Oświadczenie w sprawie zarządzania danymi

Ostatnia aktualizacja: 15 sierpnia 2018 r.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZARZĄDZANIA DANYMI

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt  |  български  |  հայերեն

Niniejsze oświadczenie w sprawie zarządzania danymi opisuje  praktyki firmy Caterpillar Inc. (wraz z naszymi spółkami stowarzyszonymi , „Caterpillar”, „my”, „nas” lub „nasze”)  w celu zbierania informacji  od sieci dystrybucji  ( w tym dealerów i ich podmiotów powiązanych,  „Sieci Dystrybucyjnych”), spółek stowarzyszonych (zgodnie z definicją poniżej) oraz każdego z naszych i ich  klientów  odnoszących się do maszyn, produktów  lub innych aktywów i związanych z nimi miejsc pracy (łącznie „Aktywa”).   Informacje te gromadzimy za pomocą środków online i offline,  w tym: (1)  aplikacji i platform do użytku na komputerach  lub poprzez komputery, interfejsy API i urządzenia przenośne;  (2)  urządzeń telematycznych lub innych urządzeń na Aktywach, produkowanych przez firmę Caterpillar lub przez inne firmy („Urządzenia” oraz, wraz z Aplikacjami, „Oferty cyfrowe”); oraz (3) naszych Sieci dystrybucyjnych, producentów podzespołów, dostawców usług i klientów.    Zgodnie z tym, co zostało użyte w niniejszym Oświadczeniu w sprawie zarządzania danymi, „Użytkownik” oznacza  użytkownika indywidualnego oraz, w stosownych przypadkach, reprezentowaną przez niego  firmę lub podmiot oraz każdego z jaj lub jego pracowników, agentów i przedstawicieli.  

Należy regularnie zapoznawać się z niniejszym Oświadczeniem, aby zrozumieć, jakie informacje otrzymujemy, generujemy i przekazujemy — a także co robimy z tymi informacjami.    Przekazując nam Dane systemowe, Dane operacyjne lub  Dane osobowe  (zgodnie z poniższymi definicjami), Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszego Oświadczenia w sprawie zarządzania danymi, w tym na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie tych informacji.

JAKIE INFORMACJE MOŻEMY GROMADZIĆ

 „Dane osobowe”  to wszelkie informacje  dotyczące konkretnej osoby lub identyfikujące lub mogące zidentyfikować konkretną osobę, zgodnie z dalszym opisem w  Globalnym oświadczeniu o poufności danych firmy Caterpillar.   Chociaż niniejsze Oświadczenie w sprawie zarządzania danymi zawiera odniesienia do danych osobowych  w celu zapewnienia jasności i przejrzystości,  Globalne oświadczenie o poufności danych firmy Caterpillar oraz    zasady zachowania poufności   mające zastosowanie do Ofert cyfrowych Użytkownika, obowiązują  w odniesieniu   do kwestii opisanych w tych dokumentach, w tym gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania, ujawniania i zarządzania  Danymi osobowymi .   Żadne z postanowień niniejszego Oświadczenia w sprawie zarządzania danymi nie ma na celu zmiany  Globalnego oświadczenia o poufności danych firmy Caterpillar  lub jakichkolwiek innych stosownych  powiadomień o poufności danych.    

 „Dane systemowe” to informacje, które są przyjmowane, wykorzystywane lub generowane przez Oferty cyfrowe, które mogą obejmować:

 • Informacje o urządzeniach,  Aktywach  i Komponentach, w tym numer modelu, numer seryjny, numer zamówienia, numery wersji oprogramowania i sprzętu, wydajność i konfiguracja, w tym narzędzia pracy lub inne urządzenia peryferyjne dołączone do Aktywów.

 • Dane elektroniczne, w tym rejestry czujników, trendy, histogramy, dane o zdarzeniach, inne alarmy, dane cyfrowe, kody błędów, czas bezczynności, dzienne i skumulowane zużycie paliwa, dane o emisjach, godziny pracy liczników, elektroniczne pliki danych pobierane ręcznie lub automatycznie z  Aktywów, dane dotyczące rozwiązywania problemów i inne dane, w zależności od klienta i  Aktywów  oraz kanału komunikacyjnego używanego przez  Urządzenie.

