Prohlášení o řízení dat

Poslední aktualizace: 15. srpna 2018

PROHLÁŠENÍ O ŘÍZENÍ DAT

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt

Toto prohlášení o řízení dat popisuje  postupy společnosti Caterpillar Inc. (dále společně s našimi přidruženými společnostmi jako  „Caterpillar“, „my“ nebo „náš“ v příslušném tvaru)  při shromažďování informací  z  distribučních sítí  (včetně prodejců a s nimi spřízněných subjektů, dále jen  „distribuční sítě“), od přidružených společností (dle níže uvedené definice) a od našich i jejich  zákazníků,  které se týkají strojů, produktů  nebo jiného majetku či s nimi souvisejících pracovišť (dále souhrnně jako „majetek“).   Informace shromažďujeme pomocí online i offline prostředků  včetně: (1)  aplikací a platforem určených k použití na  vašich počítačích nebo jejich prostřednictvím, rozhraní API a mobilních zařízení,  (2)  telematických a ostatních zařízení na majetku bez ohledu na to, zda byla vyrobena společností Caterpillar nebo jinými společnostmi (dále jen jako „zařízení“ a společně s aplikacemi jako „digitální nabídky“), a (3) našich distribučních sítí, výrobců komponent, poskytovatelů služeb a zákazníků.    Výraz „vy“ tak, jak je používán v tomto prohlášení o řízení dat, znamená  vás jako jednotlivce, případně  společnost nebo subjekt, které zastupujete, a jejich jednotlivé zaměstnance, zástupce a zprostředkovatele.  

Toto prohlášení byste měli pravidelně pečlivě kontrolovat, abyste rozuměli tomu, které informace naše digitální nabídky přijímají, generují a přenášejí a jak s těmito informacemi nakládáme.    Poskytnutím systémových údajů, provozních údajů nebo  osobních  údajů (jak jsou jednotlivě definovány níže) souhlasíte s podmínkami tohoto prohlášení o řízení dat včetně našeho shromažďování, používání a sdílení těchto informací.

KTERÉ INFORMACE MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT

„Osobní  údaje“  jsou libovolné informace  o konkrétním jednotlivci nebo informace, které identifikují nebo by mohly identifikovat konkrétního jednotlivce, jak je dále popsáno v  globálním prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti Caterpillar.   I když toto prohlášení o řízení dat obsahuje z důvodu srozumitelnosti a transparentnosti odkazy na osobní  údaje,  globální prohlášení o ochraně osobních údajů  a  oznámení o  ochraně osobních údajů  vztahující se naše digitální nabídky zůstávají řídícími dokumenty  týkajícími  se  záležitostí popsaných v daných dokumentech, a to včetně shromažďování, použití, předání, zpřístupnění a správy  osobních  údajů.   Žádné ustanovení tohoto prohlášení o řízení dat nemá za účel upravovat  globální prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti Caterpillar  nebo příslušná  oznámení o ochraně osobních údajů.    

 „Systémové údaje“ jsou informace, které jsou přijímány nebo používány digitálními nabídkami nebo generovány jejich prostřednictvím a které mohou zahrnovat:

 • Informace o  majetku  a komponentech včetně čísla modelu, sériového čísla, čísla objednávky, čísel verzí softwaru a hardwaru, výkonu a konfigurace včetně pracovních nástrojů a ostatních periferních zařízení připojených k majetku.

 • Elektronické údaje včetně protokolů snímačů, trendů, histogramů, údajů o událostech, ostatních upozornění, údajů o digitálním stavu, chybových kódů, doby nečinnosti, denní a souhrnné spotřeby, údajů o emisích, počtu provozních hodin, souborů provozních údajů stažených ručně nebo automaticky z  majetku, údajů o řešení potíží a ostatních údajů v závislosti na zákazníkovi a  majetku  a komunikačním kanálu, který  zařízení používá.

 • Údaje o kontrolách včetně výsledků kontrol využívajících kontrolní systémy společnosti Caterpillar nebo třetích stran.

 • Údaje o poloze zařízení včetně  fyzické polohy  majetku  (např. polohy určené pomocí signálů satelitu, GPS, vysílače pro mobilní telefonní sítě,  Bluetooth  nebo sítě  wi-fi  ).

 • Údaje o kapalinách včetně výsledků analýzy vzorků kapaliny (např. oleje, hydraulické a chladicí kapaliny) získaných pomocí systému společnosti Caterpillar nebo nástrojů třetích stran.

