ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Дата на последна актуализация: 15 август 2018 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski   |   Nederlands  |  Čeština
Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย  |  Norsk   |  Ελληνικά   |  Slovenský
Shqiptare  |  Slovenščina  |  Македонски  |  Српски  |  Bosanski  |  Hrvatski  |  Montenegrin | Tiếng Việt  |  български

Тази Декларация за управление на данните описва практиките на Caterpillar Inc. (заедно с нашите свързани предприятия, „Caterpillar”, „ние”, „нас” или „наш”) за събиране на информация от дистрибуторските мрежи (включително дилъри и свързаните с тях субекти – „Дистрибуторските мрежи”), свързаните предприятия (съгласно дадената по-долу дефиниция) и всички наши и техни клиенти във връзка с машините, продуктите или другите активи и съответните работни обекти (наричани заедно „Активите”). Ние събираме тази информация с помощта на онлайн и офлайн средства, включително: (1) приложения и платформи за употреба на или чрез компютри, приложно-програмни интерфейси и мобилни устройства; (2) телематични или други устройства на активите, независимо дали са произведени от Caterpillar или от други компании („Устройствата” заедно с приложенията наричани „Цифрови предложения”); и (3) нашите дистрибуторски мрежи, производители на части, доставчици на услуги и клиенти. Съгласно употребата в настоящата Декларация за управление на данните, „вие” означава вие като физическо лице и където е приложимо - компанията или организацията, която представлявате, заедно с всички нейни служители, агенти и представители. 

Вие следва да преглеждате тази декларация внимателно, за да разберете каква информация получават, генерират и пренасят нашите цифрови предложения, както и какво правим с тази информация. Предоставяйки ни системни, оперативни или лични данни (съгласно дадените по-долу дефиниции), вие се съгласявате с условията на тази Декларация за управление на данните, включително събирането, използването и споделянето на тези данни от наша страна.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЪБИРАМЕ

„Лични данни” са всяка информация за конкретно физическо лице или информация, която разкрива или може да разкрие самоличността на конкретно физическо лице, както е описано по-подробно в Глобалната декларация за поверителност на Caterpillar. Доколкото настоящата Декларация за управление на данните включва препратки към личните данни с цел постигане на яснота и прозрачност, Глобалната декларация за поверителност на Caterpillar и известието за поверителност, приложимо спрямо вашите Цифрови предложения, регламентират въпросите, описани в тези документи, включително събирането, използването, прехвърлянето, разкриването и управлението на лични данни. Нищо в настоящата Декларация за управление на данните не цели да изменя Глобалната декларация за поверителност на Caterpillar или други приложими известия за поверителност.

„Системни данни” са информация, която се възприема, използва или генерира чрез Цифровите предложения и може да включва:

 • Информация за устройство, актив и компонент, включително номер на модел, сериен номер, номер на поръчка, номера на версии на софтуер и хардуер, функционалност и конфигурация, включително работни инструменти или други периферни устройства, прикрепени към активите.
 • Електронни данни, включително сензорни записи, трендове, хистограми, данни за събития, други предупредителни сигнали, цифрови данни за състоянието, кодове за неизправности, време на бездействие, дневен и кумулативен разход на гориво, данни за емисии, часове на обслужване, електронни файлове с данни, свалени ръчно или автоматично от актив, данни за отстраняване на неизправности и други данни в зависимост от клиента, актива и канала за комуникация, използван от устройството.
 • Данни за проверка, включително резултати от проверки при използване на система за проверка на Caterpillar или на трета страна.
 • Данни за местоположение на устройството, включително физическото местоположение на актив (напр. определено с помощта на сателит, GPS, клетъчно-телефонна предавателна кула, Bluetooth или Wi-Fi сигнали).
 • Данни за течности, включително резултати от анализ на течни проби (напр. масло, хидравлични или охлаждащи течности), получени с помощта на инструмент на Caterpillar или на трета страна.
 • Данни от устройство за записване на събития, включително местоположение, скорост, посока и свързани видео записи, използване на механизми за управление и данни за положителния контрол на влаковете.
 • История за сервизно обслужване и техническа поддръжка, включително работни заявки (запис на всяка техническа поддръжка, ремонт, покупка на части, подмяна и модификация на актив), живот на компонентите (история на употребата и износването на компонент), график за техническа поддръжка, планирана техническа поддръжка, данни за гаранционното покритие, договори за техническа поддръжка и ремонт, интервали на сервизно обслужване (определен интервал за извършване на планирана техническа поддръжка за подмяна на компоненти на актив), списък с компоненти (списък с частите на актив) и писма за сервизно обслужване (в които се описват специалните действия по сервизно обслужване, препоръчвани от Caterpillar за отстраняване на установен проблем с актив).
 • Условия на обекта и околната среда, включително вида извършвана работа, условията на пътищата или релсите, надморска височина, климат и проследяване на материалите.
 • Моделите на употреба, включително всяка зададена от потребителя информация относно продукт, която ни предоставяте чрез цифрово предложение.

