IZJAVA O UPRAVLJANJU PODACIMA

Posljednje ažuriranje: 15. kolovoza 2018.

IZJAVA O UPRAVLJANJU PODACIMA

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt

Ova Izjava o upravljanju podacima opisuje praksu kompanije Caterpillar Inc. (zajedno sa našim povezanim društvima, u daljem tekstu „Caterpillar”, „mi”, „nas” ili „naše”) za prikupljanje podataka iz distributivnih mreža (uključujući i prodavce i njihova povezana društva, u daljem tekstu „Distributivne mreže”), od povezanih društava (koja će biti definisana dolje) i od svakog od naših klijenata, i njihovih klijenata, a koji se odnose na mašine, proizvode ili druga sredstva i sa njima povezane radne lokacije (zajedno, „Sredstva”). Mi prikupljamo ove informacije na onlajn i oflajn način, uključujući: (1) aplikacije i platforme za upotrebu na računaru ili putem računara, API interfejsa i mobilnih uređaja; (2) telematiku i druge uređaje u okviru Sredstava, bez obzira na to da li ih je proizvela kompanija Caterpillar ili druge kompanije („Uređaji” i, zajedno sa Aplikacijama, „Digitalna ponuda”), i (3) našu Distributivnu mrežu, proizvođače komponenti, pružaoce usluga i klijente. Kada se koristi u ovoj Izjavi o upravljanju podacima, riječ „vi” označava vas pojedinačno te, ukoliko je to primjenljivo, kompaniju ili lice koje vi predstavljate, kao i svakoga od njegovih zaposlenih, agenata i predstavnika.

Trebalo bi da redovno pažljivo pregledate ovu Izjavu kako biste razumjeli koje podatke naše Digitalne ponude primaju, generišu i šalju – i što mi radimo s tim podacima. Obezbjeđivanjem Sistemskih podataka, Operativnih podataka ili Ličnih podataka (koji su svi definisani dolje), vi pristajete na uslove i odredbe ove Izjave o upravljanju podacima, uključujući i naše prikupljanje, upotrebu i dijeljenje ovih podataka.

KOJE PODATKE MOŽEMO PRIKUPLJATI

„Lični podaci” su bilo kakvi podaci o konkretnoj ličnosti ili koji identifikuju ili mogu da identifikuju konkretnu ličnost, kao što je dalje opisano u Globalnoj izjavi o privatnosti podataka kompanije Caterpillar. Iako ova Izjava o upravljanju podacima uključuje reference na Lične podatke, za potrebe jasnoće i transparentnosti, Globalna izjava o privatnosti podataka kompanije Caterpillar i obavještenje o privatnosti koje se primjenjuje na vašu Digitalnu ponudu, imaju prioritet kada je riječ o pitanjima opisanim u ovim dokumentima, uključujući I prikupljanje, upotrebu, prenos, objavljivanje i upravljanje Ličnim podacima. Nijedan dio ove Izjave o upravljanju podacima nije namijenjen da modifikuje Globalnu izjavu o privatnosti podataka kompanije Caterpillar niti bilo koja primjenljiva obavještenja o privatnosti. 

 „Sistemski podaci” su podaci koje konzumiraju, koriste ili generišu Digitalne ponude, što može uključivati:

Informacije o uređaju, Sredstvima i Komponentama, uključujući broj modela, serijski broj, broj porudžbine, brojeve softverskih i hardverskih verzija, performanse i konfiguraciju, uključujući alate za rad ili druge periferne uređaje povezane sa Sredstvima.

Elektronske podatke, uključujući evidencije senzora, trendove, histograme, podatke o događajima, ostala obavještenja, podatke o digitalnom stanju, šifre kvarova, vrijeme mirovanja, dnevnu i kumulativnu potrošnju goriva, podatke o emisijama, vrijeme provedeno na servisu, elektronske podatke koji se preuzimaju ručno ili automatski iz Sredstva, podatke o rješavanju problema, kao i druge podatke, u zavisnosti od klijenta I Sredstva, kao i od kanala komunikacije koji koristi Uređaj.

