IZJAVA O UPRAVLJANJU PODACIMA

Poslednje ažuriranje: 15. avgust 2018.

IZJAVA O UPRAVLJANJU PODACIMA

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt

Ova Izjava o upravljanju podacima opisuje praksu kompanije Caterpillar Inc. (zajedno sa našim filijalama, „Caterpillar“, „mi“, „nas“ ili „naše“) za prikupljanje informacija iz distributivnih mreža (uključujući dilere i njihova povezana pravna lica, „Distributivne mreže“), filijala (kao što je definisano u nastavku) i od svakog od naših klijenata u vezi sa mašinama, proizvodima ili drugim sredstvima i njihovim povezanim lokacijama rada (zajedničkim imenom „Sredstva“). Ove informacije prikupljamo metodama na mreži i van mreže, uključujući:
(1) aplikacije i platforme koje se koriste na računarima, API-jima i mobilnim uređajima ili putem njih; (2) telematiku ili druge uređaje u Sredstvima, bilo da ih je proizvela kompanija Caterpillar ili neke druge kompanije („Uređaji“ i, zajedno sa aplikacijama, „Digitalne ponudama“); i (3) naše Distributivne mreže, proizvođače komponenti, dobavljače usluga i klijente. Na način na koji se koristi u ovoj Izjavi o upravljanju podacima, „vi“ se odnosi na vas pojedinačno i, ako je to primenjivo, na kompaniju ili pravno lice koje zastupate i njegove zaposlene, agente i predstavnike.

Trebalo bi da redovno i pažljivo pregledate ovu Izjavu da biste razumeli koje informacije naše digitalne ponude primaju, generišu i prenose, kao i šta radimo sa tim informacijama. Obezbeđivanjem Podataka o sistemu, Podataka o radu ili Ličnih informacija (kako su ovi termini definisani u nastavku), prihvatate uslove i odredbe ove Izjave o upravljanju podacima, uključujući naše prikupljanje, korišćenje i deljenje tih informacija.

KOJE INFORMACIJE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO

„Lične informacije“ su bilo koje informacije o određenom pojedincu ili one na osnovu kojih određenom pojedincu može da se otkrije identitet, kao što je dodatno opisano u Globalnoj izjavi o privatnosti podataka kompanije Caterpillar. Dok ova Izjava o upravljanju podacima sadrži reference za Lične informacije u svrhe jasnoće i transparentnosti, Globalna izjava o privatnosti podataka kompanije Caterpillar i obaveštenje o privatnosti primenjivo je na vaše Digitalne ponude imaju kontrolu u vezi sa pitanjima koja su opisana u tim dokumentima, uključujući prikupljanje, korišćenje, prenos, otkrivanje i upravljanje Ličnim informacijama. Ništa u ovoj Izjavi o upravljanju podacima nema za svrhu da izmeni Globalnu izjavu o privatnosti podataka kompanije Caterpillar niti bilo koja primenjiva obaveštenja o privatnosti. 

 „Podaci sistema“ su informacije koje se koriste ili koje se generišu putem Digitalnih ponuda, što može
da obuhvata:

·     Informacije o Uređaju, Sredstvu i Komponentama, uključujući broj modela, serijski broj, broj porudžbine, brojeve softverskih i hardverskih verzija, performanse i konfiguraciju, uključujući radne alatke ili druge periferne uređaje priključene Sredstvima.

·     Elektronske podatke, uključujući evidencije senzora, trendove, histograme, podatke o događajima, druga obaveštenja, podatke o digitalnom stanju, šifre kvarova, vreme mirovanja, dnevnu i kumulativnu potrošnju goriva, podatke o emisijama gasova, sate merača za servis, datoteke sa elektronskim podacima preuzete ručno ili automatski iz osnovnog sredstva, podatke o rešavanju problema, kao i druge podatke, u zavisnosti od klijenta i Sredstva i komunikacionog kanala koji Uređaj koristi.