„Оперативни данни” е допълнителна информация, която може да съберем или която ни е предоставена по друг начин от дистрибуторските мрежи, и която може да включва:

 • Информация, която се съдържа във фактури и договори за обслужване;
 • Информация относно клиентите на дистрибуторските мрежи, включително определени лични данни, свързани с тези клиенти или търговски представители на техните дилъри.
 • Данни за работни поръчки, включително информация относно клиента, засегнатия актив, установения проблем и извършените ремонти
 • Данни за йерархията в магазина, включително информация относно процесите на дилъра по отчитане на инвентара и презареждане.
 • Информация, използвана от дистрибуторската мрежа с цел управление на парка от активи (собствени или под наем), включително клиентите на дистрибуторските мрежи и работните обекти.
 • Данни за компоненти на дилър, включително информация относно управлението и презареждането на инвентара от части, покупки от клиенти, връщания и подмени.

Събраната от Caterpillar информация може да представлява едновременно системни, лични и оперативни данни, както и комбинация от тях. Ако подадете системни, оперативни или лични данни, включително системни данни, които може да се отнасят до устройства в активите, които не са произведени от Caterpillar, вие декларирате, че имате правомощията да извършите това и ни позволявате да използваме тази информация в съответствие с настоящата Декларация за управление на данните.

КАК МОЖЕ ДА СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ

Ние и нашите доставчици на услуги може да събираме информация по най-различни начини, включително:

 • Чрез устройствата: ние може да получаваме информация чрез клетъчна или сателитна връзка, радио или Ethernet връзка от активите, снабдени с устройство, която може да включва системни данни (като например информация, свързана с устройството или актива) или лични данни (като например информация, генерирана от устройства за следене на умората, бордова камера и системи за установяване на близост, както и кабинна технология за наблюдение). Някои данни може да се събират автоматично, като например кодове за неизправност, отработени часове и нива на горивото.
 • Чрез приложения и онлайн: ние може да събираме информация през приложения (напр. когато въвеждате информация за поддръжка) или когато използвате нашите уебсайтове, онлайн услуги или платформи. Може също така да получаваме информация чрез други онлайн средства, като например когато инициирате пренос на данни през сървъри на място или ни изпращате информация за проверки по имейл. Може също така да събираме информация, която обикновено се събира през уебсайтове и мобилни приложения, като например информация за браузър и устройство, данни за използването на приложение, информация, събирана чрез бисквитки, пиксел тагове и други технологии, IP адреси и информация за местоположение.
 • Офлайн: ние може да събираме информация, когато си взаимодействате с нас или нашите дистрибуторски мрежи, посетите някое от нашите търговски изложения, направите поръчка или се свържете с клиентските ни услуги.
 • От производители на компоненти и производители на оригинално оборудване: ние може да получим системни данни от производителите на компонентите във вашите активи или от използвани от вас активи, произведени от други. Тази информация може да ни бъде предоставена автоматично.
 • Чрез носими технологии: ние може да събираме информация чрез носими технологии, като например устройства за следене на умората или RFID тагове, вградени в каски или предпазни жилетки.
 • От собствениците на актива, дистрибуторските мрежи и други: ние може да получим допълнителна информация от собствениците на актива, дистрибуторските мрежи, операторите и други лица, носещи управленска отговорност за даден актив.
 • От други източници: ние може да получим ваши данни от други източници, като публични бази данни, съвместни маркетингови партньори, платформи на социални медии (включително от лица, с които сте приятели или свързани по друг начин) и от други трети страни. Ние може да събираме или генерираме информация от данни за отстраняване на неизправности, от вашите доставчици на услуги (като анализатори на течности и инспектори на обект) или от архивите за поддръжка, проверки или гаранции.

