Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar

Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar

Ngày hiệu lực: ngày 25 tháng 5 năm 2018

Được cập nhật vào ngày 07 tháng 11 năm 2023

Tuyên bố về Quyền riêng tư này mô tả cách thức mà Caterpillar thu thập, lưu trữ, sử dụng và chuyển thông tin cá nhân. Tuyên bố về Quyền riêng tư này phản ánh các giá trị và nguyên tắc được thể hiện trong Các Giá trị Hiện hữu của Chúng tôi (Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của Caterpillar).

Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho các công ty con, bên liên kết, và các pháp nhân khác do Caterpillar Inc. chi phối như được xác định trong Biểu A (Danh sách các Bên Kiểm soát Dữ liệu / Pháp nhân của Caterpillar) (gọi chung là "Caterpillar"). Tuyên bố về Quyền riêng tư này chỉ áp dụng khi Caterpillar đang thu thập hoặc bằng cách khác xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích của Caterpillar (tức là khi Caterpillar (một mình hoặc cùng với các pháp nhân khác) là bên kiểm soát và do đó xác định mục đích và cách thức xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào). Tuyên bố về Quyền riêng tư này không áp dụng khi Caterpillar đang thu thập hoặc bằng cách khác xử lý thông tin cá nhân thay mặt cho một công ty khác, chẳng hạn như các đại lý, nhà cung cấp, và khách hàng của Caterpillar.

Pháp nhân Caterpillar được áp dụng mà là "bên kiểm soát" dữ liệu của quý vị là pháp nhân mà quý vị có mối quan hệ, bao gồm, ví dụ, với tư cách là khách hàng (ví dụ: công ty Caterpillar được đề cập trong đơn đặt hàng hoặc thỏa thuận khác của quý vị với Caterpillar), người lao động (ví dụ: công ty Caterpillar mà quý vị đang cố gắng hoặc đã giao kết mối quan hệ [lao động]), hoặc nhà cung cấp (ví dụ: công ty Caterpillar mà quý vị đang cố gắng hoặc đã giao kết mối quan hệ nhà cung cấp). Caterpillar khuyến khích việc định kỳ rà soát Tuyên bố về Quyền riêng tư này để biết về bất kỳ thay đổi nào.

Để thuận tiện, trong một số mục, Tuyên bố về Quyền riêng tư này được sắp xếp theo nhóm chủ thể dữ liệu được xác định bên dưới. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, quý vị có thể không hoàn toàn phù hợp với bất kỳ một nhóm nào (ví dụ: nhiều hơn một nhóm có thể được áp dụng cho quý vị hoặc quý vị có thể không phải là khách hàng của Caterpillar, nhưng mục khách hàng lại phù hợp nhất với quý vị). Vui lòng rà soát toàn bộ nội dung phù hợp với mối quan hệ của quý vị với Caterpillar. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin cá nhân của các cá nhân:

 • Là ứng cử viên xin vào làm việc tại, hoặc là người lao động của, Caterpillar (có nghĩa là nhân viên, nhân sự, và nhân công) hoặc những người khác hiện tại hoặc trước đây được tuyển dụng để thực hiện công việc cho Caterpillar, bao gồm cả người lao động tạm thời (gọi chung là "người lao động");
 • Có liên kết với khách hàng của Caterpillar, bao gồm đại lý, khách hàng của đại lý, nhà phân phối, khách hàng của nhà phân phối, khách hàng mua hàng trực tiếp, đại diện bán hàng và các hình thức đại lý khác (gọi chung là "khách hàng"); và
 • Có liên kết với các nhà cung cấp của Caterpillar, chẳng hạn như người lao động của nhà cung cấp (nhân công tạm thời, nhân viên, nhân sự, và nhà thầu, v.v.) (gọi chung là "nhà cung cấp").

Trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, thuật ngữ "xử lý" có nghĩa là bất kỳ hoạt động nào được thực hiện đối với thông tin cá nhân, bao gồm, ví dụ, thu thập, lưu trữ, sửa đổi, chuyển hoặc bằng cách khác sử dụng thông tin đó. Ngoài ra, Tuyên bố về Quyền riêng tư này không áp dụng cho các thông tin khác (không phải Thông tin Cá nhân) mà Caterpillar có thể thu thập hoặc xử lý theo cách khác. Để biết thêm thông tin về các thông tin khác mà Caterpillar có thể thu thập hoặc xử lý, vui lòng xem Tuyên bố về Quản trị Dữ liệu của Caterpillar.

Ngoài Tuyên bố về Quyền riêng tư này, một số hệ thống, ứng dụng và quy trình của Caterpillar có thể chứa các thông báo về quyền riêng tư của riêng mình, trong đó cung cấp thêm chi tiết về thông tin cá nhân cụ thể nào được thu thập và cách thức mà thông tin đó được lưu trữ, sử dụng và chuyển.

Một số lãnh thổ tài phán có thể cấm hoặc hạn chế việc thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ các nhóm thông tin cá nhân cụ thể; theo đó, Tuyên bố về Quyền riêng tư này mô tả các thông lệ hoạt động của chúng tôi có thể bị giới hạn bởi các luật đó và/hoặc được làm rõ thêm trong bất kỳ phụ lục về quốc gia cụ thể nào áp dụng cho quý vị và được đính kèm Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Khi có mâu thuẫn với Tuyên bố về Quyền riêng tư này, các phụ lục đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cho mục đích của Tuyên bố về Quyền riêng tư này, thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân cụ thể hoặc xác định hoặc có thể xác định một cá nhân cụ thể. Nói cách khác, đó là bất kỳ phần thông tin nào có thể được liên kết đến quý vị. Một số lãnh thổ tài phán có thể cấm hoặc hạn chế việc thu thập các nhóm thông tin cá nhân cụ thể. Còn phụ thuộc vào pháp luật sở tại và bất kỳ phụ lục đính kèm nào, ví dụ về thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Thông tin Liên lạc (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, (các) thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp);
 • Số An sinh Xã hội hoặc số định danh quốc gia/mã số người nộp thuế khác;
 • Thông tin Định danh và Xác minh (ví dụ: ảnh, bằng lái xe, hộ chiếu, các bằng chứng về danh tính khác);
 • Dữ liệu An ninh Thông tin (ví dụ: nội dung trao đổi được tạo lập, lưu trữ hoặc truyền tải bởi một người sử dụng thiết bị công nghệ thông tin hoặc truyền thông của Caterpillar);
 • Thông tin để thực hiện các hạng mục như, nhưng không giới hạn ở, liên lạc, hợp đồng, đơn đặt hàng, thanh toán và các khoản phải thu; và
 • Các thông tin khác cần thiết để tuân thủ pháp luật áp dụng, bao gồm lệnh khám xét, giấy triệu tập hoặc lệnh của tòa án hợp lệ.

Các nhóm cá nhân khác nhau có thể được thu thập thêm thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Khách hàng:

 • Thông tin Liên hệ Doanh nghiệp (ví dụ: tên công ty, địa chỉ, số điện thoại);
 • Thông tin Liên hệ Đại diện Cá nhân: (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email);
 • Thông tin thanh toán (ví dụ: dữ liệu tài khoản tài chính, hóa đơn, biên lai);
 • Thông tin Quản lý Quan hệ Khách hàng (ví dụ: thông tin cần thiết để điền vào hồ sơ của khách hàng hoặc để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiếp thị tự động);
 • Thông tin về Sửa chữa (ví dụ: nhu cầu và trạng thái sửa chữa);
 • Thông tin về Bảo hành (ví dụ: lịch sử mua hàng, bảo hành gia hạn); và
 • Thông tin về sự Hài lòng của Khách hàng.

Caterpillar có thể nhận được thông tin về thiết bị mà có thể dùng để định danh cá nhân bởi một bên khác, ví dụ: chủ sở hữu thiết bị, nhưng trong hầu hết các trường hợp, Caterpillar sẽ không phải là bên kiểm soát thông tin đó.

Người lao động:

 • Thông tin Lý lịch (ví dụ: ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin người phụ thuộc, dân tộc và/hoặc quốc tịch);
 • Thông tin Cư trú (ví dụ: tình trạng giấy phép lao động);
 • Thông tin Tài khoản Tài chính;
 • Thông tin Chứng nhận Quá trình Làm việc (ví dụ: thư giới thiệu hoặc thư chứng nhận, hoặc báo cáo do người sử dụng lao động hoặc đồng nghiệp cũ cung cấp);
 • Thông tin Kiểm tra Lý lịch (ví dụ: kiểm tra lý lịch tín dụng và tội phạm, xét nghiệm ma túy và rượu);
 • Thông tin Sức khỏe (ví dụ: hồ sơ kê đơn, yêu cầu nhận quyền lợi, và Giải thích về Quyền lợi được gửi liên quan đến yêu cầu);
 • Thông tin Sinh trắc học (ví dụ: dấu vân tay);
 • Việc tham gia Công đoàn;
 • Thông tin về Phương tiện Đi lại (ví dụ: lịch sử lái xe, đăng ký xe, số giấy phép lái xe);
 • Thông tin về Trình độ Chuyên môn (ví dụ: kinh nghiệm làm việc, giáo dục); và
 • Thông tin Liên quan đến Việc làm (ví dụ: lịch sử làm việc, biểu mẫu thông tin nhân viên mới tuyển dụng, kỹ năng, giáo dục và đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc, mục tiêu, sự có mặt, vắng mặt nơi làm việc, chế độ nghỉ phép và xin nghỉ phép, lịch sử thù lao, báo cáo thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc, các vấn đề kỷ luật, và khiếu nại).

Nhà cung cấp:

 • Thông tin Cư trú (ví dụ: tình trạng giấy phép lao động);
 • Thông tin Tài khoản Tài chính;
 • Thông tin Lý lịch (ví dụ: thẩm tra chi tiết)
 • Thông tin về Trình độ Chuyên môn (ví dụ: kinh nghiệm làm việc, giáo dục);
 • Thông tin Chứng nhận Quá trình Làm việc (ví dụ: thư giới thiệu hoặc thư chứng nhận, hoặc báo cáo do người sử dụng lao động hoặc đồng nghiệp cũ cung cấp); và
 • Thông tin Sinh trắc học (ví dụ: dấu vân tay).

Tùy thuộc vào pháp luật sở tại được áp dụng, một số thông tin cá nhân do Caterpillar thu thập có thể được coi là "thông tin cá nhân nhạy cảm" (tức là thông tin cá nhân cần được bảo vệ bổ sung).

Ngoài ra, trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi quý vị là chủ sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân, thì thông tin về công ty của quý vị có thể được coi là thông tin cá nhân. Thông tin này có thể bao gồm thông tin doanh nghiệp (ví dụ: địa chỉ văn phòng), thông tin tài khoản tài chính (ví dụ: thông tin tài khoản ngân hàng, tài liệu tham chiếu thương mại, báo cáo tài chính), tài sản (ví dụ: quyền sở hữu tài sản), xếp hạng tín dụng, mã số thuế, và phân loại về sự đa dạng [về người lao động].

Caterpillar có thể sử dụng thông tin ẩn danh (hoặc được khử định danh), có nguồn gốc từ thông tin cá nhân, nhưng ở dạng ẩn danh mà không thể được dùng để định danh một cá nhân cụ thể. Thông tin được khử định danh này không được coi là thông tin cá nhân cho các mục đích của Tuyên bố về Quyền riêng tư này và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Tuy nhiên, nếu thông tin đó được sử dụng hoặc định dạng theo cách thức mà thông tin đó có thể được dùng để định danh một cá nhân cụ thể, thì thông tin sẽ được coi là thông tin cá nhân tùy trường hợp phù hợp.

Caterpillar thu thập thông tin cá nhân trong nhiều bối cảnh khác nhau từ các nhóm cá nhân khác nhau.

Khách hàng (trực tiếp hoặc, trong một số trường hợp, thông qua các bên thứ ba) có thể cung cấp thông tin cá nhân thông qua mối quan hệ kinh doanh liên quan đến việc mua, tiếp thị, hoặc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của Caterpillar. Điều này bao gồm, ví dụ, gửi thông tin cá nhân như một phần của đề xuất, hợp đồng, nhận và sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm (bao gồm cả dịch vụ sửa chữa và bảo hành), và có khả năng là thông qua việc truy cập hệ thống Caterpillar hoặc giám sát các quy trình của Caterpillar. Trong suốt thời gian tồn tại mối quan hệ khách hàng, Caterpillar có quyền yêu cầu, khi cần, các hình thức thông tin cá nhân khác cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho các mục đích được mô tả dưới đây.

Người lao động có thể cung cấp thông tin cá nhân trực tiếp trong quá trình nộp đơn xin việc và làm quen với công việc, trong suốt thời gian làm việc và, trong một số trường hợp được phép, khi kết thúc quan hệ lao động. Ngoài ra, Caterpillar có thể thu thập thông tin được mô tả ở trên từ bên thứ ba, ví dụ, khi chúng tôi liên hệ theo thông tin chứng nhận quá trình làm việc do người lao động cung cấp cho Caterpillar, hoặc khi chúng tôi có được thông tin kiểm tra lý lịch theo chính sách của chúng tôi và pháp luật áp dụng liên quan đến đơn xin việc hoặc quy trình làm quen với công việc của người lao động. Phần lớn thông tin này được tự nguyện cung cấp cho Caterpillar như một điều kiện làm việc để tạo điều kiện thuận lợi cho Caterpillar quản lý mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, đây là điều rất quan trọng đối với thành công chung của chúng ta.

Nhà cung cấp có thể cung cấp thông tin cá nhân thông qua mối quan hệ kinh doanh liên quan đến việc mua, tiếp thị hoặc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của Caterpillar. Điều này bao gồm, ví dụ, gửi thông tin cá nhân như một phần của đề xuất, hợp đồng, giao các dịch vụ hoặc sản phẩm, và có khả năng là thông qua việc truy cập hệ thống Caterpillar hoặc giám sát các quy trình của Caterpillar. Trong suốt thời gian tồn tại mối quan hệ nhà cung cấp, Caterpillar có quyền yêu cầu, khi cần, các hình thức thông tin cá nhân khác cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho các mục đích được mô tả dưới đây.

Ngoài ra, đối với những cá nhân đến cơ sở hoặc địa điểm của Caterpillar, hình ảnh hoặc video có thể được ghi lại (ví dụ: camera truyền hình mạch kín hoặc camera quan sát - CCTV).

Caterpillar xử lý thông tin cá nhân của quý vị khi được phép làm như vậy theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu được áp dụng, bao gồm nhằm mục đích phục vụ lợi ích hợp pháp của mình, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của Caterpillar, và trong trường hợp quý vị đã đồng ý cho Caterpillar thực hiện điều đó.

Trong một số trường hợp, sự đồng ý của quý vị đối với việc thu thập thông tin cá nhân của quý vị có thể được cung cấp theo cách thức phù hợp với bối cảnh, nghĩa là sự đồng ý đó có thể được cung cấp bằng lời nói, bằng văn bản, bằng phương thức điện tử hoặc — khi được pháp luật sở tại cho phép — có thể được ngầm định khi mục đích được thể hiện rõ ràng khi xét đến các tình huống hiện hữu và quý vị tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân của mình. Còn phụ thuộc vào pháp luật sở tại, và như có thể được nêu rõ trong các phụ lục về quốc gia cụ thể được đính kèm, có thể có những trường hợp mà Caterpillar phải nhận được sự đồng ý rõ ràng từ quý vị. Sự đồng ý như trên là sự lựa chọn của quý vị và hoàn toàn tự nguyện. Trong một số trường hợp, quý vị có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc Caterpillar thu thập và sử dụng thông tin cá nhân phụ thuộc vào các hạn chế theo hợp đồng và pháp luật và thông báo hợp lý.

Caterpillar sử dụng thông tin cá nhân theo các cách thức phù hợp các mục đích mà thông tin được thu thập ban đầu. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng cho một mục đích có liên quan hợp lý đến mục đích thu thập ban đầu. Caterpillar thu thập, sử dụng, và tiết lộ thông tin cá nhân như một phần thiết yếu của hoạt động.

Thông tin bổ sung mô tả cách thức mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân này có thể được cung cấp trong các phụ lục bổ sung mô tả các nghĩa vụ và quyền theo pháp luật mang tính chất duy nhất được áp dụng ở các lãnh thổ tài phán khác nhau.

Thông tin cá nhân cũng có thể được xử lý để đáp ứng các quy định pháp luật áp dụng cho Caterpillar, chẳng hạn như nộp đơn cho các cơ quan nhà nước, tuân thủ các lệnh theo quy định pháp luật về việc cung cấp thông tin, đáp ứng các cam kết hợp đồng, và liên quan đến việc Caterpillar bảo vệ quyền và tài sản của mình.

Thông tin cá nhân rất quan trọng đối với việc chúng tôi quản lý và điều hành các mối quan hệ khách hàng, lao động, và nhà cung cấp nói chung. Còn phụ thuộc vào pháp luật sở tại và bất kỳ phụ lục đính kèm nào, thông tin cá nhân được thu thập từ các nhóm cá nhân khác nhau cho các mục đích khác nhau. Dưới đây, chúng tôi mô tả các mục đích khác nhau của việc thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng, nhà cung cấp, và người lao động.

Mục đích Thu thập Thông tin Cá nhân của Khách hàng

Caterpillar sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để tiến hành các hoạt động kinh doanh (ví dụ: đáp ứng đơn đặt hàng của khách hàng), tiếp thị sản phẩm mới thông qua tiếp cận cá nhân hoặc liên lạc theo nhóm (ví dụ: thư thông báo), đánh giá hiệu suất nội bộ, quản lý mối quan hệ khách hàng, (ví dụ: lập hóa đơn và thanh toán), quản lý rủi ro và tuân thủ, và hỗ trợ các chức năng quản trị khác nhau. Một số ví dụ về thông tin cá nhân mà Caterpillar có thể thu thập từ khách hàng và các mục đích sử dụng kèm theo bao gồm:

Ví dụ về Thông tin Cá nhân

Ví dụ về việc Sử dụng

Thông tin Liên hệ Đại diện Cá nhân (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại).

Để giao tiếp với người đại diện của khách hàng và quản lý mối quan hệ.

Thông tin thanh toán (ví dụ: dữ liệu tài khoản tài chính, hóa đơn, biên lai).

Để hoàn thành đơn đặt hàng của khách hàng và gửi Thông tin thanh toán cần thiết.

Thông tin Định danh và Xác minh (ví dụ: ảnh, bằng lái xe, hộ chiếu, các bằng chứng về danh tính khác).

Để cho phép ra vào trực tiếp hoặc truy cập từ xa vào các cơ sở hoặc hệ thống của Caterpillar. (ví dụ: xác thực)

Dữ liệu Công nghệ / An ninh Thông tin (ví dụ: thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng các hệ thống của Caterpillar).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các hệ thống áp dụng và an ninh của các hệ thống đó.

Hình ảnh, Video (ví dụ: đoạn ghi hình bằng CCTV) (đối với các cá nhân đến cơ sở hoặc địa điểm của Caterpillar)

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo đảm an toàn và an ninh

 

Mục đích Thu thập Thông tin Cá nhân của Người lao động

Caterpillar sử dụng thông tin cá nhân của người lao động để tiến hành các hoạt động kinh doanh (ví dụ: quản lý kiểm soát truy cập/ra vào, hệ thống an ninh và cập nhật danh bạ nhân sự), thúc đẩy sự phát triển của người lao động (ví dụ: Đào tạo), hỗ trợ các chức năng hành chính khác nhau (ví dụ: quản lý kế hoạch thù lao, phúc lợi và lịch nghỉ phép), và quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Một số ví dụ về thông tin cá nhân mà Caterpillar có thể thu thập từ người lao động và các mục đích sử dụng kèm theo bao gồm:

Ví dụ về Thông tin Cá nhân

Ví dụ về việc Sử dụng

Thông tin Liên lạc của người lao động và thành viên gia đình (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, (các) thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp);

Để giao tiếp với người lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp phúc lợi.

Thông tin về Trình độ Chuyên môn (ví dụ: kinh nghiệm làm việc, giáo dục).

Để đánh giá và lựa chọn các cá nhân cho một vai trò trong Caterpillar.

Thông tin Liên quan đến Việc làm (ví dụ: lịch sử làm việc, đánh giá hiệu quả công việc, mục tiêu, sự có mặt, vắng mặt nơi làm việc).

Để quản lý mối quan hệ lao động.

Thông tin Liên quan đến Việc làm (ví dụ: chấn thương tại nơi làm việc).

Để đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và quản lý an toàn.

Thông tin Định danh và Xác minh (ví dụ: ảnh, bằng lái xe, hộ chiếu, các bằng chứng về danh tính khác).

Để đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và cho phép ra vào trực tiếp hoặc truy cập từ xa vào các cơ sở hoặc hệ thống của Caterpillar.

Thông tin Sinh trắc học (ví dụ: dấu vân tay).

Để xác định hoặc xác thực người dùng và cho mục đích kiểm soát truy cập/ra vào.

Thông tin về Phương tiện Đi lại (ví dụ: thông tin biển số xe).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra vào các cơ sở của Caterpillar (ví dụ: bãi đậu xe).

Dữ liệu Công nghệ / An ninh Thông tin (ví dụ: thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng các hệ thống của Caterpillar).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các hệ thống liên quan và an ninh của các hệ thống đó.

Hình ảnh, Video (ví dụ: đoạn ghi hình bằng CCTV)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo đảm an toàn và an ninh

 

Mục đích Thu thập Thông tin Cá nhân của Nhà cung cấp

Caterpillar sử dụng thông tin cá nhân của nhà cung cấp để tiến hành các hoạt động kinh doanh (ví dụ: quản lý hệ thống kiểm soát truy cập/ra vào và an ninh), chọn và chấp thuận các nhà cung cấp mới, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhà cung cấp, quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp, (ví dụ: lập hóa đơn và thanh toán), quản lý rủi ro và tuân thủ, và hỗ trợ các chức năng quản trị khác nhau.

Một số ví dụ về thông tin cá nhân mà Caterpillar có thể thu thập từ nhà cung cấp và các mục đích sử dụng kèm theo bao gồm:

Ví dụ về Thông tin Cá nhân

Ví dụ về việc Sử dụng

Thông tin Liên lạc (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, (các) thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp);

Liệt kê trong danh bạ nội bộ, doanh nghiệp của Caterpillar, được sử dụng để giao tiếp với người đại diện của nhà cung cấp và quản lý mối quan hệ.

Thông tin về Trình độ Chuyên môn (ví dụ: kinh nghiệm làm việc, giáo dục).

Để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp.

Thông tin Định danh và Xác minh (ví dụ: ảnh, bằng lái xe, hộ chiếu, các bằng chứng về danh tính khác).

Để cho phép ra vào trực tiếp hoặc truy cập từ xa vào các cơ sở hoặc hệ thống của Caterpillar.

Dữ liệu An ninh Thông tin (ví dụ: thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng các hệ thống của Caterpillar).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các hệ thống liên quan và an ninh của các hệ thống đó.

Hình ảnh, Video (ví dụ: đoạn ghi hình bằng CCTV) (đối với khách)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo đảm an toàn và an ninh

Caterpillar sử dụng các biện pháp hợp lý, bao gồm các biện pháp an ninh công nghệ thông tin và an ninh vật lý, để bảo vệ thông tin cá nhân. Các biện pháp này phù hợp với các rủi ro phát sinh từ việc xử lý thông tin cá nhân và tính nhạy cảm của thông tin cá nhân và có tính đến các quy định của pháp luật sở tại được áp dụng. Caterpillar yêu cầu tất cả mọi người tuân thủ các chính sách bảo mật hiện hành liên quan đến thông tin cá nhân khi sử dụng các hệ thống của Caterpillar.

