கேட்டர்பில்லர் உலகளாவிய தரவு ரகசியத்தன்மை அறிக்கை

EU குடிமக்கள் நிலை தொடர்பான உங்கள் உரிமைகள்

中文  |  日本語  |  Español  |  Français  |  Deutsch  |  Italiano  |  Русский  |  Português  |  Polski  
Nederlands  |  Čeština  |  Magyar  |  Svenska  |  Bahasa  |  العربية  |  தமிழ்  |  Türk  |  한글

கேட்டர்பில்லர் உலகளாவிய தரவு ரகசியத்தன்மை அறிக்கை

நடைமுறைக்கு வரும் தேதி: மே 25, 2018

கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களை எவ்வாறு சேகரிக்கிறது, சேமித்து வைக்கிறது, பயன்படுத்துகிறது மற்றும் இடமாற்றுகிறது என்பதை இந்தத் ரகசியத்தன்மை அறிக்கை விவரிக்கிறது. இந்தத் ரகசியத்தன்மை அறிக்கை, செயலில் உள்ள நமது மதிப்பீடுகளில் (கேட்டர்பில்லரின் உலகளாவிய நடத்தை நெறிகள்) வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள மதிப்பீடுகளையும் தத்துவங்களையும் பிரதிபலிக்கிறது.

பிரிவு 1. இந்த ஆவணத்தின் செயற்பரப்பு என்ன?

இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கை, கேட்டர்பில்லரின் துணைநிறுவனங்கள், இணைநிறுவனங்கள், மற்றும் Caterpillar Inc.-ஆல் கட்டுப்படுத்தப்படும் பிற நிறுவனங்களுக்குப் பொருந்தும். இவை அட்டவணை A-இல் (கேட்டர்பில்லர் தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர்களின் பட்டியல்) (மொத்தமாக, “கேட்டர்பில்லர்”) அடையாளம் காட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கை, கேட்டர்பில்லரின் நோக்கங்களுக்காக (அதாவது, கேட்டர்பில்லர் (தனியாக அல்லது பிற நிறுவனங்களுடன் பொதுவாக) கட்டுப்பாட்டாளராக இருந்து, அதன் மூலம் எந்தத் தனிப்பட்ட தகவலும் செயலாக்கப்படும் நோக்கங்களையும் செயல்முறையையும் தீர்மானிக்கும்போது) கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரித்தால் அல்லது வேறு வகையில் நிகழ்முறைப்படுத்தினால் மட்டுமே பொருந்தும். கேட்டர்பில்லரின் டீலர்கள், சப்ளையர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் போன்ற வேறொரு நிறுவனத்தின் சார்பாக, கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிக்கும்போதோ வேறு வகையில் நிகழ்முறைப்படுத்தும்போதோ இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கை பொருந்தாது.

உங்கள் தரவின் “கட்டுப்பாட்டாளராக” உள்ள, பொருந்தக்கூடிய கேட்டர்பில்லர் அமைப்பு என்பது, நீங்கள் ஏதேனும் உறவுமுறையைக் கொண்டுள்ள அமைப்பே ஆகும்; இதில் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு வாடிக்கையாளராக (எ.கா. உங்களுடைய கொள்முதல் ஆணையில் கேட்டர்பில்லர் நிறுவனம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அல்லது கேட்டர்பில்லருடன் வேறு ஏதேனும் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இருக்கிறீர்கள்), பணியாளராக (எ.கா., நீங்கள் உறவு ஏற்படுத்த முயலும் அல்லது உறவில் இருக்கும் கேட்டர்பில்லர் நிறுவனம்) அல்லது சப்ளையராக (எ.கா., நீங்கள் உறவு ஏற்படுத்த முயலும் அல்லது உறவில் இருக்கும் கேட்டர்பில்லர் நிறுவனம்) உறவில் இருக்கும் நிறுவனங்கள் உள்ளடங்கும். இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையை அவ்வப்போது மீள்பார்வையிடுவதன் மூலம், செய்யப்படும் எந்த மாற்றத்தையும் அறிந்திருக்குமாறு கேட்டர்பில்லர் ஊக்குவிக்கிறது.