·      Podatke o ispitivanju, uključujući rezultate ispitivanja pomoću sistema za ispitivanje kompanije Caterpillar ili nezavisnog proizvođača.

·      Informacije o lokaciji uređaja, uključujući fizičku lokaciju Sredstva (npr. određeno upotrebom satelitskog, GPS, Bluetooth ili Wi-Fi signala ili telefonskog tornja).

·      Podatke o tečnosti, uključujući rezultate analize uzoraka tečnosti (kao što su ulje, hidraulične i rashladne tečnosti) koji su dobijeni su pomoću alatki kompanije Caterpillar ili nezavisnog proizvođača.

·      Podatke snimača događaja, uključujući lokaciju, brzinu, smer i povezane video snimke, korišćenje kontrola i informacije o pozitivnoj kontroli vozova.

·      Istoriju servisiranja i održavanja, uključujući i naloge za rad (zapise svih održavanja, popravki, kupovina delova, zamena i modifikacija Sredstava), radni vek komponente (istorija upotrebe i vek habanja komponente), plan održavanja, planirana održavanja, podatke o pokrivenosti garancijom, ugovore o održavanju i popravljanju, intervale servisiranja (planirani interval za planirano održavanje za aktivnosti zamene komponenti za Sredstvo), liste komponenti (liste delova koji sačinjavaju Sredstvo) i servisne izveštaje (opisuju posebne servisne radnje koje preporučuje kompanija Caterpillar da bi se ispravio poznati problem sa Sredstvom).

·      Uslove na lokacije i u okruženju, uključujući vrstu rada koji se obavlja, stanje puteva ili pruga, nadmorsku visinu, klimu i praćenje materijala.

Uzorke korišćenja, uključujući sve korisnički definisane informacije koje se odnose na proizvod koji nam pružate putem Digitalne ponude.

„Podaci o radu“ su dodatne informacije koje možemo da prikupljamo ili koje su u na drugi način obezbeđene putem Distributivnih mreža, a koje mogu da obuhvataju: 

·      Informacije sadržane u fakturama i ugovorima o servisiranju.

·      Informacije o klijentima u Distributivnim mrežama, uključujući određene Lične informacije koje se odnose na takve klijente ili njihove predstavnike prodaje.

·      Podatke o radnim nalozima, uključujući informacije o klijentu, uključenom Sredstvu, identifikovani problem i popravke koje su izvršene

·      Podatke o hijerarhiji prodavnice, uključujući informacije o procesima izveštavanja o inventaru dilera i procesu dopunjavanja inventara.

·      Informacije koje koriste Distributivne mreže za upravljanje flotom Sredstava (bilo u vlasništvu ili zakupu) uključujući klijente Distributivnih mreža i radnih lokacija.

·      Podatke o komponentama dilera, uključujući informacije koje se odnose na upravljanje i dopunjavanje delova inventara, kao i nabavke klijenata, povraćaje i zamene.

Informacije prikupljene od strane kompanije Caterpillar mogu istovremeno da budu Podaci sistema, Lične informacije i Podaci o radu, kao i bilo koja njihova kombinacija. Ako prosledite bilo koje Podatke sistema, Podatke o radu ili Lične informacije, uključujući podatke sistema koji se možda odnosite na Uređaje na Sredstvima koje nije proizvela kompanija Caterpillar, izjavljujete da imate ovlašćenje da to uradite i da nam dozvolite da koristimo informacije u skladu sa ovom Izjavom o upravljanju podacima.

KAKO MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO INFORMACIJE

Mi i naši dobavljači usluga možemo da prikupljamo informacije na različite načine, uključujući:

·      Putem uređaja: možemo da dobijemo informacije putem mobilne ili satelitske veze ili radio ili Ethernet veze sa Sredstava koja su opremljena Uređajem, a oni mogu da obuhvataju Podatke sistema (kao što su informacije koje se odnose na Uređaj ili Sredstvo) ili Lične informacije (na primer, od informacija koje generišu uređaji za nadgledanje zamora, kamera i sistemi za otkrivanje blizine u vozilu i tehnologija za nadgledanje u kabini). Neke informacije mogu da se prikupljaju automatski, kao što su šifre kvarova,
sati rada i nivoi goriva.