Podatke o inspekcijama, uključujući rezultate inspekcija korišćenjem sistema za inspekciju koji proizvodi kompanija Caterpillar ili treće lice.

Informacije o lokaciji uređaja, uključujući fizičku lokaciju Sredstva (npr. određenu pomoću satelita, GPS sistema, predajnika mobilne telefonije, Bluetooth ili Wi-Fi signala).

Podatke o tečnostima, uključujući rezultate analize tečnosti (kao što su ulje, hidraulične i rashladne tečnosti) dobijene korišćenjem alata koje proizvodi kompanija Caterpillar ili treća strana.

Podatke sa snimača događaja, uključujući lokaciju, brzinu, smjer i povezane video-snimke, korišćenje kontrola i podatke o kontroli pozitivnog prenosa.

Istoriju servisa i održavanja, uključujući i radne naloge (evidenciju o održavanju, popravkama, kupovini dijelova, zamjenama i modifikacijama Sredstva), radni vijek dijelova (istoriju upotrebe i habanje dijelova), plan održavanja, planirana održavanja, podatke o pokrivenosti garancije, ugovore o održavanju i popravkama, intervale servisiranja (planirani interval za aktivnosti planiranog održavanja, tj. zamjene dijelova za Sredstvo), liste dijelova (liste dijelova koji sačinjavaju Sredstvo) i servisne dopise (koji opisuju posebne radnje servisa koje preporučuje kompanija Caterpillar kako bi se ispravio poznati problem sa Sredstvom).

Uslove lokacije i okruženja, uključujući i vrstu radova koji se izvode, stanje puteva ili šina, nadmorsku visinu, klimatske uslove i praćenje materijala.

Obrasce upotrebe, uključujući sve korisnički definisane podatke koji se odnose na proizvod, a koje nam šaljete putem Digitalne ponude.

„Operativni podaci” su dodatni podaci koje možemo prikupljati ili koji se na drugi način obezbjeđuju kroz Distributivne mreže, a koji mogu uključivati: 

Podatke sadržane u fakturama i ugovorima o servisiranju.

Podatke o klijentima Distributivnih mreža, uključujući određene Lične podatke koji se odnose na takve klijente ili predstavnike njihovih prodavaca.

Podatke o radnim nalozima, uključujući podatke o klijentu, Sredstvu o kome je riječ, uočenom problemu I izvršenim popravkama

Hijerarhijske podatke o zalihama, uključujući podatke o izvještajima o popisu koje šalje prodavac i o procesu dopune zaliha.

Informacije koje koriste Distributivne mreže za upravljanje skupom Sredstava (bilo u vlasništvu ili zakupu), uključujući klijente Distributivnih mreža i radne lokacije.

Podatke o dijelovima kod prodavaca, uključujući podatke koji se odnose na upravljanje i dopunu zaliha dijelova, nabavke kupaca, povraćaje i zamjene.

Podaci koje sakuplja kompanija Caterpillar mogu istovremeno predstavljati Sistemske podatke, Lične podatke ili Operativne podatke, ili bilo koju kombinaciju takvih podataka. Ukoliko podnesete bilo kakve Sistemske podatke, Operativne podatke ili Lične podatke, uključujući Sistemske podatke koji se mogu odnositi na Uređaje na Sredstvima koje nije proizvela kompanija Caterpillar, time tvrdite da imate ovlašćenje da to učinite i dozvoljavate nam da koristimo te podatke u skladu sa ovom Izjavom o upravljanju podacima.

KAKO MI MOŽEMO PRIKUPLJATI PODATKE

Mi i naši pružaoci usluga možemo prikupljati podatke na različite načine, uključujući:

Putem uređaja: možemo primati podatke putem mobilne ili satelitske veze, ili radio ili Ethernet veze od Sredstava koja su opremljena Uređajem, a koji mogu obuhvatati Sistemske podatke (kao što su podaci koje se odnose na Uređaj ili Sredstvo) ili Lične podatke (kao što su podaci koje generišu uređaji za praćenje zamora, kamere unutar kabina i sistemi za detekciju blizine, kao i tehnologije za monitoring unutar kabina). Neki podaci se mogu prikupljati automatski, kao što su šifre kvarova, broj radnih časova i stanje zaliha goriva.

