คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar

วันที่มีผล: 25 พฤษภาคม 2561

อัปเดต ณ เดือนกุมภาพันธ์ ___, 2565

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้อธิบายวิธีที่ Caterpillar รวบรวม จัดเก็บ ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล คำชี้แจง
สิทธิส่วนบุคคลนี้สะท้อนถึงค่านิยมและหลักการที่แสดงไว้ในคุณค่าของเราผ่านการทำงาน (หลักปฏิบัติที่ใช้ทั่วโลกของ Caterpillar)

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ใช้กับบริษัทสาขา บริษัทในเครือ และหน่วยงานอื่น ๆ ของ Caterpillar ที่ควบคุมโดย Caterpillar Inc. ตามที่ระบุไว้ในตาราง A (รายชื่อผู้ควบคุมข้อมูลของ Caterpillar / นิติบุคคล) (เรียกรวมกันว่า “Caterpillar”) คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ใช้เฉพาะเมื่อ Caterpillar กำลังรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ของ Caterpillar (กล่าวคือ เมื่อ Caterpillar (ทั้งโดยลำพังหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ) เป็นผู้ควบคุม ดังนั้นจึงกำหนดวัตถุประสงค์และลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูกประมวลผล) คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ใช้ไม่ได้
เมื่อ Caterpillar กำลังรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทอื่น เช่น ตัวแทนจำหน่าย ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของ Caterpillar

บริษัท Caterpillar ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น “ผู้ควบคุม” ข้อมูลของคุณคือหน่วยงานที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่งรวมถึง
ตัวอย่างเช่น: ในฐานะลูกค้า (เช่น บริษัท Caterpillar ที่อ้างถึงในใบสั่งซื้อของคุณหรือข้อตกลงอื่น ๆ กับ Caterpillar) พนักงาน (เช่น บริษัท Caterpillar ที่คุณพยายามหรือมีความสัมพันธ์ด้วย) หรือซัพพลายเออร์ (เช่น บริษัท Caterpillar ที่คุณพยายามหรือเข้าร่วมในความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์) Caterpillar สนับสนุนให้ทบทวนคำชี้แจง
สิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

เพื่อความสะดวก ในหลายหัวข้อของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้จัดตามหมวดหมู่ของเจ้าของข้อมูลที่ระบุด้านล่าง โปรดทราบว่าในบางสถานการณ์ คุณอาจไม่เหมาะกับหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง (เช่น อาจมีมากกว่าหนึ่งหมวดหมู่ หรือคุณอาจไม่ใช่ลูกค้าของ Caterpillar แต่หมวดหมู่ลูกค้าก็เหมาะสมที่สุด) โปรดตรวจสอบวิธีการสื่อสารทั้งหมด
ที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์ของคุณกับ Caterpillar คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลที่:

·         ผู้สมัคร Caterpillar เพื่อการจ้างงานหรือพนักงาน (หมายถึงพนักงาน บุคลากร และลูกจ้าง) หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เคยถูกว่าจ้างให้ทำงานให้กับ Caterpillar ในปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้ รวมถึงพนักงานชั่วคราว (เรียกรวมกันว่า “พนักงาน”)

·         มีความสัมพันธ์กับลูกค้าของ Caterpillar รวมถึงตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าของตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ลูกค้าของผู้จัดจำหน่าย ลูกค้าขายตรง ตัวแทนขาย และผู้จำหน่ายอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “ลูกค้า”) และ

·         มีความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของ Caterpillar เช่น พนักงานของซัพพลายเออร์ (พนักงานชั่วคราว พนักงาน บุคลากร และผู้รับจ้าง ฯลฯ) (เรียกรวมกันว่า “ซัพพลายเออร์”)

ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ คำว่า "การประมวลผล" หมายถึงกิจกรรมใดๆ ที่ทำกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง ตัวอย่างเช่น การรวบรวม จัดเก็บ ปรับเปลี่ยน ถ่ายโอน หรือใช้งานอย่างอื่น นอกจากนี้ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้
ใช้ไม่ได้กับข้อมูลอื่น ๆ (ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ Caterpillar อาจรวบรวมหรือดำเนินการอย่างอื่น สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ที่ Caterpillar อาจรวบรวมหรือดำเนินการอย่างอื่น โปรดดูคำชี้แจงการกำกับ
ดูแลข้อมูลของ Caterpillar

นอกเหนือจากคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ ระบบ แอปพลิเคชัน และการประมวลผลของ Caterpillar บางอย่างอาจมี
ประกาศความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงที่ถูกรวบรวม
และวิธีการจัดเก็บ ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว

เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจห้ามหรือจำกัดการรวบรวม ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางหมวดหมู่ ดังนั้น คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ที่อธิบายแนวทางปฏิบัติของเราอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายเหล่านั้น และ/หรือ มีการชี้แจง
เพิ่มเติมในภาคผนวกเฉพาะประเทศที่บังคับใช้กับคุณและแนบมากับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ เมื่อมีข้อขัดแย้งกับ
คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ ภาคผนวกเหล่านั้นจะมีอำนาจเหนือ

สำหรับวัตถุประสงค์ของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ระบุ
หรืออาจระบุตัวบุคคล กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือชิ้นส่วนของข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่สามารถเชื่อมโยงกับคุณได้ เขตอำนาจศาล
บางแห่งอาจห้ามหรือจำกัดการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่เฉพาะบางหมวดหมู่ ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นและ
ภาคผนวกใด ๆ ที่แนบมา ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

·         ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน)

·         หมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลขประจำตัวประชาชน/ผู้เสียภาษีอื่น ๆ

·         ข้อมูลการยืนยันและการระบุตัวตน (เช่น รูปถ่าย ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หลักฐานแสดงตัวอื่น ๆ)

·     ข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (เช่น การสื่อสารที่เกิดขึ้น จัดเก็บ หรือส่งต่อโดยบุคคลที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์สื่อสารของ Caterpillar)

·         ข้อมูลเพื่อเติมเต็มรายการต่าง ๆ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสาร สัญญา ใบสั่งซื้อ การชำระเงิน และลูกหนี้ และ

·     ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงหมายค้น หมายศาล หรือคำสั่งศาลที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

บุคคลในหมวดหมู่ต่าง ๆ อาจถูกเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

ลูกค้า:

·         ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ (เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์)

·         ข้อมูลติดต่อตัวแทนส่วนบุคคล: (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล)

·         ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน (เช่น ข้อมูลบัญชีการเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ)

·     ข้อมูลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (เช่น ข้อมูลที่จำเป็นในการกรอกโปรไฟล์ของลูกค้า หรือเพื่ออำนวย
ความสะดวกในการทำการตลาดอัตโนมัติ)

·         ข้อมูลการซ่อมแซม (เช่น ความต้องการและสถานะการซ่อมแซม)

·         ข้อมูลการรับประกัน (เช่น ประวัติการซื้อ การรับประกันเพิ่มเติม) และ

·         ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า

Caterpillar อาจได้รับข้อมูลอุปกรณ์ที่บุคคลอื่นสามารถระบุตัวตนได้ เช่น เจ้าของอุปกรณ์ แต่ในกรณีส่วนใหญ่ Caterpillar จะไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลนั้น

 

 

พนักงาน:

·         ข้อมูลประวัติ (เช่น วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส ข้อมูลผู้อยู่ในอุปการะ ชาติพันธุ์ และ/หรือ สัญชาติ)

·         ข้อมูลถิ่นที่อยู่อาศัย (เช่น สถานะใบอนุญาตทำงาน)

·         ข้อมูลบัญชีการเงิน

·         ข้อมูลอ้างอิง (เช่น จดหมายแนะนำหรืออ้างอิง หรือรายงานที่อดีตนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานให้มา)

·         ข้อมูลการตรวจสอบประวัติ (เช่น การตรวจสอบเครดิตและประวัติอาชญากรรม การตรวจสารเสพติดและ
แอลกอฮอล์)

·         ข้อมูลสุขภาพ (เช่น บันทึกใบสั่งยา การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ และคำอธิบายของสิทธิประโยชน์ที่ส่งไป
พร้อมกับการเรียกร้อง)

·         ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (เช่น ลายนิ้วมือ)

·         สังกัดสหภาพแรงงาน

·         ข้อมูลด้านยานยนต์ (เช่น ประวัติการขับขี่ ทะเบียนรถ หมายเลขใบขับขี่)

·         ข้อมูลคุณสมบัติทางวิชาชีพ (เช่น ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา) และ

·         ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน (เช่น ประวัติการทำงาน แบบฟอร์มการจ้างงานใหม่ ทักษะ การศึกษาและ
การฝึกอบรม การประเมินประสิทธิภาพ เป้าหมาย การเข้างาน การขาดงาน สิทธิในวันหยุดและการขอใช้ ประวัติค่าตอบแทน รายงานการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยในที่ทำงาน ปัญหาด้านวินัย และการร้องทุกข์)

ซัพพลายเออร์:

·         ข้อมูลถิ่นที่อยู่อาศัย (เช่น สถานะใบอนุญาตทำงาน)

·         ข้อมูลบัญชีการเงิน

·         ข้อมูลประวัติ (เช่น การสอบทานธุรกิจ)

·         ข้อมูลคุณสมบัติทางวิชาชีพ (เช่น ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา)

·         ข้อมูลอ้างอิง (เช่น จดหมายแนะนำหรืออ้างอิง หรือรายงานที่อดีตนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานให้มา) และ

·         ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (เช่น ลายนิ้วมือ)

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่รวบรวมโดย Caterpillar อาจได้รับการพิจารณา
ว่าเป็น "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" (กล่าวคือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ในบางกรณี เช่น ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณอาจถือเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ (เช่น ที่อยู่สำนักงาน) ข้อมูลบัญชีการเงิน (เช่น ข้อมูลบัญชี
ธนาคาร ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า งบการเงิน) สินทรัพย์ (เช่น ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) อันดับเครดิต เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี และการจัดประเภทความหลากหลาย

Caterpillar อาจใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ (หรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน) ซึ่งได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในรูปแบบที่
ไม่ระบุชื่อจะไม่สามารถระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะได้ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนนี้ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ และไม่ได้ครอบคลุมโดยคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้หรือจัดรูปแบบข้อมูลดังกล่าวในลักษณะที่สามารถระบุข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่งได้ จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสม

Caterpillar รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทที่หลากหลายจากบุคคลในหมวดหมู่ต่าง ๆ

ลูกค้า (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือในบางกรณี ผ่านบุคคลที่สาม) สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวม การตลาด หรือการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Caterpillar ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ สัญญา การรับและการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ (รวมถึง
บริการซ่อมแซมและการรับประกัน) และอาจเข้าถึงระบบของ Caterpillar หรือตรวจสอบการประมวลผลของ Caterpillar ตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์กับลูกค้า Caterpillar ขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลส่วนบุคคลใน
รูปแบบอื่นที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง ตามความจำเป็น

พนักงานสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยตรงระหว่างการสมัครและขั้นตอนการทำงาน ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน และในบางกรณีที่ได้รับอนุญาต เมื่อแยกจากกัน นอกจากนี้ Caterpillar อาจรวบรวมข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้นจาก
บุคคลที่สาม เช่น เมื่อเราติดต่อบุคคลอ้างอิงที่พนักงานให้ไว้กับ Caterpillar หรือเมื่อเราได้รับข้อมูลการตรวจสอบ
ประวัติตามนโยบายของเรา และกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครของพนักงานหรือขั้นตอนการทำงาน ข้อมูลนี้ส่วนใหญ่มอบให้แก่ Caterpillar โดยสมัครใจซึ่งเป็นเงื่อนไขในการจ้างงานเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับพนักงานของ Caterpillar ซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จโดยรวมของเรา

ซัพพลายเออร์สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการควบรวม การตลาด หรือ
การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Caterpillar ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อเสนอ สัญญา การมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ และอาจเข้าถึงระบบของ Caterpillar หรือตรวจสอบ
การประมวลผลของ Caterpillar ตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ Caterpillar ขอสงวนสิทธิ์ใน
การขอข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอื่นที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง ตามความจำเป็น

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ไปในอาคารหรือสถานที่ของ Caterpillar อาจถูกบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอ (เช่น กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดหรือ CCTV)

Caterpillar ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่บังคับใช้ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของ Caterpillar และในกรณีที่คุณยินยอมให้ Caterpillar ดำเนินการดังกล่าว

ในบางกรณี ความยินยอมของคุณในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับในลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท หมายความว่าสามารถให้ด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเมื่อได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย
ท้องถิ่น อาจบอกเป็นนัยว่า วัตถุประสงค์ชัดเจนจากสถานการณ์และคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสมัครใจ ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นและตามที่อาจจะระบุไว้ในภาคผนวกเฉพาะประเทศที่แนบมาด้วย อาจมีบางสถานการณ์ที่ Caterpillar ต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ ความยินยอมดังกล่าวเป็นทางเลือกของคุณและเป็น
ความสมัครใจทั้งหมด ในบางสถานการณ์ คุณอาจเพิกถอนความยินยอมในการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของ Caterpillar โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางสัญญาและทางกฎหมาย และการแจ้งตามสมควร


Caterpillar ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่เข้ากันได้กับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลในตอนแรก ซึ่งอาจรวมถึง
การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผลกับวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการรวบรวม Caterpillar รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่อธิบายวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อาจมีให้ในภาคผนวกเพิ่มเติมที่อธิบายภาระผูกพันและสิทธิ
ทางกฎหมายเฉพาะที่มีอยู่ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการประมวลผลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้กับ Caterpillar เช่น การยื่นต่อหน่วยงานรัฐบาล การปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายในการให้ข้อมูล ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา และเกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันสิทธิ์และทรัพย์สินของ Caterpillar

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญต่อการจัดการและการบริหารลูกค้า การจ้างงาน และความสัมพันธ์กับ
ซัพพลายเออร์ ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นและภาคผนวกใด ๆ ที่แนบ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวมจากบุคคลใน
หมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ด้านล่างนี้ เราอธิบายวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงาน

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

Caterpillar ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อดำเนินธุรกิจ (เช่น ตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้า) ทำการตลาด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านการเข้าถึงบุคคลหรือการสื่อสารแบบกลุ่ม (เช่น จดหมายข่าว) ประเมินประสิทธิภาพภายใน จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (เช่น การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน) จัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และสนับสนุนหน้าที่การบริหารต่าง ๆ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่ Caterpillar อาจรวบรวมจากลูกค้า
และการใช้งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างการใช้

ข้อมูลติดต่อตัวแทนส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์)

เพื่อสื่อสารกับตัวแทนของลูกค้าและจัดการความสัมพันธ์

ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน (เช่น ข้อมูลบัญชีการเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ)

เพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อของลูกค้าให้สมบูรณ์และส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่จำเป็น

ข้อมูลการยืนยันและการระบุตัวตน (เช่น รูปถ่าย ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หลักฐานแสดงตัวอื่น ๆ)

เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือระบบของ Caterpillar ทางกายภาพหรือระยะไกล (เช่น การรับรอง
ความถูกต้อง)

ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางข้อมูล / ทางเทคโนโลยี
(เช่น ข้อมูลที่บันทึกผ่านการใช้ระบบของ Caterpillar)

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องและความปลอดภัยของระบบเหล่านั้น

รูปภาพ วิดีโอ (เช่น ภาพจาก CCTV) (สำหรับผู้ที่เข้าไป
ในอาคารหรือสถานที่ของ Caterpillar)

 

เพื่อให้ความปลอดภัยและความมั่นคง

 

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

Caterpillar ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อดำเนินธุรกิจ (เช่น การจัดการการควบคุมการเข้าถึง ระบบ
รักษาความปลอดภัย และการอัปเดตสมุดรายนามบุคลากร) ส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน (เช่น การฝึกอบรม) สนับสนุนหน้าที่การบริหารต่าง ๆ (เช่น การบริหารแผนค่าตอบแทน สวัสดิการ และกำหนดการลา) และ
จัดการการดำเนินธุรกิจของเรา

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่ Caterpillar อาจรวบรวมจากพนักงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างการใช้

ข้อมูลการติดต่อของพนักงานและสมาชิกในครอบครัว (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อ
ในกรณีฉุกเฉิน)

เพื่อสื่อสารกับพนักงานและมอบสิทธิประโยชน์

ข้อมูลคุณสมบัติทางวิชาชีพ (เช่น ประสบการณ์
การทำงาน การศึกษา)

เพื่อประเมินและเลือกบุคคลสำหรับบทบาทภายใน Caterpillar

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน (เช่น ประวัติการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย การเข้างาน การขาดงาน)

เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน (เช่น การบาดเจ็บ
ในสถานที่ทำงาน)

เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และจัดการความปลอดภัย

ข้อมูลการยืนยันและการระบุตัวตน (เช่น รูปถ่าย ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หลักฐานแสดงตัวอื่น ๆ)

เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือระบบ
ของ Caterpillar ทางกายภาพหรือระยะไกล

ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (เช่น ลายนิ้วมือ)

เพื่อระบุหรือรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ และเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการควบคุมการเข้าถึง

ข้อมูลด้านยานยนต์ (เช่น ข้อมูลป้ายทะเบียนรถ)

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของ Caterpillar (เช่น ที่จอดรถ)

ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางข้อมูล / ทางเทคโนโลยี (เช่น ข้อมูลที่บันทึกผ่านการใช้ระบบของ Caterpillar)

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้อง
และความปลอดภัยของระบบเหล่านั้น

รูปภาพ วิดีโอ (เช่น ภาพจาก CCTV)

เพื่อให้ความปลอดภัยและความมั่นคง

 

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของซัพพลายเออร์

Caterpillar ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของซัพพลายเออร์ในการดำเนินธุรกิจ (เช่น การจัดการระบบควบคุมการเข้าถึง และระบบรักษาความปลอดภัย) เลือกและอนุมัติซัพพลายเออร์รายใหม่ ประเมินประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ จัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (เช่น การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน) จัดการความเสี่ยงและ
การปฏิบัติตามกฎหมาย และสนับสนุนหน้าที่การบริหารต่าง ๆ

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่ Caterpillar อาจรวบรวมจากซัพพลายเออร์และการใช้งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างการใช้

ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อ
ในกรณีฉุกเฉิน)

รายชื่อในสมุดรายนามภายในทั้งองค์กรของ Caterpillar ซึ่งใช้เพื่อสื่อสารกับตัวแทนของ
ซัพพลายเออร์และเพื่อจัดการความสัมพันธ์

ข้อมูลคุณสมบัติทางวิชาชีพ (เช่น ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา)

เพื่อประเมินและคัดเลือกซัพพลายเออร์

ข้อมูลการยืนยันและการระบุตัวตน (เช่น รูปถ่าย ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หลักฐานแสดงตัวอื่น ๆ)

เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือระบบของ Caterpillar ทางกายภาพหรือระยะไกล

ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางข้อมูล (เช่น ข้อมูลที่บันทึก
ผ่านการใช้ระบบของ Caterpillar)

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องและความปลอดภัยของระบบเหล่านั้น

รูปภาพ วิดีโอ (เช่น ภาพจาก CCTV) (สำหรับผู้เยี่ยม)

เพื่อให้ความปลอดภัยและความมั่นคง


 

หัวข้อที่ 5 Caterpillar มีมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

Caterpillar ใช้มาตรการที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษา ความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการเหล่านี้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดจาก การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล และคำนึงถึงข้อกำหนดของกฎหมาย ท้องถิ่นที่บังคับใช้ Caterpillar เรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใช้ระบบของ Caterpillar

หัวข้อที่ 6 Caterpillar เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน

Caterpillar จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาบันทึก การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้กฎหมาย ท้องถิ่นตลอดเวลา ระยะเวลาการจัดเก็บนี้อาจขยายเกินระยะเวลาของความสัมพันธ์ของคุณกับ Caterpillar

หัวข้อที่ 7 Caterpillar กำจัดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีประโยชน์อีกต่อไป หรือในกรณีใด ๆ หลังจากที่อำนาจตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูล หมดอายุ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายตามกฎหมายท้องถิ่น และตามขั้นตอนที่กำหนดโดยระบบหรือกระบวนการของ Caterpillar ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจาก Caterpillar ดำเนินธุรกิจระดับโลก เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเขตอำนาจ
ศาลต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา Caterpillar อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศหรือเขต
อำนาจศาลที่อาจไม่ได้มอบอำนาจทางกฎหมายให้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับเขตอำนาจศาลที่มี
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ใช้กับการดำเนินงานของ Caterpillar และกิจกรรม
การประมวลผลข้อมูลทั้งหมด และ Caterpillar ได้ทำข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลกับบริษัทในเครือทั่วโลกเพื่อ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

Caterpillar แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่นในลักษณะที่สอดคล้องกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เท่านั้น เพื่อ
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อกฎหมายกำหนด หรือด้วยความยินยอมของคุณ การถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม
โดยทั่วไปจะถูกถ่ายโอนไปยังผู้ประมวลผลบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ นอกจากนี้ Caterpillar อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้รับความยินยอมจากคุณ หรือได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง การถ่ายโอน
ข้อมูลในหมวดหมู่เฉพาะเจาะจงหรือการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามบางรายอาจต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นและภาคผนวกที่แนบมาในทุกกรณี

เมื่อ Caterpillar แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Caterpillar (เช่น ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา) Caterpillar จะดำเนินการตามสมควรเพื่อกำหนดให้ผู้รับดังกล่าวปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม
กฎหมายที่บังคับใช้ ตัวอย่างของบุคคลที่สามที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เหล่านี้ ได้แก่:

·         ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ และหุ้นส่วนอื่น ๆ ที่สนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคนิค

·         หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ (เมื่อกฎหมายกำหนด ได้รับอนุญาตจากลูกค้า เพื่อปกป้อง Caterpillar บุคคลหรือทรัพย์สิน และเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น ในการสมัครขอรับเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบาล)

·         บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ควบคุมโดย Caterpillar

·         ผู้ให้บริการบุคคลที่สามรายอื่นที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Caterpillar

·         บริษัทที่ควบรวมกิจการ (หรือบริษัทที่สนใจในการควบรวม) ในกรณีที่ Caterpillar ขายกิจการ (หรือกำลังพิจารณาขายกิจการ) ส่วนหนึ่งของธุรกิจ และ

·         (เฉพาะพนักงานเท่านั้น) ผู้ขายที่ให้บริการด้านการแพทย์หรือการวางแผนทางการเงินแก่พนักงาน

Caterpillar ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อรักษาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถร้องขอและจะได้รับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับ Caterpillar ที่เหมาะสม และมีโอกาสที่
จะแก้ไขหากจำเป็น ขั้นตอนของ Caterpillar อนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเปิดใช้งาน
การใช้สิทธิ์อื่น ๆ ที่อาจมีให้คุณภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจำกัด เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นจะห้ามไว้ หรือในบางกรณีตามที่
กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ตัวอย่างที่ว่าทำไมการเข้าถึงของคุณอาจถูกจำกัด ได้แก่:

·         คำขอเกี่ยวข้องกับคำแนะนำและกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย

·         อาจมีการอ้างสิทธิทางกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูล

·         ข้อมูลส่วนบุคคลยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ไม่ยินยอมให้มีการเปิดเผย และความเป็นส่วนตัว
จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยดังกล่าว

·         คำขอมีรายละเอียดไม่เพียงพอหรือได้รับการตอบกลับแล้ว

·         คำขอนั้นไม่สำคัญหรือก่อกวน หรือ

·         (เฉพาะพนักงานเท่านั้น) ข้อมูลสามารถเปิดเผยข้อมูลอ้างอิงที่เป็นความลับได้

Caterpillar จะพิจารณากฎหมายท้องถิ่นเมื่อตรวจสอบคำขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือครองโดย Caterpillar

หากคุณเป็นลูกค้า โปรดติดต่อบุคคลที่เป็นตัวแทนของ Caterpillar ที่คุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้สำหรับ
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเป็นพนักงานโปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ ภูมิภาค หรือองค์กรของคุณสำหรับขั้นตอนที่
เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อมีการร้องขอ และหลังจากให้หลักฐานยืนยันตัวตนที่น่าพึงพอใจ
และข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ คุณจะได้รับสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ที่คุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ และหากเหมาะสม ตัวเลือกในการคัดลอก แก้ไข ลบ หรือโต้แย้งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในระบบ
ของ Caterpillar

หากคุณเป็น ซัพพลายเออร์คุณสามารถติดต่อบุคคลในองค์กรของคุณที่รับผิดชอบในความสัมพันธ์กับ Caterpillar และผู้ดูแล Corporate Web Security Identification (CWS ID) และ/หรือ มีสิทธิเข้าถึงแอปพลิเคชันการจัดการ
ข้อมูลซัพพลายเออร์ (เช่น Supplier Connect) สำหรับการเข้าถึง "การบริการด้วยตนเอง"

สำหรับข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulations “GDPR”) โปรดดูภาคผนวก 1 และ/หรือภาคผนวก 2 ตามความเหมาะสม สำหรับข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสิทธิ์ภายใต้รัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) โปรดดูภาคผนวก 4 ของเอกสารนี้

หัวข้อที่ 10 คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหน

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ dataprivacy@cat.com ทางโทรศัพท์ที่ +1 309-494-3282 (เสียค่าโทร) หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อ dataprivacy@cat.com หรือสำนักงานวิธีปฏิบัติธุรกิจของ Caterpillar ที่ https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html หรือโทร +1 (800) 300-7898 หรือหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ที่อ้างอิงข้างต้น

Attn: Data Privacy Team
Caterpillar Inc.
100 NE Adams St.
Peoria, IL 61629

นอกจากนี้ ข้อมูลติดต่อสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลในพื้นที่ของคุณอาจระบุไว้ในใบสั่งซื้อของคุณ หรือข้อตกลงอื่นใดที่คุณ
มีกับ Caterpillar

หากคุณเป็น พนักงาน คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ ภูมิภาค หรือองค์กร
ได้ที่:

Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, USA

corporate_hr@cat.com

ในบางกรณี ข้อมูลติดต่อสำหรับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ของคุณจะรวมอยู่ในคู่มือหรือข้อตกลงพนักงาน
ของคุณ

รายชื่อบริษัทของ Caterpillar Inc. และเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หากมี จะอยู่ในตาราง A

หัวข้อที่ 11 จะเกิดอะไรขึ้นหากคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้มีการเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ตามความจำเป็น เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงจะถูกแจ้งไปยังบุคคลที่ได้รับผลกระทบในขณะนั้น และเราจะทำหมายเหตุไว้ที่บริเวณด้านบนของ
คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เมื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น และ/หรือ เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับใช้ ในบางกรณี หากการเปลี่ยนแปลงที่เราทำนั้นเป็นสาระสำคัญ เราอาจส่งข้อความอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ ให้คุณ
ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและตัวเลือกใด ๆ ที่คุณอาจมี หรือการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้
ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงและอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น ความสัมพันธ์
ที่ต่อเนื่องของคุณกับ Caterpillar จะแสดงให้เห็นถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ภาคผนวกของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar นี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Caterpillar รวบรวม จัดเก็บ ใช้ ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษ) ในหรือจากบางประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area “EEA”) ภาคผนวกนี้ใช้กับบุคคล
ที่ไม่มีความสัมพันธ์เป็นพนักงาน/ทรัพยากรบุคคลของ Caterpillar สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำชี้แจงสิทธิ
ส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Caterpillar รวบรวมและประมวลผล
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูคำชี้แจงการกำกับดูแลข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar

หากคุณได้รับการอ้างอิงถึงภาคผนวก EEA นี้จากข้อตกลงที่คุณมีกับ Caterpillar ผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูล
ส่วนบุคคลที่กำลังประมวลผลโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้นจะเป็นนิติบุคคลที่อ้างถึงในข้อตกลงนั้น สำหรับวัตถุประสงค์
ของภาคผนวก EEA นี้ ผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องมีรายชื่ออยู่ใน ตาราง A (รายชื่อผู้ควบคุมข้อมูลของ Caterpillar / นิติบุคคล) ของ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar

หัวข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ของภาคผนวกนี้คืออะไร

Caterpillar มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภาคผนวก EEA นี้อธิบายวิธีที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในระหว่างและหลังความสัมพันธ์ของคุณ
กับเราตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“GDPR”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เราถูกบังคับภายใต้กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลที่อยู่ในภาคผนวก EEA นี้

หัวข้อที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใดบ้างที่ Caterpillar สามารถรวบรวมและประมวลผลได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (หรือที่เรียกว่าข้อมูลหมวดหมู่พิเศษ) ต้องการการปกป้องในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งคือข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เปิดเผยหรือประกอบด้วย: เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาและ
ปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลอัตลักษณ์ ข้อมูลสุขภาพ ชีวิตด้านเพศ หรือ
รสนิยมทางเพศ

เราอาจรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงหรือได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูล "หมวดหมู่พิเศษ" (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น):

·         ข้อมูลประวัติ (เช่น สถานภาพการสมรส ข้อมูลผู้อยู่ในอุปการะ ชาติพันธุ์ และ/หรือ สัญชาติ การตรวจสอบ
เครดิตและประวัติอาชญากรรม รวมถึงการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์) และ

·         ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (เช่น ลายนิ้วมือ)

หัวข้อที่ 3 เหตุใด Caterpillar จึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราต้องการข้อมูลทุกหมวดหมู่ที่รวบรวมไว้เป็นหลักเพื่อให้เราสามารถจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อดำเนิน
ธุรกิจของเรา และเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมและทางกฎหมายของเรา ในบางกรณี เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแสวงหาฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเองหรือของบุคคลที่สาม โดยที่
ผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณจะไม่มีโอกาสเหนือกว่าผลประโยชน์เหล่านั้น

เหตุผลที่เรา หรือบุคคลที่สามที่ทำสัญญา จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีอยู่ใน ตารางที่ 1 ด้านล่าง

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลบางอย่างจะทับซ้อนกัน และอาจมีวัตถุประสงค์หลายประการที่สมเหตุสมผลในการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

 

ตารางที่ 1 หมวดหมู่ วัตถุประสงค์ และพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวล: ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล

เจ้าของข้อมูล

หมวดหมู่ของ
ข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของ
การประมวลผล

พื้นฐานทางกฎหมาย
สำหรับการประมวล

ลูกค้าและ
ซัพพลายเออร์

·         ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท)

·         ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน (เช่น ข้อมูลบัญชี
การเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ข้อมูล
ที่อยู่อาศัย)

·         ข้อมูลการจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

·         ข้อมูลระบุตัวตนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล) การใช้ระบบและ
การตั้งค่า

·         ดูแลจัดการการสื่อสาร

·         การประเมินและอาจเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือสัญญา รวมถึง
การจัดเตรียมการเสนอ
ราคา (ตอบสนองต่อ
การเสนอราคา) และ
คำขออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจที่มีศักยภาพ

·         เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการทำธุรกรรมทาง
การเงินและการจัดการ การตรวจสอบ

·         การปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันในการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา (เช่น การต่อต้านการฟอกเงิน การคัดกรองการขึ้น
บัญชี)

·         การจัดการระบบไอทีของ
เราและเพื่อให้บริการ

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อจัดการ
ความสัมพันธ์)

ลูกค้า

·         ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท)

·         ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

·         ฐานะการเงินที่เชื่อถือได้

·         ข้อมูลระบุตัวตนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล) การใช้ระบบและ
การตั้งค่า

·         ข้อมูลการซ่อมและ
การรับประกัน

·         ดำเนินการตรวจสอบ
การอ้างอิงเครดิตและ
การตรวจสอบสถานะทางการเงิน

·         ทำแบบสำรวจความ
พึงพอใจของลูกค้า

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         ฐานประโยชน์
อันชอบธรรม (เพื่อรับข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า)

ผู้เข้าชมสิ่งอำนวย
ความสะดวก

·         ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท)

·         รูปภาพ (ภาพถ่าย วิดีโอ)

·         การป้องกันและการตรวจจับอาชญากรรมหรือ
การประพฤติมิชอบอื่น ๆ

·         วัตถุประสงค์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยง
อื่น ๆ

·         ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (ความปลอดภัย
และความมั่นคง)

ผู้รับบริการ, จดหมายข่าวหรือ
กิจกรรมทาง
การตลาดอื่น ๆ ของเรา

·         ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท)

·         ข้อมูลระบุตัวตนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล) และการตั้งค่า

·         เพื่อแจ้งให้คุณทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมของเรา การส่งจดหมายข่าวของ
เรา ส่งรายงานของเรา แบ่งปันข้อมูลใหม่ที่
น่าสนใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของเรา

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (การสื่อสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่เกี่ยวข้อง)

·         คำยินยอม

 

หัวข้อที่ 4 พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลของ Caterpillar ในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณคืออะไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้พื้นฐานต่อไปนี้อย่างน้อย
หนึ่งพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

·         ในกรณีที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมหรือทางกฎหมาย

·         ในกรณีที่จำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) และผลประโยชน์และ
สิทธิขั้นพื้นฐานของคุณจะไม่มีอำนาจเหนือผลประโยชน์เหล่านั้น

·         ในกรณีที่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก:

·         ในกรณีที่เราจำเป็นต้องปกป้องผลประโยชน์ของคุณ (หรือผลประโยชน์ของผู้อื่น)

·         ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางราชการ

·         ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ (ใช้สำหรับการประมวลผลโดยสมัครใจเท่านั้น และไม่ได้ใช้
สำหรับการประมวลผลที่จำเป็นหรือบังคับ)

เหตุผลทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีอยู่ใน ตารางที่ 1

หัวข้อที่ 5 ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษที่ใช้สำหรับที่ Caterpillar มีอะไรบ้าง

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

·         ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อระบุหรือรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ และเพื่อวัตถุประสงค์
ในการควบคุมการเข้าถึง

·         ข้อมูลการตรวจสอบประวัติ เพื่อประเมินและเลือกบุคคลที่ Caterpillar ทำงานด้วย

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษ (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) เนื่องจากเรามีพื้นฐานทางกฎหมาย
สำหรับการดำเนินการดังกล่าว (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) และเนื่องจากในสถานการณ์ที่จำกัด เราได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากคุณ เราอาจประมวลผลข้อมูลประเภทนี้เมื่อจำเป็นเกี่ยวกับการเรียกร้อง
ทางกฎหมายหรือที่จำเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ของคุณ (หรือผลประโยชน์ของผู้อื่น) และคุณไม่สามารถ
ให้ความยินยอม หรือที่คุณได้ทำให้ข้อมูลเป็นสาธารณะแล้ว ซึ่งพบได้น้อย เราอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

หัวข้อที่ 6 เมื่อใดจึงจะใช้การตัดสินใจอัตโนมัติ

Caterpillar ไม่ได้ทำการตัดสินใจแบบอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายเกี่ยวกับ
บุคคล หรือที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่คุณกำลังโต้ตอบกับบริษัท Caterpillar ที่ทำการตัดสินใจอัตโนมัติดังกล่าว คุณควรได้รับประกาศเฉพาะที่สรุปรายละเอียดของการตัดสินใจอัตโนมัติ

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป (และอยู่ภายใต้ลักษณะที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ มีผลบังคับใช้ และต้องปฏิบัติตามโดย Caterpillar) คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้าน
การตัดสินใจอัตโนมัติในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

 

หัวข้อที่ 7 Caterpillar จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณหรือไม่

ในสถานการณ์ที่จำกัด เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ เพื่อให้เราสามารถ
ประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบางอย่างได้ หากเราทำเช่นนั้น เราจะให้รายละเอียดของข้อมูลที่เราต้องการ
และเหตุผลที่เราต้องการให้คุณทราบ เพื่อที่คุณจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณต้องการยินยอมหรือไม่ เรายังอาศัยความยินยอมในสถานการณ์อื่นตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1

คุณควรทราบว่านี่ไม่ใช่เงื่อนไขในสัญญาของคุณกับเราที่คุณยอมรับคำขอความยินยอมจากเรา

หัวข้อที่ 8 เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลบางอย่างเมื่อได้รับการร้องขอ เราอาจไม่สามารถทำสัญญาที่เราได้ทำไว้กับคุณได้ (เช่น จ่ายเงินให้คุณหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ให้คุณ) หรือเราอาจถูกป้องกันไม่ให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุม
หรือทางกฎหมายของเรา ภาระผูกพัน

หัวข้อที่ 9 จะเกิดอะไรขึ้นหากวัตถุประสงค์ของ Caterpillar ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เปลี่ยนแปลงไป

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่เราจะพิจารณาอย่างมีเหตุผล
ว่าเราจำเป็นต้องใช้ด้วยเหตุผลอื่น และเหตุผลนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม หากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้คุณทราบ และเราจะอธิบายพื้นฐานทางกฎหมายที่ช่วยให้เราสามารถ
ทำเช่นนั้นได้

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปราศจากการรับทราบหรือความยินยอมจากคุณ โดยเป็นไปตามกฎข้างต้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

หัวข้อที่ 10 Caterpillar จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่

เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สามและ Caterpillar

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอกสหภาพยุโรป (“EU”) หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถคาดหวังระดับ
การคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หัวข้อที่ 11 บุคคลภายนอกรายใดที่อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