 • Údaje zařízení pro záznam událostí včetně polohy, rychlosti, směru  a souvisejících videozáznamů, informace o použití ovládacích prvků a pozitivní kontroly vlaku.

 • Historie servisu a údržby včetně objednávek prací (záznamy o veškeré údržbě, opravách, nákupech součástek, výměnách a úpravách  majetku), sledování životnosti komponent (historie použití a opotřebení komponent), plán údržby, plánovaná údržba, údaje o rozsahu záruky, smlouvy o údržbě a opravách, servisní intervaly (plánovaný interval pro činnosti plánované údržby a výměny komponent  majetku), seznamy komponent (seznamy součástí tvořících  majetek) a servisní dopisy (popisující zvláštní servisní úkony doporučované společností Caterpillar k nápravě známých problémů s  majetkem).

 • Podmínky pracoviště a prostředí včetně druhu prováděné práce, stav vozovek  nebo tratí,  nadmořská výška, klima a sledování materiálu.

 • Vzorce používání  včetně  veškerých uživatelem definovaných informací týkajících se produktu, který nám prostřednictvím digitální nabídky poskytujete.

„Provozní údaje“ jsou  další  informace, které můžeme shromažďovat z distribučních sítí nebo které jsou distribučními sítěmi jinak poskytovány a které zahrnují:    

 • informace obsažené ve fakturách a servisních smlouvách,

 • informace o zákaznících  distribučních sítí včetně  určitých osobních údajů týkajících se těchto zákazníků nebo jejich  prodejních obchodních zástupců,

 • údaje o pracovních objednávkách včetně údajů o zákazníkovi, dotyčném  majetku  , zjištěných problémech a provedených opravách,  

 • údaje o skladové hierarchii včetně údajů o  postupech  vykazování a doplňování zásob  prodejce.

 • Informace používané distribučními sítěmi ke správě majetku (vlastněného nebo pronajatého) včetně zákazníků distribučních sítí a pracovišť.

 • Údaje o komponentech prodejce včetně  údajů  týkajících se správy a doplňování zásob součástí a zákaznických nákupů, vrácení a výměn.

Údaje shromážděné společností Caterpillar mohou současně představovat systémové údaje, osobní údaje a provozní údaje nebo jejich libovolnou kombinaci.  Pokud odešlete libovolné  systémové údaje, provozní údaje nebo osobní údaje včetně  systémových údajů,  které se mohou týkat  zařízení v majetku, který nebyl vyroben společností Caterpillar, prohlašujete, že jste oprávněni tak učinit a povolujete nám použít tyto informace v souladu s tímto prohlášením o řízení dat.

JAK MŮŽEME INFORMACE SHROMAŽĎOVAT

My a naši poskytovatelé služeb můžeme shromažďovat informace mnoha různými způsoby včetně:

 • Prostřednictvím  zařízení: můžeme získávat informace prostřednictvím mobilního nebo satelitního spojení či rádia nebo ethernetového připojení z majetku vybaveného  zařízením, které může zahrnovat  systémová data  (například údaje týkající se  zařízení  nebo   majetku)  nebo osobní informace (například informace generované zařízeními pro monitorování únavy, palubní kamerou a systémy detekce přiblížení a v kabině umístěnou monitorovací technologií).    Některé informace mohou být shromažďovány automaticky, například chybové kódy, provozní hodiny a hladina paliva.

 • Prostřednictvím aplikace a online: můžeme shromažďovat informace prostřednictvím aplikací (např. když zadáte informace o údržbě) nebo když  používáte naše webové stránky, online služby nebo platformy.   Můžeme také přijímat informace prostřednictvím jiných online prostředků, například když zahájíte přenos dat prostřednictvím serverů na pracovišti nebo nám e-mailem zašlete informace o kontrole. Můžeme také shromažďovat informace, které jsou obvykle shromažďovány prostřednictvím webových a mobilních aplikací, například informace o prohlížeči a zařízení, údaje o využití aplikace, informace shromážděné pomocí souborů cookie, pixelových tagů a dalších technologií, IP adresy a informace o poloze.

 • Offline: Můžeme shromažďovat informace při vaší interakci s naší společnosti našimi distribučními sítěmi, kdy se zúčastníte jedné z našich obchodních výstav, vystavíte objednávku nebo kontaktujte zákaznický servis.

 • Od výrobců komponent a výrobců OEM: Můžeme získávat  systémové údaje  od výrobců komponent ve vašem  majetku  nebo v  majetku  vyrobeném jinými výrobci,  který používáte.   Tyto informace nám mohou být poskytovány automaticky.