 • Dane kontrolne, w tym wyniki kontroli z wykorzystaniem systemu kontroli firmy Caterpillar lub zewnętrznego systemu kontroli.

 • Informacja o lokalizacji urządzenia, w tym  fizyczna lokalizacja  Aktywów   (np. ustalona przy użyciu sygnałów satelitarnych, GPS, wieży telefonii komórkowej, sygnału  Bluetooth  lub  Wi-Fi ).

 • Dane o płynach, w tym wyniki analiz próbek płynów (takich jak olej, płyny hydrauliczne i płyny chłodzące) uzyskane przy użyciu narzędzi firmy Caterpillar lub innych firm.

 • Dane rejestratora zdarzeń, w tym lokalizacja, prędkość, kierunek  i związane z tym zapisy wideo, wykorzystanie elementów sterujących i pozytywnych informacji o sterowaniu układem napędowym.

 • Historia zleceń serwisowych i konserwacyjnych, w tym zlecenia prac (rejestry wszystkich czynności związanych z konserwacją, naprawą, zakupem części, wymianą i modyfikacją  Aktywów), żywotność komponentów (historia użytkowania i zużycia komponentów), harmonogram konserwacji, planowana konserwacja, dane dotyczące gwarancji, umowy na konserwację i naprawy, odstępy czasowe pomiędzy przeglądami (zaplanowane odstępy czasowe na zaplanowaną konserwację działań związanych z wymianą komponentów dla  danych Aktywów), wykazy komponentów (wykazy części składających się na  dane Aktywa) oraz listy serwisowe (opisujące specjalne czynności serwisowe zalecane przez firmę Caterpillar w celu rozwiązania znanego problemu z  danymi Aktywami).

 • Warunki środowiskowe, w tym rodzaj wykonywanej pracy, stan dróg  lub torów,  wysokość, klimat i śledzenie materiałów.

 • Wzorce użytkowania, w  tym  dowolne zdefiniowane przez Użytkownika informacje dotyczące produktów przekazywanych przez tego Użytkownika poprzez Ofertę cyfrową.

„Dane operacyjne” to  dodatkowe  informacje, które mogą być przez nas gromadzone lub dostarczane w inny sposób przez Sieci dystrybucyjne, które mogą obejmować:    

 • Informacje zawarte w fakturach i umowach o świadczenie usług.

 • Informacje o klientach  Sieci dystrybucyjnych, w tym  niektóre Dane osobowe dotyczące takich klientów lub ich  przedstawicieli handlowych.

 • Dane dotyczące zlecenia prac, w tym informacje o kliencie,  Aktywach,  zidentyfikowanych problemach i wykonanych naprawach.  

 • Przechowywanie danych hierarchicznych, w tym informacji na temat  raportowania zapasów u  dealerów i procesów uzupełniania  zapasów.

 • Informacje wykorzystywane przez Sieci dystrybucyjne do zarządzania flotą Aktywów (będących własnością lub wynajmowanych), w tym klientów Sieci dystrybucyjnych i miejsc pracy.

 • Dane dotyczące komponentów dealerów, w tym  informacje  dotyczące zarządzania i uzupełniania zapasów części zamiennych, zakupów dokonywanych przez klientów, zwrotów i wymian.

Informacje zbierane przez firmę Caterpillar mogą jednocześnie stanowić Dane systemowe, Dane osobowe i Dane operacyjne lub dowolną ich kombinację.  W przypadku przekazania jakichkolwiek Danych  systemowych, Danych operacyjnych lub Danych osobowych zawierających  Dane systemowe , które mogą odnosić się do  Urządzeń na Aktywach, które nie są produkowane przez firmę Caterpillar, Użytkownik oświadcza, że ma do tego upoważnienie i zezwala nam na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszym Oświadczeniem w sprawie zarządzania danymi.