“บุคคลภายนอก” รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้รับจ้าง ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ผู้ประกันตน และนายหน้า
ประกันภัย) และหน่วยงานอื่น ๆ ของ Caterpillar ตัวอย่าง ได้แก่:

·         ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ และหุ้นส่วนอื่น ๆ ที่สนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคนิค

·         หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

·         บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ควบคุมโดย Caterpillar

·         ผู้ให้บริการบุคคลที่สามรายอื่นที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Caterpillar และ

·         บริษัทที่ควบรวมกิจการ (หรือบริษัทที่สนใจในการควบรวม) ในกรณีที่ Caterpillar ขายกิจการ (หรือกำลังพิจารณาขายกิจการ) ส่วนหนึ่งของธุรกิจ

 

 

หัวข้อที่ 12 เมื่อใดที่ Caterpillar จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Caterpillar

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Caterpillar โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจและการรายงาน
ตามปกติของเรา ในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจใหม่หรือการฝึกปรับโครงสร้างกลุ่ม สำหรับการสนับสนุน
การบำรุงรักษาระบบ สำหรับการโฮสต์ข้อมูล และเพื่อเหตุผลทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ

หัวข้อที่ 13 เหตุใด Caterpillar จึงอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

·         เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมและทางกฎหมาย ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวถูกเรียกร้องโดย
หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานควบคุมดูแล ตำรวจหรือศาลที่มีเขตอำนาจศาล

·         ในกรณีที่จำเป็นต้องทำสัญญากับหรือให้คุณ

·         เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ประกัน และในการขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการจัดการ
ข้อเรียกร้องของเรา และ

·         ที่เรามีฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการทำเช่นนั้น

หัวข้อที่ 14 เมื่อใดที่ Caterpillar จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกสหภาพยุโรป

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณอาจถูกถ่ายโอนและจัดเก็บไว้ที่หนึ่ง หรือหลายประเทศนอกเขตเศรษฐกิจ
ยุโรป (“EEA”) นอกจากนี้ยังอาจดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอก EEA ซึ่งทำงานให้กับ Caterpillar หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามี
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับในระดับที่เพียงพอตามที่กำหนดภายใต้ GDPR และตามที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ หากเราไม่สามารถรับรองระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอน
ออกนอก EEA ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมล่วงหน้าในการถ่ายโอนเท่านั้น

หัวข้อที่ 15 มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดบ้างในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมีระดับการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยง รวมถึงมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหาย ใช้หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย รายละเอียดของ
มาตรการเหล่านี้สามารถขอได้ นอกจากนี้ เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะกับพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องทราบทางธุรกิจ

เราได้จัดทำขั้นตอนเพื่อจัดการกับการละเมิดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่น่าสงสัย และจะแจ้งให้คุณและ
หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดที่น่าสงสัย ซึ่งเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย

หัวข้อที่ 16 Caterpillar จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวม รวมถึง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ การบัญชี หรือการรายงาน รายละเอียดของระยะ
เวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแง่มุมต่าง ๆ มีอยู่ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา เพื่อกำหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราจะพิจารณาจำนวน ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูล
ส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณ วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และหากเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
ด้วยวิธีการอื่น ๆ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

 

 

หัวข้อที่ 17 อะไรคือหน้าที่ของคุณที่จะต้องแจ้งให้ Caterpillar ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณ

เป็นสิ่งสำคัญที่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อผู้ติดต่อ Caterpillar ของคุณหรือส่งอีเมลไปที่ dataprivacy@cat.com เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี

หัวข้อที่ 18 สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีอะไรบ้าง

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ตามกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

·     ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น “คำขอเข้าถึงเจ้าของข้อมูล”) ซึ่งจะช่วยให้คุณ
ได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้ และเพื่อตรวจสอบว่าเรากำลังดำเนินการกับข้อมูล
ดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

·     ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ ซึ่งทำให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์
หรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้ได้

·     ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งทำให้คุณสามารถขอให้เราลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรที่เราจะดำเนินการถือครองต่อไป คุณยังมีสิทธิ์ขอให้เราลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณ ซึ่งคุณใช้สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล (ดูด้านล่าง)

·         คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรม (หรือของบุคคลที่สาม) และมีบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณซึ่งทำให้คุณต้องการคัดค้านการประมวลผลด้วยเหตุผลนี้ คุณยังมีสิทธิที่จะคัดค้านหากเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ทางตรง

·     ขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งทำให้คุณสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้เราสร้างความถูกต้องหรือเหตุผลในการประมวลผล

·         ขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลอื่น ๆ

·         ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ตามที่แสดงด้านบน คุณสามารถทำได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ออนไลน์: แบบฟอร์มขอสิทธิส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป

อีเมล: dataprivacy@cat.com

โทรศัพท์: +1 (800) 806-6832 or +1 309-494-3282 (เสียค่าโทร)

หากส่งทางอีเมล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุสิทธิ์ที่คุณต้องการใช้ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำขอ เพื่อให้คำขอของคุณได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

คุณจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือใช้สิทธิ์อื่นใด) อย่างไรก็ตาม เราอาจ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล หากคำขอเข้าถึงของคุณไม่ชัดเจนหรือมากเกินไป หรือเราอาจปฏิเสธที่จะ
ปฏิบัติตามคำขอในสถานการณ์ดังกล่าว

หัวข้อที่ 19 Caterpillar ต้องการอะไรจากคุณ

เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเฉพาะจากคุณเพื่อช่วยเรายืนยันตัวตนและรับรองสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิ์อื่น ๆ ของคุณ) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลดังกล่าว

 

 

หัวข้อที่ 20 สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมของคุณคืออะไร

ในสถานการณ์ที่คุณอาจให้ความยินยอมในการรวบรวม ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณสำหรับการประมวลผลเฉพาะนั้นได้ตลอดเวลา หากต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณ โปรดติดต่อdataprivacy@cat.com หรือใช้ตัวเลือกการยกเลิก
การสมัครที่เราอาจให้ไว้แก่คุณในบริบทของกิจกรรมการประมวลผลของเรา เมื่อเราได้รับแจ้งว่าคุณได้เพิกถอน
ความยินยอมแล้ว เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่คุณตกลงในตอนแรกอีกต่อไป และเราจะกำจัดข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัย เว้นแต่เราจะมีพื้นฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณต่อไป

หัวข้อที่ 21 จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงในเอกสารนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทั่วโลกและภาคผนวกนี้ได้ตลอดเวลา และเราจะจัดเตรียม
เอกสารที่อัปเดตให้คุณเมื่อเราทำการปรับปรุงที่สำคัญใด ๆ เราอาจแจ้งให้คุณทราบในรูปแบบอื่นเป็นครั้งคราว
เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

[สิ้นสุดภาคผนวก 1 เจ้าของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล EEA] 

ภาคผนวกของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar นี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Caterpillar รวบรวม จัดเก็บ ใช้ ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษ) ในหรือจากบางประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area “EEA”) ภาคผนวกนี้ใช้กับบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์เป็นพนักงาน/ทรัพยากรบุคคลของ Caterpillar สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำชี้แจงสิทธิ
ส่วนบุคคลทั่วโลกของ Caterpillar

หากคุณได้รับการอ้างอิงถึงภาคผนวก EEA นี้จากข้อตกลงที่คุณมีกับ Caterpillar ผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูล
ส่วนบุคคลที่กำลังประมวลผลโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้นจะเป็นนิติบุคคลที่อ้างถึงในข้อตกลงนั้น สำหรับวัตถุประสงค์
ของภาคผนวก EEA นี้ ผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องมีรายชื่ออยู่ในตาราง A (รายชื่อผู้ควบคุมข้อมูลของ Caterpillar / นิติบุคคล) คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar

หัวข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ของภาคผนวกนี้คืออะไร

Caterpillar มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภาคผนวก EEA นี้อธิบายวิธีที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในระหว่างและหลังความสัมพันธ์ของคุณ
กับเราตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“GDPR”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เราถูกบังคับภายใต้กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลที่อยู่ในภาคผนวก EEA นี้

หัวข้อที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใดบ้างที่ Caterpillar สามารถรวบรวมและประมวลผลได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (หรือที่เรียกว่าข้อมูลหมวดหมู่พิเศษ) ต้องการการปกป้องในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งคือ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยหรือประกอบด้วย: เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา
และปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลอัตลักษณ์ ข้อมูลสุขภาพ ชีวิตด้านเพศ หรือรสนิยมทางเพศ

เราอาจรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงหรือได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูล "หมวดหมู่พิเศษ" (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น):

·     ข้อมูลสุขภาพ (เช่น บันทึกใบสั่งยา การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ และคำอธิบายสิทธิประโยชน์ที่ส่งไปพร้อมกับ
การเรียกร้อง) ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ สถานะทุพพลภาพ การลาป่วย และการลาที่เกี่ยวข้อง
กับครอบครัว

·     ข้อมูลประวัติ (เช่น สถานภาพการสมรส ข้อมูลผู้อยู่ในอุปการะ ชาติพันธุ์ และ/หรือ สัญชาติ การตรวจสอบ
เครดิตและประวัติอาชญากรรม รวมถึงการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์)

·         ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (เช่น ลายนิ้วมือ) และ

·         สังกัดสหภาพแรงงาน

หัวข้อที่ 3 เหตุใด Caterpillar จึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญต่อการจัดการและการบริหารความสัมพันธ์ในการจ้างงานของเรา เราต้องการข้อมูล
ส่วนบุคคลทุกหมวดหมู่ที่รวบรวมไว้เป็นหลักเพื่อให้เราสามารถจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ และเพื่อให้เรา
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมและทางกฎหมายของเรา ในบางกรณี เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณเพื่อแสวงหาฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเองหรือของบุคคลที่สาม โดยที่ผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของคุณจะไม่มีโอกาสเหนือกว่าผลประโยชน์เหล่านั้น

เหตุผลที่เรา หรือบุคคลที่สามที่ทำสัญญา จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีอยู่ใน ตารางที่ 1 ด้านล่าง

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลบางอย่างจะทับซ้อนกัน และอาจมีวัตถุประสงค์หลายประการที่สมเหตุสมผลในการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตารางที่ 1 หมวดหมู่ วัตถุประสงค์ และพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวล: ข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวล

ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อ
ในกรณีฉุกเฉิน)

·         สื่อสารกับพนักงาน

·         มอบสิทธิประโยชน์

·         รักษาความรับผิดชอบของ
บันทึกรายการทางธุรกิจ

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อจัดการและสื่อสารกับพนักงาน)

ข้อมูลการระบุตัวตนและการตรวจสอบ (รวมถึงหมายเลขประจำตัวประชาชน/ผู้เสียภาษี และสถานะใบอนุญาต
ทำงาน)

·         เป็นไปตามภาระผูกพันใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย

·         สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวย
ความสะดวกหรือระบบของ Caterpillar ทางกายภาพ
หรือระยะไกล

·         สื่อสารกับพนักงาน

·         มอบสิทธิประโยชน์

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทาง
กฎหมาย

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อจัดการและสื่อสารกับพนักงาน)

ข้อมูลบัญชีการเงิน

·         สื่อสารกับพนักงาน

·         มอบเงินเดือนและสิทธิประโยชน์

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ทางกฎหมาย

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อจัดการและสื่อสารกับพนักงาน)

ข้อมูลด้านยานยนต์ (เช่น ประวัติการขับขี่ ทะเบียนรถ หมายเลขใบขับขี่)

·         อำนวยความสะดวกใน
การเข้าถึงสิ่งอำนวยความ
สะดวกของ Caterpillar (เช่น ที่จอดรถ)

·         บริหารจัดการรถของบริษัท

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การเข้าถึงและการจัดการสิ่งอำนวย
ความสะดวกและอุปกรณ์ของ Caterpillar)

ข้อมูลคุณสมบัติทางวิชาชีพ/ผู้สมัคร (เช่น ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา ข้อมูลอ้างอิง)

·         ประเมินและเลือกบุคคลสำหรับ
บทบาทภายใน Caterpillar

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อบริหารจัดการพนักงาน)

ประวัติทางทรัพยากรบุคคลทั่วไป

·         การจัดการวัตถุประสงค์

·         วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ จำเป็นเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีข้อสงสัย/ข้อโต้แย้งใด ๆ และสำหรับการอ้างอิง

·         ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
ทบทวนและทำความเข้าใจ
อัตราการอยู่ต่อและอัตรา
การออกจากงานของพนักงาน
ให้ดียิ่งขึ้น

·         การจัดการการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ทางกฎหมาย

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อบริหารจัดการพนักงาน)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
(เช่น ประวัติการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย การเข้างาน การขาดงาน)

·         การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ (เช่น การเพิ่ม
เงินเดือน เบี้ยขยัน และ
การเลื่อนตำแหน่ง)

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อบริหารจัดการพนักงาน)

สุขภาพและความปลอดภัย (เช่น เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย)

·         บริหารจัดการสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ

·         เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ทางกฎหมาย

·         เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญ

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อรักษาความปลอดภัย)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ หรือการสอบสวน

·         การป้องกันและการตรวจจับ
อาชญากรรมหรือการประพฤติมิชอบอื่น ๆ

·         วัตถุประสงค์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยและการจัดการ
ความเสี่ยงอื่น ๆ

·         เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทาง
กฎหมาย

·         เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญ

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อบริหารจัดการพนักงานและ
การรักษาความปลอดภัย)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลบน
ระบบไอทีของเรา

·         เพื่อการดำเนินธุรกิจ

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อจัดการกระบวนการและระบบ
ทางธุรกิจ)

 

หัวข้อที่ 4 พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลของ Caterpillar ในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณคืออะไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้พื้นฐานต่อไปนี้อย่างน้อย
หนึ่งพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

·         ในกรณีที่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่เราได้ทำไว้กับคุณ

·         ในกรณีที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมหรือทางกฎหมาย

·         ในกรณีที่จำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) และผลประโยชน์และสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของคุณจะไม่มีอำนาจเหนือผลประโยชน์เหล่านั้น

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก:

·         ในกรณีที่เราจำเป็นต้องปกป้องผลประโยชน์ของคุณ (หรือผลประโยชน์ของผู้อื่น)

·         ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางราชการ

·         ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ (ใช้สำหรับการประมวลผลโดยสมัครใจเท่านั้น และไม่ได้ใช้
สำหรับการประมวลผลที่จำเป็นหรือบังคับ)

เราจะอาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่
กำหนดไว้ด้านล่าง และในแต่ละกรณี เราได้ระบุฐานประโยชน์อันชอบธรรมซึ่งเราใช้อยู่ (เรายังระบุพื้นฐานเพิ่มเติม
สำหรับการประมวลผลข้อมูลบางหมวดหมู่ตามการรับประกัน)

หัวข้อที่ 5 ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษที่ใช้สำหรับที่ Caterpillar มีอะไรบ้าง

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

·         ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลาพักงาน ซึ่งอาจรวมถึงการลาป่วยหรือการลางานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการจ้างงานและกฎหมายอื่น ๆ

·     ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต หรือสถานะความทุพพลภาพของคุณ เพื่อรับรองสุขภาพและ
ความปลอดภัยของคุณในที่ทำงาน และเพื่อประเมินความเหมาะสมในการทำงาน เพื่อจัดเตรียมการปรับเปลี่ยน
สถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อติดตามและจัดการการลาป่วย และเพื่อจัดการสิทธิประโยชน์

·         ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังกัดสหภาพแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บเงิน รักษารายชื่อผู้ติดต่อ และดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

·         ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ และ/หรือ สัญชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการจ้างงานและกฎหมายอื่น ๆ

·     ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อระบุหรือรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ และเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การควบคุมการเข้าถึง

·     ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เพื่อประเมินและเลือกบุคคลสำหรับ
บทบาทภายใน Caterpillar

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษ (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) เนื่องจากเรามีพื้นฐานทางกฎหมาย
สำหรับการดำเนินการดังกล่าว (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) และเนื่องจาก:

·         ในสถานการณ์ที่จำกัด เราได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากคุณ

·     เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือใช้สิทธิ์เฉพาะในด้านการจ้างงานและกฎหมายประกันสังคม และ
สอดคล้องกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของเรา

·     ในกรณีที่จำเป็นเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การตรวจสอบโอกาสที่เท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับคำชี้แจง
สิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของเรา หรือ

·     ในกรณีที่จำเป็นต้องประเมินความสามารถในการทำงานของคุณในด้านสุขภาพ ขึ้นอยู่กับมาตรการป้องกัน
ความลับที่เหมาะสม

เราอาจประมวลผลข้อมูลประเภทนี้เมื่อจำเป็นซึ่งเกี่ยวกับการร้องเรียนทางกฎหมาย หรือที่จำเป็นในการปกป้อง
ผลประโยชน์ของคุณ (หรือผลประโยชน์ของผู้อื่น) และคุณไม่สามารถให้ความยินยอมหรือที่คุณได้ทำให้เป็นข้อมูล
สาธารณะไปแล้ว ซึ่งพบได้น้อย เราอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

หัวข้อที่ 6 เมื่อใดจึงจะใช้การตัดสินใจอัตโนมัติ

 Caterpillar ไม่ได้ทำการตัดสินใจแบบอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายเกี่ยวกับ
บุคคล หรือที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่คุณกำลังโต้ตอบกับบริษัท Caterpillar ที่ทำการตัดสินใจอัตโนมัติดังกล่าว คุณควรได้รับประกาศเฉพาะที่สรุปรายละเอียดของการตัดสินใจอัตโนมัติ

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป (และอยู่ภายใต้ลักษณะที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
กฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ มีผลบังคับใช้ และต้องปฏิบัติตามโดย Caterpillar) คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการตัดสินใจ
อัตโนมัติในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หัวข้อที่ 7 Caterpillar จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณหรือไม่

ในสถานการณ์ที่จำกัด เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ เพื่อให้เราสามารถ
ประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบางอย่างได้ หากเราทำเช่นนั้น เราจะให้รายละเอียดของข้อมูลที่เราต้องการและ
เหตุผลที่เราต้องการให้คุณทราบ เพื่อที่คุณจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณต้องการยินยอมหรือไม่

คุณควรทราบว่านี่ไม่ใช่เงื่อนไขในสัญญาของคุณกับเราที่คุณยอมรับคำขอความยินยอมจากเรา

หัวข้อที่ 8 เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลบางอย่างเมื่อได้รับการร้องขอ เราอาจไม่สามารถทำสัญญาที่เราได้ทำไว้กับคุณได้ (เช่น จ่ายเงินให้คุณหรือมอบสิทธิประโยชน์) หรือเราอาจถูกป้องกันไม่ให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมหรือ
ทางกฎหมายของเรา ภาระผูกพัน (เช่น การรับรองสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ)

