ИЗЈАВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОДАТОЦИ

Последен пат ажурирано: 15 август 2018 година

ИЗЈАВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОДАТОЦИ

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt

Оваа изјава за управување со податоци ги опишува практиките на Caterpillar Inc. (заедно со нашите соработници, „Caterpillar“, „ние“, „нас“ или „нашата“) за собирање информации од дистрибутивните мрежи (вклучително и дилери и нивни поврзани субјекти, „Дистрибутивни мрежи"), соработници (како што е дефинирано подолу) и секој од нашите и нивните клиенти што се однесуваат на машини, производи или други средства и нивните поврзани работни места (колективно „Средства“). Ние ги собираме овие информации преку онлајн и офлајн средства, вклучувајќи: (1) апликации и платформи за употреба на или преку компјутери, API и мобилни уреди; (2) телематика или други уреди на средства, без оглед дали се произведени од Caterpillar или други компании („Уреди“ и, заедно со апликациите, „Дигитални понуди“); и (3) нашите дистрибутивни мрежи, производителите на компоненти, давателите на услуги и клиентите.  Како што се користат во оваа изјава за управување со податоци, „вие“ значи вие индивидуално и, како што е применливо, компанијата или субјектот што го застапувате и секој нејзин вработен, агент и претставници.

Редовно и внимателно треба да ја прегледувате оваа изјава за да разберете кои информации ги примаат, генерираат и пренесуваат нашите дигитални понуди—и што правиме ние со тие информации.  Обезбедувајќи ни податоци за системот, податоци за работата или лични информации (како што е дефинирано подолу), се согласувате со одредбите и условите на оваа изјава за управување со податоци, вклучувајќи го нашето собирање, користење и споделување на тие информации.

КОИ ИНФОРМАЦИИ МОЖЕ ДА ГИ СОБЕРЕМЕ

„Лични информации“ е каква било информација за одредена личност или информација што идентификува или може да идентификува некоја конкретна личност, како што е дополнително опишано во Глобалната изјава за приватност на податоцитена Caterpillar Иако изјавата за управување со податоци вклучува референци за Личните информации за цели за јасност и транспарентност, Глобалната изјава за приватност на податоцитена Caterpillar и напоменатаза приватност што се однесува на вашите дигитални понуди вршат контрола во врска со проблематиката опишана во тие документи, вклучувајќи ги собирањето, користењето, префрлањето, откривањето 

и управувањето со личните информации.  Ништо во оваа изјава за управување со податоците не е наменето да ја измени Глобалната изјава за приватност на податоцитена Caterpillar или кои било важечки напомени за приватност. 

„Системски податоци“ се информации што се внесуваат или користат преку дигиталните понуди, што може да вклучува:

·     Информации за уреди, средства и компоненти, вклучувајќи број на модел, сериски број, број на нарачки, броеви на верзија на софтвер и хардвер, перформанси и конфигурација, вклучувајќи алатки за работа или други периферни уреди прикачени на средствата.

·     Електронски податоци, вклучувајќи дневници на сензорите, трендови, хистограми, податоци за настани, други сигнали, дигитални податоци за состојба, кодови на дефект, време на мирување, дневна и кумулативна потрошувачка на гориво, податоци за емисии, работни часови на мерачи на сервисирање, електронски датотеки со податоци што се преземаат рачно или автоматски од некое средство, податоци за решавање на проблеми и други податоци, во зависност од корисникот и средството и комуникацискиот канал што го користи некој уред.

·      Податоци за инспекција, вклучувајќи ги и резултатите од инспекциите што го користат системот за инспекција на Caterpillar или трети лица.

·      Информации за локацијата на уредот, вклучително и физичката локација на средството (на пр., утврдено со употреба на сателит, GPS, базна станица за мобилни телефони, сигнали Bluetooth или Wi-Fi).

·      Податоци за течности, вклучително и резултати од анализа на примероци од течности (како нафта, хидраулични течности и течности за ладење) добиени со употреба на алатки на Caterpillar или трети лица.

·      Податоци на снимач на податоци, вклучувајќи локација, брзина, насока и придружни видео записи, употреба на контроли и позитивни информации за контрола на обука.