வசதிக்காக, இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையின் பல்வேறு பிரிவுகள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரவு உட்பொருட்களின்படி ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன. சில சூழ்நிலைகளில், நீங்கள் எந்த வகைப்பாட்டுக்குள்ளும் கச்சிதமாகப் பொருந்தாமல் இருக்கலாம் (எடுத்துக்காட்டாக, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வகைப்பாடு உங்களுக்குப் பொருந்தலாம் அல்லது நீங்கள் கேட்டர்பில்லரின் வாடிக்கையாளராக இல்லாமல் இருந்தாலும், வாடிக்கையாளர் பிரிவு உங்களுக்கு அதிக பொருத்தமானதாக இருக்கலாம்) என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். கேட்டர்பில்லருடனான உங்கள் உறவுக்குப் பொருத்தமான எல்லா கூற்றுகளையும் மதிப்பாய்வு செய்யவும். பின்வரும் தனிநபர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையின் கீழ் அடங்கும்:

·        கேட்டர்பில்லர் பணி விண்ணப்பதாரர்கள் அல்லது பணியாளர்கள் (அதாவது ஊழியர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் வேலையாட்கள்) அல்லது கேட்டர்பில்லருக்குப் பணி செய்வதற்காகத் தற்போது பணியில் இருப்பவர்கள் அல்லது முன்பு பணியில் இருந்தவர்கள்; இதில் தற்காலிகப் ஊழியர்களும் அடங்குவர் (மொத்தமாக “பணியாளர்கள்”);

·        கேட்டர்பில்லரின் வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்பில் இருப்பவர்கள்; இதில் டீலர்கள், டீலர்களின் வாடிக்கையாளர்கள், விநியோகிப்பாளர்கள், விநியோகிப்பாளர்களின் வாடிக்கையாளர்கள், நேரடி விற்பனை வாடிக்கையாளர்கள், விற்பனைப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பிற மறுவிற்பனையாளர்கள் ஆகியோரும் அடங்குவர் (மொத்தமாக, “வாடிக்கையாளர்கள்”);

·        கேட்டர்பில்லரின் சப்ளையர்களுடன் தொடர்பில் இருப்பவர்கள், அதாவது சப்ளையர்களின் பணியாளர்கள் (தற்காலிக வேலையாட்கள், ஊழியர்கள், பணியாளர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் முதலியவர்கள்) (மொத்தமாக, “சப்ளையர்கள்”).

இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையில், “நிகழ்முறைப்படுத்துதல்” என்ற சொல், தனிப்பட்ட தகவல்களின் மேல் எடுக்கப்படும் எந்த நடவடிக்கையையும் குறிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, அவற்றைச் சேகரித்தல், சேமித்து வைத்தல், மாற்றுதல், இடமாற்றுதல் அல்லது வேறு வகையில் பயன்படுத்துதல். மேலும், இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையானது கேட்டர்பில்லர் சேகரிக்கக்கூடிய அல்லது பிற வகையில் நிகழ்முறைப்படுத்தக்கூடிய மற்ற தகவல்களுக்கு (தனிப்பட்டவை அல்லாத தகவல்கள்) பொருந்தாது. கேட்டர்பில்லர் சேகரிக்கக்கூடிய அல்லது வேறு வகையில் நிகழ்முறைப்படுத்தக்கூடிய மற்ற தகவல்கள் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களுக்கு, கேட்டர்பில்லரின் தரவு நிர்வகிப்பு அறிக்கையைக் காணவும்.

சில கேட்டர்பில்லர் அமைப்புகள், பயன்பாடுகள் மற்றும் நிகழ்முறைகளுக்கு, இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையுடன் கூடுதலாக, சொந்தமாக ரகசியத்தன்மை அறிவிப்புகள் இருக்கலாம், அவை குறிப்பாக எந்தத் தனிப்பட்ட தகவல் சேகரிக்கப்படுகிறது, அது எவ்வாறு சேமித்து வைக்கப்படும், பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் இடமாற்றப்படும் என்பன பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை வழங்கலாம்.

