Globalne oświadczenie o poufności danych spółki Caterpillar

Globalne oświadczenie o poufności danych spółki Caterpillar

Data wejścia w życie: 25 May 2018.

Niniejsze Oświadczenie o poufności opisuje, w jaki sposób spółka Caterpillar zbiera, przechowuje, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe. Niniejsze Oświadczenie o poufności danych odzwierciedla wartości i zasady wyrażone w „Naszych wartościach w praktyce” (Globalny kodeks postępowania spółki Caterpillar).

Niniejsze Oświadczenie o poufności danych ma zastosowanie do podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych i innych podmiotów kontrolowanych przez spółkę Caterpillar Inc., wyszczególnionych w Wykazie A (Lista administratorów danych spółki Caterpillar) (zwanych łącznie „Caterpillar”). Niniejsze Oświadczenie o poufności danych ma zastosowanie tylko wtedy, gdy spółka Caterpillar zbiera lub w inny sposób przetwarza dane osobowe dla celów Caterpillar (tj. gdy spółka Caterpillar (samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami) jest administratorem danych i w związku z tym określa cele oraz sposób przetwarzania danych osobowych). Niniejsze oświadczenie o poufności danych nie ma zastosowania, gdy spółka Caterpillar zbiera lub w inny sposób przetwarza dane osobowe w imieniu innej spółki, na przykład dealera, dostawcy czy klienta spółki Caterpillar.

Właściwym podmiotem spółki Caterpillar, który jest „administratorem” Państwa danych, jest ten, z którym są Państwo związani, w tym na przykład: jako klient (np. spółka Caterpillar, o której mowa w Państwa zamówieniu lub innej umowie ze spółką Caterpillar), pracownik (np. spółka Caterpillar, z którą usiłują Państwo nawiązać lub nawiązali Państwo stosunek pracy) czy dostawca (np. spółka Caterpillar, z którą usiłują Państwo nawiązać lub nawiązali Państwo relację dostawcy). Spółka Caterpillar zachęca do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia o poufności danych w celu śledzenia wszelkich zmian.

Dla wygody w kilku punktach niniejsze Oświadczenie o poufności danych jest uporządkowane według kategorii osób, których dane dotyczą, określonych poniżej. Prosimy pamiętać, że w niektórych sytuacjach mogą Państwo nie pasować idealnie do jednej kategorii (na przykład może Państwa dotyczyć więcej niż jedna kategoria lub mogą Państwo nie być klientem spółki Caterpillar, a mimo to najbardziej pasować do grupy klientów). Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi postanowieniami, które są odpowiednie dla Państwa relacji ze spółką Caterpillar. Niniejsze Oświadczenie o poufności dotyczy danych osobowych następujących osób:

 • kandydaci do zatrudnienia lub pracownicy spółki Caterpillar (tj. pracownicy etatowi, personel i pracownicy) lub inne osoby obecnie lub w przeszłości zatrudnione do wykonywania pracy na rzecz spółki Caterpillar, w tym pracownicy tymczasowi (zwani łącznie „pracownikami”);
 • osoby związane z klientami spółki Caterpillar, w tym dealerzy, klienci dealerów, dystrybutorzy, klienci dystrybutorów, klienci sprzedaży bezpośredniej, przedstawiciele handlowi i inni odsprzedawcy (zwani łącznie „klientami”);
 • osoby związane z dostawcami spółki Caterpillar, takie jak pracownicy dostawców (pracownicy tymczasowi, pracownicy etatowi, personel, zleceniobiorcy itp.) (zwani łącznie „dostawcami”).

W niniejszym Oświadczeniu o poufności danych termin „przetwarzanie” oznacza każdą czynność wykonywaną na danych osobowych, w tym na przykład zbieranie, przechowywanie, modyfikowanie, przesyłanie lub wykorzystywanie w inny sposób. Ponadto niniejsze Oświadczenie o poufności danych nie ma zastosowania do innych informacji (danych nieosobowych), które spółka Caterpillar może zbierać lub przetwarzać w inny sposób. Więcej informacji na temat innych informacji, które spółka Caterpillar może zbierać lub przetwarzać w inny sposób, można znaleźć w Oświadczeniu o zarządzaniu danymi spółki Caterpillar.

Oprócz niniejszego Oświadczenia o poufności danych niektóre systemy, aplikacje i procesy spółki Caterpillar mogą zawierać własne powiadomienia o poufności zawierające dodatkowe informacje o tym, jakie konkretne dane osobowe są zbierane oraz w jaki sposób są przechowywane, wykorzystywane i przesyłane.

Niektóre systemy prawne mogą zabraniać lub ograniczać zbieranie, wykorzystywanie lub udostępnianie określonych kategorii danych osobowych, w związku z czym niniejsze Oświadczenie o poufności danych opisujące nasze praktyki może być ograniczone przez te przepisy i/lub dokładniej wyjaśnione w odpowiednich załącznikach krajowych, dołączonych do niniejszego Oświadczenia o poufności danych. W przypadku sprzeczności z niniejszym Oświadczeniem o poufności danych załączniki te mają pierwszeństwo.

Dla celów niniejszego Oświadczenia o poufności danych, danymi osobowymi są wszelkie informacje o konkretnej osobie lub takie, które identyfikują bądź mogą identyfikować daną osobę. Innymi słowy jest to każda informacja, którą można powiązać z konkretną osobą. Niektóre systemy prawne mogą zabraniać lub ograniczać zbieranie określonych kategorii danych osobowych. Z zastrzeżeniem treści lokalnych przepisów prawa i ewentualnych załączników, przykładowe dane osobowe, które możemy zbierać, to m.in.:

 • dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane osób do kontaktu w nagłych wypadkach);
 • numer ubezpieczenia społecznego lub inne numery identyfikacyjne krajowe/podatkowe;
 • dane identyfikacyjne i weryfikacyjne (np. fotografie, prawo jazdy, paszport, inne dowody tożsamości);
 • dane bezpieczeństwa informacji (np. utworzone komunikaty, przechowywane lub przesyłane przez osobę korzystającą z technologii informatycznej bądź sprzętu komunikacyjnego spółki Caterpillar);
 • informacje służące do realizacji zadań takich jak między innymi komunikacja, umowy, zamówienia, płatności i należności;
 • inne informacje wymagane do stosowania się do obowiązującego prawa, w tym ważne nakazy przeszukania, wezwania lub nakazy sądowe.

Różne kategorie osób mogą podlegać dodatkowemu zbieraniu danych osobowych, w tym między innymi:

Klienci:

 • firmowe dane kontaktowe (np. nazwa firmy, adres, numer telefonu);
 • dane kontaktowe danego przedstawiciela: (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);
 • dane rozliczeniowe (np. dane konta bankowego, faktury, rachunki);
 • informacje o zarządzaniu relacjami z klientami (np. informacje niezbędne do wypełnienia profilu klienta lub ułatwienia automatyzacji marketingu);
 • informacje o naprawach (np. potrzeby i status napraw);
 • informacje o gwarancjach (np. historia zakupów, rozszerzone gwarancje);
 • informacje o zadowoleniu klientów.

Spółka Caterpillar może otrzymywać informacje o sprzęcie, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby przez inny podmiot, np. właściciela sprzętu, ale w większości przypadków spółka Caterpillar nie będzie administratorem tych danych.

Pracownicy:

 • informacje podstawowe (np. data urodzenia, stan cywilny, informacje o osobach na utrzymaniu, pochodzenie etniczne i/lub narodowość);
 • informacje o miejscu zamieszkania (np. status pozwolenia na pracę);
 • informacje o rachunkach bankowych;
 • informacje referencyjne (np. listy polecające lub listy referencyjne albo raporty przekazane przez byłych pracodawców lub współpracowników);
 • informacje z weryfikacji historii (np. weryfikacji historii kredytowej i karalności, testów na obecność narkotyków i alkoholu);
 • informacje na temat stanu zdrowia (np. dokumenty dotyczące recept, roszczeń o świadczenia oraz wyjaśnienia dotyczące świadczeń przesłane w związku z roszczeniami);
 • informacje biometryczne (np. odciski kciuków);
 • przynależność do związków zawodowych;
 • informacje motoryzacyjne (np. historia prowadzenia pojazdu, rejestracja pojazdu, numer prawa jazdy);
 • informacje o kwalifikacjach zawodowych (np. doświadczenie zawodowe, wykształcenie);
 • informacje związane z zatrudnieniem (np. historia zatrudnienia, formularze nowego pracownika, umiejętności, wykształcenie i szkolenia, oceny wyników, cele, frekwencja, nieobecności w pracy, prawo do urlopu i wnioski urlopowe, historia wynagrodzeń, zgłaszanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kwestie dyscyplinarne i zażalenia).

Dostawcy:

 • informacje o miejscu zamieszkania (np. status pozwolenia na pracę);
 • informacje o rachunkach bankowych;
 • informacje podstawowe (np. analizy due diligence);
 • informacje o kwalifikacjach zawodowych (np. doświadczenie zawodowe, wykształcenie);
 • informacje referencyjne (np. listy polecające lub listy referencyjne albo raporty przekazane przez byłych pracodawców lub współpracowników);
 • Informacje biometryczne (np. odciski kciuków).

W zależności od obowiązującego prawa lokalnego niektóre dane osobowe zbierane przez spółkę Caterpillar mogą być uważane za „wrażliwe dane osobowe” (tj. dane osobowe podlegające dodatkowej ochronie).

Ponadto w pewnych przypadkach, np. gdy ktoś jest wyłącznym właścicielem firmy, informacje o jego firmie mogą być uważane za dane osobowe. Może to obejmować dane firmowe (np. adres siedziby), informacje o rachunkach finansowych (np. informacje o rachunku bankowym, referencje handlowe, sprawozdania finansowe), aktywa (np. własność nieruchomości), ocena zdolności kredytowej, identyfikację podatkową i klasyfikację różnorodności.

