VYHLÁSENIE O NAKLADANÍ S ÚDAJMI

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 15. augusta 2018 

VYHLÁSENIE O NAKLADANÍ S ÚDAJMI

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt

Toto Vyhlásenie o nakladaní s údajmi popisuje postupy spoločnosti Caterpillar Inc. (ďalej spoločne s našimi Pridruženými spoločnosťami ako „spoločnosti Caterpillar“, „my“, „nás“ alebo „naše“) pri zhromažďovaní informácií z distribučných sietí (vrátane predajcov a ich pridružených subjektov, „Distribučných sietí“), Pridružených spoločností (ako sú definované ďalej) a všetkých našich aj ich zákazníkov, ktoré sa týkajú strojov, produktov alebo iných aktív a ich pridružených pracovísk (súhrnne ďalej ako „Aktíva“). Tieto informácie zhromažďujeme on‑line aj off-line prostredníctvom týchto zdrojov: (1) zo žiadostí a platforiem používaných na počítačoch, v rozhraniach API a mobilných zariadeniach; (2) z telematických alebo iných zariadení, ktoré sú súčasťou Aktív, nech už je ich výrobcom spoločnosť Caterpillar alebo iné spoločnosti („zariadenie“ a spoločne s aplikáciami „Digitálnej ponuky“) a (3) z Distribučných sietí, od výrobcov komponentov, poskytovateľov služieb a od zákazníkov. V tomto Vyhlásení o nakladaní s údajmi, „vy“ znamená jednak vy jednotlivo, resp. spoločnosť alebo subjekt, ktorý zastupujete a každého z ich zamestnancov a zástupcov.

Toto vyhlásenie by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste porozumeli, aké informácie naše Digitálne ponuky prijímajú, generujú a prenášajú – a ako s týmito informáciami nakladáme. Tým, že nám poskytnete Systémové údaje, Prevádzkové údaje alebo Osobné údaje (jednotlivé definície sú uvedené ďalej), súhlasíte s podmienkami tohto Vyhlásenia o nakladaní s údajmi, vrátane zhromažďovania, používania a poskytovania týchto informácií z našej strany.

TYPY ÚDAJOV, KTORÉ MÔŽEME ZHROMAŽĎOVAŤ

Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie o konkrétnom jedincovi alebo údaje, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétneho jedinca, ako je ďalej popísané vo Vyhlásení spoločnosti Caterpillar o ochrane osobných údajov. Zatiaľ čo toto Vyhlásenie o nakladaní s údajmi obsahuje odkazy na Osobné údaje z dôvodov jasnosti a transparentnosti, Vyhlásenie spoločnosti Caterpillar o ochrane osobných údajov a oznámenie o ochrane súkromia platné pre vaše Digitálne ponuky sú rozhodujúce pre záležitosti v nich uvedené, vrátane zhromažďovania, používania, prenosu, sprístupnenia a správy Osobných údajov. Nič z tohto Vyhlásenia o nakladaní s údajmi nie je určené pre úpravu Vyhlásenia spoločnosti Caterpillar o ochrane osobných údajov alebo akýchkoľvek platných zásad ochrany osobných údajov.

Systémové údaje“ sú informácie, ktoré sa prijímajú, využívajú alebo generujú prostredníctvom Digitálnych ponúk. Môžu sem patriť tieto údaje:

·         Údaje o zariadeniachAktívach a komponentoch, vrátane čísla modelu, sériového čísla, čísla objednávky, čísel verzií softvéru a hardvéru, výkonu a konfigurácie, vrátane pracovných nástrojov alebo iných periférnych zariadení pripojených k Aktívam.

·         Elektronické údaje, vrátane protokolov zo snímačov, trendov, histogramov, údajov o udalostiach, iných výstrahách, údaje o digitálnom stave, chybových kódoch, časoch nečinnosti, dennej a kumulatívnej spotrebe paliva, údaje o emisiách, hodinách uvedených na servisných meradlách, elektronických dátových súborov manuálne alebo automaticky stiahnutých prostredníctvom Aktív, údaje o riešení problémov a iné údaje v závislosti od zákazníka a Aktíva a komunikačných kanálov využívaných zariadením.