 • Prostřednictvím technologie nositelných zařízení: Můžeme shromažďovat informace prostřednictvím technologie nositelných zařízení, jako jsou zařízení pro monitorování únavy nebo tagy RFID zabudované do přileb nebo bezpečnostních vest.

 • Od vlastníků  majetku  , distribučních sítí a ostatních: Můžeme získávat další informace od vlastníků  majetku,  distribučních sítí, operátorů a dalších osob, které jsou odpovědné za správu  majetku.

 • Z jiných zdrojů: Můžeme získávat informace z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, společní marketingoví partneři, platformy sociálních médií (včetně lidí, které máte ve svých  přátelích nebo se kterými jste jinak propojeni), a od ostatních třetích osob.   Můžeme shromažďovat nebo generovat informace  z údajů o odstraňování potíží,  od vašich poskytovatelů služeb (například  analyzátorů kapalin nebo kontrolorů na pracovišti) nebo z údržby, kontroly nebo záznamů o záruce.

JAK MŮŽEME INFORMACE VYUŽÍVAT

Můžeme  používat  a můžeme povolit našim distribučním sítím, aby používaly shromážděné informace  pro následující účely:

 • Poskytování služeb vám a ostatním za účelem:

 • Umožnění, abyste vy nebo  prodejce mohli monitorovat stav zařízení, umožnění používat aplikace, abyste mohli dokončit a realizovat nákupy a abychom s vámi mohli komunikovat ohledně nákupu nebo pronájmu a poskytovat vám související zákaznický servis.    

 • Plnění smlouvy o zákaznické podpoře, provádění údržby a oprav a dodávání  zařízení  nebo dílů k pronájmu.

 • Poskytování doporučení týkajících se školení v oblasti bezpečnosti, zdraví  zařízení  , efektivity pracoviště a produktivity obsluhy.

 • Zvýšení bezpečnosti provozu strojů včetně sledování blízkosti  majetku, jiných objektů nebo lidí.

 • Povolení vzdálené služby technika, například vzdáleného řešení potíží a vzdáleného ladění.  

 • Poskytování služeb založených na poloze a obsahu.

 • Povolení komunikace za účelem:

 • Správy připojení k  majetku  nebo  zařízení.

 • Umožnění vzájemné komunikace vám a ostatním uživatelům aplikací prostřednictvím aplikací.    

 • Zasílání administrativních nebo smluvních informací, například informací týkajících se podmínek použití  digitálních nabídek, záručních zásad nebo servisních smluv.

 • Poskytování informací o nových produktech a službách a zasílání marketingových sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.  

 • Pro všeobecné obchodní účely:

 • Provádění průzkumu trhu nebo vyhodnocování společnosti Caterpillar nebo  distribučních sítí.

 • Provádění analýzy dat, auditů, zlepšování produktů, vývoj nových produktů, zdokonalování, zlepšování nebo úpravy našich  digitálních nabídek, určování trendů používání a provádění a rozšiřování našich obchodních aktivit a pro statistickou analýzu založenou na souhrnných údajích a údajích zbavených informací umožňujících identifikaci, jako jsou například srovnávací zprávy.

 • Poskytování služeb zákazníkům, řízení toku práce, monitorování oprav, budoucí údržba a servis projektů  a  problémy s řešením potíží.  

 • Ověření účinnosti doporučení, řešení reklamací a plnění objednávek.

 • Správa zásob  tak, abychom vám mohli  dodávat součástky a služby.  

 • Správa parku vlastněného nebo pronajatého majetku.

 • Maximalizace účinnosti činností a zvyšování prodeje.

 • Vývoj digitálních aplikací.

 • Další použití:

 • Umožnit vám, abyste se mohli účastnit losování, soutěží či podobných propagačních akcí, a abychom mohli provádět správu těchto činnosti.   Některé z těchto činností mají další pravidla, která mohou obsahovat další informace o tom, jak používáme a zpřístupňujeme vaše osobní údaje.   Doporučujeme, abyste si všechna tato pravidla pečlivě přečetli, včetně  Globální prohlášení  o ochraně osobních údajů ve společnosti Caterpillar  a  veškerých platných  oznámení o ochraně osobních údajů.

 • Další způsoby použití, na kterých se vzájemně dohodneme.