Spółka Caterpillar może wykorzystywać zanonimizowane (czyli pozbawione elementów pozwalających na identyfikację) informacje, które zostały uzyskane z danych osobowych, ale w postaci zanonimizowanej nie mogą być utożsamiane z konkretną osobą. Te informacje pozbawione elementów pozwalających na identyfikację nie są uważane za dane osobowe w rozumieniu niniejszego Oświadczenia o poufności danych i nie są nim objęte. Jeżeli jednak informacje te zostaną wykorzystane lub sformatowane w taki sposób, że możliwe będzie utożsamienie ich z konkretną osobą fizyczną, wówczas zostaną one odpowiednio uznane za dane osobowe.

Spółka Caterpillar zbiera dane osobowe w różnych kontekstach od różnych kategorii osób.

Klienci (bezpośrednio lub, w pewnych przypadkach, za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych) mogą przekazywać dane osobowe poprzez relacje biznesowe związane z nabywaniem, marketingiem lub sprzedażą produktów lub usług marki Caterpillar. Obejmuje to na przykład przekazywanie danych osobowych w ramach oferty, umowy, odbioru i wykorzystania usług lub produktów (w tym usług naprawczych i gwarancyjnych) oraz potencjalny dostęp do systemów spółki Caterpillar lub procesów monitorowania spółki Caterpillar. W czasie trwania relacji z klientem spółka Caterpillar zastrzega sobie prawo do żądania, w razie potrzeby, innych form danych osobowych niezbędnych do realizacji celów opisanych poniżej.

Pracownicy mogą przekazywać dane osobowe bezpośrednio podczas składania aplikacji o pracę i podczas procesu wprowadzenia do firmy, przez cały okres zatrudnienia, a w pewnych przypadkach, gdy jest to dozwolone, po ustaniu stosunku pracy. Ponadto spółka Caterpillar może zbierać opisane powyżej dane od podmiotów zewnętrznych, na przykład, gdy skontaktujemy się z osobami do referencji przekazanymi spółce Caterpillar przez pracownika lub gdy uzyskamy informacje z weryfikacji historii zgodnie z naszymi zasadami i obowiązującymi przepisami prawa w związku z aplikacją o pracę pracownika lub procesem wprowadzenia do firmy. Wiele z tych informacji jest dobrowolnie przekazywanych spółce Caterpillar jako warunek zatrudnienia w celu umożliwienia spółce Caterpillar zarządzania relacjami pracodawca-pracownik, co jest niezbędne dla naszego wspólnego sukcesu.

Dostawcy mogą przekazywać dane osobowe poprzez relacje biznesowe związane z nabywaniem, marketingiem lub sprzedażą produktów lub usług marki Caterpillar. Obejmuje to na przykład przekazywanie danych osobowych w ramach oferty, umowy, dostarczania usług lub produktów oraz potencjalny dostęp do systemów spółki Caterpillar lub procesów monitorowania spółki Caterpillar. W czasie trwania relacji z dostawcą spółka Caterpillar zastrzega sobie prawo do żądania, w razie potrzeby, innych form danych osobowych niezbędnych do realizacji celów opisanych poniżej.

Spółka Caterpillar przetwarza Państwa dane osobowe w okolicznościach, w których jest to dozwolone w myśl obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych, na przykład do celów ochrony uzasadnionych interesów spółki Caterpillar, w celu wypełnienia prawnych obowiązków spółki Caterpillar, a także wówczas, gdy wyrazili Państwo na to zgodę na podejmowanie takich czynności przez spółkę Caterpillar.

W pewnych przypadkach Państwa zgoda na zbieranie Państwa danych osobowych może zostać udzielona w sposób odpowiedni do kontekstu, co oznacza, że może ona zostać przekazana ustnie, na piśmie, drogą elektroniczną lub — gdy zezwalają na to lokalne przepisy prawa — może ona być dorozumiana, jeżeli cel jest oczywisty, biorąc po uwagę okoliczności i dobrowolnie przekażą nam Państwo swoje dane osobowe. Z zastrzeżeniem lokalnych przepisów prawa i treści załączników krajowych, mogą zaistnieć okoliczności, w których spółka Caterpillar musi od Państwa uzyskać wyraźną zgodę. Zgoda taka jest Państwa wyborem i jest całkowicie dobrowolna. W pewnych okolicznościach mogą Państwo wycofać swoją zgodę na zbieranie i wykorzystywanie przez spółkę Caterpillar danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych i prawnych oraz z odpowiednim wyprzedzeniem.

Spółka Caterpillar wykorzystuje dane osobowe w sposób zgodny z celami, dla których zostały one pierwotnie zebrane. Może to obejmować wykorzystanie do celów, które są racjonalnie związane z pierwotnym celem zebrania. Spółka Caterpillar zbiera, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w ramach prowadzenia swojej działalności.

Dodatkowe informacje opisujące sposób, w jaki wykorzystujemy te dane osobowe, mogą być zawarte w załącznikach uzupełniających, opisujących wyjątkowe obowiązki i prawa wynikające z przepisów prawa, dostępne w różnych systemach prawnych.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych mających zastosowanie do spółki Caterpillar, takich jak złożenie dokumentacji w instytucji państwowej, wykonanie wynikających z przepisów prawa nakazów udzielenia informacji, wypełnienie zobowiązań umownych, a także w związku z ochroną praw i mienia spółki Caterpillar.

Dane osobowe są niezbędne do zarządzania i administrowania relacjami z klientami i dostawcami, a także stosunkiem pracy. Z zastrzeżeniem treści lokalnych przepisów prawa i ewentualnych załączników, dane osobowe są zbierane od różnych kategorii osób w różnych celach. Poniżej opisujemy różne cele zbierania danych osobowych od klientów, dostawców i pracowników.

Cele zbierania danych osobowych klientów

Spółka Caterpillar wykorzystuje dane osobowe klientów do prowadzenia działalności biznesowej (np. do realizacji zamówień klientów), wprowadzania nowych produktów na rynek poprzez indywidualne kontakty zewnętrzne lub komunikację grupową (np. biuletyny informacyjne), oceny wyników wewnętrznych, zarządzania relacjami z klientami (np. fakturowanie i płatności), zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami oraz wspierania różnych funkcji administracyjnych. Do przykładów danych osobowych, które spółka Caterpillar może zbierać od klientów, oraz powiązanych sposobów ich wykorzystania należą m.in.:

Przykłady danych osobowych

Przykłady wykorzystania

Dane kontaktowe danego przedstawiciela (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu).

Komunikacja z przedstawicielami klientów i zarządzanie relacjami.

Dane rozliczeniowe (np. dane konta finansowego, faktury, rachunki).

Realizacja zamówień klientów i podawanie niezbędnych danych rozliczeniowych.

Dane identyfikacyjne i weryfikacyjne (np. fotografie, prawo jazdy, paszport, inne dowody tożsamości).

Umożliwienie fizycznego lub zdalnego dostępu do obiektów bądź systemów spółki Caterpillar (np. uwierzytelnianie).

Dane dotyczące bezpieczeństwa informacji/technologii (np. informacje uzyskane poprzez wykorzystanie systemów spółki Caterpillar).

Ułatwienie korzystania z odpowiednich systemów i ich zabezpieczenie.

 

Cele zbierania danych osobowych pracowników

Spółka Caterpillar wykorzystuje dane osobowe pracowników do prowadzenia działalności biznesowej (np. zarządzanie kontrolą dostępu, systemy zabezpieczeń i aktualizowanie katalogów pracowników), wspierania rozwoju pracowników (np. szkolenia), wspierania różnych funkcji administracyjnych (np. administrowanie planami wynagrodzeń, świadczeniami i harmonogramami urlopów) oraz zarządzania działalnością naszych spółek.

Do przykładów danych osobowych, które spółka Caterpillar może zbierać od pracowników, oraz powiązanych sposobów ich wykorzystania należą m.in.:

Przykłady danych osobowych

Przykłady wykorzystania

Dane kontaktowe pracownika i członków jego rodziny (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane osób do kontaktu w nagłych wypadkach).

Komunikowanie się z pracownikami i umożliwienie realizacji świadczeń.

Informacje o kwalifikacjach zawodowych (np. doświadczenie zawodowe, wykształcenie).

Ocena i wybór osób do danej roli w spółce Caterpillar.

Informacje związane z zatrudnieniem (np. historia zatrudnienia, oceny wyników, cele, frekwencja, nieobecności w pracy).

Zarządzanie stosunkiem pracy.

Informacje związane z zatrudnieniem (np. urazy w miejscu pracy).

Spełnianie obowiązków w zakresie zgodności z przepisami i zarządzanie bezpieczeństwem.

Dane identyfikacyjne i weryfikacyjne (np. fotografie, prawo jazdy, paszport, inne dowody tożsamości).

Spełnianie obowiązków w zakresie zgodności z przepisami i umożliwienie fizycznego lub zdalnego dostępu do obiektów bądź systemów spółki Caterpillar.

Informacje biometryczne (np. odciski kciuków).

Identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników oraz cele związane z kontrolą dostępu.

Informacje motoryzacyjne (np. informacja o numerach rejestracyjnych pojazdów).

Umożliwienie dostępu do obiektów spółki Caterpillar (np. parking).

Dane dotyczące bezpieczeństwa informacji/technologii (np. informacje uzyskane poprzez wykorzystanie systemów spółki Caterpillar).

Ułatwienie korzystania z odpowiednich systemów i ich zabezpieczenie.

 

Cele zbierania danych osobowych dostawców

Spółka Caterpillar wykorzystuje dane osobowe dostawców do prowadzenia działalności biznesowej (np. zarządzanie systemami kontroli dostępu i bezpieczeństwa), wyboru i zatwierdzania nowych dostawców, oceny wyników dostawców, zarządzania relacjami z dostawcami (np. fakturowanie i płatności), zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami oraz wspierania różnych funkcji administracyjnych.

Do przykładów danych osobowych, które spółka Caterpillar może zbierać od dostawców, oraz powiązanych sposobów ich wykorzystania należą m.in.:

Przykłady danych osobowych

Przykłady wykorzystania

Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane osób do kontaktu w nagłych wypadkach).

Wpisanie do wewnętrznego, korporacyjnego katalogu spółki Caterpillar, który służy do komunikacji z przedstawicielami dostawców i zarządzania relacjami.