குறிப்பிட்ட சில அதிகார வரம்புகள், குறிப்பிட்ட வகைகளில் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிப்பது, பயன்படுத்துவது அல்லது பகிர்ந்து கொள்வது ஆகியவற்றைத் தடை செய்யலாம் அல்லது கட்டுப்படுத்தலாம்; அதற்கேற்ப, எங்கள் நடைமுறைகளை விவரிக்கும் இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கை, அந்த சட்டங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டதாக இருக்கலாம் மற்றும்/அல்லது உங்களுக்குப் பொருந்தக் கூடிய மற்றும் இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு உரிய பிற்சேர்க்கைகளில் மேற்கொண்டு தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கலாம். இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையுடன் முரண்பாடுகள் ஏற்படும்போது அந்தப் பிற்சேர்க்கைகளே கட்டுப்படுத்தும்.

 

பிரிவு 2. தனிப்பட்ட தகவல்கள் என்றால் என்ன?

இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையின் நோக்கங்களைப் பொறுத்த வரை, தனிப்பட்ட தகவல்கள் என்பவை, குறிப்பிட்ட தனிநபரை அடையாளப்படுத்தும் அல்லது அடையாளப்படுத்த வாய்ப்புடைய ஒரு குறிப்பிட்ட தனிநபரைப் பற்றிய எந்தத் தகவல்களும். அதாவது, இது உங்களுடன் இணைக்கப்படக் கூடிய எந்தத் தகவலையும் குறிக்கிறது. குறிப்பிட்ட வகைப்பாடுகளில் தனிப்பட்ட தகவல்களை சேகரிப்பதை சில அதிகார வரம்புகள் தடைசெய்யலாம் அல்லது கட்டுப்படுத்தலாம். உள்ளூர் சட்டத்திற்கும் இணைக்கப்பட்ட எந்தப் பிற்சேர்க்கைகளுக்கும் உட்பட்டு, நாங்கள் சேகரிக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளில் பின்வருவனவும் அடங்கும்:

·        தொடர்புத் தகவல்கள் (எ.கா., பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், அவசரகால தொடர்புகளைப் பற்றிய தகவல்கள்);

·        சமூக பாதுகாப்பு எண் அல்லது பிற தேசிய/வரி செலுத்துவோர் அடையாள எண்கள்;

·        அடையாள மற்றும் சரிபார்ப்புத் தகவல்கள் (எ.கா., நிழற்படங்கள், ஓட்டுநர் உரிமம், பாஸ்போர்ட் மற்றும் பிற அடையாளச் சான்றுகள்);

·        தகவல் பாதுகாப்புத் தரவு (எ.கா., கேட்டர்பில்லரின் தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லது தொடர்புறுத்தல் உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தும் ஒரு நபரால் உருவாக்கப்பட்ட, சேமித்து வைக்கப்பட்ட அல்லது அனுப்பப்பட்ட தொடர்புறுத்தல்கள்);

·        பின்வருவன உட்பட, தொடர்புறுத்தல்கள், ஒப்பந்தங்கள், கொள்முதல் ஆணைகள், பணச்செலுத்தங்கள் மற்றும் பெறத்தக்கவை போன்றவற்றை நிறைவு செய்யத் தேவைப்படும் தகவல்கள்.

·        செல்லுபடியாகும் தேடல் ஆணைகள், வரவழைப்பாணைகள், அல்லது நீதிமன்ற ஆணைகள் உட்பட பொருந்தும் சட்டங்களுங்கு இணங்கி நடக்கத் தேவைப்படும் பிற தகவல்கள்.

வெவ்வேறு வகைப்பாடுகளைச் சேர்ந்த நபர்கள், கூடுதல் தனிப்பட்ட தகவல் சேகரிப்புக்கு ஆளாகலாம்; இதில் பின்வருபவையும் அடங்கும்:

வாடிக்கையாளர்கள்:

·        தொழில்வணிகத் தொடர்புத் தகவல்கள் (எ.கா., நிறுவனப் பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண்);

·        தனிநபர் பிரதிநிதியின் தொடர்புத் தகவல்கள்: (எ.கா., பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், மின்னஞ்சல் முகவரி);

·        பில்லிங் தகவல்கள் (எ.கா., நிதி கணக்குத் தரவு, இன்வாய்ஸ்கள், ரசீதுகள்);

·        வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை தகவல்கள் (எ.கா., ஒரு வாடிக்கையாளரின் சுயவிவரத்தை உருவாக்க அல்லது சந்தைப்படுத்தல் தானியக்கத்தை உருவாக்கத் தேவைப்படும் தகவல்கள்);

·        பழுதுநீக்கத் தகவல்கள் (எ.கா., பழுதுநீக்கத் தேவைகள் மற்றும் நிலவரம்);

·        உத்தரவாதத் தகவல்கள் (எ.கா., கொள்முதல் வரலாறு, நீட்டிக்கப்பட்ட உத்தரவாதங்கள்);

·        வாடிக்கையாளர் திருப்திநிலை தகவல்கள்.

