Globální prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů

Globální prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů

Datum účinnosti: 25-05-2018

Datum aktualizace: 20. října 2021

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem společnost Caterpillar shromažďuje, používá a přenáší osobní údaje. Odráží hodnoty a principy definované v našem dokumentu Žít našimi hodnotami v praxi (celosvětový kodex chování společnosti Caterpillar).

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny přidružené společnosti, dceřiné společnosti a ostatní právní subjekty řízené společností Caterpillar Inc. tak, jak jsou uvedeny v Harmonogramu A (seznam správců údajů společnosti Caterpillar) (souhrnně dále jako „společnost Caterpillar“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je platné pouze v situacích, kdy společnost Caterpillar shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní údaje pro své vlastní účely (například když společnost je Caterpillar samostatně nebo společně s jinými právními subjekty je správcem údajů a tedy určuje účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, společně se způsobem, jakým jsou zpracovávány). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů neplatí v případech, kdy společnost Caterpillar shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní údaje jménem jiné společnosti, například svých prodejců, dodavatelů a zákazníků.

Příslušný právní subjekt, který je „správcem“ vašich údajů, je subjekt, s nímž máte vztah, včetně například: jako zákazník (např. společnost Caterpillar, na kterou je odkazováno v nákupní objednávce nebo jiné dohodě se společností Caterpillar), jako zaměstnanec (například společnost Caterpillar, se kterou se pokoušíte uzavřít vztah nebo s níž jste uzavřeli vztah) nebo jako dodavatel (např. společnost Caterpillar, se kterou se pokoušíte uzavřít vztah nebo s níž jste uzavřeli vztah jako dodavatel). Společnost Caterpillar vám doporučuje, abyste si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně znovu prošli, abyste měli přehled o případných změnách.

Pro přehled jsou některé části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů seřazeny podle kategorie níže určených subjektů údajů. V některých situacích nemusíte přesně spadat do některé z uvedených kategorií (může se na vás například vztahovat více kategorií nebo nejste zákazníkem společnosti Caterpillar, přesto pro vás nejlépe platí část věnovaná zákazníkům). Projděte si prosím všechny definice, které se vztahují na váš vztah se společností Caterpillar. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje jednotlivců, kteří spadají do následujících kategorií:

 • Uchazeči o zaměstnání ve společnosti Caterpillar nebo stávající zaměstnanci společnosti (personál, pracovníci a dělníci) nebo ostatní osoby, které vykonávaly nebo v současné době vykonávají práci pro společnost Caterpillar (souhrnně dále jako „zaměstnanci“);
 • Osoby spojené se zákazníky společnosti Caterpillar, včetně prodejců, zákazníků prodejců distributorů, jejich zákazníků, zákazníků pro přímý prodej, obchodních zástupců a jiných prodejců (souhrnně dále jako „zákazníci“);
 • Osoby spojené s dodavateli společnosti Caterpillar, jako jsou zaměstnanci dodavatelů (brigádníci, personál a smluvní strany atd.) (dále jako „dodavatelé“).

Pojem „zpracování“ v tomto Prohlášení označuje jakoukoli činnost vykonávanou s osobními údaji, včetně například shromažďování, uchovávání, změn, přenosu nebo jiného způsobu použití osobních údajů. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se navíc nevztahuje na ostatní informace (jiné než osobní údaje), které může společnost Caterpillar shromažďovat nebo jinak zpracovávat. Další informace o tom, jaké údaje může společnost Caterpillar shromažďovat nebo jinak zpracovávat, získáte v Prohlášení o nakládání s údaji.

Kromě tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů mohou některé systémy, aplikace a procesy společnosti Caterpillar obsahovat svá vlastní oznámení o ochraně osobních údajů, která uvádějí další podrobnosti o tom, jaké konkrétní osobní údaje jsou shromažďovány a jak se ukládají, používají a přenášejí.

Některé jurisdikce mohou zakazovat nebo omezovat sběr, používání nebo sdílení konkrétních kategorií osobních údajů a na základě toho může být toto Prohlášení o ochraně osobních údajů omezeno těmito zákony nebo dále objasněno v přílohách specifických pro jednotlivé země, které pro vás platí, a připojeny k tomuto Prohlášení formou příloh. V případě konfliktu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů mají rozhodnou platnost tyto přílohy.

Pro účely tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou osobní údaje jakékoli informace o konkrétní osobě nebo informace, které konkrétní osobu identifikují nebo mohou identifikovat. Jinými slovy jsou to jakékoli informace, které s vámi mohou být spojovány. Některé jurisdikce mohou zakazovat nebo omezovat sběr konkrétních kategorií osobních údajů. Na základě místních zákonů a jakýchkoli připojených příloh, může k osobním údajům, které můžeme shromažďovat, patřit mimo jiné následující:

 • Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, informace o kontaktech v naléhavých situacích);
 • Číslo sociálního pojištění nebo jiná národní identifikační čísla/ čísla pro platby daní;
 • Identifikační a ověřovací údaje (například fotografie, řidičský průkaz, pas, občanský průkaz a jiné identifikační doklady);
 • Údaje o zabezpečení informací (například komunikace vytvořená, uložená nebo přenášená určitou osobou pomocí vybavení pro informační technologie nebo komunikaci společnosti Caterpillar;
 • Informace, které se vztahují na položky, jako je mimo jiné komunikace, smlouvy, nákupní objednávky, platby a pohledávky;
 • Ostatní informace nutné pro vyhovění platným zákonům, včetně platných příkazů k domovní prohlídce, předvolání nebo soudních příkazů.

Dalšímu sběru osobních údajů mohou podléhat různé kategorie osob, včetně mimo jiné následujících subjektů:

Zákazníci:

 • Informace o pracovních kontaktech (například název společnosti, adresa, telefonní číslo);
 • Kontaktní údaje zástupců jednotlivých osob: (např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • Fakturační údaje (například údaje z finančního účtu, faktury, příjmové doklady);
 • Informace o správě vztahů s klienty (například informace nezbytné k vyplnění profilu zákazníka nebo usnadnění marketingové automatizace);
 • Informace o opravách (například potřeby a stav oprav);
 • Informace o zárukách (například historie nákupu, prodloužené záruky);
 • Informace o spokojenosti zákazníka.

Společnost Caterpillar může obdržet informace o zařízení, které jsou osobně identifikovatelné jinou stranou, například vlastníkem zařízení. Ve většině případů však společnost Caterpillar nebude správcem těchto údajů.

Zaměstnanci:

 • Informace o původu (například datum narození, rodinný stav, informace o závislých osobách, etnické příslušnosti nebo národnosti);
 • Informace o rezidenství (například status pracovního povolení);
 • Informace o finančním účtu;
 • Informace o referencích (například doporučující nebo referenční dopisy nebo zprávy poskytované bývalými zaměstnanci či kolegy);
 • Informace o kontrole spolehlivosti (například kontrola důvěryhodnosti a trestní historie, testy na drogy a alkohol);
 • Zdravotní údaje (například historie lékařských předpisů, nároky na odměny a vysvětlení odměn v souvislosti s nároky);
 • Biometrické údaje (například otisky prstů);
 • Členství v odborech;
 • Motoristické informace (například doba vlastnictví řidičského průkazu, registrace vozidla, licenční číslo řidiče);
 • Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání); a
 • Informace související se zaměstnáním (například pracovní historie, formuláře pro nově přijaté zaměstnance, dovednosti, vzdělání a školení, hodnocení výkonu, cíle, docházka, pracovní absence, nárok na dovolenou a žádosti o dovolenou, historie odměňování, vykazování pracovních zranění a nemocí, disciplinární řízení a důvody ke stížnostem).

Dodavatelé:

 • Informace o rezidenství (například status pracovního povolení);
 • Informace o finančním účtu;
 • Informace o původu (např. náležitá péče)
 • Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání);
 • Informace o referencích (například doporučující nebo referenční dopisy nebo zprávy poskytované bývalými zaměstnanci či kolegy); a
 • Biometrické údaje (například otisky prstů).

V závislosti na platných místních zákonech mohou být některé informace shromážděné společností Caterpillar považovány za „citlivé osobní údaje“ (například osobní údaje podléhající další ochraně).

V některých případech, například tam, kde jste výhradním majitelem firmy, mohou být za osobní údaje považovány informace o vaší firmě. Do této kategorie mohou spadat informace o firmě (například adresa sídla společnosti), informace o účtu (například informace o bankovním účtu, obchodní reference, finanční výkazy), majetek (například vlastnictví nemovitosti), hodnocení důvěryhodnosti, daňové identifikační údaje a klasifikace různorodosti.

Společnost Caterpillar může používat anonymizované (neboli deidentifikované informace), které byly odvozeny z osobních údajů, ale v anonymizované formě je nelze spojovat s konkrétní osobou. Tyto deidentifikované informace nejsou považovány za osobní údaje pro účely tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a toto prohlášení se na ně nevztahuje. Pokud jsou však tyto údaje používány nebo formátovány způsobem, který umožňuje jejich spojení s konkrétní osobou, budou považovány za osobní údaje.

Společnost Caterpillar shromažďuje osobní údaje v různých kontextech od různých kategorií osob.

Zákazníci (přímo nebo v některých případech prostřednictvím třetích stran) mohou poskytovat osobní údaje prostřednictvím pracovního vztahu při získávání, marketingu nebo prodeji produktů či služeb Caterpillar. Sem například patří odesílání osobních údajů v rámci návrhu, smlouvy, příjmu a uplatňování produktů či služeb (včetně oprav a záručního servisu) a případně přístup k systémům Caterpillar nebo monitorování procesů Caterpillar. Po dobu trvání vztahu se zákazníkem si společnost Caterpillar vyhrazuje právo požadovat podle potřeby jiné formy osobních údajů nezbytné k usnadnění níže popsaných účelů.

Zaměstnanci mohou osobní údaje poskytovat přímo během žádosti o zaměstnání a procesu nástupu, po celou dobu trvání zaměstnaneckého vztahu a v některých případech tam, kde to je povoleno, při odchodu ze zaměstnání. Společnost Caterpillar může dále získat výše uvedené informace od třetí strany, a to například v případě, kdy kontaktujeme reference, které společnosti Caterpillar poskytl zaměstnanec, nebo když získáváme informace z kontroly spolehlivosti v souladu s našimi zásadami a příslušnými zákony v souvislosti s žádostí zaměstnance nebo při procesu nástupu do zaměstnání. Většina těchto informací je společnosti Caterpillar poskytnuta dobrovolně jako podmínka pro zaměstnání, aby se usnadnilo řízení vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec ve společnosti Caterpillar, což je zásadní pro náš kolektivní úspěch.

Dodavatelé mohou poskytovat osobní údaje prostřednictvím pracovního vztahu při získávání, marketingu nebo prodeji produktů či služeb Caterpillar. Sem například patří odesílání osobních údajů v rámci návrhu, smlouvy, dodávek produktů či služeb a případně přístup k systémům Caterpillar nebo monitorování procesů Caterpillar. Po dobu trvání vztahu s dodavatelem si společnost Caterpillar vyhrazuje právo požadovat podle potřeby jiné formy osobních údajů nezbytné k usnadnění níže popsaných účelů.

Osoby, které vstupují do závodů nebo na pracoviště společnosti, mohou navíc být zachyceny na fotografiích nebo videozáznamech (pořízených například kamerami vnitřního okruhu CCTV).

Společnost Caterpillar zpracovává vaše osobní údaje tam, kde to je přípustné v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, včetně pro účely svých legitimních zájmů, vyhovění zákonné povinnosti společnosti Caterpillar a tam, kde jste souhlasili, že tak společnost Caterpillar bude činit.

V některých případech souhlasíte s tím, že může sběr vašich osobních údajů probíhat způsobem odpovídajícím obsahu, v tom smyslu, že mohou být poskytnuty ústně, písemně, elektronicky – nebo tam, kde to umožňují místní zákony – může být implikován tam, kde je účel zjevný na základě okolností a vy své osobní údaje poskytnete dobrovolně. V souladu s místními zákony a jak může být uvedeno v přiložených přílohách specifických pro jednotlivé země, mohou existovat okolnosti, za kterých od vás společnost Caterpillar musí získat výslovný souhlas. Takový souhlas je vaší volbou a je zcela dobrovolný. Za určitých okolností můžete svůj souhlas se sběrem údajů společností Caterpillar odvolat a používat osobní údaje v souladu se smluvními a zákonnými omezeními a na základě přiměřeného oznámení.

Společnost Caterpillar používá osobní údaje způsoby, které jsou kompatibilní se způsoby, pro něž byly tyto údaje původně získány. Může sem patřit použití pro účel, který do přiměřené míry souvisí s původním účelem sběru. Společnost Caterpillar shromažďuje, používá a zpřístupňuje osobní údaje jako základní součást svých provozů.

Další informace, které popisují, jak tyto osobní údaje používáme, mohou být součástí dodatečných příloh, které popisují jedinečné právní povinnosti a práva dostupná v různých jurisdikcích.

Osobní údaje mohou být zpracovávány také s cílem vyhovět právním požadavkům platným pro společnost Caterpillar, jako je evidence u státních úřadů, vyhovění zákonným nařízením poskytnout údaje, plnění smluvních závazků a také v souvislosti s tím, jak společnost Caterpillar chrání svá práva a majetek.

Osobní údaje jsou zásadní pro naši správu a řízení vztahů se zákazníky a dodavateli obecně a pro účely zaměstnávání. V souladu s místními zákony a jakýmikoli přílohami se osobní údaje shromažďují od různých kategorií osob pro různé účely. Dále jsou popsány různé účely shromažďování osobních údajů od zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců.

Účely sběru osobních údajů zákazníků

Společnost Caterpillar používá osobní údaje zákazníků k provádění obchodních operací (například plnění objednávek zákazníků), uvádění nových produktů na trh prostřednictvím individuální aktivní pomoci (například zpravodaje), posouzení interního výkonu, správu vztahů se zákazníky (například fakturace a platby), zvládání rizik a vyhovění předpisům a podporu různých administrativních funkcí. Mezi příklady osobních údajů, které může společnost Caterpillar od zákazníků a společností shromažďovat, patří:

Příklady osobních údajů

Příklady použití

Kontaktní údaje jednotlivých zástupců (například jméno, adresa, telefonní číslo).

Komunikace se zástupci zákazníků a správa vzájemného vztahu.

Fakturační údaje (například údaje z finančního účtu, faktury, příjmové doklady).

Plnění objednávek zákazníků a odesílání nezbytných fakturačních údajů.

Identifikační a ověřovací údaje (například fotografie, řidičský průkaz, pas, občanský průkaz a jiné identifikační doklady).

Umožnění fyzického nebo vzdáleného přístupu do prostor nebo systémů společnosti Caterpillar. (např. ověřování)

Bezpečnost informací / technologických údajů (například informace zaznamenané při používání systémů Caterpillar).

Usnadnění používání platných systémů a jejich zabezpečení.

Obraz, videozáznam (například záznam okruhu CCTV) osob, které navštíví závod nebo pracoviště společnosti Caterpillar.

 

Podpora bezpečnosti

Účely sběru osobních údajů zaměstnance

Společnost Caterpillar používá osobní údaje zaměstnanců k provádění pracovních operací (například správa řízení přístupu, bezpečnostní systémy a aktualizace osobních adresářů) podpora rozvoje zaměstnanců (např. školení), podpora různých administrativních funkcí (např. správa plánů odměňování, výhod a plánů dovolených a správa provozu naší společnosti).

Mezi příklady osobních údajů, které může společnost Caterpillar shromažďovat od zaměstnanců, a jejich použití, patří:

Příklady osobních údajů

Příklady použití

Kontaktní údaje zaměstnance a jeho rodinných příslušníků (například jméno, adresa, telefonní číslo, informace o kontaktech v naléhavých situacích).