Caterpillar lưu trữ thông tin cá nhân như cần thiết để hoàn thành các mục đích được xác định ở trên và để đáp ứng các quy định của pháp luật, bao gồm [quy định về] lưu giữ hồ sơ. Việc chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị luôn tuân theo pháp luật sở tại. Thời gian lưu trữ này có thể kéo dài vượt quá thời gian tồn tại mối quan hệ của quý vị với Caterpillar.

Khi thông tin cá nhân không còn hữu ích, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào, sau khi thẩm quyền theo pháp luật để lưu giữ thông tin đó đã hết hạn, thông tin cá nhân sẽ bị hủy, theo pháp luật sở tại và theo các thủ tục được thiết lập bởi hệ thống hoặc quy trình Caterpillar có liên quan.

Vì Caterpillar vận hành một hoạt động kinh doanh toàn cầu, chúng tôi có thể cần chuyển thông tin cá nhân của quý vị đến các lãnh thổ tài phán khác nhau để phục vụ mục đích kinh doanh của chúng tôi. Caterpillar có thể chuyển thông tin cá nhân đến các quốc gia hoặc lãnh thổ tài phán mà pháp luật có thể không quy định mức độ bảo vệ dữ liệu giống như lãnh thổ tài phán nơi thông tin cá nhân đó được thu thập. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các hoạt động của Caterpillar và các hoạt động xử lý dữ liệu của Caterpillar và Caterpillar đã ký kết các thỏa thuận chuyển dữ liệu với các bên liên kết của Caterpillar trên toàn thế giới để bảo vệ thông tin cá nhân.

Caterpillar chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với người khác theo cách thức phù hợp với Tuyên bố về Quyền riêng tư này, cho các mục đích nêu trên, khi pháp luật quy định hoặc với sự đồng ý của quý vị. Việc chuyển thông tin cho bên thứ ba nói chung sẽ là việc chuyển cho các bên xử lý là bên thứ ba cho những mục đích phù hợp với Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Ngoài ra, Caterpillar có thể chuyển thông tin cá nhân cho các bên kiểm soát dữ liệu là bên thứ ba theo quy định của pháp luật, với sự đồng ý của quý vị hoặc với sự chấp thuận của cơ quan hữu quan. Tại một số lãnh thổ tài phán, việc chuyển các nhóm dữ liệu được mô tả cụ thể hoặc việc chuyển cho một số bên thứ ba nhất định có thể cần có sự đồng ý rõ ràng từ quý vị. Trong mọi trường hợp, việc chuyển thông tin cá nhân phải tuân theo pháp luật sở tại và các phụ lục đính kèm.

Khi Caterpillar chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân thay mặt Caterpillar (ví dụ: nhà thầu, chuyên gia tư vấn), Caterpillar thực hiện các biện pháp hợp lý để yêu cầu những người nhận đó bảo vệ thông tin cá nhân theo pháp luật áp dụng. Ví dụ về các bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bất kỳ mục đích nào trong số các mục đích này bao gồm:

 • Các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, và các đối tác khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật;
 • Cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan nhà nước khác (khi pháp luật quy định; được khách hàng cho phép; để bảo vệ Caterpillar, người hoặc tài sản; và để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như trong các đơn xin trợ cấp của chính phủ);
 • Các công ty con, bên liên kết và các pháp nhân khác do Caterpillar chi phối;
 • Các bên cung cấp dịch vụ là bên thứ ba khác xử lý thông tin cá nhân thay mặt cho Caterpillar;
 • Một pháp nhân mua lại (hoặc một pháp nhân quan tâm đến việc mua lại) trong trường hợp Caterpillar thoái vốn (hoặc đang cân nhắc thoái vốn) một phần hoạt động kinh doanh của mình; và
 • (Chỉ dành cho người lao động) Các bên cung cấp dịch vụ lập kế hoạch y tế hoặc tài chính cho người lao động.

Caterpillar thực hiện các biện pháp để duy trì tính chính xác và đầy đủ của thông tin cá nhân. Quý vị có thể yêu cầu và sẽ nhận được quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân mà quý vị đã cung cấp cho Caterpillar và có cơ hội đính chính thông tin đó nếu cần. Các thủ tục của Caterpillar cấp cho quý vị quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị và cho phép thực hiện các quyền khác mà pháp luật sở tại được áp dụng có thể dành cho quý vị.

Trừ khi bị cấm bởi pháp luật sở tại hoặc, trong một số trường hợp, theo quy định của pháp luật sở tại, quyền truy cập thông tin cá nhân của quý vị có thể bị hạn chế. Ví dụ về lý do tại sao quyền truy cập của quý vị có thể bị hạn chế bao gồm:

 • Yêu cầu liên quan đến tư vấn và tố tụng pháp lý;
 • Một quyền đặc miễn theo pháp luật có thể được yêu cầu liên quan đến đối tượng của thông tin;
 • Thông tin cá nhân cũng bao gồm thông tin cá nhân của bên thứ ba không đồng ý tiết lộ và quyền riêng tư của bên thứ ba đó sẽ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tiết lộ nào như vậy;
 • Yêu cầu không đủ chi tiết hoặc đã được phản hồi;
 • Yêu cầu mang tính phù phiếm hoặc nhũng nhiễu; hoặc
 • (Chỉ dành cho người lao động) Thông tin có thể tiết lộ một nguồn chứng nhận quá trình làm việc bảo mật.

Caterpillar sẽ cân nhắc pháp luật sở tại khi xem xét các yêu cầu truy cập hoặc thay đổi thông tin cá nhân do Caterpillar nắm giữ.

Nếu quý vị là khách hàng, vui lòng liên hệ với người đại diện cho Caterpillar mà quý vị đã cung cấp thông tin cá nhân của mình để nhận quy trình thích hợp để đạt được quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị.

Nếu quý vị là người lao động, vui lòng liên hệ với đại diện Nhân sự sở tại, khu vực hoặc công ty của quý vị để nhận quy trình thích hợp để đạt được quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị. Khi có yêu cầu, và sau khi cung cấp bằng chứng thỏa đáng về danh tính và bất kỳ yêu cầu bổ sung nào được quy định bởi pháp luật sở tại được áp dụng, quý vị sẽ được cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình mà quý vị có quyền xem xét và, nếu thích hợp, tùy chọn sao chép, sửa đổi, xóa hoặc, phản đối thông tin cá nhân đó trong hệ thống của Caterpillar.

Nếu quý vị là nhà cung cấp, quý vị có thể liên hệ với cá nhân tại tổ chức của quý vị, là người chịu trách nhiệm về mối quan hệ với Caterpillar và là người duy trì Nhận dạng Bảo mật web Doanh nghiệp (Corporate Web Security Identification - CWS ID) và/hoặc có quyền truy cập vào Ứng dụng Quản lý Dữ liệu Nhà cung cấp (ví dụ: Supplier Connect) để truy cập tùy chọn "tự phục vụ".

Để biết thêm thông tin cụ thể về các quyền theo Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu ("GDPR"); vui lòng xem Phụ lục 1 và/hoặc Phụ lục 2, tùy trường hợp áp dụng. Để biết thêm thông tin cụ thể về các quyền theo Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA); vui lòng xem Phụ lục 4 của tài liệu này.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Tuyên bố về Quyền riêng tư này, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ dataprivacy@cat.com; qua điện thoại theo số +1 309-494-3282 (DATA); hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ được liệt kê bên dưới. Nếu quý vị cho rằng thông tin cá nhân của mình đã bị thao tác theo cách thức không phù hợp với Tuyên bố về Quyền riêng tư này, thì quý vị không nên ngần ngại liên hệ với dataprivacy@cat.com hoặc Phòng Thông lệ Kinh doanh của Caterpillar theo địa chỉ https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html hoặc bằng cách gọi số +1 (800) 300-7898 hoặc số điện thoại cụ thể của quốc gia được liệt kê trên trang web được dẫn chiếu ở trên.

Người nhận: Data Privacy Team
Caterpillar Inc.
100 NE Adams St.
Peoria, IL 61629

Ngoài ra, thông tin liên hệ của Bên Kiểm soát Dữ liệu sở tại của quý vị cũng có thể được cung cấp trong đơn đặt hàng của quý vị hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà quý vị giao kết với Caterpillar.

Nếu quý vị là người lao động, quý vị có thể nhận thêm thông tin thông qua đại diện Nhân sự sở tại, khu vực hoặc công ty theo địa chỉ:

Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, Hoa Kỳ
corporate_hr@cat.com

Trong một số trường hợp, thông tin liên hệ của đại diện Nhân sự sở tại của quý vị được bao gồm trong Thỏa thuận hoặc Sổ tay Người lao động của quý vị.

Danh sách đầy đủ các công ty thuộc Caterpillar Inc. và Cán bộ phụ trách Quyền riêng tư Dữ liệu tương ứng của các công ty đó, trong trường hợp được áp dụng, được cung cấp tại Biểu A.

Chúng tôi có quyền sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này khi cần thiết. Khi chúng tôi thực hiện quyền đó, các thay đổi sẽ được thông báo cho những người bị ảnh hưởng tại thời điểm đó, và chúng tôi sẽ lưu ý gần phần đầu Tuyên bố về Quyền riêng tư này về ngày thực hiện bất kỳ thay đổi nào nêu trên và/hoặc thời điểm các thay đổi có hiệu lực. Trong một số trường hợp, nếu các thay đổi chúng tôi thực hiện là quan trọng, chúng tôi cũng có thể gửi cho quý vị thông điệp qua email hoặc hình thức trao đổi khác để quý vị biết về những thay đổi đó và bất kỳ lựa chọn nào mà quý vị có thể có hoặc các hành động quý vị có thể thực hiện trước khi các thay đổi đó có hiệu lực. Tùy thuộc vào bản chất của các thay đổi và tuân theo pháp luật sở tại, việc quý vị tiếp tục mối quan hệ với Caterpillar sẽ đồng nghĩa với việc quý vị chấp nhận các thay đổi đó.

Phụ lục này của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar cung cấp thêm thông tin về cách thức mà Caterpillar thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển và bằng cách khác xử lý thông tin cá nhân (bao gồm các nhóm thông tin cá nhân đặc biệt) trong hoặc từ một số quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA"). Phụ lục này áp dụng cho các cá nhân không có mối quan hệ người lao động / nhân sự với Caterpillar. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar. Để biết thêm thông tin về cách thức Caterpillar thu thập và xử lý thông tin không phải là thông tin cá nhân, vui lòng xem Tuyên bố về Quản trị Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar.

Nếu quý vị được dẫn chiếu đến Phụ lục EEA này từ một thỏa thuận mà quý vị giao kết với Caterpillar, thì bên kiểm soát dữ liệu đối với thông tin cá nhân đang được xử lý liên quan đến thỏa thuận đó sẽ là pháp nhân được đề cập trong thỏa thuận đó. Cho mục đích của Phụ lục EEA này, các bên kiểm soát có liên quan được liệt kê trong Biểu A (Danh sách các Bên Kiểm soát Dữ liệu / Pháp nhân của Caterpillar) của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu[BMcK1]  của Caterpillar.

Mục 1. Mục đích của phụ lục này là gì?

Caterpillar cam kết bảo vệ quyền riêng tư và an ninh cho thông tin cá nhân của quý vị. Phụ lục EEA này mô tả cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và chuyển thông tin cá nhân về quý vị trong và sau mối quan hệ của quý vị với chúng tôi, theo Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu ("GDPR"). Với tư cách là Bên Kiểm soát Dữ liệu, theo luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi phải thông báo cho quý vị về thông tin có trong Phụ lục EEA này.

Mục 2. Caterpillar có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm nào?

Thông tin cá nhân nhạy cảm (còn được gọi là các nhóm thông tin đặc biệt) đòi hỏi mức độ bảo vệ cao hơn. Đây là thông tin cá nhân tiết lộ hoặc chứa: nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo và niềm tin trong triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu sức khỏe, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tính dục.

Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng những thông tin sau, mà có thể bao gồm hoặc được coi là "các nhóm đặc biệt" của thông tin (như được định nghĩa ở trên):

 • Thông tin Lý lịch (ví dụ: tình trạng hôn nhân, thông tin người phụ thuộc, dân tộc và/hoặc quốc tịch, kiểm tra lý lịch tín dụng và lý lịch tư pháp, và xét nghiệm ma túy và rượu); và
 • Thông tin Sinh trắc học (ví dụ: dấu vân tay).

Mục 3. Tại sao Caterpillar sử dụng thông tin cá nhân của quý vị?

Chúng tôi cần tất cả các nhóm thông tin được thu thập chủ yếu để chúng tôi có thể quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý vị để vận hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi và để chúng tôi có thể tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba, với điều kiện là lợi ích và quyền cơ bản của quý vị không được ưu tiên hơn so với các lợi ích đó.

Các lý do mà chúng tôi, hoặc bên thứ ba đã ký hợp đồng, sẽ xử lý thông tin cá nhân của quý vị được liệt kê trong Bảng 1 dưới đây.

Một số mục đích xử lý sẽ chồng chéo và có thể có nhiều mục đích biện minh cho việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.

 

Bảng 1. Các nhóm, Mục đích, và Cơ sở Pháp lý của việc Xử lý: Dữ liệu phi Nhân sự

Chủ thể Dữ liệu

Nhóm Dữ liệu Cá nhân

Mục đích Xử lý

Cơ sở Pháp lý của việc Xử lý

Khách hàng và Nhà cung cấp

 • Thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, tên công ty)
 • Thông tin thanh toán (dữ liệu tài khoản tài chính, biên lai hóa đơn, thông tin cư trú)
 • Thông tin Quản lý Quan hệ Khách hàng
 • Thông tin định danh điện tử (ví dụ: email), việc sử dụng hệ thống và các ưu tiên
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi liên lạc
 • Đánh giá và có khả năng giao kết mối quan hệ kinh doanh hoặc hợp đồng, bao gồm khả năng chuẩn bị hồ sơ dự thầu (phản hồi hồ sơ dự thầu) và các yêu cầu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tiềm năng
 • Để tạo thuận lợi cho các giao dịch và quản lý tài chính; Kiểm toán
 • Thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ của chúng tôi (ví dụ: chống rửa tiền, sàng lọc theo danh sách trừng phạt)
 • Quản lý hệ thống CNTT của chúng tôi và cung cấp dịch vụ
 • Thực hiện hợp đồng
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý mối quan hệ)

Khách hàng

 • Thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, tên công ty)
 • Thông tin thanh toán
 • Xếp hạng tín dụng
 • Thông tin định danh điện tử (ví dụ: email), việc sử dụng hệ thống và các ưu tiên
 • Thông tin về Sửa chữa và Bảo hành
 • Tiến hành kiểm tra tham chiếu tín dụng và thẩm định tài chính
 • Thực hiện khảo sát sự hài lòng của khách hàng
 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích hợp pháp (để nhận phản hồi về trải nghiệm của khách hàng)

Khách vào thăm các cơ sở

 • Thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, tên công ty)
 • Hình ảnh (ảnh, video)
 • Phòng ngừa và phát hiện tội phạm hoặc hành vi sai trái khác
 • Các mục đích quản lý rủi ro và an ninh khác
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp (an toàn và an ninh)

Người đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc các hoạt động tiếp thị khác

 • Thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, tên công ty)
 • Thông tin định danh điện tử (ví dụ: email) và các ưu tiên
 • Để thông báo cho quý vị về các hoạt động của chúng tôi, gửi cho quý vị bản tin của chúng tôi, gửi cho quý vị báo cáo của chúng tôi, chia sẻ thông tin mới thú vị về các sản phẩm của chúng tôi
 • Lợi ích hợp pháp (thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan)
 • Sự đồng ý

 

Mục 4. Cơ sở hợp pháp của Caterpillar để xử lý thông tin cá nhân của quý vị là gì?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị khi pháp luật cho phép. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ dựa vào một hoặc nhiều cơ sở sau để xử lý thông tin cá nhân của quý vị:

 • Khi cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định.
 • Khi cần thiết để phục vụ lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và lợi ích và quyền cơ bản của quý vị không được ưu tiên hơn so với những lợi ích đó.
 • Khi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị trong các trường hợp sau, mà thường không hay xảy ra:

 • Khi chúng tôi cần bảo vệ lợi ích của quý vị (hoặc lợi ích của người khác).
 • Khi cần thiết vì lợi ích cộng đồng hoặc cho các mục đích công vụ.
 • Khi chúng tôi đã có được sự đồng ý trước của quý vị (điều này chỉ được sử dụng liên quan đến việc xử lý tự nguyện và không được sử dụng cho việc xử lý cần thiết hoặc bắt buộc).

Các cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào để xử lý thông tin cá nhân của quý vị được liệt kê trong Bảng 1.

Mục 5. Các nhóm thông tin cá nhân đặc biệt được sử dụng tại Caterpillar là gì?

Chúng tôi sẽ sử dụng các nhóm thông tin cá nhân đặc biệt của quý vị cho các mục đích sau:

 • Thông tin liên quan đến dữ liệu sinh trắc học, để xác định hoặc xác thực người dùng và cho mục đích kiểm soát truy cập/ra vào.
 • Thông tin kiểm tra lý lịch, để đánh giá và lựa chọn các cá nhân mà Caterpillar đang làm việc cùng với các cá nhân đó.

Chúng tôi có thể xử lý các nhóm thông tin cá nhân đặc biệt (như được định nghĩa ở trên) vì chúng tôi có cơ sở hợp pháp để thực hiện điều đó (như đã nêu ở trên) và bởi vì trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của quý vị. Ít phổ biến hơn, chúng tôi có thể xử lý loại thông tin này trong trường hợp cần thiết liên quan đến khiếu nại pháp lý hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích của quý vị (hoặc lợi ích của người khác) và quý vị không có khả năng đưa ra sự đồng ý, hoặc trong trường hợp quý vị đã công khai thông tin. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin đó trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp với các biện pháp bảo vệ thích hợp.

Mục 6. Khi nào thì việc ra quyết định tự động được sử dụng?

Caterpillar không thực hiện việc ra quyết định tự động một cách thường xuyên và có hệ thống nhằm tạo ra hiệu lực pháp lý liên quan đến các cá nhân hoặc sẽ có tác động đáng kể tương tự. Trong trường hợp quý vị đang tương tác với một công ty Caterpillar đang thực hiện việc ra quyết định tự động như trên, quý vị sẽ nhận được một thông báo cụ thể nêu ra các thông tin chi tiết của việc ra quyết định tự động.

Theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu (và tùy thuộc vào cách thức áp dụng các luật đó cũng như các luật và quy định khác và phải được Caterpillar tuân thủ), quý vị có quyền phản đối việc ra quyết định tự động có sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.

Mục 7. Caterpillar có cần sự đồng ý của quý vị không?

Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể tiếp cận quý vị để yêu cầu sự đồng ý bằng văn bản của quý vị để cho phép chúng tôi xử lý một số dữ liệu đặc biệt nhạy cảm. Nếu chúng tôi thực hiện điều đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị chi tiết về thông tin mà chúng tôi muốn và lý do chúng tôi cần thông tin đó, để quý vị có thể cân nhắc cẩn thận liệu quý vị có muốn đồng ý hay không. Chúng tôi cũng dựa vào sự đồng ý trong các tình huống khác như được xác định trong Bảng 1.

Quý vị cần biết rằng việc quý vị đồng ý với bất kỳ yêu cầu đưa ra sự đồng ý nào từ chúng tôi không phải là một điều kiện cho hợp đồng của quý vị với chúng tôi.

Mục 8. Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị không cung cấp thông tin cá nhân của mình?

Nếu quý vị không cung cấp một số thông tin nhất định khi được yêu cầu, chúng tôi có thể không thực hiện được hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với quý vị (chẳng hạn như thanh toán cho quý vị hoặc cung cấp cho quý vị một sản phẩm nào đó), hoặc chúng tôi có thể bị ngăn cản tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định của chúng tôi.

Mục 9. Điều gì sẽ xảy ra nếu mục đích mà Caterpillar thu thập thông tin cá nhân thay đổi?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập thông tin đó, trừ khi chúng tôi cân nhắc một cách hợp lý rằng chúng tôi cần sử dụng thông tin đó cho một lý do khác và lý do đó tương thích với mục đích ban đầu. Nếu chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích không liên quan, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị và chúng tôi sẽ giải thích cơ sở pháp lý cho phép chúng tôi thực hiện điều đó.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của quý vị mà quý vị không biết hoặc không đồng ý, tuân thủ các quy tắc trên, khi việc này được pháp luật quy định hoặc cho phép.

Mục 10. Caterpillar có chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị không?

Chúng tôi có thể phải chia sẻ dữ liệu của quý vị với các Bên Thứ Ba (như được định nghĩa bên dưới), bao gồm các bên cung cấp dịch vụ là bên thứ ba và Caterpillar.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của quý vị ra ngoài Liên minh Châu Âu ("EU"). Nếu chúng tôi thực hiện điều đó, quý vị có thể kỳ vọng một mức độ bảo vệ tương tự đối với thông tin cá nhân của quý vị.

Mục 11. Các Bên Thứ Ba nào có thể xử lý thông tin cá nhân của quý vị?

"Các Bên Thứ Ba" bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba (bao gồm nhà thầu, đại lý được chỉ định, công ty bảo hiểm và môi giới bảo hiểm) và các pháp nhân khác của Caterpillar. Các ví dụ bao gồm:

 • Các bên cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, và các đối tác khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật;
 • Cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan nhà nước khác;
 • Các công ty con, bên liên kết và các pháp nhân khác do Caterpillar kiểm soát;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba khác mà xử lý thông tin cá nhân thay mặt cho Caterpillar; và
 • Một pháp nhân mua lại (hoặc một pháp nhân quan tâm đến việc mua lại) trong trường hợp Caterpillar thoái vốn (hoặc đang cân nhắc thoái vốn) khỏi một phần hoạt động kinh doanh của mình; và

Mục 12. Khi nào thì Caterpillar có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong nội bộ Caterpillar?

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong nội bộ Caterpillar như một phần của hoạt động kinh doanh và báo cáo thường xuyên của chúng tôi, trong bối cảnh tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thực hiện tái cấu trúc tập đoàn, để hỗ trợ bảo trì hệ thống, lưu trữ (hosting) dữ liệu và vì các lý do kinh doanh chính đáng khác.

Mục 13. Tại sao Caterpillar có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các Bên Thứ Ba?

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các Bên Thứ Ba vì những lý do sau:

 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định, theo đó việc tiết lộ đó được yêu cầu bởi cơ quan quản lý hoặc giám sát, cảnh sát hoặc tòa án có thẩm quyền;
 • Trong trường hợp cần thiết để quản lý hợp đồng với hoặc cho quý vị;
 • Cho mục đích kiểm toán, bảo hiểm và trong quá trình đề nghị cung cấp nội dung tư vấn liên quan đến hoạt động kinh doanh và xử lý khiếu nại của chúng tôi; và
 • Trong trường hợp chúng tôi có lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện điều đó.

Mục 14. Khi nào thì Caterpillar sẽ chuyển thông tin cá nhân ra ngoài EU?