மற்றொரு தரப்பால் - எ.கா., உபகரண உரிமையாளர் - தனிப்பட்ட வகையில் அடையாளம் காணத்தக்க உபகரணத் தகவல்களை கேட்டர்பில்லர் பெறலாம். ஆனால் பெரும்பாலான நேரங்களில், அந்தத் தகவல்களின் கட்டுப்பாட்டாளராக கேட்டர்பில்லர் இருக்காது.

 

ஊழியர்கள்:

·        பின்னணித் தகவல்கள் (எ.கா., பிறந்த தேதி, திருமண நிலை, சார்ந்திருப்போர் விவரங்கள், இனம் மற்றும்/அல்லது தேசிய இனம்);

·        வசிப்புத் தகவல்கள் (எ.கா., பணி அனுமதி நிலை);

·        நிதிக் கணக்குத் தகவல்கள்;

·        குறிப்பீட்டுத் தகவல்கள் (எ.கா., பரிந்துரை அல்லது குறிப்பீட்டுக் கடிதங்கள், அல்லது முந்தைய நிறுவனங்கள் அல்லது சக ஊழியர்கள் வழங்கிய அறிக்கைகள்);

·        பின்னணி சரிபார்ப்புத் தகவல்கள் (எ.கா., நற்பெயர் மற்றும் குற்றப் பின்னணிச் சோதனைகள், போதைப்பொருள் மற்றும் மது பரிசோதனை);

·        உடல்நலத் தகவல்கள் (எ.கா., மருந்துப் பரிந்துரைப் பதிவுகள், பலன் கோரல்கள், மற்றும் கோரல்கள் தொடர்பாக அனுப்பப்படும் பலன்கள் பற்றிய விளக்கம்);

·        பயோமெட்ரிக் தகவல்கள் (எ.கா., கட்டைவிரல் ரேகைகள்);

·        தொழிற்சங்கச் சேர்க்கை நிலை;

·        மோட்டார் வாகனத் தகவல்கள் (எ.கா., ஓட்டுதல் வரலாறு, வாகனப் பதிவு, ஓட்டுநர் உரிம எண்);

·        தொழில்முறைத் தகுதிகள் பற்றிய தகவல்கள் (எ.கா., பணி அனுபவம், கல்வி);

·        பணி தொடர்பான தகவல்கள் (எ.கா., பணி வரலாறு, புதிய பணியமர்த்தல் படிவங்கள், திறன்கள், கல்வி மற்றும் பயிற்சி, பணிநிறைவேற்றம் குறித்த மதிப்பீடுகள், இலக்குகள், வருகைப்பதிவு, பணி விடுப்புகள், விடுமுறை உரிமை மற்றும் கோரிக்கைகள், ஊதிய வரலாறு, பணியிட காயம் மற்றும் நலக்கேடு குறித்த தெரிவிப்பு, ஒழுங்குப் பிரச்சினைகள், குறைகேட்பு நிகழ்வுகள்).

சப்ளையர்கள்:

·        வசிப்புத் தகவல்கள் (எ.கா., பணி அனுமதி நிலை);

·        நிதிக் கணக்குத் தகவல்கள்;

·        பின்னணித் தகவல்கள் (எ.கா., தீங்கைத் தவிர்க்க செய்யப்படும் முன்னெச்சரிக்கைகள்)

·        தொழில்முறைத் தகுதிகள் பற்றிய தகவல்கள் (எ.கா., பணி அனுபவம், கல்வி);

·        குறிப்பீட்டுத் தகவல்கள் (எ.கா., பரிந்துரை அல்லது குறிப்பீட்டுக் கடிதங்கள், அல்லது முந்தைய நிறுவனங்கள் அல்லது சக ஊழியர்கள் வழங்கிய அறிக்கைகள்);

·        பயோமெட்ரிக் தகவல்கள் (எ.கா., கட்டைவிரல் ரேகைகள்).