Komunikace se zaměstnanci a usnadnění výhod.

Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání).

Posouzení a výběr jednotlivců na pracovní pozice ve společnosti Caterpillar.

Informace související se zaměstnáním (například pracovní historie, hodnocení výkonu, cíle, docházka, pracovní absence).

Řízení vztahů se zaměstnanci.

Informace související se zaměstnáním (například zranění na pracovišti).

Plnění povinností vyhovění předpisům a řízení bezpečnosti.

Identifikační a ověřovací údaje (například fotografie, řidičský průkaz, pas, občanský průkaz a jiné identifikační doklady).

Plnění povinností v oblasti vyhovění předpisům a umožnění fyzického nebo vzdáleného přístupu do prostor nebo systémů společnosti Caterpillar.

Biometrické údaje (například otisky prstů).

Identifikace nebo ověřování uživatelů a účely řízení přístupu.

Informace související s vozidly (například informace z poznávací značky vozu).

Usnadnění přístupu do prostor společnosti Caterpillar (například parkování).

Bezpečnost informací / technologických údajů (například informace zaznamenané při používání systémů Caterpillar).

Usnadnění používání platných systémů a jejich zabezpečení.

Obraz, videozáznam (například záznam okruhu CCTV).

 

Podpora bezpečnosti.

Účely sběru osobních údajů dodavatelů

Společnost Caterpillar používá osobní údaje dodavatelů k provádění pracovních operací (například správa řízení přístupu a bezpečnostních systémů), výběru a schvalování nových dodavatelů, posouzení výkonu dodavatele, správa vztahů s dodavateli (například fakturace a platby), zvládání rizik a vyhovění předpisům a podpora různých administrativních funkcí.

Mezi příklady osobních údajů, které může společnost Caterpillar od dodavatelů shromažďovat a používat, patří:

Příklady osobních údajů

Příklady použití

Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, informace o kontaktech v naléhavých situacích).

Uvedení v interním celopodnikovém adresáři společnosti Caterpillar, který slouží ke komunikaci se zástupci dodavatele a ke správě tohoto vztahu.

Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání).

Posouzení a výběr dodavatelů.

Identifikační a ověřovací údaje (například fotografie, řidičský průkaz, pas, občanský průkaz a jiné identifikační doklady).

Umožnění fyzického nebo vzdáleného přístupu do prostor nebo systémů společnosti Caterpillar.

Údaje o zabezpečení informací (například informace zaznamenané při používání systémů Caterpillar).

Usnadnění používání platných systémů a jejich zabezpečení.

Obraz, videozáznam (například záznam okruhu CCTV) návštěvníků.

 

Podpora bezpečnosti

Část 5: Jak společnost Caterpillar osobní údaje chrání?

Společnost Caterpillar využívá při ochraně osobních údajů přiměřená opatření, včetně zabezpečení informačních technologií a fyzických bezpečnostních opatření. Tato opatření jsou přiměřená rizikům představovaným zpracováním osobních údajů a citlivosti osobních údajů a zohledňují požadavky platných místních zákonů. Společnost Caterpillar vyžaduje, aby se všichni při používání systémů Caterpillar řídili příslušnými zásadami zabezpečení souvisejícími s osobními údaji.

Část 6: Jak dlouho společnost Caterpillar osobní údaje uchovává?

Společnost Caterpillar uchovává osobní údaje podle potřeby pro vyhovění výše uvedeným účelům a plnění právních požadavků, včetně uchovávání záznamů. Naše uchovávání vašich osobních údajů se vždy řídí místními zákony. Toto období uchovávání se může prodloužit nad rámec vašeho vztahu se společností Caterpillar.

Část 7: Jak společnost Caterpillar s osobními údaji nakládá?

Jakmile osobní údaje přestanou být užitečné nebo vždy po uplynutí zákonného období pro jejich uchovávání budou osobní údaje zničeny v souladu s místními zákony a podle postupů stanovených v příslušných systémech nebo procesech společnosti Caterpillar.

Protože je společnost Caterpillar globální, může být nutné z obchodních důvodů přenášet vaše osobní údaje do různých jurisdikcí. Společnost Caterpillar může osobní údaje přenášet do zemí mimo jurisdikce, které nemusí povinně zachovávat stejnou úroveň ochrany údajů jako jurisdikce, v níž byly osobní údaje shromážděny. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny provozy společnosti Caterpillar a jejich aktivity zpracování údajů a společnost Caterpillar uzavřela smlouvy o přenosy údajů se svými dceřinými společnostmi po celém světě s cílem zajistit ochranu osobních údajů.

Společnost Caterpillar sdílí osobní údaje s ostatními pouze způsobem vyhovujícím tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pro výše uvedené účely, když to požaduje zákon nebo s vaším souhlasem. Obecně budou údaje přenášeny zpracovatelům třetích stran pro účely vyhovující tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Caterpillar může dále přenášet osobní údaje správcům údajů třetí strany podle požadavků zákona, s vaším souhlasem nebo na základě oprávnění od příslušného úřadu. V některých jurisdikcích mohou přenosy konkrétně vymezených kategorií údajů nebo přenosy určitým třetím stranám vyžadovat váš výslovný souhlas. Přenos osobních údajů ve všech případech podléhá místním zákonům a přiloženým přílohám.

Když společnost Caterpillar sdílí osobní údaje s třetími stranami, které zpracovávají osobní údaje jejím jménem (například smluvní strany, konzultanti), vynaloží přiměřené kroky vyžadující od takových příjemců ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony. Mezi třetí strany, s nimiž můžeme údaje pro jakýkoli takový účel sdílet, patří:

 • Dodavatelé, poskytovatelé služeb a další partneři, kteří podporují naši společnost, například zajišťují služby technické infrastruktury;
 • Agentury pro vymáhání zákona nebo jiné státní orgány (v případě požadavku zákona autorizovaní zákazníkem, na ochranu společnosti Caterpillar, osob nebo majetku a na podporu naší firmy, například v žádostech o státní granty;
 • Dceřiné společnosti, pobočky a další právní subjekty kontrolované společností Caterpillar;
 • Ostatní poskytovatelé služeb třetí strany, kteří zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Caterpillar;
 • Právní subjekt, který údaje získal (nebo má zájem o jejich získání) v případě, že se společnost Caterpillar zbaví (nebo zvažuje zbavení se) části svých podniků;
 •  (pouze zaměstnanci) Dodavatelé zajišťující služby zdravotního nebo finančního plánování pro zaměstnance.

Společnost Caterpillar podniká kroky na zajištění přesnosti a úplnosti osobních údajů. Můžete požadovat a získáte přiměřený přístup k osobním údajům, které jste společnosti Caterpillar poskytli, a máte možnost je v případě potřeby opravit. Postupy společnosti Caterpillar vám udělují přístup k vašim osobním údajům a umožňují uplatňování dalších práv, která můžete mít v rámci příslušných místních zákonů k dispozici.

Pokud to nezakazují místní zákony nebo v některých případech na základě nařízení místních zákonů může být váš přístup k vašim osobním údajům omezený. Příklady, kdy může být přístup omezen:

 • Požadavek souvisí s právní poradou nebo soudním řízením;
 • Je možné uplatnit zákonný nárok týkající se předmětu daných informací;
 • K osobním údajům patří také osobní údaje třetí strany, která nesouhlasila se zpřístupněním svých údajů a jejích soukromí by takovým zpřístupněním bylo ovlivněno;
 • Požadavek je nedostatečně definován nebo již byl vyřízen; 
 • Požadavek je neopodstatněný nebo nedůvodný;
 • (pouze zaměstnanci) Informace by mohly odhalit nějakou důvěrnou referenci.

Společnost Caterpillar bude při kontrole žádostí o přístup nebo změnu osobních údajů, které uchovává, jednat s ohledem na místní zákony.

Jestliže jste zákazník, obraťte se s žádostí o přístup ke svým osobním údajům na zástupce společnosti Caterpillar, kterému jste své osobní údaje svěřili.

Pokud jste zaměstnanec, kontaktujte prosím svého místního, regionálního nebo podnikového zástupce personálního oddělení, který vám sdělí řádný postup při získávání přístupu k osobním údajům. Na vyžádání a po předložení dostatečného dokladu o identitě a splnění jakýchkoli dalších požadavků stanovených příslušnými místními zákony vám bude udělen přístup k vašim osobním údajům, které máte právo překontrolovat, a v příslušných případech máte také možnost je kopírovat, odstranit nebo vznést námitku proti jejich uchovávání v systémech společnosti Caterpillar.

Pokud jste dodavatel, můžete kontaktovat osobu v organizaci, která zodpovídá za vztahy se společností Corporate Web Security Identification a která uchovává bezpečnostní identifikaci firemního webu (Corporate Web Security Identification – CWS ID) a má přístup do aplikace pro správu vztahů s dodavateli (např. Supplier Connect), pro účely „samoobslužného přístupu“.

Podrobnější informace o právech daných předpisy GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů); najdete v příloze 1 nebo příloze 2.  Podrobnější informace o právech podle zákona CCPA o ochraně osobních údajů občanů Kalifornie najdete v příloze 4 k tomuto dokumentu.

Část 10: Kde můžete získat další informace?

Pokud máte k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete se nám ozvat na adresu dataprivacy@cat.com; telefonem na čísle +1 309-494-3282 (DATA); nebo e-mailem na níže uvedenou adresu. Pokud máte v souvislosti s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů nějaké otázky, zašlete prosím e-mail na adresu dataprivacy@cat.com nebo zatelefonujte některé z níže uvedených kontaktních osob. Pokud se domníváte, že s vašimi osobními údaji bylo nakládáno v rozporu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, neváhejte zaslat e-mail na adresu dataprivacy@cat.com nebo se spojit s kanceláří pro obchodní praktiky společnosti Caterpillar prostřednictvím stránek https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html nebo na telefonním čísle +1 (800) 300-7898, případně na telefonním čísle pro vaši zemi uvedeném na výše odkazovaných webových stránkách.

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů:

 • Attn: Data Privacy Team
 • Caterpillar Inc.
 • 100 NE Adams St.
 • Peoria, IL 61629

Kontaktní údaje místního správce údajů mohou být navíc uvedeny na nákupní objednávce nebo jiné dohodě, kterou máte se společností Caterpillar.

Jestliže jste zaměstnanec, můžete získat další informace prostřednictvím svého místního, regionálního nebo firemního zástupce personálního oddělení na adrese:

 • Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, USA
 • corporate_hr@cat.com

V některých případech jsou kontaktní údaje místního zástupce personálního oddělení uvedeny v příručce pro zaměstnance nebo smlouvě o zaměstnání.

 

Část 11: Co se stane, když se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů změní?

Vyhrazujeme si právo podle potřeby toto Prohlášení o ochraně osobních údajů doplňovat. Když takovou změnu provedeme, bude sdělena příslušným osobám a v horní části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů bude uvedeno datum, kdy byly tyto změny provedeny a kdy vstupují v platnost. V některých případech, když jsou provedené změny významné, vám také můžeme zaslat e-mailovou zprávu nebo jinou komunikaci informující o těchto změnách a vašich případných volbách v souvislosti s nimi nebo akcích, které můžete provést, než tyto změny vstoupí v platnost. V závislosti na povaze změn a v souladu s místními zákony bude vás další vztah se společností Caterpillar znamenat vaše přijetí těchto změn.

Tato příloha globálního Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar uvádí další informace o tom, jak společnost Caterpillar shromažďuje, používá, převádí a jinak zpracovává osobní údaje (včetně speciálních kategorií údajů) v určitých zemích nebo z určitých zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Tato příloha platí pro subjekty, které nemají se společností Caterpillar zaměstnanecký / osobní vztah. Více informací uvádí globální Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar. Další informace o tom, jak společnost Caterpillar shromažďuje a zpracovává jiné než personální údaje, získáte v Globálním prohlášení o nakládání s údaji společnosti Caterpillar.

Pokud vás smlouva se společností Caterpillar odkazuje na tuto přílohu pro EHP, bude správcem údajů osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě této smlouvy, právní subjekt odkazovaný v této smlouvě. Příslušní správci jsou pro účely této přílohy pro EHP uvedeni v Plánu A Globálního Prohlášení o ochraně osobních údajů v tabulce nazvané Správci údajů společnosti Caterpillar.

Část 1: Jaký je účel této přílohy?

Společnost Caterpillar se zavazuje chránit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. Tato příloha pro EHP popisuje, jakým způsobem shromažďujeme, uchováváme, používáme a přenášíme vaše osobní údaje v průběhu vašeho vztahu s námi a po jeho ukončení, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“). Legislativa o ochraně údajů po nás jako po správci údajů vyžaduje, abychom vás upozornili na informace obsažené v této příloze pro EHP.

Část 2: Jaké citlivé osobní údaje může společnost Caterpillar shromažďovat a zpracovávat?

Citlivé osobní údaje (známé také jako speciální kategorie údajů) vyžadují vyšší úroveň ochrany. Jsou to osobní údaje, které odhalují nebo obsahují: rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filosofické přesvědčení, členství v odborech, informace o genetickém původu, biometrické údaje, zdravotní informace, informace o sexuálním životě nebo informace o sexuální orientaci.

Můžeme shromažďovat, uchovávat a používat následující informace, které mohou zahrnovat nebo být považovány za speciální kategorie údajů (dle definice výše):

 • Informace o původu (například rodinný stav, informace o závislých osobách, etnické příslušnosti nebo národnosti, kontrola důvěryhodnosti a trestní historie a testy na drogy a alkohol); a
 • Biometrické údaje (například otisky prstů).

Část 3: Proč společnost Caterpillar vaše osobní údaje používá?

Všechny kategorie shromažďovaných údajů potřebujeme primárně pro to, abychom mohli spravovat náš vzájemný vztah s cílem provozovat naši společnost a abychom vyhověli našim zákonným a regulatorním povinnostem. V některých případech nám vaše osobní údaje mohou pomáhat uplatňovat naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy třetích stran, za předpokladu, že vaše zájmy a základní práva tyto zájmy nepřeváží.

Důvody, pro které budeme my nebo nasmlouvaná třetí strana vaše osobní údaje zpracovávat, uvádí Tabulka 1 dole.

Některé z důvodů tohoto zpracování budou převažovat a může existovat několik účelů. proč odůvodnit naše používání vašich osobních údajů.

Tabulka 1. Kategorie, účel a právní základ zpracování: Údaje nesouvisející s lidskými zdroji

Subjekty údajů

Kategorie osobních údajů

Účely zpracování

Právní podklady pro zpracování

Zákazníci a dodavatelé

·         Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, název firmy);

·         Fakturační údaje (informace o finančních účtech, faktury, informace o rezidenství)

·         Informace o správě vztahů s klienty

·         Elektronické identifikační informace (například e-mail), používání systému a preference

·         Usnadnění komunikace

·         Posouzení a případně zapojení do obchodního vztahu nebo uzavření smlouvy, včetně potenciální přípravy nabídek (odpovědí na nabídky) a dalších požadavků souvisejících s potenciální spoluprací

·         Usnadnění finančních transakcí a řízení, audit

·         Plnění našich povinností v souvislosti s vyhověním předpisům (např. boj s praním peněz, kontrola na základě seznamu sankcí)

·         Správa našich systémů IT a poskytování služeb

·         Výkon smlouvy

·         Vyhovění právním požadavkům 

·         Legitimní zájmy (řízení vzájemného vztahu)

Zákazníci

·         Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, název firmy);

·         Fakturační údaje

·         Důvěryhodnost

·         Elektronické identifikační informace (například e-mail), používání systému a preference

·         Informace o opravách a záruční informace 

·         Provádění kontrol ratingu a finanční náležité péče

·         Provádění průzkumů spokojenosti zákazníků

·         Výkon smlouvy

·         Legitimní zájem (příjem zpětné vazby o zkušenostech zákazníků)

Návštěvníci závodů

·         Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, název firmy);

·         Obraz (fotografie, video)

·         Prevence a zjišťování trestných činů nebo jiných pochybení

·         Další bezpečnostní účely a správa rizik

·         Soulad s předpisy

·         Legitimní zájmy (bezpečnost)

Odběratelé našich zpravodajů nebo jiných marketingových aktivit

·         Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, název firmy);

·         Elektronické identifikační informace (například e-mail) a preference

·         Informování vás o našich aktivitách, zasílání našeho zpravodaje, zasílání zpráv, sdělování skvělých nových informací o našich produktech

·         Legitimní zájmy (komunikace o souvisejících produktech nebo službách)

·         Souhlas

 

Část 4: Jaké jsou právní základy společnosti Caterpillar v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v případě, že nám to dovolí zákon. Většinou budeme spoléhat na jeden nebo více právních základů pro zpracování vašich osobních údajů:

 • Tam, kde to je nutné pro účely vyhovění právní nebo regulatorní povinnosti.
 • Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních zájmů (nebo legitimních zájmů třetí strany) a vaše zájmy nebo základní práva tyto zájmy nepřevyšují.
 • Tam, kde to je nezbytné pro výkon smlouvy.