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY GROMADZIĆ INFORMACJE

My i nasi usługodawcy możemy gromadzić informacje na wiele różnych sposobów, w tym:

 • Za pomocą  Urządzeń: możemy otrzymywać informacje poprzez łącze komórkowe lub satelitarne, połączenie radiowe lub Ethernet z Aktywów wyposażonych w  Urządzenie, które mogą obejmować  Dane systemowe  (takie jak informacje dotyczące  Urządzenia  lub  Aktywów)  lub Dane osobowe (takie jak informacje generowane przez urządzenia monitorujące zmęczenie, kamery pokładowe i systemy wykrywania odległości oraz technologię monitorowania w kabinie).    Niektóre informacje mogą być gromadzone automatycznie, takie jak kody błędów, godziny pracy i poziom paliwa.

 • Za pośrednictwem aplikacji i online: możemy gromadzić informacje za pośrednictwem Aplikacji (np. podczas wprowadzania informacji dotyczących konserwacji) lub podczas  korzystania z naszych stron internetowych, usług online lub platform.   Możemy również otrzymywać informacje za pośrednictwem innych środków online, na przykład podczas inicjowania transmisji danych przez serwery lokalne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu sprawdzenia informacji. Możemy również gromadzić informacje zbierane zazwyczaj za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji mobilnych, takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniach, dane dotyczące użytkowania aplikacji, informacje zbierane za pośrednictwem plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii, adresy IP i informacje dotyczące lokalizacji.

 • Offline: możemy gromadzić informacje, gdy Użytkownik wchodzi w interakcję z nami lub naszymi Sieciami dystrybucyjnymi, uczestniczy w organizowanych przez nas targach, składa zamówienie lub kontaktuje się z działem obsługi klienta.

 • Od producentów komponentów i producentów OEM: możemy uzyskać  Dane systemowe  od producentów komponentów  Aktywów  Użytkownika lub  Aktywów  produkowanych przez innych  producentów.   Informacje te mogą zostać nam przekazane automatycznie.

 • Dzięki technologii ubieranej: możemy gromadzić informacje za pomocą technologii ubieranych, takich jak urządzenia monitorujące zmęczenie lub identyfikatory RFID umieszczone w kaskach lub kamizelkach ochronnych.

 • Od właścicieli  Aktywów , Sieci dystrybucyjnych i innych: możemy otrzymać dodatkowe informacje od właścicieli  Aktywów , Sieci dystrybucyjnych, operatorów i innych osób, które są odpowiedzialne za  Aktywa.

 • Z innych źródeł: możemy otrzymywać informacje na temat Użytkownika z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, partnerzy marketingowi, platformy mediów społecznościowych (w tym od  znajomych lub osób powiązanych z Użytkownikiem) oraz od innych stron trzecich.   Możemy gromadzić lub generować informacje  na podstawie danych dotyczących rozwiązywania problemów,  od dostawców usług (takich jak  analitycy ds. płynów i inspektorzy lokalni) lub na podstawie zapisów dotyczących konserwacji, kontroli lub gwarancji.

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ INFORMACJE

Nasza firma może samodzielnie wykorzystywać zgromadzone informacje lub zezwolić na ich  wykorzystanie  naszym Sieciom dystrybucyjnym,  w następujących celach:

 • W celu świadczenia usług dla Użytkownika i innych osób:

 • W celu umożliwienia Użytkownikowi lub  dealerowi monitorowania stanu Aktywów, korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, dokonywania i realizacji zakupów oraz komunikowania się z Użytkownikiem w zakresie zakupu lub wynajmu oraz świadczenia powiązanej obsługi klienta.    

 • W celu realizacji umów dotyczących obsługi klienta, wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych oraz dostarczania wynajmowanych  Aktywów  lub części.

 • W celu formułowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanu  Aktywów , konserwacji, efektywności pracy i szkoleń z zakresu produktywności dla operatorów.

 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy maszyn, w tym poprzez śledzenie odległości od  Aktywów, innych obiektów lub ludzi.

 • W celu umożliwienia świadczenia zdalnych usług technicznych, takich jak zdalne rozwiązywanie problemów i zdalne dostrajanie.  

 • W celu zapewnienia usług i treści opartych na lokalizacji.