·         Informácie o kontrolách, vrátane výsledkov kontrol, ktoré využívajú systém kontroly spoločnosti Caterpillar alebo iného výrobcu.

·         Informácie o polohe zariadenia, vrátane fyzického umiestnenia Aktíva (napr. určené pomocou satelitu, GPS, systému mobilného telefónu, systému Bluetooth alebo bezdrôtových signálov).

·         Údaje o tekutinách, vrátane výsledkov analýz vzoriek tekutín (ako sú olej, hydraulické alebo chladiace tekutiny) získaných prostredníctvom nástrojov spoločnosti Caterpillar alebo iného výrobcu.

·         Údaje zo záznamníka udalostí, vrátane polohy, rýchlosti, smeru a súvisiacich videonahrávok s využitím informácií z ovládacích prvkov a zameriavacích zariadení.

·         História servisu a údržby, vrátane pracovných príkazov (záznamy o každej údržbe, opravách, nákupoch dielov, výmene a zmene Aktív), životnosti komponentov (história ich používania a životnosti), plánu údržby, plánovanej údržby, pokrytia zárukou, zmlúv o údržbe a opravách, servisných intervalov (časový interval plánovanej údržby alebo výmena komponentov v Aktíve), zoznamov komponentov (zoznamy dielov, ktoré dohromady tvoria Aktívum) a servisných výkazov (popisujúcich špeciálne servisné zásahy odporúčané spoločnosťou Caterpillar na účely opravy známeho problému Aktíva).

  • Podmienky pracoviska a prevádzkové podmienky, vrátane typu vykonávanej práce, stavu ciest alebo trás, nadmorskej výšky, klímy a sledovania materiálov.
  • Vzorce použitia, vrátane akýchkoľvek používateľom definovaných informácií súvisiacich s produktom, ktoré nám poskytnete prostredníctvom Digitálnej ponuky.

 

Prevádzkové údaje“ predstavujú ďalšie informácie, ktoré môžeme získať alebo sú inak poskytované prostredníctvom Distribučnej siete, a tie môžu zahŕňať:

·         Informácie uvedené na faktúrach a servisných zmluvách.

·         Informácie o zákazníkoch z Distribučnej siete, vrátane určitých Osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na týchto zákazníkov alebo obchodných zástupcov predajcov.

·         Údaje o výrobnom príkaze, vrátane informácií o zákazníkovi, zapojených Aktívach, identifikovaných problémoch a vykonaných opravách.

·         Uloženie hierarchických údajov, vrátane informácií o procesoch vykazovania a dopĺňania zásob.

·         Informácie využívané v distribučných sieťach na spravovanie Aktív v strojovom parku (vlastnených alebo prenajatých), vrátane zákazníkov Distribučných sietí a pracovísk.

·         Údaje o komponentoch predajcov, vrátane informácií súvisiacich so spravovaním a dopĺňaním skladových zásob a nákupov zákazníka, vrátených produktov a výmen.

Informácie zhromažďované spoločnosťou Caterpillar môžu súčasne predstavovať Systémové údaje, Osobné údaje a Prevádzkové údaje alebo akúkoľvek ich kombináciu. Ak predložíte akékoľvek Systémové údaje, Prevádzkové údaje alebo Osobné údaje v súvislosti s Digitálnymi ponukami, vrátane Systémových údajov, ktoré môžu súvisieť so zariadeniami v Aktívach, ktoré nevyrába spoločnosť Caterpillar, ručíte za to, že máte právo tak urobiť a že nám povolíte tieto informácie používať v súlade s týmto Vyhlásením o nakladaní s údajmi.