·      Putem Aplikacija i na mreži: možemo da prikupljamo informacije putem Aplikacija (npr. kada unosite informacije o održavanju) ili kada koristite naše veb-lokacije, usluge ili platforme na mreži. Takođe, možemo da dobijamo informacije putem drugih načina na mreži, na primer, kada započnete prenos podataka preko servera na lokaciji ili nam e-poštom pošaljete informacije o inspekciji. Takođe, možemo da prikupljamo informacije koje se obično prikupljaju putem veb-lokacija i mobilnih aplikacija, kao što su informacije
o pregledaču i uređajima, podaci o korišćenju aplikacija, informacije prikupljene putem kolačića, oznake piksela i druge tehnologije, IP adrese i informacije o lokaciji.

·      Van mreže: možemo da prikupljamo informacije kada stupate u interakciju sa nama ili sa našim Distributivnim mrežama, prisustvujete nekom od naših sajmova, uputite narudžbinu ili kontaktirate korisničku službu.

·      Od proizvođača komponenti i OEM proizvođača: možemo da nabavimo Podatke sistema od proizvođača komponenti na vašim Sredstvima ili od Sredstava koja su proizveli drugi, a koja vi koristite. Ove informacije mogu da nam se pružaju automatski.

·      Putem tehnologije nosivih uređaja: možemo da prikupljamo informacije putem tehnologije nosivih uređaja, kao što su uređaji za praćenje zamora ili RFID oznake ugrađene u šlemove ili sigurnosne prsluke.

·      Od vlasnika Sredstava, Distributivnih mreža i drugih lica: možemo da dobijamo dodatne informacije od vlasnika Sredstava, Distributivnih mreža, rukovalaca i drugih lica koja imaju odgovornost za upravljanje Sredstvom.

Iz drugih izvora: možemo da primamo informacije iz drugih izvora, kao što su javne baze podataka, zajednički marketinški partneri, platforme društvenih medija (uključujući osobe sa kojima ste prijatelji ili na drugi način povezani) i od ostalih trećih lica. Informacije možemo da prikupljamo ili generišemo iz podataka o rešavanju problema, od dobavljača usluga (kao što su analitičari fluida i terenski inspektori) ili iz evidencije o održavanju, inspekciji ili garanciji.

KAKO MOŽEMO DA KORISTIMO INFORMACIJE

Prikupljene informacije možemo da koristimo i možemo da dozvolimo našim distributivnim mrežama da
ih koriste u sledeće svrhe:

·      Za pružanje usluga vama i drugima:

·      Da bismo vama ili dileru omogućili praćenje statusa Sredstava, da bismo vam obezbedili korišćenje Aplikacija, da bismo dovršili i ispunili kupovine, kao i da bismo komunicirali sa vama u vezi sa kupovinom
ili iznajmljivanjem i obezbedili vam uslugu vezanu za kupce. 

·      Da bismo ispunili ugovore o podršci sa kupcem, obavili održavanje i popravke i dostavili iznajmljena Sredstva ili delove.

·      Da bismo davali preporuke vezane za bezbednost, ispravnost Sredstava, održavanje, obuku rukovalaca
o efikasnosti i produktivnosti na radnoj lokaciji.

·      Da bismo poboljšali bezbednost mašinskih operacija, uključujući praćenjem blizine Sredstvima, drugih objektima ili ljudima.

·      Da bismo omogućili usluge daljinskog tehničara, kao što su daljinsko rešavanje problema i daljinsko podešavanje.

·      Da bismo vam pružili usluge i sadržaj zasnovane na lokaciji.

·      Za omogućavanje komunikacije:

·      Da bismo upravljali vezom sa Sredstvom ili Uređajem.