 • W celu umożliwienia komunikacji:

 • W celu zarządzania połączeniem z  Aktywami  lub  Urządzeniem.

 • W celu umożliwienia Użytkownikowi i innym osobom korzystającym z Aplikacji komunikowania się między sobą poprzez Aplikacje.    

 • W celu wysyłania informacji administracyjnych lub umownych, na przykład informacji dotyczących warunków korzystania z  Ofert cyfrowych, zasad gwarancji lub umów serwisowych.

 • W celu dostarczania informacji o nowych produktach i usługach oraz wysyłania informacji marketingowych, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla Użytkownika.  

 • Do ogólnych celów biznesowych:

 • W celu prowadzenia badań rynkowych lub oceny Sieci firmy Caterpillar lub  Sieci dystrybucyjnych.

 • W celu przeprowadzania analiz danych, audytów, ulepszania produktów, opracowywania nowych produktów, udoskonalania, poprawiania lub modyfikowania naszych  Ofert cyfrowych, identyfikowania trendów w wykorzystaniu oraz prowadzenia i rozszerzania działalności biznesowej, a także na potrzeby analizy statystycznej opartej na zagregowanych i zdezidentyfikowanych danych, takich jak raporty porównawcze.

 • W celu świadczenia usług dla klientów, zarządzania przepływem pracy, monitorowania napraw, przewidywania przyszłej konserwacji i serwisu  oraz  rozwiązywanie problemów.  

 • W celu sprawdzania skuteczności zaleceń, rozwiązywania skarg i realizacji zamówień.

 • W celu zarządzania zapasami , dzięki czemu możemy  zapewnić Użytkownikowi części i usługi.  

 • W celu zarządzania flotą posiadanych lub wynajmowanych Aktywów.

 • W celu maksymalizacji wydajności operacji i zwiększenia sprzedaży.

 • W celu opracowania aplikacji cyfrowych.

 • Inne zastosowania:

 • W celu zezwolenia na udział w loteriach, konkursach lub podobnych promocjach oraz administrowania tymi działaniami.   Niektóre z tych działań mają dodatkowe zasady, które mogą zawierać dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe Użytkownika.  Sugerujemy uważne zapoznanie się z takimi zasadami, w tym z   Globalnym oświadczeniem o poufności danych firmy Caterpillar   oraz  wszelkimi stosownymi zasadami zachowania poufności .

 • Do dodatkowych zastosowań uzgodnionych między nami a Użytkownikiem.

W odniesieniu do danych audiowizualnych, które identyfikują osobę fizyczną lub  danych fizjologicznych  dla osoby możliwej do zidentyfikowania, będziemy wykorzystywać te dane wyłącznie w celu dostarczania produktów i usług naszym klientom, w tym  w celu formułowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanu  Aktywów , konserwacji, wydajności w miejscu pracy i szkoleń w zakresie produktywności dla operatorów,  a także w celu udoskonalania naszych produktów i usług.    

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY UJAWNIAĆ INFORMACJE

Możemy ujawnić informacje:

 •  Podmiotom bezpośrednio lub pośrednio kontrolującym lub kontrolowanym przez firmę Caterpillar Inc., lub znajdującym się pod wspólną kontrolą firmy Caterpillar Inc.  („Podmioty powiązane”)  dla celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu w sprawie zarządzania danymi. Firma    Caterpillar Inc. Jest  podmiotem odpowiedzialnym za informacje  wykorzystywane wspólnie ze swoimi  Podmiotami powiązanymi.  

 • Sieciom dystrybucyjnym w celu umożliwienia im korzystania z  Danych systemowych  i Danych osobowych w celu utrzymywania relacji z Użytkownikiem, świadczenia na rzecz Użytkownika usług i wysyłania Użytkownikowi informacji marketingowych.

 • Właścicielom  Aktywów , aby umożliwić im zarządzanie użytkowaniem swoich  Aktywów.

 • Naszym dostawcom usług, którzy świadczą usługi takie jak analiza danych, dostarczanie infrastruktury technologii informacyjnej i powiązanej, tworzenie aplikacji, hosting platform, obsługa klienta, rozwój produktu, audyt, doradztwo i inne usługi.