·      Историја на услуги и одржување, вклучително и работни налози (евиденција за целото одржување, поправка, набавки на делови, замена и изменување на средства), работен век на компонента (историја на употреба и работен век на некоја компонента), распоред за одржување, планирано одржување, податоци за покривање на гаранцијата, договори за одржување и поправка, сервисни интервали (закажан интервал за планирано одржување на активности за замена на компоненти за некое средство), списоци со компоненти (списоци на делови што сочинуваат некое средство) и писма за сервисирање (опишувајќи специјални активности за сервисирање препорачани од Caterpillar за поправка на познат проблем кај некое средство).

·      Услови на локацијата и околината, вклучително и видот на извршената работа, состојбата на патиштата или патеките, надморската височина, климата и следењето на материјалите.

Начини на употреба, вклучувајќи ги и сите информации дефинирани од корисникот во врска
со производот што ни ги давате преку дигитална понуда.

„Податоци за работата“ се дополнителни информации што може да ги собереме од дистрибутивните мрежи или што се на друг начин обезбедени и може да вклучуваат: 

·      Информации содржани во фактури и договори за услуги.

·      Информации за клиенти на дистрибутивни мрежи, вклучително и одредени лични информации кои се однесуваат на такви клиенти или нивните претставници за дилерска продажба.

·      Податоци за налогот за работа, вклучително и информации за клиентот, вклучените средства, идентификуваниот проблем и извршените поправки

·      Зачувајте ги податоците за хиерархијата, вклучително и информации за пријавување на инвентар
кај дилер и за процесите на надополнување.

·      Информации што ги користат дистрибутивните мрежи за управување со флота на средства (во лична сопственост или изнајмени), вклучувајќи корисници на дистрибутивни мрежи и работни локации.

·      Податоци за компонентите на дилерите, вклучително и информации во врска со управувањето и надополнувањето на инвентарот на делови, како и купувањата, повратите и замените на клиентите.

Информациите собрани од Caterpillar може истовремено да претставуваат системски податоци, лични информации и податоци за работењето или каква било комбинација од нив. Ако поднесете какви било системски податоци, податоци за работењето или лични информации, вклучувајќи ги и системските податоци што може да се однесуваат на уредите за средства што не ги произведува Caterpillar, вие изјавувате дека имате овластување да го сторите тоа и да ни дозволите да ги користиме информациите во согласност со оваа изјава за управување со податоци.

КАКО МОЖЕ ДА ГИ СОБИРАМЕ ИНФОРМАЦИИТЕ

Ние и нашите даватели на услуги може да собираме информации на различни начини, вклучувајќи:

·      Преку уреди: Може да добиеме информации преку мобилна или сателитска врска или радио или Ethernet врска од средства опремени со Уред, што може да вклучува системски податоци (како што
се информации што се однесуваат на уредот или средството) или лични информации (како што се тие од информации генерирани преку уреди за следење на замор, вградени камери и системи за откривање на близина, како и технологија за мониторинг во кабината).  Некои информации може да се соберат автоматски, како што се кодови на дефект, работни часови и нивоа на гориво.

·      Преку апликации и преку интернет: Може да собираме информации преку апликации (на пр. кога внесувате информации за одржување) или кога ги користите нашите веб-страници, онлајн услуги
или платформи.  Ние, исто така, може да добиеме информации преку други онлајн средства, како на пример кога иницирате пренос на податоци преку сервери на лице место или информации за инспекција преку е-пошта до нас. Ние, исто така, може да собереме информации што обично се собираат преку веб-страници и мобилни апликации, како што се информации за прелистувачот и уредот, податоци за употреба на апликации, информации собрани преку колачиња, ознаки за пиксели и други технологии, IP адреси и информации за локација.

·      Офлајн: Може да собираме информации кога комуницирате со нас или нашите дистрибутивни мрежи, присуствувате на некој од нашите трговски саеми, правите нарачка или контактирате со услугата за корисници.

·      Од производители на компоненти и OEM: Може да добиеме системски податоци од производителите на компонентите во вашите средства или на средства што се произведени од други што ги користите.  Овие информации може да ни бидат доставени автоматски.

·      Преку технологија што може да се носи: Можеме да собереме информации преку технологија
што се носи, како што се уреди за следење на замор или RFID ознаки вметнати во кациги или безбедносни елеци.