หัวข้อที่ 9 จะเกิดอะไรขึ้นหากวัตถุประสงค์ของ Caterpillar ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เปลี่ยนแปลงไป

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่เราจะพิจารณาอย่างมีเหตุผล
ว่าเราจำเป็นต้องใช้ด้วยเหตุผลอื่น และเหตุผลนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม หากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้คุณทราบ และเราจะอธิบายพื้นฐานทางกฎหมายที่ช่วยให้เราสามารถ
ทำเช่นนั้นได้

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปราศจากการรับทราบหรือความยินยอมจากคุณ โดยเป็นไปตามกฎข้างต้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

หัวข้อที่ 10 Caterpillar จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่

เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สามและ Caterpillar

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอกสหภาพยุโรป (“EU”) หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถคาดหวังระดับ
การคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หัวข้อที่ 11 บุคคลภายนอกรายใดที่อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

“บุคคลภายนอก” รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้รับจ้าง ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ผู้ประกันตน และนายหน้า
ประกันภัย) และหน่วยงานอื่น ๆ ของ Caterpillar ตัวอย่าง ได้แก่:

·         ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ และหุ้นส่วนอื่น ๆ ที่สนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค

·         หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

·         บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ควบคุมโดย Caterpillar

·         ผู้ให้บริการบุคคลที่สามรายอื่นที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Caterpillar และ

·         บริษัทที่ควบรวมกิจการ (หรือบริษัทที่สนใจในการควบรวม) ในกรณีที่ Caterpillar ขายกิจการ (หรือกำลังพิจารณาขายกิจการ) ส่วนหนึ่งของธุรกิจ

หัวข้อที่ 12 เมื่อใดที่ Caterpillar จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Caterpillar

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Caterpillar โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจและการรายงาน
ตามปกติของเรา ในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจใหม่หรือการฝึกปรับโครงสร้างกลุ่ม สำหรับการสนับสนุน
การบำรุงรักษาระบบ สำหรับการโฮสต์ข้อมูล และเพื่อเหตุผลทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ตัวอย่าง ได้แก่:

·         เงินเดือน

·         การจัดหาและการดูแลสิทธิประโยชน์ (รวมถึงเงินบำนาญ)

·         การประเมินอาชีวอนามัยหรือทางการแพทย์เกี่ยวกับความเหมาะสมในการทำงาน รวมถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยของคุณ (เช่น การประเมินสถานที่ปฏิบัติงาน)

·         การเคลมประกันและการแจ้งเตือน

·         การจัดหาและการดูแลการประเมินการการสรรหาบุคคล การฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ

·         บริการห้องสมุดและการวิจัย เช่น การสมัครสมาชิกและการเป็นสมาชิก

·         การเข้าถึงและบำรุงรักษาความปลอดภัยในอาคาร

·         ผู้มอบการเดินทาง

·         บริการโทรคมนาคมและการส่งข้อความ เช่น ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของเรา

·         การเก็บถาวรสำเนาเอกสาร และ

·         การบริการด้านไอที

หัวข้อที่ 13 เหตุใด Caterpillar จึงอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

·     เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมและทางกฎหมาย ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวถูกเรียกร้อง
โดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานควบคุมดูแล ตำรวจหรือศาลที่มีเขตอำนาจศาล

·         ในกรณีที่จำเป็นต้องทำสัญญากับ ความสัมพันธ์ในการทำงาน และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับหรือ
สำหรับคุณ

·         เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ประกัน และในการขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการจัดการ
ข้อเรียกร้องของเรา และ

·         ที่เรามีฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการทำเช่นนั้น

หัวข้อที่ 14 เมื่อใดที่ Caterpillar จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกสหภาพยุโรป

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณอาจถูกถ่ายโอนและจัดเก็บไว้ที่หนึ่ง หรือหลายประเทศนอกเขตเศรษฐกิจ
ยุโรป (“EEA”) นอกจากนี้ยังอาจดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอก EEA ซึ่งทำงานให้กับ Caterpillar หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า
มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับในระดับที่เพียงพอตามที่กำหนดภายใต้ GDPR และตามที่อธิบายไว้ใน
เอกสารนี้ หากเราไม่สามารถรับรองระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูก
ถ่ายโอนออกนอก EEA ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมล่วงหน้าในการถ่ายโอนเท่านั้น

หัวข้อที่ 15 มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดบ้างในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมีระดับการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยง รวมถึงมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณสูญหาย ใช้หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย รายละเอียดของมาตรการ
เหล่านี้สามารถขอได้ นอกจากนี้ เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะกับพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องทราบทางธุรกิจ

เราได้จัดทำขั้นตอนเพื่อจัดการกับการละเมิดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่น่าสงสัย และจะแจ้งให้คุณและ
หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดที่น่าสงสัย ซึ่งเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย

หัวข้อที่ 16 Caterpillar จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวม รวมถึงเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ การบัญชี หรือการรายงาน รายละเอียดของระยะเวลา
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแง่มุมต่าง ๆ มีอยู่ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเราซึ่งสามารถขอได้จาก
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราจะพิจารณาจำนวน ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และหากเราสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วยวิธีการอื่น ๆ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

เมื่อคุณไม่ได้เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของ Caterpillar แล้ว เราจะเก็บรักษาและทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณอย่างปลอดภัยตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา

หัวข้อที่ 17 อะไรคือหน้าที่ของคุณที่จะต้องแจ้งให้ Caterpillar ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณ

เป็นสิ่งสำคัญที่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อตัวแทนฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลของคุณสำหรับขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณที่เรามี

 

 

หัวข้อที่ 18 สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีอะไรบ้าง

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ตามกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

·     ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น “คำขอเข้าถึงเจ้าของข้อมูล”) ซึ่งจะช่วยให้คุณ
ได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้ และเพื่อตรวจสอบว่าเรากำลังดำเนินการกับ
ข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

·     ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ ซึ่งทำให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์
หรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้ได้

·     ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งทำให้คุณสามารถขอให้เราลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรที่เราจะดำเนินการถือครองต่อไป คุณยังมีสิทธิ์ขอให้เราลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณ ซึ่งคุณใช้สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล (ดูด้านล่าง)

·         คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรม (หรือของบุคคลที่สาม) และมีบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณซึ่งทำให้คุณต้องการคัดค้านการประมวลผลด้วยเหตุผลนี้ คุณยังมีสิทธิที่จะคัดค้านหากเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ทางตรง

·     ขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งทำให้คุณสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้เราสร้างความถูกต้องหรือเหตุผลในการประมวลผล

·         ขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลอื่น ๆ

·         ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ตามที่แสดงด้านบน คุณสามารถทำได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ออนไลน์: แบบฟอร์มขอสิทธิส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป

อีเมล: dataprivacy@cat.com

โทรศัพท์: +1 (800) 806-6832 or +1 309-494-3282 (เสียค่าโทร)

หากส่งทางอีเมล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุสิทธิ์ที่คุณต้องการใช้ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำขอ เพื่อให้คำขอของคุณได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

คุณจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือใช้สิทธิ์อื่นใด) อย่างไรก็ตาม เราอาจ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล หากคำขอเข้าถึงของคุณไม่ชัดเจนหรือมากเกินไป หรือเราอาจปฏิเสธที่จะ
ปฏิบัติตามคำขอในสถานการณ์ดังกล่าว

หัวข้อที่ 19 Caterpillar ต้องการอะไรจากคุณ

เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเฉพาะจากคุณเพื่อช่วยเรายืนยันตัวตนและรับรองสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิ์อื่น ๆ ของคุณ) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลดังกล่าว

หัวข้อที่ 20 สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมของคุณคืออะไร

ในสถานการณ์ที่จำกัดซึ่งคุณอาจให้ความยินยอมในการรวบรวม ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณสำหรับการประมวลผลเฉพาะนั้นได้ตลอดเวลา หากต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ ภูมิภาค หรือองค์กร
ของคุณ เมื่อเราได้รับแจ้งว่าคุณได้เพิกถอนความยินยอมแล้ว เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม
วัตถุประสงค์ที่คุณตกลงในตอนแรกอีกต่อไป และเราจะกำจัดข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัย เว้นแต่เราจะมีพื้นฐานทาง
กฎหมายอื่นสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป

หัวข้อที่ 21 จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงในเอกสารนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทั่วโลกและภาคผนวกนี้ได้ตลอดเวลา และเราจะจัดเตรียม
เอกสารที่อัปเดตให้คุณเมื่อเราทำการปรับปรุงที่สำคัญใด ๆ เราอาจแจ้งให้คุณทราบในรูปแบบอื่นเป็นครั้งคราว
เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

[สิ้นสุดภาคผนวก 2 เจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล EEA] 

Updated 07/01/2019

This Appendix to the Caterpillar Global Data Privacy Statement provides additional information about how Caterpillar collects, stores, uses, transfers and otherwise processes personal information in or from Australia. For more information, please see the main body of Caterpillar’s Global Data Privacy Statement.

Section 1. Storage of Personal Information

Caterpillar stores personal information electronically on our servers, which are provided and managed by Caterpillar and its third-party vendors.

Section 2. Cross-border Transfers of Personal Information

We may disclose personal information outside of Australia, including to Caterpillar affiliates that are covered by this Global Data Privacy Statement and to vendors used by those Caterpillar companies (for a list of Caterpillar affiliates covered by Caterpillar’s Global Data Privacy Statement and the country in which they are established, see the Legal Entities Section of the Global Data Privacy Statement). The countries in which overseas recipients are likely to be located currently include the United States of America, the United Kingdom, the Netherlands, Switzerland, Singapore, China, Japan, and India. For personal information that is subject to the Australian Privacy Principles, we take appropriate steps to ensure an appropriate level of protection (e.g., consistent with the Australian Privacy Principles) when transferring such personal information to those in other countries or obtain your consent.

Section 3. Contacting Caterpillar or the Office of the Australian Information Commissioner

If you have any questions about Caterpillar’s processing of your personal information, please contact your local Caterpillar contact, Caterpillar’s Data Privacy Office at dataprivacy@cat.com, or Caterpillar’s Office of Business Practices as listed in Section 10 of the Global Data Privacy Statement. If you believe that personal information has been handled in a manner inconsistent with the Global Data Privacy Statement and you are not satisfied with the response provided by your local Caterpillar contact, the Privacy Office or Caterpillar’s Office of Business Practices you may wish to contact the Office of the Australian Information Commissioner.

อัปเดตเมื่อ 07/01/2562

ภาคผนวกของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar นี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Caterpillar รวบรวม จัดเก็บ ใช้ โอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหรือจากประเทศออสเตรเลีย สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเนื้อหาหลักของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar

หัวข้อที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Caterpillar จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ซึ่งจัดหาและจัดการโดย Caterpillar และผู้จำหน่ายบุคคลที่สาม

หัวข้อที่ 2 การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศออสเตรเลีย รวมถึงบริษัทในเครือของ Caterpillar ที่อยู่ภายใต้คำชี้แจง
สิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกนี้ และแก่ผู้ขายที่ใช้โดยบริษัท Caterpillar (สำหรับรายชื่อบริษัทในเครือของ Caterpillar ที่ครอบคลุมโดยคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar และประเทศที่คำชี้แจง
ได้รับการจัดตั้งขึ้น โปรดดูส่วนนิติบุคคลของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลก) ประเทศที่ผู้รับในต่างประเทศ
มักจะอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้หลักการความเป็นส่วนตัวของประเทศออสเตรเลีย เราจะดำเนินการ
ตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องในระดับที่เหมาะสม (เช่น สอดคล้องกับหลักการความเป็นส่วนตัว
ของประเทศออสเตรเลีย) เมื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังประเทศอื่น ๆ หรือได้รับความยินยอมจากคุณ

หัวข้อที่ 3 การติดต่อ Caterpillar หรือสำนักงานกรรมาธิการสารสนเทศแห่งประเทศออสเตรเลีย (Office of the Australian Information Commissioner)

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Caterpillar โปรดติดต่อผู้ติดต่อ Caterpillar ในพื้นที่ของคุณ สำนักงานความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Caterpillar ที่ dataprivacy@cat.com หรือสำนักงาน
วิธีปฏิบัติธุรกิจของ Caterpillar ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 10 ของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลก หากคุณ
เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลก และคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับจากผู้ติดต่อ Caterpillar ในพื้นที่ สำนักงานความเป็นส่วนตัว หรือสำนักงาน
วิธีปฏิบัติธุรกิจของ Caterpillar คุณอาจต้องการติดต่อสำนักงานกรรมาธิการสารสนเทศแห่งประเทศออสเตรเลีย

 

 

 

ภาคผนวก 4 – รัฐแคลิฟอร์เนีย

มีผลบังคับใช้: 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงล่าสุด: 1 พฤษภาคม 2563)

ภาคผนวกของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar นี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Caterpillar รวบรวม จัดเก็บ ใช้ ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย (ตามที่กำหนดโดยรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือ  “CCPA”) CCPA รวมถึง
ภาระหน้าที่ในการแจ้งและสิทธิ์ที่มอบให้แก่บุคคล นำไปใช้กับบุคคลในบริบทของทรัพยากรบุคคล (เช่น พนักงาน) อย่างแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อยกเว้นสำหรับผู้บริโภคที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหน่วยงานทางธุรกิจกับ
หน่วยงานทางธุรกิจ โปรดดูที่ บทความ 1 – ผู้บริโภคที่ไม่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคลในภาคผนวกที่ 4 นี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในบริบทของทรัพยากรบุคคล โปรดดูที่ บทความ 2 – ผู้บริโภคที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากร
บุคคลในภาคผนวก 4 นี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริโภครายอื่น (ยกเว้นกิจกรรมระหว่างหน่วยงานทางธุรกิจกับ
หน่วยงานทางธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ CCPA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของ Caterpillar เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไป โปรดดูเนื้อหาหลักของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar

บทความที่ 1 – ทรัพยากรบุคคล (HR)

หัวข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ของบทความนี้ในภาคผนวก 4 คืออะไร

จุดประสงค์ของบทความนี้ในภาคผนวก 4 คือการแจ้งให้ผู้สมัครงาน พนักงานของ เจ้าของ ผู้อำนวยการของ เจ้าหน้าที่
ของ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของ และผู้รับจ้างของ Caterpillar (เรียกรวมกันว่า "พนักงาน" เพื่อวัตถุประสงค์ของ
บทความนี้) ของหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่เรารวบรวมและวัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าว

หัวข้อที่ 2 การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนหรือระบุตัวตนได้ ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ข้อมูลโดยรวม หรือข้อมูลที่รวมกัน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวตนของคุณหรือเชื่อมโยงกับคุณได้อย่างสมเหตุสมผล ข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่รวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ (ข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายจากบันทึกของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่น)

เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น (ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติม
ด้านล่าง) และในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม เราทำเพื่อ
วัตถุประสงค์เดียวกันกับที่อธิบายไว้ด้านล่าง และหากเหมาะสม เราต้องการให้บุคคลที่สามดังกล่าวรักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาระบบและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่ต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณเพื่อจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงานของคุณ
กับเรา:

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างไร

ข้อมูลติดต่อของพนักงาน ผู้รับผลประโยชน์ และ
สมาชิกในครอบครัว (เช่น ชื่อ ที่อยู่ส่วนบุคคลและ
ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคลและที่ทำงาน ที่อยู่อีเมลส่วนบุคคลและที่ทำงาน ข้อมูลติดต่อใน
กรณีฉุกเฉิน)

เพื่อระบุและสื่อสารและจัดการและรักษาผลประโยชน์และบันทึกของบริษัท

ข้อมูลคุณสมบัติทางวิชาชีพ (เช่น ประสบการณ์
การทำงาน การศึกษา การอ้างอิง การรับรอง การเป็น
สมาชิกทางวิชาชีพ ความสามารถทางภาษา ข้อมูล
อื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่ให้ไว้ผ่านขั้นตอนการสมัครหรือ
ระหว่างการจ้างงาน)

เพื่อประเมินและเลือกบุคคลสำหรับบทบาทภายใน Caterpillar และให้การพัฒนา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน (เช่น ประวัติการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน บันทึกทางวินัยและ
การปฏิบัติ เป้าหมาย การเข้างาน การขาดงาน บันทึก
การฝึกอบรม เงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
อื่น ๆ)

เพื่อจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงานและจัดการภาระผูกพันในการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย (เช่น การบาดเจ็บใน
สถานที่ทำงาน สถานการณ์หวุดหวิด ความเหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่)

เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ข้อมูลการยืนยันและการระบุตัวตน (เช่น รูปถ่าย ใบขับขี่ สัญชาติ หนังสือเดินทาง วีซ่า หลักฐานแสดงตัวอื่น ๆ)

เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กำหนดคุณสมบัติในการทำงาน และเพื่อให้
สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือระบบของ Caterpillar ทางกายภาพหรือระยะไกล

ข้อมูลทางการเงิน (เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร บันทึกการปรับค่าจ้าง (ถ้ามี))

เพื่อบริหารจัดการเงินเดือน สิทธิประโยชน์ และค่าใช้จ่าย

ข้อมูลด้านยานยนต์ (เช่น ข้อมูลป้ายทะเบียนรถ)

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิ่งอำนวย
ความสะดวกของ Caterpillar (เช่น ที่จอดรถ)

ข้อมูลการเดินทาง (เช่น กำหนดการเดินทาง วีซ่า ข้อมูลโปรแกรมรางวัล เช่น บัญชีผู้สะสมไมล์)

เพื่อจัดการการเดินทางเพื่อธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดเฉพาะการขนส่ง การชำระเงินคืน/การชำระเงิน และความปลอดภัย

ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางข้อมูล / ทางเทคโนโลยี (เช่น ข้อมูลที่บันทึกโดยใช้ระบบของ Caterpillar รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณสร้างหรืออัปโหลดลงในระบบ
เหล่านั้น)

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้อง
และรักษาความปลอดภัยของระบบเหล่านั้น

 

หัวข้อที่ 3 วัตถุประสงค์เพิ่มเติมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจใช้และแบ่งปันหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุข้างต้นเพื่อ:

·         เพื่อตรวจสอบการโต้ตอบ ธุรกรรม และบันทึก

·         เพื่อติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท

·         เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตราย หลอกลวง ฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย และดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้น

·         เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและเปิดเผยต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐบาล
อื่น ๆ (เมื่อกฎหมายกำหนด เพื่อปกป้อง Caterpillar บุคคลหรือทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น ในการสมัครขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณ) และ

·         มิฉะนั้นให้เปิดเผยตามคำแนะนำหรือความยินยอมจากคุณ

หัวข้อที่ 4 ฉันสามารถติดต่อใครเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้บ้าง

คุณสามารถส่งอีเมลถึงทีมดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Caterpillar ได้ที่: dataprivacy@Cat.com หรือ
ทางไปรษณีย์ได้ที่:

Attn: Data Privacy

Caterpillar Inc.