Informacje o kwalifikacjach zawodowych (np. doświadczenie zawodowe, wykształcenie).

Ocenianie i wybór dostawców.

Dane identyfikacyjne i weryfikacyjne (np. fotografie, prawo jazdy, paszport, inne dowody tożsamości).

Umożliwienie fizycznego lub zdalnego dostępu do obiektów bądź systemów spółki Caterpillar.

Dane dotyczące bezpieczeństwa informacji (np. informacje uzyskane poprzez wykorzystanie systemów spółki Caterpillar).

Ułatwienie korzystania z odpowiednich systemów i ich zabezpieczenie.

 

Punkt 5. W jaki sposób spółka Caterpillar zabezpiecza dane osobowe?

Spółka Caterpillar stosuje rozsądne środki, w tym środki bezpieczeństwa informatycznego i fizycznego, do ochrony danych osobowych. Środki te są odpowiednie do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz do wrażliwości danych osobowych, a także uwzględniają wymogi obowiązującego prawa lokalnego. Spółka Caterpillar wymaga od wszystkich osób, aby podczas korzystania z systemów spółki Caterpillar przestrzegały odpowiednich zasad bezpieczeństwa związanych z danymi osobowymi.

Punkt 6. Jak długo spółka Caterpillar przechowuje dane osobowe?

Spółka Caterpillar przechowuje dane osobowe niezbędne do realizacji celów określonych powyżej i spełnienia wymogów prawnych, w tym dotyczących przechowywania dokumentacji. Przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych podlega zawsze prawu lokalnemu. Ten okres przechowywania może trwać dłużej niż okres Państwa powiązania  ze spółką Caterpillar.

Punkt 7. W jaki sposób spółka Caterpillar pozbywa się danych osobowych?

Gdy dane osobowe przestaną być przydatne, a w każdym razie po wygaśnięciu uprawnień do ich przechowywania, zostaną one zniszczone zgodnie z lokalnym prawem i procedurami ustanowionymi przez odpowiedni system lub proces spółki Caterpillar.

Ponieważ spółka Caterpillar prowadzi działalność na skalę globalną, może zaistnieć konieczność przesłania Państwa danych osobowych do innych systemów prawnych w celach biznesowych. Spółka Caterpillar może przesyłać dane osobowe do krajów lub systemów prawnych, które mogą nie wymagać prawnie takiego samego poziomu ochrony danych jak system prawny, w którym te dane osobowe zostały zebrane. Niniejsze Oświadczenie o poufności danych ma zastosowanie do wszystkich jednostek spółki Caterpillar i przetwarzania przez nie danych, a spółka Caterpillar zawarła umowy o przesyłaniu danych ze swoimi podmiotami stowarzyszonymi na całym świecie w celu ochrony danych osobowych.

Spółka Caterpillar udostępnia dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Oświadczeniem o poufności danych, w celach określonych powyżej, gdy jest to wymagane przez prawo lub za Państwa zgodą. Przesyłanie informacji podmiotom zewnętrznym z reguły oznacza przesyłanie zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane w celach zgodnych z niniejszym Oświadczeniem o poufności danych. Ponadto spółka Caterpillar może przesyłać dane osobowe zewnętrznym administratorom danych, zgodnie z wymogami prawa, za Państwa zgodą lub za zgodą odpowiednich władz. W niektórych systemach prawnych przesyłanie określonych kategorii danych lub przesyłanie ich określonym podmiotom zewnętrznym może wymagać Państwa wyraźnej zgody. We wszystkich przypadkach przesyłanie danych osobowych podlega prawu lokalnemu i załącznikom.

Gdy spółka Caterpillar udostępnia dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają dane osobowe w imieniu spółki Caterpillar (np. zleceniobiorcy, doradcy), spółka Caterpillar podejmuje uzasadnione kroki, aby postawić takim odbiorcom wymóg ochrony danych osobowych zgodnej z obowiązującym prawem. Do przykładów podmiotów zewnętrznych, którym możemy udostępniać dane w każdym z tych celów, należą:

 • dostawcy, usługodawcy i inni partnerzy, którzy wspierają naszą działalność, np. świadcząc usługi w zakresie infrastruktury technicznej;
 • organy ścigania lub inne instytucje państwowe (jeśli wymaga tego prawo, zezwolił na to klient, w celu ochrony spółki Caterpillar, osoby lub mienia oraz w celu wspierania naszej działalności, np. przy ubieganiu się o dotacje państwowe);
 • podmioty zależne, stowarzyszone i inne podmioty kontrolowane przez spółkę Caterpillar;
 • inni usługodawcy zewnętrzni, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu spółki Caterpillar;
 • podmiot przejmujący (lub podmiot, który jest zainteresowany przejęciem) w przypadku zbycia (lub rozważania zbycia) przez spółkę Caterpillar części spółki;
 • (tylko pracownicy) dostawcy świadczący usługi w zakresie planowania medycznego lub finansowego na rzecz pracowników.

Spółka Caterpillar podejmuje wysiłki w celu zapewnienia dokładności i kompletności danych osobowych. Każdy może zażądać i otrzyma uzasadniony dostęp do danych osobowych przekazanych spółce Caterpillar, a w razie potrzeby będzie miał możliwość ich poprawienia. Procedury spółki Caterpillar zapewniają Państwu dostęp do danych osobowych i umożliwiają korzystanie z innych praw, które mogą Państwu przysługiwać w myśl obowiązującego prawa lokalnego.

O ile nie jest to zabronione przez lokalne prawo lub, w pewnych przypadkach, nakazane przez lokalne prawo, prawo dostępu do danych osobowych może być ograniczone. Do przykładów powodów, dla których dostęp może być ograniczony, należą m.in.:

 • żądanie dotyczy doradztwa i postępowania prawnego;
 • w odniesieniu do przedmiotu informacji można powołać się na tajemnicę adwokacką;
 • dane osobowe obejmują również dane osobowe podmiotów zewnętrznych, które nie wyraziły zgody na ich ujawnienie, a takie ujawnienie mogłoby mieć wpływ na ich poufność;
 • żądanie jest niewystarczająco szczegółowe lub zostało już rozpatrzone; 
 • żądanie jest niepoważne lub dokuczliwe;
 • (tylko pracownicy) ujawnienie informacji może spowodować ujawnienie danych poufnych.

Spółka Caterpillar weźmie pod uwagę lokalne przepisy prawa podczas rozpatrywania żądań o dostęp do danych osobowych będących w posiadaniu spółki Caterpillar lub o ich zmianę.

Jeśli osoba zainteresowana jest klientem, powinna skontaktować się z osobą reprezentującą spółkę Caterpillar, której podała swoje dane osobowe, w sprawie stosownej procedury uzyskania dostępu do swoich danych osobowych.

Jeśli osoba zainteresowana jest pracownikiem, powinna skontaktować się z lokalnym, regionalnym lub korporacyjnym przedstawicielem działu zasobów ludzkich w sprawie stosownej procedury uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Na żądanie i po przedstawieniu zadowalającego dowodu tożsamości oraz spełnieniu wszelkich dodatkowych wymogów ustanowionych przez obowiązujące prawo lokalne, osoba zainteresowana uzyska dostęp do swoich danych osobowych, do których ma prawo wglądu oraz, w stosownych przypadkach, możliwość skopiowania, zmodyfikowania, usunięcia lub zakwestionowania tych danych osobowych w systemach spółki Caterpillar.

Jeśli osoba zainteresowana jest dostawcą, może skontaktować się z osobą w swojej organizacji, która jest odpowiedzialna za relacje ze spółką Caterpillar i zajmuje się systemem identyfikatorów korporacyjnego bezpieczeństwa sieciowego (CWS ID) i/lub ma dostęp do aplikacji zarządzania danymi dostawców (np. Supplier Connect) w celu uzyskania dostępu na zasadzie „samoobsługi”.

Punkt 10. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o poufności danych należy wysłać e-mail na adres dataprivacy@cat.com lub zadzwonić do osoby do kontaktu podanej poniżej. Jeśli osoba zainteresowana uważa, że jej dane osobowe są traktowane w sposób niezgodny z niniejszym Oświadczeniem o poufności danych, powinna wysłać wiadomość na adres dataprivacy@cat.com albo do Biura ds. praktyk biznesowych spółki Caterpillar, korzystając ze strony https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html lub dzwoniąc pod numer +1 (800) 300-7898 bądź krajowy numer telefonu podany na przywołanej powyżej stronie.

Punkt kontaktowy ds. poufności danych:

 • Tytuł: Dyrektor ds. poufności danych
 • Imię i nazwisko: Todd Wagner
 • Adres: 100 NE Adams St., Peoria, IL 61629
 • Telefon: +1 309-494-3282(DATA)
 • Adres e-mail: dataprivacy@cat.com

Dodatkowo dane kontaktowe do lokalnego administratora danych mogą być również podane w zamówieniu lub innej umowie zawartej ze spółką Caterpillar.

Jeśli osoba zainteresowana jest pracownikiem, może uzyskać więcej informacji za pośrednictwem lokalnego, regionalnego lub korporacyjnego przedstawiciela działu zasobów ludzkich pod adresem:

 • Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, USA
 • corporate_hr@cat.com

W pewnych przypadkach dane kontaktowe lokalnego przedstawiciela działu zasobów ludzkich są zawarte w podręczniku lub umowie pracownika.

 

Punkt 11. Co się stanie, jeśli niniejsze Oświadczenie o poufności danych ulegnie zmianie?

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Oświadczeniu o poufności danych. W takim przypadku zmiany zostaną przekazane osobom, których w danym czasie dotyczą, i zamieścimy w górnej części niniejszego Oświadczenia o poufności danych datę wprowadzenia takich zmian i/lub ich wejścia w życie. W pewnych przypadkach, jeśli wprowadzane przez nas zmiany są istotne, możemy również wysłać do Państwa wiadomość e-mail lub inny komunikat informujący o takich zmianach, a także wszelkich opcjach do wyboru lub możliwych do podjęcia działaniach, zanim wejdą one w życie. W zależności od charakteru zmian i z zastrzeżeniem lokalnego prawa, utrzymanie relacji ze spółką Caterpillar będzie oznaczać akceptację tych zmian.