КАК МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА

Ние може да използваме и да позволим на нашите дистрибуторски мрежи да използват събраната информация за следните цели:

 • За да предоставяме услуги на вас и на други:
 • За да дадем възможност на вас или на дилъра да наблюдава състоянието на активите, да ви осигурим възможност да използвате приложенията, да завършваме и изпълняваме покупки, и да комуникираме с вас във връзка с вашата покупка или наем, и да ви предоставяме съответното клиентско обслужване.
 • Да изпълняваме договори за поддръжка с клиент, да извършваме техническа поддръжка и ремонти, както и да предоставяме наемни активи или части.
 • Да даваме препоръки относно безопасността, изправността на актива, техническата поддръжка, ефективността на работния обект и обучение за продуктивност на операторите.
 • Да повишим безопасността на работата на машината, включително чрез проследяване на близостта до активите, други обекти или хора.
 • Да дадем възможност за дистанционно техническо обслужване, като дистанционно отстраняване на неизправности и дистанционно настройване.
 • Да ви осигурим базирани на локацията услуги и съдържание.
 • Да дадем възможност за комуникация:
 • Да управляваме връзката с актива или устройството.
 • Да дадем възможност на вас и на други потребители на приложения да комуникирате помежду си през приложенията.
 • Да изпращаме административна и договорна информация, например информация относно условията за използване на цифровите предложения, гаранционните политики или договорите за сервизно обслужване.
 • Да ви предоставяме информация за нови продукти и услуги и да ви изпращаме маркетингови съобщения, които смятаме, че ще представляват интерес за вас.
 • За общи бизнес цели:
 • За провеждане на маркетингови проучвания или за да оценим Caterpillar или дистрибуторските мрежи.
 • Да извършваме анализ на данни, одити, да подобряваме продуктите, да разработваме нови продукти, да подсилваме, подобряваме или променяме нашите цифрови предложения, да идентифицираме тенденции в употребата, да работим и разширяваме нашите бизнес дейности, както и за статистически анализ на база агрегирани и деидентифицирани данни, като например доклади за сравнителен анализ.
 • Да предоставяме услуги на клиентите, да управляваме работния поток, да наблюдаваме ремонтите, бъдеща поддръжка и сервизно обслужване на проекта, както и въпроси, свързани с отстраняването на неизправности. 
 • Да валидираме ефективността на препоръките, да отговаряме на жалби и да изпълняваме поръчки.
 • Да управляваме инвентара, така че да можем да ви осигуряваме части и услуги. 
 • Да управляваме парк от собствени или наети активи.
 • Да максимизираме ефективността на операциите и да увеличим продажбите.
 • Да разработваме цифрови приложения.
 • Други употреби:
 • Да ви дадем възможност да участвате в лотарии, конкурси и подобни промоции, както и да администрираме тези дейности. Някои от тези дейности имат допълнителни правила, които биха могли да съдържат допълнителна информация относно начина, по който използваме и разкриваме ваши лични данни. Препоръчваме ви да прочетете тези правила внимателно, включително Глобалната декларация за поверителност на Caterpillar, както и всички приложими известия за поверителност.
 • За допълнителни употреби, договорени между вас и нас.

По отношение на аудиовизуални данни, които разкриват самоличността на дадено физическо лице или физиологични данни за лице, чиято самоличност може да бъде установена, ние ще използваме тези данни единствено, за да предоставяме продукти и услуги на нашите клиенти, включително да даваме препоръки относно безопасността, изправността на актива, техническата поддръжка, ефективността на работния обект и обучение за продуктивност на операторите, както и за да подобрим нашите продукти и услуги.

