ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία ενημέρωση: 15 Αυγούστου 2018

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt

Η παρούσα Δήλωση Διαχείρισης Δεδομένων περιγράφει τις πρακτικές της Caterpillar Inc. (μαζί με τις  Συνδεδεμένες  Εταιρείες  μας,    "Caterpillar",  «εμείς»,  «εμάς»    ή    «(δικό)  μας»)  για  τη συλλογή πληροφοριών από δίκτυα διανομής (συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων και των συνδεδεμένων οντοτήτων τους,   «Δίκτυα Διανομής»),   Συνδεδεμένες Εταιρείες (όπως ορίζονται παρακάτω)  και  κάθε  ένας  από  τους  δικούς  μας  και  δικούς  τους  πελάτες, που  σχετίζονται  με μηχανήματα, προϊόντα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και τους σχετικούς χώρους εργασίας τους (συνολικά «Περιουσιακά  Στοιχεία»).

Συλλέγουμε   αυτές   τις   πληροφορίες   μέσω  ηλεκτρονικών   και   μη  (online   &  offline)   μέσων, συμπεριλαμβανομένων:  (1)  εφαρμογών  και  πλατφορμών  για  χρήση  σε  ή  μέσω  υπολογιστικών υπολογιστών,    Διεπαφών   Προγραμματισμού   Εφαρμογών   (API)   και   κινητών   συσκευών·   (2) τηλεματικής    ή    άλλων    τεχνολογικών    προϊόντων    επί    των    Περιουσιακών    Στοιχείων,    είτε κατασκευάζονται  από  την  Caterpillar  είτε  από  άλλες  εταιρείες   («Συσκευές»   και,  μαζί  με  τις Εφαρμογές,   "Ψηφιακές  Παροχές")·  και  (3)  των  δίκτυων  διανομής  μας,  των  κατασκευαστών εξαρτημάτων,  παρόχων  υπηρεσιών  και  οι  πελάτες  μας.  Το  «εσείς»,  ως  χρησιμοποιείται  στην παρούσα Δήλωση Διαχείρισης Δεδομένων,  νοείται για το πρόσωπό σας  και, κατά περίπτωση, για την εταιρεία ή την οντότητα που εκπροσωπείτε και κάθε ένα από τους υπαλλήλους, τους βοηθούς εκπληρώσεως και τους αντιπροσώπους της.

Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά προσεκτικά την παρούσα Δήλωση για να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες λαμβάνουν, δημιουργούν και μεταδίδουν, οι Ψηφιακές Παροχές μας. Παρέχοντας μας Δεδομένα Συστήματος, Δεδομένα Λειτουργιών ή Προσωπικές Πληροφορίες (κάθε μία όπως ορίζεται παρακάτω), συμφωνείτε με  τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δήλωσης Διαχείρισης Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, χρήσης και διαμοιρασμού αυτών των πληροφοριών.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ

"Προσωπικές Πληροφορίες" είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή που προσδιορίζει ή μπορεί να αναγνωρίσει ένα συγκεκριμένο Φυσικό πρόσωπο, όπως περιγράφεται περαιτέρω  στην   Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου (Caterpillar  Global  Data Privacy Statement). Ενώ η παρούσα Δήλωση Διαχείρισης Δεδομένων περιλαμβάνει αναφορές σε Προσωπικές Πληροφορίες για σκοπούς σαφήνειας και διαφάνειας, η Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου Caterpillar (Caterpillar Global Data Privacy Statement) και η δήλωση απορρήτου που ισχύει για τις Ψηφιακές Παροχές σας, εφαρμόζονται σε σχέση και ελέγχουν τα θέματα που περιγράφονται σε αυτά τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, χρήσης, μεταφοράς, αποκάλυψης   και   διαχείρισης   προσωπικών   πληροφοριών.   Τίποτα   στην   παρούσα   Δήλωση Διαχείρισης Δεδομένων δεν έχει ως στόχο να τροποποιήσει τη Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου Caterpillar  (Caterpillar Global  Data  Privacy  Statement)  ή  οποιεσδήποτε  ισχύουσες  ειδοποιήσεις απορρήτου.