100 N.E. Adams Street

Peoria, IL 61629

 

 

 

บทความที่ 2 – ผู้บริโภคที่ไม่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล

หัวข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ของบทความนี้ในภาคผนวก 4 คืออะไร

CCPA ให้สิทธิ์บางอย่างแก่ผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพวกเขา บทความนี้อธิบาย
วิธีที่เรารวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในระหว่างและหลังความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และอธิบายสิทธิ์ของคุณ หากคุณเป็นผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียและต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ เหล่านั้นภายใต้ CCPA โปรดดูหัวข้อที่ 5 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งคำขอ

บทความนี้ใช้กับผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้น สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ “ผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย” เป็นบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและไม่รวมบุคคลในขอบเขตที่พวกเขา (i) ทำหน้าที่เป็นลูกจ้าง เจ้าของ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้รับจ้างของบริษัท ห้างหุ้นส่วน การเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว องค์กรไม่แสวงหากำไร
หรือหน่วยงานของรัฐที่ทำธุรกิจกับ Caterpillar (ซึ่งรวมถึงตัวแทนจำหน่ายของเรา) หรือ (ii) ทำหน้าที่เป็นผู้สมัครงาน
กับ พนักงานของ เจ้าของ ผู้อำนวยการของ เจ้าหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของ หรือ ผู้รับจ้างของ Caterpillar

หัวข้อที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่ Caterpillar สามารถรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยได้ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

หมวดหมู่ของ
ข้อมูลส่วนบุคคล

แหล่งข้อมูล

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือ
เชิงพาณิชย์ที่มีการรวบรวม/
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

หมวดหมู่ของบุคคลที่
สามกับผู้ที่แบ่งปัน
ข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งที่ระบุตัวตน (เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ สิ่งที่ระบุ
ตัวตนส่วนบุคคล สิ่งที่ระบุ
ตัวตนทางบุออนไลน์ ที่อยู่ IP ที่อยู่อีเมล)

·      จากบุคคลโดยตรง

·      บุคคลที่สาม (เช่น บริษัทที่คุณโต้ตอบ
เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Caterpillar แพลตฟอร์มเทคโนโลยี)

 

·      ระบุตัวตนคุณและจัดการ
ความสัมพันธ์ของเรากับคุณ รวมถึงการสื่อสารกับคุณ เปิดใช้งานการเข้าถึงสิ่งอำนวย
ความสะดวกและระบบของ Caterpillar ส่งมอบผลิตภัณฑ์/
บริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ
คุณ ปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และจัดการความปลอดภัย

·      การตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ
การโต้ตอบในปัจจุบันกับผู้บริโภค
และธุรกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

·      ตรวจจับเหตุการณ์ด้านการรักษา
ความปลอดภัย การป้องกัน
กิจกรรมที่เป็นอันตราย หลอกลวง ฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย และ
ดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมนั้น

·      การดำเนินการบริการ รวมถึง
การรักษาหรือให้บริการบัญชี การให้บริการลูกค้า การประมวลผลหรือปฏิบัติตาม
คำสั่งซื้อหรือธุรกรรม การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า การประมวลผลการชำระเงิน การจัดหาเงินทุน การให้บริการ
โฆษณาหรือการตลาด การให้บริการวิเคราะห์ หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน

·      ดำเนินการวิจัยภายในเพื่อพัฒนา
และสาธิตเทคโนโลยี

·      ดำเนินกิจกรรมเพื่อตรวจสอบหรือ
รักษาคุณภาพหรือความปลอดภัยของบริการหรืออุปกรณ์ที่เป็น
เจ้าของ ผลิต เป็นผู้ผลิตให้กับ หรือถูกควบคุมโดยธุรกิจ และเพื่อ
ปรับปรุง อัปเกรด หรือปรับปรุง
บริการของอุปกรณ์ที่เป็นเจ้าของ ผลิต ผลิตขึ้นเพื่อ หรือถูกควบคุม
โดยธุรกิจ

·      การดีบักเพื่อระบุและซ่อมแซม
ข้อผิดพลาดที่บั่นทอนฟังก์ชัน
การทำงานที่มีอยู่เดิม

·      ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ และหุ้นส่วนอื่น ๆ ที่
สนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น การให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคนิค

·      บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ควบคุมโดย Caterpillar

·      ผู้ให้บริการบุคคลที่
สามรายอื่นที่
ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลในนามของ Caterpillar

 

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในรัฐบัญญัติบันทึกของผู้บริโภคในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (เช่น ชื่อ ลายเซ็น ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์

ข้อมูลทางการค้า (เช่น ประวัติการซื้อ)

อินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (เช่น การระบุ
ระบบและเครือข่าย ข้อมูล
ประจำตัว และการใช้งาน)

 

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจใช้และแบ่งปันหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุข้างต้นเพื่อ:

·     เปิดเผยสู่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ (เมื่อกฎหมายกำหนด ได้รับอนุญาตจาก
ลูกค้า เพื่อปกป้อง Caterpillar บุคคลหรือทรัพย์สิน และเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น ในการสมัคร
ขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณ)

·         มิฉะนั้นให้เปิดเผยตามคำแนะนำจากคุณ

 

หัวข้อที่ 3 Caterpillar ขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉันหรือไม่

เราไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้าและจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ให้กับบุคคลที่สาม

หัวข้อที่ 4 ฉันมีสิทธิอะไรบ้างภายใต้ CCPA

คุณอาจมีสิทธิ์ภายใต้ CCPA CCPA ให้สิทธิ์แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา อย่างไรก็ตาม สิทธิ์เหล่านี้ยังไม่สมบูรณ์และไม่สามารถใช้ได้ในบางกรณี สิทธิ์ภายใต้ CCPA รวมถึง:

·     สิทธิในการขอทราบ / เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการขอโอนย้ายข้อมูลของคุณ – สิทธิในการขอข้อมูล
เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Caterpillar หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

·         สิทธิในการลบ – สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

 

·     สิทธิในการเลือกไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล – สิทธิที่จะสั่งให้ธุรกิจไม่ขาย (หรือหยุดขาย) ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณ

 

·         สิทธิ์ในการไม่เลือกปฏิบัติ – สิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติสำหรับการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้ CCPA

เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณสำหรับการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณภายใต้ CCPA และเว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจาก CCPA เราจะไม่:

o    ปฏิเสธไม่ให้สินค้าหรือบริการแก่คุณ

o    เรียกเก็บเงินจากคุณในราคาหรืออัตราที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าหรือบริการ รวมถึงการให้
ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ หรือการกำหนดบทลงโทษ

o    มอบระดับหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน หรือ

o    เสนอแนะว่าคุณอาจได้รับราคาหรืออัตราที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าหรือบริการ หรือระดับ
หรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน

เพื่อใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งของคุณภายใต้ CCPA

 

หัวข้อที่ 5 ฉันจะอ้างสิทธิ์ภายใต้ CCPA ได้อย่างไร

คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้ CCPA ได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

·         ออนไลน์:  แบบฟอร์มขอสิทธิ์ CCPA

·         อีเมล: dataprivacy@cat.com หรือ

·         โทรศัพท์: +1 (800) 806-6832 or +1 309-494-3282 (เสียค่าโทร)

หากส่งทางอีเมล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุสิทธิ์ที่คุณต้องการใช้ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำขอ เพื่อให้คำขอของคุณได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

เนื่องจากเราสามารถตอบสนองต่อคำขอที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น เราอาจขอข้อมูลจากคุณเพื่อยืนยันว่าคุณหรือ
ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตที่กำหนดโดยคุณคือผู้ที่ใช้สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภค เราอาจขอให้คุณส่งคำขอผ่านบัญชี
ของคุณ (ถ้าคุณมีบัญชี) หรือเราอาจถามคำถามเพื่อรักษาความปลอดภัยเพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่เรา
จะตอบกลับคำขอ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีกับ Caterpillar เพื่อใช้สิทธิส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณ (การเข้าถึง การลบ หรือการยกเลิกการขาย)

หัวข้อที่ 6 ฉันสามารถติดต่อใครเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้บ้าง

คุณสามารถส่งอีเมลถึงทีมดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Caterpillar ได้ที่: dataprivacy@Cat.com หรือ
ทางไปรษณีย์ได้ที่:

Attn: Data Privacy

Caterpillar Inc.

100 N.E. Adams Street

Peoria, IL 61629

 

[สิ้นสุดภาคผนวก 4 รัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย]

ภาคผนวกของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar นี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Caterpillar รวบรวม จัดเก็บ ใช้ ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) ในหรือจากประเทศบราซิล ภาคผนวกนี้ใช้กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงาน/ทรัพยากรบุคคลของ Caterpillar สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Caterpillar รวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูคำชี้แจงการกำกับดูแลข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar

หากคุณได้รับการอ้างอิงถึงภาคผนวกประเทศบราซิลนี้จากข้อตกลงที่คุณมีกับ Caterpillar ผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังประมวลผลโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้นจะเป็นนิติบุคคลที่อ้างถึงในข้อตกลงนั้น สำหรับ
วัตถุประสงค์ของภาคผนวกประเทศบราซิลนี้ ผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องมีรายชื่ออยู่ใน ตาราง A - รายชื่อผู้ควบคุมข้อมูลของ Caterpillar / นิติบุคคล ของ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar

หัวข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ของภาคผนวกนี้คืออะไร

Caterpillar มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภาคผนวกของ
ประเทศบราซิลนี้อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในระหว่างและหลัง
ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศบราซิล (กฎหมาย
หมายเลข 13),709/18 - “LGPD”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เราถูกบังคับภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลเพื่อแจ้ง
ให้คุณทราบถึงข้อมูลที่อยู่ในภาคผนวกของบราซิลนี้

หัวข้อที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใดบ้างที่ Caterpillar สามารถรวบรวมและประมวลผลได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนต้องการการปกป้องในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งคือข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยหรือประกอบด้วย: เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาและปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลอัตลักษณ์ ข้อมูลสุขภาพ ชีวิตด้านเพศ หรือรสนิยมทางเพศ

เราอาจรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงหรือได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดอ่อน (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น):

·     ข้อมูลประวัติ หากและเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (เช่น ชาติพันธุ์ การตรวจสอบสารเสพติด
และแอลกอฮอล์) และ

·         ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (เช่น ลายนิ้วมือ)

หัวข้อที่ 3 เหตุใด Caterpillar จึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราต้องการข้อมูลทุกหมวดหมู่ที่รวบรวมไว้เป็นหลักเพื่อให้เราสามารถจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อดำเนิน
ธุรกิจของเรา และเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมและทางกฎหมายของเรา ในบางกรณี เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแสวงหาฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเองหรือของบุคคลที่สาม โดยที่ผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณจะไม่มีโอกาสเหนือกว่าผลประโยชน์เหล่านั้น

เหตุผลที่เรา หรือบุคคลที่สามที่ทำสัญญา จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีอยู่ใน ตารางที่ 1 ด้านล่าง

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลบางอย่างจะทับซ้อนกัน และอาจมีวัตถุประสงค์หลายประการที่สมเหตุสมผลในการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

 

ตารางที่ 1 หมวดหมู่ วัตถุประสงค์ และพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวล: ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล

เจ้าของข้อมูล

หมวดหมู่ของข้อมูล
ส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของ
การประมวลผล

พื้นฐานทางกฎหมาย
สำหรับการประมวล

ลูกค้าและ
ซัพพลายเออร์

·         ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท)

·         ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน (เช่น ข้อมูลบัญชี
การเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ข้อมูล
ที่อยู่อาศัย)

·         ข้อมูลการจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

·         ข้อมูลระบุตัวตนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล) การใช้ระบบ
และการตั้งค่า

·         ดูแลจัดการการสื่อสาร

·         การประเมินและอาจเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือสัญญา รวมถึง
การจัดเตรียมการเสนอ
ราคา (ตอบสนองต่อ
การเสนอราคา) และ
คำขออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจที่มีศักยภาพ

·         เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการทำธุรกรรม
ทางการเงินและ
การจัดการ การตรวจสอบ

·         การปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันในการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา (เช่น การต่อต้านการฟอกเงิน การคัดกรองการขึ้น
บัญชี)

·         การจัดการระบบไอทีของ
เราและเพื่อให้บริการ

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

·         ฐานประโยชน์
อันชอบธรรม (เพื่อจัดการ
ความสัมพันธ์)

ลูกค้า

·         ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท)

·         ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

·         ฐานะการเงินที่เชื่อถือได้

·         ข้อมูลระบุตัวตนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล) การใช้ระบบ
และการตั้งค่า

·         ข้อมูลการซ่อมและ
การรับประกัน

·         ดำเนินการตรวจสอบ
การอ้างอิงเครดิตและ
การตรวจสอบสถานะ
ทางการเงิน

·         ทำแบบสำรวจความ
พึงพอใจของลูกค้า

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ลูกค้า)

·         การคุ้มครองเครดิต

ผู้เข้าชมสิ่งอำนวย
ความสะดวก

·         ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท)

·         รูปภาพ (ภาพถ่าย วิดีโอ)

·         ข้อมูลด้านรถยนต์ (เช่น ผู้ผลิต รุ่น ทะเบียนรถ)

·         ข้อมูลระบุตัวตน (เช่น เอกสาร/สิ่งที่ระบุตัวตนของรัฐบาล)

·         การป้องกันและ
การตรวจจับ
อาชญากรรมหรือ
การประพฤติมิชอบอื่น ๆ

·         วัตถุประสงค์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
และการจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ

·         ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (ความปลอดภัยและ
ความมั่นคง)

ผู้รับบริการ, จดหมายข่าวหรือกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ของเรา

·         ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท)

·         ข้อมูลระบุตัวตนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล) และการตั้งค่า

·         เพื่อแจ้งให้คุณทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมของเรา การส่งจดหมายข่าวของ
เรา ส่งรายงานของเรา แบ่งปันข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของเรา

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (การสื่อสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่เกี่ยวข้อง)

·         คำยินยอม

 

หัวข้อที่ 4 พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลของ Caterpillar ในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณคืออะไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้พื้นฐานต่อไปนี้อย่างน้อย
หนึ่งพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

·         ในกรณีที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมหรือทางกฎหมาย

·         ในกรณีที่จำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) และผลประโยชน์และ
สิทธิขั้นพื้นฐานของคุณจะไม่มีอำนาจเหนือผลประโยชน์เหล่านั้น

·         ในกรณีที่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก:

·         ในกรณีที่เราจำเป็นต้องปกป้องชีวิตหรือความสมบูรณ์ทางร่างกายของคุณ (หรือชีวิตหรือความสมบูรณ์
ทางร่างกายของผู้อื่น)

·         ในกรณีที่เราต้องการมันสำหรับการคุ้มครองเครดิต

·         ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการใช้สิทธิ์ของเราในคดีความ กระบวนการทางปกครอง หรืออนุญาโตตุลาการ

·         ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ (ใช้สำหรับการประมวลผลโดยสมัครใจเท่านั้น และไม่ได้ใช้สำหรับการประมวลผลที่จำเป็นหรือบังคับ)

·         เพื่อคุ้มครองเครดิต รวมทั้งตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีอยู่ใน ตารางที่ 1

หัวข้อที่ 5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใช้สำหรับทำอะไรที่ Caterpillar

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

·         ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อระบุหรือรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ และเพื่อวัตถุประสงค์
ในการควบคุมการเข้าถึง

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) เนื่องจากเรามีพื้นฐานทางกฎหมาย
สำหรับการดำเนินการดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือ
เพื่อคุ้มครองการรักษาความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) และเนื่องจาก ในสถานการณ์ที่จำกัด เราได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากคุณ เราอาจประมวลผลข้อมูลประเภทนี้เมื่อมีความจำเป็น
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการใช้สิทธิ์ของเรา หรือในกรณีที่จำเป็นเพื่อปกป้องชีวิตหรือ
ความสมบูรณ์ทางกายภาพของคุณ (หรือชีวิตหรือความสมบูรณ์ทางกายภาพของผู้อื่น) ซึ่งพบได้น้อย

หัวข้อที่ 6 เมื่อใดจึงจะใช้การตัดสินใจอัตโนมัติ

Caterpillar ไม่ได้ทำการตัดสินใจแบบอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายเกี่ยวกับ
บุคคล หรือที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่คุณกำลังโต้ตอบกับบริษัท Caterpillar ที่ทำการตัดสินใจอัตโนมัติดังกล่าว คุณควรได้รับประกาศเฉพาะที่สรุปรายละเอียดของการตัดสินใจอัตโนมัติ

ภายใต้ LGPD คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการตรวจสอบการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
แบบอัตโนมัติซึ่งส่งผลต่อผลประโยชน์ของคุณ

หัวข้อที่ 7 Caterpillar จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณหรือไม่

ในสถานการณ์ที่จำกัด เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ เพื่อให้เราสามารถ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบางอย่างได้ หากเราทำเช่นนั้น เราจะให้รายละเอียดของข้อมูลที่เราต้องการ
และเหตุผลที่เราต้องการให้คุณทราบ เพื่อที่คุณจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณต้องการยินยอมหรือไม่ เรายังอาศัย
ความยินยอมในสถานการณ์อื่นตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1

คุณควรทราบว่านี่ไม่ใช่เงื่อนไขในสัญญาของคุณกับเราที่คุณยอมรับคำขอความยินยอมจากเรา หากคุณให้
ความยินยอมแก่เรา คุณจะสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ

หัวข้อที่ 8 เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลบางอย่างเมื่อได้รับการร้องขอ เราอาจไม่สามารถทำสัญญาที่เราได้ทำไว้กับคุณได้ (เช่น จ่ายเงินให้คุณหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ให้คุณ) หรือเราอาจถูกป้องกันไม่ให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุม
หรือทางกฎหมายของเรา ภาระผูกพัน

หัวข้อที่ 9 จะเกิดอะไรขึ้นหากวัตถุประสงค์ของ Caterpillar ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เปลี่ยนแปลงไป

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่เราจะพิจารณาอย่างมี
เหตุผลว่าเราจำเป็นต้องใช้ด้วยเหตุผลอื่น และเหตุผลนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม หากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้คุณทราบ และเราจะอธิบายพื้นฐานทางกฎหมาย
ที่ช่วยให้เราสามารถทำเช่นนั้นได้

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปราศจากการรับทราบหรือความยินยอมจากคุณ โดยเป็นไปตามกฎข้างต้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