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị có thể được chuyển đến, và lưu trữ tại, một hoặc nhiều quốc gia bên ngoài EEA. Thông tin đó cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài EEA, là những người làm việc cho Caterpillar hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba của chúng tôi. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo đảm mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ của người nhận theo quy định của GDPR và như được mô tả trong tài liệu này. Nếu chúng tôi không thể bảo đảm mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ như trên, thì dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ chỉ được chuyển ra ngoài EEA nếu quý vị đã đồng ý trước với việc chuyển dữ liệu.

Mục 15. Các biện pháp an ninh nào được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân?

Chúng tôi có sẵn các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ an ninh cho thông tin cá nhân của quý vị và cung cấp mức độ an ninh thích hợp đối với rủi ro, bao gồm các biện pháp được thiết kế để ngăn thông tin cá nhân của quý vị vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Chi tiết về các biện pháp đó sẽ được cung cấp khi có yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị chỉ trong phạm vi những người lao động, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác mà cần biết thông tin đó để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi có sẵn các quy trình để ứng phó với bất kỳ trường hợp nghi ngờ xảy ra sự cố an ninh dữ liệu nào và sẽ thông báo cho quý vị và bất kỳ cơ quan quản lý được áp dụng nào về trường hợp nghi ngờ xảy ra sự cố trong trường hợp pháp luật quy định chúng tôi phải thực hiện điều đó.

Mục 16. Caterpillar sẽ lưu giữ thông tin cá nhân trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị cho đến khi nào còn cần thiết để đáp ứng các mục đích mà thông tin đó được thu thập, bao gồm cả cho mục đích đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của pháp luật, về quản lý, kế toán hoặc báo cáo. Chi tiết về thời gian lưu giữ cho các khía cạnh khác nhau của thông tin cá nhân của quý vị được cung cấp trong chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi. Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho thông tin cá nhân, chúng tôi cân nhắc số lượng, tính chất, và độ nhạy cảm của thông tin cá nhân, nguy cơ gây hại tiềm ẩn từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân của quý vị, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không, và các quy định pháp luật hiện hành.

Mục 17. Nhiệm vụ của quý vị trong việc thông báo cho Caterpillar về những thay đổi đối với thông tin cá nhân của quý vị là gì?

Điều quan trọng là thông tin cá nhân chúng tôi nắm giữ về quý vị cần chính xác và cập nhật. Vui lòng liên hệ với đầu mối liên lạc Caterpillar của quý vị hoặc email dataprivacy@cat.com để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với thông tin cá nhân của quý vị mà chúng tôi nắm giữ.

Mục 18. Các quyền của quý vị liên quan đến thông tin cá nhân của quý vị là gì?

Trong một số trường hợp nhất định, theo luật, quý vị có quyền:

 • Yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị (thường được gọi là "yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu"). Điều này cho phép quý vị nhận được một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị và kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý thông tin đó một cách hợp pháp hay không.
 • Yêu cầu đính chính thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị. Quyền này cho phép quý vị đính chính bất kỳ thông tin cá nhân không đầy đủ hoặc không chính xác nào mà chúng tôi có về quý vị.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của quý vị. Quyền này cho phép quý vị yêu cầu chúng tôi xóa hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân trong trường hợp không có lý do chính đáng để chúng tôi tiếp tục xử lý thông tin đó. Quý vị cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân của quý vị trong trường hợp quý vị đã thực hiện quyền phản đối việc xử lý (xem bên dưới).
 • Phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị trong trường hợp chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp (hoặc lợi ích của bên thứ ba) và có điều gì đó về tình huống cụ thể của quý vị khiến quý vị muốn phản đối việc xử lý trên cơ sở này. Quý vị cũng có quyền phản đối khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Yêu cầu hạn chế xử lý thông tin cá nhân của quý vị. Quyền này cho phép quý vị yêu cầu chúng tôi đình chỉ việc xử lý thông tin cá nhân về quý vị, ví dụ như nếu quý vị muốn chúng tôi xác định tính chính xác của thông tin hoặc lý do xử lý thông tin đó.
 • Yêu cầu chuyển thông tin cá nhân của quý vị đến một bên khác.
 • Khiếu nại với cơ quan giám sát hữu quan về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị.

Nếu quý vị muốn thực hiện (các) quyền của mình như được thể hiện trên đây, quý vị có thể thực hiện điều đó bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau:

Trực tuyến: Biểu mẫu Yêu cầu Quyền Cá nhân của EU

Email: dataprivacy@cat.com

Điện thoại: +1 (800) 806-6832 hoặc +1 309-494-3282(DATA)

Nếu gửi qua email, vui lòng bảo đảm nêu rõ (các) quyền mà quý vị đang muốn viện dẫn và cung cấp dữ liệu hoặc thông tin có liên quan đến yêu cầu của quý vị để yêu cầu của quý vị có thể được giải quyết đúng đắn và kịp thời.  

Quý vị sẽ không phải trả phí để truy cập thông tin cá nhân của mình (hoặc để thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu truy cập của quý vị rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá mức cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối tuân thủ yêu cầu trong những trường hợp đó.

Mục 19. Caterpillar có thể cần gì từ quý vị?

Chúng tôi có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ quý vị để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của quý vị và bảo đảm quyền truy cập thông tin cá nhân của quý vị (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của quý vị). Đây là một biện pháp an ninh thích hợp khác để bảo đảm rằng thông tin cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận thông tin đó.

Mục 20. Quyền rút lại sự đồng ý của quý vị là gì?

Trong trường hợp quý vị có thể đã đưa ra sự đồng ý đối với việc thu thập, xử lý và chuyển thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể, quý vị có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý cụ thể đó vào bất kỳ thời điểm nào. Để rút lại sự đồng ý của quý vị, vui lòng liên hệ theo địa chỉ dataprivacy@cat.com hoặc sử dụng bất kỳ tùy chọn hủy đăng ký nào mà chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị trong bối cảnh các hoạt động xử lý của chúng tôi. Khi chúng tôi đã nhận được thông báo rằng quý vị đã rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích hoặc các mục đích mà quý vị đã đồng ý ban đầu, và trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp khác để tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi sẽ hủy bỏ thông tin đó một cách bảo mật.

Mục 21. Nếu có thay đổi đối với tài liệu này thì sao?

Chúng tôi có quyền cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu này và phụ lục này vào bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị các tài liệu cập nhật khi chúng tôi thực hiện bất kỳ cập nhật đáng kể nào. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho quý vị theo những cách thức khác tùy từng thời điểm về việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị.

 

[HẾT Phụ lục 1. Chủ thể Dữ liệu phi Nhân sự EEA] 

Phụ lục này của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar cung cấp thêm thông tin về cách thức mà Caterpillar thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển và bằng cách khác xử lý thông tin cá nhân (bao gồm các nhóm thông tin cá nhân đặc biệt) trong hoặc từ một số quốc gia thuộc EEA. Phụ lục này áp dụng cho các cá nhân có mối quan hệ người lao động / nhân sự với Caterpillar. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar.

Nếu quý vị được dẫn chiếu đến Phụ lục EEA này từ một thỏa thuận mà quý vị giao kết với Caterpillar, thì bên kiểm soát dữ liệu đối với thông tin cá nhân đang được xử lý liên quan đến thỏa thuận đó sẽ là pháp nhân được đề cập trong thỏa thuận đó. Cho mục đích của Phụ lục EEA này, các bên kiểm soát có liên quan được liệt kê trong Biểu A (Danh sách các Bên Kiểm soát Dữ liệu / Pháp nhân của Caterpillar) của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar.

Mục 1. Mục đích của phụ lục này là gì?

Caterpillar cam kết bảo vệ quyền riêng tư và an ninh cho thông tin cá nhân của quý vị. Phụ lục EEA này mô tả cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và chuyển thông tin cá nhân về quý vị trong và sau mối quan hệ của quý vị với chúng tôi, theo GDPR. Với tư cách là Bên Kiểm soát Dữ liệu, theo luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi phải thông báo cho quý vị về thông tin có trong Phụ lục EEA này.

Mục 2. Caterpillar có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm nào?

Thông tin cá nhân nhạy cảm (còn được gọi là các nhóm thông tin đặc biệt) đòi hỏi mức độ bảo vệ cao hơn. Đây là thông tin cá nhân tiết lộ hoặc chứa: nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo và niềm tin trong triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu sức khỏe, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tính dục.

Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng những thông tin sau, mà có thể bao gồm hoặc được coi là "các nhóm đặc biệt" của thông tin (như được định nghĩa ở trên):

 • Thông tin Sức khỏe (ví dụ: hồ sơ kê đơn, yêu cầu nhận quyền lợi, và Giải thích về Quyền lợi được gửi liên quan đến yêu cầu) liên quan đến, ngoài những nội dung khác, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, tình trạng khuyết tật, nghỉ ốm, và nghỉ phép liên quan đến gia đình;
 • Thông tin Lý lịch (ví dụ: tình trạng hôn nhân, thông tin người phụ thuộc, dân tộc và/hoặc quốc tịch, kiểm tra lý lịch tín dụng và lý lịch tư pháp, và xét nghiệm ma túy và rượu);
 • Thông tin Sinh trắc học (ví dụ: dấu vân tay); và
 • Việc tham gia Công đoàn.

Mục 3. Tại sao Caterpillar sử dụng thông tin cá nhân của quý vị?

Thông tin cá nhân rất quan trọng đối với việc chúng tôi quản lý và điều hành các mối quan hệ lao động. Chúng tôi cần tất cả các nhóm thông tin cá nhân được thu thập chủ yếu để chúng tôi có thể quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý vị và để chúng tôi có thể tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba, với điều kiện là lợi ích và quyền cơ bản của quý vị không được ưu tiên hơn so với các lợi ích đó.

Các lý do mà chúng tôi, hoặc bên thứ ba đã ký hợp đồng, sẽ xử lý thông tin cá nhân của quý vị được liệt kê trong Bảng 1 dưới đây.

Một số mục đích xử lý sẽ chồng chéo và có thể có nhiều mục đích biện minh cho việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.

Bảng 1. Các nhóm, Mục đích, và Cơ sở Pháp lý của việc Xử lý: Dữ liệu Nhân sự

Nhóm Dữ liệu Cá nhân

Mục đích Xử lý

Cơ sở Pháp lý của việc Xử lý

Thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, (các) thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp)

 • Trao đổi liên lạc với người lao động
 • Tạo điều kiên thuận lợi cho việc cung cấp phúc lợi
 • Duy trì trách nhiệm về hồ sơ kinh doanh
 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý và trao đổi liên lạc với lực lượng lao động)

Thông tin định danh và xác minh (bao gồm số định danh quốc gia/mã số thuế và tình trạng giấy phép lao động)

 • Đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ
 • Để cho phép ra vào trực tiếp hoặc truy cập từ xa vào các cơ sở hoặc hệ thống của Caterpillar
 • Trao đổi liên lạc với người lao động
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp phúc lợi
 • Thực hiện hợp đồng
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý và trao đổi liên lạc với lực lượng lao động)

Thông tin Tài khoản Tài chính

 • Trao đổi liên lạc với người lao động
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán tiền lương và phúc lợi
 • Thực hiện hợp đồng
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý và trao đổi liên lạc với lực lượng lao động)

Thông tin về Phương tiện Giao thông (ví dụ: lịch sử lái xe, đăng ký xe, số giấy phép lái xe)

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra vào các cơ sở của Caterpillar (ví dụ: bãi đậu xe)
 • Quản lý xe của công ty
 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích hợp pháp (để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và quản lý các cơ sở và thiết bị của Caterpillar)

Thông tin về Trình độ Chuyên môn/Người nộp đơn (ví dụ: kinh nghiệm làm việc, giáo dục, thông tin chứng nhận quá trình làm việc)

 • Đánh giá và lựa chọn các cá nhân cho một vai trò trong Caterpillar
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý lực lượng lao động)

Hồ sơ nhân sự chung

 • Các mục đích quản lý
 • Các mục đích xác minh, cần thiết để làm bằng chứng trong trường hợp có bất kỳ truy vấn/tranh chấp nào và để cung cấp chứng nhận quá trình làm việc
 • Tiến hành các nghiên cứu phân tích để xem xét và hiểu rõ hơn về tỷ lệ giữ chân và nghỉ việc của người lao động
 • Quản lý giáo dục, đào tạo và phát triển
 • Thực hiện hợp đồng
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý lực lượng lao động)

Thông tin liên quan đến Việc làm (ví dụ: lịch sử làm việc, đánh giá hiệu quả công việc, mục tiêu, sự có mặt, vắng mặt nơi làm việc).

 • Giám sát và đánh giá hiệu quả công việc để hỗ trợ việc đưa ra các quyết định (ví dụ: tăng lương, các hình thức khuyến khích và thăng chức)
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý lực lượng lao động)

Sức khỏe & An toàn (ví dụ: sự cố an toàn)

 • Quản lý vấn đề sức khỏe và an toàn tại các cơ sở
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ lợi ích sống còn
 • Lợi ích hợp pháp (để duy trì sự an toàn)

Dữ liệu cá nhân thu được từ an ninh, giám sát hoặc điều tra

 • Phòng ngừa và phát hiện tội phạm hoặc hành vi sai trái khác
 • Các mục đích quản lý rủi ro và an ninh khác
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ lợi ích sống còn
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý lực lượng lao động và an ninh)

Dữ liệu cá nhân được xử lý trên hệ thống CNTT của chúng tôi

 • Để thực hiện hoạt động kinh doanh
 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý các quy trình và hệ thống kinh doanh)

 

Mục 4. Cơ sở hợp pháp của Caterpillar để xử lý thông tin cá nhân của quý vị là gì?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị khi pháp luật cho phép. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ dựa vào một hoặc nhiều cơ sở sau để xử lý thông tin cá nhân của quý vị:

 • Khi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với quý vị.
 • Khi cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định.
 • Khi cần thiết để phục vụ lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và lợi ích và quyền cơ bản của quý vị không được ưu tiên hơn so với những lợi ích đó.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị trong các trường hợp sau, mà thường không hay xảy ra:

 • Khi chúng tôi cần bảo vệ lợi ích của quý vị (hoặc lợi ích của người khác).
 • Khi cần thiết vì lợi ích cộng đồng hoặc cho các mục đích công vụ.
 • Khi chúng tôi đã có được sự đồng ý trước của quý vị (điều này chỉ được sử dụng liên quan đến việc xử lý tự nguyện và không được sử dụng cho việc xử lý cần thiết hoặc bắt buộc).

Chúng tôi sẽ dựa vào lợi ích hợp pháp làm cơ sở hợp pháp để xử lý các nhóm thông tin cá nhân được nêu dưới đây và, trong mỗi trường hợp, chúng tôi đã xác định lợi ích hợp pháp mà chúng tôi dựa vào. (Chúng tôi cũng xác định các cơ sở bổ sung để xử lý một số nhóm thông tin nhất định trong trường hợp được bảo đảm.)

Mục 5. Các nhóm thông tin cá nhân đặc biệt được sử dụng tại Caterpillar là gì?

Chúng tôi sẽ sử dụng các nhóm thông tin cá nhân đặc biệt của quý vị cho các mục đích sau:

 • Thông tin liên quan đến nghỉ phép, có thể bao gồm nghỉ ốm hoặc nghỉ phép liên quan đến gia đình, để tuân thủ pháp luật về việc làm và các luật khác.
 • Thông tin về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của quý vị, hoặc tình trạng khuyết tật, để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của quý vị tại nơi làm việc và để đánh giá sự phù hợp của quý vị cho công việc, để cung cấp các điều chỉnh thích hợp tại nơi làm việc, để theo dõi và quản lý nghỉ ốm và cung cấp phúc lợi.
 • Thông tin liên quan đến việc tham gia công đoàn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu phí công đoàn, duy trì danh sách liên lạc, và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 • Thông tin liên quan đến dân tộc và/hoặc quốc tịch, để tuân thủ pháp luật về việc làm và các luật khác.
 • Thông tin liên quan đến dữ liệu sinh trắc học, để xác định hoặc xác thực người dùng và cho mục đích kiểm soát truy cập/ra vào.
 • Thông tin liên quan đến kiểm tra lý lịch liên quan đến việc làm, để đánh giá và lựa chọn các cá nhân cho một vai trò trong Caterpillar.

Chúng tôi có thể xử lý các nhóm thông tin cá nhân đặc biệt (như được định nghĩa ở trên) vì chúng tôi có cơ sở hợp pháp để thực hiện điều đó (như đã nêu ở trên) và bởi vì:

 • Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của quý vị;
 • Chúng tôi cần thực hiện các nghĩa vụ hoặc thực hiện các quyền cụ thể trong lĩnh vực việc làm và luật an sinh xã hội và phù hợp với Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của chúng tôi;
 • Khi cần thiết vì lợi ích cộng đồng, chẳng hạn như để giám sát cơ hội bình đẳng và phù hợp với Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của chúng tôi; hoặc
 • Khi cần thiết để đánh giá khả năng làm việc của quý vị trên cơ sở sức khỏe, còn phụ thuộc vào các biện pháp bảo vệ bí mật phù hợp.

Ít phổ biến hơn, chúng tôi có thể xử lý loại thông tin này trong trường hợp cần thiết liên quan đến khiếu nại pháp lý hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích của quý vị (hoặc lợi ích của người khác) và quý vị không có khả năng đưa ra sự đồng ý, hoặc trong trường hợp quý vị đã công khai thông tin. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin đó trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp với các biện pháp bảo vệ thích hợp.

Mục 6. Khi nào thì việc ra quyết định tự động được sử dụng?

Caterpillar không thực hiện việc ra quyết định tự động một cách thường xuyên và có hệ thống nhằm tạo ra hiệu lực pháp lý liên quan đến các cá nhân hoặc sẽ có tác động đáng kể tương tự. Trong trường hợp quý vị đang tương tác với một công ty Caterpillar đang thực hiện việc ra quyết định tự động như trên, quý vị sẽ nhận được một thông báo cụ thể nêu ra các thông tin chi tiết của việc ra quyết định tự động.

Theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu (và tùy thuộc vào cách thức áp dụng các luật đó cũng như các luật và quy định khác và phải được Caterpillar tuân thủ), quý vị có quyền phản đối việc ra quyết định tự động có sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.

Mục 7. Caterpillar có cần sự đồng ý của quý vị không?

Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể tiếp cận quý vị để yêu cầu sự đồng ý bằng văn bản của quý vị để cho phép chúng tôi xử lý một số dữ liệu đặc biệt nhạy cảm. Nếu chúng tôi thực hiện điều đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị chi tiết về thông tin mà chúng tôi muốn và lý do chúng tôi cần thông tin đó, để quý vị có thể cân nhắc cẩn thận liệu quý vị có muốn đồng ý hay không.

Quý vị cần biết rằng việc quý vị đồng ý với bất kỳ yêu cầu đưa ra sự đồng ý nào từ chúng tôi không phải là một điều kiện cho hợp đồng của quý vị với chúng tôi.

Mục 8. Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị không cung cấp thông tin cá nhân của mình?

Nếu quý vị không cung cấp một số thông tin nhất định khi được yêu cầu, chúng tôi có thể không thực hiện được hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với quý vị (chẳng hạn như thanh toán cho quý vị hoặc cung cấp phúc lợi), hoặc chúng tôi có thể bị ngăn cản tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định của chúng tôi (chẳng hạn như bảo đảm sức khỏe và an toàn cho quý vị).

Mục 9. Điều gì sẽ xảy ra nếu mục đích mà Caterpillar thu thập thông tin cá nhân thay đổi?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập thông tin đó, trừ khi chúng tôi cân nhắc một cách hợp lý rằng chúng tôi cần sử dụng thông tin đó cho một lý do khác và lý do đó tương thích với mục đích ban đầu. Nếu chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích không liên quan, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị và chúng tôi sẽ giải thích cơ sở pháp lý cho phép chúng tôi thực hiện điều đó.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của quý vị mà quý vị không biết hoặc không đồng ý, tuân thủ các quy tắc trên, khi việc này được pháp luật quy định hoặc cho phép.

Mục 10. Caterpillar có chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị không?

Chúng tôi có thể phải chia sẻ dữ liệu của quý vị với các Bên Thứ Ba (như được định nghĩa bên dưới), bao gồm các bên cung cấp dịch vụ là bên thứ ba và Caterpillar.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của quý vị ra ngoài EU[BMcK1] . Nếu chúng tôi thực hiện điều đó, quý vị có thể kỳ vọng một mức độ bảo vệ tương tự đối với thông tin cá nhân của quý vị.

Mục 11. Các Bên Thứ Ba nào có thể xử lý thông tin cá nhân của quý vị?

"Các Bên Thứ Ba" bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba (bao gồm nhà thầu, đại lý được chỉ định, công ty bảo hiểm và môi giới bảo hiểm) và các pháp nhân khác của Caterpillar. Các ví dụ bao gồm:

 • Các bên cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, và các đối tác khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật;
 • Cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan nhà nước khác;
 • Các công ty con, bên liên kết và các pháp nhân khác do Caterpillar kiểm soát;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba khác mà xử lý thông tin cá nhân thay mặt cho Caterpillar; và
 • Một pháp nhân mua lại (hoặc một pháp nhân quan tâm đến việc mua lại) trong trường hợp Caterpillar thoái vốn (hoặc đang cân nhắc thoái vốn) khỏi một phần hoạt động kinh doanh của mình; và

Mục 12. Khi nào thì Caterpillar có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong nội bộ Caterpillar?

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong nội bộ Caterpillar như một phần của hoạt động kinh doanh và báo cáo thường xuyên của chúng tôi, trong bối cảnh tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thực hiện tái cấu trúc tập đoàn, để hỗ trợ bảo trì hệ thống, lưu trữ (hosting) dữ liệu và vì các lý do kinh doanh chính đáng khác. Các ví dụ bao gồm:

 • bảng lương;
 • cung cấp và quản lý phúc lợi (bao gồm cả lương hưu);
 • đánh giá sức khỏe nghề nghiệp hoặc y tế liên quan đến sự phù hợp cho công việc và sức khỏe và an toàn của quý vị (ví dụ: đánh giá vị trí làm việc);
 • yêu cầu bồi thường và thông báo bảo hiểm;
 • cung cấp và quản lý đánh giá tuyển dụng, đào tạo và phát triển chuyên môn;
 • thư viện và các dịch vụ nghiên cứu như đăng ký mua ấn bản và tư cách thành viên;
 • ra vào và duy trì an ninh tòa nhà;
 • nhà cung cấp dịch vụ đi lại;
 • các dịch vụ viễn thông và nhắn tin như hệ thống thông báo khẩn cấp liên tục cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 • lưu trữ bản in trên giấy; và
 • các dịch vụ CNTT.

Mục 13. Tại sao Caterpillar có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các Bên Thứ Ba?

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các Bên Thứ Ba vì những lý do sau:

 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định, theo đó việc tiết lộ đó được yêu cầu bởi cơ quan quản lý hoặc giám sát, cảnh sát hoặc tòa án có thẩm quyền;
 • Trong trường hợp cần thiết để quản lý hợp đồng, quan hệ làm việc và bất kỳ phúc lợi liên quan nào với hoặc cho quý vị;
 • Cho mục đích kiểm toán, bảo hiểm và trong quá trình đề nghị cung cấp nội dung tư vấn liên quan đến hoạt động kinh doanh và xử lý khiếu nại của chúng tôi; và
 • Trong trường hợp chúng tôi có lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện điều đó.

Mục 14. Khi nào thì Caterpillar sẽ chuyển thông tin cá nhân ra ngoài EU?