AKÝM SPÔSOBOM MÔŽEME ÚDAJE ZHROMAŽĎOVAŤ

My a naši poskytovatelia služieb môžeme zhromažďovať údaje niekoľkými spôsobmi, vrátane nasledujúcich:

  • Prostredníctvom zariadenia: Informácie môžeme prijímať prostredníctvom mobilných alebo satelitných odkazov, alebo ethernetového či rádiového pripojenia z Aktív, ktoré sú súčasťou zariadenia a ktoré môžu zahŕňať Systémové údaje (ako informácie súvisiace so zariadením alebo Aktívom) alebo Osobné údaje (napríklad na základe informácií generovaných monitorovacími systémami, miestnymi kamerami a systémami na detekciu blízkosti a technológie monitorovania na pracovisku). Niektoré informácie, ako napríklad chybové kódy, čas prevádzky a hladiny paliva, môžu byť monitorované automaticky.
  • Prostredníctvom aplikácií a on-line: Údaje môžeme zhromažďovať prostredníctvom aplikácií (napríklad keď zadáte informácie o údržbe) alebo v čase používania našich webových stránok, on‑line služieb či platforiem. Informácie môžeme získavať aj inými on-line prostriedkami, napríklad keď použijete prenos dát prostredníctvom miestnych serverov alebo nám pošlete informácie o kontrole v e-maile. Môžeme tiež zhromažďovať údaje, ktoré sa bežne získavajú prostredníctvom webových stránok a mobilných aplikácií, ako sú údaje o prehliadači a zariadení, údaje o využití aplikácie, informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies, pixelových značiek a iných technológií, IP adries a informácií o polohe.
  • Off-line: Informácie môžeme zhromažďovať, keď používate naše Distribučné siete, zúčastňujete sa na niektorej z našich výstav, keď zadáte objednávku alebo kontaktujete oddelenie služieb zákazníkom.
  • Od výrobcov komponentov a OEM: Systémové údaje môžeme získať od výrobcov komponentov vo vašich Aktívach alebo Aktívach inej značky než Caterpillar, ktoré používate. Tieto údaje nám môžu byť poskytnuté automaticky.
  • Prostredníctvom nositeľných technológií: Informácie môžeme zhromažďovať prostredníctvom nositeľných technológií, ako sú pracovné monitorovacie zariadenia alebo štítky RFID integrované v prilbách alebo bezpečnostných vestách.
  • Od vlastníkov Aktív, Distribučných sietí a iných používateľov: Môžeme získavať ďalšie informácie od majiteľov Aktív, Distribučných sietí, prevádzkovateľov a iných osôb, ktoré majú zodpovednosť za správu Aktív.
  • Z iných zdrojov: Informácie o vás môžeme získavať z iných zdrojov, ako sú verejné databázy, spoloční marketingoví partneri, platformy sociálnych médií (vrátane vašich priateľov alebo inak spriaznených osôb) a od ďalších tretích strán. Informácie môžeme zhromažďovať alebo generovať z údajov o odstraňovaní problémov, od vašich poskytovateľov služieb (ako sú analytici tekutín a kontrolóri pracoviska) alebo zo záznamov o údržbe, kontrole či zo záručných údajov.

AKO MÔŽEME ÚDAJE POUŽÍVAŤ

Zozbierané údaje môžeme používať a môžeme povoliť ich používanie Distribučným sieťam na nasledujúce účely:

Poskytovanie služieb vám a ostatným:

•     Poskytovanie služieb umožní vám alebo predajcovi sledovať stav Aktív, poskytovať vám informácie o využití aplikácií, realizácii nákupov a komunikovať s vami ohľadom vášho nákupu alebo prenájmu a poskytovať súvisiace služby zákazníkom.

•     Poskytovanie zmlúv o podpore zákazníkov, vykonávanie údržby a opráv a poskytovanie prenájmu Aktív alebo dielov.

•     Odporúčania týkajúce sa bezpečnosti, stavu Aktív, údržby, efektivity pracoviska a školenia produktivity operátorov.

•     Zvýšenie bezpečnosti prevádzkovateľov strojov, vrátane sledovania blízkosti Aktív, ostatných objektov alebo ľudí.

•     Aktivácia vzdialených technických služieb, ako sú vzdialené riešenie problémov a ladenie.

•     Poskytovanie služieb na základe polohy a obsahu.