·      Од сопствениците на средствата, дистрибутивните мрежи и други лица: Може да добиеме дополнителни информации од сопствениците на средства, дистрибутивни мрежи, операторите
и другите лица кои имаат одговорност за управување со некое средство.

Од други извори: Може да ги добиеме вашите информации од други извори, како што се јавни бази на податоци, заеднички маркетинг партнери, платформи за социјални медиуми (вклучително и од луѓе со кои сте пријатели или на друг начин сте поврзани) и од други трети страни. Можеме да собереме или генерираме информации од податоци за решавањето на проблеми од вашите даватели на услуги за сервисирање (како што се аналитичари на течности и инспектори на локации) или од записи за одржување, инспекција или гаранција.

КАКО МОЖЕ ДА ГО УПОТРЕБУВАМЕ ИНФОРМАЦИИТЕ

Ние можеме, и може да им овозможиме на нашите дистрибутивни мрежи, да ги користат собраните информациите за следниве намени:

·      За обезбедување услуги за вас и за други лица:

·      За да ви овозможиме вам или на дилерот да го следите статусот на средствата, да ви обезбедиме користење на апликациите, да пополнуваме и исполнуваме купувања и да комуницираме со вас во врска со вашето купување или изнајмување и за да ви обезбедиме поврзана корисничка услуга. 

·      За да го исполниме договорот за поддршка со купувач, за да извршиме одржување и поправки
и за да испорачаме изнајмени средства или делови.

·      За да дадеме препораки во однос на безбедноста, добрата состојба на средството, одржувањето, ефикасноста на работната локација и обуката за продуктивност за операторите.

·      За да ја подобриме безбедноста на работата на машината, вклучувајќи следење на близината
до средствата, другите предмети или луѓе.

·      За да овозможиме услуги од далечински техничар, како што се далечинско решавање проблеми
и далечинско подесување.

·      За да ви обезбедиме услуги и содржина заснована врз локацијата.

·      За да овозможиме комуникации:

·      За да управуваме со врската со средството или уредот.

·      За да ви овозможиме вам и на други корисници на апликации да комуницирате меѓусебно преку апликации. 

·      За да испраќаме административни или договорни информации, на пример, информации во врска со одредбите и условите за користење дигитални понуди, политики за гаранција или договори за услуги.

·      За да ви обезбедиме информации за нови производи и услуги и да ви испраќаме маркетиншки комуникации за кои веруваме дека може да ве интересираат.

·      За да спроведеме истражување на пазарот или да ги процениме мрежите на Caterpillar или дистрибутивните мрежи.

·      За да извршиме анализи на податоци, ревизии, подобрување на производите, развој на нови производи, зајакнување, подобрување или изменување на нашите дигитални понуди, идентификување на трендовите на користење и работење и проширување на нашите деловни активности, како и за статистичка анализа заснована на збирни и деидентификувани податоци, како што се извештаи за репери.

·      За да обезбедиме услуги за корисниците, да управуваме со работниот тек, да ги следиме поправките, да го проектираме идното одржување и сервисирање, како и да решаваме проблеми.

·      За да ја процениме ефективноста на препораките, да решиме поплаки и да исполниме нарачки.

·      За да управуваме со инвентарот за да можеме да ви обезбедиме делови и услуги.

·       За да управуваме со флота на поседувани или изнајмени средства.

·       За да ја сведеме на максимум ефикасноста на работните дејства и да ја зголемиме продажбата.

·       За да развиеме дигитални апликации.

Други намени:

·       За да ви овозможиме да учествувате во лотарии, натпревари или слични промоции, како и за да ги администрираме тие активности. Дел од тие активности имаат дополнителни правила што може да содржат дополнителни информации за тоа како ги користиме и откриваме вашите лични информации. Ви предлагаме внимателно да ги прочитате сите тие правила, вклучувајќи ги и Глобалната изјава за приватност на податоцитена Caterpillar и сите важечки напомени за приватност.

·      За дополнителни намени, како што е договорено помеѓу вас и нас.