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị có thể được chuyển đến, và lưu trữ tại, một hoặc nhiều quốc gia bên ngoài EEA[BMcK2] . Thông tin đó cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài EEA, là những người làm việc cho Caterpillar hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba của chúng tôi. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo đảm mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ của người nhận theo quy định của GDPR và như được mô tả trong tài liệu này. Nếu chúng tôi không thể bảo đảm mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ như trên, thì dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ chỉ được chuyển ra ngoài EEA nếu quý vị đã đồng ý trước với việc chuyển dữ liệu.

Mục 15. Các biện pháp an ninh nào được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân?

Chúng tôi có sẵn các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ an ninh cho thông tin cá nhân của quý vị và cung cấp mức độ an ninh thích hợp đối với rủi ro, bao gồm các biện pháp được thiết kế để ngăn thông tin cá nhân của quý vị vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Chi tiết về các biện pháp đó sẽ được cung cấp khi có yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị chỉ trong phạm vi những người lao động, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác mà cần biết thông tin đó để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi có sẵn các quy trình để ứng phó với bất kỳ trường hợp nghi ngờ xảy ra sự cố an ninh dữ liệu nào và sẽ thông báo cho quý vị và bất kỳ cơ quan quản lý được áp dụng nào về trường hợp nghi ngờ xảy ra sự cố trong trường hợp pháp luật quy định chúng tôi phải thực hiện điều đó.

Mục 16. Caterpillar sẽ lưu giữ thông tin cá nhân trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị cho đến khi nào còn cần thiết để đáp ứng các mục đích mà thông tin đó được thu thập, bao gồm cả cho mục đích đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của pháp luật, về quản lý, kế toán hoặc báo cáo. Chi tiết về thời gian lưu giữ cho các khía cạnh khác nhau của thông tin cá nhân của quý vị được cung cấp trong chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi như được cung cấp bởi bộ phận nhân sự. Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho thông tin cá nhân, chúng tôi cân nhắc số lượng, tính chất, và độ nhạy cảm của thông tin cá nhân, nguy cơ gây hại tiềm ẩn từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân của quý vị, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không, và các quy định pháp luật hiện hành.

Khi quý vị không còn là người lao động, nhân công hoặc nhà thầu của Caterpillar, chúng tôi sẽ giữ lại và hủy thông tin cá nhân của quý vị một cách bảo mật theo chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi.

Mục 17. Nhiệm vụ của quý vị trong việc thông báo cho Caterpillar về những thay đổi đối với thông tin cá nhân của quý vị là gì?

Điều quan trọng là thông tin cá nhân chúng tôi nắm giữ về quý vị cần chính xác và cập nhật. Vui lòng liên hệ với đại diện Nhân sự của quý vị để biết quy trình thích hợp để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với thông tin cá nhân của quý vị mà chúng tôi nắm giữ.

Mục 18. Các quyền của quý vị liên quan đến thông tin cá nhân của quý vị là gì?

Trong một số trường hợp nhất định, theo luật, quý vị có quyền:

 • Yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị (thường được gọi là "yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu"). Điều này cho phép quý vị nhận được một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị và kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý thông tin đó một cách hợp pháp hay không.
 • Yêu cầu đính chính thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị. Quyền này cho phép quý vị đính chính bất kỳ thông tin cá nhân không đầy đủ hoặc không chính xác nào mà chúng tôi có về quý vị.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của quý vị. Quyền này cho phép quý vị yêu cầu chúng tôi xóa hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân trong trường hợp không có lý do chính đáng để chúng tôi tiếp tục xử lý thông tin đó. Quý vị cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân của quý vị trong trường hợp quý vị đã thực hiện quyền phản đối việc xử lý (xem bên dưới).
 • Phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị trong trường hợp chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp (hoặc lợi ích của bên thứ ba) và có điều gì đó về tình huống cụ thể của quý vị khiến quý vị muốn phản đối việc xử lý trên cơ sở này. Quý vị cũng có quyền phản đối khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Yêu cầu hạn chế xử lý thông tin cá nhân của quý vị. Quyền này cho phép quý vị yêu cầu chúng tôi đình chỉ việc xử lý thông tin cá nhân về quý vị, ví dụ như nếu quý vị muốn chúng tôi xác định tính chính xác của thông tin hoặc lý do xử lý thông tin đó.
 • Yêu cầu chuyển thông tin cá nhân của quý vị đến một bên khác.
 • Khiếu nại với cơ quan giám sát hữu quan về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị.

Nếu quý vị muốn thực hiện (các) quyền của mình như được thể hiện trên đây, quý vị có thể thực hiện điều đó bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau:

Trực tuyến: Biểu mẫu Yêu cầu Quyền Cá nhân của EU

Email: dataprivacy@cat.com

Điện thoại: +1 (800) 806-6832 hoặc +1 309-494-3282(DATA)

Nếu gửi qua email, vui lòng bảo đảm nêu rõ (các) quyền mà quý vị đang muốn viện dẫn và cung cấp dữ liệu hoặc thông tin có liên quan đến yêu cầu của quý vị để yêu cầu của quý vị có thể được giải quyết đúng đắn và kịp thời.  

Quý vị sẽ không phải trả phí để truy cập thông tin cá nhân của mình (hoặc để thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu truy cập của quý vị rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá mức cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối tuân thủ yêu cầu trong những trường hợp đó.

Mục 19. Caterpillar có thể cần gì từ quý vị?

Chúng tôi có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ quý vị để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của quý vị và bảo đảm quyền truy cập thông tin cá nhân của quý vị (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của quý vị). Đây là một biện pháp an ninh thích hợp khác để bảo đảm rằng thông tin cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận thông tin đó.

Mục 20. Quyền rút lại sự đồng ý của quý vị là gì?

Trong trường hợp hạn chế mà quý vị có thể đã đưa ra sự đồng ý đối với việc thu thập, xử lý và chuyển thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể, quý vị có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý cụ thể đó vào bất kỳ thời điểm nào. Để rút lại sự đồng ý của quý vị, vui lòng [liên hệ] đại diện Nhân sự sở tại, khu vực hoặc công ty của quý vị. Khi chúng tôi đã nhận được thông báo rằng quý vị đã rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích hoặc các mục đích mà quý vị đã đồng ý ban đầu, và trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp khác để tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi sẽ hủy bỏ thông tin đó một cách bảo mật.

Mục 21. Nếu có thay đổi đối với tài liệu này thì sao?

Chúng tôi có quyền cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu này và phụ lục này vào bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị các tài liệu cập nhật khi chúng tôi thực hiện bất kỳ cập nhật đáng kể nào. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho quý vị theo những cách thức khác tùy từng thời điểm về việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị.

 

[HẾT Phụ lục 2. Chủ thể Dữ liệu Nhân sự EEA]

Cập nhật ngày 07 tháng 01 năm 2019

Phụ lục này của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar cung cấp thông tin bổ sung về cách thức mà Caterpillar thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao và theo cách khác xử lý thông tin cá nhân tại hoặc từ Úc. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần nội dung chính của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar.

Mục 1. Lưu trữ thông tin cá nhân

Caterpillar lưu trữ thông tin cá nhân bằng phương tiện điện tử trên các máy chủ của chúng tôi, được cung cấp và quản lý bởi Caterpillar và các nhà cung cấp là bên thứ ba.

Mục 2. Chuyển giao thông tin cá nhân xuyên biên giới

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân ra bên ngoài nước Úc, bao gồm cho các công ty liên kết của Caterpillar thuộc phạm vi điều chỉnh của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu này và cho các bên cung cấp được các công ty Caterpillar đó sử dụng (để biết danh sách các công ty liên kết của Caterpillar thuộc phạm vi điều chỉnh của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar và quốc gia nơi thành lập của các công ty đó, tham khảo Mục về các Pháp nhân của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu). Các quốc gia nơi có khả năng đặt trụ sở của người nhận ở nước ngoài trong hiện tại bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Đối với thông tin cá nhân là đối tượng của các Quy định về quyền riêng tư của Úc, chúng tôi thực hiện các bước thích hợp để bảo đảm mức độ bảo vệ thích hợp (ví dụ: phù hợp với các Quy định về quyền riêng tư của Úc) khi chuyển giao những thông tin cá nhân đó cho những người tại các quốc gia khác hoặc có được sự đồng ý của quý vị.

Mục 3. Liên hệ với Caterpillar hoặc Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc Caterpillar xử lý thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với đầu mối liên hệ của Caterpillar ở nước sở tại của quý vị, Văn phòng phụ trách Quyền riêng tư Dữ liệu của Caterpillar tại dataprivacy@cat.com hoặc Văn phòng phụ trách về Phương thức thực hành trong kinh doanh của Caterpillar như được liệt kê tại Mục 10 của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu. Nếu quý vị cho rằng thông tin cá nhân đã được xử lý theo cách không phù hợp với Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu và quý vị không hài lòng với phản hồi được cung cấp bởi đầu mối liên hệ của Caterpillar ở nước sở tại của quý vị, Văn phòng phụ trách Quyền riêng tư hoặc Văn phòng phụ trách về Phương thức thực hành trong kinh doanh của Caterpillar, quý vị có thể muốn liên hệ với Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc.

Có hiệu lực: ngày 01 tháng 01 năm 2020 (Cập nhật lần gần nhất: ngày 01 tháng 01 năm 2023)

Căn cứ Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng California ("CCPA") và Đạo luật Quyền riêng tư California ("CPRA") (gọi chung là "Luật Quyền Riêng Tư California"), Phụ lục này của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar cung cấp thêm thông tin về cách thức mà Caterpillar thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao và theo cách khác xử lý thông tin cá nhân về người tiêu dùng California (theo định nghĩa của CCPA). Phụ lục này chỉ áp dụng đối với người tiêu dùng California. Cho mục đích của Phụ lục này, "người tiêu dùng California" là một thể nhân cư trú tại California. Vui lòng tham khảo Điều 1 - Người tiêu dùng nhân sự của Phụ lục 4 này để biết thêm thông tin trong bối cảnh nguồn nhân lực. Vui lòng tham khảo Điều 2 - Người tiêu dùng phi nhân sự của Phụ lục 4 này để biết thêm thông tin về những người tiêu dùng khác. Để biết thêm thông tin tổng quát về phương thức thực hành của Caterpillar về thông tin cá nhân, vui lòng xem phần nội dung chính của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar. 

Điều 1 - Người tiêu dùng nhân sự

Mục 1. Mục đích của Điều khoản này của Phụ lục 4 là gì?

Mục đích của Điều khoản này của Phụ lục 4 là để thông báo cho ứng viên xin việc, người lao động, chủ sở hữu, giám đốc, viên chức, nhân viên y tế và nhà thầu của Caterpillar (gọi chung là "người lao động" cho các mục đích của Điều này), về các loại Thông Tin Cá Nhân (như được định nghĩa dưới đây) mà chúng tôi thu thập và mục đích của việc chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân đó.

Mục 2. Thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho mục đích kinh doanh

Cho các mục đích của Phụ lục này, "Thông Tin Cá Nhân" là thông tin liên quan đến một người được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng được. Thông Tin Cá Nhân không bao gồm những thông tin đã được hủy nhận dạng, được tổng hợp hoặc kết hợp, mà bao gồm dữ liệu một cách hợp lý không có khả năng nhận dạng quý vị hoặc được liên kết với quý vị. Thông Tin Cá Nhân cũng không bao gồm thông tin có sẵn công khai (những thông tin được cung cấp một cách hợp pháp từ hồ sơ của chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương). 

Chúng tôi chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của người lao động cho mục đích kinh doanh (như được mô tả cụ thể hơn trong phần dưới đây) và theo cách thức phù hợp với pháp luật hiện hành. Trong trường hợp chúng tôi tiết lộ Thông Tin Cá Nhân cho bên thứ ba, chúng tôi làm như vậy cho cùng các mục đích được mô tả dưới đây và, khi thích hợp, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba đó duy trì tính bảo mật của Thông Tin Cá Nhân và duy trì các hệ thống và quy trình thích hợp để bảo mật và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân.

Chúng tôi thu thập và sử dụng các loại Thông Tin Cá Nhân sau đây về quý vị để quản lý mối quan hệ việc làm của quý vị với chúng tôi:

Loại Thông Tin Cá Nhân

Nguồn thông tin

Mục đích kinh doanh hoặc thương mại của việc thu thập/sử dụng Thông Tin Cá Nhân

Các nhóm bên thứ ba mà được tiết lộ về Thông Tin Cá Nhân

Thông tin nhận dạng (ví dụ: tên, địa chỉ cá nhân và công việc, số điện thoại cá nhân và công việc, địa chỉ e-mail cá nhân và công việc, thông tin liên hệ khẩn cấp)

 • Trực tiếp từ các cá nhân (ví dụ: từ người lao động, thay mặt cho người phụ thuộc, từ người giám sát, về người lao động);
 • Các bên thứ ba (ví dụ: chứng nhận quá trình làm việc từ người sử dụng lao động trước đây, các công ty mà người lao động đã tương tác để tạo thuận lợi cho việc làm của họ với Caterpillar hoặc có được các lợi ích liên quan đến việc làm của họ).

 

Để nhận dạng và trao đổi liên lạc và quản lý và duy trì phúc lợi và hồ sơ doanh nghiệp

 • Các bên cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật
 • Các công ty con, công ty liên kết và các thực thể khác do Caterpillar kiểm soát
 • Các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba khác mà xử lý Thông Tin Cá Nhân thay mặt cho Caterpillar

Để tạo thuận lợi cho việc ra vào các cơ sở của Caterpillar (ví dụ: bãi đậu xe)

Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm (ví dụ: kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, chứng nhận quá trình làm việc, văn bằng chứng nhận, tư cách thành viên các tổ chức nghề nghiệp, khả năng ngôn ngữ, quá trình làm việc, đánh giá hiệu năng làm việc, kỷ luật, hồ sơ ghi chép về hành vi ứng xử, các mục tiêu, sự có mặt làm việc, thương tổn gặp phải tại nơi làm việc, sự phù hợp với công việc và bất kỳ thông tin tương tự nào khác được cung cấp thông qua quá trình nộp đơn hoặc trong quá trình làm việc)

Để đánh giá và lựa chọn các cá nhân cho (các) vị trí trong Caterpillar và tạo điều kiện phát triển

Để đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ, xác định việc hội đủ điều kiện cho công việc, cho phép tiếp cận/truy cập trực tiếp hoặc từ xa các cơ sở hoặc hệ thống của Caterpillar

Để đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và quản lý sức khỏe và an toàn

Để quản lý bảng lương, phúc lợi và chi phí

Để quản lý việc đi công tác, bao gồm nhưng không giới hạn ở hậu cần, hoàn phí/thanh toán và an toàn

Thông tin về học vấn (ví dụ: nền tảng học vấn, đào tạo nội bộ và bên ngoài, chứng chỉ chuyên môn, kinh nghiệm và thông tin cơ bản khác được sử dụng trong quá trình sàng lọc)

Để quản lý quan hệ lao động và quản lý các nghĩa vụ tuân thủ

Thông tin dưới dạng âm thanh, hình ảnh, điện tử hoặc thông tin tương tự (ví dụ: hình ảnh liên quan đến việc sử dụng các hệ thống của công ty, chẳng hạn như thư thoại hoặc đoạn ghi hình bằng CCTV hoặc hệ thống kiểm soát truy cập)

Để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận các cơ sở của Caterpillar

Để tạo thuận lợi cho việc sử dụng các hệ thống liên quan và sự an toàn của các hệ thống đó

Thông tin về hoạt động trên Internet và mạng điện tử khác (ví dụ: thông tin liên lạc và thông tin sử dụng máy tính liên quan đến máy móc, thiết bị của công ty và thông tin được thu thập bằng các hệ thống của Caterpillar, bao gồm cả bất kỳ thông tin nào mà quý vị tạo hoặc tải lên các hệ thống đó)

Để giám sát và bảo đảm tuân thủ pháp luật hiện hành, các yêu cầu theo luật định và thủ tục hiện hành của doanh nghiệp bằng cách giám sát việc sử dụng hệ thống tài nguyên công nghệ, cơ sở dữ liệu và tài sản của công ty và tiến hành điều tra

Để quản lý các công cụ, thiết bị và mạng công nghệ thông tin của doanh nghiệp, bao gồm cả bộ phận trợ giúp, danh bạ của công ty, hỗ trợ CNTT và an ninh CNTT.

Các đặc điểm thuộc loại được bảo vệ (nếu được cung cấp một cách tự nguyện) (ví dụ: nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, giới tính, tư cách công dân / tình trạng cư trú, tín ngưỡng tôn giáo và tư cách cựu chiến binh hoặc quân đội)

Để nhận dạng và trao đổi liên lạc và quản lý và duy trì phúc lợi và hồ sơ của doanh nghiệp

Để bảo đảm tuân thủ pháp luật hiện hành, các yêu cầu theo luật định và các thủ tục hiện hành của Caterpillar

Suy luận rút ra từ thông tin thu thập được (ví dụ: những suy luận liên quan đến khả năng và hiệu năng làm việc)

Để quản lý lực lượng lao động và các hoạt động liên quan đến việc làm (ví dụ: quản lý nhân sự và nhóm, phân tích lực lượng lao động)

Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm, như được định nghĩa theo CPRA, yêu cầu mức độ bảo vệ cao hơn. Các loại Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm mà chúng tôi có thể thu thập và sử dụng bao gồm như sau:

 • Số an sinh xã hội, số bằng lái xe, số thẻ căn cước tiểu bang hoặc số hộ chiếu;
 • Dữ liệu tài khoản và mật khẩu (trong trường hợp thông tin đăng nhập đó được kết hợp với bất kỳ mã bảo mật hoặc mã truy cập, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập bắt buộc nào cho phép truy cập vào tài khoản)
 • Thông tin sức khỏe (ví dụ: hồ sơ kê đơn, yêu cầu quyền lợi và giải trình về quyền lợi được nộp cùng với yêu cầu);
 • Thông tin cơ bản (ví dụ: tình trạng hôn nhân, thông tin người phụ thuộc, dân tộc và/hoặc nguồn gốc chủng tộc, kiểm tra lý lịch tín dụng và lý lịch tư pháp, xét nghiệm ma túy và rượu);
 • Dữ liệu thông tin liên lạc (ví dụ: nội dung của tin nhắn điện tử)
 • Thông tin sinh trắc học (ví dụ: dấu vân tay); và
 • Việc tham gia tổ chức công đoàn.

Các mục đích kinh doanh của việc chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm bao gồm:

 • Quản lý và cung cấp thù lao và phúc lợi, bao gồm quản lý và cung cấp bảng lương, tiền thưởng, các khoản khuyến khích, thưởng bằng vốn cổ phần và báo cáo về các mục vừa nêu, nếu có áp dụng hoặc được yêu cầu;
 • Quản lý lực lượng lao động, bao gồm quản lý các hoạt động công việc, sự có mặt làm việc và phân tích lực lượng lao động;
 • Quản lý và cho phép đăng ký lực lượng lao động và truy cập vào các hệ thống CNTT bao gồm cả các ứng dụng và trang web được sử dụng để thực hiện các hoạt động công việc và đánh giá hiệu năng làm việc;
 • An toàn và sức khỏe / sức khỏe toàn diện của người lao động và khách thăm và cho phép ra vào các cơ sở của chúng tôi;
 • Thông tin liên lạc với quý vị, những người lao động khác của Công ty và/hoặc các bên thứ ba (chẳng hạn như các đối tác kinh doanh hiện tại hoặc tiềm năng, nhà cung cấp, khách hàng, khách hàng cuối, người sử dụng lao động trong tương lai, cán bộ của các cơ quan chính phủ hoặc viên chức của các cơ quan có tính chất của cơ quan nhà nước) và tạo thuận lợi cho việc sử dụng các hệ thống hiện hành để cho phép việc trao đổi liên lạc nêu trên;

Chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ các loại Thông Tin Cá Nhân nêu trên:

 • Để kiểm tra các tương tác, giao dịch và hồ sơ ghi chép;
 • Để giám sát việc tuân thủ các chính sách và thủ tục của công ty, bao gồm điều tra các hành vi không tuân thủ;
 • Để phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ chống lại hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp và truy tố những đối tượng phải chịu trách nhiệm về hoạt động đó;
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác (theo yêu cầu của pháp luật; để bảo vệ Caterpillar, người hoặc tài sản; để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như trong các hồ sơ xin khoản cấp của chính phủ; và khi được quý vị cho phép); và
 • Để cung cấp thông tin theo cách khác theo chỉ thị hoặc sự đồng ý từ quý vị.

Chúng tôi đã không bán Thông Tin Cá Nhân của quý vị trong mười hai (12) tháng vừa qua và sẽ không bán Thông Tin Cá Nhân của quý vị cho bên thứ ba. Chúng tôi không tham gia vào việc cung cấp các ưu đãi tài chính để đổi lấy Thông Tin Cá Nhân.

Mục 3. Những quyền nào được dành sẵn cho quý vị

Luật Quyền Riêng Tư California cấp cho quý vị những quyền nhất định liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của quý vị; tuy nhiên, các quyền này không phải là tuyệt đối và trong một số trường hợp nhất định không áp dụng.

Các quyền đó bao gồm:

 • Quyền yêu cầu được biết / truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị - Quyền yêu cầu thông tin về việc Caterpillar thu thập Thông Tin Cá Nhân của quý vị hoặc truy cập vào Thông Tin Cá Nhân của quý vị.
 • Quyền xóa - Quyền yêu cầu xóa Thông Tin Cá Nhân về quý vị.
 • Quyền từ chối bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân - Quyền yêu cầu doanh nghiệp không bán hoặc chia sẻ (hoặc ngừng bán hoặc chia sẻ) Thông Tin Cá Nhân của quý vị.
 • Quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác - Quyền yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân không chính xác về quý vị.
 • Quyền hạn chế việc sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm - Quyền hạn chế việc doanh nghiệp sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm (như được định nghĩa trong CPRA) chỉ trong chừng mực cần thiết để thực hiện dịch vụ hoặc cung cấp hàng hóa được mong đợi một cách hợp lý bởi người tiêu dùng trung bình yêu cầu hàng hóa, dịch vụ đó, hoặc để thực hiện một số mục đích kinh doanh nhất định được xác định.
 • Quyền từ chối công nghệ ra quyết định tự động - Quyền phản đối việc đưa ra quyết định tự động có sử dụng Thông Tin Cá Nhân của quý vị.
 • Quyền không bị trả đũa - Quyền không bị trả đũa vì đã thực hiện các quyền của quý vị theo Luật Quyền Riêng Tư California.

Chúng tôi không phân biệt đối xử hoặc trả đũa quý vị vì đã thực hiện bất kỳ quyền nào của mình theo Luật Quyền Riêng Tư California, và trừ khi được Luật Quyền Riêng Tư California cho phép, chúng tôi sẽ không:

 • từ chối cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho quý vị;
 • áp dụng cho quý vị giá hoặc mức giá khác cho hàng hóa, dịch vụ, bao gồm thông qua việc cấp các khoản giảm giá hoặc các lợi ích khác, hoặc áp dụng các khoản phạt;
 • cung cấp cho quý vị một mức độ hoặc chất lượng khác của hàng hóa, dịch vụ; hoặc
 • gợi ý rằng quý vị có thể nhận được một giá hoặc mức giá khác cho hàng hóa, dịch vụ hoặc mức độ hoặc chất lượng khác của hàng hóa, dịch vụ;

 để thực hiện một trong các quyền của quý vị theo Luật Quyền Riêng Tư California.