หัวข้อที่ 10 Caterpillar จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่

เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สามและ Caterpillar

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอกประเทศบราซิล หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถคาดหวังระดับ
การคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หัวข้อที่ 11 บุคคลภายนอกรายใดที่อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

“บุคคลภายนอก” รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้รับจ้าง ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ผู้ประกันตน และนายหน้า
ประกันภัย) และหน่วยงานอื่น ๆ ของ Caterpillar ตัวอย่าง ได้แก่:

·         ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ และหุ้นส่วนอื่น ๆ ที่สนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคนิค

·         หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

·         บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ควบคุมโดย Caterpillar

·         ผู้ให้บริการบุคคลที่สามรายอื่นที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Caterpillar และ

·         บริษัทที่ควบรวมกิจการ (หรือบริษัทที่สนใจในการควบรวม) ในกรณีที่ Caterpillar ขายกิจการ (หรือกำลังพิจารณาขายกิจการ) ส่วนหนึ่งของธุรกิจ

 

 

หัวข้อที่ 12 เมื่อใดที่ Caterpillar จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Caterpillar

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Caterpillar โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจและการรายงาน
ตามปกติของเรา ในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจใหม่หรือการฝึกปรับโครงสร้างกลุ่ม สำหรับการสนับสนุน
การบำรุงรักษาระบบ สำหรับการโฮสต์ข้อมูล และเพื่อเหตุผลทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ

หัวข้อที่ 13 เหตุใด Caterpillar จึงอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

·     เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมและทางกฎหมาย ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวถูกเรียกร้อง
โดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานควบคุมดูแล ตำรวจหรือศาลที่มีเขตอำนาจศาล

·         ในกรณีที่จำเป็นต้องทำสัญญากับหรือให้คุณ

·     เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ประกัน และในการขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและ
การจัดการข้อเรียกร้องของเรา และ

·         ที่เรามีฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการทำเช่นนั้น

หัวข้อที่ 14 เมื่อใดที่ Caterpillar จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกประเทศบราซิล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณอาจถูกถ่ายโอนและจัดเก็บไว้ที่หนึ่ง หรือหลายประเทศนอกประเทศบราซิล นอกจากนี้ยังอาจดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกนอกประเทศบราซิล ซึ่งทำงานให้กับ Caterpillar หรือ
ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับในระดับที่เพียงพอตามที่กำหนดภายใต้ LGPD และตามที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ หากเรา
ไม่สามารถรับรองระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนออกนอกประเทศ
บราซิล ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมล่วงหน้าในการถ่ายโอนเท่านั้น

หัวข้อที่ 15 มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดบ้างในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมีระดับการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยง รวมถึงมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณสูญหาย ใช้หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย รายละเอียดของมาตรการ
เหล่านี้สามารถขอได้ นอกจากนี้ เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะกับพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องทราบทางธุรกิจ

เราได้จัดทำขั้นตอนเพื่อจัดการกับการละเมิดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่น่าสงสัย และจะแจ้งให้คุณและ
หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดที่น่าสงสัย ซึ่งเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย

หัวข้อที่ 16 Caterpillar จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวม รวมถึงเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ การบัญชี หรือการรายงาน รายละเอียดของระยะเวลา
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแง่มุมต่าง ๆ มีอยู่ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา เพื่อกำหนดระยะเวลา
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราจะพิจารณาจำนวน ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และหากเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วยวิธีการอื่น ๆ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

 

 

หัวข้อที่ 17 อะไรคือหน้าที่ของคุณที่จะต้องแจ้งให้ Caterpillar ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณ

เป็นสิ่งสำคัญที่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อผู้ติดต่อ Caterpillar ของคุณหรือส่งอีเมลไปที่ dataprivacy@cat.com เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่จำเป็นในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี

หัวข้อที่ 18 สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีอะไรบ้าง

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ตามกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

·         ยืนยันการมีอยู่ของการประมวลผล

·         ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น “คำขอเข้าถึงเจ้าของข้อมูล”) โดยใช้รายงานสรุป
หรือรายงานโดยละเอียด ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัดบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้

·         ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือล้าสมัยที่เราถือครองไว้เกี่ยวกับคุณ

·         ขอให้ไม่เปิดเผยชื่อ สกัดหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นหรือมากเกินไปเกี่ยวกับคุณ หรือข้อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ประมวลผลโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LGPD

·         ขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้ให้กับผู้ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์รายอื่น ภายใต้สถานการณ์เฉพาะ

·         ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับการประมวลผลตามความยินยอมของคุณ

·         รับข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

·         รับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปฏิเสธความยินยอมและผลที่ตามมาของการปฏิเสธดังกล่าว เมื่อใดก็ตามที่เราขอความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

·         ไม่ยอมรับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลใด ๆ ที่คุณไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณ หากมีการละเมิด LGPD

·         เพิกถอนความยินยอมของคุณ เมื่อใดก็ตามที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับความยินยอม
จากคุณ

·         ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ตามที่แสดงด้านบน คุณสามารถทำได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ออนไลน์: แบบฟอร์มขอสิทธิส่วนบุคคลของประเทศบราซิล

อีเมล: dataprivacy@cat.com

หากส่งทางอีเมล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุสิทธิ์ที่คุณต้องการใช้ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำขอ เพื่อให้คำขอของคุณได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

คุณจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือใช้สิทธิ์อื่นใด) อย่างไรก็ตาม เราอาจ
ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอหากคำขอเข้าถึงของคุณไม่ชัดเจนหรือมากเกินไป

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ หากต้องการระบุเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับบริษัท Caterpillar ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูตาราง A - รายชื่อผู้ควบคุมข้อมูล / นิติบุคคลของ Caterpillar

หัวข้อที่ 19 Caterpillar ต้องการอะไรจากคุณ

เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเฉพาะจากคุณเพื่อช่วยเรายืนยันตัวตนและรับรองสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิ์อื่น ๆ ของคุณ) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลดังกล่าว

หัวข้อที่ 20 สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมของคุณคืออะไร

ในสถานการณ์ที่คุณอาจให้ความยินยอมในการรวบรวม ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณสำหรับการประมวลผลเฉพาะนั้นได้ตลอดเวลา หากต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณ โปรดติดต่อ dataprivacy@cat.com หรือใช้ตัวเลือกการยกเลิก
การสมัครที่เราอาจให้ไว้แก่คุณในบริบทของกิจกรรมการประมวลผลของเรา เมื่อเราได้รับแจ้งว่าคุณได้เพิกถอน
ความยินยอมแล้ว เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่คุณตกลงในตอนแรกอีกต่อไป และเราจะกำจัดข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัย เว้นแต่เราจะมีพื้นฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณต่อไป

หัวข้อที่ 21 จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงในเอกสารนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทั่วโลกและภาคผนวกนี้ได้ตลอดเวลา และเราจะจัดเตรียม
เอกสารที่อัปเดตให้คุณเมื่อเราทำการปรับปรุงที่สำคัญใด ๆ เราอาจแจ้งให้คุณทราบในรูปแบบอื่นเป็นครั้งคราว
เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

[สิ้นสุดภาคผนวก 5 เจ้าของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศบราซิล]

ภาคผนวกของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar นี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Caterpillar รวบรวม จัดเก็บ ใช้ ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) ในหรือจากประเทศบราซิล ภาคผนวกนี้ใช้กับบุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นพนักงาน/ทรัพยากรบุคคลของ Caterpillar สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทั่วโลกของ Caterpillar

ฃหากคุณได้รับการอ้างอิงถึงภาคผนวกประเทศบราซิลนี้จากข้อตกลงที่คุณมีกับ Caterpillar ผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังประมวลผลโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้นจะเป็นนิติบุคคลที่อ้างถึงในข้อตกลงนั้น สำหรับ
วัตถุประสงค์ของภาคผนวกประเทศบราซิลนี้ ผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องมีรายชื่ออยู่ใน ตาราง A - (รายชื่อผู้ควบคุมข้อมูล
ของ Caterpillar / นิติบุคคล)
คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar

หัวข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ของภาคผนวกนี้คืออะไร

Caterpillar มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภาคผนวกของ
ประเทศบราซิลนี้อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในระหว่างและหลัง
ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศบราซิล (กฎหมาย
หมายเลข 13),709/18 - “LGPD”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เราถูกบังคับภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลเพื่อแจ้ง
ให้คุณทราบถึงข้อมูลที่อยู่ในภาคผนวกของบราซิลนี้

หัวข้อที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใดบ้างที่ Caterpillar สามารถรวบรวมและประมวลผลได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (หรือที่เรียกว่าข้อมูลหมวดหมู่พิเศษ) ต้องการการปกป้องในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งคือข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เปิดเผยหรือประกอบด้วย: เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาและ
ปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลอัตลักษณ์ ข้อมูลสุขภาพ ชีวิตด้านเพศ หรือ
รสนิยมทางเพศ

เราอาจรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงหรือได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดอ่อน (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น):

·     ข้อมูลสุขภาพ (เช่น บันทึกใบสั่งยา การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ และคำอธิบายสิทธิประโยชน์ที่ส่งไปพร้อมกับ
การเรียกร้อง) ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ สถานะทุพพลภาพ การลาป่วย และการลาที่เกี่ยวข้อง
กับครอบครัว

·         ข้อมูลประวัติ หากและเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (เช่น สถานภาพการสมรส เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ การตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์)

·         ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (เช่น ลายนิ้วมือ) และ

·         สังกัดสหภาพแรงงาน

หัวข้อที่ 3 เหตุใด Caterpillar จึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญต่อการจัดการและการบริหารความสัมพันธ์ในการจ้างงานของเรา เราต้องการ
ข้อมูลส่วนบุคคลทุกหมวดหมู่ที่รวบรวมไว้เป็นหลักเพื่อให้เราสามารถจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ และ
เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมและทางกฎหมายของเรา ในบางกรณี เราอาจใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแสวงหาฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราเองหรือของบุคคลที่สาม โดยที่ผลประโยชน์
และสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณจะไม่มีโอกาสเหนือกว่าผลประโยชน์เหล่านั้น

เหตุผลที่เรา หรือบุคคลที่สามที่ทำสัญญา จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีอยู่ใน ตารางที่ 1 ด้านล่าง

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลบางอย่างจะทับซ้อนกัน และอาจมีวัตถุประสงค์หลายประการที่สมเหตุสมผลในการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตารางที่ 1 หมวดหมู่ วัตถุประสงค์ และพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวล: ข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวล

ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อในกรณี
ฉุกเฉิน)

·         สื่อสารกับพนักงาน

·         มอบสิทธิประโยชน์

·         รักษาความรับผิดชอบของ
บันทึกรายการทางธุรกิจ

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อจัดการและสื่อสารกับพนักงาน)

ข้อมูลการระบุตัวตนและการตรวจสอบ (รวมถึงหมายเลขประจำตัวประชาชน/ผู้เสียภาษี และสถานะใบอนุญาต
ทำงาน)

·         เป็นไปตามภาระผูกพันใน
การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ทางกฎหมาย

·         สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวย
ความสะดวกหรือระบบของ Caterpillar ทางกายภาพ
หรือระยะไกล

·         สื่อสารกับพนักงาน

·         มอบสิทธิประโยชน์

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทาง
กฎหมาย

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อจัดการและสื่อสารกับพนักงาน)

ข้อมูลบัญชีการเงิน

·         สื่อสารกับพนักงาน

·         มอบเงินเดือนและสิทธิประโยชน์

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ทางกฎหมาย

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อจัดการและสื่อสารกับพนักงาน)

ข้อมูลด้านยานยนต์ (เช่น ประวัติการขับขี่ ทะเบียนรถ หมายเลขใบขับขี่)

·         อำนวยความสะดวกในการ
เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก
ของ Caterpillar (เช่น ที่จอดรถ)

·         บริหารจัดการรถของบริษัท

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การเข้าถึงและการจัดการสิ่งอำนวย
ความสะดวกและอุปกรณ์ของ Caterpillar)

ข้อมูลคุณสมบัติทางวิชาชีพ/ผู้สมัคร (เช่น ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา ข้อมูลอ้างอิง การตรวจสอบประวัติ/อาชญากรรม)

·         ประเมินและเลือกบุคคลสำหรับ
บทบาทภายใน Caterpillar

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อบริหารจัดการพนักงาน)

ประวัติทางทรัพยากรบุคคลทั่วไป

·         การจัดการวัตถุประสงค์

·         วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ จำเป็นเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีข้อสงสัย/ข้อโต้แย้งใด ๆ และสำหรับการอ้างอิง

·         ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
ทบทวนและทำความเข้าใจ
อัตราการอยู่ต่อและอัตรา
การออกจากงานของพนักงาน
ให้ดียิ่งขึ้น

·         การจัดการการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทาง
กฎหมาย

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อบริหารจัดการพนักงาน)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
(เช่น ประวัติการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย การเข้างาน การขาดงาน)

·         การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ (เช่น การเพิ่มเงินเดือน เบี้ยขยัน และการเลื่อนตำแหน่ง)

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อบริหารจัดการพนักงาน)

สุขภาพและความปลอดภัย (เช่น เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย)

·         บริหารจัดการสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ

·         เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ทางกฎหมาย

·         เพื่อปกป้องชีวิตและความสมบูรณ์
ของร่างกาย

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อรักษาความปลอดภัย)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจาก
การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ หรือการสอบสวน

·         การป้องกันและการตรวจจับ
อาชญากรรมหรือการประพฤติมิชอบอื่น ๆ

·         วัตถุประสงค์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยและการจัดการ
ความเสี่ยงอื่น ๆ

·         เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทาง
กฎหมาย

·         เพื่อปกป้องชีวิตและความสมบูรณ์
ของร่างกาย

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อบริหารจัดการพนักงานและ
การรักษาความปลอดภัย)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลบน
ระบบไอทีของเรา

·         เพื่อการดำเนินธุรกิจ

·         การปฏิบัติตามสัญญา

·         ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (เพื่อจัดการกระบวนการและระบบ
ทางธุรกิจ)

 

หัวข้อที่ 4 พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลของ Caterpillar ในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณคืออะไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้พื้นฐานต่อไปนี้อย่างน้อย
หนึ่งพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

·         ในกรณีที่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่เราได้ทำไว้กับคุณ

·         ในกรณีที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมหรือทางกฎหมาย

·         ในกรณีที่จำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) และผลประโยชน์และสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของคุณจะไม่มีอำนาจเหนือผลประโยชน์เหล่านั้น

 

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก:

·         ในกรณีที่เราจำเป็นต้องปกป้องชีวิตหรือความสมบูรณ์ทางร่างกายของคุณ (หรือชีวิตหรือความสมบูรณ์
ทางร่างกายของผู้อื่น)

·         ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการใช้สิทธิ์ของเราในคดีความ กระบวนการทางปกครอง หรืออนุญาโตตุลาการ

·         ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ (ใช้สำหรับการประมวลผลโดยสมัครใจเท่านั้น และไม่ได้ใช้สำหรับการประมวลผลที่จำเป็นหรือบังคับ)

·         เพื่อคุ้มครองเครดิต รวมทั้งตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราจะอาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่
กำหนดไว้ด้านล่าง และในแต่ละกรณี เราได้ระบุฐานประโยชน์อันชอบธรรมซึ่งเราใช้อยู่ เรายังระบุพื้นฐานเพิ่มเติม
สำหรับการประมวลผลข้อมูลบางหมวดหมู่ซึ่งรับประกันในประกาศเฉพาะที่เราจะแจ้งให้คุณทราบ

หัวข้อที่ 5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใช้สำหรับทำอะไรที่ Caterpillar

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

·         ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลาพักงาน ซึ่งอาจรวมถึงการลาป่วยหรือการลางานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายการจ้างงานและกฎหมายอื่น ๆ

·         ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต หรือสถานะความทุพพลภาพของคุณ เพื่อรับรองสุขภาพและ
ความปลอดภัยของคุณในที่ทำงาน และเพื่อประเมินความเหมาะสมในการทำงาน เพื่อจัดเตรียมการปรับเปลี่ยน
สถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อติดตามและจัดการการลาป่วย และเพื่อจัดการสิทธิประโยชน์

·         ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังกัดสหภาพแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บเงิน รักษารายชื่อผู้ติดต่อ และดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

·         ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ และ/หรือ สัญชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการจ้างงานและกฎหมายอื่น ๆ

·         ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อระบุหรือรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ และเพื่อวัตถุประสงค์
ในการควบคุมการเข้าถึง

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) เนื่องจากเรามีพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับ
การดำเนินการดังกล่าว (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) และเนื่องจาก:

·         ในสถานการณ์ที่จำกัด เราได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากคุณ

·         เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือใช้สิทธิ์เฉพาะในด้านการจ้างงานและกฎหมายประกันสังคม และสอดคล้องกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลทั่วโลกของเรา

เราอาจประมวลผลข้อมูลประเภทนี้เมื่อมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนทางกฎหมายหรือการใช้สิทธิ์ของเรา หรือในกรณีที่จำเป็นเพื่อปกป้องชีวิตหรือความสมบูรณ์ทางกายภาพของคุณ (หรือชีวิตหรือความสมบูรณ์ทาง
กายภาพของผู้อื่น) ซึ่งพบได้น้อย

หัวข้อที่ 6 เมื่อใดจึงจะใช้การตัดสินใจอัตโนมัติ

Caterpillar ไม่ได้ทำการตัดสินใจแบบอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายเกี่ยวกับ
บุคคล หรือที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่คุณกำลังโต้ตอบกับบริษัท Caterpillar ที่ทำการตัดสินใจอัตโนมัติดังกล่าว คุณควรได้รับประกาศเฉพาะที่สรุปรายละเอียดของการตัดสินใจอัตโนมัติ

ภายใต้ LGPD คุณมีสิทธิที่จะขอให้มีการตรวจสอบการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติซึ่งส่งผลต่อผลประโยชน์ของคุณเท่านั้น

หัวข้อที่ 7 Caterpillar จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณหรือไม่

ในสถานการณ์ที่จำกัด เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ เพื่อให้เราสามารถ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบางอย่างได้ หากเราทำเช่นนั้น เราจะให้รายละเอียดของข้อมูลที่เรา
ต้องการและเหตุผลที่เราต้องการให้คุณทราบ เพื่อที่คุณจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณต้องการยินยอมหรือไม่

คุณควรทราบว่านี่ไม่ใช่เงื่อนไขในสัญญาของคุณกับเราที่คุณยอมรับคำขอความยินยอมจากเรา