«Δεδομένα Συστήματος» είναι πληροφορίες που εισάγονται ή χρησιμοποιούνται από ή δημιουργούνται μέσω Ψηφιακών Παροχών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

•  Πληροφορίες  Συσκευής,  Περιουσιακού  Στοιχείου  και  Συστατικών,    συμπεριλαμβανομένου του αριθμού μοντέλου, του σειριακού αριθμού, του αριθμού παραγγελίας, των αριθμών έκδοσης λογισμικού και υλικού, των επιδόσεων και των παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων ή άλλων περιφερειακών συσκευών που είναι συνδεδεμένες με τα Περιουσιακά Στοιχεία.

•  Ηλεκτρονικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων καταγραφής αισθητήρων, των τάσεων,   των   ιστογραμμάτων,   των   δεδομένων   συμβάντων,   άλλων   ειδοποιήσεων,   των δεδομένων   ψηφιακής   κατάστασης,   των   κωδικών   βλάβης,   του   χρόνου   αδράνειας,   της ημερήσιας και αθροιστικής κατανάλωσης καυσίμου, των δεδομένων εκπομπών, των ωρών του

μετρητή εξυπηρέτησης, των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων που λαμβάνονται χειροκίνητα ή αυτόματα   από   ένα   Περιουσιακό   Στοιχείο,  δεδομένα   επίλυσης   προβλημάτων   και   άλλα δεδομένα, ανάλογα με τον πελάτη και το Περιουσιακό στοιχείο και το κανάλι επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από μια συσκευή.

• Δεδομένα επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των  επιθεωρήσεων με τη χρήση συστήματος επιθεώρησης caterpillar ή τρίτου μέρους.

• Πληροφορίες θέσης Συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής θέσης ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. καθορίζεται με τη χρήση δορυφορικών σημάτων, GPS, πύργου κινητής τηλεφωνίας,  Bluetooth ή Σήματα Wi-Fi).

• Fluid  Data,  συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων ανάλυσης δειγμάτων υγρών (όπως λάδι, υδραυλικά και ψυκτικά υγρά) που λαμβάνονται με τη χρήση εργαλείων Caterpillar ή τρίτων.

• Δεδομένα καταγραφής συμβάντων, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, της ταχύτητας, της κατεύθυνσης   και των σχετικών εγγραφών βίντεο, της χρήσης των χειριστηρίων και των πληροφοριών θετικού ελέγχου αμαξοστοιχίας.

• Ιστορικό  υπηρεσιών  και  συντήρησης,  συμπεριλαμβανομένων  των  παραγγελιών  εργασίας (αρχεία συντήρησης, αγορών εξαρτημάτων, αντικατάστασης και τροποποίησης ενός Περιουσιακού Στοιχείου), διάρκειας ζωής εξαρτημάτων (ιστορικό χρήσης και διάρκειας ζωής ενός εξαρτήματος), χρονοδιάγραμμα συντήρησης, προγραμματισμένης συντήρηση, δεδομένων κάλυψης εγγύησης, συμβάσεων συντήρησης και επισκευής, διαστημάτων συντήρησης (προγραμματισμένο διάστημα για προγραμματισμένη συντήρηση δραστηριοτήτων αντικατάστασης εξαρτημάτων για ένα Περιουσιακό Στοιχείο), λιστών συστατικών (λίστες των ανταλλακτικών   που απαρτίζουν ένα Περιουσιακό στοιχείο) και επιστολών υπηρεσιών (που περιγράφουν ειδικές ενέργειες σέρβις που συνιστώνται από την Caterpillar για τη διόρθωση ενός γνωστού προβλήματος με ένα περιουσιακό στοιχείο).

• Συνθήκες χώρου και περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του είδους των εργασιών που πραγματοποιούνται, της κατάστασης των δρόμων ή των γραμμών, του υψομέτρου,   και ιχνηλασιμότητας κλίματος  υλικών.

• Μοτίβα Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών που ορίζονται από το

χρήστη σχετικά με ένα προϊόν που μας παρέχετε μέσω μιας Ψηφιακής Παροχής.

"Δεδομένα λειτουργιών" είναι πρόσθετες πληροφορίες από τις οποίες ενδέχεται να συλλέξουμε ή που παρέχονται με άλλο τρόπο από  δίκτυα διανομής, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Πληροφορίες που περιέχονται σε τιμολόγια και συμβάσεις υπηρεσιών.

• Πληροφορίες   σχετικά   με   τους   πελάτες   των   Δικτύων   Διανομής,   συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Προσωπικών Πληροφοριών που σχετίζονται με αυτούς τους πελάτες ή τους αντιπροσώπους πωλήσεών τους.