Mục 4. Làm thế nào để thực hiện các quyền của quý vị theo Luật Quyền Riêng Tư California?

Quý vị có thể thực hiện (các) quyền của mình theo CCPA bằng cách sử dụng một trong các phương thức sau đây:

 Nếu gửi qua email; hãy chắc chắn rằng quý vị nêu rõ (các) quyền mà quý vị đang muốn thực hiện và cung cấp những dữ liệu hoặc thông tin có liên quan đến yêu cầu của quý vị để yêu cầu của quý vị có thể được giải quyết đúng đắn và kịp thời.

Vì chúng tôi chỉ có thể hồi đáp yêu cầu đã được xác minh, nên chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ quý vị để xác nhận rằng quý vị hoặc đại diện được ủy quyền do quý vị chỉ định là người thực hiện quyền của quý vị với tư cách là người tiêu dùng. Chúng tôi có thể yêu cầu rằng quý vị gửi yêu cầu của mình thông qua tài khoản của quý vị (nếu quý vị có tài khoản) hoặc chúng tôi có thể đưa ra một số câu hỏi bảo mật để xác minh danh tính của quý vị trước khi chúng tôi hồi đáp yêu cầu của quý vị. Quý vị không cần tạo tài khoản với Caterpillar để thực hiện bất kỳ quyền cá nhân nào của mình (truy cập, xóa hoặc chọn không bán).

Quý vị có quyền chỉ định một Đại Diện Được Ủy Quyền. Trong chừng mực quý vị chọn chỉ định một đại diện được ủy quyền để thay mặt quý vị đưa ra yêu cầu, đại diện được ủy quyền đó phải cung cấp tài liệu thích hợp bao gồm văn bản cho phép có chữ ký của quý vị, bằng chứng về danh tính của quý vị và xác minh danh tính của họ; hoặc giấy ủy quyền hợp lệ, được chỉ định như được định nghĩa theo Bộ luật Chứng thực California.

Mục 5. Tôi có thể liên hệ với ai để biết thêm thông tin?

Quý vị có thể gửi email cho bộ phận phụ trách Quyền riêng tư Dữ liệu thuộc Caterpillar tại địa chỉ: dataprivacy@Cat.com hoặc thông qua dịch vụ bưu điện đến:

Người nhận: Quyền riêng tư Dữ liệu
Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629

 

Điều 2 - Người tiêu dùng phi nhân sự

Mục 1. Mục đích của Điều khoản này của Phụ lục 4 là gì?

Luật Quyền Riêng Tư California quy định cho người tiêu dùng California những quyền nhất định liên quan đến Thông Tin Cá Nhân về họ. Điều khoản này mô tả cách thức mà chúng tôi thu thập, xử lý và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân về quý vị trong quá trình của mối quan hệ giữa quý vị với chúng tôi và sau khi mối quan hệ đó kết thúc cũng như giải thích về các quyền của quý vị. Nếu quý vị là người tiêu dùng California và muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong các quyền theo Luật Quyền Riêng Tư California, vui lòng xem Mục 5 dưới đây để biết thêm thông tin về cách thức gửi yêu cầu.

Mục 2. Caterpillar có thể thu thập, xử lý và tiết lộ những loại Thông Tin Cá Nhân nào và cho mục đích gì

Loại Thông Tin Cá Nhân

Nguồn thông tin

Mục đích kinh doanh hoặc thương mại của việc thu thập/sử dụng Thông Tin Cá Nhân

Các nhóm bên thứ ba mà được tiết lộ về Thông Tin Cá Nhân

Thông tin nhận dạng (ví dụ: tên, địa chỉ bưu chính, thông tin nhận dạng duy nhất, thông tin nhận dạng trực tuyến, địa chỉ IP, địa chỉ email)

 • Trực tiếp từ các cá nhân;
 • Các bên thứ ba (ví dụ: các công ty mà quý vị đã tương tác để mua sản phẩm Caterpillar, các nền tảng công nghệ)
 • Để nhận dạng quý vị và quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý vị, bao gồm trao đổi liên lạc với quý vị, cho phép ra vào/tiếp cận các cơ sở, hệ thống của Caterpillar, giao sản phẩm/dịch vụ và thông tin liên quan cho quý vị, đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và quản lý an toán
 • Kiểm tra liên quan đến việc tương tác trong hiện tại với người tiêu dùng và các giao dịch liên quan
 • Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ chống lại hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp và truy tố những đối tượng phải chịu trách nhiệm về hoạt động đó
 • Thực hiện các dịch vụ, bao gồm duy trì hoặc phục vụ tài khoản, cung cấp dịch vụ khách hàng, xử lý hoặc thực hiện các đơn đặt hàng hoặc giao dịch, xác minh thông tin khách hàng, xử lý thanh toán, cung cấp tài chính, cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc tiếp thị, cung cấp dịch vụ phân tích hoặc các dịch vụ tương tự
 • Thực hiện nghiên cứu nội bộ để thử nghiệm và phát triển công nghệ;
 • Thực hiện các hoạt động để xác minh hoặc duy trì chất lượng hoặc sự an toàn của dịch vụ hoặc thiết bị được sở hữu, sản xuất, chế tạo cho hoặc kiểm soát bởi doanh nghiệp và để cải thiện, nâng cấp hoặc tăng cường hiệu quả của thiết bị được sở hữu, sản xuất, chế tạo cho hoặc kiểm soát bởi doanh nghiệp
 • Gỡ lỗi để xác định và sửa chữa các lỗi làm suy giảm các chức năng dự kiến hiện có
 • Các bên cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật
 • Các công ty con, công ty liên kết và các thực thể khác do Caterpillar kiểm soát
 • Các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba khác mà xử lý Thông Tin Cá Nhân thay mặt cho Caterpillar

Các loại thông tin cá nhân được liệt kê trong Đạo luật hồ sơ khách hàng California (ví dụ như tên, chữ ký, địa chỉ, số điện thoại) 

Thông tin thương mại (ví dụ như lịch sử mua sắm)

Thông tin về hoạt động trên Internet hoặc mạng điện tử khác (ví dụ: thông tin nhận dạng, thông tin đăng nhập và việc sử dụng hệ thống và mạng)

 

Trong 12 tháng trước, chúng tôi đã bán (như được định nghĩa trong luật California) các loại Thông Tin Cá Nhân sau đây cho bên thứ ba, còn phụ thuộc vào lựa chọn và cài đặt của quý vị và quyền từ chối của quý vị: Thông tin nhận dạng.

Để từ chối bán hoặc chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của quý vị, vui lòng nhấp vào đây.

Các bên thứ ba được chúng tôi bán hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của quý vị, và mục đích kinh doanh tương ứng của việc bán hoặc tiết lộ bao gồm: Nhà cung cấp dịch vụ và đối tác quảng cáo, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tiếp thị, cá nhân hóa và quảng cáo.

Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm, như được định nghĩa theo CPRA, yêu cầu mức độ bảo vệ cao hơn. Các loại Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm mà chúng tôi có thể thu thập và sử dụng đối với người tiêu dùng không thuộc lực lượng lao động bao gồm như sau:

 • Số an sinh xã hội, số bằng lái xe, số thẻ căn cước tiểu bang hoặc số hộ chiếu;
 • Dữ liệu tài khoản và mật khẩu (trong trường hợp thông tin đăng nhập đó được kết hợp với bất kỳ mã bảo mật hoặc mã truy cập, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập bắt buộc nào cho phép truy cập vào tài khoản)
 • Thông tin cơ bản (ví dụ: kiểm tra lý lịch tín dụng và lý lịch tư pháp, xét nghiệm ma túy và rượu);
 • Dữ liệu thông tin liên lạc (ví dụ: nội dung của tin nhắn điện tử)
 • Thông tin sinh trắc học (ví dụ: dấu vân tay); và

Ngoài những mục đích nêu trên, các mục đích kinh doanh của việc chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm bao gồm:

 • Thông tin liên quan đến dữ liệu sinh trắc học, để nhận dạng hoặc xác thực người dùng và cho mục đích kiểm soát truy cập;
 • Để cho phép truy cập vào hệ thống CNTT;
 • Để cung cấp cho quý vị hàng hóa hoặc dịch vụ được yêu cầu và tạo thuận lợi cho các giao dịch với quý vị;
 • Thông tin kiểm tra lý lịch, để đánh giá và lựa chọn những cá nhân mà Caterpillar hợp tác cùng;

Chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ các loại Thông Tin Cá Nhân nêu trên:

 • Để cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác (theo yêu cầu của pháp luật; để bảo vệ Caterpillar, người hoặc tài sản; để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như trong các hồ sơ xin khoản cấp của chính phủ; và khi được quý vị cho phép);
 • Để cung cấp thông tin theo cách khác theo chỉ thị từ quý vị.

Mục 3[BMcK1] . Những quyền nào được dành sẵn cho người tiêu dùng California?

Quý vị có thể có các quyền theo CCPA và CPRA. CCPA và CPRA cấp cho người tiêu dùng những quyền nhất định đối với Thông Tin Cá Nhân liên quan đến họ; tuy nhiên, các quyền này không phải là tuyệt đối và trong một số trường hợp nhất định không áp dụng. Các quyền đó bao gồm:

 • Quyền yêu cầu được biết / truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị - Quyền yêu cầu thông tin về việc Caterpillar thu thập Thông Tin Cá Nhân của quý vị hoặc truy cập vào Thông Tin Cá Nhân của quý vị.
 • Quyền xóa - Quyền yêu cầu xóa Thông Tin Cá Nhân về quý vị.
 • Quyền từ chối bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân - Quyền yêu cầu doanh nghiệp không bán hoặc chia sẻ (hoặc ngừng bán hoặc chia sẻ) Thông Tin Cá Nhân của quý vị.
 • Quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác - Quyền yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân không chính xác về quý vị.
 • Quyền hạn chế việc sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm - Quyền hạn chế việc doanh nghiệp sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm (như được định nghĩa trong CPRA) chỉ trong chừng mực cần thiết để thực hiện dịch vụ hoặc cung cấp hàng hóa được mong đợi một cách hợp lý bởi người tiêu dùng trung bình yêu cầu hàng hóa, dịch vụ đó, hoặc để thực hiện một số mục đích kinh doanh nhất định được xác định.
 • Quyền từ chối công nghệ ra quyết định tự động.
 • Quyền không bị trả đũa - Quyền không bị trả đũa vì đã thực hiện các quyền của quý vị theo CCPA và CPRA.

Chúng tôi không phân biệt đối xử hoặc trả đũa quý vị vì đã thực hiện bất kỳ quyền nào của mình theo Luật Quyền Riêng Tư California, và trừ khi được Luật Quyền Riêng Tư California cho phép, chúng tôi sẽ không:

 • từ chối cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho quý vị;
 • áp dụng cho quý vị giá hoặc mức giá khác cho hàng hóa, dịch vụ, bao gồm thông qua việc cấp các khoản giảm giá hoặc các lợi ích khác, hoặc áp dụng các khoản phạt;
 • cung cấp cho quý vị một mức độ hoặc chất lượng khác của hàng hóa, dịch vụ; hoặc
 • gợi ý rằng quý vị có thể nhận được một giá hoặc mức giá khác cho hàng hóa, dịch vụ hoặc mức độ hoặc chất lượng khác của hàng hóa, dịch vụ;

để thực hiện một trong các quyền của quý vị theo Luật Quyền Riêng Tư California.

 

Mục 4. Làm thế nào để người tiêu dùng California có thể thực hiện các quyền riêng tư của mình?

Quý vị có thể thực hiện (các) quyền của mình theo CCPA bằng cách sử dụng một trong các phương thức sau đây:

Nếu gửi qua email; hãy chắc chắn rằng quý vị nêu rõ (các) quyền mà quý vị đang muốn thực hiện và cung cấp những dữ liệu hoặc thông tin có liên quan đến yêu cầu của quý vị để yêu cầu của quý vị có thể được giải quyết đúng đắn và kịp thời.

Vì chúng tôi chỉ có thể hồi đáp yêu cầu đã được xác minh, nên chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ quý vị để xác nhận rằng quý vị hoặc đại diện được ủy quyền do quý vị chỉ định là người thực hiện quyền của quý vị với tư cách là người tiêu dùng. Chúng tôi có thể yêu cầu rằng quý vị gửi yêu cầu của mình thông qua tài khoản của quý vị (nếu quý vị có tài khoản) hoặc chúng tôi có thể đưa ra một số câu hỏi bảo mật để xác minh danh tính của quý vị trước khi chúng tôi hồi đáp yêu cầu của quý vị. Quý vị không cần tạo tài khoản với Caterpillar để thực hiện bất kỳ quyền cá nhân nào của mình (truy cập, xóa hoặc chọn không bán).

Quý vị có quyền chỉ định một Đại Diện Được Ủy Quyền. Trong chừng mực quý vị chọn chỉ định một đại diện được ủy quyền để thay mặt quý vị đưa ra yêu cầu, đại diện được ủy quyền đó phải cung cấp tài liệu thích hợp bao gồm văn bản cho phép có chữ ký của quý vị, bằng chứng về danh tính của quý vị và xác minh danh tính của họ; hoặc giấy ủy quyền hợp lệ, được chỉ định như được định nghĩa theo Bộ luật Chứng thực California.

Mục 5. Tôi có thể liên hệ với ai để biết thêm thông tin?

Quý vị có thể gửi email cho bộ phận phụ trách Quyền riêng tư Dữ liệu thuộc Caterpillar tại địa chỉ: dataprivacy@Cat.com hoặc thông qua dịch vụ bưu điện đến:

Người nhận: Quyền riêng tư Dữ liệu
Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629

 

[HẾT Phụ lục 4. California]

Phụ lục này của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar cung cấp thông tin bổ sung về cách thức mà Caterpillar thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao và theo cách khác xử lý thông tin cá nhân (bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm) tại hoặc từ Brazil. Phụ lục này áp dụng cho các cá nhân không có mối quan hệ người lao động/nhân sự với Caterpillar. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar. Để biết thêm thông tin về cách thức mà Caterpillar thu thập và xử lý thông tin phi cá nhân, vui lòng xem Tuyên bố về Quản trị Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar.

Nếu quý vị được dẫn chiếu đến Phụ lục Brazil này từ một thỏa thuận, hợp đồng mà quý vị có với Caterpillar, thì bên kiểm soát dữ liệu đối với thông tin cá nhân đang được xử lý liên quan đến thỏa thuận, hợp đồng đó sẽ là pháp nhân được đề cập trong thỏa thuận, hợp đồng đó. Cho mục đích của Phụ lục Brazil này, các bên kiểm soát có liên quan được liệt kê trong Biểu A - Danh sách các Bên kiểm soát Dữ liệu / Pháp nhân của Caterpillar của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar.

Mục 1. Mục đích của phụ lục này là gì?

Caterpillar cam kết bảo vệ sự riêng tư và tính bảo mật của thông tin cá nhân của quý vị. Phụ lục Brazil này mô tả cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và chuyển giao thông tin cá nhân về quý vị trong quá trình của mối quan hệ của quý vị với chúng tôi và sau khi mối quan hệ đó chấm dứt, theo Luật bảo vệ dữ liệu chung của Brazil (Luật số 13,709/18 - "LGPD"). Với tư cách là Bên Kiểm soát Dữ liệu, theo luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi phải thông báo cho quý vị về những thông tin được bao hàm trong Phụ lục Brazil này.

Mục 2. Những dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào có thể được Caterpillar thu thập và xử lý?

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm đòi hỏi mức độ bảo vệ cao hơn. Đây là những thông tin cá nhân tiết lộ hoặc có bao hàm: nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo và niềm tin trong triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu sức khỏe, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục.

Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng những thông tin sau đây, mà có thể bao gồm hoặc được xem là dữ liệu cá nhân nhạy cảm (như được định nghĩa ở trên):

 • Thông tin cơ bản, nếu và khi được pháp luật hiện hành cho phép (ví dụ: dân tộc và kiểm tra ma túy và rượu); và
 • Thông tin sinh trắc học (ví dụ: dấu vân tay).

Mục 3. Vì sao Caterpillar sử dụng thông tin cá nhân của quý vị?

Chúng tôi cần tất cả các loại thông tin được thu thập chủ yếu để cho phép chúng tôi quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý vị để vận hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và theo luật định của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để theo đuổi các lợi ích chính đáng của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, với điều kiện là các lợi ích và quyền cơ bản của quý vị không được ưu tiên hơn so với những lợi ích đó.

Các lý do mà chúng tôi, hoặc bên thứ ba đã ký hợp đồng, sẽ xử lý thông tin cá nhân của quý vị được liệt kê trong Bảng 1 dưới đây.

Một số mục đích xử lý sẽ chồng chéo và có thể có nhiều mục đích biện minh cho việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.

Bảng 1. Các loại, mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý: Dữ liệu phi nhân sự

Chủ thể dữ liệu

Các loại dữ liệu cá nhân

Mục đích xử lý

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Khách hàng và nhà cung cấp

 • Thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, tên công ty)
 • Thông tin thanh toán (dữ liệu tài khoản tài chính, biên lai hóa đơn, thông tin cư trú)
 • Thông tin quản lý quan hệ khách hàng
 • Thông tin định danh điện tử (ví dụ: email), việc sử dụng hệ thống và các ưu tiên
 • Tạo thuận lợi cho việc trao đổi liên lạc
 • Đánh giá và khả năng giao kết quan hệ kinh doanh hoặc hợp đồng, bao gồm khả năng chuẩn bị hồ sơ dự thầu (phản hồi hồ sơ dự thầu) và các yêu cầu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tiềm năng
 • Để tạo thuận lợi cho các giao dịch và quản lý tài chính; Kiểm toán
 • Thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ của chúng tôi (ví dụ: chống rửa tiền, sàng lọc theo các danh sách trừng phạt)
 • Quản lý hệ thống CNTT của chúng tôi và cung cấp dịch vụ
 • Thực hiện hợp đồng
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý
 • Lợi ích chính đáng (để quản lý mối quan hệ)

Khách hàng

 • Thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, tên công ty)
 • Thông tin thanh toán
 • Đánh giá tín dụng
 • Thông tin nhận dạng điện tử (ví dụ: email), việc sử dụng hệ thống và các tùy chọn
 • Thông tin sửa chữa và bảo hành
 • Tiến hành kiểm tra tham chiếu tín dụng và thẩm tra chi tiết tài chính
 • Thực hiện khảo sát sự hài lòng của khách hàng
 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích hợp pháp (để nhận phản hồi về trải nghiệm của khách hàng)
 • Bảo vệ tín dụng

Khách thăm các cơ sở

 • Thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, tên công ty)
 • Hình ảnh (ảnh, video)
 • Thông tin về phương tiện (ví dụ: nhà sản xuất, kiểu loại, biển số xe)
 • Thông tin nhận dạng (ví dụ: tài liệu/thông tin định danh được chính phủ cấp)
 • Phòng ngừa và phát hiện tội phạm hoặc hành vi sai trái khác
 • Các mục đích quản lý rủi ro và an ninh khác
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp (an toàn và an ninh)

Người đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc các hoạt động tiếp thị khác

 • Thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, tên công ty)
 • Thông tin định danh điện tử (ví dụ: email) và các ưu tiên
 • Để thông báo cho quý vị về các hoạt động của chúng tôi, gửi cho quý vị bản tin của chúng tôi, gửi cho quý vị báo cáo của chúng tôi, chia sẻ thông tin mới thú vị về các sản phẩm của chúng tôi
 • Lợi ích chính đáng (thông báo về các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan)
 • Sự đồng ý

 

Mục 4. Cơ sở hợp pháp của Caterpillar cho việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị là gì?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị khi pháp luật cho phép chúng tôi làm như vậy. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ dựa vào một hoặc nhiều cơ sở sau đây để xử lý thông tin cá nhân của quý vị:

 • Khi cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định.
 • Khi cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và lợi ích và quyền cơ bản của quý vị không được ưu tiên hơn so với những lợi ích đó.
 • Khi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị trong các trường hợp sau, mà thường không hay xảy ra:

 • Khi chúng tôi cần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của quý vị (hoặc tính mạng, sức khỏe của người khác).
 • Khi chúng tôi cần thông tin đó để bảo vệ tín dụng.
 • Khi cần thiết để thực hiện các quyền của chúng tôi trong các vụ khiếu kiện, thủ tục hành chính hoặc tố tụng trọng tài.
 • Khi chúng tôi đã có được sự đồng ý trước của quý vị (điều này chỉ áp dụng liên quan đến việc xử lý tự nguyện mà không phải cho việc xử lý mà cần thiết hoặc bắt buộc).
 • Để bảo vệ tín dụng, bao gồm cả theo quy định của pháp luật có liên quan.

Các cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào để xử lý thông tin cá nhân của quý vị được liệt kê trong Bảng 1.

Mục 5. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm được sử dụng để làm gì tại Caterpillar?

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm của quý vị cho các mục đích sau:

 • Thông tin liên quan đến dữ liệu sinh trắc học, để xác định hoặc xác thực người dùng và cho mục đích kiểm soát truy cập.

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm (như được định nghĩa ở trên) vì chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy (bao gồm, nhưng không giới hạn, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc để bảo vệ sự an toàn của chủ thể dữ liệu, như đã nêu ở trên) và vì trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của quý vị. Ít phổ biến hơn, chúng tôi có thể xử lý loại thông tin này khi cần thiết liên quan đến các khiếu nại pháp lý hoặc để thực hiện các quyền của chúng tôi, hoặc khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của quý vị (hoặc tính mạng, sức khỏe của người khác).

Mục 6. Khi nào việc ra quyết định tự động được sử dụng?

Caterpillar không thực hiện một cách thường xuyên và có hệ thống việc ra quyết định tự động tạo ra hiệu lực pháp lý liên quan đến các cá nhân hoặc có tác động đáng kể tương tự. Trong trường hợp quý vị tương tác với một công ty Caterpillar đang thực hiện việc ra quyết định tự động như vậy, quý vị có thể nhận được một thông báo cụ thể nêu ra thông tin chi tiết của việc ra quyết định tự động.

Theo LGPD, quý vị có quyền yêu cầu được xem xét các quyết định được đưa ra hoàn toàn trên cơ sở xử lý tự động dữ liệu cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích của quý vị.

Mục 7. Caterpillar có cần sự đồng ý của quý vị không?

Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể tiếp cận quý vị để có sự đồng ý bằng văn bản của quý vị để cho phép chúng tôi xử lý một số dữ liệu cá nhân đặc biệt nhạy cảm. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị chi tiết về những thông tin mà chúng tôi muốn có và lý do chúng tôi cần thông tin đó, để quý vị có thể cân nhắc kỹ càng liệu quý vị có muốn đồng ý hay không. Chúng tôi cũng dựa vào sự đồng ý trong các trường hợp khác như nêu trong Bảng 1.

Quý vị cần biết rằng việc quý vị chấp thuận bất kỳ đề nghị nào từ chúng tôi về việc đưa ra sự đồng ý không phải là một điều kiện cho hợp đồng của quý vị với chúng tôi. Nếu quý vị đưa ra sự đồng ý cho chúng tôi, quý vị sẽ có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

Mục 8. Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị không cung cấp thông tin cá nhân của mình?

Nếu quý vị không cung cấp những thông tin nhất định khi được yêu cầu, sẽ có khả năng là chúng tôi sẽ không thể thực hiện được hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với quý vị (chẳng hạn như thanh toán cho quý vị hoặc cung cấp sản phẩm cho quý vị) hoặc có khả năng là chúng tôi sẽ không thể tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định của mình.