S ohledem na audiovizuální údaje, které identifikují jednotlivce, nebo  fyziologické údaje  týkající se identifikovatelného jednotlivce, budeme používat tyto údaje pouze k poskytování produktů a služeb našim zákazníkům, a to včetně  poskytování doporučení týkajících se školení obsluhy v oblasti bezpečnosti, zdraví  majetku , údržby, efektivity pracoviště a produktivity,  a ke zlepšování našich produktů a služeb.    

JAK MŮŽEME INFORMACE ZPŘÍSTUPŇOVAT

Informace můžeme zpřístupňovat:

 • Subjektům,  které přímo či nepřímo ovládají společnost Caterpillar Inc., jsou jí ovládány nebo jsou s ní pod společnou kontrolou  („přidružené společnosti“)  pro účely popsané v tomto prohlášení o řízení dat.    Společnost Caterpillar Inc. je  subjekt odpovědný za informace,  které využívá společně se svými  přidruženými společnostmi.  

 • Distribučním sítím, abychom jim umožnili používat  systémové údaje  a osobní údaje tak, aby s vámi mohly udržovat vztah, poskytovat vám služby a zasílat vám marketingová sdělení.

 • Vlastníkům  majetku,  abychom jim umožnili spravovat používání  jejich majetku.

 • Našim poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby jako datovou analytiku, informační technologie a související dodávku infrastruktury, vývoj aplikací, hostování platforem, zákaznický servis, vývoj produktů, audit, poradenské a další služby.

 • Výrobcům komponent, aby mohli zkoumat používání jejich produktů, zlepšovat je a vyvíjet nové produkty.

 • Zástupcům, poskytovatelům služeb nebo třetím stranám, které byly smluvně zajištěny nebo zapojeny do podnikání vlastníky  majetku  , kteří jsou odpovědní za správu  majetku.

 • Třetí straně v případě reorganizace, sloučení, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného předání podniku, majetku nebo akciového kapitálu naší společnosti nebo libovolné naší přidružené společnosti  , ať zcela nebo zčásti (včetně výše uvedeného v souvislosti s konkurzem nebo podobným řízením).

 • Zpřístupňovat  údaje v souladu  s tímto prohlášením o řízení dat prostřednictvím  portálu vývojářů Cat  (Cat Developer Portal) nebo jiných podobných rozhraní API.

 • Dalším příjemcům, na kterých se vzájemně dohodneme.

Údaje o poloze:  Můžeme  sdílet údaje  o poloze  s našimi  přidruženými společnostmi a  distribučními sítěmi,  abychom jim umožnili poskytovat vám lokalizovaný  obsah a služby.   V  některých případech můžete mít možnost toto použití sdílení  polohy vašeho zařízení povolit nebo odmítnout, avšak pokud tak učiníte, může se stát, že my nebo naše  přidružené společnosti a  distribuční sítě  nebudeme schopni vám poskytovat příslušné služby a obsah.    

Můžeme použít nebo zpřístupnit informace, u nichž jsme přesvědčení, že je to nezbytné nebo vhodné: (a) podle platných zákonů včetně zákonů mimo zemi vašeho trvalého pobytu, (b) za účelem dodržení zákonného postupu, (c) v reakci na zákonné požadavky veřejných a státních orgánů včetně veřejných a státních orgánů mimo zemi vašeho trvalého pobytu, (d) k prosazení našich podmínek, (e) k ochraně našich činností nebo činností našich  přidružených společností  a distribučních sítí, (f) k ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku nebo k ochraně práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku našich  přidružených společností, distribučních sítí, vás nebo jiných osob, včetně za účelem zabezpečení informací, a (g) bychom mohli uplatnit dostupné opravné prostředky nebo snížit škody, které nám případně vzniknou.

Údaje zbavené informací umožňujících identifikaci nebo  souhrnné informace:  Můžeme používat a zpřístupňovat  údaje zbavené informací umožňujících identifikaci nebo  souhrnné informace  (tj. informace, které neidentifikují vás ani jiného uživatele digitálních nabídek)  pro libovolné účely s výjimkou případů, kdy jsme podle platných zákonů povinni postupovat jinak.

VZDÁLENÉ SLUŽBY A AKTUALIZACE

Jak je dále popsáno v části    Vzdálené služby ®  Cat – postup aktualizace softwaru  pro vybraný Product Link™ Telematics a software řídicího modulu zařízení Cat  , můžeme v závislosti na konfiguraci vašeho zařízení a majetku vzdáleně používat  systémové údaje k tomu, abychom:

 • Prozkoumali a aktualizovali zařízení, která vyrábíme nebo jinak poskytujeme (např. k aktualizaci systémových nastavení nebo správě komunikačních nosičů používaných ke spojení se společností Caterpillar nebo našimi přidruženými společnostmi).