Niniejszy załącznik do Globalnego oświadczenia o poufności danych spółki Caterpillar zawiera dodatkowe informacje na temat sposobu, w jaki spółka Caterpillar zbiera, przechowuje, wykorzystuje, przesyła i w inny sposób przetwarza dane osobowe (w tym szczególne kategorie danych osobowych) w określonych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub z tych krajów. Niniejszy załącznik ma zastosowanie do osób, które nie pozostają w stosunku pracy/zasobów ludzkich ze spółką Caterpillar. Więcej informacji można znaleźć w Globalnym oświadczeniu o poufności danych spółki Caterpillar. Więcej informacji o tym, jak spółka Caterpillar zbiera i przetwarza dane nieosobowe, można znaleźć w Globalnym oświadczeniu o zarządzaniu danymi spółki Caterpillar.

Jeśli osoba zainteresowana znalazła odwołanie do niniejszego załącznika EOG w umowie zawartej ze spółką Caterpillar, wówczas administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z tą umową jest osoba prawna, o której mowa w tej umowie. Dla celów niniejszego załącznika EOG właściwi administratorzy danych są wymienieni w Wykazie A dołączonym do Globalnego oświadczeniu o poufności danych spółki Caterpillar, w tabeli oznaczonej jako „Administratorzy danych spółki Caterpillar”.

Punkt 1. Jaki jest cel tego załącznika?

Spółka Caterpillar jest zobowiązana do ochrony poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Niniejszy załącznik EOG opisuje sposób, w jaki zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i przesyłamy Państwa dane osobowe w trakcie trwania relacji z nami i po ich ustaniu, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”). Jako administrator danych jesteśmy zobowiązani na mocy przepisów o ochronie danych do przekazania Państwu informacji zawartych w niniejszym załączniku EOG.

Punkt 2. Jakie wrażliwe dane osobowe spółka Caterpillar może zbierać i przetwarzać?

Wrażliwe dane osobowe (zwane również szczególnymi kategoriami danych) wymagają wyższego poziomu ochrony. Są to dane osobowe, które ujawniają lub zawierają: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane zdrowotne, informacje o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej.

Możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać następujące informacje, które mogą obejmować lub być uważane za „szczególne kategorie” danych (zgodnie z powyższą definicją):

 • informacje podstawowe (np. stan cywilny, informacje o osobach na utrzymaniu, pochodzenie etniczne i/lub narodowość, informacje z weryfikacji historii kredytowej i karalności oraz testów na obecność narkotyków i alkoholu);
 • Informacje biometryczne (np. odciski kciuków).

Punkt 3. Dlaczego spółka Caterpillar wykorzystuje Państwa dane osobowe?

Wszystkie kategorie zbieranych informacji są nam potrzebne przede wszystkim po to, abyśmy mogli zarządzać naszymi relacjami z Państwem w celu prowadzenia naszej działalności oraz po to, abyśmy mogli wypełniać nasze zobowiązania prawne i regulacyjne. W pewnych przypadkach możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów własnych lub podmiotów zewnętrznych, pod warunkiem, że Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.

Powody, dla których my lub podmioty zewnętrzne z nami współpracujące będą przetwarzać Państwa dane osobowe, wymieniono w Tabeli 1 poniżej.

Niektóre z tych celów przetwarzania będą się na siebie nakładać i może istnieć kilka celów, które uzasadniają wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych.

 

Tabela 1. Kategorie, cel i podstawy prawne przetwarzania: Dane spoza systemów zasobów ludzkich

Osoby, których dane dotyczą

Kategorie danych osobowych

Cele przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Klienci i dostawcy

·         Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa firmy)

·         Dane rozliczeniowe (dane konta bankowego, faktury, informacje o miejscu zamieszkania)

·         Informacje o zarządzaniu relacjami z klientami

·         Informacje o identyfikacji elektronicznej (np. poczta e-mail), korzystanie z systemów i preferencje

·         Umożliwienie komunikacji

·         Ocena i potencjalne nawiązanie relacji biznesowych lub zawarcie umowy, w tym ewentualne przygotowanie ofert (odpowiedzi na zapytania ofertowe) i innych zapytań związanych z potencjalną współpracą biznesową

·         Ułatwienie transakcji finansowych i zarządzania; audyty

·         Spełnienie naszych obowiązków w zakresie zgodności z przepisami (np. przeciwdziałanie praniu pieniędzy, weryfikacja list sankcji)

·         Zarządzanie naszymi systemami informatycznymi i świadczenie usług

·         Realizacja umowy

·         Stosowanie się do wymogów prawnych 

·         Uzasadniony interes (zarządzanie relacjami)

Klienci

·         Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa firmy)

·         Dane rozliczeniowe

·         Zdolność kredytowa

·         Informacje o identyfikacji elektronicznej (np. poczta e-mail), korzystanie z systemów i preferencje

·         Informacje o naprawach i gwarancjach 

·         Przeprowadzanie weryfikacji wiarygodności kredytowej i analiza due diligence w zakresie finansów

·         Przeprowadzenie ankiety zadowolenia klientów

·         Realizacja umowy

·         Uzasadniony interes (uzyskanie informacji zwrotnych na temat wrażeń klientów)

Subskrybenci naszych biuletynów informacyjnych lub innych akcji marketingowych

·         Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa firmy)

·         Informacje o identyfikacji elektronicznej (np. poczta e-mail) i preferencje

·         Poinformowanie Państwa o naszych działaniach, wysyłanie naszych biuletynów informacyjnych, wysyłanie naszych sprawozdań, udostępnianie nowych, interesujących informacji o naszych produktach

·         Uzasadniony interes (informowanie o powiązanych produktach lub usługach)

·         Zgoda

 

Punkt 4. Jakie są prawne podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Caterpillar?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy pozwoli nam na to prawo. Przetwarzając Państwa dane osobowe, najczęściej opieramy się na jednej lub kilku z poniższych podstaw:

 • W przypadku, gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
 • W przypadku, gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy podmiotów zewnętrznych), a Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.
 • W przypadku, gdy jest to konieczne do realizacji umowy.

Państwa dane osobowe możemy również wykorzystywać w następujących sytuacjach, które zdarzają się rzadko:

 • W przypadku, gdy musimy chronić Państwa interesy (lub interesy kogoś innego).
 • W przypadku, gdy jest to konieczne z punktu widzenia interesu publicznego lub do celów urzędowych.
 • W przypadku, gdy uzyskaliśmy Państwa uprzednią zgodę (jest ona wykorzystywana wyłącznie w odniesieniu do przetwarzania dobrowolnego i nie jest wykorzystywana do przetwarzania koniecznego czy obowiązkowego).

Podstawy prawne, na których opieramy się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, wymieniono w Tabeli 1.

Punkt 5. Jakie są szczególne kategorie danych osobowych wykorzystywanych w spółce Caterpillar?

Państwa szczególne kategorie danych osobowych będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • Informacje związane z danymi biometrycznymi — identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników oraz cele związane z kontrolą dostępu.
 • Informacje z weryfikacji — ocena i wybór osób, z którymi spółka Caterpillar współpracuje.

Możemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych (określone powyżej), ponieważ mamy do tego podstawy prawne (wskazane powyżej) i ponieważ w ograniczonych okolicznościach mamy na to Państwa wyraźną pisemną zgodę. Rzadziej możemy przetwarzać tego typu informacje, gdy jest to potrzebne w związku z roszczeniami prawnymi lub gdy jest to potrzebne do ochrony Państwa interesów (lub interesów kogoś innego), a Państwo nie są w stanie wyrazić na to zgody, lub gdy informacje te zostały już przez Państwa upublicznione. Takie informacje możemy również przetwarzać w toku uzasadnionych czynności biznesowych przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Punkt 6. Kiedy korzysta się z automatycznego podejmowania decyzji?

Spółka Caterpillar nie prowadzi w sposób regularny i systematyczny zautomatyzowanego procesu decyzyjnego wywołującego skutki prawne dotyczące osób fizycznych ani takich, które miałyby podobne znaczące skutki. W przypadku kontaktów ze spółką Caterpillar, która wykonuje taki zautomatyzowany proces decyzyjny, otrzymają Państwo specjalne powiadomienie przedstawiające w zarysie szczegóły zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych (oraz z zastrzeżeniem sposobu, w jaki one i inne przepisy ustawowe oraz wykonawcze mają zastosowanie i muszą być przestrzegane przez spółkę Caterpillar), mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji z wykorzystaniem Państwa danych osobowych.

Punkt 7. Czy spółka Caterpillar potrzebuje Państwa zgody?

W ograniczonych okolicznościach możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o pisemną zgodę, aby umożliwić nam przetwarzanie niektórych szczególnie wrażliwych danych. Jeśli to zrobimy, przekażemy Państwu szczegółowe informacje na temat danych, które chcielibyśmy uzyskać, oraz powód, dla którego ich potrzebujemy, tak aby mogli Państwo starannie rozważyć, czy chcą Państwo wyrazić na to zgodę. Zgody potrzebujemy również w innych sytuacjach, które wskazano w Tabeli 1.

Należy pamiętać, że wyrażenie przez Państwa zgody na jakąkolwiek prośbę o zgodę z naszej strony nie jest warunkiem zawarcia z nami umowy.

Punkt 8. Co się stanie, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych?

Jeśli nie podadzą nam Państwo na naszą prośbę określonych danych, możemy nie być w stanie wywiązać się z zawartej z Państwem umowy (np. zapłacić lub dostarczyć produktu) bądź możemy nie być w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Punkt 9. Co się stanie, jeśli cel, w jakim spółka Caterpillar zebrała dane osobowe, ulegnie zmianie?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy wykorzystać je z innego powodu i że powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe do celów niepowiązanych, powiadomimy o tym Państwa i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Prosimy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Punkt 10. Czy spółka Caterpillar będzie udostępniać Państwa dane osobowe?

Być może będziemy musieli udostępnić Państwa dane podmiotom zewnętrznym (zgodnie z poniższą definicją), na przykład zewnętrznym usługodawcom czy spółce Caterpillar.