Mục 9. Điều gì sẽ xảy ra nếu mục đích của việc Caterpillar thu thập thông tin cá nhân thay đổi?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích của việc thu thập thông tin đó, trừ khi chúng tôi một cách hợp lý xét thấy rằng chúng tôi cần sử dụng thông tin đó vì một lý do khác và lý do đó tương thích với mục đích ban đầu. Nếu chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích không liên quan, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị và chúng tôi sẽ giải thích cơ sở pháp lý cho phép chúng tôi làm như vậy.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của quý vị mà không cần quý vị biết hoặc đồng ý, tuân thủ các quy tắc nêu trên, khi điều này được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Mục 10. Caterpillar có chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị hay không?

Chúng tôi có thể phải chia sẻ dữ liệu của quý vị với các Bên thứ ba (như được định nghĩa bên dưới), bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba và Caterpillar.

Chúng tôi có thể chuyển giao thông tin cá nhân của quý vị ra bên ngoài Brazil. Nếu chúng tôi làm như vậy, quý vị có thể mong đợi một mức độ bảo vệ tương tự đối với thông tin cá nhân của quý vị.

Mục 11. Những Bên thứ ba nào có thể xử lý thông tin cá nhân của quý vị?

"Bên thứ ba" bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba (bao gồm các nhà thầu, đại diện được chỉ định, công ty bảo hiểm và môi giới bảo hiểm) và các thực thể khác thuộc Caterpillar. Các ví dụ bao gồm:

 • Các bên cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật;
 • Các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác; 
 • Các công ty con, công ty liên kết và các thực thể khác thuộc quyền chi phối của Caterpillar;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác mà thay mặt cho Caterpillar xử lý thông tin cá nhân; và
 • Một thực thể mua lại (hoặc một thực thể có dự định mua lại) trong trường hợp Caterpillar thoái vốn (hoặc đang xem xét thoái vốn) một phần hoạt động kinh doanh của mình.

Mục 12. Khi nào Caterpillar có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong nội bộ Caterpillar?

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong nội bộ Caterpillar như một phần của hoạt động kinh doanh và báo cáo thường xuyên của chúng tôi, trong trường hợp tái tổ chức doanh nghiệp hoặc thực hiện tái cơ cấu tập đoàn, để hỗ trợ bảo trì hệ thống, lưu trữ dữ liệu và vì các lý do kinh doanh hợp pháp khác.

Mục 13. Vì sao Caterpillar có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các Bên thứ ba?

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các Bên thứ ba vì những lý do sau:

 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định, khi mà việc tiết lộ đó được yêu cầu bởi cơ quan quản lý hoặc giám sát, cảnh sát hoặc tòa án có thẩm quyền; 
 • Khi cần thiết để quản lý hợp đồng với hoặc cho quý vị; 
 • Cho mục đích kiểm toán, bảo hiểm và trong quá trình tìm kiếm ý kiến tư vấn liên quan đến hoạt động kinh doanh và việc xử lý khiếu nại của chúng tôi; và
 • Trường hợp chúng tôi có lợi ích hợp pháp khác khi làm như vậy.

Mục 14. Khi nào Caterpillar sẽ chuyển thông tin cá nhân ra bên ngoài Brazil?

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị có thể được chuyển đến, và lưu trữ tại một hoặc nhiều quốc gia bên ngoài Brazil. Thông tin cá nhân đó cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài Brazil, là người làm việc cho Caterpillar hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba của chúng tôi. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để bảo đảm mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ bởi người nhận theo yêu cầu của LGPD và theo quy định trong đây. Nếu chúng tôi không thể bảo đảm mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ như vậy, dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ chỉ được chuyển ra bên ngoài Brazil nếu quý vị đã đồng ý trước với việc chuyển giao đó.

Mục 15. Những biện pháp bảo mật nào được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân?

Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của quý vị và cung cấp mức độ bảo mật thích đáng cho rủi ro, bao gồm các biện pháp được thiết kế nhằm ngăn ngừa thông tin cá nhân của quý vị bị mất, sử dụng một cách ngẫu nhiên hoặc truy cập trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Thông tin chi tiết về các biện pháp đó sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn việc truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị chỉ trong những nhân viên, đại diện, nhà thầu và các bên thứ ba khác là những người cần biết cho mục đích công việc. 

Chúng tôi đã đưa ra các thủ tục để xử lý bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật dữ liệu bị nghi vấn nào và sẽ thông báo cho quý vị và bất kỳ cơ quan quản lý hữu quan nào về hành vi vi phạm bị nghi vấn trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo quy định pháp luật. 

Mục 16. Caterpillar sẽ lưu giữ thông tin cá nhân trong bao lâu? 

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị chừng nào vẫn cần thiết để thực hiện các mục đích của việc thu thập những thông tin đó, bao gồm cho mục đích đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý, theo luật định, kế toán hoặc báo cáo nàoThông tin chi tiết về thời gian lưu giữ đối với các khía cạnh khác nhau của thông tin cá nhân của quý vị được nêu trong chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi. Để xác định thời gian lưu giữ thích hợp cho thông tin cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và mức độ nhạy cảm của thông tin cá nhân, rủi ro nguy hại tiềm ẩn từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân của quý vị, mục đích của việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không, và các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Mục 17. Trách nhiệm của quý vị trong việc thông báo cho Caterpillar về những thay đổi đối với thông tin cá nhân của quý vị là gì?

Điều quan trọng là thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị cần phải chính xác và cập nhật. Vui lòng liên hệ với đầu mối liên lạc của Caterpillar hoặc gửi email đến địa chỉ dataprivacy@cat.com để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với thông tin cá nhân của quý vị mà chúng tôi nắm giữ.

Mục 18. Quý vị có những quyền nào liên quan đến thông tin cá nhân của mình?

Trong những trường hợp nhất định, quý vị có các quyền sau đây theo quy định pháp luật:

 • Xác nhận sự tồn tại của việc xử lý;
 • Yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị (thường được gọi là "yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu"), bằng báo cáo tóm tắt hoặc báo cáo chi tiết. Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, quý vị có thể có quyền nhận một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị.
 • Yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân chưa đầy đủ, chính xác hoặc cập nhật mà chúng tôi nắm giữ về quý vị.
 • Yêu cầu ẩn danh, chặn hoặc xóa thông tin cá nhân không cần thiết hoặc quá mức về quý vị, hoặc thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi xử lý không tuân thủ các quy định của LGPD.
 • Yêu cầu chuyển thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị cho một bên cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ khác, trong những trường hợp cụ thể.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của quý vị đã được xử lý dựa trên sự đồng ý của quý vị.
 • Có được thông tin về các tổ chức công cộng và tư nhân đã được chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị.
 • Có được thông tin về khả năng từ chối đưa ra sự đồng ý và hệ quả của việc từ chối đó, bất cứ khi nào chúng tôi đề nghị quý vị đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị.
 • Phản đối bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu nào mà không cần phải được sự đồng ý của quý vị, nếu có hành vi vi phạm LGPD.
 • Rút lại sự đồng ý của quý vị, bất cứ khi nào việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị dựa trên sự đồng ý của quý vị.
 • Khiếu nại với cơ quan giám sát hữu quan liên quan đến việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị.

Nếu quý vị muốn thực hiện (các) quyền của mình như được nêu ở trên, quý vị có thể làm như vậy bằng một trong các phương thức sau đây:

Trực tuyến: Mẫu Yêu cầu Quyền Cá nhân Brazil

Email: dataprivacy@cat.com 

Nếu gửi qua email; hãy chắc chắn rằng quý vị nêu rõ (các) quyền mà quý vị đang muốn thực hiện và cung cấp những dữ liệu hoặc thông tin có liên quan đến yêu cầu của quý vị để yêu cầu của quý vị có thể được giải quyết đúng đắn và kịp thời. 

Quý vị sẽ không phải trả phí để truy cập thông tin cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể từ chối đáp ứng yêu cầu nếu yêu cầu truy cập của quý vị rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá mức.

Quý vị cũng có thể liên hệ với Viên chức phụ trách bảo vệ dữ liệu liên quan. Để biết Viên chức phụ trách bảo vệ dữ liệu tại công ty Caterpillar tương ứng, vui lòng xem Biểu A - Danh sách các Bên kiểm soát Dữ liệu / Pháp nhân của Caterpillar.

Mục 19. Caterpillar có thể cần gì từ quý vị?

Chúng tôi có thể cần đề nghị thông tin cụ thể từ quý vị để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của quý vị và bảo đảm quyền của quý vị được truy cập thông tin cá nhân (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của quý vị). Đây là một biện pháp an ninh thích đáng khác nhằm bảo đảm rằng thông tin cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận thông tin đó.

Mục 20. Quyền rút lại sự đồng ý của quý vị là gì?

Trong trường hợp quý vị có thể đã đưa ra sự đồng ý với việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể, quý vị có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý cụ thể đó tại bất kỳ thời điểm nào. Để rút lại sự đồng ý của quý vị, vui lòng liên hệ dataprivacy@cat.com hoặc sử dụng bất kỳ tùy chọn hủy đăng ký nào mà chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị trong bối cảnh các hoạt động xử lý của chúng tôi. Khi chúng tôi đã nhận được thông báo rằng quý vị đã rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích hoặc những mục đích mà ban đầu quý vị đã đồng ý, và trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp khác để tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin đó một cách an toàn.

Mục 21. Nếu có thay đổi đối với tài liệu này thì sao?

Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu này và phụ lục này vào bất cứ thời điểm nào, và chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị các tài liệu cập nhật khi chúng tôi thực hiện bất kỳ cập nhật quan trọng nào. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho quý vị theo những cách thức khác trong từng thời điểm về việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị. 

[HẾT Phụ lục 5. Brazil - Chủ thể dữ liệu phi nhân sự] 

Phụ lục này của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar cung cấp thông tin bổ sung về cách thức mà Caterpillar thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao và theo cách khác xử lý thông tin cá nhân (bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm) tại hoặc từ Brazil. Phụ lục này áp dụng cho các cá nhân có mối quan hệ người lao động/nhân sự với Caterpillar. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar.

Nếu quý vị được dẫn chiếu đến Phụ lục Brazil này từ một thỏa thuận, hợp đồng mà quý vị có với Caterpillar, thì bên kiểm soát dữ liệu đối với thông tin cá nhân đang được xử lý liên quan đến thỏa thuận, hợp đồng đó sẽ là pháp nhân được đề cập trong thỏa thuận, hợp đồng đó. Cho mục đích của Phụ lục Brazil này, các bên kiểm soát có liên quan được liệt kê trong Biểu A - Danh sách các Bên kiểm soát Dữ liệu / Pháp nhân của Caterpillar của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar.

Mục 1. Mục đích của phụ lục này là gì?

Caterpillar cam kết bảo vệ sự riêng tư và tính bảo mật của thông tin cá nhân của quý vị. Phụ lục Brazil này mô tả cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và chuyển giao thông tin cá nhân về quý vị trong quá trình của mối quan hệ của quý vị với chúng tôi và sau khi mối quan hệ đó chấm dứt, theo LGPD. Với tư cách là Bên Kiểm soát Dữ liệu, theo luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi phải thông báo cho quý vị về những thông tin được bao hàm trong Phụ lục Brazil này.

Mục 2. Những dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào có thể được Caterpillar thu thập và xử lý?

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm (cũng được biết như là loại thông tin đặc biệt) đòi hỏi mức độ bảo vệ cao hơn. Đây là những thông tin cá nhân tiết lộ hoặc có bao hàm: nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo và niềm tin trong triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu sức khỏe, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục.

Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng những thông tin sau đây, mà có thể bao gồm hoặc được xem là dữ liệu cá nhân nhạy cảm (như được định nghĩa ở trên):

 • Thông tin sức khỏe (ví dụ: hồ sơ kê đơn, yêu cầu quyền lợi và giải trình về quyền lợi được nộp cùng với yêu cầu) liên quan đến, ngoài những điều khác, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, tình trạng khuyết tật, nghỉ ốm, và nghỉ vì việc gia đình;
 • Thông tin cơ bản, nếu và khi được pháp luật hiện hành cho phép (ví dụ: tình trạng hôn nhân, chủng tộc, dân tộc và kiểm tra ma túy và rượu);
 • Thông tin sinh trắc học (ví dụ: dấu vân tay); và
 • Việc tham gia tổ chức công đoàn.

Mục 3. Vì sao Caterpillar sử dụng thông tin cá nhân của quý vị?

Thông tin cá nhân cần thiết cho việc chúng tôi quản lý và điều hành quan hệ lao động. Chúng tôi cần tất cả các loại thông tin cá nhân được thu thập chủ yếu để cho phép chúng tôi quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý vị và cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và theo luật định của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để theo đuổi các lợi ích chính đáng của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, với điều kiện là các lợi ích và quyền cơ bản của quý vị không được ưu tiên hơn so với những lợi ích đó.

Các lý do mà chúng tôi, hoặc bên thứ ba đã ký hợp đồng, sẽ xử lý thông tin cá nhân của quý vị được liệt kê trong Bảng 1 dưới đây.

Một số mục đích xử lý sẽ chồng chéo và có thể có nhiều mục đích biện minh cho việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.

Bảng 1. Các loại, mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý: Dữ liệu nhân sự

Nhóm Dữ liệu Cá nhân

Mục đích Xử lý

Cơ sở Pháp lý của việc Xử lý

Thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, (các) thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp)

 • Trao đổi liên lạc với người lao động
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp phúc lợi
 • Duy trì trách nhiệm về hồ sơ kinh doanh
 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý mối quan hệ và trao đổi liên lạc với lực lượng lao động)

Thông tin định danh và xác minh (bao gồm số định danh quốc gia/mã số thuế và tình trạng giấy phép lao động)

 • Đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và nghĩa vụ pháp lý
 • Để cho phép ra vào trực tiếp hoặc truy cập từ xa vào các cơ sở hoặc hệ thống của Caterpillar
 • Trao đổi liên lạc với người lao động
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp phúc lợi
 • Thực hiện hợp đồng
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý và trao đổi liên lạc với lực lượng lao động)

Thông tin Tài khoản Tài chính

 • Trao đổi liên lạc với người lao động
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán tiền lương và phúc lợi
 • Thực hiện hợp đồng
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý và trao đổi liên lạc với lực lượng lao động)

Thông tin về Phương tiện Giao thông (ví dụ: lịch sử lái xe, đăng ký xe, số giấy phép lái xe)

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra vào các cơ sở của Caterpillar (ví dụ: bãi đậu xe)
 • Quản lý xe của công ty
 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích hợp pháp (để tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận và quản lý các cơ sở và thiết bị của Caterpillar)

Thông tin về Trình độ Chuyên môn/Người nộp đơn (ví dụ: kinh nghiệm làm việc, giáo dục, thông tin chứng nhận quá trình làm việc, kiểm tra lý lịch/lý lịch tư pháp)

 • Đánh giá và lựa chọn các cá nhân cho một vai trò trong Caterpillar
 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý lực lượng lao động)

Hồ sơ nhân sự chung

 • Các mục đích quản lý
 • Các mục đích xác minh, cần thiết để làm bằng chứng trong trường hợp có bất kỳ truy vấn/tranh chấp nào và để cung cấp chứng nhận quá trình làm việc
 • Tiến hành các nghiên cứu phân tích để xem xét và hiểu rõ hơn về tỷ lệ giữ chân và nghỉ việc của người lao động
 • Quản lý giáo dục, đào tạo và phát triển
 • Thực hiện hợp đồng
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý lực lượng lao động)

Thông tin liên quan đến việc làm (ví dụ: lịch sử làm việc, đánh giá hiệu quả công việc, mục tiêu, sự có mặt, vắng mặt nơi làm việc).

 • Giám sát và đánh giá hiệu quả công việc để hỗ trợ việc đưa ra các quyết định (ví dụ: tăng lương, các hình thức khuyến khích và thăng chức)
 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý lực lượng lao động)

Sức khỏe & An toàn (ví dụ: sự cố an toàn)

 • Quản lý vấn đề sức khỏe và an toàn tại các cơ sở
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe
 • Lợi ích hợp pháp (để duy trì sự an toàn)

Dữ liệu cá nhân thu được từ an ninh, giám sát hoặc điều tra

 • Phòng ngừa và phát hiện tội phạm hoặc hành vi sai trái khác
 • Các mục đích quản lý rủi ro và an ninh khác
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý lực lượng lao động và an ninh)

Dữ liệu cá nhân được xử lý trên hệ thống CNTT của chúng tôi

 • Để thực hiện hoạt động kinh doanh
 • Thực hiện hợp đồng
 • Lợi ích hợp pháp (để quản lý các quy trình và hệ thống kinh doanh)

 

Mục 4. Cơ sở hợp pháp của Caterpillar cho việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị là gì?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị khi pháp luật cho phép chúng tôi làm như vậy. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ dựa vào một hoặc nhiều cơ sở sau đây để xử lý thông tin cá nhân của quý vị:

 • Khi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với quý vị.
 • Khi cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định.
 • Khi cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và lợi ích và quyền cơ bản của quý vị không được ưu tiên hơn so với những lợi ích đó.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị trong các trường hợp sau, mà thường không hay xảy ra:

 • Khi chúng tôi cần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của quý vị (hoặc tính mạng, sức khỏe của người khác).
 • Khi cần thiết để thực hiện các quyền của chúng tôi trong các vụ khiếu kiện, thủ tục hành chính hoặc tố tụng trọng tài.
 • Khi chúng tôi đã có được sự đồng ý trước của quý vị (điều này chỉ áp dụng liên quan đến việc xử lý tự nguyện mà không phải cho việc xử lý mà cần thiết hoặc bắt buộc).
 • Để bảo vệ tín dụng, bao gồm cả theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chúng tôi sẽ dựa vào lợi ích hợp pháp làm cơ sở hợp pháp để xử lý các nhóm thông tin cá nhân được nêu dưới đây và, trong mỗi trường hợp, chúng tôi đã xác định lợi ích hợp pháp mà chúng tôi dựa vào. Chúng tôi cũng xác định các cơ sở bổ sung để xử lý một số nhóm thông tin nhất định trong trường hợp cần phải có trong thông báo cụ thể mà chúng tôi sẽ gửi cho quý vị.

Mục 5. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm được sử dụng để làm gì tại Caterpillar?

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm của quý vị cho các mục đích sau:

 • Thông tin liên quan đến nghỉ phép, có thể bao gồm nghỉ ốm hoặc nghỉ phép liên quan đến gia đình, để tuân thủ pháp luật về việc làm và các luật khác.
 • Thông tin về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của quý vị, hoặc tình trạng khuyết tật, để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của quý vị tại nơi làm việc và để đánh giá sự phù hợp của quý vị cho công việc, để cung cấp các điều chỉnh thích hợp tại nơi làm việc, để theo dõi và quản lý nghỉ ốm và cung cấp phúc lợi.
 • Thông tin liên quan đến việc tham gia công đoàn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu phí công đoàn, duy trì danh sách liên lạc, và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 • Thông tin liên quan đến dân tộc và/hoặc quốc tịch, để tuân thủ pháp luật về việc làm và các luật khác.
 • Thông tin liên quan đến dữ liệu sinh trắc học, để xác định hoặc xác thực người dùng và cho mục đích kiểm soát truy cập.

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm (như được định nghĩa ở trên) vì chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy (như đã nêu ở trên) và vì:

 • Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của quý vị;
 • Chúng tôi cần thực hiện các nghĩa vụ hoặc các quyền cụ thể của mình trong lĩnh vực lao động và luật an sinh xã hội và phù hợp với Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của chúng tôi;

Ít phổ biến hơn, chúng tôi có thể xử lý loại thông tin này khi cần thiết liên quan đến các khiếu nại pháp lý hoặc để thực hiện các quyền của chúng tôi, hoặc khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của quý vị (hoặc tính mạng, sức khỏe của người khác).

Mục 6. Khi nào việc ra quyết định tự động được sử dụng?

Caterpillar không thực hiện một cách thường xuyên và có hệ thống việc ra quyết định tự động tạo ra hiệu lực pháp lý liên quan đến các cá nhân hoặc có tác động đáng kể tương tự. Trong trường hợp quý vị tương tác với một công ty Caterpillar đang thực hiện việc ra quyết định tự động như vậy, quý vị có thể nhận được một thông báo cụ thể nêu ra thông tin chi tiết của việc ra quyết định tự động.

Theo LGPD, quý vị có quyền yêu cầu được xem xét các quyết định tự động được đưa ra hoàn toàn trên cơ sở xử lý tự động dữ liệu cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích của quý vị.

Mục 7. Caterpillar có cần sự đồng ý của quý vị không?

Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể tiếp cận quý vị để có sự đồng ý bằng văn bản của quý vị để cho phép chúng tôi xử lý một số dữ liệu cá nhân đặc biệt nhạy cảm. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị chi tiết về những thông tin mà chúng tôi muốn có và lý do chúng tôi cần thông tin đó, để quý vị có thể cân nhắc kỹ càng liệu quý vị có muốn đồng ý hay không.

Quý vị cần biết rằng việc quý vị chấp thuận bất kỳ đề nghị nào từ chúng tôi về việc đưa ra sự đồng ý không phải là một điều kiện cho hợp đồng của quý vị với chúng tôi.

Mục 8. Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị không cung cấp thông tin cá nhân của mình?

Nếu quý vị không cung cấp những thông tin nhất định khi được yêu cầu, sẽ có khả năng là chúng tôi sẽ không thể thực hiện được hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với quý vị (chẳng hạn như thanh toán cho quý vị hoặc cung cấp các phúc lợi cho quý vị) hoặc có khả năng là chúng tôi sẽ không thể tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định của mình (chẳng hạn như bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của quý vị).

Mục 9. Điều gì sẽ xảy ra nếu mục đích của việc Caterpillar thu thập thông tin cá nhân thay đổi?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích của việc thu thập thông tin đó, trừ khi chúng tôi một cách hợp lý xét thấy rằng chúng tôi cần sử dụng thông tin đó vì một lý do khác và lý do đó tương thích với mục đích ban đầu. Nếu chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích không liên quan, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị và chúng tôi sẽ giải thích cơ sở pháp lý cho phép chúng tôi làm như vậy.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của quý vị mà không cần quý vị biết hoặc đồng ý, tuân thủ các quy tắc nêu trên, khi điều này được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Mục 10. Caterpillar có chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị hay không?

Chúng tôi có thể phải chia sẻ dữ liệu của quý vị với các Bên thứ ba (như được định nghĩa bên dưới), bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba, các thực thể khác thuộc Caterpillar và các cơ quan, tổ chức thuộc chính phủ.

Chúng tôi có thể chuyển giao thông tin cá nhân của quý vị ra bên ngoài Brazil. Nếu chúng tôi làm như vậy, quý vị có thể mong đợi một mức độ bảo vệ tương tự đối với thông tin cá nhân của quý vị.

Mục 11. Những Bên thứ ba nào có thể xử lý thông tin cá nhân của quý vị?

"Bên thứ ba" bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba (bao gồm các nhà thầu, đại diện được chỉ định, công ty bảo hiểm và môi giới bảo hiểm) và các thực thể khác thuộc Caterpillar. Các ví dụ bao gồm:

 • Các bên cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật;
 • Các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;
 • Các công ty con, công ty liên kết và các thực thể khác thuộc quyền chi phối của Caterpillar;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác mà thay mặt cho Caterpillar xử lý thông tin cá nhân; và
 • Một thực thể mua lại (hoặc một thực thể có dự định mua lại) trong trường hợp Caterpillar thoái vốn (hoặc đang xem xét thoái vốn) một phần hoạt động kinh doanh của mình.

