Informacje prawne

Firma Caterpillar jest właścicielem wszystkich praw autorskich do tekstu, obrazów graficznych i oprogramowania należącego do firmy Caterpillar i niniejszym upoważnia Użytkownika do elektronicznego kopiowania dokumentów opublikowanych na tej stronie wyłącznie do celów przesyłania lub wyświetlania informacji. Bez pisemnej zgody firmy Caterpillar nie wolno wykonywać kopii lustrzanych, modyfikować ani w inny sposób zmieniać plików udostępnionych na tej stronie w celu ich rozpowszechniania lub druku zawartych na niej informacji. Z wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej nie jest udzielana żadna licencja ani prawo dotyczące praw autorskich, patentów lub znaków handlowych firmy Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor "Caterpillar Yellow" oraz element graficzny "Power Edge", a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia. Cat i Caterpillar są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.

Informacje prawne

Informacje tutaj zawarte, w tym tekst, obrazy i łącza są PODANE W STANIE "AKTUALNYM STANIE" PRZEZ FIRMĘ CATERPILLAR INC. WYŁĄCZNIE DLA WYGODY JEJ DEALERÓW ORAZ KLIENTÓW, BEZ UDZIELANIA ŻADNEJ GWARANCJI JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. Firma Caterpillar Inc. nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pomyłki zawarte w tej publikacji lub w innych dokumentach, do których się ona odwołuje lub do których zawiera łącza. Niniejsza publikacja może zawierać niedokładności techniczne oraz inne, a niektóre opisane w niej produkty lub usługi mogą być niedostępne w danym rejonie. Informacje podlegają okresowym zmianom, a firma Caterpillar może w dowolnej chwili zmienić produkty i usługi opisane w niniejszej publikacji. Przed podjęciem decyzji na podstawie niniejszej publikacji należy skontaktować się z lokalnym dealerem Caterpillar w celu uzyskania dodatkowych informacji.

W przypadku przesyłania do firmy Caterpillar własnych komentarzy, pytań, sugestii, pomysłów itp. związanych z niniejszą stroną internetową lub produktami i usługami firmy Caterpillar, użytkownik wyraża zgodę na traktowanie tych informacji jako jawnych, a firma Caterpillar nie ma obowiązku na nie odpowiadać i może w dowolny sposób reprodukować, używać, ujawniać i rozpowszechniać te informacje bez ograniczeń, w tym między innymi używać ich do projektowania, produkcji oraz reklamowania produktów.

***********************

Netscape to zarejestrowany znak towarowy, a logo Netscape Navigator to znak towarowy firmy Netscape Communications Corporation. Microsoft to zarejestrowany znak towarowy, a Internet Explorer to znak towarowy firmy Microsoft Corporation. Acrobat i logo Acrobat to znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated. Apple i QuickTime są znakami towarowymi firmy Apple Computer Inc. Żadnych informacji zawartych na niniejszych stronach internetowych nie można traktować jako udzielenia zgody lub prawa do używania tych znaków towarowych.