Aktivácia komunikácie:

•     Správa pripojenia k Aktívam alebo zariadeniam.

•     Umožnenie vám a ostatným používateľom aplikácie vzájomne komunikovať prostredníctvom aplikácií.

•     Zasielanie administratívnych alebo zmluvných informácií, napríklad informácií týkajúcich sa zásad používania Digitálnych ponúk, záručných podmienok alebo servisných zmlúv.

•     Poskytovanie informácií o nových produktoch a službách a zasielanie marketingovej komunikácie, ktorá by vás podľa nášho názoru mohla zaujímať.

Všeobecné obchodné účely:

•     Realizácia marketingového výskumu alebo hodnotenia spoločnosti Caterpillar alebo Distribučných sietí.

•     Vykonávanie analýz údajov, auditov, vylepšovanie produktov, vývoj nových produktov, zdokonaľovanie, vylepšovanie alebo úpravy našich Digitálnych ponúk, určovanie trendov využitia, prevádzky a rozširovania našich obchodných aktivít a štatistické analýzy na základe agregovaných a anonymizovaných údajov, ako sú komparatívne správy.

•     Poskytovanie služieb zákazníkom, riadenie pracovných postupov, sledovanie opráv, plánovanie budúcich opráv a údržby a odstraňovanie problémov.

•     Overenie efektivity odporúčaní, riešenie sťažností a plnenie objednávok.

•     Správa zásob na účely poskytovania dielov a služieb.

•     Správa strojového parku vlastnených alebo prenajímaných Aktív.

•     Maximalizácia efektívnosti prevádzky a zvyšovanie predajov.

•     Vývoj digitálnych aplikácií.

Ďalšie možnosti využitia:

•     Umožnenie účasti v lotériách, súťažiach a podobných propagačných akciách a správa týchto aktivít. Niektoré z týchto aktivít majú ďalšie pravidlá, ktoré môžu zahŕňať ďalšie informácie o spôsobe, akým využívame a sprístupňujeme vaše Osobné údaje. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali tieto pravidlá, vrátane Vyhlásenia spoločnosti Caterpillar o ochrane osobných údajov a platných zásad ochrany súkromia.

•     Ďalšie možnosti využitia, na ktorých sa dohodneme.

S ohľadom na audiovizuálne údaje, ktoré identifikujú jedinca alebo fyziologické údaje identifikovateľného jedinca, budeme tieto údaje používať len na účely poskytovania produktov a služieb našim zákazníkom, vrátane odporúčaní týkajúcich sa bezpečnosti, dobrého stavu Aktív, údržby, efektivity pracoviska a školenia produktivity operátorov a vylepšovania našich produktov a služieb.

ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ A AKÝM SPÔSOBOM MÔŽEME INFORMÁCIE SPRÍSTUPNIŤ:

Informácie môžeme sprístupniť týmto subjektom:

·         Subjektom priamo alebo nepriamo riadiacim alebo riadeným spoločnosťou Caterpillar alebo pod spoločnou kontrolou spoločnosti Caterpillar Inc. („Pridružené spoločnosti“) na účely popísané v tomto Vyhlásení o nakladaní s údajmi. Caterpillar Inc. je právny subjekt zodpovedný za údaje, ktoré používajú jeho Pridružené spoločnosti.

·         Pre Distribučné siete, aby mohli používať Systémové údaje a Osobné údaje na účely udržiavania vzťahov s vami, pre poskytovanie služieb a zasielanie marketingovej komunikácie.

·         Vlastníkom Aktív, aby mohli riadiť spôsob, akým svoje Aktíva využívajú.

·         Našim poskytovateľom služieb, ktorí zabezpečujú služby ako analýzy dát, poskytovanie informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, vývoj aplikácií, hosťovanie platforiem, služby zákazníkom, vývoj produktov, audit, poradenské a iné služby.

·         Výrobcom komponentov, aby mohli študovať využívanie svojich produktov, vylepšovať ich a vyvíjať nové produkty.

·         Zástupcom, poskytovateľom služieb alebo iným tretím stranám, alebo stranám zapojeným do spolupráce s vlastníkmi Aktív, ktorí majú za správu Aktív zodpovednosť.