Во однос на аудиовизуелните податоци што идентификуваат индивидуални или физиолошки податоци за препознатлив поединец, тие податоци ќе ги користиме само за да обезбедиме производи и услуги на нашите клиенти, вклучително и за да даваме препораки во врска со безбедноста, добрата состојба на средствата, одржувањето, ефикасноста на работната локација и обуката за продуктивноста за операторите, како и за да ги подобриме нашите производи и услуги. 

КАКО МОЖЕ ДА ОТКРИВАМЕ ИНФОРМАЦИИ

Може да откриваме информации:

·      На субјектите што директно или индиректно го контролираат, се контролирани од или се во заедничка контрола со Caterpillar Inc. („Соработници“) за целите опишани во оваа изјава за управување со податоци. Caterpillar Inc. е субјектот одговорен за информациите што заеднички ги користи со своите соработници.

·      На дистрибутивните мрежи за да им овозможиме да ги користат системските податоци и личните информации за одржување на односите со вас, да ви обезбедат услуги вам, како и да ви испраќаат маркетиншки комуникации.

·      На сопствениците на средствата, за да им овозможиме да управуваат со користењето на нивното средство.

·      На нашите даватели на услуги кои обезбедуваат услуги како што се аналитика на податоци, информатичка технологија и обезбедување поврзана инфраструктура, развој на апликации, хостинг
на платформа, кориснички услуги, развој на производи, ревизија, советодавни и други услуги.

·      На производителите на компонентите за да им овозможиме да го проучат користењето на нивните производи, да ги подобрат своите производи и да развијат нови производи.

·      На агенти, даватели на услуги или други трети страни со кои е склучен договор или се ангажирани во деловни активности со сопственици на средства, кои имаат одговорност за управување со средството.

·      На трето лице, во случај на реорганизација, спојување, продажба, заедничко вложување, доделување, трансфер или друго расположливост на целата или на дел од нашата или која било од деловните активности на соработниците, средствата или залихите (вклучително и во врска со стечај или слична постапка).

·      За да се направат податоците достапни во согласност со оваа изјава за управување со податоци преку развојниот портал на Cat или други слични API.

·      На дополнителни приматели, како што е договорено помеѓу вас и нас.

Податоци за локација: Може да споделуваме информации за локацијата со нашите соработници и дистрибутивни мрежи за да им овозможиме да ви обезбедат локализирана содржина и услуги.  Во некои случаи, можеби ќе ви биде дозволено да дозволите или негирате такви употреби и/или споделување на локацијата на вашиот уред, но ако го сторите тоа, ние и/или нашите соработници и дистрибутивни мрежи може да не можеме да ви ги обезбедиме применливите услуги и содржини. 

Може да користиме или откриваме информации што сметаме дека се неопходни или соодветни: (а) според важечкиот закон, вклучително и законите надвор од вашата земја на живеење; (б) за да се усогласиме со некој правен процес; (в) за да одговориме на законски барања од јавни и владини органи, вклучително и јавни и владини органи надвор од вашата земја на живеење; (г) за да ги спроведеме нашите одредби и услови; (д) за да ги заштитиме нашите операции или тие на кој било
од нашите соработници и дистрибутивни мрежи; (ѓ) за да ги заштитиме нашите права, приватност, безбедност или сопственост и/или тие на нашите соработници, дистрибутивна мрежа, вашите или
на други лица, вклучително и за цели за безбедност на информациите; и (е) за да ни овозможат да ги користиме достапните правни лекови или да ја ограничиме штетата што може да ја претрпиме.

Деидентификувани или збирни информации: Можеме да користиме и откриваме деидентификувани или збирни информации (т.е. информации што не ве идентификуваат вас или кој било друг корисник на дигиталните понуди) за каква било цел, освен кога треба поинаку да постапиме во согласност со важечкиот закон.

ДАЛЕЧИНСКИ УСЛУГИ И АЖУРИРАЊА

Како што е дополнително опишано во далечинските услуги на Cat® – Процес на ажурирање на софтверот за избраната Product Link™ телематика и контролниот софтверски модул за опремата на
Cat, во зависност од вашиот уред и конфигурацијата на средствата, може да ги користиме податоците
на системот за далечински:

·      Да ги испитуваме и ажурираме уредите што ги произведуваме или на друг начин ги обезбедуваме
(на пр., за да ги ажурираме поставувањата на системот или за да управуваме со комуникациските оператори што се користат за поврзување со Caterpillar или нашите соработници).

