila glede varnosti, stanja sredstev, vzdrževanja, učinkovitosti delovišča in usposabljanja za produktivnost upravljavcev.

·      Da izboljšamo varnost delovanja strojev, vključno s sledenjem oddaljenosti do sredstev, drugih predmetov ali ljudi.

·      Da omogočimo storitve servisiranja na daljavo, na primer odpravljanje težav na daljavo in nastavitev na daljavo.

·      Da vam omogočimo storitve in vsebino na osnovi lokacije.

·      Da omogočimo komunikacijo.

·      Da upravljamo povezavo s sredstvom ali napravo.

·      Da vam in drugim uporabnikom aplikacij omogočimo komunikacijo med sabo prek aplikacij. 

·      Da pošljemo administrativne ali pogodbene informacije, na primer informacije v zvezi s pogoji in določili uporabe digitalnih ponudb, pravilniki o garanciji ali pogodbami o storitvah.

·      Da vam posredujemo informacije o novih izdelkih in storitvah ter pošljemo trženjska sporočila, za katere menimo, da bi vas zanimala.

·      Da izvedemo tržno raziskavo ali ocenimo Caterpillar ali distribucijska omrežja.

·      Da izvedemo analize podatkov in revizije, izboljšamo izdelke, razvijemo nove izdelke, izboljšamo ali spremenimo naše digitalne ponudbe, prepoznamo trende uporabe ter upravljamo in razširimo naše poslovne dejavnosti ter za statistične analize na podlagi združenih in anonimnih podatkov, kot so poročila primerjalnih analiz.

·      Da zagotovimo storitve strankam, upravljamo potek dela, spremljamo popravila, napovemo prihodnja vzdrževanja in servise ter odpravimo težave. 

·      Da potrdimo učinkovitost priporočil, rešimo pritožbe in izpolnimo naročila.

·      Da upravljamo inventar in vam lahko zagotovimo dele in storitve.

·      Da upravljamo vozni park lastnih ali najetih sredstev.

·      Da povečamo učinkovitost postopkov in povečamo prodajo.

·      Da razvijemo digitalne aplikacije.

Druge uporabe:

·      Da vam omogočimo sodelovanje v nagradnih igrah, tekmovanjih ali podobnih promocijah ter da upravljamo te dejavnosti. Nekatere od teh dejavnosti imajo dodatna pravila, ki lahko vsebujejo dodatne informacije o tem, kako uporabljamo in razkrivamo vaše osebne podatke. Predlagamo, da natančno preberete taka pravila, vključno z globalno izjavo o zasebnosti podatkov družbe Caterpillar in veljavnimi obvestili o zasebnosti.

·      Za dodatne uporabe, kot je dogovorjeno med vami in nami.

Avdiovizualne podatke, ki določajo posameznika, ali fiziološke podatke za določljivega posameznika bomo uporabili samo za zagotavljanje izdelkov in storitev našim strankam, vključno s podajanjem priporočil glede varnosti, stanja sredstev, vzdrževanja, učinkovitosti delovišča in usposabljanja za produktivnost upravljavcev, ter za izboljšanje naših izdelkov in storitev. 

KAKO LAHKO RAZKRIJEMO PODATKE

Podatke lahko razkrijemo:

·      Subjektom, ki opravljajo neposredni ali posredni nadzor, jih nadzira ali so pod skupnim nadzorom z družbo Caterpillar Inc. (»podružnice«) za namene, opisane v tej izjavi o upravljanju podatkov. Caterpillar Inc. je subjekt, odgovoren za podatke, ki jih uporablja skupaj s svojimi podružnicami.

·      Distribucijskim omrežjem, da jim dovolimo uporabo podatkov o sistemu in osebnih podatkov, tako da ohranijo odnos z vami, vam zagotovijo storitve in vam pošljejo trženjska sporočila.

·      Lastnikom sredstev, da jim omogočimo upravljanje njihove uporabe sredstva.