• Δεδομένα παραγγελίας εργασίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον πελάτη, το εμπλεκόμενο Περιουσιακό στοιχείο, το πρόβλημα που εντοπίστηκε και τις επισκευές που εκτελούνται

• Αποθήκευση  δεδομένων  ιεραρχίας,  συμπεριλαμβανομένων  πληροφοριών  σχετικά  με  την αναφορά αποθέματος εμπόρου και τις διαδικασίες αναπλήρωσης.

• Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τα Δίκτυα Διανομής για τη διαχείριση ενός στόλου Περιουσιακών Στοιχείων (είτε ιδιόκτητα είτε μισθωμένα), συμπεριλαμβανομένων των πελατών των δικτύων διανομής και χώρων εργασίας.

• Δεδομένα  Εμπόρων  για  τα  συστατικά/εξαρτήματα,  συμπεριλαμβανομένων  πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση και την αναπλήρωση των αποθεμάτων εξαρτημάτων, καθώς και τις αγορές, επιστροφές και αντικαταστάσεις.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Caterpillar μπορεί ταυτόχρονα να αποτελούν Δεδομένα Συστήματος, Προσωπικές  Πληροφορίες  και  Δεδομένα Λειτουργιών ή οποιονδήποτε  συνδυασμό αυτών. Εάν υποβάλετε δεδομένα συστήματος, δεδομένα λειτουργιών ή προσωπικάδεδομένα Ι, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Συστήματος που ενδέχεται να σχετίζονται με συσκευές σε Περιουσιακά  στοιχεία  που  δεν  κατασκευάζονται  από  την  Caterpillar,  δηλώνετε  ότι  έχετε  την

εξουσία να το κάνετε και να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Διαχείρισης Δεδομένων.

ΠΩΣ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες με διάφορους τρόπους, όπως:

• Μέσω Συσκευών: Ενδέχεται να λαμβάνουμε   πληροφορίες μέσω κινητής ή δορυφορικής σύνδεσης ή σύνδεσης ραδιοφώνου ή Ethernet από Περιουσιακά Στοιχεία που είναι εξοπλισμένα με μια Συσκευή, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν Δεδομένα Συστήματος (όπως πληροφορίες σχετικά με τη Συσκευή ή το Περιουσιακό Στοιχείο) ή προσωπικές πληροφορίες (όπως από πληροφορίες που παράγονται από συσκευές παρακολούθησης κόπωσης, συστήματα ανίχνευσης κάμερας επί του σκάφους και συστήματα ανίχνευσης εγγύτητας και τεχνολογία παρακολούθησης της καμπίνας). Ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα, όπως κωδικοί βλαβών, ώρες λειτουργίας και επίπεδα καυσίμων.

• Μέσω  εφαρμογών  και  ηλεκτρονικά  (OnLine):  Ενδέχεται να συλλέγουμε    πληροφορίες μέσω Εφαρμογών (π.χ. όταν εισάγετε πληροφορίες συντήρησης) ή όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή τις  πλατφόρμες μας. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε   πληροφορίες   μέσω  άλλων   διαδικτυακών   μέσων,  όπως  όταν   ξεκινάτε   μια μεταφορά δεδομένων μέσω διακομιστών σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή πληροφοριών από επιθεώρησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που συνήθως συλλέγονται μέσω ιστότοπων και εφαρμογών για κινητές συσκευές, όπως πληροφορίες προγράμματος περιήγησης και συσκευής, δεδομένα χρήσης εφαρμογών, πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, ετικέτες pixel και άλλες τεχνολογίες, διευθύνσεις IP και πληροφορίες τοποθεσίας.

• Εκτός σύνδεσης: Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας ή με τα Δίκτυα Διανομής μας, παρευρίσκεστε σε μία από τις εμπορικές μας εκθέσεις, κάνετε μια παραγγελία ή επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών.

• Από κατασκευαστές εξαρτημάτων και Κατασκευαστών Εξοπλισμού (OEM): Ενδέχεται να λάβουμε Δεδομένα Συστήματος από κατασκευαστές των συστατικών που ενσωματώνονται στα Περιουσιακά Στοιχεία σας ή των Περιουσιακών Στοιχείων σας, που κατασκευάζονται από άλλους και χρησιμοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μας παρέχονται αυτόματα.