பொருந்தும் சட்டத்தைப் பொறுத்து, கேட்டர்பில்லரால் சேகரிக்கப்படும் சில தனிப்பட்ட தகவல்கள், ”அதிரகசிய தனிப்பட்ட தகவல்கள்” (அதாவது, கூடுதல் பாதுகாப்புகளுக்கு உட்பட்ட தனிப்பட்ட தகவல்கள்) என்று கருதப்படலாம்.

கூடுதலாக, சில சூழல்களில், உங்கள் தொழில்வணிகத்திற்கு நீங்கள்தான் ஒரே உரிமையாளராக இருப்பது போன்ற நிலைகளில், உங்கள் நிறுவனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களாகக் கருதப்படலாம். இதில் தொழில்வணிகத் தகவல்கள் (எ.கா., அலுவலக முகவரி), நிதிக் கணக்குத் தகவல்கள் (எ.கா., வங்கிக் கணக்குத் தகவல்கள், வர்த்தகக் குறிப்புகள், நிதி அறிக்கைகள்), சொத்துகள் (எ.கா., சொத்து உரிமைத்துவம்), கடன்நிலை மதிப்பீடு, வரி அடையாளம், வர்த்தகநிலை வகைப்பிரிப்பு ஆகியவை அடங்கலாம்.

தனிப்பட்ட தகவல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட, அநாமதேயமாக்கப்பட்ட (அல்லது அடையாளங்கள் நீக்கப்பட்ட) தகவல்களை கேட்டர்பில்லர் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் அந்த அநாமதேயமாக்கப்பட்ட வடிவத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு நபரை அடையாளம் காண இயலக்கூடாது. அடையாளம் நீக்கப்பட்ட தகவல்கள், இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையின் நோக்கங்களில் தனிப்பட்ட தகவல்களாகக் கருதப்படவில்லை. அவை இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையின் வரம்பில் அடங்காது. ஆனாலும், அது போன்ற தகவல்களைக் கொண்டு குறிப்பிட்ட தனிநபரை அடையாளம் காண்பது சாத்தியப்படும் வகையில் அவை பயன்படுத்தப்பட்டால் அல்லது வடிவமைக்கப்பட்டால், அப்போது பொருத்தமான வகையில் அந்தத் தகவல்களும் தனிப்பட்டத் தகவல்களாகக் கருதப்படும்.

பிரிவு 3. கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களை எவ்வாறு சேகரிக்கிறது?

வெவ்வேறு வகைப்பாடுகளைச் சேர்ந்த நபர்களிடமிருந்து பல விதமான சூழல்களில் தனிப்பட்ட தகவல்களை கேட்டர்பில்லர் சேகரிக்கிறது.

வாடிக்கையாளர்கள் (நேரடியாக அல்லது சில சூழல்களில் வெளித் தரப்புகளின் வழியாக), கேட்டர்பில்லர் தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளின் கொள்முதல், சந்தைப்படுத்தல் அல்லது விற்பனையின் வழியாகத் தங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை வழங்க முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, இதில் ஒரு முன்மொழிவு, ஒப்பந்தம், சேவைகள் அல்லது தயாரிப்புகளைப் பெறுதல் (இதில் பழுதுநீக்கமும் உத்தரவாத்தின் கீழ் வரும் சேவைகளும்கூட அடங்கும்), கேட்டர்பில்லர் அமைப்புகளை அணுகுவது அல்லது கேட்டர்பில்லர் நிகழ்முறைகளைக் கண்காணிப்பது ஆகியவற்றின் அங்கமாகத் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சமர்ப்பிப்பதும் அடங்கும். வாடிக்கையாளருடன் உறவில் உள்ள காலம் முழுவதும், கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள நோக்கங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்காக, தேவைக்கேற்ப, மற்ற வடிவத்தில் அமைந்த தேவையான தனிப்பட்ட தகவல்களைக் கோருவதற்கான உரிமை கேட்டர்பில்லருக்கு இருக்கிறது.