หัวข้อที่ 8 เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลบางอย่างเมื่อได้รับการร้องขอ เราอาจไม่สามารถทำสัญญาที่เราได้ทำไว้กับคุณได้ (เช่น จ่ายเงินให้คุณหรือมอบสิทธิประโยชน์) หรือเราอาจถูกป้องกันไม่ให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมหรือ
ทางกฎหมายของเรา ภาระผูกพัน (เช่น การรับรองสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ)

หัวข้อที่ 9 จะเกิดอะไรขึ้นหากวัตถุประสงค์ของ Caterpillar ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เปลี่ยนแปลงไป

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่เราจะพิจารณาอย่างมีเหตุผล
ว่าเราจำเป็นต้องใช้ด้วยเหตุผลอื่น และเหตุผลนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม หากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้คุณทราบ และเราจะอธิบายพื้นฐานทางกฎหมายที่ช่วยให้เราสามารถ
ทำเช่นนั้นได้

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปราศจากการรับทราบหรือความยินยอมจากคุณ โดยเป็นไปตามกฎข้างต้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

 

 

หัวข้อที่ 10 Caterpillar จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่

เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หน่วยงาน
อื่น ๆ ของ Caterpillar และหน่วยงานของรัฐหรือทางการ

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอกประเทศบราซิล หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถคาดหวังระดับ
การคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หัวข้อที่ 11 บุคคลภายนอกรายใดที่อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

“บุคคลภายนอก” รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้รับจ้าง ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ผู้ประกันตน และนายหน้า
ประกันภัย) และหน่วยงานอื่น ๆ ของ Caterpillar ตัวอย่าง ได้แก่:

·         ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ และหุ้นส่วนอื่น ๆ ที่สนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคนิค

·         หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

·         บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ควบคุมโดย Caterpillar

·         ผู้ให้บริการบุคคลที่สามรายอื่นที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Caterpillar และ

·         บริษัทที่ควบรวมกิจการ (หรือบริษัทที่สนใจในการควบรวม) ในกรณีที่ Caterpillar ขายกิจการ (หรือกำลัง
พิจารณาขายกิจการ) ส่วนหนึ่งของธุรกิจ

หัวข้อที่ 12 เมื่อใดที่ Caterpillar จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Caterpillar

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Caterpillar โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจและการรายงาน
ตามปกติของเรา ในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจใหม่หรือการฝึกปรับโครงสร้างกลุ่ม สำหรับการสนับสนุน
การบำรุงรักษาระบบ สำหรับการโฮสต์ข้อมูล และเพื่อเหตุผลทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ตัวอย่าง ได้แก่:

·         เงินเดือน

·         การจัดหาและการดูแลสิทธิประโยชน์ (รวมถึงเงินบำนาญ)

·         การประเมินอาชีวอนามัยหรือทางการแพทย์เกี่ยวกับความเหมาะสมในการทำงาน รวมถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยของคุณ (เช่น การประเมินสถานที่ปฏิบัติงาน)

·         การเคลมประกันและการแจ้งเตือน

·         การจัดหาและการดูแลการประเมินการการสรรหาบุคคล การฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ

·         บริการห้องสมุดและการวิจัย เช่น การสมัครสมาชิกและการเป็นสมาชิก

·         การเข้าถึงและบำรุงรักษาความปลอดภัยในอาคาร

·         ผู้มอบการเดินทาง

·         บริการโทรคมนาคมและการส่งข้อความ เช่น ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของเรา

·         การเก็บถาวรสำเนาเอกสาร และ

·         การบริการด้านไอที

หัวข้อที่ 13 เหตุใด Caterpillar จึงอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

·         เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอำนาจควบคุมและทางกฎหมาย ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวถูกเรียกร้องโดย
หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานควบคุมดูแล ตำรวจหรือศาลที่มีเขตอำนาจศาล

·     ในกรณีที่จำเป็นต้องทำสัญญากับ ความสัมพันธ์ในการทำงาน และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับหรือ
สำหรับคุณ

·     เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ประกัน และในการขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการจัดการ
ข้อเรียกร้องของเรา และ

·         ที่เรามีฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการทำเช่นนั้น

หัวข้อที่ 14 เมื่อใดที่ Caterpillar จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกประเทศบราซิล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณอาจถูกถ่ายโอนและจัดเก็บไว้ที่หนึ่ง หรือหลายประเทศนอกประเทศบราซิล นอกจากนี้ยังอาจดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกนอกประเทศบราซิล ซึ่งทำงานให้กับ Caterpillar หรือ
ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับในระดับที่เพียงพอตามที่กำหนดภายใต้ LGPD และตามที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ หากเรา
ไม่สามารถรับรองระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนออกนอกประเทศ
บราซิล ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมล่วงหน้าในการถ่ายโอนเท่านั้น

หัวข้อที่ 15 มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดบ้างในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมีระดับการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยง รวมถึงมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหาย ใช้หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย รายละเอียด
ของมาตรการเหล่านี้สามารถขอได้ นอกจากนี้ เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะกับพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องทราบทางธุรกิจ

เราได้จัดทำขั้นตอนเพื่อจัดการกับการละเมิดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่น่าสงสัย และจะแจ้งให้คุณและ
หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดที่น่าสงสัย ซึ่งเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย

หัวข้อที่ 16 Caterpillar จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวม รวมถึงเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ การบัญชี หรือการรายงาน รายละเอียดของระยะเวลา
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแง่มุมต่าง ๆ มีอยู่ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเราซึ่งสามารถขอได้จาก
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราจะพิจารณาจำนวน ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และหากเราสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วยวิธีการอื่น ๆ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

เมื่อคุณไม่ได้เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของ Caterpillar แล้ว เราจะเก็บรักษาและทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณอย่างปลอดภัยตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา

หัวข้อที่ 17 อะไรคือหน้าที่ของคุณที่จะต้องแจ้งให้ Caterpillar ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณ

เป็นสิ่งสำคัญที่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ในหลายกรณี คุณมีสิทธิ์เข้าถึง
ข้อมูลของคุณแบบบริการตนเอง (เช่น ระบบ HR ภายใน) โปรดรักษาให้ข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หรือติดต่อ
ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณสำหรับขั้นตอนที่เหมาะสมในการแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามี

 

 

หัวข้อที่ 18 สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีอะไรบ้าง

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ตามกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

·         ยืนยันการมีอยู่ของการประมวลผล

·         ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น “คำขอเข้าถึงเจ้าของข้อมูล”) โดยใช้รายงานสรุป
หรือรายงานโดยละเอียด ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัดบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้

·         ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือล้าสมัยที่เราถือครองไว้เกี่ยวกับคุณ

·         ขอให้ไม่เปิดเผยชื่อ สกัดหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นหรือมากเกินไปเกี่ยวกับคุณ หรือข้อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ประมวลผลโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LGPD

·         ขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้ให้กับผู้ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์รายอื่น ภายใต้
สถานการณ์เฉพาะ

·         รับข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

·         ไม่ยอมรับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลใด ๆ ที่คุณไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณ หากมีการละเมิด LGPD

·         ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับการประมวลผลตามความยินยอมของคุณ

·         รับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปฏิเสธความยินยอมและผลที่ตามมาของการปฏิเสธดังกล่าว เมื่อใดก็ตามที่เราขอความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

·         เพิกถอนความยินยอมของคุณ เมื่อใดก็ตามที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับความยินยอม
จากคุณ

·         ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ตามที่แสดงด้านบน คุณสามารถทำได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ออนไลน์: แบบฟอร์มขอสิทธิส่วนบุคคลของประเทศบราซิล

อีเมล: dataprivacy@cat.com

หากส่งทางอีเมล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุสิทธิ์ที่คุณต้องการใช้ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำขอ เพื่อให้
คำขอของคุณได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

คุณจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือใช้สิทธิ์อื่นใด) อย่างไรก็ตาม เราอาจ
ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอหากคำขอเข้าถึงของคุณไม่ชัดเจนหรือมากเกินไป

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ หากต้องการระบุเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับบริษัท Caterpillar ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูตาราง A (รายชื่อผู้ควบคุมข้อมูล / นิติบุคคลของ Caterpillar)

หัวข้อที่ 19 Caterpillar ต้องการอะไรจากคุณ

เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเฉพาะจากคุณเพื่อช่วยเรายืนยันตัวตนและรับรองสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิ์อื่น ๆ ของคุณ) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลดังกล่าว

หัวข้อที่ 20 สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมของคุณคืออะไร

ในสถานการณ์ที่จำกัดซึ่งคุณอาจให้ความยินยอมในการรวบรวม ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณสำหรับการประมวลผลเฉพาะนั้นได้ตลอดเวลา หากต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ ภูมิภาค หรือองค์กร
ของคุณ เมื่อเราได้รับแจ้งว่าคุณได้เพิกถอนความยินยอมแล้ว เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ตามวัตถุประสงค์ที่คุณตกลงในตอนแรกอีกต่อไป และเราจะกำจัดข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัย เว้นแต่เราจะมีพื้นฐาน
ทางกฎหมายอื่นสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป

หัวข้อที่ 21 จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงในเอกสารนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทั่วโลกและภาคผนวกนี้ได้ตลอดเวลา และเราจะจัดเตรียม
เอกสารที่อัปเดตให้คุณเมื่อเราทำการปรับปรุงที่สำคัญใด ๆ เราอาจแจ้งให้คุณทราบในรูปแบบอื่นเป็นครั้งคราว
เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

[สิ้นสุดภาคผนวก 6 เจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศบราซิล] 

Effective: November 1, 2021

This Appendix to the Caterpillar Global Data Privacy Statement provides additional information about how Caterpillar collects, stores, uses, transfers, and otherwise processes personal information (including sensitive personal information) in or from China as a Personal Information Handler (as defined by China’s Personal Information Protection Act or “PIPL”).  For more information, please see the main body of Caterpillar’s Global Data Privacy Statement. For more information on how Caterpillar collects and processes non-personal information, please see Caterpillar’s Global Data Governance Statement.

Section 1. Identity and Contact of the Personal Information Handler

If you were referred to this China Appendix from an agreement you have with Caterpillar, then the Personal Information Handler for the personal information that is being processed in connection with that agreement will be the legal entity referred to in that agreement. For the purpose of this China Appendix, the identity and contact of the relevant Personal Information Handler (also referred to in the Global Data Privacy Statement as a “Controller”) are listed in the Schedule A (List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities) to Caterpillar’s Global Privacy Statement. 

Section 2. Categories of Personal Information; Purposes and Handling Methods of Processing

We need all the categories of information collected primarily to allow us to manage our relationship with you in order to operate our business and to enable us to comply with our legal and regulatory obligations. The categories of personal information and the purposes for which we, or a contracted third party, will process your personal information are listed in Table 1 and Table 2 below. Some of those purposes for processing overlap and there may be several purposes which justify our use of your personal information.

Table 1 is applicable to individuals who do not have an employee / human resources relationship with Caterpillar. Table 2 is applicable to individuals who do have an employee / human resources relationship with Caterpillar.

Table 1. Categories of Personal Information; Purposes and Handling Methods of Processing: Non-Human Resources Data

 

Categories of Personal Information

Purposes and Handling Methods of Processing

Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

 

·         Communications with you, including information about our activities and products;

·         Evaluation and potentially entering into a business relationship or contract, including potentially preparing bids (responses to bids) and other requests that relate to the potential business

·         To facilitate financial transactions and management; and

·         Auditing related to a current interaction with the customer and concurrent transactions.

·         Fulfilling our compliance obligations (e.g., anti-money laundering, screening against sanctions lists);

·         Management of our IT systems and to provide services;

·         Detecting security incidents, protecting against malicious, deceptive, fraudulent, or illegal activity, and prosecuting those responsible for that activity;

·         Debugging to identify and repair errors that impair existing intended functionality;

·         Performing services, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders or transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing advertising or marketing services, providing analytic services, or similar services;

·         Undertaking internal research for technological development and demonstration;

·         Undertaking activities to verify or maintain the quality or safety of a service or device that is owned, manufactured, manufacturer for, or controlled by the business, and to improve, upgrade, or enhance the service of device that is owned, manufactured, manufactured for, or controlled by the business;

·         Processing Repair and Warranty claims;

·         Conducting financial credit reference checks and financial due diligence; and

·         Performing customer satisfaction surveys.

 

Billing information (e.g., invoices receipt, residence information, financial credit information)

Client Relationship Management Information

 

Commercial Information (e.g., purchasing history)

 

Electronic identification information (e.g., email, system usage and preferences)

 

Identifiers (e.g., name, postal address, unique personal identifiers, online identifiers, IP address, email address)

Internet or other electronic network activity information (e.g., system and network identification and credentials and usage)

Image (e.g., photograph, video)

 

·         To facilitate safety and security at Caterpillar facilities; and

·         Other security and risk management purposes.

 

 Vehicle Information (e.g., make, model, license plate)

 

Identification Information (e.g., government documents/identifiers)

 

 

If and when permitted by applicable laws, we may also process Financial Accounts Data, Health Data (e.g., symptoms of illness, vaccine and treatment information), and Biometric Information (e.g., fingerprints). This may constitute Sensitive Personal Information, defined under the PIPL as “personal information that, once leaked or illegally used, may easily cause harm to the dignity of natural persons or grave harm to personal or property security, including information on biometric characteristics, religious beliefs, specially-designated status, medical health, financial accounts, individual location tracking, etc., as well as the personal information of minors under the age of 14.”

·         Necessity: Processing may occur where it is necessary to:

o    Identify or authenticate users and for access control purposes;

o   Perform services, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders or transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing advertising or marketing services, providing analytic services, or similar services;

o   Manage health and safety at our facilities;

o   For reasons of public health; or

o   Comply with applicable laws.

·         Influence on your rights and interests: In order to respect your privacy rights and interests, we will only process Sensitive Personal Information where there is a specific purpose and a need to fulfill, and where strict protection measures have been implemented. To the extent your Sensitive Personal Data are processed by us, you will have the rights set forth in Section 4 of this Appendix and you may exercise such rights in accordance with Section 4.

In addition to the purposes identified above, we may also use and share the categories of Personal Information identified above to:

  • Disclose to law enforcement or other government agencies (when required by law; to protect Caterpillar, a person or property; to support our business, such as in applications for government grants; and when authorized by you);
  • When we have a lawful basis for doing so (including, without limitation, for compliance with a legal obligation, or to protect the security of the data subject), or where it is needed in relation to legal claims or exercise of our rights, or where it is needed to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity); or 
  • Otherwise disclose in accordance with directions from you.

Table 2. Categories of Personal Information; Purposes and Handling Methods of Processing.: Human Resources Data

 

Categories of Personal Information

Purposes and Handling Methods of Processing

Contact Information of employees and beneficiaries and family members (e.g., name, address, telephone number, emergency contact(s) information)

 

Identification and verification information (e.g., national/taxpayer identification numbers and work permit status)

 

Payroll and Benefits information (e.g., compensation, payroll history, tax records, payment records, bank account information)

·         Communications with you or your designated contacts;

·         To facilitate benefits;

·         Maintenance of accountability of business records;

·         To meet compliance and legal obligations, including employment-related obligations;

·         Compliance with corporate financial responsibilities, including audit requirements;

·         In relation to legal claims or to disclose to law enforcement or other government agencies (when required by law; to protect Caterpillar, a person or property; to support our business, such as in applications for government grants; and when authorized by you);

·         To enable physical or remote access to Caterpillar facilities or systems; and

·         Management of payroll, benefits, and expenses.

 

Automotive Information (e.g., driving history, vehicle registration, driver’s license number)

·         To facilitate access to Caterpillar facilities (e.g., parking); and

·         Management of company vehicles.

 

Professional/Applicant Qualifications Information (e.g., work experience, education, reference information, background/criminal check)

·         Evaluation and selection of individuals for a role within Caterpillar.

General HR records and Employment-related Information (e.g., work history, performance appraisals, disciplinary processes and reports, goals, business communication content and associated data, attendance, business travel details, work absences)

·         Workforce management purposes;

·         Monitoring and evaluation of performance to support decisions (e.g., salary increases, incentives and promotion);

·         Verification purposes, necessary as evidence in the event of any query/dispute and for the provision of references;

·         To conduct analytics studies to review and better understand employee retention and attrition rates;

·         Compliance with corporate financial responsibilities, including audit requirements;

·         Management of education, training and development; and

·         To meet compliance and legal obligations, including employment-related obligations.

Health & Safety Information (e.g., safety incidents)·         Management of health and safety at facilities.

 

Personal information obtained from security, monitoring, or an investigation     

·         Prevention and detection of crime or other misconduct;

·         Management of internal investigations;

·         In relation to legal claims or to disclose to law enforcement or other government agencies (when required by law; to protect Caterpillar, a person or property; to support our business, such as in applications for government grants; and when authorized by you);and 

·         Other security and risk management purposes.

 

Personal information processed on our IT systems (e.g., information captured using Caterpillar systems, including any information that you create or upload into those systems).

 

·         To facilitate the use of the applicable systems and security of those systems and the conduct of the business; and

·         Security and fraud prevention activities and internal investigations. 

If and when permitted by applicable laws, we may also process sensitive personal information, as defined above. Sensitive personal information may be included within Health Information (e.g., prescription records, benefit claims, symptoms of illness, vaccine and treatment information, and the Explanation of Benefits sent in connection with claims) related to, among other things, physical or mental health, disability status, sickness absence, and family related leaves; Background Information, (e.g., marital status, race, ethnicity, and drug and alcohol testing); Financial Account Information (e.g., bank account information, payment records, tax records); and Biometric Information (e.g., fingerprints); and Trade Union affiliation.

·         Necessity: Processing may occur where it is necessary to achieve the specific purposes as described in this Statement, including:

o    To meet compliance and legal obligations, including employment-related obligations;

o    To ensure your health and safety in the workplace and to assess your fitness to work;

o    To facilitate benefits;

o    For reasons of public health;

o    To provide appropriate workplace adjustments, to monitor and manage and facilitate leaves of absence and to administer benefits;

o    To facilitate dues collection related to trade union membership, maintain contact lists, and perform other business-related activities related to trade union membership;

o    To identify or authenticate users and for access control purposes;

o    To carry out obligations or exercise specific rights in the field of employment and social security law and in line with our Global Data Privacy Statement; or

o    Where it is needed in relation to legal claims or exercise of our rights, or where it is needed to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

·         Influence on your rights and interests:  In order to respect your privacy rights and interests, we will only process Sensitive Personal Information where there is a specific purpose and a need to fulfill, and where strict protection measures have been implemented. To the extent your Sensitive Personal Data are processed by us, you will have the rights set forth in Section 4 of this Appendix and you may exercise such rights in accordance with Section 4.

Section 3. The Retention Period for Personal Information

We will only retain your personal information for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected, including for the purposes of satisfying any legal, regulatory, accounting, or reporting requirements. Details of retention periods for different aspects of your personal information are available in our data retention policy. To determine the appropriate retention period for personal information, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal information, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal information, the purposes for which we process your personal information and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements, including Article 19 of the PIPL.