• Μέσω wearable (ενδυόμενης) τεχνολογίας: Μπορούμε να συνταχθούμετις πληροφορίες λεκών μέσω της wearable τεχνολογίας, όπως οι συσκευές ελέγχου κούρασης ή οι ετικέττες RFID που ενσωματώνονται στα καπέλα προστασίας ή τα γιλέκα ασφάλειας.

• Από  ιδιοκτήτες  Περιουσιακών  Στοιχείων,  δίκτυα  διανομής  και  άλλα:  Ενδέχεται  να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες από ιδιοκτήτες Περιουσιακών Στοιχείων,    δίκτυα διανομής,  φορείς εκμετάλλευσης  και άλλα πρόσωπα που έχουν διαχειριστική ευθύνη για ένα Περιουσιακό Στοιχείο.

• Από άλλες πηγές: Ενδέχεται να λάβουμε τις πληροφορίες σας από άλλες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων, κοινούς συνεργάτες μάρκετινγκ, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένων των προσώπων με τους οποίους είστε φίλοι ή είστε με άλλο τρόπο συνδεδεμένοι) και από άλλα τρίτα μέρη. Ενδέχεται να συλλέξουμε ή να αντλήσουμε πληροφορίες από την αντιμετώπιση προβλημάτων δεδομένων, από τους παρόχους υπηρεσιών σας (όπως αναλυτές ρευστών και επιθεωρητές ιστοτόπων) ή από αρχεία συντήρησης, επιθεώρησης ή εγγύησης.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενδέχεται  να,  και  να  επιτρέψουμε  στα  Δίκτυα  Διανομής  μας,  να  χρησιμοποιήσουμε  τις πληροφορίες που συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς και σε άλλους:

• Για να επιτρέψετε σε εσάς ή στον Έμπορό σας να παρακολουθείτε την κατάσταση των Περιουσιακών Στοιχείων, να σας παρέχεται χρήση εφαρμογών, να ολοκληρώνετε και να εκπληρώνετε αγορές και προς επικοινωνία μαζί σας σχετικά με την αγορά ή τη ενοικίαση σας και να σας παρέχεται η σχετική εξυπηρέτηση πελατών.

• Για  να  εκπληρώνονται  συμφωνίες  υποστήριξης  πελατών,  να  εκτελείται  συντήρηση  και επισκευές και να παραδίδονται περιουσιακά στοιχεία ή ανταλλακτικά ενοικίασης.

• Να γίνονται συστάσεις σχετικά με την ασφάλεια, την «υγεία» των Περιουσιακών Στοιχείων, τη συντήρηση, την αποδοτικότητα του εργοταξίου και την κατάρτιση προς παραγωγικότητα των χειριστών.

• Για να ενισχυθεί η ασφάλεια των λειτουργιών του μηχανήματος, μεταξύ άλλων με την παρακολούθηση της εγγύτητας με τα Περιουσιακά Στοιχεία άλλων αντικειμένων ή ανθρώπων .

• Για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες απομακρυσμένων τεχνικών, όπως η απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων και η απομακρυσμένη ρύθμιση.

• Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες και περιεχόμενο βάσει τοποθεσίας.

•  Για να ενεργοποιήσετε επικοινωνίες:

• Για να διαχειριστείτε τη σύνδεση με το Περιουσιακό Στοιχείο ή τη Συσκευή.

• Για να επιτρέψετε σε εσάς και σε άλλους χρήστες των Εφαρμογών να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω εφαρμογών.

• Για την αποστολή διοικητικών ή συμβατικών πληροφοριών, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης Ψηφιακών Παροχών, πολιτικών εγγύησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

• Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να σας στέλνουμε επικοινωνία μάρκετινγκ που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

• Για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς:

• Για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή την αξιολόγηση της Caterpillar ή των Δικτύων Διανομής.

• Για την εκτέλεση ανάλυσης στοιχείων, ελέγχων, βελτίωσης των προϊόντων, ανάπτυξης νέων προϊόντων, ενίσχυσης, βελτίωσης ή τροποποίησης των Ψηφιακών Παροχών μας, για τον εντοπισμό τάσεων χρήσης και λειτουργίας και την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, καθώς και για στατιστική ανάλυση με βάση συγκεντρωτικά και αποπροσδιοριζόμενα δεδομένα, όπως αναφορές συγκριτικής αξιολόγησης.