Vaše osobní údaje můžeme používat také v následujících situacích, které jsou pravděpodobně vzácné:

 • Tam, kde musíme chránit vaše zájmy (nebo zájmy někoho jiného).
 • Tam, kde to je nezbytné v zájmu veřejnosti nebo z jiných oficiálních důvodů.
 • Tam, kde jsme získali váš předchozí souhlas (to platí pouze v souvislosti s dobrovolným zpracováním a nepoužívá se pro zpracování, které je nezbytné nebo povinné).

Právní podklady, na které spoléháme při zpracování vašich osobních údajů, uvádí Tabulka 1.

Část 5: Jaké jsou speciální kategorie osobních údajů používané ve společnosti Caterpillar?

Speciální kategorie osobních údajů budeme používat pro následující účely:

 • Informace související s biometrickými údaji pro účely identifikace nebo ověřování uživatelů a účely řízení přístupu.
 • Informace z kontroly původu k posouzení a výběru jednotlivců, s nimiž společnost Caterpillar spolupracuje.

Speciální kategorie osobních údajů (dle definice výše) můžeme zpracovávat, protože k tomu máme zákonný důvod (jak je uvedeno výše) a protože za určitých omezených okolností máme váš výslovný písemný souhlas. Méně často můžeme tento typ údajů zpracovávat, když je to potřeba v souvislosti s právními nároky nebo když to je třeba z důvodu ochrany našich zájmů (nebo zájmů někoho jiného) a vy nám nemůžete dát souhlas, nebo jste informace již zveřejnili. Tyto informace můžeme zpracovávat také v rámci našich legitimních pracovních činností se zajištěním vhodných ochranných opatření.

Část 6: Kdy se používá automatizované rozhodování?

Společnost Caterpillar pravidelně a systematicky neprovádí automatické rozhodování, které má právní důsledky pro jednotlivé subjekty nebo by mělo podobně významný dopad. V případě, že spolupracujete se společností Caterpillar, která provádí taková automatizovaná rozhodnutí, byste měli obdržet specifické oznámení, které uvádí detaily automatizovaného rozhodování.

V rámci evropských zákonů o ochraně údajů (a v souladu se způsobem, kterým se tyto zákony a další zákony a nařízení vztahují na společnost Caterpillar a měrou, do které je musí dodržovat), máte právo vznést námitku s automatizovaným rozhodováním o vašich osobních údajích.

Část 7: Potřebuje společnost Caterpillar váš souhlas?

Za určitých omezených okolností vás můžeme požádat o písemný souhlas umožňující nám zpracovávat některé zvlášť citlivé údaje. Jestliže tak učiníme, poskytneme vám podrobnosti o informacích, které požadujeme, a sdělíme vám důvod, proč je potřebujeme, abyste mohli pečlivě zvážit svůj souhlas. Na souhlas spoléháme také v ostatních situacích, které jsou uvedeny v Tabulce 1.

Měli byste si být vědomi, že podmínkou vaší smlouvy s námi není souhlas jakékoli žádosti o souhlas z naší strany.

Část 8: Co když nám své osobní údaje neposkytnete?

Pokud nám neposkytnete některé údaje, o něž jste požádáni, nemusíme být schopni vykonávat smlouvu, kterou s vámi máme uzavřenou (například platit vám nebo poskytnout určitý produkt), nebo nemusíme být schopni plnit naše zákonné či regulatorní povinnosti.

Část 9: Co když se změní účely, pro které společnost Caterpillar osobní údaje shromáždila?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud nenaznáme, že je nutné je používat z jiného důvodu a tento důvod není kompatibilní s původním účelem. Jestliže budeme potřebovat používat vaše osobní údaje pro nesouvisející účel, upozorníme vás na to a vysvětlíme vám právní základ, který nám to umožňuje.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, v souladu s výše uvedenými pravidly, když to požaduje nebo povoluje zákon.

Část 10: Bude společnost Caterpillar sdílet vaše osobní údaje?

Může být potřeba, abychom vaše údaje sdíleli s třetími stranami (dle definice dále), včetně poskytovatelů služeb třetí strany.

Vaše osobní údaje můžeme přenášet mimo Evropskou unii („EU“). Pokud tak učiníme, můžete očekávat stejnou úroveň ochrany svých osobních údajů.

Část 11: Které třetí strany mohou vaše osobní údaje zpracovávat?

„Třetí strany“ zahrnují poskytovatele služeb třetí strany (včetně smluvních stran, pověřených zástupců, pojišťovatelů a pojišťovacích agentů) a dalších právních subjektů společnosti Caterpillar. Zde jsou některé příklady:

 • Dodavatelé, poskytovatelé služeb a další partneři, kteří podporují naši společnost, například zajišťují služby technické infrastruktury;
 • Agentury pro vymáhání zákonů nebo jiné státní orgány;
 • Dceřiné společnosti, pobočky a další právní subjekty kontrolované společností Caterpillar;
 • Ostatní poskytovatelé služeb třetí strany, kteří zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Caterpillar; a
 • Právní subjekt, který údaje získal (nebo má zájem o jejich získání) v případě, že se společnost Caterpillar zbaví (nebo zvažuje zbavení se) části svých podniků.

Část 12: Kdy může společnost Caterpillar sdílet vaše osobní údaje v rámci svého pole působnosti?

Vaše osobní údaje budeme v rámci společnosti sdílet jako součást našich běžných provozních a výkaznických činností, v kontextu reorganizace firmy nebo restrukturalizace skupiny, z důvodu podpory údržby systémů, pro účely hostování údajů a z dalších legitimních pracovních důvodů.

Část 13: Proč může společnost Caterpillar vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami?

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami z následujících důvodů:

 • Pro účely vyhovění právní nebo regulatorní povinnosti, když je takové zpřístupnění požadováno regulatorním úřadem nebo orgánem dohledu, policií nebo soudem oprávněné jurisdikce;
 • Tam, kde to je nezbytné pro účely správy smlouvy s vámi;
 • Pro účely auditu, pojištění nebo v případě hledání poradenství s ohledem na naše pracovní provozy a zpracování nároků;
 • Když máme jiný legitimní důvod tak činit.

Část 14: Kdy by společnost Caterpillar přenášela osobní údaje mimo EU?

Osobní údaje, které o vás shromáždíme, mohou být přenášeny a uchovávány v jedné nebo více zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) a mohou. Mohou je také zpracovávat zaměstnanci působící mimo EHP, kteří pracují pro společnost Caterpillar nebo pro některého nezávislého poskytovatele služeb. V takových případech podnikneme příslušné kroky zajišťující adekvátní úroveň ochrany údajů příjemce, jako požaduje nařízení GDPR a jak je popsáno v tomto dokumentu. Pokud nemůžeme zajistit takovou adekvátní ochranu údajů, budou vaše osobní údaje přenášeny mimo EHP pouze v případě, že jste s jejich přenosem předtím udělili souhlas.

Část 15: Jaká bezpečnostní opatření jsou nasazena na ochranu osobních údajů?

Uplatňujeme vhodná bezpečností opatření na ochranu bezpečnosti vašich osobních údajů a poskytujeme adekvátní ochranu zabezpečení před riziky, včetně opatření zajišťujících prevenci náhodné ztráty, použití nebo přístupu k vašim údajům neautorizovaným způsobem, jejich pozměnění nebo zpřístupnění. Podrobnosti těchto opatření jsou k dispozici na vyžádání. Přístup k vašim osobním údajům je navíc omezen na ty zaměstnance, zástupce, smluvní strany a ostatní třetí strany, kteří mají pracovní důvod je znát.

Máme zavedené postupy pro případ jakéhokoli podezření na narušení bezpečnosti údajů a upozorníme vás a jakékoli platného pověřence na podezření z porušení údajů, když to po nás vyžaduje zákon.

Část 16: Jak dlouho si společnost Caterpillar ponechá osobní údaje?

Vaše osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak to bude nutné pro plnění účelů, pro něž jsme je shromáždili, včetně účely splnění jakýchkoli zákonných, regulatorních, účetních nebo ohlašovacích povinností. Podrobnosti o dobách uchování různých aspektů vašich osobních údajů jsou uvedeny v našich zásadách uchovávání údajů. Při určování vhodného období uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, možné riziko poškození z neautorizovaných zdrojů nebo zpřístupnění vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a platné právní požadavky.

Část 17: Jaká je vaše povinnost informovat společnost Caterpillar o změnách vašich osobních údajů?

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Obraťte se prosím na svůj kontakt ve společnost i Caterpillar nebo napište e-mail na adresu dataprivacy@cat.com, pokud nás budete chtít informovat o jakýchkoli potřebných změnách v souvislosti s vašimi osobními údaji, které vlastníme.

Část 18: Jaká jsou vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Za určitých okolností máte ze zákona právo:

 • Vyžádat si přístup k vašim osobním údajům (obecně známo jako „žádost o přístup k údajům“). Díky tomu můžete získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a ověřit si, že je zpracováváme v souladu se zákonem.
 • Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožní opravit neúplné nebo nepřesné osobní údaje, které o vás máme.
 • Požádat o vymazání vašich osobních údajů. To vám umožní požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů v případech, kdy neexistuje žádný důvod, proč bychom je měli dále zpracovávat. Máte také právo požádat nás o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů v případě, že jste uplatnili své právo na námitku proti zpracovávání (viz níže).
 • Vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů v případech, kdy se opíráme na oprávněný zájem (nebo zájem třetí strany) a vaše konkrétní situace vás přiměje k vznesení námitky proti zpracovávání. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás požádat, abychom pozastavili zpracovávání vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom doložili jejich přesnost nebo důvod zpracovávání.
 • Zažádat o přenos svých osobních údajů jiné straně.
 • Zadat stížnost u příslušného orgánu dohledu s ohledem na zpracování vašich osobních údajů.

Práva uvedená výše můžete uplatnit následujícími způsoby:

Online: Formulář žádosti podle práv fyzické osoby EU

E-mailem: dataprivacy@cat.com

Telefonicky:  +1 (800) 806-6832 nebo +1 309-494-3282(DATA)

Při posílání e-mailem nezapomeňte uvést, která práva chcete uplatnit, a uveďte, kterých údajů se vaše žádost týká, abychom vaši žádost mohli v příslušné době řádně zpracovat.

Pokud chcete své osobní údaje zkontrolovat, ověřit, opravit nebo si vyžádat jejich vymazání, vznést námitku s jejich zpracováním nebo požadovat, abychom kopii vašich osobních údajů převedli na jinou stranu, pošlete nám prosím písemnou žádost na adresu dataprivacy@cat.com a vyžádat si správný postup.

Za přístup ke svým osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit žádné poplatky. Můžeme si nicméně účtovat přiměřený poplatek, pokud bude vaše žádost o přístup zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. Jinak můžeme za takových okolností odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Část 19: Co od vás může společnost Caterpillar požadovat?

Je možné, že si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a zajistit vám právo na přístup k informacím (nebo uplatnění jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o další přiměřené bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajistit, aby osobní údaje nebyly předány žádné osobě, která nemá právo je získat.

Část 20: Jaké je vaše právo odvolat souhlas?

V případech, kdy jste mohli poskytnout svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a přenosem svých osobních údajů pro konkrétní účel, máte právo svůj souhlas pro toto konkrétní zpracování kdykoli odvolat. Pokud chcete svůj souhlas odvolat, napište prosí e-mail na adresu dataprivacy@cat.com nebo použijte jakoukoli možnost odhlášení, kterou jsme vám nabídli v kontextu zpracování. Jakmile obdržíme oznámení, že jste svůj souhlas odvolali, nebudeme vaše údaje dále zpracovávat za účelem, k němuž jste původně poskytli souhlas, a pokud nebudeme mít jiný legitimní důvod ke zpracování vašich osobních údajů, bezpečně je zlikvidujeme.

Část 21: Co když se tento dokument změní?

Vyhrazujeme si právo toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů a tuto přílohu kdykoli změnit a v případě jakýchkoli významných změn vám poskytnout aktualizované dokumenty. O zpracování vašich osobních údajů vás můžeme čas od času informovat také jinými způsoby.

[KONEC přílohy 1. Subjekty údajů v EHP, které nejsou personálními subjekty]

Tato příloha globálního Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar uvádí další informace o tom, jak společnost Caterpillar shromažďuje, používá, převádí a jinak zpracovává osobní údaje (včetně speciálních kategorií údajů) v určitých zemích nebo z určitých zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Tato příloha platí pro subjekty, které mají se společností Caterpillar zaměstnanecký / osobní vztah. Více informací uvádí globální Prohlášení o ochraně soukromí společnosti Caterpillar.

Pokud vás smlouva se společností Caterpillar odkazuje na tuto přílohu pro EHP, bude správcem údajů osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě této smlouvy, právní subjekt odkazovaný v této smlouvě. Příslušní správci jsou pro účely této přílohy pro EHP uvedeni v Plánu A globálního Prohlášení o ochraně osobních údajů v tabulce nazvané Správci údajů společnosti Caterpillar.

Část 1: Jaký je účel této přílohy?

Společnost Caterpillar se zavazuje chránit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. Tato příloha pro EHP popisuje, jakým způsobem shromažďujeme, uchováváme, používáme a přenášíme vaše osobní údaje v průběhu vašeho vztahu s námi a po jeho ukončení, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“). Legislativa o ochraně údajů po nás jako po správci údajů vyžaduje, abychom vás upozornili na informace obsažené v této příloze pro EHP.

Část 2: Jaké citlivé osobní údaje může společnost Caterpillar shromažďovat a zpracovávat?

Citlivé osobní údaje (známé také jako speciální kategorie údajů) vyžadují vyšší úroveň ochrany. Jsou to osobní údaje, které odhalují nebo obsahují: rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filosofické přesvědčení, členství v odborech, informace o genetickém původu, biometrické údaje, zdravotní informace, informace o sexuálním životě nebo informace o sexuální orientaci.

Můžeme shromažďovat, uchovávat a používat následující informace, které mohou zahrnovat nebo být považovány za speciální kategorie údajů (dle definice výše):

 • Zdravotní údaje (například záznamy o receptech, nárok na výhody a vysvětlení výhod zasílané v souvislosti s těmito nároky) související mimo jiné s fyzickým nebo duševním zdravím, invaliditou, nemocenskou dovolenou a rodinnou dovolenou;
 • Informace o původu (například rodinný stav, informace o závislých osobách, etnické příslušnosti nebo národnosti, kontrola důvěryhodnosti a trestní historie a testy na drogy a alkohol);
 • Biometrické údaje (například otisky prstů); a
 • Členství v odborech.