·      Našim ponudnikom storitev, ki zagotavljajo storitve, kot so analize podatkov, informacijska tehnologija in povezana infrastruktura, razvoj aplikacij, gostovanje platform, storitve za stranke, razvoj izdelkov, revizije, svetovalne in druge storitve.

·      Proizvajalcem sestavnih delov, da jim omogočimo študije uporabe njihovih izdelkov, izboljšanje izdelkov in razvoj novih izdelkov.

·      Agentom, ponudnikom storitev ali tretjim osebam, ki imajo pogodbo ali so sklenile posel z lastniki sredstev, ki so odgovorni za upravljanje sredstev.

·      Tretji osebi v primeru reorganizacije, združitve, prodaje, skupnega vlaganja, dodelitve, prenosa ali drugačne razporeditve vseh ali določenega dela poslovanja, sredstev ali delnic našega podjetja ali naših podružnic (vključno v povezavi s stečajem ali podobnimi postopki).

·      Zaradi zagotavljanja podatkov v skladu s to izjavo o upravljanju prek portala za razvijalce Cat ali drugih podobnih API-jev.

·      Dodatnim prejemnikom, kot je dogovorjeno med vami in nami.

Podatki o lokaciji: podatke o lokaciji lahko delimo z našimi podružnicami in distribucijskimi omrežji, da jim omogočimo zagotavljanje lokalizirane vsebine in storitev za vas. V nekaterih primerih lahko dovolite ali zavrnete takšno uporabo in/ali deljenje lokacije naprave, vendar vam v tem primeru mi in/ali naše podružnice in distribucijska omrežja morda ne bomo mogli zagotoviti ustreznih storitev in vsebine. 

Podatke lahko uporabimo ali razkrijemo, kot menimo, da je potrebno ali ustrezno: (a) po veljavni zakonodaji, vključno z zakoni zunaj države vašega prebivališča; (b) zaradi skladnosti s pravnim postopkom; (c) za odgovor na zakonite zahteve javnih in državnih organov, vključno z javnimi in državnimi organi zunaj države vašega prebivališča; (d) za uveljavljanje naših pogojev in določil; (e) za zaščito naših dejavnosti ali dejavnosti naših podružnic in distribucijskih omrežij; (f) za zaščito naših pravic, zasebnosti, varnosti ali lastnine in/ali pravic naših podružnic, distribucijskega omrežja, vas ali drugih, vključno za namene informacijske varnosti; in (g) da lahko uveljavimo razpoložljiva pravna sredstva ali omejimo škodo, ki jo utrpimo.

Anonimne ali združene informacije: anonimne ali združene informacije (tj. informacije, s katerimi ni mogoče prepoznati vas ali katerega koli drugega uporabnika digitalnih ponudb) lahko uporabimo in razkrijemo za vse namene, razen v primerih, ko veljavna zakonodaja zahteva drugače.

ODDALJENE STORITVE IN POSODOBITVE

Kot je podrobneje opisano v dokumentu za oddaljene storitve Cat® – postopek posodobitve programske opreme za izbiro telematike Product Link™ in programske opreme modula za nadzor opreme Cat, lahko glede na konfiguracijo vaše naprave in sredstva uporabimo podatke o sistemu, da na daljavo:

·      pregledamo in posodobimo naprave, ki jih izdelujemo ali kako drugače zagotavljamo (npr. za posodobitev sistemskih nastavitev ali upravljanje operaterjev za komunikacije, ki se uporabljajo za povezovanje s podjetjem Caterpillar ali našimi podružnicami).

·      posodobimo programsko opremo, ki nadzoruje delovanje stroja za vaše sredstvo Cat, in pošljemo datoteke za posodobitev programske opreme v sredstvo, ki se pripravlja za posodobitev.

Glejte dokument oddaljenih storitev Cat® – postopek posodobitve programske opreme za izbiro telematike Product Link™ in programske opreme modula za nadzor opreme Cat, kjer najdete več informacij o našem upravljanju posodobitev programske opreme na daljavo in vaših izbirah glede posodobitev programske opreme na daljavo.