 • Producentom części, aby umożliwić im badanie wykorzystania ich produktów, ulepszanie produktów i opracowywanie nowych produktów.

 • Agentom, usługodawcom lub innym osobom trzecim, z którymi właściciele  Aktywów  zawarli umowy lub z którymi zaangażowali się we współpracę, a którzy są odpowiedzialni za zarządzanie  Aktywami.

 • Osobom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub dowolnej części działalności,  Aktywów lub akcji naszego Podmiotu powiązanego (w tym w związku z jakąkolwiek upadłością lub podobnym postępowaniem).

 • W celu  udostępnienia danych  zgodnych z niniejszym Oświadczeniem w sprawie zarządzania danymi poprzez  Portal programisty firmy Cat  lub inne podobne API.

 • Dodatkowym odbiorcom zgodnie z ustaleniami nami a Użytkownikiem.

Dane dotyczące lokalizacji:  możemy  udostępniać informacje  o lokalizacji  naszym  Podmiotom powiązanym i  Sieciom dystrybucyjnym , aby umożliwić im dostarczanie zlokalizowanych  treści i usług.  W  niektórych przypadkach Użytkownik może mieć prawo do udzielenia lub nieudzielenia zgody na takie wykorzystanie i/lub udostępnienie lokalizacji  Urządzenia, ale w takim przypadku my i/lub nasze  Podmioty powiązane i  Sieci dystrybucyjne  mogą nie być w stanie zapewnić Użytkownikowi odpowiednich usług i treści.    

Możemy wykorzystywać lub ujawniać informacje, które uważamy za niezbędne lub właściwe: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem obowiązującym poza krajem zamieszkania Użytkownika; (b) w celu zastosowania się do procedury prawnej; (c) w celu udzielenia odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski władz publicznych i rządowych, w tym władz publicznych i rządowych poza krajem zamieszkania Użytkownika; (d) w celu wyegzekwowania naszych warunków korzystania; (e) w celu ochrony naszych operacji lub operacji naszych  Podmiotów zależnych  i Sieci dystrybucyjnych; (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub naszych  Podmiotów powiązanych, Sieci dystrybucyjnych, Użytkownika lub innych osób, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji; oraz (g) w celu umożliwienia nam skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.

Informacje zdezidentyfikowane lub  zagregowane:  możemy wykorzystywać i ujawniać  zdezidentyfikowane lub  zagregowane informacje  (tj. informacje, które nie identyfikują Użytkownika ani innych osób korzystających z Ofert cyfrowych)  w dowolnym celu, chyba że jest to wymagane na mocy obowiązującego prawa.

USŁUGI ZDALNE I AKTUALIZACJE

Zgodnie z szerszym opisem zawartym w dokumencie   Zdalne usługi firmy Cat®  – proces aktualizacji oprogramowania  dla wybranego oprogramowania modułu kontrolnego i telematyki Product Link™ firmy Cat , w zależności od Urządzenia i konfiguracji Aktywów, możemy wykorzystywać  Dane systemowe do:

 • Zdalnego badania i aktualizacji Urządzeń, które produkujemy lub dostarczamy w inny sposób (np. w celu aktualizacji ustawień systemu lub zarządzania nośnikami komunikacji wykorzystywanymi do połączenia z firmą Caterpillar lub naszymi partnerami).

 • Zdalnej aktualizacji oprogramowania, które kontroluje pracę maszyn dla Twoich  Aktywów firmy Cat, przy tym możemy przesyłać pliki aktualizacji oprogramowania do  Aktywów  w ramach przygotowań do aktualizacji.

Dodatkowe informacje na temat sposobu zarządzania aktualizacjami oprogramowania zdalnego oraz możliwości wyboru aktualizacji oprogramowania zdalnego można znaleźć w dokumencie ®  Zdalne usługi firmy Cat — proces aktualizacji oprogramowania dla wybranego oprogramowania modułu kontrolnego i telematyki Product Link™ firmy Cat .

BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy rozsądne środki organizacyjne, techniczne i administracyjne mające na celu ochronę informacji w naszej organizacji.  Niestety, żaden system transmisji danych lub przechowywania danych nie może być w 100% bezpieczny.  Jeśli istnieją powody, aby sądzić, że interakcja między Użytkownikiem a nami nie jest już bezpieczna (na przykład, jeśli istnieje podejrzenie, że bezpieczeństwo konta Użytkownika zostało naruszone), należy natychmiast powiadomić nas zgodnie z poniższą sekcją  „Kontakt” .

WYBÓR W ZAKRESIE  DANYCH OSOBOWYCH I DOSTĘP DO NICH

Prosimy o zapoznanie się z  Globalnym oświadczeniem prywatności danych firmy Caterpillar   i wszelkimi stosownymi  zasadami zachowania poufności, aby zrozumieć  prawa i  wybory dotyczące wykorzystania i ujawnienia Danych osobowych Użytkownika.

INNE WAŻNE INFORMACJE

Treści stron trzecich:  niniejsze Oświadczenie w sprawie zarządzania danymi nie dotyczy  (a my nie ponosimy odpowiedzialności w tym zakresie) (i)  polityki dot. prywatności, informacji lub innych praktyk jakiejkolwiek strony trzeciej obsługującej jakąkolwiek stronę internetową lub usługę online, z którą łączy się Oferta cyfrowa (np. nasze Aplikacje mogą zawierać, dla wygody Użytkownika, hiperłącze do lokalnych informacji pogodowych dostarczonych przez stronę trzecią, z którą nie mamy powiązań biznesowych)  oraz (ii) Danych osobowych kontrolowanych przez stronę trzecią, taką jak dostawca, usługodawca lub klient, nawet jeśli takie Dane osobowe są gromadzone lub przetwarzane w inny sposób przez firmę Caterpillar. Ponadto  umieszczenie łącza w Ofercie cyfrowej nie oznacza poparcia dla powiązanej strony internetowej lub usługi przez nas lub nasze  Podmioty powiązane.

Transgraniczne transfery:  dane Użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym prowadzimy  działalność  lub  w którym  działają nasi  dostawcy  usług, a korzystając z  Oferty cyfrowej lub dostarczając nam  w inny sposób danych zgodnych z  niniejszym  Oświadczeniem w sprawie zarządzania danymi Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie informacji do krajów poza krajem zamieszkania Użytkownika, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju Użytkownika.

Dane wrażliwe:  nasze Oferty cyfrowe nie są przeznaczone do wysyłania do nas wrażliwych danych osobowych, takich jak numery ubezpieczenia społecznego, informacje związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, opiniami politycznymi, religią lub innymi przekonaniami, cechami genetycznymi, danymi o karalności lub przynależności do związków zawodowych.   Prosimy o powstrzymanie się od wysyłania do nas takich informacji za pośrednictwem Ofert cyfrowych lub w inny sposób.  

Sieci dystrybucyjne:  Sieci dystrybucyjne  mogą posiadać własne  zasady zachowania poufności i zarządzania danymi.   Zachęcamy do regularnego sprawdzania takich zasad.   Takie zasady i polityki są właściwe dla danego dealera i nie mają zastosowania do gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub zarządzania  informacjami  opisanymi w niniejszym Oświadczeniu w sprawie zarządzaniu danymi,   Globalnym oświadczeniu o poufności danych firmy Caterpillar   i wszelkich stosownych  zasad zachowania poufności .  

AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA W SPRAWIE ZARZĄDZANIA DANYMI

Możemy zmienić niniejsze Oświadczenie w sprawie zarządzania danymi.  Legenda „OSTATNIA AKTUALIZACJA”, znajdująca się na górze tej strony wskazuje, kiedy niniejsze Oświadczenie w sprawie zarządzania danymi zostało ostatnio zmienione.  Wszelkie zmiany wejdą w życie po opublikowaniu zmienionego Oświadczenia w sprawie zarządzania danymi.  Korzystanie z Ofert cyfrowych po wprowadzeniu tych zmian oznacza zgodę na zmienione Oświadczenie w sprawie zarządzania danymi.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia w sprawie zarządzania danymi, prosimy o kontakt pod adresem CatDigitalSupport@Cat.com