 • Aktualizovali software, který řídí provoz strojů vašeho majetku Cat   a abychom mohli v rámci přípravy na aktualizaci zaslat do  majetku  soubory aktualizace softwaru.

Další informace o tom, jakým způsobem spravujeme aktualizace softwaru a vaše volby týkající se vzdálených aktualizací softwaru naleznete v části  Vzdálené služby Cat ®  – postup aktualizace softwaru pro vybraný Product Link™ Telematics a software řídicího modulu zařízení Cat

ZABEZPEČENÍ

Používáme vhodná organizační, technická a administrativní opatření na ochranu informací v naší organizaci.   Bohužel u žádného přenosu dat nebo úložného systému není možné zaručit 100% bezpečnost.   Máte-li důvod domnívat se, že interakce s námi již není bezpečná (pokud například máte pocit, že zabezpečení vašeho účtu bylo narušeno), neprodleně nás informujte v souladu s postupem uvedeným v části  „Kontaktujte nás“  níže.

MOŽNOSTI VOLBY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  A PŘÍSTUPU K NIM

Pokud se chcete seznámit se svými  právy  a možnostmi volby týkajícími se  našeho použití a zpřístupňování vašich osobních údajů, přečtěte si  globální prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti Caterpillar  a příslušná oznámení o ochraně osobních údajů.

OSTATNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Obsah třetích stran:  Toto prohlášení o řízení dat se nevztahuje na následující oblasti,  za které nepřebíráme žádnou odpovědnost: (i)  soukromé údaje, informace nebo jiné postupy libovolné třetí strany provozující webové stránky nebo online službu, na které odkazují digitální nabídky (naše aplikace mohou pro vaše pohodlí obsahovat například hypertextový odkaz na místní informace o počasí poskytované třetí stranou, se kterou nejsme v obchodním vztahu),  a (ii) osobní informace spravované třetí stranou, například dodavatelem, poskytovatelem služeb nebo zákazníkem, a to i v případě, že jsou tyto osobní údaje shromažďovány nebo jinak zpracovávány společností Caterpillar. Zahrnutí odkazu do digitální nabídky  dále neznamená schválení webové stránky nebo služby, které se odkaz týká, z naší strany nebo ze strany našich  přidružených společností.

Přeshraniční předání:  Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány ve všech zemích, kde  působíme  nebo  kde  působí naši  poskytovatelé služeb,  a používáním digitální nabídky  nebo jiným poskytnutím údajů  v souladu s  tímto prohlášením o řízení dat  souhlasíte s převodem údajů do zemí mimo zemi vašeho trvalého pobytu včetně Spojených států, které mohou mít pravidla ochrany osobních údajů odlišná od těch, která platí ve vaší zemi.

Citlivé údaje:  Naše digitální nabídky nejsou určeny k tomu, abyste nám zasílali citlivé osobní údaje, jako jsou například čísla sociálního zabezpečení, údaje týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského nebo jiného vyznání nebo genetických charakteristik, trestních záznamů nebo členství v odborech.   Žádáme vás, abyste nám tyto údaje v digitálních nabídkách nebo jejich prostřednictvím ani jinak nezasílali.  

Distribuční sítě:  Distribuční sítě  mohou  mít svá vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů a zásady řízení dat.    Doporučujeme vám, abyste tato prohlášení pravidelně kontrolovali.   Tato prohlášení a zásady jsou specifické pro příslušného prodejce a nevztahují se na naše shromažďování, používání, zpřístupňování nebo řízení  dat,  jak jsou popsány v tomto prohlášení o řízení dat,   globální prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti Caterpillar  a příslušných  oznámeních o  ochraně osobních údajů.  

AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O ŘÍZENÍ DAT

Toto prohlášení o řízení dat můžeme změnit.   Legenda „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky označuje, kdy bylo toto prohlášení o řízení dat naposledy revidováno.   Všechny změny budou účinné od okamžiku zveřejnění revidovaného prohlášení o řízení dat.   Vaše používání digitálních nabídek po provedených změnách znamená, že s revidovaným prohlášením o řízení dat souhlasíte.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o řízení dat, kontaktujte nás na adrese CatDigitalSupport@Cat.com.