Putem aplikacija i preko interneta (onlajn): podatke možemo prikupljati putem aplikacija (npr. kada unosite informacije o održavanju) ili kada koristite naše veb sajtove, onlajn servise ili platforme. Takođe, podatke možemo primati putem drugih mrežnih sredstava, na primjer, kada započnete prenos podataka preko servera na lokaciji ili nam pošaljete podatke o inspekcijama e-poštom. Takođe, možemo prikupljati podatke koji se obično prikupljaju putem veb sajtova i mobilnih aplikacija, kao što su podaci o pregledaču i uređajima, podaci o korišćenju aplikacija, podaci prikupljeni putem kolačića, piksel obilježivača i drugih tehnologija, IP adrese I podaci o lokaciji.

Van interneta (oflajn): podatke možemo prikupljati kada stupate u interakciju sa nama ili sa našim Distributivnim mrežama, kada prisustvujete nekom od naših sajmova, pošaljete porudžbinu ili kontaktirate korisničku službu.

Od proizvođača dijelova i OEM proizvođača: možemo pribavljati Sistemske podatke od proizvođača dijelova vaših Sredstava ili Sredstava koja su proizvedena od strane drugih proizvođača, a koja koristite. Ovi podaci nam mogu biti obezbijeđeni automatski.

Kroz nosive tehnologije: podatke možemo prikupljati putem nosivih tehnologija, kao što su uređaji za praćenje zamora ili RFID obilježivači ugrađeni u šljemove ili sigurnosne prsluke.

Od vlasnika Sredstava, Distributivnih mreža i drugih: dodatne podatke možemo dobijati od vlasnika Sredstava, Distributivnih mreža, operatera i drugih lica nadležnih za upravljanje Sredstvom.

 

Iz drugih izvora: vaše podatke možemo dobiti iz drugih izvora, kao što su javne baze podataka, zajednički marketinški partneri, platforme društvenih medija (uključujući osobe sa kojima ste prijatelji ili na drugi način povezani) i od ostalih trećih lica. Podatke možemo prikupljati ili generisati iz podataka o rješavanju problema, od dobavljača usluga (kao što su analitičari za tečnosti ili inspektori) ili od održavanja, inspekcije ili evidencije o garancijama.

KAKO MOŽEMO KORISTITI PODATKE

Mi možemo koristiti prikupljene podatke i možemo dozvoliti našim Distributivnim mrežama da ih koriste u sljedeće svrhe:

Za pružanje usluga vama i drugima:

Da bismo omogućili vama ili prodavcu da prati status Sredstva, da bismo vam obezbijedili upotrebu aplikacija, da dovršimo i realizujemo nabavke, kao i da komuniciramo s vama u vezi s vašim nabavkama ili najmovima I da vam pružimo korisničke usluge u vezi s njima. 

Da bismo realizovali sporazume o podršci korisnicima, izvršili poslove održavanja i popravki i dostavili unajmljena Sredstva ili dijelove.

Da bismo vam dali preporuke u vezi sa bezbjednošću, pravilnom upotrebom i održavanjem Sredstva, efikasnošću radnih lokacija i obuci za produktivnost za operatere.

Da bismo unaprijedili bezbjednost mašinskih operacija, uključujući i praćenjem blizine Sredstvima, drugim objektima ili ljudima.

Da bismo omogućili usluge tehničara na daljinu, kao što su rješavanje problema na daljinu i daljinsko podešavanje.

Da bismo vam pružili usluge i sadržaje na osnovu vaše lokacije.

Da bismo omogućili komunikaciju:

Za upravljanje vezom sa Sredstvom ili Uređajem.

