Informacje prawne

General Information  |  COOKIES  |  DATA & PRIVACY  |  COPYRIGHT  |  Terms & Conditions

Spółka Caterpillar jest właścicielem wszystkich praw autorskich do tekstu, obrazów graficznych i oprogramowania należącego do spółki Caterpillar i niniejszym upoważnia użytkownika do elektronicznego kopiowania dokumentów opublikowanych na tej stronie wyłącznie do celów przesyłania lub wyświetlania informacji. Bez pisemnej zgody spółki Caterpillar nie można wykonywać kopii lustrzanych, modyfikować ani w inny sposób zmieniać plików udostępnionych na tej stronie w celu ponownej dystrybucji oraz nie można drukować zawartych na niej informacji. Z wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej żadne postanowienie zawarte w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa w zakresie praw autorskich, patentów lub znaków towarowych spółki Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im loga, "„Caterpillar Yellow” " oraz charakterystyczna szata graficzna produktów "„Power Edge”, " a także wizerunek spółki i produktów wykorzystanych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez pozwolenia. Cat i Caterpillar są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.

Informacje prawne

Informacje zawarte w niniejszej publikacji, w tym tekst, obrazy i łącza są PODANE W STANIE "„TAKIM, JAKIM SĄ” " PRZEZ SPÓŁKĘ CATERPILLAR INC. WYŁĄCZNIE DLA WYGODY JEJ DEALERÓW ORAZ KLIENTÓW, BEZ UDZIELANIA ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW I NIENARUSZANIA PRAW. Spółka Caterpillar Inc. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia zawarte w tej publikacji lub w innych dokumentach, do których się ona odwołuje lub do których zawiera łącza. Niniejsza publikacja może zawierać niedokładności techniczne oraz inne, a niektóre opisane w niej produkty lub usługi mogą być niedostępne w danym rejonie. Informacje podlegają okresowym zmianom i spółka Caterpillar może w dowolnej chwili zmienić produkty i usługi opisane w niniejszej publikacji. Przed podjęciem decyzji na podstawie niniejszej publikacji należy skontaktować się z lokalnym dealerem Caterpillar w celu uzyskania dodatkowych informacji.

W przypadku przesłania do spółki Caterpillar własnych komentarzy, pytań, sugestii, pomysłów itp. związanych z niniejszą stroną internetową lub produktami i usługami spółki Caterpillar użytkownik wyraża zgodę na traktowanie tych informacji jako niepoufnych, a spółka Caterpillar nie ma obowiązku odpowiadać i może w dowolny sposób reprodukować, używać, ujawniać i dystrybuować te informacje bez ograniczeń, w szczególności projektować, produkować i sprzedawać produkty zawierające te informacje.

***********************

Netscape to zarejestrowany znak towarowy, a logo Netscape Navigator to znak towarowy spółki Netscape Communications Corporation. Microsoft jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a Internet Explorer jest znakiem towarowym spółki Microsoft Corporation. Acrobat i logo Acrobat to znaki towarowe spółki Adobe Systems Incorporated. Apple i QuickTime są znakami towarowymi spółki Apple Computer Inc. Żadnych informacji zawartych na niniejszych stronach internetowych nie można traktować jako udzielenia zgody lub prawa do używania tych znaków towarowych.