КАК МОЖЕ ДА РАЗКРИВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ

Ние може да разкриваме информация:

 • На субектите, които пряко или непряко контролират или са контролирани от, или се намират под общ контрол заедно с Caterpillar Inc. („Свързани предприятия”) за целите, описани в тази Декларация за управление на данните. Caterpillar Inc. е субектът, който е отговорен за информацията, използвана съвместно с неговите свързани предприятия.
 • На дистрибуторските мрежи, за да им дадем възможност да използват системни и лични данни с цел поддържане на връзка с вас, да ви предоставят услуги и да ви изпращат маркетингови съобщения.
 • На собствениците на активи, за да им дадем възможност да управляват употребата на техния актив.
 • На нашите доставчици на услуги, които предоставят услуги, като анализ на данни, информационни технологии и осигуряване на свързана инфраструктура, разработка на приложения, хостинг на платформи, обслужване на клиенти, разработка на продукти, одит, консултантски и други услуги.
 • На производителите на компоненти, за да им дадем възможност да проучват употребата на техните продукти, да ги подобряват и да разработват нови продукти.
 • На агенти, доставчици на услуги или други трети страни, на които е възложено по договор или са ангажирани в стопанска дейност заедно със собствениците на актива и които носят управленска отговорност за актива.
 • На трета страна в случай на преструктуриране, сливане, продажба, съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне или друг вид разпореждане с всички или с част от нашия бизнес или бизнеса на наши свързани предприятия, активи или инвентар (включително във връзка с фалит или подобно производство).
 • Да предоставим на разположение данни в съответствие с настоящата Декларация за управление на данните през Cat Developer Portal или други подобни приложно-програмни интерфейси.
 • На допълнителни реципиенти, договорени между вас и нас.

Данни за местоположение: ние може да споделяме информация за местоположение с нашите свързани предприятия и дистрибуторски мрежи, за да им дадем възможност да ви предоставят локализирано съдържание и услуги. В някои случаи може да имате право да позволите или отхвърлите такива употреби и/или споделянето на местоположението на вашето устройство, но в такъв случай ние и/или нашите свързани предприятия и дистрибуторски мрежи може да не сме в състояние да ви предоставим приложимите услуги и съдържание.  

Ние може да разкриваме информация, като считаме, че това е необходимо и подходящо: a) съгласно приложимото право, включително закони, приложими извън държавата на вашето местопребиваване; б) за да се съобразим със съдебен процес; в) за да отговорим на законосъобразни искания, отправени от публични и правителствени власти, включително публични и правителствени власти извън държавата на вашето местопребиваване; г) за да приложим нашите условия; д) за да защитим нашите операции и тези на наши свързани предприятия и дистрибуторски мрежи; е) за да защитим нашите права, неприкосновеност, безопасност и имущество и/или това на наши свързани предприятия, дистрибуторска мрежа, на вас или на други, включително за целите на информационната сигурност; и ж) за да можем да търсим прилагането на наличните средства за правна защита или да ограничим вредите, които може да претърпим.

Деидентифицирана или агрегирана информация: ние може да използваме и разкриваме деидентифицирана или агрегирана информация (т.е. информация, което не разкрива вашата самоличност или самоличността на друг потребител на цифровите предложения) за всякакви цели, с изключение на случаите, в които от нас се изисква противното съгласно приложимото законодателство.

ДИСТАНЦИОННИ УСЛУГИ И АКТУАЛИЗАЦИИ

Както е описано по-подробно в Cat® Remote Services – Software Update Process for select Product Link™ Telematics и Cat Equipment Control Module Software, в зависимост от конфигурацията на вашето устройство и на актива, ние може да използваме системни данни, за да извършваме дистанционно:

 • Проверка и актуализация на устройствата, които произвеждаме или предоставяме по друг начин (напр. за актуализация на системните настройки или за управление на комуникационните носители, които се използват за свързване с Caterpillar или с нашите свързани предприятия).
 • Актуализация на софтуера, който контролира операциите на машината за вашия актив Cat, като може да инсталираме файловете за актуализация на софтуера в актива в подготовка за актуализация.