பணியாளர்கள் விண்ணப்பித்தல் மற்றும் பழக்கப்படுத்துதல் நிகழ்முறையின்போது பணிக்காலம் முழுவதற்கும் அனுமதிக்கப்படும் சில சூழல்களில், விலகுதலின்போதும் நேரடியாகப் பணியாளர்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை வழங்க முடியும். அத்துடன், மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களை கேட்டர்பில்லர் வெளித் தரப்பிடமிருந்தும் சேகரிக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பணியாளரால் கேட்டர்பில்லருக்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நபர்களை நாங்கள் தொடர்பு கொள்ளும்போது, அல்லது ஒரு பணியாளரின் விண்ணப்ப அல்லது பழக்கப்படுத்துதல் நிகழ்முறையுடன் தொடர்புடையதாக, எங்கள் கொள்கைகள் மற்றும் பொருந்தும் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு, பின்னணி சோதனைத் தகவல்களை நாங்கள் பெறும்போது. இந்தத் தகவல்களில் பெரும்பாலானவை, நமது கூட்டு வெற்றிக்கு அதிமுக்கியமான பணிவழங்குநிறுவனம்-பணியாளர் உறவை கேட்டர்பில்லர் மேலாண்மை செய்ய உதவுவதற்காக கேட்டர்பில்லருக்குத் தானாக அளிக்கப்படுகின்றன.

சப்ளையர்கள் கேட்டர்பில்லர் தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளை வாங்குதல், சந்தைப்படுத்ததுல் அல்லது விற்றல் ஆகியவற்றில் ஈடுபடும்போது, தொழில் உறவின் வழியாக சப்ளையர்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை வழங்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, இதில் ஒரு முன்மொழிவு, ஒப்பந்தம், சேவைகள் அல்லது தயாரிப்புகளை வழங்குதல் மற்றும் கேட்டர்பில்லர் அமைப்புகளை அணுகுவது அல்லது கேட்டர்பில்லர் நிகழ்முறைகளைக் கண்காணிப்பது ஆகியவற்றின் ஒரு அங்கமாகத் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சமர்ப்பிப்பதும் அடங்கும். சப்ளையர்களுடன் உறவில் உள்ள காலம் முழுவதும், கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள நோக்கங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்காக, தேவைக்கேற்ப, மற்ற வடிவத்தில் அமைந்த தேவையான தனிப்பட்ட தகவல்களைக் கோருவதற்கான உரிமை கேட்டர்பில்லருக்கு இருக்கிறது.

பொருந்தும் தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டங்களின் கீழ், அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில், கேட்டர்பில்லர் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்தும். இதில் அதன் முறையான ஆர்வங்களுக்கான நோக்கங்கள், கேட்டர்பில்லரின் சட்டப்படியான கடப்பாட்டுடன் இணங்குவதற்காக மற்றும் கேட்டர்பில்லர் அவ்வாறு செய்வதற்கு நீங்கள் ஒப்புதல் அளித்த இடங்கள் போன்றவையும் அடங்கும்.

சில சூழல்களில், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிப்பதற்கான உங்கள் ஒப்புதல் சூழலுக்குப் பொருத்தமான வகையில் வழங்கப்படலாம். அதாவது, ஒப்புதல் வாய்மொழியாக, எழுத்துமூலமாக, மின்னணு ரீதியாக அல்லது—உள்ளூர் சட்டங்களால் அனுமதிக்கப்படும்போது—சூழல்களின்படி நோக்கம் வெளிப்படையாக உள்ள இடங்களில் மறைமுகமாக மற்றும் நீங்கள் சுயவிருப்பத்தின்படி உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை வழங்கும்போது வழங்கப்படலாம். உள்ளூர்ச் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு, அதோடு இணைக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு உரிய பிற்சேர்க்கைகளில் கூறப்பட்டுள்ளபடி, உங்களிடமிருந்து வெளிப்படையான ஒப்புதலை கேட்டர்பில்லர் பெற்றாக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம். அது போன்ற ஒப்புதல் உங்கள் விருப்பத்திற்குரியது, முழுமையாக சுயவிருப்பத்திற்கு உட்பட்டது. சில சூழ்நிலைகளில், கேட்டர்பில்லர் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிக்கவும் பயன்படுத்தவும் நீங்கள் அளித்த ஒப்புதலை நீங்கள் திரும்பப் பெறலாம். இவ்வாறு திரும்பப் பெறுவது ஒப்பந்த மற்றும் சட்ட வரம்புகள், நியாயமான அறிவிப்புக் காலம் ஆகியவற்றுக்கு உட்பட்டது.