Państwa dane osobowe możemy przesyłać poza Unię Europejską („UE”). W takim przypadku mogą Państwo oczekiwać podobnego poziomu ochrony w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Punkt 11. Które podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać Państwa dane osobowe?

Pojęcie „Podmioty zewnętrzne” oznacza strony trzecie świadczące usługi (w tym zleceniobiorców, wyznaczonych pośredników, ubezpieczycieli i brokerów ubezpieczeniowych) oraz inne podmioty należące do spółki Caterpillar. Oto kilka przykładów:

 • dostawcy, usługodawcy i inni partnerzy, którzy wspierają naszą działalność, np. świadcząc usługi w zakresie infrastruktury technicznej;
 • organy ścigania lub inne instytucje państwowe;
 • podmioty zależne, stowarzyszone i inne podmioty kontrolowane przez spółkę Caterpillar;
 • inni usługodawcy zewnętrzni, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu spółki Caterpillar;
 • podmiot przejmujący (lub podmiot, który jest zainteresowany przejęciem) w przypadku zbycia (lub rozważania zbycia) przez spółkę Caterpillar części działalności.

Punkt 12. Kiedy spółka Caterpillar może udostępniać Państwa dane osobowe w ramach grupy Caterpillar?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać w ramach grupy Caterpillar w ramach naszej regularnej działalności biznesowej i sprawozdawczości, w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy, w celu wsparcia utrzymania systemów, hostingu danych i z innych uzasadnionych powodów biznesowych.

Punkt 13. Dlaczego spółka Caterpillar może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać podmiotom zewnętrznym z następujących powodów:

 • w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, w przypadku gdy takie ujawnienie jest wymagane przez organ regulacyjny lub nadzorczy albo policję bądź właściwy sąd;
 • w przypadku, gdy jest to konieczne do administrowania umową z Państwem lub na rzecz Państwa;
 • do celów audytu, ubezpieczenia i poszukiwania porad w odniesieniu do naszej działalności biznesowej i obsługi roszczeń;
 • w przypadku, gdy mamy w tym inny uzasadniony interes.

Punkt 14. Kiedy spółka Caterpillar będzie przekazywać dane osobowe poza UE?

Gromadzone przez nas Państwa dane osobowe mogą być przesyłane i przechowywane w jednym lub kilku krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników spoza EOG, którzy pracują na rzecz spółki Caterpillar lub naszych zewnętrznych usługodawców. W takich przypadkach będziemy podejmować stosowne kroki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych przez ich odbiorcę zgodnie z wymogami RODO i w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić takiego odpowiedniego poziomu ochrony danych, Państwa dane osobowe będą przesyłane poza EOG tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to uprzednią zgodę.

Punkt 15. Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane w celu ochrony danych osobowych?

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia przed ryzykami, w tym środki mające na celu zapobieganie przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Szczegółowe informacje na temat tych środków można uzyskać na żądanie. Ponadto dostęp do Państwa danych osobowych ograniczamy do tych pracowników, pośredników, zleceniobiorców i innych podmiotów zewnętrznych, które mają potrzebę biznesową ich poznania.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i będziemy powiadamiać Państwa oraz każdy właściwy organ regulacyjny o podejrzewanym naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Punkt 16. Jak długo spółka Caterpillar będzie przechowywać dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych. Szczegóły dotyczące okresów przechowywania dotyczące różnych aspektów Państwa danych osobowych są dostępne w naszej polityce przechowywania danych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich liczbę, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe i odpowiedź na pytanie, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także stosowne wymogi prawne.

Punkt 17. Jaki jest Państwa obowiązek, jeśli chodzi o informowanie spółki Caterpillar o zmianie danych osobowych?

Ważne jest, aby przechowywane przez nas Państwa dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o kontakt z osobą do kontaktu w spółce Caterpillar albo wysłanie e-maila na adres dataprivacy@cat.com w celu poinformowania nas o wszelkich niezbędnych zmianach w Państwa danych osobowych, które są w naszym posiadaniu.

Punkt 18. Jakie są Państwa prawa związane z danymi osobowymi?

W pewnych okolicznościach zgodnie z prawem przysługują Państwu następujące prawa:

 • Żądanie dostępu do Państwa danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą”). Umożliwia to otrzymanie kopii przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądanie korekty przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych przechowywanych przez nas.
 • Żądanie usunięcia Państwa danych osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas o usunięcie lub skasowanie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma powodu, dla którego mielibyśmy je dalej przetwarzać. Mają Państwo również prawo zwrócić się do nas o usunięcie lub skasowanie Państwa danych osobowych w przypadku, gdy skorzystali Państwo z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej).
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy powołujemy się na swój uzasadniony interes (lub interes pomiotu zewnętrznego) i jest coś takiego w Państwa konkretnej sytuacji, co sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na tej podstawie. Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego.
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas o wstrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych, na przykład jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód ich przetwarzania.
 • Żądanie przesłania Państwa danych osobowych innemu podmiotowi.
 • Wniesienie skargi do właściwego organu nadzoru w odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, wnieść sprzeciw lub ograniczyć ich przetwarzanie albo zażądać przesłanie ich kopii innemu podmiotowi, prosimy o kontakt pod adresem dataprivacy@cat.com w celu wszczęcia właściwej procedury.

Nie muszą Państwo wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (ani za skorzystanie z innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli żądanie dostępu jest jednoznacznie nieuzasadnione lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić zastosowania się do danego żądania.

Punkt 19. Czego może potrzebować od Państwa spółka Caterpillar?

Możemy stanąć w obliczu konieczności zażądania od Państwa określonych danych w celu potwierdzenia Państwa tożsamości i zapewnienia prawa dostępu do danych osobowych (lub skorzystania z innych przysługujących Państwu praw). Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa, którego celem jest zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania.

Punkt 20. Jakie jest Państwa prawo do wycofania zgody?

W okolicznościach, w których wyrazili Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie Państwa danych osobowych w określonym celu, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na tę konkretną operację przetwarzania. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt pod adresem dataprivacy@cat.com lub skorzystanie z opcji anulowania subskrypcji, jakie możemy Państwu udostępniać w kontekście naszych operacji przetwarzania danych. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu Państwa zgody nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celu lub celach, na które pierwotnie wyrazili Państwo zgodę, a jeśli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, bezpiecznie się ich pozbędziemy.

Punkt 21. Co się stanie, jeśli do tego dokumentu wprowadzone zostaną zmiany?

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszego Globalnego oświadczenia o poufności danych oraz niniejszego Załącznika w dowolnym czasie, a w przypadku dokonania przez nas istotnych aktualizacji przekażemy Państwu zaktualizowane dokumenty. Możemy również od czasu do czasu powiadamiać Państwa w inny sposób o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

[KONIEC załącznika 1. Osoby, których dane dotyczą spoza systemów zasobów ludzkich — EOG]

Niniejszy załącznik do Globalnego oświadczenia o poufności danych spółki Caterpillar zawiera dodatkowe informacje na temat sposobu, w jaki spółka Caterpillar zbiera, przechowuje, wykorzystuje, przesyła i w inny sposób przetwarza dane osobowe (w tym szczególne kategorie danych osobowych) w określonych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub z tych krajów. Niniejszy załącznik ma zastosowanie do osób, które pozostają w stosunku pracy/zasobów ludzkich ze spółką Caterpillar. Więcej informacji można znaleźć w Globalnym oświadczeniu o poufności danych spółki Caterpillar.

Jeśli osoba zainteresowana znalazła odwołanie do niniejszego załącznika EOG w umowie zawartej ze spółką Caterpillar, wówczas administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z tą umową jest osoba prawna, o której mowa w tej umowie. Dla celów niniejszego załącznika EOG właściwi administratorzy danych są wymienieni w Wykazie A dołączonym do Globalnego oświadczeniu o poufności spółki Caterpillar, w tabeli oznaczonej jako „Administratorzy danych spółki Caterpillar”.

Punkt 1. Jaki jest cel tego załącznika?

Spółka Caterpillar jest zobowiązana do ochrony poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Niniejszy załącznik EOG opisuje sposób, w jaki zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i przesyłamy Państwa dane osobowe w trakcie trwania relacji z nami i po ich ustaniu, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”). Jako administrator danych jesteśmy zobowiązani na mocy przepisów o ochronie danych do przekazania Państwu informacji zawartych w niniejszym załączniku EOG.

Punkt 2. Jakie wrażliwe dane osobowe spółka Caterpillar może zbierać i przetwarzać?

Wrażliwe dane osobowe (zwane również szczególnymi kategoriami danych) wymagają wyższego poziomu ochrony. Są to dane osobowe, które ujawniają lub zawierają: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane zdrowotne, informacje o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej.

Możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać następujące informacje, które mogą obejmować lub być uważane za „szczególne kategorie” danych (zgodnie z powyższą definicją):

 • informacje na temat stanu zdrowia (np. dokumenty dotyczące recept, roszczeń o świadczenia oraz wyjaśnienia dotyczące świadczeń przesłane w związku z roszczeniami) związane m.in. ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym, stanem niepełnosprawności, nieobecności spowodowanej chorobą oraz urlopami w sprawach rodzinnych;
 • informacje podstawowe (np. stan cywilny, informacje o osobach na utrzymaniu, pochodzenie etniczne i/lub narodowość, informacje z weryfikacji przeszłości kredytowej i kryminalnej oraz testów na obecność narkotyków i alkoholu);
 • informacje biometryczne (np. odciski kciuków);
 • przynależność do związków zawodowych.

Punkt 3. Dlaczego spółka Caterpillar wykorzystuje Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są niezbędne do zarządzania i administrowania stosunkiem pracy. Wszystkie kategorie zbieranych danych osobowych są nam potrzebne przede wszystkim po to, abyśmy mogli zarządzać naszymi relacjami z Państwem oraz po to, abyśmy mogli wypełniać nasze zobowiązania prawne i regulacyjne. W pewnych przypadkach możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów własnych lub podmiotów zewnętrznych, pod warunkiem, że Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.