Část 3: Proč společnost Caterpillar vaše osobní údaje používá?

Osobní údaje jsou zásadní pro naši správu a řízení vztahů se zaměstnanci. Všechny kategorie shromažďovaných údajů potřebujeme primárně pro to, abychom mohli spravovat náš vzájemný vztah s vámi a abychom vyhověli našim právním a regulatorním povinnostem. V některých případech nám vaše osobní údaje mohou pomáhat uplatňovat naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy třetích stran, za předpokladu, že vaše zájmy a základní práva tyto zájmy nepřeváží.

Důvody, pro které budeme my nebo nasmlouvaná třetí strana vaše osobní údaje zpracovávat, uvádí Tabulka 1 dole.

Některé z důvodů tohoto zpracování budou převažovat a může existovat několik účelů. proč odůvodnit naše používání vašich osobních údajů.

Tabulka 1. Kategorie, účel a právní základ zpracování: Údaje související s lidskými zdroji

Kategorie osobních údajů

Účely zpracování

Právní podklady pro zpracování

Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, informace o kontaktech v naléhavých situacích)

·        Komunikace se zaměstnanci

·        Usnadnění výhod

·        Zodpovědnost za pracovní záznamy

·        Výkon smlouvy

·        Legitimní zájem (správa pracovníků a komunikace s nimi)

Informace pro identifikaci a ověření (včetně daňových identifikačních čísel a stavu pracovního povolení)

·        Plnění povinností vyhovění předpisům

·        Umožnění fyzického nebo vzdáleného přístupu do prostor nebo systémů společnosti Caterpillar

·        Komunikace se zaměstnanci

·        Usnadnění výhod

·        Výkon smlouvy

·        Vyhovění právním povinnostem

·        Legitimní zájem (správa pracovníků a komunikace s nimi)

Informace o finančním účtu

·        Komunikace se zaměstnanci

·        Usnadnění platů a výhod

·        Výkon smlouvy

·        Vyhovění právním povinnostem

·        Legitimní zájem (správa pracovníků a komunikace s nimi)

Motoristické informace (například doba vlastnictví řidičského průkazu, registrace vozidla, licenční číslo řidiče)

·        Usnadnění přístupu do prostor společnosti Caterpillar (například parkování)

·        Správa firemních vozidel

·        Výkon smlouvy

·        Legitimní zájem (usnadnění přístupu a správy zařízení a vybavení společnosti Caterpillar)

Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání, referenční informace).

·        Posouzení a výběr jednotlivců na pracovní pozice ve společnosti Caterpillar

·        Legitimní zájem (správa pracovníků)

Všeobecné personální záznamy

·        Účely správy

·        Účely ověření, nezbytné jako důkaz v případě případných dotazů nebo sporů a poskytování referencí

·        Provádění analytických studií pro účely kontroly a lepšího porozumění udržení si a přirozeného úbytku zaměstnanců

·        Správa vzdělávání, školení a rozvoje

·        Výkon smlouvy

·        Vyhovění právním povinnostem

·        Legitimní zájem (správa pracovníků)

Informace související se zaměstnáním (například pracovní historie, hodnocení výkonu, cíle, docházka, pracovní absence)

·        Monitorování a hodnocení výkonu na podporu rozhodování (například zvyšování platů, pobídky a povýšení)

·        Legitimní zájem (správa pracovníků)

Zdraví a bezpečnost (například bezpečnostní nehody)

·        Správa zdraví a bezpečnosti na pracovišti

·        Vyhovění právním povinnostem

·        Ochrana životních zájmů

·        Legitimní zájmy (udržení bezpečnosti)

Osobní údaje získané z monitorování nebo vyšetřování

·        Prevence a detekce podvodů nebo jiného nesprávného chování

·        Jiné účely bezpečnosti a správy rizik

·        Vyhovění právním povinnostem

·        Ochrana životních zájmů

·        Legitimní zájem (správa pracovníků a bezpečnost)

Osobní údaje zpracovávané v našich systémech IT

·        Pro výkon práce

·        Výkon smlouvy

·        Legitimní zájem (správa obchodních procesů a systémů)

 

Část 4: Jaké jsou právní základy společnosti Caterpillar v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v případě, že nám to dovolí zákon. Většinou budeme spoléhat na jeden nebo více právních základů pro zpracování vašich osobních údajů:

 • Tam, kde to je nezbytné pro výkon smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenou.
 • Tam, kde to je nutné pro účely vyhovění právní nebo regulatorní povinnosti.
 • Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních zájmů (nebo legitimních zájmů třetí strany) a vaše zájmy nebo základní práva tyto zájmy nepřevyšují.

Vaše osobní údaje můžeme používat také v následujících situacích, které jsou pravděpodobně vzácné:

 • Tam, kde musíme chránit vaše zájmy (nebo zájmy někoho jiného).
 • Tam, kde to je nezbytné v zájmu veřejnosti nebo z jiných oficiálních důvodů.
 • Tam, kde jsme získali váš předchozí souhlas (to platí pouze v souvislosti s dobrovolným zpracováním a nepoužívá se pro zpracování, které je nezbytné nebo povinné).

Budeme spoléhat na zákonné zájmy a právní podklad zpracování kategorií osobních údajů uvedených níže a v každém případě určíme legitimní zájem, na který spoléháme. (Také určíme další základy pro zpracování určitých kategorií údajů tam, kde k tomu máme záruku)

Část 5: Jaké jsou speciální kategorie osobních údajů používané ve společnosti Caterpillar?

Speciální kategorie osobních údajů budeme používat pro následující účely:

 • Informace týkající se dovolených, ke kterým mohou patřit nemocenské nebo rodinné dovolené, pro účely vyhovění zákonům o zaměstnání a jiným zákonům.
 • Informace o vašem fyzickém nebo duševním zdraví nebo stavu invalidity pro zajištění vašeho zdraví a bezpečnosti na pracovišti a posouzení vaší vhodnosti pro práci, poskytnutí příslušných úprav pracoviště, sledování a správu nemocenských a správy zaměstnaneckých výhod.
 • Informace související s členstvím v odborech pro účely usnadnění výběru dlužných částek, vedení kontaktních seznamů a výkon dalších pracovních činností.
 • Informace související s etnickou příslušností nebo národností pro účely vyhovění zákonům o zaměstnání a jiným zákonům.
 • Informace související s biometrickými údaji pro účely identifikace nebo ověřování uživatelů a účely řízení přístupu.
 • Informace související se standardními kontrolami původu pro účely zaměstnání, pro posouzení a výběru jednotlivců na pracovní pozici ve společnosti Caterpillar.

Speciální kategorie osobních údajů (dle definice výše) můžeme zpracovávat, protože k tomu máme zákonný důvod (jak je uvedeno výše) a z následujících důvodů:

 • Za omezených okolností máme váš výslovný písemný souhlas;
 • Musíme plnit povinnosti nebo uplatňovat konkrétní práva v oblasti zákonů o zaměstnání a sociálním pojištění a v souladu s naším Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů;
 • Tam, kde je to potřeba ve veřejném zájmu, například pro monitorování rovných příležitostí a v souladu s naším Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů;
 • Tam, kde to je potřeba pro účely posouzení vašich pracovních schopností na základě zdraví, v souladu s příslušnými opatřeními zajišťujícími důvěrnost.

Méně často můžeme tento typ údajů zpracovávat, když je to potřeba v souvislosti s právními nároky nebo když to je třeba z důvodu ochrany našich zájmů (nebo zájmů někoho jiného) a vy nám nemůžete dát souhlas, nebo jste informace již zveřejnili. Tyto informace můžeme zpracovávat také v rámci našich legitimních pracovních činností se zajištěním vhodných ochranných opatření.

Část 6: Kdy se používá automatizované rozhodování?

Společnost Caterpillar pravidelně a systematicky neprovádí automatické rozhodování, které má právní důsledky pro jednotlivé subjekty nebo by mělo podobně významný dopad. V případě, že spolupracujete se společností Caterpillar, která provádí taková automatizovaná rozhodnutí, byste měli obdržet specifické oznámení, které uvádí detaily automatizovaného rozhodování.

V rámci evropských zákonů o ochraně údajů (a v souladu se způsobem, kterým se tyto zákony a další zákony a nařízení vztahují na společnost Caterpillar a měrou, do které je musí dodržovat), máte právo vznést námitku s automatizovaným rozhodováním o vašich osobních údajích.

Část 7: Potřebuje společnost Caterpillar váš souhlas?

Za určitých omezených okolností vás můžeme požádat o písemný souhlas umožňující nám zpracovávat některé zvlášť citlivé údaje. Jestliže tak učiníme, poskytneme vám podrobnosti o informacích, které požadujeme, a sdělíme vám důvod, proč je potřebujeme, abyste mohli pečlivě zvážit svůj souhlas.

Měli byste si být vědomi, že podmínkou vaší smlouvy s námi není souhlas jakékoli žádosti o souhlas z naší strany.

Část 8: Co když nám své osobní údaje neposkytnete?

Pokud nám neposkytnete některé údaje, o něž jste požádáni, nemusíme být schopni vykonávat smlouvu, kterou s vámi máme uzavřenou (například platit vám nebo poskytnout určitou výhodu), nebo nemusíme být schopni plnit naše zákonné či regulatorní povinnosti (například pro zajištění vašeho zdraví a bezpečnosti).

Část 9: Co když se změní účely, pro které společnost Caterpillar osobní údaje shromáždila?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud nenaznáme, že je nutné je používat z jiného důvodu a tento důvod není kompatibilní s původním účelem. Jestliže budeme potřebovat používat vaše osobní údaje pro nesouvisející účel, upozorníme vás na to a vysvětlíme vám právní základ, který nám to umožňuje.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, v souladu s výše uvedenými pravidly, když to požaduje nebo povoluje zákon.

Část 10: Bude společnost Caterpillar sdílet vaše osobní údaje?

Může být potřeba, abychom vaše údaje sdíleli s třetími stranami (dle definice dále), včetně poskytovatelů služeb třetí strany.

Vaše osobní údaje můžeme přenášet mimo Evropskou unii („EU“). Pokud tak učiníme, můžete očekávat stejnou úroveň ochrany svých osobních údajů.

Část 11: Které třetí strany mohou vaše osobní údaje zpracovávat?

„Třetí strany“ zahrnují poskytovatele služeb třetí strany (včetně smluvních stran, pověřených zástupců, pojišťovatelů a pojišťovacích agentů) a dalších právních subjektů společnosti Caterpillar. Zde jsou některé příklady:

 • Dodavatelé, poskytovatelé služeb a další partneři, kteří podporují naši společnost, například zajišťují služby technické infrastruktury;
 • Agentury pro vymáhání zákonů nebo jiné státní orgány;
 • Dceřiné společnosti, pobočky a další právní subjekty kontrolované společností Caterpillar;
 • Ostatní poskytovatelé služeb třetí strany, kteří zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Caterpillar; a
 • Právní subjekt, který údaje získal (nebo má zájem o jejich získání) v případě, že se společnost Caterpillar zbaví (nebo zvažuje zbavení se) části svých podniků.

Část 12: Kdy může společnost Caterpillar sdílet vaše osobní údaje v rámci svého pole působnosti?

Vaše osobní údaje budeme v rámci společnosti sdílet jako součást našich běžných provozních a výkaznických činností, v kontextu reorganizace firmy nebo restrukturalizace skupiny, z důvodu podpory údržby systémů, pro účely hostování údajů a z dalších legitimních pracovních důvodů. Zde jsou některé příklady:

 • mzdy;
 • poskytování a správa výhod (včetně penze);
 • zdraví na pracovišti nebo lékařský posudek týkající se vaší vhodnosti pro práci a zdraví a bezpečnosti (například hodnocení pracovní stanice);
 • nároky a oznámení v souvislosti s pojištěním;
 • poskytování a správa hodnocení při náboru, školení a profesního rozvoje;
 • knihovnické a výzkumné služby, jako jsou předplatná a členství;
 • bezpečný přístup do budov a správa budov;
 • poskytovatelé cest;
 • služby telekomunikací a zasílání zpráv, jako je naše systém upozornění v nouzových situacích pro zachování obchodní kontinuity;
 • archivace kopií a
 • služby IT.

Část 13: Proč může společnost Caterpillar vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami?

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami z následujících důvodů:

 • Pro účely vyhovění právní nebo regulatorní povinnosti, když je takové zpřístupnění požadováno regulatorním úřadem nebo orgánem dohledu, policií nebo soudem oprávněné jurisdikce;
 • Tam, kde to je třeba pro správu smluv, pracovních vztahů a přidružených výhod pro vás;
 • Pro účely auditu, pojištění nebo v případě hledání poradenství s ohledem na naše pracovní provozy a zpracování nároků;
 • Když máme jiný legitimní důvod tak činit.

Část 14: Kdy by společnost Caterpillar přenášela osobní údaje mimo EU?

Osobní údaje, které o vás shromáždíme, mohou být přenášeny a uchovávány v jedné nebo více zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) a mohou. Mohou je také zpracovávat zaměstnanci působící mimo EHP, kteří pracují pro společnost Caterpillar nebo pro některého nezávislého poskytovatele služeb. V takových případech podnikneme příslušné kroky zajišťující adekvátní úroveň ochrany údajů příjemce, jako požaduje nařízení GDPR a jak je popsáno v tomto dokumentu. Pokud nemůžeme zajistit takovou adekvátní ochranu údajů, budou vaše osobní údaje přenášeny mimo EHP pouze v případě, že jste s jejich přenosem předtím udělili souhlas.

Část 15: Jaká bezpečnostní opatření jsou nasazena na ochranu osobních údajů?

Uplatňujeme vhodná bezpečností opatření na ochranu bezpečnosti vašich osobních údajů a poskytujeme adekvátní ochranu zabezpečení před riziky, včetně opatření zajišťujících prevenci náhodné ztráty, použití nebo přístupu k vašim údajům neautorizovaným způsobem, jejich pozměnění nebo zpřístupnění. Podrobnosti těchto opatření jsou k dispozici na vyžádání. Přístup k vašim osobním údajům je navíc omezen na ty zaměstnance, zástupce, smluvní strany a ostatní třetí strany, kteří mají pracovní důvod je znát.

Máme zavedené postupy pro případ jakéhokoli podezření na narušení bezpečnosti údajů a upozorníme vás a jakékoli platného pověřence na podezření z porušení údajů, když to po nás vyžaduje zákon.

Část 16: Jak dlouho si společnost Caterpillar ponechá osobní údaje?

Vaše osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak to bude nutné pro plnění účelů, pro něž jsme je shromáždili, včetně účely splnění jakýchkoli zákonných, regulatorních, účetních nebo ohlašovacích povinností. Podrobnosti o dobách uchování různých aspektů vašich osobních údajů jsou uvedeny v našich zásadách uchovávání údajů, které jsou k dispozici v personálním oddělení. Při určování vhodného období uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, možné riziko poškození z neautorizovaných zdrojů nebo zpřístupnění vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a platné právní požadavky.

Jakmile skončí vaše zaměstnání, brigáda nebo smluvní vztah se společností Caterpillar, ponecháme si a bezpečně zničíme vaše osobní údaje v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

Část 17: Jaká je vaše povinnost informovat společnost Caterpillar o změnách vašich osobních údajů?

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Řádný postup informování nás o jakýchkoli nezbytných změnách vašich osobních údajů, které vlastníme, vám poskytne zástupce personálního oddělení.