VARNOST

Uporabljamo razumne organizacijske, tehnične in administrativne ukrepe, namenjene zaščiti podatkov v naši organizaciji. Na žalost ni mogoče zagotoviti 100-odstotne varnosti prenosa podatkov ali sistema za shranjevanje. Če menite, da vaša interakcija z nami ni več varna (če na primer menite, da je ogrožena varnost vašega računa), nas o tem takoj obvestite v skladu s spodnjim razdelkom »Stik z nami«.

MOŽNOSTI OSEBNIH PODATKOV IN DOSTOP DO NJIH

Glejte globalno izjavo o zasebnosti podatkov družbe Caterpillar in veljavna obvestila o zasebnosti, kjer so obrazložene vaše pravice in možnosti glede naše uporabe in razkrivanja vaših osebnih podatkov.

DRUGI POMEMBNI PODATKI

Vsebine tretjih oseb: Ta izjava o upravljanju podatkov ne obravnava in nismo odgovorni za (i) zasebnost, podatke ali druge prakse katere koli tretje osebe, ki upravlja katero koli spletno mesto ali spletno storitev, na katero se povezujejo digitalne ponudbe (naše aplikacije lahko na primer vključujejo hiperpovezavo do lokalnih vremenskih podatkov, ki jih zagotavlja tretja oseba, s katero nimamo poslovnega odnosa) in (ii) osebne podatke, ki jih upravlja tretja oseba, na primer dobavitelj, ponudnik storitev ali stranka, tudi če te osebne podatke zbira ali kako drugače obdeluje Caterpillar. Poleg tega vključitev povezave v digitalno ponudbo ne pomeni, da mi ali naše podružnice oglašujemo povezano spletno mesto ali storitev.

Čezmejni prenosi: Vaši podatki se lahko shranjujejo in obdelujejo v kateri koli državi, kjer poslujemo mi ali naši ponudniki storitev. Če uporabite digitalno ponudbo ali nam na drug način posredujete podatke v skladu s to izjavo o upravljanju podatkov, soglašate s prenosom podatkov v države zunaj države vašega prebivališča, vključno z Združenimi državami, kjer morda veljajo pravila o varstvu podatkov, ki se razlikujejo od tistih v vaši državi.

Občutljivi podatki: Naše digitalne ponudbe niso namenjene temu, da nam pošljete občutljive osebne podatke, kot so številke socialnega zavarovanja ter podatki o rasnem ali etničnem poreklu, političnih, verskih ali drugih prepričanjih, genetskih značilnostih, kazenski preteklosti ali članstvu v sindikatu. Prosimo, da se vzdržite pošiljanja takih podatkov v digitalnih ponudbah ali prek njih oziroma na druge načine.

Distribucijska omrežja: Distribucijska omrežja imajo morda svoje izjave o zasebnosti in pravilnike o upravljanju podatkov. Svetujemo vam, da redno pregledujete te izjave. Te izjave in pravilniki so specifični za zadevnega zastopnika in ne veljajo za naše zbiranje, uporabo, razkrivanje ali upravljanje podatkov, kot je opisano v tej izjavi o upravljanju podatkov, globalni izjavi o zasebnosti podatkov družbe Caterpillar in veljavnih obvestilih o zasebnosti.

POSODOBITVE TE IZJAVE O UPRAVLJANJU PODATKOV

To izjavo o upravljanju podatkov lahko spremenimo. Legenda »ZADNJA POSODOBITEV« na vrhu te strani označuje, kdaj je bila ta izjava o upravljanju podatkov nazadnje revidirana. Vse spremembe začnejo veljati, ko objavimo revidirano izjavo o upravljanju podatkov. Vaša uporaba digitalnih ponudb po teh spremembah pomeni, da sprejmete spremenjeno izjavo o upravljanju podatkov.

STIK Z NAMI

Če imate vprašanja o tej izjavi o upravljanju podatkov, nam pišite na e-poštni naslov CatDigitalSupport@Cat.com.