பிரிவு 4. கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறது?

தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டதற்கான உண்மை நோக்கங்களுக்கு இணக்கமான வழிகளில் கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்துகிறது. சேகரிக்கப்பட்டதன் உண்மை நோக்கத்திற்கு நியாயமான வகையில் தொடர்புடைய நோக்கத்திற்குப் பயன்படுத்துவதும் இதில் அடங்கலாம். செயல்பாடுகளின் அத்தியாவசியமான அங்கமாக, கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களை சேகரிக்கிறது, பயன்படுத்துகிறது, வெளிப்படுத்துகிறது.

இந்தத் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரிக்கிறோம் என்பதை விவரிக்கும் கூடுதல் தகவல்கள், வெவ்வேறு அதிகார வரம்புகளில் உள்ள தனித்துவமான சட்டக் கடப்பாடுகள் மற்றும் உரிமைகளை விவரிக்கும் துணை பிற்சேர்க்கைகளில் வழங்கப்படலாம்.

அரசாங்க அமைப்புகளில் பதிவுசெய்வது, தகவல்களை வழங்குவதற்கான சட்டப்பூர்வ ஆணைகளுக்கு இணங்கி நடப்பது, ஒப்பந்தப் பற்றுறுதிகளை நிறைவேற்றுவது போன்றவற்றுக்காகவும் கேட்டர்பில்லர் அதன் உரிமைகள் மற்றும் சொத்தைப் பாதுகாத்துக்கொள்வது தொடர்பிலும் கேட்டர்பில்லருக்குப் பொருந்தக்கூடிய சட்டப்பூர்வ தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காகவும் தனிப்பட்ட தகவல்கள் நிகழ்முறைப்படுத்தப்படலாம்.

பொதுவாக, வாடிக்கையாளர், பணிநிலை மற்றும் சப்ளையர் உறவுமுறைகள் ஆகியவற்றை நாங்கள் மேலாண்மை செய்யவும் நிர்வகிக்கவும் தனிப்பட்ட தகவல்கள் அதிமுக்கியமானவை. உள்ளூர் சட்டங்கள் மற்றும் இணைக்கப்பட்டுள்ள எந்தப் பிற்சேர்க்கைகளுக்கும் உட்பட்டு, வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காக வெவ்வேறு வகைப்பாடுகளைச் சேர்ந்த நபர்களிடமிருந்து தனிப்பட்ட தகவல்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. வாடிக்கையாளர்கள், சப்ளையர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் ஆகியோரிடமிருந்து தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிப்பதற்கான வெவ்வேறு நோக்கங்களை நாங்கள் கீழே விவரித்துள்ளோம்.

வாடிக்கையாளரின் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிப்பதன் நோக்கங்கள்

தொழில் செயல்பாடுகளை நடத்துதல், (எ.கா. வாடிக்கையாளர் ஆர்டர்களைப் பூர்த்தி செய்தல்), தனிநபரை அணுகுதல் அல்லது குழு தொடர்புறுத்தல்கள் (எ.கா. செய்திமடல்கள்) மூலம் புதிய தயாரிப்புகளை சந்தைப்படுத்துதல், உள் பணிநேறைவேற்றத்தை மதிப்பாய்வு செய்தல், வாடிக்கையாளர் உறவுகளை மேலாண்மை செய்தல் (எ.கா., இன்வாய்ஸ் அளித்தல் மற்றும் கட்டணம் செலுத்துதல்), அபாயம் மற்றும் பின்பற்றலை மேலாண்மை செய்தல், பல்வேறு நிர்வாகச் செயல்பாடுகளுக்கு ஆதரவளித்தல் ஆகியவற்றுக்காக கேட்டர்பில்லர் வாடிக்கையாளரின் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்துகிறது. கேட்டர்பில்லர் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து சேகரிக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகளுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளில் பின்வருவனவும் அடங்கும்:

தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

பயன்பாட்டுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

தனிநபர் பிரதிநிதியின் தொடர்பு விவரம் (எ.கா., பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண்).