Část 18: Jaká jsou vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Za určitých okolností máte ze zákona právo:

 • Vyžádat si přístup k vašim osobním údajům (obecně známo jako „žádost o přístup k údajům“). Díky tomu můžete získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a ověřit si, že je zpracováváme v souladu se zákonem.
 • Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožní opravit neúplné nebo nepřesné osobní údaje, které o vás máme.
 • Požádat o vymazání vašich osobních údajů. To vám umožní požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů v případech, kdy neexistuje žádný důvod, proč bychom je měli dále zpracovávat. Máte také právo požádat nás o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů v případě, že jste uplatnili své právo na námitku proti zpracovávání (viz níže).
 • Vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů v případech, kdy se opíráme na oprávněný zájem (nebo zájem třetí strany) a vaše konkrétní situace vás přiměje k vznesení námitky proti zpracovávání. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás požádat, abychom pozastavili zpracovávání vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom doložili jejich přesnost nebo důvod zpracovávání.
 • Zažádat o přenos svých osobních údajů jiné straně.
 • Zadat stížnost u příslušného orgánu dohledu s ohledem na zpracování vašich osobních údajů.

Práva uvedená výše můžete uplatnit následujícími způsoby:

Online: Formulář žádosti podle práv fyzické osoby EU

E-mailem: dataprivacy@cat.com

Telefonicky:  +1 (800) 806-6832 nebo +1 309-494-3282(DATA)

Při posílání e-mailem nezapomeňte uvést, která práva chcete uplatnit, a uveďte, kterých údajů se vaše žádost týká, abychom vaši žádost mohli v příslušné době řádně zpracovat.

Pokud chcete své osobní údaje zkontrolovat, ověřit, opravit nebo si vyžádat jejich vymazání, vznést námitku s jejich zpracováním nebo požadovat, abychom kopii vašich osobních údajů převedli na jinou stranu, kontaktujte prosím místního, regionálního nebo firemního zástupce personálního oddělení nebo napište e-mail na adresu dataprivacy@cat.com a my vám sdělíme, jak postupovat.

Za přístup ke svým osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit žádné poplatky. Můžeme si nicméně účtovat přiměřený poplatek, pokud bude vaše žádost o přístup zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. Jinak můžeme za takových okolností odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Část 19: Co od vás může společnost Caterpillar požadovat?

Je možné, že si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a zajistit vám právo na přístup k informacím (nebo uplatnění jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o další přiměřené bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajistit, aby osobní údaje nebyly předány žádné osobě, která nemá právo je získat.

Část 20: Jaké je vaše právo odvolat souhlas?

V omezených případech, kdy jste mohli poskytnout svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a přenosem svých osobních údajů pro konkrétní účel, máte právo svůj souhlas pro toto konkrétní zpracování kdykoli odvolat. Pokud chcete svůj souhlas odvolat, obraťte se prosím na místního, regionálního nebo podnikového zástupce personálního oddělení. Jakmile obdržíme oznámení, že jste svůj souhlas odvolali, nebudeme vaše údaje dále zpracovávat za účelem, k němuž jste původně poskytli souhlas, a pokud nebudeme mít jiný legitimní důvod ke zpracování vašich osobních údajů, bezpečně je zlikvidujeme.

Část 21: Co když se tento dokument změní?

Vyhrazujeme si právo toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů a tuto přílohu kdykoli změnit a v případě jakýchkoli významných změn vám poskytnout aktualizované dokumenty. O zpracování vašich osobních údajů vás můžeme čas od času informovat také jinými způsoby.

[KONEC přílohy 2. Personální subjekty údajů v EHP]

Aktualizováno: 7. ledna 2019

Tento dodatek ke Globálnímu prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů poskytuje další informace o tom, jak společnost Caterpillar na území Austrálie shromažďuje, uchovává, používá, přenáší a jinak zpracovává osobní údaje a jak zachází s údaji odeslanými z této země. Další informace naleznete v hlavní části Globálního prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů.

Část 1. Uchovávání osobních údajů

Společnost Caterpillar uchovává osobní údaje v elektronické podobě na serverech společnosti, které jsou zajišťovány a spravovány společností Caterpillar a jejími externími dodavateli.

Část 2. Přeshraniční přenos osobních údajů

Osobní údaje můžeme posílat subjektům se sídlem mimo Austrálii, jako jsou například pobočky společnosti Caterpillar, na které se vztahuje toto globální prohlášení o ochraně údajů, nebo prodejci spolupracující se společností Caterpillar (seznam poboček společnosti Caterpillar, na než se vztahuje Globální prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů a země, kde sídlí, naleznete v oddílu věnovaném právnickým osobám). Mezi země, v nichž se tito zahraniční příjemci osobních údajů pravděpodobně mohou nacházet, patří například Spojené státy americké, Velká Británie, Nizozemsko, Švýcarsko, Singapur, Čína, Japonsko a Indie. Pokud budeme se zahraničními subjekty sdílet osobní údaje chráněné australskými zákony na ochranu osobních údajů, podnikneme příslušné kroky k zajištění odpovídajícího zabezpečení (v souladu s australskými zákony na ochranu osobních údajů) nebo k získání vašeho souhlasu.

Část 3. Kontaktování společnosti Caterpillar nebo Úřadu australského komisaře pro informace

Máte-li ohledně zpracování osobních údajů společností Caterpillar jakékoli dotazy, obraťte se na místní kancelář společnosti Caterpillar pro ochranu dat na adrese dataprivacy@cat.com nebo na kancelář obchodních zvyklostí společnosti Caterpillar, jak je uvedeno v desáté části Globálního prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů. Pokud se domníváte, že byly vaše osobní údaje zpracovány způsobem, který není v souladu s Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů, a nejste spokojeni s odezvou poskytnutou místní kanceláří společnosti Caterpillar ani kanceláří obchodních zvyklostí společnosti Caterpillar, můžete se obrátit na Úřad australského komisaře pro informace.

Datum platnosti: 1. ledna 2020 (naposledy aktualizováno: 1. května 2020)

Tento dodatek ke Globálnímu prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů poskytuje další informace o tom, jak společnost Caterpillar shromažďuje, uchovává, používá, přenáší a jinak zpracovává osobní údaje kalifornských spotřebitelů (podle zákona o ochraně osobních údajů občanů státu Kalifornie, tzv. „CCPA“). V souladu se zákonem CCPA se na spotřebitele, jež s touto společností pojí pracovní vazby (např. zaměstnance společnosti), vztahují odlišná pravidla ochrany osobních údajů a z nich plynoucí smluvní povinnosti a práva. CCPA zahrnuje rovněž výjimky pro spotřebitele, kteří se zabývají obchodními aktivitami. Další informace o zákonných právech a povinnostech osob s pracovními vazbami na společnost naleznete v prvním oddíle tohoto dodatku, označeném „Lidské zdroje.“ Další informace týkající se spotřebitelů, kteří nespadají do kategorie personálně propojených osob, naleznete v oddíle 2 tohoto dodatku, označeném Spotřebitelé bez personálních vazeb na společnost. Oddíl neobsahuje informace o obchodní činnosti na bázi tzv. B2B, jež je ze zákona CCPA vyňata. Další informace o obecných pravidlech společnosti Caterpillar v otázkách ochrany osobních údajů najdete v hlavní části Globálního prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů.

Oddíl 1 – Lidské zdroje

Část 1. Co je smyslem tohoto oddílu?

Smyslem tohoto oddílu je informovat zaměstnance, majitele, ředitele, vedoucí pracovníky, zdravotnický personál a dodavatele společnosti Caterpillar, a také uchazeče o zaměstnání v této společnosti (dále jen "zaměstnanci"), o tom, jaké typy osobních údajů (podle níže uvedené definice) společnost shromažďuje a za jakými účely tak činí.

Část 2. Shromažďování a používání osobních údajů pro obchodní účely

Pro účely tohoto oznámení seosobními údaji rozumí informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby. Údaje, jež byly zbaveny informací, které umožňovaly vaši identifikaci, souhrnné údaje ani kombinované údaje zahrnující data, jež neumožňují vaši identifikaci ani je s vámi nelze spojit, se za osobní údaje nepovažují. Osobní údaje rovněž nezahrnují veřejně dostupné informace (informace, které jsou legálně přístupné v záznamech orgánů federální, státní nebo krajské správy).

Osobní údaje zaměstnanců shromažďujeme, používáme a sdělujeme pouze pro obchodní účely (viz níže) a v souladu s platnými zákony. Pokud osobní údaje sdělíme třetím stranám, činíme tak z důvodů popsaných níže a v případě potřeby požadujeme, aby tyto třetí strany zachovaly jejich důvěrnost a aby dbaly na pravidla a postupy zabezpečení a ochrany osobních údajů.

V rámci správy pracovního poměru společnost shromažďuje a využívá tyto typy vašich osobních údajů:

Kategorie osobních údajů

K čemu používáme osobní údaje

Kontaktní údaje zaměstnanců, oprávněných osob a jejich rodinných příslušníků (např. jméno, bydliště, místo práce, osobní a pracovní telefonní číslo, osobní a pracovní e-mailová adresa, nouzové kontakty)

Kvůli identifikaci, sdělování a správě firemních benefitů a dokumentů

Informace o profesní kvalifikaci (např. pracovní zkušenosti, vzdělání, reference, certifikace, členství v profesních skupinách, znalost jazyků a další podobné informace poskytované v rámci přijímacího řízení nebo během práce pro společnost)

Kvůli vyhodnocování a výběru kvalifikovaných uchazečů o vybranou pozici ve společnosti Caterpillar a souvisejícímu rozvoji společnosti

Informace týkající se zaměstnání (např. pracovní historie, hodnocení výkonnosti, disciplinární záznamy a evidence, vytyčené cíle, docházka, absence, záznamy o školení, plat, odškodnění a jiné benefity)

Z důvodu správy pracovního poměru a kvůli dostání právním povinnostem

Informace o zdraví a bezpečnosti (např. úrazy, rizika, kterým byl zaměstnanec vystaven, zdravotní způsobilost k výkonu práce)

Kvůli splnění zákonných povinností a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Identifikační a ověřovací informace (např. fotografie, řidičský průkaz, občanství, cestovní pas, víza, jiné doklady totožnosti)

Kvůli splnění zákonných povinností, zjištění způsobilosti k práci a k umožnění fyzického nebo vzdáleného přístupu do budov a systémů společnosti Caterpillar.

Finanční informace (např. údaje o bankovním účtu, případně záznamy o obstavení mzdy)

Kvůli správě mezd, zaměstnaneckých výhod a výdajů

Informace o vozidlech (např. informace o poznávací značce vozidla)

Kvůli vpuštění do prostor společnosti Caterpillar (např. při parkování)

Informace týkající se cestování (např. cestovní itinerář, víza, členství v různých motivačních a věrnostních programech leteckých a jiných společností)

Kvůli řízení obchodních cest včetně logistických záležitostí, kompenzací nebo plateb a bezpečnosti

Informace o zabezpečení / technické údaje (např. informace získané pomocí systémů společnosti Caterpillar, včetně veškerých informací, které jste v těchto systémech vytvořili nebo je tam nahráli).

Kvůli usnadnění práce s danými systémy a jejich zabezpečení

 

Část 3. Další důvody používání osobních údajů

Kromě výše uvedených účelů můžeme zmíněné kategorie osobních údajů používat a sdílet rovněž:

 • abychom mohli provést audit jednání, transakcí a záznamů;
 • abychom mohli kontrolovat dodržování našich zásad a doporučených postupů;
 • abychom mohli odhalovat bezpečnostní incidenty, kvůli prevenci před škodlivým, klamavým, podvodným a protizákonným jednáním a za účelem stíhání osob, jež se tohoto jednání dopouští;
 • abychom dostáli svým zákonným povinnostem a mohli v oprávněných případech na vyžádání předávat informace donucovacím orgánům a jiným úředníkům, kvůli ochraně společnosti Caterpillar, osob a majetku nebo kvůli podpoře našeho podnikání (například v rámci žádostí o vládní granty, pokud nám k takovému využití vašich osobních údajů udělíte svolení);
 • k dalšímu využití, v souladu s vašimi pokyny nebo s vaším svolením.

Část 4. Kam se mám obrátit, mám-li zájem o další informace?

Tým ochrany osobních údajů společnosti Caterpillar můžete e-mailem kontaktovat na adrese : dataprivacy@Cat.com nebo poštou na adrese:

Adresát: Data Privacy
Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629

Oddíl 2 – Spotřebitelé bez personálních vazeb na společnost

Část 1. Co je smyslem tohoto oddílu?

Zákon CCPA garantuje kalifornským spotřebitelům určitá práva týkající se jejich osobních údajů. Tento Oddíl popisuje, jak shromažďujeme, zpracováváme a případně odhalujeme vaše osobní údaje po dobu trvání našich obchodních vztahů i po jejich skončení, a vysvětluje vaše práva. Jste-li kalifornským spotřebitelem a přejete-li si uplatnit některá ze svých práv, přečtěte si další informace o tom, jak podat příslušnou žádost, v Oddílu 5 níže.

Tento Oddíl se týká pouze kalifornských spotřebitelů. Kalifornskými spotřebiteli se pro účely tohoto Oddílu rozumí fyzické osoby žijící na území státu Kalifornie, které (I) nejsou zaměstnanci, majiteli, řediteli, vedoucími pracovníky nebo dodavateli společností, sdružení, živností či neziskových nebo vládních subjektů obchodujících se společností Caterpillar (nebo jejími prodejci) ani (II) uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci, majiteli, řediteli, členy vedení, členy zdravotnického personálu nebo dodavateli společnosti Caterpillar.

Část 2. Jaké kategorie osobních údajů může společnost Caterpillar shromažďovat, zpracovávat a zveřejňovat a k jakým účelům?

Kategorie osobních údajů

Zdroje údajů

Obchodní nebo komerční účel, pro který byly osobní údaje shromažďovány/použity

Kategorie třetích stran, se kterými jsou osobní údaje sdíleny.

Identifikátory (např. jméno, poštovní adresa, jedinečné osobní identifikátory, online identifikátory, IP adresa, e-mailová adresa)

 • Přímo od dotyčných osob;
 • Třetí strany (např. společnosti, se kterými jste komunikovali za účelem zakoupení produktu Caterpillar, nebo technologické platformy)

 

 • kvůli vaší identifikaci a řízení dalších styků s vámi (včetně komunikace), kvůli zpřístupnění zařízení a systémů společnosti Caterpillar, doručování produktů a poskytování služeb a informací, kvůli zajištění dodržování našich zákonných povinností a udržení bezpečnosti;
 • kvůli provádění kontrol jednání se zákazníky a auditů proběhlých transakcí;
 • abychom mohli odhalovat bezpečnostní incidenty, kvůli prevenci před škodlivým, klamavým, podvodným a protizákonným jednáním a za účelem stíhání osob, jež se tohoto jednání dopouští;
 • abychom mohli poskytovat různé služby, jako je například správa a opravy účtů, zákaznický servis, zpracovávání a vyřizování objednávek a transakcí, ověřování informací o zákaznících, zpracovávání plateb, zajišťování financování, reklamní či marketingové služby, analytické a podobné služby;
 • abychom mohli provádět interní průzkumy, zajišťovat technologický rozvoj a testování;
 • abychom mohli podnikat kroky ke kontrole nebo zajištění kvality a bezpečnosti vybraných služeb a zařízení vlastněných, vyrobených, dodávajících výrobky, či kontrolovaných společností, a abychom mohli zlepšovat, modernizovat a zdokonalovat provoz takových zařízení;
 • abychom mohli využívat kontrolních postupů k identifikaci a opravě chyb, které omezují funkčnost našich služeb či produktů.
 • Prodejci, poskytovatelé služeb a další partneři, s nimiž naše společnost spolupracuje například v rámci dodávek služeb technické infrastruktury
 • Dceřiné společnosti, přidružené společnosti a další subjekty řízené společností Caterpillar
 • Další externí poskytovatelé služeb, kteří pro společnost Caterpillar zpracovávají osobní údaje

 

Kategorie osobních údajů, na něž se vztahuje zákon California Customer Records (např. jméno, podpis, adresa, telefonní číslo)

Obchodní informace (např. historie nákupů)

Internetové připojení a další informace o síťových aktivitách (např. identifikátor počítačového systému a sítě, přihlašovací informace)

 

Kromě výše uvedených účelů můžeme zmíněné kategorie osobních údajů používat a sdílet rovněž:

 • abychom dostáli svým zákonným povinnostem a mohli v oprávněných případech na vyžádání předávat informace donucovacím orgánům a jiným úředníkům, kvůli ochraně společnosti Caterpillar, osob a majetku nebo podpoře našeho podnikání (například v rámci žádostí o vládní granty, v případě, že nám k takovému využití vašich osobních údajů udělíte svolení);
 • jinak pouze v souladu s vašimi přáními.