Powody, dla których my lub podmioty zewnętrzne z nami współpracujące będą przetwarzać Państwa dane osobowe, wymieniono w Tabeli 1 poniżej.

Niektóre z tych celów przetwarzania będą się na siebie nakładać i może istnieć kilka celów, które uzasadniają wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych.

Tabela 1. Kategorie, cel i podstawy prawne przetwarzania: Dane z systemów zasobów ludzkich

Kategorie danych osobowych

Cele przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane osób do kontaktu w nagłych wypadkach)

·         Komunikowanie się z pracownikami

·         Umożliwienie realizacji świadczeń

·         Zachowanie przejrzystości dokumentacji biznesowej

·         Realizacja umowy

·         Uzasadniony interes (zarządzanie i komunikowanie się z pracownikami)

Dane identyfikacyjne i weryfikacyjne (w tym numery identyfikacyjne krajowe/podatkowe oraz status pozwolenia na pracę)

·         Spełnianie obowiązków w zakresie zgodności z przepisami

·         Umożliwienie fizycznego lub zdalnego dostępu do obiektów bądź systemów spółki Caterpillar

·         Komunikowanie się z pracownikami

·         Umożliwienie realizacji świadczeń

·         Realizacja umowy

·         Wypełnianie obowiązków prawnych

·         Uzasadniony interes (zarządzanie i komunikowanie się z pracownikami)

Informacje o rachunkach bankowych

·         Komunikowanie się z pracownikami

·         Umożliwienie wypłacania wynagrodzeń i świadczeń

·         Realizacja umowy

·         Wypełnianie obowiązków prawnych

·         Uzasadniony interes (zarządzanie i komunikowanie się z pracownikami)

Informacje motoryzacyjne (np. historia prowadzenia pojazdu, rejestracja pojazdu, numer prawa jazdy)

·         Umożliwienie dostępu do obiektów spółki Caterpillar (np. parking)

·         Zarządzanie pojazdami służbowymi

·         Realizacja umowy

·         Uzasadniony interes (umożliwienie dostępu do obiektów i sprzętu spółki Caterpillar oraz zarządzania nimi)

Informacje o kwalifikacjach zawodowych/kandydata (np. doświadczenie zawodowe, wykształcenie, informacje o referencjach)

·         Ocena i wybór osób do danej roli w spółce Caterpillar

·         Uzasadniony interes (zarządzanie pracownikami)

Ogólna dokumentacja zasobów ludzkich

·         Cele związane z zarządzaniem

·         Cele weryfikacji, niezbędne jako dowód w przypadku jakichkolwiek zapytań/sporów oraz w celu dostarczenia referencji

·         Prowadzenie badań analitycznych w celu przeglądu i lepszego zrozumienia wskaźników utrzymania i spadku lojalności pracowników

·         Zarządzanie kształceniem, szkoleniami i rozwojem

·         Realizacja umowy

·         Wypełnianie obowiązków prawnych

·         Uzasadniony interes (zarządzanie pracownikami)

Informacje związane z zatrudnieniem (np. historia zatrudnienia, oceny wyników, cele, frekwencja, nieobecności w pracy)

·         Monitorowanie i ocena wyników w celu wsparcia decyzji (np. wzrost wynagrodzeń, premie motywacyjne i awanse)

·         Uzasadniony interes (zarządzanie pracownikami)

Bezpieczeństwo i higiena pracy (np. zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu)

·         Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w obiektach

·         Wypełnianie obowiązków prawnych

·         Ochrona żywotnych interesów

·         Uzasadniony interes (utrzymanie bezpieczeństwa)

Dane osobowe uzyskane w wyniku monitorowania lub dochodzenia

·         Zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz innych nieprawidłowości

·         Inne cele związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem

·         Wypełnianie obowiązków prawnych

·         Ochrona żywotnych interesów

·         Uzasadniony interes (zarządzanie pracownikami i bezpieczeństwem)

Dane osobowe przetwarzane w naszych systemach informatycznych

·         Na potrzeby prowadzenia działalności biznesowej

·         Realizacja umowy

·         Uzasadniony interes (zarządzanie procesami i systemami biznesowymi)

 

Punkt 4. Jakie są prawne podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Caterpillar?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy pozwoli nam na to prawo. Przetwarzając Państwa dane osobowe, najczęściej opieramy się na jednej lub kilku z poniższych podstaw:

 • W przypadku, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, którą z Państwem zawarliśmy.
 • W przypadku, gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
 • W przypadku, gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy podmiotów zewnętrznych), a Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.

Państwa dane osobowe możemy również wykorzystywać w następujących sytuacjach, które zdarzają się rzadko:

 • W przypadku, gdy musimy chronić Państwa interesy (lub interesy kogoś innego).
 • W przypadku, gdy jest to konieczne z punktu widzenia interesu publicznego lub do celów urzędowych.
 • W przypadku, gdy uzyskaliśmy Państwa uprzednią zgodę (jest ona wykorzystywana wyłącznie w odniesieniu do przetwarzania dobrowolnego i nie jest wykorzystywana do przetwarzania koniecznego czy obowiązkowego).

Będziemy opierać się na uzasadnionych interesach jako podstawie prawnej przetwarzania poniższych kategorii danych osobowych, a w każdym przypadku określiliśmy uzasadniony interes, na którym bazujemy. (W uzasadnionych przypadkach określamy również dodatkowe podstawy przetwarzania pewnych kategorii danych).

Punkt 5. Jakie są szczególne kategorie danych osobowych wykorzystywanych w spółce Caterpillar?

Państwa szczególne kategorie danych osobowych będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • Informacje dotyczące urlopów, które mogą obejmować urlopy chorobowe lub rodzinne — w celu zachowania zgodności z prawem pracy i innymi przepisami.
 • Informacje o stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego, stanie niepełnosprawności — w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz oceny zdolności do pracy, zapewnienia odpowiednich udogodnień w miejscu pracy, monitorowania i zarządzania nieobecnościami spowodowanymi chorobą oraz przyznawania świadczeń.
 • Informacje o przynależności do związków zawodowych — w celu umożliwienia pobierania składek, prowadzenia list kontaktowych i wykonywania innych czynności biznesowych.
 • Informacje dotyczące pochodzenia etnicznego i/lub narodowości — w celu zachowania zgodności z prawem pracy i innymi przepisami.
 • Informacje związane z danymi biometrycznymi — identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników oraz cele związane z kontrolą dostępu.
 • Informacje z weryfikacji przeszłości zatrudnienia — w celu oceny i wyboru osób do danej roli w spółce Caterpillar.

Możemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych (określone powyżej), ponieważ mamy do tego podstawy prawne (wskazane powyżej) i ponieważ:

 • w ograniczonych okolicznościach mamy na to Państwa wyraźną pisemną zgodę;
 • musimy wykonywać swoje obowiązki lub korzystać z konkretnych praw w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zgodnie z naszym Globalnym oświadczeniem o poufności danych;
 • w przypadku, gdy jest to wymagane w interesie publicznym, na przykład w celu monitorowania równych szans i zgodnie z naszym Globalnym oświadczeniem o poufności danych;
 • w przypadku, gdy jest to konieczne do oceny zdolności do pracy ze względów zdrowotnych, z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń w zakresie poufności.

Rzadziej możemy przetwarzać tego typu informacje, gdy jest to potrzebne w związku z roszczeniami prawnymi lub gdy jest to potrzebne do ochrony Państwa interesów (lub interesów kogoś innego), a Państwo nie są w stanie wyrazić na to zgody, lub gdy informacje te zostały już przez Państwa upublicznione. Takie informacje możemy również przetwarzać w toku uzasadnionych czynności biznesowych przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Punkt 6. Kiedy korzysta się z automatycznego podejmowania decyzji?

 Spółka Caterpillar nie prowadzi w sposób regularny i systematyczny zautomatyzowanego procesu decyzyjnego wywołującego skutki prawne dotyczące osób fizycznych ani takich, które miałyby podobne znaczące skutki. W przypadku kontaktów ze spółką Caterpillar, która wykonuje taki zautomatyzowany proces decyzyjny, otrzymają Państwo specjalne powiadomienie przedstawiające w zarysie szczegóły zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych (oraz z zastrzeżeniem sposobu, w jaki one i inne przepisy ustawowe oraz wykonawcze mają zastosowanie i muszą być przestrzegane przez spółkę Caterpillar), mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji z wykorzystaniem Państwa danych osobowych.

Punkt 7. Czy spółka Caterpillar potrzebuje Państwa zgody?

W ograniczonych okolicznościach możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o pisemną zgodę, aby umożliwić nam przetwarzanie niektórych szczególnie wrażliwych danych. Jeśli to zrobimy, przekażemy Państwu szczegółowe informacje na temat danych, które chcielibyśmy uzyskać, oraz powód, dla którego ich potrzebujemy, tak aby mogli Państwo starannie rozważyć, czy chcą Państwo wyrazić na to zgodę.

Należy pamiętać, że wyrażenie przez Państwa zgody na jakąkolwiek prośbę o zgodę z naszej strony nie jest warunkiem zawarcia z nami umowy.

Punkt 8. Co się stanie, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych?

Jeśli nie podadzą nam Państwo na naszą prośbę określonych danych, możemy nie być w stanie wywiązać się z zawartej z Państwem umowy (np. zapłacić lub zrealizować świadczenia) bądź możemy nie być w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych (np. zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy).

Punkt 9. Co się stanie, jeśli cel, w jakim spółka Caterpillar zebrała dane osobowe, ulegnie zmianie?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy wykorzystać je z innego powodu i że powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe do celów niepowiązanych, powiadomimy o tym Państwa i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Prosimy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Punkt 10. Czy spółka Caterpillar będzie udostępniać Państwa dane osobowe?

Być może będziemy musieli udostępnić Państwa dane podmiotom zewnętrznym (zgodnie z poniższą definicją), na przykład zewnętrznym usługodawcom czy spółce Caterpillar.

Państwa dane osobowe możemy przesyłać poza Unię Europejską („UE”). W takim przypadku mogą Państwo oczekiwać podobnego poziomu ochrony w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Punkt 11. Które podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać Państwa dane osobowe?