• Για   την   παροχή   υπηρεσιών   σε   πελάτες,   τη   διαχείριση   της   ροής   εργασιών,   την παρακολούθηση  επιδιορθώσεων, την  πρόβλεψη  μελλοντικής συντήρησης  και εξυπηρέτησης και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

• Για την επικύρωση της αποτελεσματικότητας των συστάσεων, την επίλυση καταγγελιών και την εκπλήρωση Παραγγελιών.

• Για τη διαχείριση των αποθεμάτων, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε ανταλλακτικά και υπηρεσίες.

• Για τη διαχείριση ενός στόλου ιδιόκτητων ή μισθωμένων Περιουσιακών Στοιχείων.

• Για  να  μεγιστοποιήσετε  την  αποτελεσματικότητα  των  λειτουργιών  και  να  αυξήσετε  τις πωλήσεις.

• Για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.

• Άλλες Χρήσεις:

• Για να μπορείτε να συμμετέχετε σε κληρώσεις, διαγωνισμούς  ή παρόμοιες προσφορές και να διαχειρίζεστε αυτές τις δραστηριότητες. Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες έχουν πρόσθετους κανόνες, οι οποίοι θα μπορούσαν να περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τις Προσωπικές σας πληροφορίες. Σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τέτοιους τέτοιους κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Δήλωσης Απορρήτου   της Caterpillar (Caterpillar Global Data Privacy Statement) και τυχόν σχετικών ειδοποιήσεων απορρήτου.

• Για πρόσθετες χρήσεις, όπως συμφωνήθηκε από εσάς και εμάς.

Όσον αφορά τα οπτικοακουστικά δεδομένα που προσδιορίζουν ένα άτομο ή φυσιολογικά δεδομένα για ένα αναγνωρίσιμο άτομο, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα μόνο για να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής συστάσεων σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία του Περιουσιακού Στοιχείου, συντήρηση, την αποδοτικότητα του εργοταξίου και την κατάρτιση παραγωγικότητας για τους φορείς εκμετάλλευσης, καθώς και για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

ΠΩΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες:

• Στις οντότητες που άμεσα ή έμμεσα, ελέγχουν την Caterpillar Inc, ελέγχονται από αυτήν ή είναι υπό κοινό έλεγχο από αυτή («Συνδεδεμένες (Εταιρείες)»)   για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Διαχείρισης Δεδομένων. Η Caterpillar Inc. είναι ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από κοινού με τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της.

• Στα Δίκτυα Διανομής για να τους επιτρέψετε να χρησιμοποιούν δεδομένα συστήματος και προσωπικές πληροφορίες για τη διατήρηση σχέσεων μαζί σας, την παροχή υπηρεσιών σε εσάς και την αποστολή επικοινωνιών μάρκετινγκ σε εσάς.

• Στους  ιδιοκτήτες  Περιουσιακών  Στοιχείων,  για  να  τους  επιτρέψει  να  διαχειρίζονται  τη χρήση του περιουσιακού τους στοιχείου.

• Στους παρόχους υπηρεσιών προς εμάς που παρέχουν υπηρεσίες όπως ανάλυση δεδομένων, τεχνολογία πληροφοριών και συναφή παροχή υποδομών, ανάπτυξη εφαρμογών, φιλοξενία πλατφόρμας, εξυπηρέτηση πελατών, ανάπτυξη προϊόντων, λογιστικός έλεγχος, συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες.

• Στους κατασκευαστές εξαρτημάτων/συστατικών, να τους επιτρέψουν να μελετήσουν τη χρήση των προϊόντων τους, να βελτιώσουν τα προϊόντα τους και να αναπτύξουν νέα προϊόντα.

• Σε  αντιπροσώπους/πράκτορες,  παρόχους  υπηρεσιών  ή  άλλα  τρίτα  μέρη  που  έχουν συνάψει σύμβαση ή έχουν συνεργαστεί με ιδιοκτήτες Περιουσιακών Στοιχείων, οι οποίοι έχουν διαχειριστική ευθύνη για το Περιουσιακό Στοιχείο.

• Σε  τρίτο  μέρος  σε  περίπτωση  αναδιοργάνωσης,  συγχώνευσης,  πώλησης,  κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος της επιχείρησής μας ή Συνδεδεμένης μας, ή περιουσιακών Στοιχείων ή μετοχών (συμπεριλαμβανομένης της πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών).