 

Část 3. Prodává společnost Caterpillar moje osobní údaje?

Za posledních dvanáct (12) měsíců jsme vaše osobní údaje nikdy neprodali žádným třetím stranám, a nehodláme tak činit ani v budoucnu.

Část 4. Jaká mám podle zákona CCPA práva?

Na základě zákona CCPA vám mohou vznikat určitá práva. Zákon CCPA garantuje spotřebitelům určitá práva související s jejich osobními údaji. Tato práva však nejsou absolutní a za některých okolností nemusí platit. Mezi práva, která spotřebitelům podle zákona CCPA vznikají, patří:

 • Právo požádat o seznámení/přístup k osobním údajům a právo na jejich přenositelnost – Právo vyžádat si od společnosti Caterpillar informace o sběru osobních údajů nebo jejich zpřístupnění.
 • Právo na výmaz – Právo požádat o vymazání vlastních osobních údajů.
 • Právo na odstoupení od prodeje osobních údajů – Právo zakázat společnosti prodej vašich osobních údajů nebo požádat o ukončení již probíhajícího prodeje.
 • Právo na rovné zacházení – Právo nebýt diskriminován(a) za uplatnění práv vyplývajících ze zákona CCPA.
  Pokud se rozhodnete uplatňovat některá z práv garantovaných zákonem CCPA, zavazujeme se, že vás nebudeme nijak diskriminovat. Mimo výjimečné případy vyplývající ze znění zákona CCPA také nebudeme:
  • odmítat vaše právo na zboží nebo služby;
  • účtovat za poskytované zboží a služby odlišné ceny nebo sazby (např. pomocí slev nebo jiných výhod) ani vás jakkoli penalizovat;
  • zajišťovat zboží nebo služby v jiné kvalitě;
  • naznačovat, že vám může být za určité zboží nebo služby účtována odlišná cena nebo že vám určité zboží nebo služba může být poskytnuta v odlišné kvalitě;

mstít se za to, že se rozhodnete uplatňovat některé z práv garantovaných zákonem CCPA.

Část 5. Jak se uplatňují práva vyplývající ze zákona CCPA?

O práva vyplývající ze zákona CCPA se můžete přihlásit těmito způsoby: 

Online:  Prostřednictvím formuláře pro příjem žádostí souvisejících s CCPA;

E-mail:  dataprivacy@cat.com;

Tel. č.: +1 (800) 806-6832 nebo +1 309-494-3282 (DATA).

Pokud svůj požadavek odešlete e-mailem, nezapomeňte uvést, která práva si přejete uplatnit a jakých dat či údajů se vaše žádost týká. Napomůžete tím jeho včasnému vyřízení. 

Jelikož smíme reagovat pouze na ověřené žádosti, je možné, že vás požádáme o doplňující informace, abychom se ujistili, že svá spotřebitelská práva skutečně uplatňujete vy sami nebo vámi pověřený zástupce. Před vyřízením vás proto můžeme požádat, abyste žádost odeslali ze svého účtu (máte-li účet), nebo vám můžeme položit vybrané bezpečnostní otázky na ověření totožnosti. Založení účtu není podmínkou uplatňování vašich individuálních práv (přístup k informacím, vymazání nebo odstoupení od prodeje).

Část 6. Kam se mám obrátit, mám-li zájem o další informace?

Tým ochrany osobních údajů společnosti Caterpillar můžete e-mailem kontaktovat na adrese : dataprivacy@Cat.com nebo poštou na adrese:

Adresát: Data Privacy
Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629

[KONEC Dodatku 4. Zákon o ochraně osobních údajů občanů státu Kalifornie]

This Appendix to the Caterpillar Global Data Privacy Statement provides additional information about how Caterpillar collects, stores, uses, transfers, and otherwise processes personal information (including sensitive personal data) in or from Brazil. This Appendix is applicable to individuals who do not have an employee / human resources relationship with Caterpillar. For more information, please see Caterpillar’s Global Data Privacy Statement. For more information on how Caterpillar collects and processes non-personal information, please see Caterpillar’s Global Data Governance Statement.

If you were referred to this Brazil Appendix from an agreement you have with Caterpillar, then the data controller for the personal information that is being processed in connection with that agreement will be the legal entity referred to in that agreement. For the purpose of this Brazil Appendix, the relevant controllers are listed in the Schedule A - List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities of the Caterpillar’s Global Privacy Statement.

Section 1. What is the purpose of this appendix?

Caterpillar is committed to protecting the privacy and security of your personal information. This Brazil Appendix describes how we collect, store, use, and transfer personal information about you during and after your relationship with us, in accordance with the Brazilian General Data Protection Law (Law No. 13,709/18 - “LGPD”). As Data Controller, we are required under data protection legislation to notify you of the information contained in this Brazil Appendix.

Section 2. What sensitive personal data could Caterpillar collect and process?

Sensitive personal data requires a higher level of protection. This is personal information which reveals or contains: racial or ethnic origin, political opinions, religious and philosophical beliefs, trade union membership, genetic data, biometric data, health data, sex life or sexual orientation.

We may collect, store, and use the following, which may include or be considered sensitive personal data (as defined above):

·         Background Information, if and when permitted by applicable laws (e.g., ethnicity and drug and alcohol testing); and

·         Biometric Information (e.g., thumbprints).

Section 3. Why does Caterpillar use your personal information?

We need all the categories of information collected primarily to allow us to manage our relationship with you in order to operate our business and to enable us to comply with our legal and regulatory obligations. In some cases, we may use your personal information to pursue legitimate interests of our own or those of third parties, provided your interests and fundamental rights do not override those interests.

The reasons for which we, or a contracted third party, will process your personal information are listed in Table 1 below.

Some of those purposes for processing will overlap and there may be several purposes which justify our use of your personal information.

 

 

Table 1. Categories, Purpose, and Legal Bases of Processing: Non-Human Resources Data

Data Subjects

Categories of Personal Data

Purposes of Processing

Legal Basis for Processing

Customers and Suppliers

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Billing information (financial accounts data, invoices receipt, residence information)

·         Client relationship Management Information

·         Electronic identification information (e.g., email), system usage and preferences

·         Facilitate communications

·         Evaluation and potentially entering into a business relationship or contract, including potentially preparing bids (responses to bids) and other requests that relate to the potential business

·         To facilitate financial transactions and management; Audit

·         Fulfilling our compliance obligations (e.g., anti-money laundering, screening against sanctions lists)

·         Management of our IT systems and to provide services

·         Performance of a contract

·         Comply with legal requirements 

·         Legitimate interest (to manage the relationship)

Customers

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Billing information

·         Credit worthiness

·         Electronic identification information (e.g., email), system usage and preferences

·         Repair and Warranty Information 

·         Conducting credit reference checks and financial due diligence

·         Performing customer satisfaction survey

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to receive feedback on customers experiences)

·         Protection of credit

Visitors to facilities

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Image (photograph, video)

·         Vehicle Information (e.g., make, model, license plate)

·         Identification Information (e.g., government documents/identifiers)

·         Prevention and detection of crime or other misconduct

·         Other security and risk management purposes

·         Comply with legal requirements

·         Legitimate interest (safety and security)

Subscribers to our newsletters or other marketing activities

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Electronic identification information (e.g., email) and preferences

·         To inform you about our activities, sending you our newsletter, sending you our reports, share exciting new information about our products

·         Legitimate interest (communicating about related products or services)

·         Consent

 

Section 4. What are Caterpillar’s lawful bases for processing your personal information?

We will only use your personal information when the law allows us to. Most commonly, we will rely on one or more of the following bases for processing your personal information:

·         Where it is necessary to comply with a legal or regulatory obligation.

·         Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests.

·         Where it is necessary for the performance of a contract.

We may also use your personal information in the following situations, which are likely to be rare:

·         Where we need to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

·         Where we need it for credit protection.

·         Where it is necessary for the exercise of our rights in lawsuits, administrative proceedings, or arbitration.

·         Where we have obtained your prior consent (this is only used in relation to voluntary processing and is not used for processing that is necessary or obligatory).

·         For the protection of credit, including as provided for in relevant legislation.

The legal grounds we rely on to process your personal information are listed in Table 1.

Section 5. What are sensitive personal data used for at Caterpillar?

We will use your sensitive personal data for the following purposes:

·         Information related to biometric data, to identify or authenticate users and for access control purposes.

We may process sensitive personal data (as defined above) because we have a lawful basis for doing so (including, without limitation, for compliance with a legal obligation, or to protect the security of the data subject, as set out above) and because in limited circumstances, we have your explicit written consent. Less commonly, we may process this type of information where it is needed in relation to legal claims or exercise of our rights, or where it is needed to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

Section 6. When is automated decision making used?

Caterpillar does not regularly and systematically perform automated decision making producing a legal effect concerning individuals or that would have a similarly significant effect. In the event that you are interacting with a Caterpillar company that is performing such automated decision making you should receive a specific notice that outlines the details of the automated decision making.

Under LGPD, you have the right to request the review decisions taken solely on the basis of automated processing of personal data that affects your interests.

Section 7. Does Caterpillar need your consent?

In limited circumstances, we may approach you for your written consent to allow us to process certain particularly sensitive personal data. If we do so, we will provide you with details of the information that we would like and the reason we need it, so that you can carefully consider whether you wish to consent. We also rely on consent in other situations as identified in Table 1.

You should be aware that it is not a condition of your contract with us that you agree to any request for consent from us. If you give us your consent, you will be able to withdraw your consent at any time.

Section 8. What if you fail to provide your personal information?

If you fail to provide certain information when requested, we may not be able to perform the contract we have entered into with you (such as paying you or providing you with a product), or we may be prevented from complying with our legal or regulatory obligations.

Section 9. What if the purpose for which Caterpillar collected the personal information changes?

We will only use your personal information for the purposes for which we collected it, unless we reasonably consider that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose. If we need to use your personal information for an unrelated purpose, we will notify you and we will explain the legal basis which allows us to do so.

Please note that we may process your personal information without your knowledge or consent, in compliance with the above rules, where this is required or permitted by law.

Section 10. Will Caterpillar share your personal information?

We may have to share your data with Third Parties (as defined below), including third-party service providers and Caterpillar.

We may transfer your personal information outside Brazil. If we do, you can expect a similar degree of protection with respect to your personal information.

Section 11. Which Third Parties may process your personal information?

“Third Parties” includes third party service providers (including contractors, designated agents, insurers and insurance brokers) and other entities of Caterpillar. Examples include:

·         Vendors, service providers, and other partners who support our business, such as providing technical infrastructure services;

·         Law enforcement or other government agencies;

·         Subsidiaries, affiliates, and other entities controlled by Caterpillar;

·         Other third-party service providers that process personal information on behalf of Caterpillar; and

·         An acquiring entity (or an entity that is interested in acquiring) in the event that Caterpillar divests (or is considering divesting) a portion of its business.

Section 12. When might Caterpillar share your personal information within Caterpillar?

We will share your personal information within Caterpillar as part of our regular business and reporting activities, in the context of a business reorganization or group restructuring exercise, for system maintenance support, for hosting of data and for other legitimate business reasons.

Section 13. Why might Caterpillar share your personal information with Third Parties?

We will share your personal information with Third Parties for the following reasons:

·         In order to comply with a legal or regulatory obligation, where such disclosure is required by a regulatory or supervisory authority, the police or a court of competent jurisdiction;

·         Where it is necessary to administer the contract with or for you;

·         For the purposes of auditing, insuring and in the course of seeking advice with regards to our business operations and claims handling; and

·         Where we have another legitimate interest in doing so.

Section 14. When would Caterpillar transfer personal information outside of Brazil?

The personal information that we collect about you may be transferred to, and stored at, one or more countries outside Brazil. It may also be processed by staff operating outside Brazil who work for Caterpillar or for our third-party service providers. In such cases, we will take appropriate steps to ensure an adequate level of data protection of the recipient as required under LGPD and as described in this document. If we cannot ensure such an adequate level of data protection, your personal data will only be transferred outside Brazil if you have given your prior consent to the transfer.

Section 15. What security measures are in place to protect personal information?

We have put in place appropriate security measures to protect the security of your personal information and provide the appropriate level of security for the risk, including measures designed to prevent your personal information from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorized way, altered, or disclosed. Details of those measures are available on request. In addition, we limit access to your personal information to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know.

We have put in place procedures to deal with any suspected data security breach and will notify you and any applicable regulator of a suspected breach where we are legally required to do so.

Section 16. How long will Caterpillar retain personal information?

We will only retain your personal information for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected, including for the purposes of satisfying any legal, regulatory, accounting, or reporting requirements. Details of retention periods for different aspects of your personal information are available in our data retention policy. To determine the appropriate retention period for personal information, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal information, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal information, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.

Section 17. What is your duty to inform Caterpillar of changes to your personal information?

It is important that the personal information we hold about you is accurate and current. Please contact your Caterpillar contact or email dataprivacy@cat.com for informing us of any necessary changes to your personal information that we possess.

Section 18. What are your rights related to your personal information?

Under certain circumstances, by law you have the right to:

·         Confirm the existence of processing;

·         Request access to your personal information (commonly known as a “data subject access request”), by means of a summary report or a detailed report. Under certain limited circumstances, you may be entitled to receive a copy of the personal information we hold about you.

·         Request correction of incomplete, inaccurate, or outdated personal information we hold about you.

·         Request the anonymization, blocking or deletion of unnecessary or excessive personal information about you, or personal information about you we process in noncompliance with the provisions of LGPD.

·         Request the portability of the personal information we hold about you to another service or product provider, under specific circumstances.

·         Request the deletion of your personal information that was processed based on your consent.

·         Obtain information about public and private entities with which we have shared your personal information.

·         Obtain information about the possibility of denying consent and the consequences of such denial, whenever we ask for your consent to process your personal information.

·         Oppose to any data processing activity for which your consent was not required, if there is a breach of LGPD.

·         Revoke your consent, whenever our processing of your personal information was based on your consent.

·         Lodge a complaint with the applicable supervisory authority with regard to our processing of your personal information.

If you want to exercise your right(s) as reflected above, you may do so by using one of the following methods:

Online: Brazil Individual Rights Request Form

Email:  dataprivacy@cat.com

If submitting by email; please be sure to include what right(s) you are seeking to invoke and provide what data or information your request is concerning so that your request can be properly and timely addressed. 

You will not have to pay a fee to access your personal information (or to exercise any of the other rights). However, we may refuse to comply with the request if your request for access is clearly unfounded or excessive.

You may also contact the applicable Data Protection Officer. To identify the Data Protection Officer for the applicable Caterpillar company, please see Schedule A - List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities.

Section 19. What might Caterpillar need from you?

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access the personal information (or to exercise any of your other rights). This is another appropriate security measure to ensure that personal information is not disclosed to any person who has no right to receive it.

Section 20. What is your right to withdraw consent?

In the circumstances where you may have provided your consent to the collection, processing and transfer of your personal information for a specific purpose, you have the right to withdraw your consent for that specific processing at any time. To withdraw your consent, please contact dataprivacy@cat.com or use any unsubscribe options we may provide you in the context of our processing activities. Once we have received notification that you have withdrawn your consent, we will no longer process your personal information for the purpose or purposes you originally agreed to, and unless we have another lawful basis for continuing to process your personal information, we will dispose of it securely.