Section 4. Transfers of Personal Information

Where authorized, Caterpillar may transfer personal information outside of China. The countries in which overseas recipients are likely to be located currently include the United States of America, the United Kingdom, the Netherlands, Switzerland, Singapore, Japan, and India.

 

Where authorized, Caterpillar may transfer personal information to other Personal Information Handlers, including to Caterpillar affiliates that are covered by this Global Data Privacy Statement and to dealers engaged with those Caterpillar companies. For a list of Caterpillar affiliates covered by Caterpillar’s Global Data Privacy Statement and the countries or regions in which they are established, see Schedule A (List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities of the Global Data Privacy Statement.

 

In the event that you are interacting with a Caterpillar company that is performing a cross-border transfer of your personal information to a jurisdiction outside of China and/or performing a transfer of your personal information to another Personal Information Handler, we will protect such information as described in this Statement and as disclosed to you at the time of data collection or as described in our process-specific privacy notice, if applicable.

Section 5. Methods and Procedures for Individuals to Exercise their Rights

Under certain circumstances, by law you (or in limited situations, your next of kin) have the right to:

·         To know and decide relating to your personal information;

·         To limit or refuse the handling of personal information by others;

·         To access and obtain your personal information;

·         To request the transfer of your personal information to another Personal Information Handler;

·         To correct your personal information;

·         To request deletion of your personal information; or

·         To an explanation of the personal information handling rules.

If you want to exercise your right(s) as reflected above, you may do so by using one of the following methods:

·         Online: PRC Individual Rights Request Form; or

·         Email:  dataprivacy@cat.com

If submitting by email; please be sure to include what right(s) you are seeking to invoke and provide what data or information your request is concerning so that your request can be properly and timely addressed. If you are not satisfied with the response, you receive and have supplementary justification to support your request, you may escalate this to Caterpillar's Data Privacy Legal Team, in which case your request will undergo an additional review. You may also lodge a complaint with the applicable supervisory authority with regard to our processing of your personal information.

 

[END Appendix 7. China]

LEGAL ENTITY NAME

ชื่อนิติบุคคล
LEGAL ENTITY ADDRESS

ที่อยู่นิติบุคคล
COUNTRY NAME

ชื่อประเทศ
 CONTACT
(unless otherwise noted, see Section 10)

ติดต่อ
(ดูหัวข้อที่ 10 เว้นแต่จะ
ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
Anchor Coupling Inc. 5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States United States  
Asia Power Systems (Tianjin) Ltd. No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
AsiaTrak (Tianjin) Ltd. 169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
Banco Caterpillar S.A. Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, Golden Tower Building - 17th. Walking - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, 04709-111, Brazil. Brazil Fabiana Marcondes  (DPO)
Bucyrus International (Chile) Limitada Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile Chile  
Bucyrus International (Peru) S.A. Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru Peru  
Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Gerrit Bouma (DIO)
Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd. 1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China) China  
Caterpillar (China) Investment Co., Ltd. Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd. No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd. No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Newberry) 284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States United States  
Caterpillar (NI) Limited Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland Northern Ireland  
Caterpillar (Qingzhou) Ltd. No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd. A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd. No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd. Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand Thailand  
Caterpillar (U.K.) Limited Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar (Wujiang) Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Xuzhou) Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Zhengzhou) Ltd. Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Asia Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore Zhiquin Wu (DPO)
Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda. Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil Roberta Papetti (DPO)
Caterpillar Brasil Ltda. Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil Roberta Papetti (DPO)
Caterpillar Castings Kiel GmbH Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Centro de Formacion, S.L. Camino de Caterpillar, 2 Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain Spain  
Caterpillar Commercial Northern Europe Limited Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Commercial S.A.R.L. 84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France France  
Caterpillar Commercial Services S.A.R.L. 40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France France  
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A. Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium Belgium  
Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd. 11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore Singapore Janice Tan (DPO)
Caterpillar Energy Solutions GmbH Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany Germany Beatrice Brauchler (DPO)  
Caterpillar Energy Solutions Inc. 1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States United States  
Caterpillar Energy Solutions, S.A. Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain Spain  
Caterpillar Energy Systems Technology (Beijing) Co., Ltd. CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Eurasia LLC 75, Sadovnicheskaya emb.
Moscow 115035 Russia
Russia Olga Kuzmina 
Caterpillar Finance France S.A. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France France  
Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

7-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 2200012, Japan

Japan  
Caterpillar Financial Australia Leasing Pty Ltd 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar Financial Australia Limited 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar Financial Commercial Account Corporation 2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001 United States  
Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C. Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain Spain  
Caterpillar Financial Dealer Funding LLC 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States
United States  
Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership 69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan) Kazakhstan  
Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd. Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China China  
Caterpillar Financial New Zealand Limited Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand New Zealand  
Caterpillar Financial Nordic Services AB PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden Sweden  
Caterpillar Financial OOO Floor 3, Building 75, Sadovnicheskaya naberezhnaya, Moscow 115035 (Russia) Russia  
Caterpillar Financial Renting S.A. Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain Spain  
Caterpillar Financial SARL Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland Switzerland  
Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates United Arab Emirates  
Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c. Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland Ireland  
Caterpillar Financial Services (UK) Limited Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Financial Services Argentina S.A. Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina Argentina  
Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd. 14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore Singapore Fynn Tay (DPO)
Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L. Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium Belgium  
Caterpillar Financial Services Corporation 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States United States  
Caterpillar Financial Services CR, s.r.o. Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic Czech Republic  
Caterpillar Financial Services GmbH Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany Germany Werner Diessner (DPO)
Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee 3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada Canada  
Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd. No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia Malaysia  
Caterpillar Financial Services Netherlands B.V. Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands Netherlands  
Caterpillar Financial Services Norway AS Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway Norway  
Caterpillar Financial Services Philippines Inc. #13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines Philippines  
Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. 51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland Poland  
Caterpillar Financial Services South Africa (Pty) Limited 7a Lindsay Street
Wifontein, Kempton Park
Johannesburg 1620 (South Africa)
South Africa Aneshree Govender (IO)
Jarek Myszkowski (IO)
Caterpillar Financial Ukraine LLC 34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine Ukraine  
Caterpillar Fluid Systems S.r.l. Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy Italy  
Caterpillar Forest Products Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar France S.A.S. 40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France France  
Caterpillar FS (QFC) LLC Office 814, 8th Floor
Al Fardan Office Tower
AI Funduq
61, West Bay
Dubai, Doha (United Arab Emirates)
United Arab Emirates  
Caterpillar Global Mining LLC 875 W Cushing Street
Tucson Arizona 85745
(United States)
United States  
Caterpillar Global Mining Europe GmbH Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany Germany Claudia Panse (DPO)  
Caterpillar Global Mining HMS GmbH Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany Germany Sven Staudinger (DPO)  
Caterpillar Global Mining Equipment LLC 3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States
United States  
Caterpillar Global Mining Mexico LLC 10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States United States  
Caterpillar Holdings Australia Pty. Ltd. Level 20
300 Adelaide Street
Brisbane Queensland 4000 (Australia)
Australia  
Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd. 2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary Hungary  
Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l. Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy Italy  
Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar India Private Limited 7th Floor, International Tech Park, Chennai
Taramani Road, Taramani, Chennai
Chennai Tamil Nadu 600 113, India
India  
Caterpillar Industrias Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia km. 4.5 Santa Catarina,
Nuevo Leon, Mexico CP. 66350 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar Industries (Pty) Ltd 7A Lindsay Street, Wifontein, Kempton Park, Gauteng 1620 (South Africa) South Africa Aneshree Govender (IO)
Lourens Gerber (DIO)
Caterpillar Insurance Co. Ltd. 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States United States  
Caterpillar Insurance Services Corporation 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar Insurance Company 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Services del Peru S.A. Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru Peru  
Caterpillar Japan LLC 7-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 2200012, Japan Japan  
Caterpillar Latin America Services de Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia KM 4.5, Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350, Mexico Mexico  
Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L. Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile Chile  
Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L. Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Leasing (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand Thailand  
Caterpillar Leasing Chile, S.A. Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Life Insurance Company 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd. 500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Logistics (UK) Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Logistics Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Luxembourg S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar Machinery Nantong Co Ltd No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore Xiangpeng Xie (DPO)
Caterpillar Marine Power UK Limited 22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd. 333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Maroc SARL Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco Morocco  
Caterpillar Materiels Routiers SAS 21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France France  
Caterpillar Mexico, S.A. de C.V. Carretera a Villa de Garcia KM 4.5
Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd. Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Henstedt-Ulzburg GmbH Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Rostock GmbH Werftallee 3, Rostock 18119, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar of Australia Pty. Ltd. 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar of Canada Corporation 3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada Canada  
Caterpillar Operator Training Ltd. 1-1 Ichinomiya 7-chome, Samukawa-machi, koza-gun, Kanagawa-ken 2530111, Japan Japan  
Caterpillar Panama Services S.A. Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Paving Products Inc. 9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States United States  
Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Poland Sp. z o.o. U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland Poland  
Caterpillar Power Generation Systems (Bangladesh) Limited lttefaq Bhaban, 1st floor, 1 R. K. Mission Rd., Motijheel, Dhaka 1203 Bangladesh  
Caterpillar Precision Seals Korea 538-5, Segyo-dong, Pyeongtaek-si Gyeonggi-do 450-818, Korea, South Korea  
Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy Italy  
Caterpillar Propulsion AB Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Propulsion Production AB Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion Pte Ltd No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore Singapore  
Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd 87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore Singapore  
Caterpillar Ramos Arizpe Services, S.A. de C.V Boulevard Industria de la Transformacion No 3135
Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe
Coahuila 25000 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd. Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC 100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States
United States  
Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd. Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Renting France S.A.S. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France France  
Caterpillar Reynosa, S.A. de C.V. Carretera Reynosa Matamoros Brecha E-99 SN, Parque Industrial Reynosa, Reynosa Tamaulipas C.P. 88780, Mexico Mexico  
Caterpillar SARL Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland Switzerland  
Caterpillar Services Germany GmbH Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany Germany Peter Henningsen (DPO)
Caterpillar Servicios Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Servicios Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia Km 4.5, Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350, Mexico Mexico  
Caterpillar Servizi Italia Srl Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy Italy  
Caterpillar Shrewsbury Limited Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Skinningrove Limited Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd. Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Stephane Latini (DIO)
Caterpillar Tianjin Ltd. No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Tosno, L.L.C. 1/1 Moskovskoye shosse, Leningradskaya Oblast, Tosno 187000, Russian Federation Russia  
Caterpillar Tunneling Canada Corporation 3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada Canada  
Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd. No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Underground Mining Pty. Ltd. 2-8 Hopkinson Street, South Burnie Tasmania 7320, Australia Australia  
Caterpillar Used Equipment Services Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Work Tools B.V. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
Caterpillar Work Tools, Inc. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
ECM S.p.A. Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29 Frazione Cantagrillo Italy  
EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany Germany Claudia Panse (DPO)  
Electro-Motive Diesel Limited Electro-Motive Diesel LImited c/o Perkins Engines Company Limited Eastfield, Frank Perkins Way   England  
Electro-Motive Locomotive Technologies LLC 75 Sadovnicheskaya emb. 115035 Moscow Russia  
Electro-Motive Technical Consulting Co. (Beijing) Ltd. Room 1601 Caterpillar Tower No.8 Wangjing Street Chaoyang District Beijing 100102 P.R. China China    
Equipos de Acuña, S.A. de C.V. Km 8.5 Carr. Presa Amistad, CD Acuna MX 26220, Mexico Mexico  
GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM, ENR Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
GFCM Servicios, S.A de C.V Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
Kemper Valve & Fittings Corp. 3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)
United States  
Mec-Track S.r.l. Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy Italy  
Motoren Steffens GmbH Geefacker 63, Kleve 47533, Germany Germany  
MWM Austria GmbH Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria Austria  
MWM Benelux B.V. Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands Netherlands  
MWM Energy Australia Pty Ltd 1 Caterpillar Way, Tullamarine Vic 3043, Australia Australia  
MWM France S.A.S. 99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)
France  
Nippon Caterpillar LLC 32-2, Honcho 1 Chome 
Nakano-Ku, Tokyo, 1640012, Japan
Japan  
PT Caterpillar Finance Indonesia The Garden Centre Building, Suite No. 5-12
Cilandak Commercial Estate, Jalan Raya Cilandak KKO
Jakarta 12560 Indonesia
Indonesia  
P. T. Solar Services Indonesia Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia Indonesia  
Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore Singapore Zhiquin Wu (DPO)
Perkins Engines Company Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Perkins Engines, Inc. 11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States United States  
Perkins India Private Limited 7th Floor, International Tech Park, Teramani Road, Teramani,Chennai 600 113, India India  
Perkins Machinery (Changshu) Co., Ltd. Building 6, Advanced Manufacture Center
No 788, DongNan Road,
Changshu 215500 (Peoples Republic of China)
China  
Perkins Motores do Brasil Ltda. Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil Brazil Ana Paula Costa (DPO)
Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd. No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Perkins Small Engines (Wuxi) Co., Ltd. No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China China  
Progress Rail Arabia Limited Company Al Nakhlah Tower King Fahd Road & Thumamah Road Interchange Riyadh, Saudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia    
Progress Rail Australia Pty Ltd Level 1, 7K Parkes Street
Harris Park NSW 2150 (Australia)
Australia  
Progress Rail Canada Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 Canada  
Progress Rail de Mexico, S.A. de C.V. Pino Suarez 300 7 Monterrey Centro Monterrey, Nuevo Leon CP 64000 Mexico Mexico  
Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios do Brasil Ltda. Estr. Carlos Roberto Prataviera - Jardim Sao Jorge
Hortolandia - SP Brazil
Brazil Hercules de Luna (DPO)
Progress Rail Equipment Leasing Corporation 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA    
Progress Rail Innovations Private Limted D149-153, Hosiery Complex, Phase II Extn., Neida 201305, India India  
Progress Rail Inspection & Information Systems GmbH Carl-Benz-Str. 1 D-68167 Mannheim, Germany Germany Michael Stella (DPO)
Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda. Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2 Jardim Padre Anchieta Diadema Sao Paulo 09951-270 (Brazil) Brazil Hercules de Luna (DPO)
Progress Rail Locomotive Canada Co.   11420-184 Street Edmonton AB Canada T5S 2W7 Canada  
Progress Rail Locomotive Inc.  9301 W 55th Street LaGrange, IL  60525 USA  
Progress Rail Maintenance de Mexico, S.A. de C.V. Washington S/N, Col. - Ferrocarril, C.P. , Guadlahara 44440, Mexico Mexico  
Progress Rail Manufacturing Corporation  3500 S. Cowan Road Muncie Indiana 47302-9555 USA  
Progress Rail Raceland Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail SA Proprietary Limited 33 Kambathi Street N4 Gateway Industrial Park Willow Park Manor X65 Gauteng 0184 South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Barend Hanekom (IO)
Progress Rail Services Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Services UK Limited Osmaston Street Sandiacre Nottingham NG10 5AN UK England  
Progress Rail Transcanada Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Welding Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
PT. Bucyrus Indonesia Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia
Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Batam Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia Indonesia  
S&L Railroad, LLC  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950    
SCM Singapore Holdings Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore Singapore  
Servicios de Turbinas Solar, S. de R.L. de C.V. Av. Framboyanes, MZ 6, Lotes 1-15, Cd. Ind. Bruno Pagliai, Veracruz C.P. 91697, Mexico Mexico  
Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd. Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China China  
Solar Turbines (Thailand) Ltd. No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand Thailand  
Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee 2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada Canada  
Solar Turbines CIS Limited Liability Company Osennyi boulevard, 23 Moscow 121609 Russia  
Solar Turbines EAME s.r.o. Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic Czech Republic  
Solar Turbines Egypt Limited Liability Company 44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt Egypt  
Solar Turbines Europe S.A. Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium Belgium  
Solar Turbines Incorporated 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines India Private Limited 202, 2nd Floor, Hiranandani Business Park, Powai, Mumbai, 400076, India. India  
Solar Turbines International Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Italy S.R.L. via Battistini 21A,Parma 43100 Italy Italy  
Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia Malaysia  
Solar Turbines Middle East Limited PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE United Arab Emirates  
Solar Turbines Services Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Services Nigeria Limited Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria Nigeria  
Solar Turbines Services of Argentina S.R.L. Maipu 1210, Buenos Aires Argentina Argentina  
Solar Turbines Switzerland Sagl Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland Switzerland  
Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited 48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago Trinidad & Tobago  
Solar Turbines West-Africa SARL Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon Gabon  

SPM Oil & Gas Canada Ltd.

5233 49 Ave, Red Deer AB T4N 6G5, Canada

Canada

 

SPM Oil & Gas Colombia S.A.S.

Cra 25 A N° 11- 64, Bogota D.c., 111411221 (No Lo Exigen Colocar En Camara De Comercio), Colombia

Colombia

 

SPM Oil & Gas Hong Kong Limited

13822 Furman Rd Suite J, Houston, TX 77047

Hong Kong

 

SPM Oil & Gas Inc.

601 Weir Way
Ft. Worth, TX 76108

United States

 
SPM Oil & Gas Singapore Pte. Ltd. 57 Mohamed Sultan Road, Suite 03-07, Sultan Link, SG 238997  Singapore  

SPM Oil & Gas Tianjin Ltd

Room 312, Rongke Building, No. 8, Zhaofa Xincun, Tianjin EconomicTechnological Development Area, China

China

 

PT SPM Oil & Gas Indonesia

Suite 701B, 7th Floor, Setiabudi Atrium, JI. H.R. Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920, Indonesia

Indonesia

 
Tecnologia Modificada, S.A. de C.V. Transformacion No 545, Parque Industrial FINSA, Nuevo Laredo, Tamaulipas CP 88275, Mexico Mexico  
Tokyo Rental Ltd. 32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan Japan  
Turbinas Solar de Columbia S.A. Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia Colombia  
Turbinas Solar de Venezuela, C.A. Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela Venezuela  
Turbinas Solar S.A. de C.V. Av. Framboyanes, MZ 6, Lotes 1-15, Cd. Ind. Bruno Pagliai, Veracruz C.P. 91697, Mexico Mexico  
Turbo Tecnologia de Reparaciones S.A. de C.V. Calle Chilpancingo 361, Parque Industrial Francionamiento Chilpancingo, Tijuana  22440, Mexico Mexico  
Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey Turkey  
Turbomach France S.A.R.L. 11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France France  
Turbomach GmbH Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany Germany STREIT GmbH
Managementsysteme
Lahnstraße 27-29, 64625 Bensheim

Mail:DS-Beauftragter@Streit-online.d
Turbomach Netherlands B.V. Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands Netherlands  
Turbomach Pakistan (Private) Limited 32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan Pakistan  
Turbomach S.A. Unipersonal via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland Spain  
Turbomach Sp.Zo.o. ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland Poland  
Turner Powertrain Systems Limited Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales United Kingdom