Da bismo omogućili vama i drugim korisnicima aplikacija međusobnu komunikaciju putem aplikacija. 

Da bismo poslali administrativne ili ugovorne informacije, na primjer, informacije koje se odnose na uslove I odredbe korišćenja Digitalnih ponuda, pravila o garanciji ili ugovorima o servisiranju.

Da bismo vam pružili informacije o novim proizvodima i uslugama i da bismo vam slali marketinške sadržaje za koje smatramo da vas mogu zanimati.

Za opšte poslovne potrebe:

Za obavljanje tržišnih istraživanja ili za procjenu kompanije Caterpillar ili Distributivnih mreža.

Da bismo sproveli analitiku podataka, revizije, usavršili proizvode, razvijali nove proizvode, unaprijedili, usavršili i modifikovali naše Digitalne ponude, identifikovali trendove u upotrebi i upravljanju mašinama, kao I da bismo proširili naše poslovne aktivnosti i za statističke analize na osnovu agregiranih i deidentifikovanih podataka, kao što su benčmarking izvještaji.

Za pružanje usluga klijentima, upravljanje tokovima rada, popravke monitora, projektovanje budućih usluga I servisa, kao i usluga rješavanja problema.

Za provjeravanje djelotvornosti preporuka, rješavanje žalbi i realizaciju porudžbina.

Za upravljanje zalihama tako da vam možemo obezbijediti dijelove i usluge.

Za upravljanje skupom Sredstava u vlasništvu ili najmu.

Za povećanje efikasnosti operacija do najvećeg mogućeg nivoa i unapređenje prodaje.

Za razvoj digitalnih aplikacija.

Ostale upotrebe:

Da bismo vam omogućili učešće na takmičenjima, konkursima ili sličnim promocijama i za administraciju takvih aktivnosti. Neke od tih aktivnosti imaju dodatna pravila, koja bi mogla sadržati dodatne informacije o tome kako koristimo i objavljujemo vaše Lične podatke. Preporučujemo da sva takva pravila pažljivo pročitate, uključujući Globalnu Izjavu o privatnosti podataka kompanije Caterpillar i sva primjenljiva obavještenja o privatnosti.

Za dodatne upotrebe, u skladu sa dogovorom koji postignemo s vama.

Kada je riječ o audiovizuelnim podacima koji identifikuju nekog pojedinca, ili fiziološkim podacima za lice koje je moguće identifikovati, takve podatke ćemo koristiti isključivo da svojim klijentima obezbijedimo proizvode I usluge, uključujući i da im damo preporuke u pogledu bezbjednosti, pravilne upotrebe i održavanja Sredstva, efikasnosti radnih lokacija i obuke za produktivnost za operatere, kao i da unaprijedimo naše proizvode i usluge. 

KAKO MOŽEMO OTKRITI INFORMACIJE

Mi možemo otkriti informacije:

Licima koja neposredno ili posredno kontrolišu kompaniju Caterpillar Inc., ili su pod njenom kontrolom, ili su sa njom pod zajedničkom kontrolom („Povezana društva”) za svrhe opisane u ovoj Izjavi o upravljanju podacima. Kompanija Caterpillar Inc. je lice koje je odgovorno za podatke koje koristi zajedno sa svojim Povezanim društvima.

Distributivnim mrežama da bismo im dozvolili da koriste Sistemske podatke i Lične podatke kako bi održavali odnose s vama, obezbijedili vam usluge i slali vam marketinške poruke.

Vlasnicima Sredstava kako bismo im omogućili da upravljaju svojim Sredstvima.

Našim pružaocima usluga koji pružaju usluge kao što su analitika podataka, informacione tehnologije I obezbjeđivanje srodne infrastrukture, razvoj aplikacija, hosting platformi, korisnički servis, razvoj proizvoda, revizija, savjetodavne i druge usluge.

Proizvođačima dijelova kako bismo im omogućili da proučavaju korišćenje svojih proizvoda, da poboljšaju svoje proizvode i razvijaju nove proizvode.