Pojęcie „Podmioty zewnętrzne” oznacza strony trzecie świadczące usługi (w tym zleceniobiorców, wyznaczonych pośredników, ubezpieczycieli i brokerów ubezpieczeniowych) oraz inne podmioty należące do spółki Caterpillar. Oto kilka przykładów:

 • dostawcy, usługodawcy i inni partnerzy, którzy wspierają naszą działalność, np. świadcząc usługi w zakresie infrastruktury technicznej;
 • organy ścigania lub inne instytucje państwowe;
 • podmioty zależne, stowarzyszone i inne podmioty kontrolowane przez spółkę Caterpillar;
 • inni usługodawcy zewnętrzni, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu spółki Caterpillar;
 • podmiot przejmujący (lub podmiot, który jest zainteresowany przejęciem) w przypadku zbycia (lub rozważania zbycia) przez spółkę Caterpillar części działalności.

Punkt 12. Kiedy spółka Caterpillar może udostępniać Państwa dane osobowe w ramach grupy Caterpillar?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać w ramach grupy Caterpillar w ramach naszej regularnej działalności biznesowej i sprawozdawczości, w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy, w celu wsparcia utrzymania systemów, hostingu danych i z innych uzasadnionych powodów biznesowych. Oto kilka przykładów:

 • lista płac;
 • realizacja i administracja świadczeń (w tym emerytur);
 • oceny stanu zdrowia i medycyny pracy dotyczące zdolności do pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (np. oceny stanowisk pracy);
 • roszczenia i powiadomienia ubezpieczeniowe;
 • realizacja i administracja ocen rekrutacyjnych, szkoleń i rozwoju zawodowego;
 • usługi biblioteczne i badawcze, takie jak subskrypcje czy członkostwo;
 • dostęp i utrzymanie bezpieczeństwa budynków;
 • biura podróży;
 • usługi telekomunikacyjne i informacyjne, takie jak nasz system powiadamiania o sytuacjach awaryjnych związanych z ciągłością działalności;
 • archiwizacja dokumentacji papierowej;
 • usługi informatyczne.

Punkt 13. Dlaczego spółka Caterpillar może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać podmiotom zewnętrznym z następujących powodów:

 • w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, w przypadku gdy takie ujawnienie jest wymagane przez organ regulacyjny lub nadzorczy albo policję bądź właściwy sąd;
 • w przypadku, gdy jest to konieczne do administrowania umową, stosunkiem pracy i wszelkimi związanymi z tym świadczeniami związanymi z Państwem;
 • do celów audytu, ubezpieczenia i poszukiwania porad w odniesieniu do naszej działalności biznesowej i obsługi roszczeń;
 • w przypadku, gdy mamy w tym inny uzasadniony interes.

Punkt 14. Kiedy spółka Caterpillar będzie przekazywać dane osobowe poza UE?

Gromadzone przez nas Państwa dane osobowe mogą być przesyłane i przechowywane w jednym lub kilku krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników spoza EOG, którzy pracują na rzecz spółki Caterpillar lub naszych zewnętrznych usługodawców. W takich przypadkach będziemy podejmować stosowne kroki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych przez ich odbiorcę zgodnie z wymogami RODO i w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić takiego odpowiedniego poziomu ochrony danych, Państwa dane osobowe będą przesyłane poza EOG tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to uprzednią zgodę.

Punkt 15. Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane w celu ochrony danych osobowych?

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia przed ryzykami, w tym środki mające na celu zapobieganie przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Szczegółowe informacje na temat tych środków można uzyskać na żądanie. Ponadto dostęp do Państwa danych osobowych ograniczamy do tych pracowników, pośredników, zleceniobiorców i innych podmiotów zewnętrznych, które mają potrzebę biznesową ich poznania.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i będziemy powiadamiać Państwa oraz każdy właściwy organ regulacyjny o podejrzewanym naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Punkt 16. Jak długo spółka Caterpillar będzie przechowywać dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych. Szczegóły dotyczące okresów przechowywania różnych aspektów Państwa danych osobowych są dostępne w naszej polityce przechowywania danych, którą można uzyskać w dziale zasobów ludzkich. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich liczbę, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe i odpowiedź na pytanie, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także stosowne wymogi prawne.

Gdy przestaną Państwo być pracownikami etatowymi, pracownikami lub zleceniobiorcami spółki Caterpillar, zachowamy, a następnie bezpiecznie zniszczymy Państwa dane osobowe zgodnie z naszą polityką przechowywania danych.

Punkt 17. Jaki jest Państwa obowiązek, jeśli chodzi o informowanie spółki Caterpillar o zmianie danych osobowych?

Ważne jest, aby przechowywane przez nas Państwa dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o kontakt z przedstawicielem działu zasobów ludzkich w sprawie stosownej procedury poinformowania nas o wszelkich niezbędnych zmianach w Państwa danych osobowych, które są w naszym posiadaniu.

Punkt 18. Jakie są Państwa prawa związane z danymi osobowymi?

W pewnych okolicznościach zgodnie z prawem przysługują Państwu następujące prawa:

 • Żądanie dostępu do Państwa danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą”). Umożliwia to otrzymanie kopii przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądanie korekty przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych przechowywanych przez nas.
 • Żądanie usunięcia Państwa danych osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas o usunięcie lub skasowanie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma powodu, dla którego mielibyśmy je dalej przetwarzać. Mają Państwo również prawo zwrócić się do nas o usunięcie lub skasowanie Państwa danych osobowych w przypadku, gdy skorzystali Państwo z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej).
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy powołujemy się na swój uzasadniony interes (lub interes pomiotu zewnętrznego) i jest coś takiego w Państwa konkretnej sytuacji, co sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na tej podstawie. Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego.
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas o wstrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych, na przykład jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód ich przetwarzania.
 • Żądanie przesłania Państwa danych osobowych innemu podmiotowi.
 • Wniesienie skargi do właściwego organu nadzoru w odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, wnieść sprzeciw lub ograniczyć ich przetwarzanie albo zażądać przekazania przez nas ich kopii innemu podmiotowi, prosimy o kontakt z lokalnym, regionalnym lub korporacyjnym przedstawicielem działu zasobów ludzkich albo pod adresem dataprivacy@cat.com w celu wszczęcia właściwej procedury.

Nie muszą Państwo wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (ani za skorzystanie z innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli żądanie dostępu jest jednoznacznie nieuzasadnione lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić zastosowania się do danego żądania.

Punkt 19. Czego może potrzebować od Państwa spółka Caterpillar?

Możemy stanąć w obliczu konieczności zażądania od Państwa określonych danych w celu potwierdzenia Państwa tożsamości i zapewnienia prawa dostępu do danych osobowych (lub skorzystania z innych przysługujących Państwu praw). Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa, którego celem jest zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania.

Punkt 20. Jakie jest Państwa prawo do wycofania zgody?

W ograniczonych okolicznościach, w których wyrazili Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie Państwa danych osobowych w określonym celu, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na tę konkretną operację przetwarzania. Aby wycofać zgodę, należy skontaktować się z lokalnym, regionalnym lub korporacyjnym przedstawicielem działu zasobów ludzkich. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu Państwa zgody nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celu lub celach, na które pierwotnie wyrazili Państwo zgodę, a jeśli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, bezpiecznie się ich pozbędziemy.

Punkt 21. Co się stanie, jeśli do tego dokumentu wprowadzone zostaną zmiany?

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszego Globalnego oświadczenia o poufności danych oraz niniejszego Załącznika w dowolnym czasie, a w przypadku dokonania przez nas istotnych aktualizacji przekażemy Państwu zaktualizowane dokumenty. Możemy również od czasu do czasu powiadamiać Państwa w inny sposób o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

[KONIEC załącznika 2. Osoby, których dane dotyczą z systemów zasobów ludzkich — EOG]

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktuContact

Caterpillar Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar (U.K.) Limited

Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Anchor Coupling Inc.

5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States

United States

 

Asia Power Systems (Tianjin) Ltd.

No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

AsiaTrak (Tianjin) Ltd.

169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

Banco Caterpillar S.A.

Rua Henri Dunant, 1383, Edificio Golden Tower - 17 Andar, Sao Paulo Sao Paulo 04709-111, Brazil

Brazil

 

Bucyrus (Huainan) Machinery Co., Ltd. (CGM HK 60%)

Huainan Economical & Technical Development Zone, Huainan, Peoples Republic of China

China

 

Bucyrus International (Chile) Limitada

Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile

Chile

 

Bucyrus International (Peru) S.A.

Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru

Peru

 

Cat Rental Kyushu Ltd.

6-1, Harisurihigashi 3-chome, Chikushino-shi Fukuoka-ken 818-0025, Japan

Japan

 

Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited

Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa

South Africa

 

Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd.

1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China)

China

 

Caterpillar (China) Investment Co., Ltd.

Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd.

No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Newberry)

284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States

United States

 

Caterpillar (NI) Limited

Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland

Northern Ireland

 

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd.

A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd.

No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd.

Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand

Thailand

 

Caterpillar (Tongzhou) Co., Ltd.

No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Wujiang) Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Zhengzhou) Ltd.

Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Asia Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Belgium S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B-6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda.

Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Brasil Ltda.

Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Castings Kiel GmbH

Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany

Germany

 

Caterpillar Centro de Formacion, S.L.

Finca la Candelaria, Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain

Spain

 

Caterpillar Commercial Northern Europe Limited

Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Commercial S.A.R.L.

84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France

France

 

Caterpillar Commercial Services S.A.R.L.

40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France

France

 

Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A.

Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium

Belgium

 

Caterpillar East Japan Ltd.

32-2, Honcho 1 Chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Caterpillar Emissions Solutions Inc.

2600 Camino Entrada, Santa Fe, New Mexico 87507, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.

11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Energy Solutions GmbH

Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany

Germany

Inspektor ochrony danych: Beatrice Brauchler (DPO)

Caterpillar Energy Solutions Inc.

1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions, S.A.

Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain

Spain

 

Caterpillar Energy Systems Technology ( Beijing) Co., Ltd.
Formerly known as MWM (Beijing) Co., Ltd.

CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Finance France S.A.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France

France

 

Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

SBS Tower 14F, 4-10-1 Yoka, Setagaya-ku, Tokyo  158-0097, Japan

Japan

 

Caterpillar Financial Commercial Account Corporation

2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001

United States

 

Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C.

Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain

Spain

 

Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership

69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan)

Kazakhstan

 

Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd.

Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China

China

 

Caterpillar Financial New Zealand Limited

Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand

New Zealand

 

Caterpillar Financial Nordic Services AB

PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Financial Renting S.A.

Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain

Spain

 

Caterpillar Financial SARL

Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited

Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates

United Arab Emirates

 

Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c.

Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Ireland

 

Caterpillar Financial Services (UK) Limited

The Phoenix Building, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull B90 8BG, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Financial Services Argentina S.A.

Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina

Argentina

 

Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd.

14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L.

Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Financial Services Corporation

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States

United States

 

Caterpillar Financial Services CR, s.r.o.

Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic

Czech Republic

 

Caterpillar Financial Services GmbH

Lise-Meitner, Street 3, Ismaning  D-85737, Germany

Germany

 

Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee

3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada

Canada

 

Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd.

No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia

Malaysia

 

Caterpillar Financial Services Netherlands B.V.

Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands

Netherlands

 

Caterpillar Financial Services Norway AS

Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway

Norway

 

Caterpillar Financial Services Philippines Inc.

#13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines

Philippines

 

Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.

51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland

Poland

 

Caterpillar Financial Ukraine LLC

34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine

Ukraine

 

Caterpillar Fluid Systems S.r.l.

Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy

Italy

 

Caterpillar Forest Products Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar France S.A.S.

40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France

France

 

Caterpillar Global Mining America LLC

2045 West Pike Street, Houston Pennsylvania 15324-1010 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Colombia S.A.S.

Cra. 7 No. 71-52, Torre b, Piso 9, Bogota, Colombia

Colombia

 

Caterpillar Global Mining Equipamentos De Mineracao do Brasil Ltda.

Rua Maria Luiza Santiago, 200 21º andar, Belo Horizonte   30360740, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Global Mining Europe GmbH

Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany

Germany

Inspektor ochrony danych: Claudia Panse (DPO)

 

Caterpillar Global Mining Field Services LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek, Wisconsin 53154,United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Highwall Miners LLC

351 Ragland Road, Beckley West Virginia 25801, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining HMS GmbH

Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany

Germany

Inspektor ochrony danych: Michael Jozwiak (DPO)

 

Caterpillar Global Mining LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek  Wisconsin 53154, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Mexico LLC

10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States

United States

 

Caterpillar Group Services S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd.

2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary

Hungary

 

Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l.

Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy

Italy

 

Caterpillar Insurance Co. Ltd.

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States

United States

 

 

Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Services del Peru S.A.

Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru

Peru

 

Caterpillar Japan LLC

SBS Tower, 10-1 Yoga 4-Chome Setagaya-ku, Tokyo Tokyo 158-8530, Japan

Japan

 

Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L.

Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile

Chile

 

Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L.

Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Leasing (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand

Thailand

 

Caterpillar Leasing Chile, S.A.

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd.

500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Logistics (UK) Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Logistics Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Cateprillar Luxembourg S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Marine Power UK Limited

22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd.

333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Maroc SARL

Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco

Morocco

 

Caterpillar Materiels Routiers SAS

21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France

France

 

Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada

Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd.

Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG

Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany

Germany

 

Caterpillar Motoren Henstedt Ulzburg GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany

Germany

 

Caterpillar Motoren Rostock GmbH

Werftallee 3, Rostock 18119, Germany

Germany

 

Caterpillar of Canada Corporation

3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada

Canada

 

Caterpillar Operator Training Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Panama Services S.A.

Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Paving Products Inc.

9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States

United States

 

Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Poland Sp. z o.o.

U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland

Poland

 

Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.

Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Propulsao Maritima do Brasil Ltda

Av. Marechal Camara 160, CONJ 1607, Rio de Janeiro  20.020-080 Centro, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Propulsion AB

Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Propulsion LQ Pte Ltd

85 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Production AB

Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion Pte Ltd

86 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd

87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd.

Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd.

Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Remanufacturing Services Radom Poland Sp. z o.o.

ul Kozienicka 97, 26-600, Radom  26-610, Poland

Poland

 

Caterpillar Renting France S.A.S.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France

France

 

Caterpillar SARL

Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Services Germany GmbH

Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany

Germany

 

Caterpillar Servicios Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Servizi Italia Srl

Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Shrewsbury Limited

Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Skinningrove Limited

Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Solution Engineering Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd.

Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa

South Africa

 

Caterpillar Special Services Belgium S.P.R.L.

Avenue Des Etats Unis 1, Gosselies  6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Tianjin Ltd.

No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Tohoku Ltd.

1-8, Kamisugi 2-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken  9800011, Japan

Japan

 

Caterpillar Transmissions France S.A.R.L.

445 Boulevard de l'Europe, Artoipole, Monchy-le-Preux  62118, France

France

 

Caterpillar Tunneling Canada Holding Ltd.

3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada

Canada

 

Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd.

No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Used Equipment Services Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar West Japan Ltd.

1-23, Shimoi-cho, Ibaraki-shi, Osaka-fu 5670066, Japan

Japan

 

Caterpillar Work Tools B.V.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

Netherlands

 

Caterpillar Work Tools, Inc.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

United States

 

Caterpillar Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Centre de Distribution de Wallonie SPRL (Cediwal SPRL)

Rue L. Bleriot 9, Gosselies Hainaut 6041, Belgium

Belgium

 

ECM S.p.A.

Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29

Frazione Cantagrillo

Italy

 

EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG

Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany

Germany

 

Leading Edge Hydraulic Systems Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, National Hi-tech Industry Development Zone, Wuxi Jiangsu Province 214028, Peoples Republic of China

China

 

Mec-Track S.r.l.

Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy

Italy

 

Motoren Steffens GmbH

Geefacker 63, Kleve 47533, Germany

Germany

 

MWM Austria GmbH

Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria

Austria

 

MWM Benelux B.V.

Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands

Netherlands

 

MWM Energy Hungaria Kft.

Ezred u. 1-3. H-1044, Budapest, Hungary

Hungary

 

MWM France S.A.S.

99 Avenue Louis Roche 
Gennevilliers 92230 (France)

France

 

P. T. Solar Services Indonesia

Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia

Indonesia

 

Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore

Singapore

 

Perkins Engines Company Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Perkins Engines, Inc.

11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States

United States

 

Perkins Motores do Brasil Ltda.

Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil

Brazil

 

Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd.

No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Perkins Shibaura Engines (Wuxi) Co., Ltd.

No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China

China

 

Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios Ltda.

Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2, Jardim Padre Anchieta, Diadema Sao Paulo 09951-270, Brazil

Brazil

 

Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda.

City of Sete Lagoas, State of Minas Gerais
at Street Padre Tercisio Gonclaves 
s/n, Cida Deus 35.703-387 (Brazil)

Brazil

 

PT Caterpillar Finance Indonesia

Jl. Raya Naragong KM., 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

PT. Bucyrus Indonesia

Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia

Jl. Raya Naragong KM. 
19 Cileungsi Bogor 
Jawa Barat 16820 Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia Batam

Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia

Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

Pyroban (Suzhou) Safety Systems Co., Ltd.

Area B2 Section A, Weiting Industry Zone, No. 9 Weixin Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Peoples Republic of China

China

 

Pyroban Benelux B.V.

24-26 3341 Lt Postbus, AE Hendrik Ido Ambacht P Iva, NL 008884924B01, Netherlands

Netherlands

 

Pyroban Group Limited

Endeavor Works, Dolphin Road, Shoreham-By-Sea, West Sussex  BN43 6QG, England & Wales

United Kingdom

 

SCM Singapore Holdings Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore

Singapore

 

Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd.

Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China

China

 

Solar Turbines (Thailand) Ltd.

No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand

Thailand

 

Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee

2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada

Canada

 

Solar Turbines Central Asia Limited Liability Partnership

38 Tulebaev Street, Almaty  050004, Kazakhstan

Republic of Kazakhstan

 

Solar Turbines EAME s.r.o.

Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic

Czech Republic

 

Solar Turbines Egypt Limited Liability Company

44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt

Egypt

 

Solar Turbines Europe S.A.

Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Solar Turbines Incorporated

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines International Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd

Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia

Malaysia

 

Solar Turbines Middle East Limited

PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE

United Arab Emirates

 

Solar Turbines Services Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Services Nigeria Limited

Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria

Nigeria

 

Solar Turbines Services of Argentina S.R.L.

Maipu 1210, Buenos Aires Argentina

Argentina

 

Solar Turbines Switzerland Sagl - formerly known as Turbomach S.A.

Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland

Switzerland

 

Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited

48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago

Trinidad & Tobago

 

Solar Turbines West-Africa SARL

Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon

Gabon

 

Tangshan DBT Machinery Co., Ltd.

No. 2 Gangyao Road, Tangshan  63027, Peoples Republic of China

China

 

Tokyo Rental Ltd.

32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Turbinas Solar de Columbia S.A.

Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia

Colombia

 

Turbinas Solar de Venezuela, C.A.

Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela

Venezuela

 

Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited

Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey

Turkey

 

Turbomach France S.A.R.L.

11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France

France

 

Turbomach GmbH

Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany

Germany

 

Turbomach Netherlands B.V.

Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands

Netherlands

 

Turbomach Pakistan (Private) Limited

32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan

Pakistan

 

Turbomach S.A. Unipersonal

via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland

Spain

 

Turbomach S.r.L.

via Battistini 21A,Parma 43100 Italy

Italy

 

Turbomach Sp.Zo.o.

ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland

Poland

 

Turner Powertrain Systems Limited

Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales

United Kingdom

 

Kemper Valve & Fittings Corp.

3001 Darrell Road 
Island Lake Illinois 60042 (United States)

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC - may not have employees

100 NE Adams St 
Peoria Illinois 61629 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Equipment LLC

3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States

United States

 

Caterpillar Financial Dealer Funding LLC

2120 West End Avenue 
Nashville Tennessee 37203 
United States

United States