• Για να καταστήστε τα δεδομένα διαθέσιμα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Διαχείρισης

Δεδομένων μέσω της Πύλης  Ανάπτυξης Cat (Developer Portal) ή άλλων παρόμοιων APl.

• Σε επιπλέον παραλήπτες, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ μας.

Δεδομένα τοποθεσίας: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες τοποθεσίας στις Συνδεδεμένες μας και τα Δίκτυα Διανομών να τους δώσουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουν περιεχόμενο και υπηρεσίες με βάση την τοποθεσία σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας επιτραπεί να παράσχετε ή να αρνηθείτε τέτοιες χρήσεις ή/και να μοιραστείτε την τοποθεσία της Συσκευής σας, αλλά αν το κάνετε, εμείς ή/και οι Συνδεδεμένες και τα Δίκτυα Διανομής μας ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε  τις ισχύουσες υπηρεσίες και περιεχόμενο.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε πληροφορίες, όπως θεωρούμε αναγκαίες ή απαραίτητες: (α) σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας, β) προς συμμόρφωση με  νομικές απαιτήσεις· γ) προς απάντηση σε νόμιμα αιτήματα δημόσιων και κυβερνητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κυβερνητικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας· (δ) προς επιβολή/εφαρμογή όρων και προϋποθέσεων που θέσαμε, (ε) να προστατεύουμε τις δραστηριότητές μας ή οποιουδήποτε από τις Συνδεδεμένες μας και τα Δίκτυα Διανομής, (στ) να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία μας, ή/και των Συνδεδεμένων μας, των Δικτύων Διανομής, εσάς ή άλλων, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της ασφάλειας των πληροφοριών, και  (ζ)  για  να  μας  επιτρέψει  να  προχωρήσουμε  με  τα  διαθέσιμα  ένδικα  βοηθήματα  ή  να περιορίσουμε τις ζημίες που μπορεί να υποστούμε .

Αποχαρακτηρισμένες ή Συγκεντρωτικές Πληροφορίες: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να

αποκαλύψουμε μη προσδιοριστικές ή συγκεντρωτικές πληροφορίες   (δηλαδή   πληροφορίες

που  δεν  ταυτοποιούν  εσάς  ή  οποιονδήποτε  άλλο  χρήστη  των  Ψηφιακών  Προσφορών)  για

οποιονδήποτε σκοπό, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε διαφορετικά σύμφωνα με

την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Όπως περιγράφεται περαιτέρω στις «Απομακρυσμένες Υπηρεσίες- Διαδικασία Ενημέρωσης Λογισμικού για επιλογή της Τηλεματικής Product Link™   και Ελέγχου Αυτοτελούς Λογισμικής μονάδας Εξοπλισμού Cat της Caterpillar» [Cat® Remote Services – Software Update Process for select Product Link™ Telematics and Cat Equipment Control Module Software] ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής και του Περιουσιακού Στοιχείου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα συστήματος για να εξ αποστάσεως:

• Να εξετάζουμε και να ενημερώνουμε συσκευές που κατασκευάζουμε ή παρέχουμε με άλλο τρόπο (π.χ. για να ενημερώσουμε τις ρυθμίσεις του συστήματος ή να διαχειριστούμε τους φορείς επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με την Caterpillar ή τις Συνδεδεμένες Εταιρείες μας).

• Προς  ενημέρωση  του  λογισμικού  που  ελέγχει  τις  λειτουργίες  του  μηχανήματος  για  το Περιουσιακό Στοιχείο Cat σας και μπορεί να προωθήσουμ τα αρχεία ενημέρωσης λογισμικού στο Περιουσιακό Στοιχείο για τη προετοιμασία της ενημέρωσης.

Ανατρέξτε  στο   Cat® Remote Services – Software Update Process for select Product Link™ Telematics and Cat Equipment Control Module Software για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις ενημερώσεις απομακρυσμένου λογισμικού και τις επιλογές σας σχετικά μεαπομακρυσμένες ενημερώσεις λογισμικού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χρησιμοποιούμε εύλογα οργανωτικά, τεχνικά  και διοικητικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των πληροφοριών εντός του οργανισμού μας. Δυστυχώς, κανένα σύστημα μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλές. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν πιστεύετε ότι η ασφάλεια του λογαριασμού σας έχει παραβιαστεί), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως σύμφωνα με την ενότητα "Επικοινωνία μαζί μας" παρακάτω.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ανατρέξτε στη Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου της Caterpillar (Caterpillar Global Data Privacy Statement) και σε τυχόν ισχύουσες ειδοποιήσεις απορρήτου για να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση και την αποκάλυψη των Προσωπικών σας Πληροφοριών.