Agentima, pružaocima usluga ili drugim trećim licima koja su angažovali, ili sa kojima posluju vlasnici Sredstava, a koja su odgovorna za upravljanje Sredstvima.

Trećim licima u slučaju reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog poduhvata, dodjeljivanja, transfera ili drugog uređenja svih dijelova ili bilo kog dijela našeg poslovanja ili poslovanja bilo kog od naših Povezanih društava, Sredstava ili akcija (pa i u vezi sa stečajnim ili sličnim postupcima).

Da bi dostupni podaci bili usaglašeni sa ovom Izjavom o upravljanju podacima preko Cat Developer Portala ili sličnih API interfejsa.

Dodatnim primaocima, u dogovoru s vama.

Podaci o lokaciji: možemo podijeliti informacije o lokaciji sa našim Povezanim društvima i Distributivnim mrežama kako bismo im omogućili da vam obezbijede lokalizovani sadržaj i usluge. U nekim slučajevima možda će vam biti dozvoljeno da omogućite ili zabranite takvo korišćenje i/ili dijeljenje lokacije uređaja, ali ako to učinite, mi i (li) naša Povezana društva i Distributivne mreže možda nećemo moći da vam obezbijedimo usluge I sadržaj na koje se to odnosi. 

Možemo koristiti ili otkrivati informacije kako smatramo da je neophodno ili prikladno: (a) pod važećim propisima, uključujući zakone van vaše zemlje prebivališta; (b) da bismo ispunili zahtjeve pravnih procesa; (c) da bismo odgovorili na legalne zahtjeve javnih i državnih organa, uključujući javne i državne organe van vaše zemlje prebivališta; (d) da obezbijedimo sprovođenje naših uslova i odredbi; (e) da zaštitimo naše poslovanje ili poslovanje bilo kog od naših Povezaniih društava i Distributivnih mreža; (f) da zaštitimo prava, privatnost, bezbjednost ili imovinu, naša ili naših Povezanih društava, Distributivnih mreža, vas ili drugih, uključujući i za potrebe bezbjednosti podataka; i (g) da bismo nam obezbijedili pristup raspoloživim pravnim lijekovima ili da bismo ograničili štetu koju možemo pretrpjeti.

Deidentifikovani ili agregirani podaci: možemo koristiti i otkrivati deidentifikovane ili agregirane podatke (tj. podatke koji ne identifikuju vas ili bilo kog drugog korisnika Digitalnih ponuda) u bilo koje svrhe, osim kada se važećim zakonima od nas zahtijeva suprotno.

USLUGE I AŽURIRANJA NA DALJINU

Kao što je dalje opisano u Cat® Usluge na daljinu – proces ažuriranja softvera za određene Product Link™ Telematike i softvera kontrolnog modula Cat opreme, u zavisnosti od konfiguracije vašeg Uređaja i Sredstava, možemo koristiti Sistemske podatke da bismo, na daljinu:

Ispitali i ažurirali Uređaje koje proizvodimo ili na neki drugi način obezbjeđujemo (npr. da bismo ažurirali podešavanja sistema ili upravljali nosiocima komunikacije koji su korišćeni za povezivanje sa kompanijom Caterpillar i našim Povezanim društvima).

Ažurirali softver koji kontroliše mašinski rad vašeg Cat Sredstva, a možemo i proslijediti datoteke za ažuriranje softvera na Sredstvo, prilikom pripreme za ažuriranje.

Pogledajte Cat® Usluge na daljinu – proces ažuriranja softvera za određene Product Link™ Telematike i softvera kontrolnog modula Cat opreme za dodatne informacije o tome kako upravljamo ažuriranjem softvera na daljinu i o izborima koji su vam dostupni u vezi sa ažuriranjem softvera na daljinu.