·         Tretím stranám v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, vytvorenia podniku so spoločnou majetkovou účasťou, pridelenia, prevodu alebo iného nakladania so všetkými záležitosťami našej spoločnosti, alebo našich dcérskych spoločností, aktív alebo zásob (vrátane položiek v súvislosti s bankrotom alebo podobným konaním).

·         Aby boli údaje k dispozícii, v súlade s týmto Vyhlásením o nakladaní s údajmi, prostredníctvom Vývojového portálu spoločnosti Caterpillar alebo iných podobných API.

·         Ďalším príjemcom na základe dohody medzi nami a vami.

Údaje o polohe: Údaje o polohe môžeme sprístupniť našim Pridruženým spoločnostiam a Distribučným sieťam, aby sme im umožnili poskytovanie lokalizovaného obsahu a služieb pre vás. V niektorých prípadoch vám môže byť umožnené také využívanie alebo sprístupnenie informácií o polohe povoliť alebo zakázať, ale ak tak urobíte, nebudeme vám môcť my ani naše Pridružené spoločnosti a Distribučné siete príslušné služby ani obsah poskytnúť.

Informácie môžeme využívať alebo sprístupniť, ak sa budeme domnievať, že je to vhodné alebo žiaduce z týchto dôvodov: (a) v rámci platných zákonov, vrátane zákonov platných mimo vašej krajiny; (b) na účely vyhovenia súdnemu konaniu; (c) v rámci reakcie na zákonné požiadavky od verejných a štátnych úradov, vrátane štátnych a verejných úradov mimo vašej krajiny; (d) pre vynucovanie našich podmienok; (e) na účely ochrany našich činností alebo činností našich Pridružených spoločností; (f) pre ochranu našich práv, osobných údajov, bezpečnosti alebo majetku, alebo pre ochranu práv, osobných údajov, bezpečnosti alebo majetku našich Pridružených spoločností, Distribučných sietí, vás alebo iných, vrátane účelu zabezpečenie ochrany údajov a (g) aby sme mohli zabezpečiť dostupné odškodnenie alebo obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť.

Anonymizované alebo súhrnné údaje: anonymizované alebo súhrnné údaje (t. j. údaje, ktoré neidentifikujú vás ani iných používateľov Digitálnych ponúk) môžeme využívať a sprístupniť na akýkoľvek účel s výnimkou prípadov, keď to zákon vyžaduje inak.

VZDIALENÉ SLUŽBY A AKTUALIZÁCIE

Ako sa ďalej uvádza v dokumentoch Cat®, Vzdialené služby – Proces aktualizácie softvéru pre aplikáciu Product Link™ telematika a Ovládací softvér modulu zariadenia spoločnosti Caterpillar, v závislosti od vášho zariadenia a konfigurácie Aktív, môžeme použiť Systémové údaje vzdialene:

·         Pre vzdialenú diagnostiku a aktualizáciu zariadení, ktoré vyrábame alebo inak poskytujeme (napríklad na účely aktualizácie nastavenia systému alebo správu komunikačných prostriedkov používaných pre spojenie so spoločnosťou Caterpillar alebo našimi Pridruženými spoločnosťami).

·         Pre aktualizáciu softvéru, ktorý riadi operácie stroja pre vaše Aktívum Caterpillar, na tento účel môžeme použiť „push mode“ pre súbory aktualizácie softvéru Aktív v rámci prípravy na aktualizáciu.

Prosím, pozrite si ďalšie informácie o tom, ako spravujeme vzdialené aktualizácie softvéru a o vašich možnostiach s tým súvisiacich, v dokumentoch Cat® Vzdialené služby – Proces aktualizácie softvéru pre aplikáciu Product Link™ telematika a Ovládací softvér modulu zariadenia spoločnosti Caterpillar.