Section 21. What if there are changes to this document?

We reserve the right to update this Global Privacy Statement and this appendix at any time, and we will provide you with updated documents when we make any substantial updates. We may also notify you in other ways from time to time about the processing of your personal information.

 

[END Appendix 5. Brazil - Non-Human Resources Data Subjects] 

This Appendix to the Caterpillar Global Data Privacy Statement provides additional information about how Caterpillar collects, stores, uses, transfers, and otherwise processes personal information (including sensitive personal data) in or from Brazil. This Appendix is applicable to individuals who have an employee / human resources relationship with Caterpillar. For more information, please see Caterpillar’s Global Privacy Statement.

If you were referred to this Brazil Appendix from an agreement you have with Caterpillar, then the data controller for the personal information that is being processed in connection with that agreement will be the legal entity referred to in that agreement. For the purpose of this Brazil Appendix, the relevant controllers are listed in the Schedule A (List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities) to Caterpillar’s Global Privacy Statement.

Section 1. What is the purpose of this appendix?

Caterpillar is committed to protecting the privacy and security of your personal information. This Brazil Appendix describes how we collect, store, use, and transfer personal information about you during and after your relationship with us, in accordance with the Brazilian General Data Protection Law (Law No. 13,709/18 - “LGPD”). As Data Controller, we are required under data protection legislation to notify you of the information contained in this Brazil Appendix.

Section 2. What sensitive personal data could Caterpillar collect and process?

Sensitive personal data (also known as special categories of information) requires a higher level of protection. This is personal information which reveals or contains: racial or ethnic origin, political opinions, religious and philosophical beliefs, trade union membership, genetic data, biometric data, health data, sex life or sexual orientation.

We may collect, store, and use the following, which may include or be considered sensitive personal data (as defined above):

·         Health Information (e.g., prescription records, benefit claims, and the Explanation of Benefits sent in connection with claims) related to, among other things, physical or mental health, disability status, sickness absence, and family related leaves;

·         Background Information, if and when permitted by applicable laws (e.g., marital status, race, ethnicity, and drug and alcohol testing);

·         Biometric Information (e.g., thumbprints); and

·         Trade Union affiliation.

Section 3. Why does Caterpillar use your personal information?

Personal information is vital to our management and administration of employment relationships. We need all the categories of personal information collected primarily to allow us to manage our relationship with you and to enable us to comply with our legal and regulatory obligations. In some cases, we may use your personal information to pursue legitimate interests of our own or those of third parties, provided your interests and fundamental rights do not override those interests.

The reasons for which we, or a contracted third party, will process your personal information are listed in Table 1 below.

Some of those purposes for processing will overlap and there may be several purposes which justify our use of your personal information.

Table 1. Categories, Purpose, and Legal Bases of Processing: Human Resources Data

Categories of Personal Data

Purposes of Processing

Legal Basis for Processing

Contact Information (e.g., name, address, telephone number, emergency contact(s) information)

·         Communicate with employees

·         Facilitate benefits

·         Maintain accountability of business records

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to manage and communicate with the workforce)

Identification and verification information (including national/taxpayer identification numbers and work permit status)

·         Meet compliance and legal obligations

·         Enable physical or remote access to Caterpillar facilities or systems

·         Communicate with employees

·         Facilitate benefits

·         Performance of a contract

·         To comply with a legal obligation

·         Legitimate interest (to manage and communicate with the workforce)

Financial Account Information

·         Communicate with employees

·         Facilitate salary and benefits

·         Performance of a contract

·         To comply with a legal obligation

·         Legitimate interest (to manage and communicate with the workforce)

Automotive Information (e.g., driving history, vehicle registration, driver’s license number)

·         Facilitate access to Caterpillar facilities (e.g., parking)

·         Manage company vehicles

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to facilitate access and management of Caterpillar facilities and equipment)

Professional/Applicant Qualifications Information (e.g., work experience, education, reference information, background/criminal check)

·         Evaluate and select individuals for a role within Caterpillar

·         Performance of a Contract

·         Legitimate interest (to manage the workforce)

General HR records

·         Management purposes

·         Verification purposes, necessary as evidence in the event of any query/dispute and for the provision of references

·         Conduct analytics studies to review and better understand employee retention and attrition rates

·         Managing education, training and development

·         Performance of a contract

·         To comply with a legal obligation

·         Legitimate interest (to manage the workforce)

Employment-related Information (e.g., work history, performance appraisals, goals, attendance, work absences)

·         Monitoring and evaluation of performance to support decisions (e.g., salary increases, incentives and promotion)

·         Performance of a Contract

·         Legitimate interest (to manage the workforce)

Health & Safety (e.g., safety incidents)

·         Manage health and safety at facilities

·         To comply with a legal obligation

·         To protect the life and physical integrity

·         Legitimate interest (to maintain safety)

Personal data obtained from security, monitoring, or an investigation

·         Prevention and detection of crime or other misconduct

·         Other security and risk management purposes

·         To comply with a legal obligation

·         To protect the life and physical integrity

·         Legitimate interest (to manage the workforce and security)

Personal data processed on our IT systems

·         For the conduct of the business

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to manage business processes and systems)

 

Section 4. What are Caterpillar’s lawful bases for processing your personal information?

We will only use your personal information when the law allows us to. Most commonly, we will rely on one or more of the following bases for processing your personal information:

·         Where it is necessary for the performance of a contract we have entered into with you.

·         Where it is necessary to comply with a legal or regulatory obligation.

·         Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests.

 

We may also use your personal information in the following situations, which are likely to be rare:

·         Where we need to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

·         Where it is necessary for the exercise of our rights in lawsuits, administrative proceedings or arbitration

·         Where we have obtained your prior consent (this is only used in relation to voluntary processing and is not used for processing that is necessary or obligatory).

·         For the protection of credit, including as provided for in relevant legislation.

We will rely on legitimate interests as the lawful basis for processing the categories of personal information set out below and, in each case we have identified the legitimate interest upon which we rely. We also identify supplemental bases for processing certain categories of information where warranted in a specific notice that we will provide you.

Section 5. What are sensitive personal data used for at Caterpillar?

We will use your sensitive personal data for the following purposes:

·         Information relating to leaves of absence, which may include sickness absence or family related leaves, to comply with employment and other laws.

·         Information about your physical or mental health, or disability status, to ensure your health and safety in the workplace and to assess your fitness to work, to provide appropriate workplace adjustments, to monitor and manage sickness absence and to administer benefits.

·         Information related to trade union affiliation to facilitate dues collection, maintain contact lists, and perform other business-related activities.

·         Information related to ethnicity and/or nationality, to comply with employment and other laws.

·         Information related to biometric data, to identify or authenticate users and for access control purposes.

We may process sensitive personal data (as defined above) because we have a lawful basis for doing so (as set out above) and because:

·         In limited circumstances, we have your explicit written consent;

·         We need to carry out obligations or exercise specific rights in the field of employment and social security law and in line with our Global Data Privacy Statement;

Less commonly, we may process this type of information where it is needed in relation to legal claims or exercise of our rights, or where it is needed to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

Section 6. When is automated decision making used?

Caterpillar does not regularly and systematically perform automated decision making producing a legal effect concerning individuals or that would have a similarly significant effect. In the event that you are interacting with a Caterpillar company that is performing such automated decision making you should receive a specific notice that outlines the details of the automated decision making.

Under LGPD, you have the right to request the review of automated decision taken solely on the basis of automated processing of personal data that affects your interests.

Section 7. Does Caterpillar need your consent?

In limited circumstances, we may approach you for your written consent to allow us to process certain particularly sensitive personal data. If we do so, we will provide you with details of the information that we would like and the reason we need it, so that you can carefully consider whether you wish to consent.

You should be aware that it is not a condition of your contract with us that you agree to any request for consent from us.

Section 8. What if you fail to provide your personal information?

If you fail to provide certain information when requested, we may not be able to perform the contract we have entered into with you (such as paying you or providing a benefit), or we may be prevented from complying with our legal or regulatory obligations (such as ensuring your health and safety).

Section 9. What if the purpose for which Caterpillar collected the personal information changes?

We will only use your personal information for the purposes for which we collected it, unless we reasonably consider that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose. If we need to use your personal information for an unrelated purpose, we will notify you and we will explain the legal basis which allows us to do so.

Please note that we may process your personal information without your knowledge or consent, in compliance with the above rules, where this is required or permitted by law.

Section 10. Will Caterpillar share your personal information?

We may have to share your data with Third Parties (as defined below), including third-party service providers, other Caterpillar entities, and public government agencies or authorities.

We may transfer your personal information outside Brazil. If we do, you can expect a similar degree of protection with respect to your personal information.

Section 11. Which Third Parties may process your personal information?

“Third Parties” includes third-party service providers (including contractors, designated agents, insurers and insurance brokers) and other entities of Caterpillar. Examples include:

·         Vendors, service providers, and other partners who support our business, such as providing technical infrastructure services;

·         Law enforcement or other government agencies;

·         Subsidiaries, affiliates and other entities controlled by Caterpillar;

·         Other third-party service providers that process personal information on behalf of Caterpillar; and

·         An acquiring entity (or an entity that is interested in acquiring) in the event that Caterpillar divests (or is considering divesting) a portion of its business.

Section 12. When might Caterpillar share your personal information within Caterpillar?

We will share your personal information within Caterpillar as part of our regular business and reporting activities, in the context of a business reorganization or group restructuring exercise, for system maintenance support, for hosting of data and for other legitimate business reasons. Examples include:

·         payroll;

·         benefits provision and administration (including pensions);

·         occupational health or medical assessments regarding your fitness to work and health and safety (e.g. workstation assessments);

·         insurance claims and notifications;

·         provision and administration of recruitment assessments, training and professional development;

·         library and research services such as subscriptions and memberships;

·         building security access and maintenance;

·         travel providers;

·         telecommunications and messaging services such as our business continuity emergency notification system;

·         hard copy archiving; and

·         IT services.

Section 13. Why might Caterpillar share your personal information with Third Parties?

We will share your personal information with Third Parties for the following reasons:

·         In order to comply with a legal or regulatory obligation, where such disclosure is required by a regulatory or supervisory authority, the police or a court of competent jurisdiction;

·         Where it is necessary to administer the contract, working relationship and any associated benefits with or for you;

·         For the purposes of auditing, insuring and in the course of seeking advice with regards to our business operations and claims handling; and

·         Where we have another legitimate interest in doing so.

Section 14. When would Caterpillar transfer personal information outside of Brazil?

The personal information that we collect about you may be transferred to, and stored at, one or more countries outside Brazil. It may also be processed by staff operating outside Brazil who work for Caterpillar or for our third-party service providers. In such cases, we will take appropriate steps to ensure an adequate level of data protection of the recipient as required under LGPD and as described in this document. If we cannot ensure such an adequate level of data protection, your personal data will only be transferred outside Brazil if you have given your prior consent to the transfer.

Section 15. What security measures are in place to protect personal information?

We have put in place appropriate security measures to protect the security of your personal information and provide the appropriate level of security for the risk, including measures designed to prevent your personal information from being accidentally lost, used, or accessed in an unauthorized way, altered, or disclosed. Details of those measures are available on request. In addition, we limit access to your personal information to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know.

We have put in place procedures to deal with any suspected data security breach and will notify you and any applicable regulator of a suspected breach where we are legally required to do so.

Section 16. How long will Caterpillar retain personal information?

We will only retain your personal information for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected, including for the purposes of satisfying any legal, regulatory, accounting, or reporting requirements. Details of retention periods for different aspects of your personal information are available in our data retention policy which is available from the HR department. To determine the appropriate retention period for personal information, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal information, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal information, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.

Once you are no longer an employee, worker, or contractor of Caterpillar, we will retain and securely destroy your personal information in accordance with our data retention policy.

Section 17. What is your duty to inform Caterpillar of changes to your personal information?

It is important that the personal information we hold about you is accurate and current. In many cases, you have self-service access to your data (e.g., internal HR systems). Please keep your information up-to-date, or contact your Human Resources representative for the proper procedure for informing us of any necessary changes to your personal information that we possess.

Section 18. What are your rights related to your personal information?

Under certain circumstances, by law you have the right to:

·         Confirm the existence of processing;

·         Request access to your personal information (commonly known as a “data subject access request”), by means of a summary report or a detailed report. Under certain limited circumstances, you may be entitled to receive a copy of the personal information we hold about you.

·         Request correction of incomplete, inaccurate or outdated personal information we hold about you.

·         Request the anonymization, blocking or deletion of unnecessary or excessive personal information about you, or personal information about you we process in noncompliance with the provisions of LGPD.

·         Request the portability of the personal information we hold about you to another service or product provider, under specific circumstances.

·         Obtain information about public and private entities with which we have shared your personal information.

·         Oppose to any data processing activity for which your consent was not required if there is a breach of LGPD.

·         Request the deletion of your personal information that was processed based on your consent.

·         Obtain information about the possibility of denying consent and the consequences of such denial, whenever we ask for your consent to process your personal information.

·         Revoke your consent, whenever our processing of your personal information was based on your consent.

·         Lodge a complaint with the applicable supervisory authority with regard to our processing of your personal information.

If you want to exercise your right(s) as reflected above, you may do so by using one of the following methods:

Online: Brazil Individual Rights Request Form

Email:  dataprivacy@cat.com

If submitting by email; please be sure to include what right(s) you are seeking to invoke and provide what data or information your request is concerning so that your request can be properly and timely addressed. 

You will not have to pay a fee to access your personal information (or to exercise any of the other rights). However, we may refuse to comply with the request if your request for access is clearly unfounded or excessive.

You may also contact the applicable Data Protection Officer. To identify the Data Protection Officer for the applicable Caterpillar company, please see Schedule A (List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities).

Section 19. What might Caterpillar need from you?

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access the personal information (or to exercise any of your other rights). This is another appropriate security measure to ensure that personal information is not disclosed to any person who has no right to receive it.

Section 20. What is your right to withdraw consent?

In the limited circumstances where you may have provided your consent to the collection, processing, and transfer of your personal information for a specific purpose, you have the right to withdraw your consent for that specific processing at any time. To withdraw your consent, please contact your local, regional, or corporate Human Resources representative. Once we have received notification that you have withdrawn your consent, we will no longer process your personal information for the purpose or purposes you originally agreed to, and unless we have another lawful basis for continuing to process your personal information, we will dispose of it securely.

Section 21. What if there are changes to this document?

We reserve the right to update this Global Privacy Statement and this appendix at any time, and we will provide you with updated documents when we make any substantial updates. We may also notify you in other ways from time to time about the processing of your personal information.