BEZBJEDNOST

U okviru naše organizacije koristimo razumne organizacione, tehničke i administrativne mjere osmišljene za zaštitu podataka. Nažalost, nijedan sistem za prenos ili čuvanje podataka ne može garantovano biti 100% bezbjedan. Ukoliko imate razloga da vjerujete da vaša interakcija sa nama više nije bezbjedna (na primjer, smatrate da je bezbjednost vašeg naloga kompromitovana), molimo da nas odmah obavijestite, u skladu sa odjeljkom „Kako da nas kontaktirate” u nastavku.

OPCIJE I PRISTUP LIČNIM PODACIMA

Pogledajte Globalnu izjavu o privatnosti podataka kompanije Caterpillar i sva relevantna obavještenja o privatnosti da biste razumjeli svoja prava i izbore koji su vam dostupni u vezi sa našom upotrebom i objavljivanjem vaših Ličnih podataka.

OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

Sadržaj trećih lica: ova Izjava o upravljanju podacima ne odnosi se na, a mi ne snosimo odgovornost za (i) privatnost, podatke ili druge postupke bilo koje treće strane koja vodi bilo koji veb sajt ili uslugu na internetu (onlajn uslugu) ka kojoj postoji veza u okviru Digitalne ponude (na primjer, naše Aplikacije mogu da uključuju, u svrhu vašeg komfora, hipervezu ka informacijama o lokalnim vremenskim prilikama koje obezbjeđuje treća strana sa kojom nemamo poslovne odnose) i (ii) lične podatke koje kontroliše treća strana, kao što su dobavljač, pružalac usluga ili klijent, čak i ako te lične podatke prikuplja ili na drugi način obrađuje kompanija Caterpillar. Dalje, uključivanje veze u Digitalnu ponudu ne podrazumijeva našu podršku, ili podršku naših Povezanih društava, za povezanu lokaciju ili uslugu.

Prekogranični prenos: vaši podaci mogu se čuvati i obrađivati u bilo kojoj zemlji u kojoj poslujemo ili u kojoj posluju naši pružaoci usluga, a upotrebom Digitalnih ponuda ili time što nam na neki drugi način obezbijedite podatke u skladu sa ovom Izjavom o upravljanju podacima, vi dajete saglasnost za prenos podataka u zemlje izvan vaše matične države, uključujući i Sjedinjene Američke Države, koje mogu imati pravila o zaštiti podataka koja se razlikuju od onih u vašoj zemlji.

Osjetljivi podaci: naše Digitalne ponude nijesu osmišljene tako da nam šaljete osjetljive Lične podatke, kao što su vaš broj socijalnog osiguranja, podaci koji se odnose na vašu rasnu ili etničku pripadnost, političko mišljenje, religiju ili druga uvjerenja, kao ni genetska svojstva, podatke o prethodnom krivičnom gonjenju ili članstvo u sindikatima. Zahtijevamo da se suzdržite od slanja takvih podataka na naše Digitalne ponuda ili preko njih ili na neki drugi način.

Distributivne mreže: Distributivne mreže mogu imati sopstvene izjave o privatnosti i politike za upravljanje podacima. Savjetujemo vam da redovno pregledate te izjave. Te izjave i politike su specifične za konkretne prodavce i ne odnose se na naše prikupljanje, upotrebu, objavljivanje ili upravljanje podacima kao što je opisano u ovoj Izjavi o upravljanju podacima, Globalnoj izjavi o privatnosti podataka kompanije Caterpillar i svim relevantnim obavještenjima o privatnosti.

AŽURIRANJE OVE IZJAVE O UPRAVLJANJU PODACIMA

Možemo izmijeniti ovu Izjavu o upravljanju podacima. Oznaka „Posljednji put ažurirano” na vrhu ove strane ukazuje na to kada je ova Izjava o upravljanju podacima posljednji put revidirana. Sve promjene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja revidirane Izjave o upravljanju podacima. Vaše korišćenje Digitalnih ponuda nakon ovih promjena znači da prihvatate revidiranu Izjavu o upravljanju podacima.

KAKO DA STUPITE U KONTAKT S NAMA

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Izjavom o upravljanju podacima, kontaktirajte nas na CatDigitalSupport@Cat.com.