ZABEZPEČENIE

Pre ochranu informácií v celej našej organizácii používame primerané organizačné, technické a administratívne prostriedky. Nemožno však, žiaľ, zaručiť stopercentnú bezpečnosť žiadneho systému na prenos alebo ukladanie údajov. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša interakcia s nami nie je ďalej bezpečná (napríklad máte pocit, že bola narušená bezpečnosť vášho účtu), kontaktujte nás, prosím, ihneď podľa informácií v časti Kontakt uvedenej ďalej.

OSOBNÉ INFORMÁCIE, VOĽBY A PRÍSTUP

Prosím, pozrite si Vyhlásenie spoločnosti Caterpillar o ochrane Osobných údajov a akékoľvek platné zásady ochrany osobných údajov, aby ste porozumeli svojim právam a možnostiam pokiaľ ide o používanie a zverejňovanie vašich Osobných údajov našou spoločnosťou.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Obsah tretích strán: Toto Vyhlásenie o nakladaní s údajmi nerieši a my nenesieme zodpovednosť za (i) ochranu súkromia, údajov alebo iné praktiky akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú stránku alebo on-line službu, s ktorými sú Digitálne ponuky spojené (naše aplikácie môžu napríklad zahŕňať praktický odkaz na miestne predpovede počasia, zabezpečované treťou stranou, s ktorou nemáme žiadny pracovný vzťah) a (ii) Osobné údaje riadené treťou stranou, ako sú dodávateľ, poskytovateľ služby alebo zákazník, a to aj v prípade, že takéto Osobné údaje zhromažďuje alebo inak spracúva spoločnosť Caterpillar. Ďalej, zahrnutie odkazu na Digitálnu ponuku neimplikuje súhlas s prepojenou webovou stránkou alebo službou z našej strany, alebo zo strany našich Pridružených spoločností.

Cezhraničné prevody: Vaše údaje môžu byť uchovávané a spracovávané v ľubovoľnej krajine, kde pôsobí naša spoločnosť alebo naši poskytovatelia služieb a využitím Digitálnej ponuky výslovne súhlasíte s prevodom informácií do krajín mimo krajiny, v ktorej ste rezidentom, vrátane Spojených štátov, ktoré môžu mať pravidlá na ochranu osobných údajov iné, než sú pravidlá vo vašej krajine.

Citlivé údaje: Naše Digitálne ponuky nie sú určené na to, aby ste nám zasielali svoje citlivé Osobné údaje, ako sú číslo sociálneho poistenia, informácie súvisiace s rasovým alebo etnickým pôvodom, politickými názormi, náboženstvom alebo inými vierami či genetickými vlastnosťami, registrom trestov alebo členstvom v odborových organizáciách. Žiadame vás, aby ste nám takéto informácie nezasielali prostredníctvom Digitálnych ponúk ani iným spôsobom.

Distribučné siete: Distribučné siete môžu mať svoje vlastné vyhlásenie o ochrane osobných údajov a pravidlá nakladania s údajmi. Odporúčame vám, aby ste takéto vyhlásenia pravidelne kontrolovali. Tieto vyhlásenia a pravidlá sú špecifické pre príslušných predajcov a nevzťahujú sa na zhromažďovanie, používanie, sprístupňovanie alebo správu údajov, ako je popísané v tomto Vyhlásení o nakladaní s údajmi, Vyhlásení spoločnosti Caterpillar o ochrane osobných údajov a platných zásadách ochrany osobných údajov.

AKTUALIZÁCIA TOHTO VYHLÁSENIA O NAKLADANÍ S ÚDAJMI

Toto Vyhlásenie o nakladaní s údajmi môžeme zmeniť. Pod odkazom POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA v záhlaví tejto stránky zistíte, kedy bolo toto Vyhlásenie o nakladaní s údajmi naposledy revidované. Akékoľvek zmeny nadobudnú platnosť okamžite, ako je revidované Vyhlásenie o nakladaní s údajmi publikované. Vaše používanie našich Digitálnych ponúk po takto vykonaných zmenách znamená, že s revidovaným Vyhlásením o nakladaní s údajmi súhlasíte.

KONTAKT

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o nakladaní s údajmi, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese CatDigitalSupport@cat.com.