·      Da bismo omogućili vama i drugim korisnicima Aplikacija da međusobno komunicirate putem Aplikacija. 

·      Da bismo slali administrativne ili ugovorne informacije, na primer, informacije koje se odnose na uslove
i odredbe korišćenja Digitalnih ponuda, smernice o garanciji ili ugovore o servisiranju.

·      Da bismo vam pružili informacije o novim proizvodima i uslugama i da bismo vam slali marketinške komunikacije za koje verujemo da vas mogu zanimati.

·      Da bismo obavljali istraživanja tržišta ili procenjivali kompaniju Caterpillar ili Distributivne mreže.

·      Da bismo obavljali analitiku podataka, revizije, usavršili proizvode, razvijali nove proizvode, poboljšavali, usavršili i modifikovali naše Digitalne ponude, identifikovali trendove upotrebe i obavljali i proširivali naše poslovne aktivnosti, kao i za statističke analize na osnovu zbirnih i podataka koji ne otkrivaju identitet, kao
što su izveštaji o uporednoj proceni.

·      Da bismo pružali usluge klijentima, upravljali tokom posla, pratili popravke, projektovali buduća održavanja
i usluge i rešavali probleme.

·      Da bismo proverili efikasnost preporuka, rešavali pritužbe i ispunjavali narudžbine.

·      Da bismo upravljali inventarom tako da vam možemo obezbediti delove i usluge.

·      Da bismo upravljali flotom Sredstava u vlasništvu ili iznajmljenih Sredstava.

·      Da bismo doveli efikasnost operacija na maksimum i povećali prodaju.

·      Da bismo razvijali digitalne aplikacije.

Ostale upotrebe:

·      Da bismo vam omogućili da učestvujete u lutrijama, takmičenjima ili sličnim promocijama i da bismo upravljali ovim aktivnosti. Neke od ovih aktivnosti imaju dodatna pravila, koja mogu da sadrže dodatne informacije
o načinu na koji koristimo i otkrivamo vaše Lične informacije. Predlažemo vam da pažljivo pročitate ta pravila, uključujući Globalnu izjavi o privatnosti podataka kompanije Caterpillar i sva primenjiva obaveštenja o privatnosti.

·      Za dodatne potrebe o kojima se dogovorimo sa vama.

U pogledu audiovizuelnih podataka koji identifikuju individualne ili fiziološke podatke za pojedinca čiji identitet može da se otkrije, koristićemo te podatke samo da bismo obezbedili proizvode i usluge našim klijentima, uključujući i davanje preporuka vezanih za bezbednost, ispravnost Sredstva, održavanje, efikasnosti, obuku rukovalaca o efikasnosti i produktivnosti na radnoj lokaciji, kao i za poboljšavanje naših proizvoda i usluga. 

KAKO MOŽEMO DA OTKRIVAMO INFORMACIJE

Možemo da otkrivamo informacije:

·      Pravnim licima koja direktno ili indirektno upravljaju, kojima upravlja ili koja su pod zajedničkim upravljanjem sa kompanijom Caterpillar Inc. („Filijale“) u svrhe opisane u ovoj Izjavi o upravljanju podacima. Caterpillar Inc. je pravno lice odgovorno za informacije koje se zajedno koriste sa njenim Filijalama.

·      Distributivnim mrežama kako bismo im dozvolili da koriste Podatke sistema i Lične podatke da bi održali odnose sa vama, obezbedili vam usluge i slali marketinške komunikacije.

·      Vlasnicima Sredstava, da bismo im dozvolili da upravljaju korišćenjem Sredstava.

·      Našim dobavljačima usluga koji pružaju usluge kao što su analitika podataka, pružanje informacionih tehnologija i povezane infrastrukturne, razvoj aplikacija, hosting platformi, korisnički servis, razvoj proizvoda, revizija, savetodavne i druge usluge.

·      Proizvođačima komponenti, kako bismo im dozvolili da proučavaju korišćenje svojih proizvoda, da poboljšaju svoje proizvode i razvijaju nove proizvode.