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο Τρίτων: Αυτή η Δήλωση Διαχείρισης Δεδομένων δεν αφορά και δεν είμαστε υπεύθυνοι για πληροφορίες ή άλλες πρακτικές οποιουδήποτε τρίτου που διαχειρίζεται οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή ηλεκτρονική υπηρεσία στην οποία «συνδέεται μια Ψηφιακή Παροχή (π.χ., οι Εφαρμογές μας μπορεί να περιλαμβάνουν, για την εξυπηρέτησή σας, έναν υπερσύνδεσμο προς τοπικές πληροφορίες καιρού που παρέχονται από τρίτο μέρος με το οποίο δεν έχουμε καμία επιχειρηματική σχέση) και (ii) Προσωπικές Πληροφορίες που ελέγχονται από τρίτο μέρος, όπως ένα προμηθευτή, έναν πάροχο υπηρεσιών ή έναν πελάτη, ακόμη και αν αυτές οι Προσωπικές Πληροφορίες συλλέγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλο τρόπο από την Caterpillar. Επιπλέον, η συμπερίληψη ενός συνδέσμου σε μια Ψηφιακή Παροχή δεν συνεπάγεται την έγκριση του συνδεδεμένου δικτυακού τόπου ή υπηρεσίας από εμάς ή από τις

 

Συνδεδεμένες μας.

Διασυνοριακές   μεταφορές:   Οι   πληροφορίες   σας   ενδέχεται   να   αποθηκεύονται   και   να

υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε ή όπου

λειτπυργούν οι πάροχοι υπηρεσιών προ εμας   και χρησιμοποιώντας μια Ψηφιακή Παροχή ή

παρέχεται δεδομένα  με άλλο τρόπο σε εμάς σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Διαχείρισης

Δεδομένων συναινείτε στη διαβίβαση πληροφοριών σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας,

συμπεριλαμβανομένων  των  Ηνωμένων  Πολιτειών,  οι  οποίες  ενδέχεται  να  έχουν  κανόνες

προστασίας δεδομένωνδιαφορετικούς από αυτούς της χώρας σας.

Ευαίσθητες Πληροφορίες: Οι Ψηφιακές Παροχές μας δεν έχουν σχεδιαστεί για να μας στέλνετε ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες, όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες που σχετίζονται με φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά οχήματα,θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, ή γενετικά χαρακτηριστικά, ποινικό υπόβαθρο ή συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σας ζητούμε να μην στέλνετε τέτοιες πληροφορίες στις Ψηφιακές Παροχές ή μέσω αυτών  ή με άλλο τρόπο.

Δίκτυα  Διανομής: Τα δίκτυα διανομής ενδέχεται να έχουν τις δικές τους δηλώσεις προστασίας προσωπικών  δεδομένων  και  πολιτικές  διαχείρισης  δεδομένων.  Σας  συνιστούμε  να επανεξετάζετε τακτικά αυτές τις δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις και πολιτικές αφορούν ειδικά τον ισχύοντα αντιπρόσωπο και δεν ισχύουν για τη συλλογή, τη χρήση, την   αποκάλυψη   ή την παρακολούθηση πληροφοριών όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Διαχείρισης Δεδομένων, στη Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου  της Caterpillar (Caterpillar Global Data Privacy Statement) και σε τυχόν ισχύουσες ειδοποιήσεις απορρήτου.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να αλλάξουμε αυτήν τη Δήλωση Διαχείρισης Δεδομένων. Ο τίτλος "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ"  στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας υποδεικνύει πότε αναθεωρήθηκε τελευταία φορά η παρούσα Δήλωση Διακυβέρνησης Δεδομένων. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα τίθενται σε όταν δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Δήλωση Διαχείρισης Δεδομένων. Η χρήση των Ψηφιακών Προσφορών από εσάς μετά από αυτές τις αλλαγές σημαίνει   ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη Δήλωση Διαχείρισης Δεδομένων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Διαχείρισης Δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο  CatDigitalSupport@cat.com.