·      За да го ажурираме софтверот што ги контролира операциите на машината за вашето Cat средство
и за да можеме да ги вметнеме датотеките за ажурирање на софтверот во средството, како подготовка за некое ажурирање.

Погледнете во Далечинските услуги на Cat® – Процес на ажурирање на софтверот за избраната Product Link™ телематика и контролниот софтверски модул за опремата на Cat за дополнителни информации за тоа како управуваме со далечинските софтверски ажурирања и за вашите избори во врска со далечинските софтверски ажурирања.

БЕЗБЕДНОСТ

Користиме разумни организациски, технички и административни мерки дизајнирани за да ги заштитат информациите во рамките на нашата организација.  За жал, не може да се гарантира 100Т безбедност на некој систем за пренос или складирање на податоци. Ако имате причина да верувате дека вашата интеракција со нас веќе не е безбедна (на пример, ако сметате дека безбедноста на вашата сметка е загрозена), веднаш известете нè во согласност со делот „Контактирај со нас“ подолу.

ИЗБОРИ И ПРИСТАП ДО ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Погледнете во Глобалната изјава за приватност на податоцитена Caterpillar и сите важечки напомени за приватноста за да ги разберете вашите права и избори во однос на нашето користење и откривањето на вашите лични информации.

ДРУГИ ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

Содржина на трети страни: Оваа изјава за управување со податоци не се однесува на, и ние не сме одговорни за (i) приватноста, информациите или другите практики на која било трета страна што работи на која било веб-страница или онлајн услуга со којашто е поврзана некоја дигитална понуда (на пр., нашите апликации може да вклучуваат, за ваша погодност, хипер-врска до информации за локалната временска прогноза обезбедени од трета страна, со којашто немаме деловна врска) и (ii) лични информации контролирани од трета страна, како што е снабдувач, давател на услуги или корисник,
дури и ако ваквите лични информации се собираат или на друг начин се обработуваат од страна на Caterpillar. Понатаму, вклучувањето на врска во дигитална понуда не подразбира одобрување на поврзаната страница или услуга од нас или од нашите соработници.

Прекугранични трансфери: Вашите информации може да се чуваат и обработуваат во која било земја каде што работиме или каде што работат нашите даватели на услуги, како и со користење на дигитална понуда или на друг начин обезбедувајќи ни податоци во согласност со оваа изјава за управување со податоци, вие давате согласност за префрлањето на информации во земји надвор од вашата земја на живеење, вклучувајќи ги САД, што може да имаат правила за заштита на податоци што се различни од тие на вашата земја.

Чувствителни информации: Нашите дигитални понуди не се дизајнирани за да ни испраќате чувствителни лични информации како што се броеви за социјално осигурување, информации поврзани со расно или етничко потекло, политичко мислење, религија или други верувања или генетски карактеристики, историја на кривични дела или членство во синдикат.  Бараме да се воздржите од испраќање на такви информации на или преку дигитални понуди или на друг начин до нас.

Дистрибутивни мрежи: Дистрибутивните мрежи може да имаат сопствени изјави за приватност и политики за управување со податоци.  Ве поттикнуваме редовно да ги разгледувате ваквите изјави.  Ваквите изјави и политики се специфични за соодветниот дилер и не важат за нашето собирање, користење, откривање или управување со информации како што се опишано во оваа изјава за управување со податоци, Глобалната изјава за приватност на податоците на Caterpillar и сите важечки напомени за приватност.

АЖУРИРАЊА НА ОВАА ИЗЈАВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОДАТОЦИ

Може да ја смениме оваа изјава за управување со податоци.  Легендата за „ПОСЛЕДЕН ПАТ АЖУРИРАНО“ најгоре на оваа страница укажува кога оваа изјава за управување со податоци била ревидирана последен пат.  Сите промени ќе станат ефективни кога ќе ја објавиме ревидираната изјава за управување со податоци.  Доколку вашето користење на дигитални понуди ги следи овие промени,
тоа значи дека можете да ја прифатите ревидираната изјава за управување со податоци.

КОНТАКТИРАЊЕ СО НАС

Ако имате какви било прашања во врска со оваа изјава за управување со податоци, контактирајте со нас на CatDigitalSupport@Cat.com.