·      Agentima, dobavljačima usluga ili ostalim trećim stranama koje su angažovane ili uključene u poslovanje sa vlasnicima Sredstava i koje imaju odgovornost za upravljanje Sredstvima.

·      Trećoj strani u slučaju reorganizovanja, spajanja, prodaje, zajedničkog poduhvata, dodeljivanja, transfera ili drugog uređenja celokupnog poslovanja naših Filijala, Sredstava ili akcija, kao i bilo kog njihovog dela (uključujući i u vezi sa eventualnim stečajnim ili sličnim postupcima).

·      Da bi dostupni podaci bili dosledni sa ovom Izjavom o upravljanju podacima putem portala Cat Developer portal ili drugih sličnih API-ja.

·      Dodatnim primaocima oko kojih se dogovorimo sa vama.

Podaci o lokaciji: možemo da delimo informacije o lokaciji sa našim Filijalama i Distributivnim mrežama kako bismo im omogućili da vam obezbede lokalizovani sadržaj i usluge. U nekim slučajevima, možda će vam biti dozvoljeno da dopustite ili zabranite takvo korišćenje i/ili deljenje lokacije Uređaja, ali ako to učinite, mi i/ili naše Filijale i Distributivne mreže možda neće moći da vam obezbede primenjive usluge i sadržaj. 

Možemo da koristimo ili otkrivamo informacije kako smatramo da je neophodno ili prikladno: (a) pod važećim zakonom, uključujući zakone van vaše zemlje prebivališta; (b) da bismo ispoštovali pravne procese; (c) da bismo reagovali na zakonske zahteve javnih i vladinih organa, uključujući javne i vladine organe van vaše zemlje prebivališta; (d) da bismo primenjivali naše uslove i odredbe; (e) da bismo zaštitili naše poslovanje ili poslovanje bilo koje od naših Filijala i Distributivnih mreža; (f) da bismo zaštitili naša prava, privatnost, bezbednost ili imovinu, i/ili prava, privatnost, bezbednost ili imovinu naših Filijala, Distributivne mreže, vas ili drugih, uključujući za svrhe bezbednosti informacija; i (g) da bismo mogli da radimo na dostupnim rešenjima ili ograničili štetu koju možemo da pretrpimo.

Informacije koje ne otkrivaju identitet ili objedinjene informacije: možemo da koristimo i otkrivamo informacije koje ne otkrivaju identitet ili objedinjene informacije (tj. informacije koje ne identifikuju vas ili bilo kojeg drugog korisnika Digitalnih ponuda) u bilo koje svrhe, osim u slučaju kada je potrebno da u uradimo nešto drugo prema primenjivom zakonu.

DALJINSKE USLUGE I AŽURIRANJA

Kao što je detaljnije opisano u dokumentu Cat® daljinske usluge – proces ažuriranja softvera za izabrane softvere za Product Link™ Telematics i Cat Equipment Control Module, u zavisnosti od konfiguracije Uređaja
i Sredstava, možemo da koristimo podatke sistema da bismo daljinski:

·      ispitivali i ažurirali Uređaje koje proizvodimo ili na neki drugi način pružamo (npr. da bismo ažurirali podešavanja sistema ili upravljali operaterima za komunikaciju koji se koriste za povezivanje sa kompanijom Caterpillar ili našim Filijalama);

·      ažurirali softver koji kontroliše rad mašine za vaše Cat Sredstvo, a možemo da prosledimo datoteke za ažuriranje softvera na Sredstvo u okviru priprema za ažuriranje.

Pogledajte Cat® daljinske usluge – proces ažuriranja softvera za izabrane softvere za Product Link™ Telematics i Cat Equipment Control Module da biste saznali više o načinu na koji upravljamo daljinskim ažuriranjima softvera i vašim opcijama koje se odnose na daljinska ažuriranja softvera.