Моля, вж. Cat® Remote Services – Software Update Process for select Product Link™ Telematics и Cat Equipment Control Module Software за допълнителна информация относно начина, по който управляваме дистанционните актуализации на софтуера и възможните избори, които можете да направите във връзка с дистанционните актуализации на софтуера.

СИГУРНОСТ

Ние използваме разумни организационни, технически и административни мерки, предназначени да защитават информацията в рамките на нашата организация. За съжаление нито една система за пренос и съхранение на данни не може да гарантира 100% сигурност. Ако имате основание да смятате, че вашето взаимодействие с нас вече не е сигурно (например, ако имате усещането, че сигурността на вашия акаунт е била компрометирана), моля да ни уведомите незабавно, като следвате указанията в секция „Връзка с нас” по-долу.

ВЪЗМОЖНИ ИЗБОРИ И ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, вж. Глобална декларация за поверителност на Caterpillar и всички приложими известия за поверителност, за да научите какви са вашите права и възможности за избор по отношение на употребата и разкриването на ваши лични данни от наша страна.

ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържание на трета страна: настоящата декларация за управление на данни не се отнася до и ние не носим отговорност за (i) поверителността, информацията или други практики на трета страна, която администрира уебсайт или онлайн услуга, с които се свързват цифровите предложения (напр. нашите приложения може да включват за ваше удобство хиперлинкове към местната информация за времето, предоставена от трета страна, с която нямаме бизнес отношения) и (ii) лични данни, администрирани от трета страна, като например доставчик, доставчик на услуги или клиент, дори ако такива лични данни се събират или обработват по друг начин от Caterpillar. Освен това включването на линк в цифрово предложение не означава, че ние или нашите свързани предприятия одобряваме свързания сайт или услуга.

Трансгранични прехвърляния: вашите данни може да се съхраняват и обработват от всяка държава, в която извършваме дейност или в която извършват дейност нашите доставчици на услуги и като използвате цифрово предложение или ни предоставяте данни по друг начин в съответствие с тази Декларация за управление на данни, вие се съгласявате с прехвърлянето на данни към държави извън държавата на вашето местопребиваване, включително Съединените щати, които може да имат правила за защита, различни от тези на вашата държава.

Чувствителни данни: нашите цифрови предложения не са предназначени да ни изпращате по тях чувствителни данни, като например социално-осигурителни номера, информация относно расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни или други вярвания, генетични характеристики, криминално минало или членство в профсъюз. Молим ви да не ни изпращате такива данни на или чрез цифровите предложения, или по друг начин. 

Дистрибуторски мрежи: дистрибуторските мрежи може да имат свои собствени декларации за поверителност и политики за управление на данните. Насърчаваме ви редовно да преглеждате тези декларации. Тези декларации и политики са специфични за приложимия дилър и не се отнасят до събирането, използването, разкриването или управлението на данни от наша страна, както е описано в настоящата Декларация за управление на данните, Глобалната декларация за поверителност на Caterpillar и всички приложими известия за поверителност.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

Ние може да променяме тази Декларация за управление на данни. Легендата „LAST UPDATED” [ДАТА НА ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ] в горната част на тази страница указва датата на последна редакция на тази Декларация за управление на данните. Всички промени влизат в сила от момента на публикуване на преработената Декларация за управление на данните. Използването на цифровите предложения от ваша страна след тези промени означава, че приемате актуализираната Декларация за управление на данните.

ВРЪЗКА С НАС

Ако имате въпроси относно тази Декларация за управление на данните, моля, свържете се с нас на CatDigitalSupport@Cat.com.

Този сайт използва бисквитки, за да създаде по-добро преживяване за вас. Някои от тези бисквитки се задават автоматично, тъй като са необходими за функционирането на сайта. Други бисквитки се използват с цел осигуряване на функционалност, ефективност и таргетиране, за да подобрят вашето преживяване чрез персонализирано съдържание и реклами, активиране на съдържание и характеристики на трети страни, както и да ни позволят да анализираме начина на използване на този сайт. За да научите повече, моля, посетете нашата страница Legal Notices - Cookie.

Чрез натискане на „I Accept” [Приемам], вие се съгласявате с използването на функционални, таргетиращи и бисквитки за ефективност.