 

[END Appendix 6. Brazil - Human Resources Data Subjects]

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt 
Contact

Anchor Coupling Inc. 5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States United States  
Asia Power Systems (Tianjin) Ltd. No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
AsiaTrak (Tianjin) Ltd. 169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
Banco Caterpillar S.A. Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, Golden Tower Building - 17th. Walking - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, 04709-111, Brazil. Brazil Fabiana Marcondes  (DPO)
Bucyrus International (Chile) Limitada Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile Chile  
Bucyrus International (Peru) S.A. Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru Peru  
Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Gerrit Bouma (DIO)
Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd. 1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China) China  
Caterpillar (China) Investment Co., Ltd. Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd. No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd. No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Newberry) 284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States United States  
Caterpillar (NI) Limited Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland Northern Ireland  
Caterpillar (Qingzhou) Ltd. No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd. A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd. No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd. Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand Thailand  
Caterpillar (U.K.) Limited Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar (Wujiang) Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Xuzhou) Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Zhengzhou) Ltd. Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Asia Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore Zhiquin Wu (DPO)
Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda. Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil Roberta Papetti (DPO)
Caterpillar Brasil Ltda. Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil Roberta Papetti (DPO)
Caterpillar Castings Kiel GmbH Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Centro de Formacion, S.L. Camino de Caterpillar, 2 Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain Spain  
Caterpillar Commercial Northern Europe Limited Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Commercial S.A.R.L. 84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France France  
Caterpillar Commercial Services S.A.R.L. 40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France France  
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A. Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium Belgium  
Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd. 11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore Singapore Janice Tan (DPO)
Caterpillar Energy Solutions GmbH Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany Germany Beatrice Brauchler (DPO)  
Caterpillar Energy Solutions Inc. 1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States United States  
Caterpillar Energy Solutions, S.A. Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain Spain  
Caterpillar Energy Systems Technology (Beijing) Co., Ltd. CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Eurasia LLC 75, Sadovnicheskaya emb.
Moscow 115035 Russia
Russia Olga Kuzmina 
Caterpillar Finance France S.A. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France France  
Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

7-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 2200012, Japan

Japan  
Caterpillar Financial Australia Leasing Pty Ltd 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar Financial Australia Limited 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar Financial Commercial Account Corporation 2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001 United States  
Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C. Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain Spain  
Caterpillar Financial Dealer Funding LLC 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States
United States  
Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership 69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan) Kazakhstan  
Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd. Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China China  
Caterpillar Financial New Zealand Limited Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand New Zealand  
Caterpillar Financial Nordic Services AB PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden Sweden  
Caterpillar Financial OOO Floor 3, Building 75, Sadovnicheskaya naberezhnaya, Moscow 115035 (Russia) Russia  
Caterpillar Financial Renting S.A. Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain Spain  
Caterpillar Financial SARL Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland Switzerland  
Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates United Arab Emirates  
Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c. Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland Ireland  
Caterpillar Financial Services (UK) Limited Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Financial Services Argentina S.A. Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina Argentina  
Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd. 14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore Singapore Fynn Tay (DPO)
Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L. Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium Belgium  
Caterpillar Financial Services Corporation 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States United States  
Caterpillar Financial Services CR, s.r.o. Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic Czech Republic  
Caterpillar Financial Services GmbH Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany Germany Werner Diessner (DPO)
Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee 3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada Canada  
Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd. No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia Malaysia  
Caterpillar Financial Services Netherlands B.V. Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands Netherlands  
Caterpillar Financial Services Norway AS Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway Norway  
Caterpillar Financial Services Philippines Inc. #13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines Philippines  
Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. 51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland Poland  
Caterpillar Financial Services South Africa (Pty) Limited 7a Lindsay Street
Wifontein, Kempton Park
Johannesburg 1620 (South Africa)
South Africa Aneshree Govender (IO)
Jarek Myszkowski (IO)
Caterpillar Financial Ukraine LLC 34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine Ukraine  
Caterpillar Fluid Systems S.r.l. Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy Italy  
Caterpillar Forest Products Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar France S.A.S. 40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France France  
Caterpillar FS (QFC) LLC Office 814, 8th Floor
Al Fardan Office Tower
AI Funduq
61, West Bay
Dubai, Doha (United Arab Emirates)
United Arab Emirates  
Caterpillar Global Mining LLC 875 W Cushing Street
Tucson Arizona 85745
(United States)
United States  
Caterpillar Global Mining Europe GmbH Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany Germany Claudia Panse (DPO)  
Caterpillar Global Mining HMS GmbH Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany Germany Sven Staudinger (DPO)  
Caterpillar Global Mining Equipment LLC 3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States
United States  
Caterpillar Global Mining Mexico LLC 10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States United States  
Caterpillar Holdings Australia Pty. Ltd. Level 20
300 Adelaide Street
Brisbane Queensland 4000 (Australia)
Australia  
Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd. 2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary Hungary  
Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l. Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy Italy  
Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar India Private Limited 7th Floor, International Tech Park, Chennai
Taramani Road, Taramani, Chennai
Chennai Tamil Nadu 600 113, India
India  
Caterpillar Industrias Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia km. 4.5 Santa Catarina,
Nuevo Leon, Mexico CP. 66350 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar Industries (Pty) Ltd 7A Lindsay Street, Wifontein, Kempton Park, Gauteng 1620 (South Africa) South Africa Aneshree Govender (IO)
Lourens Gerber (DIO)
Caterpillar Insurance Co. Ltd. 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States United States  
Caterpillar Insurance Services Corporation 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar Insurance Company 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Services del Peru S.A. Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru Peru  
Caterpillar Japan LLC 7-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 2200012, Japan Japan  
Caterpillar Latin America Services de Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia KM 4.5, Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350, Mexico Mexico  
Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L. Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile Chile  
Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L. Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Leasing (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand Thailand  
Caterpillar Leasing Chile, S.A. Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Life Insurance Company 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd. 500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Logistics (UK) Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Logistics Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Luxembourg S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar Machinery Nantong Co Ltd No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore Xiangpeng Xie (DPO)
Caterpillar Marine Power UK Limited 22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd. 333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Maroc SARL Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco Morocco  
Caterpillar Materiels Routiers SAS 21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France France  
Caterpillar Mexico, S.A. de C.V. Carretera a Villa de Garcia KM 4.5
Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd. Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Henstedt-Ulzburg GmbH Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Rostock GmbH Werftallee 3, Rostock 18119, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar of Australia Pty. Ltd. 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar of Canada Corporation 3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada Canada  
Caterpillar Operator Training Ltd. 1-1 Ichinomiya 7-chome, Samukawa-machi, koza-gun, Kanagawa-ken 2530111, Japan Japan  
Caterpillar Panama Services S.A. Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Paving Products Inc. 9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States United States  
Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Poland Sp. z o.o. U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland Poland  
Caterpillar Power Generation Systems (Bangladesh) Limited lttefaq Bhaban, 1st floor, 1 R. K. Mission Rd., Motijheel, Dhaka 1203 Bangladesh  
Caterpillar Precision Seals Korea 538-5, Segyo-dong, Pyeongtaek-si Gyeonggi-do 450-818, Korea, South Korea  
Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy Italy  
Caterpillar Propulsion AB Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Propulsion Production AB Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion Pte Ltd No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore Singapore  
Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd 87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore Singapore  
Caterpillar Ramos Arizpe Services, S.A. de C.V Boulevard Industria de la Transformacion No 3135
Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe
Coahuila 25000 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd. Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC 100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States
United States  
Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd. Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Renting France S.A.S. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France France  
Caterpillar Reynosa, S.A. de C.V. Carretera Reynosa Matamoros Brecha E-99 SN, Parque Industrial Reynosa, Reynosa Tamaulipas C.P. 88780, Mexico Mexico  
Caterpillar SARL Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland Switzerland  
Caterpillar Services Germany GmbH Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany Germany Peter Henningsen (DPO)
Caterpillar Servicios Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Servicios Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia Km 4.5, Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350, Mexico Mexico  
Caterpillar Servizi Italia Srl Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy Italy  
Caterpillar Shrewsbury Limited Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Skinningrove Limited Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Slovakia s.r.o. Zbrojnicná 6, Košice - mestská cast, Staré Mesto 040 01, SK , Slovakia (Slovak Republic) Slovakia  
Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd. Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Stephane Latini (DIO)
Caterpillar Tianjin Ltd. No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Tosno, L.L.C. 1/1 Moskovskoye shosse, Leningradskaya Oblast, Tosno 187000, Russian Federation Russia  
Caterpillar Tunneling Canada Corporation 3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada Canada  
Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd. No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Underground Mining Pty. Ltd. 2-8 Hopkinson Street, South Burnie Tasmania 7320, Australia Australia  
Caterpillar Used Equipment Services Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Work Tools B.V. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
Caterpillar Work Tools, Inc. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
ECM S.p.A. Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29 Frazione Cantagrillo Italy  
EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany Germany Claudia Panse (DPO)  
Electro-Motive Diesel Limited Electro-Motive Diesel LImited c/o Perkins Engines Company Limited Eastfield, Frank Perkins Way   England  
Electro-Motive Locomotive Technologies LLC 75 Sadovnicheskaya emb. 115035 Moscow Russia  
Electro-Motive Technical Consulting Co. (Beijing) Ltd. Room 1601 Caterpillar Tower No.8 Wangjing Street Chaoyang District Beijing 100102 P.R. China China    
Equipos de Acuña, S.A. de C.V. Km 8.5 Carr. Presa Amistad, CD Acuna MX 26220, Mexico Mexico  
GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM, ENR Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
GFCM Servicios, S.A de C.V Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
Kemper Valve & Fittings Corp. 3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)
United States  
Mec-Track S.r.l. Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy Italy  
Motoren Steffens GmbH Geefacker 63, Kleve 47533, Germany Germany  
MWM Austria GmbH Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria Austria  
MWM Benelux B.V. Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands Netherlands  
MWM Energy Australia Pty Ltd 1 Caterpillar Way, Tullamarine Vic 3043, Australia Australia  
MWM France S.A.S. 99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)
France  
Nippon Caterpillar LLC 32-2, Honcho 1 Chome 
Nakano-Ku, Tokyo, 1640012, Japan
Japan  
PT Caterpillar Finance Indonesia The Garden Centre Building, Suite No. 5-12
Cilandak Commercial Estate, Jalan Raya Cilandak KKO
Jakarta 12560 Indonesia
Indonesia  
P. T. Solar Services Indonesia Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia Indonesia  
Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore Singapore Zhiquin Wu (DPO)
Perkins Engines Company Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Perkins Engines, Inc. 11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States United States  
Perkins India Private Limited 7th Floor, International Tech Park, Teramani Road, Teramani,Chennai 600 113, India India  
Perkins Machinery (Changshu) Co., Ltd. Building 6, Advanced Manufacture Center
No 788, DongNan Road,
Changshu 215500 (Peoples Republic of China)
China  
Perkins Motores do Brasil Ltda. Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil Brazil Ana Paula Costa (DPO)
Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd. No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Perkins Small Engines (Wuxi) Co., Ltd. No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China China  
Progress Rail Arabia Limited Company Al Nakhlah Tower King Fahd Road & Thumamah Road Interchange Riyadh, Saudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia    
Progress Rail Australia Pty Ltd Level 1, 7K Parkes Street
Harris Park NSW 2150 (Australia)
Australia  
Progress Rail Canada Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 Canada  
Progress Rail de Mexico, S.A. de C.V. Pino Suarez 300 7 Monterrey Centro Monterrey, Nuevo Leon CP 64000 Mexico Mexico  
Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios do Brasil Ltda. Estr. Carlos Roberto Prataviera - Jardim Sao Jorge
Hortolandia - SP Brazil
Brazil Hercules de Luna (DPO)
Progress Rail Equipment Leasing Corporation 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA    
Progress Rail Innovations Private Limted D149-153, Hosiery Complex, Phase II Extn., Neida 201305, India India  
Progress Rail Inspection & Information Systems GmbH Carl-Benz-Str. 1 D-68167 Mannheim, Germany Germany Michael Stella (DPO)
Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda. Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2 Jardim Padre Anchieta Diadema Sao Paulo 09951-270 (Brazil) Brazil Hercules de Luna (DPO)
Progress Rail Locomotive Canada Co.   11420-184 Street Edmonton AB Canada T5S 2W7 Canada  
Progress Rail Locomotive Inc.  9301 W 55th Street LaGrange, IL  60525 USA  
Progress Rail Maintenance de Mexico, S.A. de C.V. Washington S/N, Col. - Ferrocarril, C.P. , Guadlahara 44440, Mexico Mexico  
Progress Rail Manufacturing Corporation  3500 S. Cowan Road Muncie Indiana 47302-9555 USA  
Progress Rail Raceland Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail SA Proprietary Limited 33 Kambathi Street N4 Gateway Industrial Park Willow Park Manor X65 Gauteng 0184 South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Barend Hanekom (IO)
Progress Rail Services Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Services UK Limited Osmaston Street Sandiacre Nottingham NG10 5AN UK England  
Progress Rail Transcanada Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Welding Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
PT. Bucyrus Indonesia Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia
Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Batam Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia Indonesia  
S&L Railroad, LLC  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950    
SCM Singapore Holdings Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore Singapore  
Servicios de Turbinas Solar, S. de R.L. de C.V. Av. Framboyanes, MZ 6, Lotes 1-15, Cd. Ind. Bruno Pagliai, Veracruz C.P. 91697, Mexico Mexico  
Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd. Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China China  
Solar Turbines (Thailand) Ltd. No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand Thailand  
Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee 2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada Canada  
Solar Turbines CIS Limited Liability Company Osennyi boulevard, 23 Moscow 121609 Russia  
Solar Turbines EAME s.r.o. Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic Czech Republic  
Solar Turbines Egypt Limited Liability Company 44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt Egypt  
Solar Turbines Europe S.A. Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium Belgium  
Solar Turbines Incorporated 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines India Private Limited 202, 2nd Floor, Hiranandani Business Park, Powai, Mumbai, 400076, India. India  
Solar Turbines International Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Italy S.R.L. via Battistini 21A,Parma 43100 Italy Italy  
Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia Malaysia  
Solar Turbines Middle East Limited PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE United Arab Emirates  
Solar Turbines Services Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Services Nigeria Limited Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria Nigeria  
Solar Turbines Services of Argentina S.R.L. Maipu 1210, Buenos Aires Argentina Argentina  
Solar Turbines Slovakia s.r.o Kovacska 19, Kosice, SK 040 01, Slovakia (Slovak Republic) Slovakia  
Solar Turbines Switzerland Sagl Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland Switzerland  
Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited 48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago Trinidad & Tobago  
Solar Turbines West-Africa SARL Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon Gabon  

SPM Oil & Gas Canada Ltd.

5233 49 Ave, Red Deer AB T4N 6G5, Canada

Canada

 

SPM Oil & Gas Colombia S.A.S.

Cra 25 A N° 11- 64, Bogota D.c., 111411221 (No Lo Exigen Colocar En Camara De Comercio), Colombia

Colombia

 

SPM Oil & Gas Hong Kong Limited

13822 Furman Rd Suite J, Houston, TX 77047

Hong Kong

 

SPM Oil & Gas Inc.

601 Weir Way
Ft. Worth, TX 76108

United States

 
SPM Oil & Gas Singapore Pte. Ltd. 57 Mohamed Sultan Road, Suite 03-07, Sultan Link, SG 238997  Singapore  

SPM Oil & Gas Tianjin Ltd

Room 312, Rongke Building, No. 8, Zhaofa Xincun, Tianjin EconomicTechnological Development Area, China

China

 

PT SPM Oil & Gas Indonesia

Suite 701B, 7th Floor, Setiabudi Atrium, JI. H.R. Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920, Indonesia

Indonesia

 
Tecnologia Modificada, S.A. de C.V. Transformacion No 545, Parque Industrial FINSA, Nuevo Laredo, Tamaulipas CP 88275, Mexico Mexico  
Tokyo Rental Ltd. 32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan Japan  
Turbinas Solar de Columbia S.A. Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia Colombia  
Turbinas Solar de Venezuela, C.A. Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela Venezuela  
Turbinas Solar S.A. de C.V. Av. Framboyanes, MZ 6, Lotes 1-15, Cd. Ind. Bruno Pagliai, Veracruz C.P. 91697, Mexico Mexico  
Turbo Tecnologia de Reparaciones S.A. de C.V. Calle Chilpancingo 361, Parque Industrial Francionamiento Chilpancingo, Tijuana  22440, Mexico Mexico  
Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey Turkey  
Turbomach France S.A.R.L. 11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France France  
Turbomach GmbH Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany Germany STREIT GmbH
Managementsysteme
Lahnstraße 27-29, 64625 Bensheim

Mail: DS-Beauftragter@Streit-online.d
Turbomach Netherlands B.V. Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands Netherlands  
Turbomach Pakistan (Private) Limited 32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan Pakistan  
Turbomach S.A. Unipersonal via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland Spain  
Turbomach Sp.Zo.o. ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland Poland  
Turner Powertrain Systems Limited Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales United Kingdom