BEZBEDNOST

Koristimo razumne organizacione, tehničke i administrativne mere namenjene zaštiti informacija u okviru naše organizacije. Nažalost, ni za jedan sistem za prenos podataka ili skladište se ne može garantovati da je 100% bezbedno. Ako imate razloga da verujete da vaša interakcija sa nama više nije bezbedna (na primer, ako smatrate da je bezbednost vašeg naloga ugrožena), odmah nas obavestite u skladu sa odeljkom „Kontaktirajte nas“ koji je naveden u nastavku.

OPCIJE I PRISTUP VEZANI ZA LIČNE INFORMACIJE

Pogledajte Globalnu izjavu o privatnosti podataka kompanije Caterpillar i sva primenjiva obaveštenja o privatnosti da biste razumeli svoja prava i opcije u vezi sa našom upotrebom i obelodanjivanjem vaših Ličnih informacija.

DRUGE VAŽNE INFORMACIJE

Sadržaj trećih strana: ova Izjava o upravljanju podacima ne odnosi se na i mi nismo odgovorni za (i) privatnost, informacije ili druge postupke bilo koje treće strane koja radi na bilo kojoj veb-lokaciji ili u usluzi na mreži
do kojih vode veze od Digitalnih ponuda (na primer, naše aplikacije mogu da obuhvataju, da bi vama bilo praktičnije, hipervezu do informacija o lokalnom vremenu koje obezbeđuje treća strana sa kojom nemamo poslovne odnose) i (II) Lične informacije koje kontroliše treća strana, kao što su dobavljač, dobavljač usluga ili klijent, čak i ako te Lične informacije prikuplja ili na drugi način obrađuje kompanija Caterpillar. Nadalje, uključivanje veze u Digitalnu ponudu ne podrazumeva podržavanje povezane lokacije ili usluge od strane nas
ili naših Filijala.

Prekogranični prenosi: vaše informacije mogu biti uskladištene i obrađene u bilo kojoj zemlji u kojoj radimo ili gde rade naši dobavljači usluga, a korišćenjem Digitalne ponude ili pružanjem podataka nama na neki drugi način u skladu sa ovom Izjavom o upravljanju podacima pristajete na prenos informacija u zemlje izvan vaše zemlje prebivališta, uključujući i Sjedinjene Američke Države, koje možda imaju pravila za zaštitu podataka koja se razlikuju od onih u vašoj zemlji.

Osetljive informacije: naše Digitalne ponude nisu predviđene za to da nam šaljete osetljive Lične informacije, kao što su broj socijalnog osiguranja, informacije koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili druga uverenja, genetske karakteristike, kriminalnu prošlost ili članstvo u sindikatu. Tražimo da se uzdržite od slanja takvih informacija nama putem Digitalnih ponuda ili na neki drugi način.

Distributivne mreže: distributivne mreže mogu da imaju sopstvene izjave o privatnosti i smernice za upravljanje podacima. Savetujemo vam da redovno pregledate takve izjave. Takve izjave i smernice specifične su za odgovarajućeg dilera i ne primenjuju se na naše prikupljanje, upotrebu, obelodanjivanje informacija ili upravljanje informacijama koje su opisane u ovoj Izjavi o upravljanju podacima, Globalnoj izjavi o privatnosti podataka kompanije Caterpillar i svim primenjivim obaveštenjima o privatnosti.

AŽURIRANJA OVE IZJAVE O UPRAVLJANJU PODACIMA

Možemo da promenimo ovu Izjavu o upravljanju podacima. Legenda „POSLEDNJE AŽURIRANJE“ na vrhu
ove stranice pokazuje kada je ova Izjava o upravljanju podacima poslednji put promenjena. Sve promene stupaju na snagu kada objavimo revidiranu Izjavu o upravljanju podacima. Ako koristite Digitalne ponude
nakon ovih promena, to znači da prihvatate revidiranu Izjavu o upravljanju podacima.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Izjavom o upravljanju podacima, kontaktirajte nas na CatDigitalSupport@Cat.com.