Mục 12. Khi nào Caterpillar có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong nội bộ Caterpillar?

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong nội bộ Caterpillar như một phần của hoạt động kinh doanh và báo cáo thường xuyên của chúng tôi, trong trường hợp tái tổ chức doanh nghiệp hoặc thực hiện tái cơ cấu tập đoàn, để hỗ trợ bảo trì hệ thống, lưu trữ dữ liệu và vì các lý do kinh doanh hợp pháp khác. Các ví dụ bao gồm:

 • bảng lương;
 • cung cấp và quản lý phúc lợi (bao gồm cả lương hưu);
 • đánh giá sức khỏe nghề nghiệp hoặc y tế liên quan đến sự phù hợp cho công việc và sức khỏe và an toàn của quý vị (ví dụ: đánh giá vị trí làm việc);
 • yêu cầu bồi thường và thông báo bảo hiểm;
 • cung cấp và quản lý đánh giá tuyển dụng, đào tạo và phát triển chuyên môn;
 • thư viện và các dịch vụ nghiên cứu như đăng ký mua ấn bản và tư cách thành viên;
 • ra vào và duy trì an ninh tòa nhà;
 • nhà cung cấp dịch vụ đi lại;
 • các dịch vụ viễn thông và nhắn tin như hệ thống thông báo khẩn cấp liên tục cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 • lưu trữ bản in trên giấy; và
 • các dịch vụ CNTT.

Mục 13. Vì sao Caterpillar có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các Bên thứ ba?

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các Bên thứ ba vì những lý do sau:

 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định, khi mà việc tiết lộ đó được yêu cầu bởi cơ quan quản lý hoặc giám sát, cảnh sát hoặc tòa án có thẩm quyền;
 • Khi cần thiết để quản lý hợp đồng, quan hệ việc làm và bất kỳ phúc lợi đi kèm nào với hoặc cho quý vị;
 • Cho mục đích kiểm toán, bảo hiểm và trong quá trình tìm kiếm ý kiến tư vấn liên quan đến hoạt động kinh doanh và việc xử lý khiếu nại của chúng tôi; và
 • Trường hợp chúng tôi có lợi ích hợp pháp khác khi làm như vậy.

Mục 14. Khi nào Caterpillar sẽ chuyển thông tin cá nhân ra bên ngoài Brazil?

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị có thể được chuyển đến, và lưu trữ tại một hoặc nhiều quốc gia bên ngoài Brazil. Thông tin cá nhân đó cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài Brazil, là người làm việc cho Caterpillar hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba của chúng tôi. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để bảo đảm mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ bởi người nhận theo yêu cầu của LGPD và theo quy định trong đây. Nếu chúng tôi không thể bảo đảm mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ như vậy, dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ chỉ được chuyển ra bên ngoài Brazil nếu quý vị đã đồng ý trước với việc chuyển giao đó.

Mục 15. Những biện pháp bảo mật nào được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân?

Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của quý vị và cung cấp mức độ bảo mật thích đáng cho rủi ro, bao gồm các biện pháp được thiết kế nhằm ngăn ngừa thông tin cá nhân của quý vị bị mất, sử dụng một cách ngẫu nhiên hoặc truy cập trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Thông tin chi tiết về các biện pháp đó sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn việc truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị chỉ trong những nhân viên, đại diện, nhà thầu và các bên thứ ba khác là những người cần biết cho mục đích công việc.

Chúng tôi đã đưa ra các thủ tục để xử lý bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật dữ liệu bị nghi vấn nào và sẽ thông báo cho quý vị và bất kỳ cơ quan quản lý hữu quan nào về hành vi vi phạm bị nghi vấn trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo quy định pháp luật.

Mục 16. Caterpillar sẽ lưu giữ thông tin cá nhân trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị chừng nào vẫn cần thiết để thực hiện các mục đích của việc thu thập những thông tin đó, bao gồm cho mục đích đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý, theo luật định, kế toán hoặc báo cáo nào. Thông tin chi tiết về thời gian lưu giữ đối với các khía cạnh khác nhau của thông tin cá nhân của quý vị được nêu trong chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi mà có thể được phòng Nhân sự cung cấp. Để xác định thời gian lưu giữ thích hợp cho thông tin cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và mức độ nhạy cảm của thông tin cá nhân, rủi ro nguy hại tiềm ẩn từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân của quý vị, mục đích của việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không, và các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Khi quý vị không còn là người lao động, nhân viên hoặc nhà thầu của Caterpillar, chúng tôi sẽ lưu giữ và hủy bỏ một cách an toàn thông tin cá nhân của quý vị theo chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi.

Mục 17. Trách nhiệm của quý vị trong việc thông báo cho Caterpillar về những thay đổi đối với thông tin cá nhân của quý vị là gì?

Điều quan trọng là thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị cần phải chính xác và cập nhật. Trong nhiều trường hợp, quý vị có quyền tự truy cập vào dữ liệu của mình (ví dụ như các hệ thống Nhân sự nội bộ). Vui lòng duy trì thông tin của quý vị được cập nhật, hoặc liên hệ người đại diện Nhân sự của quý vị để biết thủ tục thích hợp để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với thông tin cá nhân của quý vị mà chúng tôi nắm giữ.

Mục 18. Quý vị có những quyền nào liên quan đến thông tin cá nhân của mình?

Trong những trường hợp nhất định, quý vị có các quyền sau đây theo quy định pháp luật:

 • Xác nhận sự tồn tại của việc xử lý;
 • Yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị (thường được gọi là "yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu"), bằng báo cáo tóm tắt hoặc báo cáo chi tiết. Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, quý vị có thể có quyền nhận một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị.
 • Yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân chưa đầy đủ, chính xác hoặc cập nhật mà chúng tôi nắm giữ về quý vị.
 • Yêu cầu ẩn danh, chặn hoặc xóa thông tin cá nhân không cần thiết hoặc quá mức về quý vị, hoặc thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi xử lý không tuân thủ các quy định của LGPD.
 • Yêu cầu chuyển thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị cho một bên cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ khác, trong những trường hợp cụ thể.
 • Có được thông tin về các tổ chức công cộng và tư nhân đã được chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị.
 • Phản đối bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu nào mà không cần phải được sự đồng ý của quý vị, nếu có hành vi vi phạm LGPD.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của quý vị đã được xử lý dựa trên sự đồng ý của quý vị.
 • Có được thông tin về khả năng từ chối đưa ra sự đồng ý và hệ quả của việc từ chối đó, bất cứ khi nào chúng tôi đề nghị quý vị đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị.
 • Rút lại sự đồng ý của quý vị, bất cứ khi nào việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị dựa trên sự đồng ý của quý vị.
 • Khiếu nại với cơ quan giám sát hữu quan liên quan đến việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị.

Nếu quý vị muốn thực hiện (các) quyền của mình như được nêu ở trên, quý vị có thể làm như vậy bằng một trong các phương thức sau đây:

Trực tuyến: Mẫu Yêu cầu Quyền Cá nhân Brazil

Email: dataprivacy@cat.com

Nếu gửi qua email; hãy chắc chắn rằng quý vị nêu rõ (các) quyền mà quý vị đang muốn thực hiện và cung cấp những dữ liệu hoặc thông tin có liên quan đến yêu cầu của quý vị để yêu cầu của quý vị có thể được giải quyết đúng đắn và kịp thời.

Quý vị sẽ không phải trả phí để truy cập thông tin cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể từ chối đáp ứng yêu cầu nếu yêu cầu truy cập của quý vị rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá mức.

Quý vị cũng có thể liên hệ với Viên chức phụ trách bảo vệ dữ liệu liên quan. Để biết Viên chức phụ trách bảo vệ dữ liệu tại công ty Caterpillar tương ứng, vui lòng xem Biểu A - Danh sách các Bên kiểm soát Dữ liệu / Pháp nhân của Caterpillar.

Mục 19. Caterpillar có thể cần gì từ quý vị?

Chúng tôi có thể cần đề nghị thông tin cụ thể từ quý vị để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của quý vị và bảo đảm quyền của quý vị được truy cập thông tin cá nhân (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của quý vị). Đây là một biện pháp an ninh thích đáng khác nhằm bảo đảm rằng thông tin cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận thông tin đó.

Mục 20. Quyền rút lại sự đồng ý của quý vị là gì?

Trong các trường hợp hạn chế khi mà quý vị có thể đã đưa ra sự đồng ý với việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể, quý vị có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý cụ thể đó tại bất kỳ thời điểm nào. Để rút lại sự đồng ý của quý vị, vui lòng liên hệ đại diện Nhân sự của quý vị ở nước sở tại, khu vực hoặc của công ty. Khi chúng tôi đã nhận được thông báo rằng quý vị đã rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích hoặc những mục đích mà ban đầu quý vị đã đồng ý, và trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp khác để tiếp tục xử lý thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin đó một cách an toàn.

Mục 21. Nếu có thay đổi đối với tài liệu này thì sao?

Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu này và phụ lục này vào bất cứ thời điểm nào, và chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị các tài liệu cập nhật khi chúng tôi thực hiện bất kỳ cập nhật quan trọng nào. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho quý vị theo những cách thức khác trong từng thời điểm về việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị.

 

[HẾT Phụ lục 6. Brazil - Chủ thể dữ liệu nhân sự] 

Có hiệu lực: ngày 01 tháng 11 năm 2021

Phụ lục này của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar cung cấp thông tin bổ sung về cách thức mà Caterpillar thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao và xử lý thông tin cá nhân (bao gồm cả thông tin cá nhân nhạy cảm) tại hoặc từ Trung Quốc với tư cách là Bên xử lý thông tin cá nhân (theo định nghĩa của Đạo luật về bảo vệ thông tin cá nhân của Trung Quốc hoặc "PIPL"). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần nội dung chính của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar. Để biết thêm thông tin về cách thức mà Caterpillar thu thập và xử lý thông tin phi cá nhân, vui lòng xem Tuyên bố về Quản trị Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar.

 

Mục 1. Danh tính và thông tin liên hệ của Bên xử lý thông tin cá nhân

Nếu quý vị được dẫn chiếu đến Phụ lục về Trung Quốc này từ một thỏa thuận, hợp đồng mà quý vị có với Caterpillar, thì Bên xử lý thông tin cá nhân đối với thông tin cá nhân đang được xử lý liên quan đến thỏa thuận, hợp đồng đó sẽ là pháp nhân được đề cập trong thỏa thuận, hợp đồng đó. Cho mục đích của Phụ lục về Trung Quốc này, danh tính và thông tin liên hệ của Bên xử lý thông tin cá nhân có liên quan (cũng được gọi là "Bên kiểm soát" trong Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu) được liệt kê tại Biểu A - Danh sách các Bên kiểm soát Dữ liệu / Pháp nhân của Caterpillar của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar.

Mục 2. Các loại thông tin cá nhân; Mục đích và phương thức xử lý

Chúng tôi cần tất cả các loại thông tin được thu thập chủ yếu để cho phép chúng tôi quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý vị để vận hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và theo luật định của mình. Các loại thông tin cá nhân và mục đích của việc chúng tôi, hoặc bên thứ ba theo hợp đồng, xử lý thông tin cá nhân của quý vị được liệt kê trong Bảng 1Bảng 2 dưới đây. Một số mục đích xử lý sẽ chồng chéo và có thể có nhiều mục đích biện minh cho việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.

 

Bảng 1 áp dụng cho các cá nhân không có mối quan hệ người lao động / nhân sự với Caterpillar.
Bảng 2 áp dụng cho các cá nhân có mối quan hệ người lao động / nhân sự với Caterpillar.

 

Bảng 1. Các loại thông tin cá nhân; Mục đích và phương thức xử lý: Dữ liệu phi nhân sự

 

Các loại thông tin cá nhân

Mục đích và phương thức xử lý

Thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, tên công ty)

 

 • Thông tin liên lạc với quý vị, bao gồm cả thông tin về các hoạt động và sản phẩm của chúng tôi;
 • Đánh giá và khả năng giao kết quan hệ kinh doanh hoặc hợp đồng, bao gồm khả năng chuẩn bị hồ sơ dự thầu (phản hồi hồ sơ dự thầu) và các yêu cầu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tiềm năng;
 • Để tạo thuận lợi cho các giao dịch và quản lý tài chính; và
 • Kiểm toán liên quan đến tương tác hiện tại với khách hàng và các giao dịch đồng thời.
 • Thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ của chúng tôi (ví dụ: chống rửa tiền, sàng lọc theo danh sách trừng phạt);
 • Quản lý hệ thống CNTT của chúng tôi và cung cấp dịch vụ;
 • Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ chống lại hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp và truy tố những đối tượng phải chịu trách nhiệm về hoạt động đó;
 • Gỡ lỗi để xác định và sửa chữa các lỗi làm suy giảm chức năng dự kiến hiện có;
 • Thực hiện các dịch vụ, bao gồm duy trì hoặc phục vụ tài khoản, cung cấp dịch vụ khách hàng, xử lý hoặc thực hiện các đơn đặt hàng hoặc giao dịch, xác minh thông tin khách hàng, xử lý thanh toán, cung cấp tài chính, cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc tiếp thị, cung cấp dịch vụ phân tích hoặc các dịch vụ tương tự;
 • Thực hiện nghiên cứu nội bộ để thử nghiệm và phát triển công nghệ;
 • Thực hiện các hoạt động để xác minh hoặc duy trì chất lượng hoặc sự an toàn của dịch vụ hoặc thiết bị được sở hữu, sản xuất, chế tạo cho hoặc kiểm soát bởi doanh nghiệp và để cải thiện, nâng cấp hoặc tăng cường hiệu quả của thiết bị được sở hữu, sản xuất, chế tạo cho hoặc kiểm soát bởi doanh nghiệp;
 • Xử lý các yêu cầu sửa chữa và bảo hành;
 • Tiến hành kiểm tra tham chiếu tín dụng tài chính và thẩm tra chi tiết tài chính; và
 • Thực hiện khảo sát sự hài lòng của khách hàng.

Thông tin thanh toán (ví dụ: biên lai hóa đơn, thông tin cư trú, thông tin tín dụng tài chính)

Thông tin quản lý quan hệ khách hàng

 

Thông tin thương mại (ví dụ: lịch sử mua hàng)

 

Thông tin nhận dạng điện tử (ví dụ: email, việc sử dụng hệ thống và các tùy chọn)

 

Thông tin nhận dạng (ví dụ: tên, địa chỉ bưu chính, thông tin nhận dạng cá nhân duy nhất, thông tin nhận dạng trực tuyến, địa chỉ IP, địa chỉ email)

Thông tin hoạt động trên Internet và mạng điện tử khác (ví dụ: thông tin nhận dạng, thông tin đăng nhập và việc sử dụng hệ thống và mạng)

Hình ảnh (ví dụ: ảnh, video)

 

 • Để tạo thuận lợi cho việc bảo đảm an toàn và an ninh tại các cơ sở của Caterpillar; và
 • Các mục đích quản lý rủi ro và bảo mật khác.

Thông tin về phương tiện (ví dụ: nhà sản xuất, kiểu loại, biển số xe)

 

Thông tin định danh (ví dụ: tài liệu/mã số định danh được chính phủ cấp)

 

 

Nếu và khi được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu Tài khoản Tài chính, Dữ liệu Sức khỏe (ví dụ: các triệu chứng bệnh, thông tin vắc-xin và điều trị), và Thông tin Sinh trắc học (ví dụ: dấu vân tay). Điều này có thể cấu thành Thông tin Cá nhân Nhạy cảm, được định nghĩa theo PIPL là "thông tin cá nhân mà, một khi bị rò rỉ hoặc sử dụng bất hợp pháp, có thể dễ dàng gây tổn hại đến danh dự của một người hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến sự an toàn của cá nhân hoặc tài sản, bao gồm thông tin về đặc điểm sinh trắc học, tín ngưỡng tôn giáo, tình trạng được chỉ định đặc biệt, sức khỏe y tế, tài khoản tài chính, theo dõi vị trí cá nhân, v.v…, cũng như thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi."

 • Sự cần thiết: Việc xử lý có thể xảy ra khi cần thiết để:
  • Xác định hoặc xác thực người dùng và cho mục đích kiểm soát truy cập;
  • Thực hiện các dịch vụ, bao gồm duy trì hoặc phục vụ tài khoản, cung cấp dịch vụ khách hàng, xử lý hoặc thực hiện các đơn đặt hàng hoặc giao dịch, xác minh thông tin khách hàng, xử lý thanh toán, cung cấp tài chính, cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc tiếp thị, cung cấp dịch vụ phân tích hoặc các dịch vụ tương tự;
  • Quản lý sức khỏe và an toàn tại các cơ sở của chúng tôi;
  • Vì lý do sức khỏe cộng đồng; hoặc
  • Tuân thủ pháp luật hiện hành.
 • Ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích của quý vị: Để tôn trọng quyền riêng tư và lợi ích của quý vị, chúng tôi sẽ chỉ xử lý Thông tin Cá nhân Nhạy cảm khi có mục đích cụ thể và nhu cầu cần thiết phải đáp ứng, và khi các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt đã được thực hiện. Trong chừng mực Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm của quý vị được chúng tôi xử lý, quý vị sẽ có các quyền được quy định trong Mục 4 của Phụ lục này và quý vị có thể thực hiện các quyền đó theo Mục 4.

 

Ngoài các mục đích được xác định ở trên, chúng tôi cũng có thể sử dụng và chia sẻ các loại Thông tin Cá nhân được nêu ở trên để:

 • Cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác (khi pháp luật yêu cầu; để bảo vệ Caterpillar, người hoặc tài sản; để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như trong các hồ sơ xin khỏa cấp của chính phủ; và khi được quý vị cho phép);
 • Khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy (bao gồm, nhưng không giới hạn, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc để bảo vệ sự an toàn của chủ thể dữ liệu), hoặc khi cần thiết liên quan đến các khiếu nại pháp lý hoặc việc thực hiện các quyền của chúng tôi hoặc khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của quý vị (hoặc tính mạng, sức khỏe của người khác); hoặc
 • Tiết lộ theo cách khác theo chỉ thị từ quý vị.

 

Bảng 2. Các loại thông tin cá nhân; Mục đích và phương thức xử lý: Dữ liệu nhân sự

 

Các loại thông tin cá nhân

Mục đích và phương thức xử lý

Thông tin liên lạc của người lao động và người thụ hưởng và thành viên gia đình (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, (các) thông tin liên hệ khẩn cấp)

 

Thông tin nhận dạng và xác minh (ví dụ: mã số định danh quốc gia/mã số người nộp thuế và tình trạng giấy phép lao động)

 

Thông tin về Bảng lương và Phúc lợi (ví dụ: khen thưởng, lịch sử bảng lương, hồ sơ thuế, hồ sơ thanh toán, thông tin tài khoản ngân hàng)

 • Trao đổi liên lạc với quý vị hoặc các đầu mối liên hệ được chỉ định của quý vị;
 • Để tạo thuận lợi cho việc cung cấp các phúc lợi;
 • Duy trì trách nhiệm giải trình đối với sổ sách hồ sơ kinh doanh;
 • Để đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và pháp lý, bao gồm cả các nghĩa vụ liên quan đến việc làm;
 • Tuân thủ các trách nhiệm tài chính của doanh nghiệp, bao gồm các yêu cầu kiểm toán;
 • Liên quan đến các khiếu nại pháp lý hoặc để cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác (khi pháp luật yêu cầu; để bảo vệ Caterpillar, người hoặc tài sản; để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như trong các hồ sơ xin khoản cấp của chính phủ; và khi được quý vị cho phép);
 • Để cho phép truy cập/ra vào trực tiếp hoặc từ xa các cơ sở hoặc hệ thống của Caterpillar; và
 • Quản lý bảng lương, phúc lợi và chi phí.

Thông tin liên quan đến ô tô (ví dụ: lịch sử lái xe, đăng ký xe, số giấy phép lái xe)

 • Để tạo thuận lợi cho việc ra vào các cơ sở của Caterpillar (ví dụ: bãi đậu xe); và
 • Quản lý phương tiện của công ty.

Thông tin về trình độ chuyên môn / trình độ của ứng viên (ví dụ: kinh nghiệm làm việc, học vấn, thông tin tham khảo, kiểm tra lý lịch/lý lịch tư pháp)

 • Đánh giá và lựa chọn các cá nhân cho một vai trò trong Caterpillar.

Hồ sơ nhân sự chung Thông tin liên quan đến việc làm (ví dụ: lịch sử công việc, đánh giá hiệu năng làm việc, báo cáo và quy trình kỷ luật, các mục tiêu, nội dung thông tin liên lạc kinh doanh và dữ liệu liên quan, việc có mặt làm việc, chi tiết chuyến công tác, vắng mặt)

 • Mục đích quản lý lực lượng lao động;
 • Giám sát và đánh giá hiệu năng làm việc để hỗ trợ các quyết định (ví dụ: tăng lương, các khoản khuyến khích và thăng chức);
 • Mục đích xác minh, cần thiết để làm bằng chứng trong trường hợp có bất kỳ truy vấn / tranh chấp nào và để cung cấp thông tin tham khảo;
 • Để tiến hành các nghiên cứu phân tích nhằm xem xét và hiểu rõ hơn về tỷ lệ giữ chân và nghỉ việc của người lao động;
 • Tuân thủ các trách nhiệm tài chính của doanh nghiệp, bao gồm các yêu cầu kiểm toán;
 • Quản lý giáo dục, đào tạo và phát triển; và
 • Để đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và pháp lý, bao gồm cả các nghĩa vụ liên quan đến việc làm.

Thông tin về Sức khỏe & An toàn (ví dụ: sự cố an toàn) • Quản lý sức khỏe và an toàn tại các cơ sở.

 

Thông tin Cá nhân có được từ an ninh, giám sát hoặc điều tra

 • Phòng ngừa và phát hiện tội phạm hoặc hành vi sai trái khác;
 • Quản lý điều tra nội bộ;
 • Liên quan đến các khiếu nại pháp lý hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác (khi pháp luật yêu cầu; để bảo vệ Caterpillar, người hoặc tài sản; để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như trong các hồ sơ xin khoản cấp của chính phủ; và khi được quý vị cho phép); và
 • Các mục đích quản lý rủi ro và bảo mật khác.

Thông tin Cá nhân được xử lý trên hệ thống CNTT của chúng tôi (ví dụ: thông tin được thu thập bằng các hệ thống của Caterpillar, bao gồm cả bất kỳ thông tin nào được quý vị tạo hoặc tải lên các hệ thống đó).

 

 • Để tạo thuận lợi cho việc sử dụng các hệ thống liên quan và bảo đảm an ninh của các hệ thống đó và việc tiến hành hoạt động kinh doanh; và
 • Các hoạt động bảo mật và phòng chống gian lận và điều tra nội bộ.


Nếu và khi được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm, như được định nghĩa ở trên. Thông tin cá nhân nhạy cảm có thể được bao gồm trong Thông tin Y tế (ví dụ: hồ sơ kê đơn, yêu cầu quyền lợi, triệu chứng bệnh, thông tin vắc-xin và điều trị và Giải trình về Quyền lợi được nộp liên quan đến yêu cầu) liên quan đến, ngoài những điều khác, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, tình trạng khuyết tật, nghỉ ốm, và nghỉ phép vì việc gia đình; Thông tin cơ bản, (ví dụ: tình trạng hôn nhân, chủng tộc, dân tộc, xét nghiệm ma túy và rượu); Thông tin tài khoản tài chính (ví dụ: thông tin tài khoản ngân hàng, hồ sơ thanh toán, hồ sơ thuế); và Thông tin sinh trắc học (ví dụ: dấu vân tay); và việc tham gia Công đoàn.

 • Sự cần thiết: Việc xử lý có thể xảy ra khi cần thiết để đạt được các mục đích cụ thể như được mô tả trong Tuyên bố này, bao gồm:
  • Để đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và pháp lý, bao gồm cả các nghĩa vụ liên quan đến việc làm;
  • Để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của quý vị tại nơi làm việc và để đánh giá tình hình sức khỏe của quý vị cho công việc;
  • Để tạo thuận lợi cho việc cung cấp các phúc lợi;
  • Vì lý do sức khỏe cộng đồng;
  • Để thực hiện các điều chỉnh thích hợp tại nơi làm việc, để giám sát và quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghỉ phép và quản lý các phúc lợi;
  • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu các khoản phí đến hạn liên quan đến tư cách thành viên công đoàn, duy trì danh sách liên lạc và thực hiện các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp khác liên quan đến thành viên công đoàn;
  • Để xác định hoặc xác thực người dùng và cho mục đích kiểm soát truy cập;
  • Để thực hiện các nghĩa vụ hoặc thực thi các quyền cụ thể trong lĩnh vực việc làm và luật an sinh xã hội và phù hợp với Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của chúng tôi; hoặc
  • Khi cần thiết liên quan đến các khiếu nại pháp lý hoặc việc thực hiện các quyền của chúng tôi, hoặc khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của quý vị (hoặc tính mạng, sức khỏe của người khác).
 • Ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích của quý vị: Để tôn trọng quyền riêng tư và lợi ích của quý vị, chúng tôi sẽ chỉ xử lý Thông tin Cá nhân Nhạy cảm khi có mục đích cụ thể và nhu cầu cần thiết phải đáp ứng, và khi các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt đã được thực hiện. Trong chừng mực Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm của quý vị được chúng tôi xử lý, quý vị sẽ có các quyền được quy định trong Mục 4 của Phụ lục này và quý vị có thể thực hiện các quyền đó theo Mục 4.

Mục 3. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị chừng nào còn cần thiết để thực hiện các mục đích của việc thu thập các thông tin đó, bao gồm cho mục đích đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý, theo luật định, kế toán hoặc báo cáo nào. Thông tin chi tiết về thời gian lưu giữ đối với các khía cạnh khác nhau của thông tin cá nhân của quý vị được cung cấp trong chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi. Để xác định thời gian lưu giữ thích hợp cho thông tin cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và mức độ nhạy cảm của thông tin cá nhân, rủi ro nguy hại tiềm ẩn từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân của quý vị, mục đích của việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không, và các yêu cầu pháp lý hiện hành, bao gồm cả Điều 19 PIPL.

Mục 4. Chuyển giao thông tin cá nhân

Khi được cho phép, Caterpillar có thể chuyển thông tin cá nhân ra bên ngoài Trung Quốc. Các quốc gia nơi có khả năng đặt trụ sở của người nhận ở nước ngoài trong hiện tại bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore, Nhật Bản và Ấn Độ.

Khi được cho phép, Caterpillar có thể chuyển giao thông tin cá nhân cho các Bên xử lý thông tin cá nhân khác, bao gồm cho các công ty liên kết của Caterpillar là đối tượng áp dụng của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu này và cho các bên có giao dịch với các công ty Caterpillar đó. Để biết danh sách các công ty liên kết của Caterpillar thuộc đối tượng áp dụng của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar và các quốc gia hoặc khu vực là nơi thành lập của các công ty đó, vui lòng xem Biểu A - Danh sách các Bên kiểm soát Dữ liệu / Pháp nhân của Caterpillar của Tuyên bố về Quyền riêng tư Dữ liệu Toàn cầu của Caterpillar.

Trong trường hợp quý vị đang tương tác với một công ty Caterpillar đang thực hiện chuyển thông tin cá nhân của quý vị qua biên giới đến một lãnh thổ tài phán bên ngoài Trung Quốc và/hoặc thực hiện chuyển giao thông tin cá nhân của quý vị cho một Bên xử lý thông tin cá nhân khác, chúng tôi sẽ bảo vệ những thông tin đó như được mô tả trong Tuyên bố này và như được tiết lộ cho quý vị tại thời điểm thu thập dữ liệu hoặc như được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư theo quy trình cụ thể của chúng tôi, nếu có áp dụng.

Mục 5. Phương thức và thủ tục để cá nhân thực hiện các quyền của mình

Trong một số trường hợp nhất định, theo pháp luật, quý vị (hoặc trong một số trường hợp hạn chế, người thân của quý vị) có quyền:

 • Biết và quyết định liên quan đến thông tin cá nhân của quý vị;
 • Hạn chế hoặc từ chối việc người khác xử lý thông tin cá nhân [của quý vị];
 • Truy cập và lấy thông tin cá nhân của quý vị;
 • Yêu cầu chuyển thông tin cá nhân của quý vị cho một Bên xử lý thông tin cá nhân khác;
 • Chỉnh sửa thông tin cá nhân của quý vị;
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của quý vị; hoặc
 • Được giải thích về các quy tắc xử lý thông tin cá nhân.

Nếu quý vị muốn thực hiện (các) quyền của mình như được nêu ở trên, quý vị có thể làm như vậy bằng một trong các phương thức sau đây:

Nếu gửi qua email; hãy chắc chắn rằng quý vị nêu rõ (các) quyền mà quý vị đang muốn thực hiện và cung cấp những dữ liệu hoặc thông tin có liên quan đến yêu cầu của quý vị để yêu cầu của quý vị có thể được giải quyết đúng đắn và kịp thời. Nếu quý vị không hài lòng với phản hồi, quý vị nhận được và có căn cứ bổ sung để hỗ trợ yêu cầu của mình, quý vị có thể báo cáo điều này với Bộ phận pháp chế thuộc Caterpillar phụ trách về Quyền riêng tư Dữ liệu, trong trường hợp đó yêu cầu của quý vị sẽ được xem xét bổ sung. Quý vị cũng có thể khiếu nại với cơ quan giám sát hữu quan về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị.

 

[HẾT Phụ lục 7. Trung Quốc]

 

LEGAL ENTITY NAME

TÊN PHÁP NHÂN
LEGAL ENTITY ADDRESS

ĐỊA CHỈ PHÁP NHÂN
COUNTRY NAME

TÊN QUỐC GIA
 CONTACT
(unless otherwise noted, see Section 10)

LIÊN HỆ
(trừ khi có quy định khác, xem Mục 10)
Anchor Coupling Inc. 5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States United States  
Asia Power Systems (Tianjin) Ltd. No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
AsiaTrak (Tianjin) Ltd. 169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
Banco Caterpillar S.A. Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, Golden Tower Building - 17th. Walking - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, 04709-111, Brazil. Brazil Fabiana Marcondes  (DPO)
Bucyrus International (Chile) Limitada Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile Chile  
Bucyrus International (Peru) S.A. Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru Peru  
Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Gerrit Bouma (DIO)
Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd. 1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China) China  
Caterpillar (China) Investment Co., Ltd. Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd. No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd. No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Newberry) 284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States United States  
Caterpillar (NI) Limited Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland Northern Ireland  
Caterpillar (Qingzhou) Ltd. No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd. A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd. No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd. Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand Thailand  
Caterpillar (U.K.) Limited Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar (Wujiang) Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Xuzhou) Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Zhengzhou) Ltd. Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Asia Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore Zhiquin Wu (DPO)
Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda. Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil Roberta Papetti (DPO)
Caterpillar Brasil Ltda. Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil Roberta Papetti (DPO)
Caterpillar Castings Kiel GmbH Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Centro de Formacion, S.L. Camino de Caterpillar, 2 Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain Spain  
Caterpillar Commercial Northern Europe Limited Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Commercial S.A.R.L. 84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France France  
Caterpillar Commercial Services S.A.R.L. 40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France France  
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A. Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium Belgium  
Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd. 11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore Singapore Janice Tan (DPO)
Caterpillar Energy Solutions GmbH Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany Germany Beatrice Brauchler (DPO)  
Caterpillar Energy Solutions Inc. 1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States United States  
Caterpillar Energy Solutions, S.A. Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain Spain  
Caterpillar Energy Systems Technology (Beijing) Co., Ltd. CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Eurasia LLC 75, Sadovnicheskaya emb.
Moscow 115035 Russia
Russia Olga Kuzmina 
Caterpillar Finance France S.A. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France France  
Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

7-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 2200012, Japan

Japan  
Caterpillar Financial Australia Leasing Pty Ltd 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar Financial Australia Limited 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar Financial Commercial Account Corporation 2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001 United States  
Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C. Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain Spain  
Caterpillar Financial Dealer Funding LLC 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States
United States  
Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership 69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan) Kazakhstan  
Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd. Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China China  
Caterpillar Financial New Zealand Limited Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand New Zealand  
Caterpillar Financial Nordic Services AB PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden Sweden  
Caterpillar Financial OOO Floor 3, Building 75, Sadovnicheskaya naberezhnaya, Moscow 115035 (Russia) Russia  
Caterpillar Financial Renting S.A. Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain Spain  
Caterpillar Financial SARL Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland Switzerland  
Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates United Arab Emirates  
Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c. Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland Ireland  
Caterpillar Financial Services (UK) Limited Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Financial Services Argentina S.A. Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina Argentina  
Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd. 14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore Singapore Fynn Tay (DPO)
Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L. Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium Belgium  
Caterpillar Financial Services Corporation 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States United States  
Caterpillar Financial Services CR, s.r.o. Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic Czech Republic  
Caterpillar Financial Services GmbH Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany Germany Werner Diessner (DPO)
Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee 3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada Canada  
Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd. No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia Malaysia  
Caterpillar Financial Services Netherlands B.V. Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands Netherlands  
Caterpillar Financial Services Norway AS Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway Norway  
Caterpillar Financial Services Philippines Inc. #13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines Philippines  
Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. 51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland Poland  
Caterpillar Financial Services South Africa (Pty) Limited 7a Lindsay Street
Wifontein, Kempton Park
Johannesburg 1620 (South Africa)
South Africa Aneshree Govender (IO)
Jarek Myszkowski (IO)
Caterpillar Financial Ukraine LLC 34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine Ukraine  
Caterpillar Fluid Systems S.r.l. Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy Italy  
Caterpillar Forest Products Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar France S.A.S. 40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France France  
Caterpillar FS (QFC) LLC Office 814, 8th Floor
Al Fardan Office Tower
AI Funduq
61, West Bay
Dubai, Doha (United Arab Emirates)
United Arab Emirates  
Caterpillar Global Mining LLC 875 W Cushing Street
Tucson Arizona 85745
(United States)
United States  
Caterpillar Global Mining Europe GmbH Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany Germany Claudia Panse (DPO)  
Caterpillar Global Mining HMS GmbH Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany Germany Sven Staudinger (DPO)  
Caterpillar Global Mining Equipment LLC 3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States
United States  
Caterpillar Global Mining Mexico LLC 10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States United States  
Caterpillar Holdings Australia Pty. Ltd. Level 20
300 Adelaide Street
Brisbane Queensland 4000 (Australia)
Australia  
Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd. 2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary Hungary  
Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l. Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy Italy  
Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar India Private Limited 7th Floor, International Tech Park, Chennai
Taramani Road, Taramani, Chennai
Chennai Tamil Nadu 600 113, India
India  
Caterpillar Industrias Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia km. 4.5 Santa Catarina,
Nuevo Leon, Mexico CP. 66350 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar Industries (Pty) Ltd 7A Lindsay Street, Wifontein, Kempton Park, Gauteng 1620 (South Africa) South Africa Aneshree Govender (IO)
Lourens Gerber (DIO)
Caterpillar Insurance Co. Ltd. 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States United States  
Caterpillar Insurance Services Corporation 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar Insurance Company 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Services del Peru S.A. Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru Peru  
Caterpillar Japan LLC 7-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 2200012, Japan Japan  
Caterpillar Latin America Services de Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia KM 4.5, Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350, Mexico Mexico  
Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L. Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile Chile  
Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L. Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Leasing (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand Thailand  
Caterpillar Leasing Chile, S.A. Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Life Insurance Company 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd. 500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Logistics (UK) Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Logistics Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Luxembourg S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar Machinery Nantong Co Ltd No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore Xiangpeng Xie (DPO)
Caterpillar Marine Power UK Limited 22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd. 333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Maroc SARL Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco Morocco  
Caterpillar Materiels Routiers SAS 21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France France  
Caterpillar Mexico, S.A. de C.V. Carretera a Villa de Garcia KM 4.5
Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd. Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Henstedt-Ulzburg GmbH Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Rostock GmbH Werftallee 3, Rostock 18119, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar of Australia Pty. Ltd. 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar of Canada Corporation 3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada Canada  
Caterpillar Operator Training Ltd. 1-1 Ichinomiya 7-chome, Samukawa-machi, koza-gun, Kanagawa-ken 2530111, Japan Japan  
Caterpillar Panama Services S.A. Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Paving Products Inc. 9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States United States  
Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Poland Sp. z o.o. U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland Poland  
Caterpillar Power Generation Systems (Bangladesh) Limited lttefaq Bhaban, 1st floor, 1 R. K. Mission Rd., Motijheel, Dhaka 1203 Bangladesh  
Caterpillar Precision Seals Korea 538-5, Segyo-dong, Pyeongtaek-si Gyeonggi-do 450-818, Korea, South Korea  
Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy Italy  
Caterpillar Propulsion AB Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Propulsion Production AB Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion Pte Ltd No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore Singapore  
Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd 87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore Singapore  
Caterpillar Ramos Arizpe Services, S.A. de C.V Boulevard Industria de la Transformacion No 3135
Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe
Coahuila 25000 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd. Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC 100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States
United States  
Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd. Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Renting France S.A.S. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France France  
Caterpillar Reynosa, S.A. de C.V. Carretera Reynosa Matamoros Brecha E-99 SN, Parque Industrial Reynosa, Reynosa Tamaulipas C.P. 88780, Mexico Mexico  
Caterpillar SARL Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland Switzerland  
Caterpillar Services Germany GmbH Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany Germany Peter Henningsen (DPO)
Caterpillar Servicios Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Servicios Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia Km 4.5, Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350, Mexico Mexico  
Caterpillar Servizi Italia Srl Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy Italy  
Caterpillar Shrewsbury Limited Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Skinningrove Limited Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Slovakia s.r.o. Zbrojnicná 6, Košice - mestská cast, Staré Mesto 040 01, SK , Slovakia (Slovak Republic) Slovakia  
Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd. Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Stephane Latini (DIO)
Caterpillar Tianjin Ltd. No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Tosno, L.L.C. 1/1 Moskovskoye shosse, Leningradskaya Oblast, Tosno 187000, Russian Federation Russia  
Caterpillar Tunneling Canada Corporation 3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada Canada  
Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd. No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Underground Mining Pty. Ltd. 2-8 Hopkinson Street, South Burnie Tasmania 7320, Australia Australia  
Caterpillar Used Equipment Services Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Work Tools B.V. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
Caterpillar Work Tools, Inc. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
ECM S.p.A. Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29 Frazione Cantagrillo Italy  
EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany Germany Claudia Panse (DPO)  
Electro-Motive Diesel Limited Electro-Motive Diesel LImited c/o Perkins Engines Company Limited Eastfield, Frank Perkins Way   England  
Electro-Motive Locomotive Technologies LLC 75 Sadovnicheskaya emb. 115035 Moscow Russia  
Electro-Motive Technical Consulting Co. (Beijing) Ltd. Room 1601 Caterpillar Tower No.8 Wangjing Street Chaoyang District Beijing 100102 P.R. China China    
Equipos de Acuña, S.A. de C.V. Km 8.5 Carr. Presa Amistad, CD Acuna MX 26220, Mexico Mexico  
GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM, ENR Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
GFCM Servicios, S.A de C.V Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
Kemper Valve & Fittings Corp. 3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)
United States  
Mec-Track S.r.l. Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy Italy  
Motoren Steffens GmbH Geefacker 63, Kleve 47533, Germany Germany  
MWM Austria GmbH Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria Austria  
MWM Benelux B.V. Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands Netherlands  
MWM Energy Australia Pty Ltd 1 Caterpillar Way, Tullamarine Vic 3043, Australia Australia  
MWM France S.A.S. 99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)
France  
Nippon Caterpillar LLC 32-2, Honcho 1 Chome 
Nakano-Ku, Tokyo, 1640012, Japan
Japan  
PT Caterpillar Finance Indonesia The Garden Centre Building, Suite No. 5-12
Cilandak Commercial Estate, Jalan Raya Cilandak KKO
Jakarta 12560 Indonesia
Indonesia  
P. T. Solar Services Indonesia Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia Indonesia  
Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore Singapore Zhiquin Wu (DPO)
Perkins Engines Company Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Perkins Engines, Inc. 11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States United States  
Perkins India Private Limited 7th Floor, International Tech Park, Teramani Road, Teramani,Chennai 600 113, India India  
Perkins Machinery (Changshu) Co., Ltd. Building 6, Advanced Manufacture Center
No 788, DongNan Road,
Changshu 215500 (Peoples Republic of China)
China  
Perkins Motores do Brasil Ltda. Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil Brazil Ana Paula Costa (DPO)
Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd. No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Perkins Small Engines (Wuxi) Co., Ltd. No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China China  
Progress Rail Arabia Limited Company Al Nakhlah Tower King Fahd Road & Thumamah Road Interchange Riyadh, Saudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia    
Progress Rail Australia Pty Ltd Level 1, 7K Parkes Street
Harris Park NSW 2150 (Australia)
Australia  
Progress Rail Canada Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 Canada  
Progress Rail de Mexico, S.A. de C.V. Pino Suarez 300 7 Monterrey Centro Monterrey, Nuevo Leon CP 64000 Mexico Mexico  
Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios do Brasil Ltda. Estr. Carlos Roberto Prataviera - Jardim Sao Jorge
Hortolandia - SP Brazil
Brazil Hercules de Luna (DPO)
Progress Rail Equipment Leasing Corporation 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA    
Progress Rail Innovations Private Limted D149-153, Hosiery Complex, Phase II Extn., Neida 201305, India India  
Progress Rail Inspection & Information Systems GmbH Carl-Benz-Str. 1 D-68167 Mannheim, Germany Germany Michael Stella (DPO)
Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda. Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2 Jardim Padre Anchieta Diadema Sao Paulo 09951-270 (Brazil) Brazil Hercules de Luna (DPO)
Progress Rail Locomotive Canada Co.   11420-184 Street Edmonton AB Canada T5S 2W7 Canada  
Progress Rail Locomotive Inc.  9301 W 55th Street LaGrange, IL  60525 USA  
Progress Rail Maintenance de Mexico, S.A. de C.V. Washington S/N, Col. - Ferrocarril, C.P. , Guadlahara 44440, Mexico Mexico  
Progress Rail Manufacturing Corporation  3500 S. Cowan Road Muncie Indiana 47302-9555 USA  
Progress Rail Raceland Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail SA Proprietary Limited 33 Kambathi Street N4 Gateway Industrial Park Willow Park Manor X65 Gauteng 0184 South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Barend Hanekom (IO)
Progress Rail Services Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Services UK Limited Osmaston Street Sandiacre Nottingham NG10 5AN UK England  
Progress Rail Transcanada Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Welding Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
PT. Bucyrus Indonesia Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia
Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Batam Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia Indonesia  
S&L Railroad, LLC  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950    
SCM Singapore Holdings Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore Singapore  
Servicios de Turbinas Solar, S. de R.L. de C.V. Av. Framboyanes, MZ 6, Lotes 1-15, Cd. Ind. Bruno Pagliai, Veracruz C.P. 91697, Mexico Mexico  
Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd. Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China China  
Solar Turbines (Thailand) Ltd. No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand Thailand  
Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee 2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada Canada  
Solar Turbines CIS Limited Liability Company Osennyi boulevard, 23 Moscow 121609 Russia  
Solar Turbines EAME s.r.o. Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic Czech Republic  
Solar Turbines Egypt Limited Liability Company 44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt Egypt  
Solar Turbines Europe S.A. Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium Belgium  
Solar Turbines Incorporated 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines India Private Limited 202, 2nd Floor, Hiranandani Business Park, Powai, Mumbai, 400076, India. India  
Solar Turbines International Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Italy S.R.L. via Battistini 21A,Parma 43100 Italy Italy  
Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia Malaysia  
Solar Turbines Middle East Limited PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE United Arab Emirates  
Solar Turbines Services Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Services Nigeria Limited Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria Nigeria  
Solar Turbines Services of Argentina S.R.L. Maipu 1210, Buenos Aires Argentina Argentina  
Solar Turbines Slovakia s.r.o Kovacska 19, Kosice, SK 040 01, Slovakia (Slovak Republic) Slovakia  
Solar Turbines Switzerland Sagl Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland Switzerland  
Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited 48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago Trinidad & Tobago  
Solar Turbines West-Africa SARL Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon Gabon  

SPM Oil & Gas Canada Ltd.

5233 49 Ave, Red Deer AB T4N 6G5, Canada

Canada

 

SPM Oil & Gas Colombia S.A.S.

Cra 25 A N° 11- 64, Bogota D.c., 111411221 (No Lo Exigen Colocar En Camara De Comercio), Colombia

Colombia

 

SPM Oil & Gas Hong Kong Limited

13822 Furman Rd Suite J, Houston, TX 77047

Hong Kong

 

SPM Oil & Gas Inc.

601 Weir Way
Ft. Worth, TX 76108

United States

 
SPM Oil & Gas Singapore Pte. Ltd. 57 Mohamed Sultan Road, Suite 03-07, Sultan Link, SG 238997  Singapore  

SPM Oil & Gas Tianjin Ltd

Room 312, Rongke Building, No. 8, Zhaofa Xincun, Tianjin EconomicTechnological Development Area, China

China

 

PT SPM Oil & Gas Indonesia

Suite 701B, 7th Floor, Setiabudi Atrium, JI. H.R. Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920, Indonesia

Indonesia

 
Tecnologia Modificada, S.A. de C.V. Transformacion No 545, Parque Industrial FINSA, Nuevo Laredo, Tamaulipas CP 88275, Mexico Mexico  
Tokyo Rental Ltd. 32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan Japan  
Turbinas Solar de Columbia S.A. Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia Colombia  
Turbinas Solar de Venezuela, C.A. Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela Venezuela  
Turbinas Solar S.A. de C.V. Av. Framboyanes, MZ 6, Lotes 1-15, Cd. Ind. Bruno Pagliai, Veracruz C.P. 91697, Mexico Mexico  
Turbo Tecnologia de Reparaciones S.A. de C.V. Calle Chilpancingo 361, Parque Industrial Francionamiento Chilpancingo, Tijuana  22440, Mexico Mexico  
Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey Turkey  
Turbomach France S.A.R.L. 11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France France  
Turbomach GmbH Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany Germany STREIT GmbH
Managementsysteme
Lahnstraße 27-29, 64625 Bensheim

Mail:DS-Beauftragter@Streit-online.d
Turbomach Netherlands B.V. Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands Netherlands  
Turbomach Pakistan (Private) Limited 32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan Pakistan  
Turbomach S.A. Unipersonal via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland Spain  
Turbomach Sp.Zo.o. ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland Poland  
Turner Powertrain Systems Limited Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales United Kingdom