வாடிக்கையாளர்களின் பிரதிநிதிகளுடன் தொடர்புறுத்தவும் உறவை மேலாண்மை செய்வதற்கும்.

பில்லிங் தகவல்கள் (எ.கா., நிதிக் கணக்குத் தரவு, இன்வாய்ஸ்கள், ரசீதுகள்).

வாடிக்கையாளர்களின் ஆர்டர்களைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும் அத்தியாவசியமான பில்லிங் தகவல்களை சமர்ப்பிப்பதற்கும்.

அடையாள மற்றும் சரிபார்ப்புத் தகவல்கள் (எ.கா., நிழற்படங்கள், ஓட்டுநர் உரிமம், பாஸ்போர்ட் மற்றும் பிற அடையாளச் சான்றுகள்).

கேட்டர்பில்லர் வசதிகள் அல்லது அமைப்புகளுக்கான நேரடி அல்லது தொலைநிலை அணுகலை ஏற்படுத்தித் தர. (எ.கா., சான்றுறுதி)

தகவல் பாதுகாப்பு / தொழில்நுட்பத் தரவு (எ.கா., கேட்டர்பில்லர் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சேகரிக்கப்படும் தகவல்கள்).

பொருந்தும் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தும் வசதியை உருவாக்கவும் அந்த அமைப்புகளின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யவும்.

 

பணியாளரின் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிப்பதன் நோக்கங்கள்

தொழில்வணிகச் செயல்பாடுகளை நடத்த (எ.கா., அணுகல் கட்டுப்பாடு, பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மேலாண்மை செய்தல், ஊழியர் டைரக்டரிகளை இற்றைப்படுத்துதல் ஆகியவை), பணியாளர் மேம்பாட்டை வளர்த்தெடுத்தல் (எ.கா., பயிற்சி), பல்வேறு நிர்வாகச் செயல்பாடுகளுக்கு ஆதரவளித்தல் (எ.கா., ஊதியத் திட்டங்கள், பலன்கள், விடுமுறைத் திட்டங்கள் ஆகியவற்றை வழங்குதல்), நமது தொழில் நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டை மேலாண்மை செய்தல் ஆகியவற்றுக்காகப் பணியாளரின் தனிப்பட்ட தகவல்களை கேட்டர்பில்லர் பயன்படுத்துகிறது.

கேட்டர்பில்லர் பணியாளர்களிடமிருந்து சேகரிக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளில் பின்வருவனவும் அடங்கும்:

தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

பயன்பாட்டுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

பணியாளர் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் தொடர்புத் தகவல்கள் (எ.கா., பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், அவசரகாலத் தொடர்புகளின் தகவல்கள்).

பணியாளர்களுடன் தொடர்புறுத்தல் மற்றும் பலன்கள் கிடைக்கும்படி செய்தல்.

தொழில்முறைத் தகுதிகள் பற்றிய தகவல்கள் (எ.கா., பணி அனுபவம், கல்வி).

கேட்டர்பில்லருக்குள் வேறொரு பதவிக்காக நபர்களை மதிப்பாய்வு செய்து தேர்ந்தெடுத்தல்.

பணி தொடர்பான தகவல்கள் (எ.கா., பணி வரலாறு, பணிநிறைவேற்ற மதிப்பீடுகள், இலக்குகள், வருகைப்பதிவு, பணி விடுப்புகள்).

பணியாளருடனான உறவை மேலாண்மை செய்தல்.

பணி தொடர்பான தகவல்கள் (எ.கா., பணியிட காயம்).

பின்பற்றல் கடப்பாடுகளை நிறைவேற்றுதல் மற்றும் பாதுகாப்பை மேலாண்மை செய்தல்.

அடையாள மற்றும் சரிபார்ப்புத் தகவல்கள் (எ.கா., நிழற்படங்கள், ஓட்டுநர் உரிமம், பாஸ்போர்ட் மற்றும் பிற அடையாளச் சான்றுகள்).

பின்பற்றல் கடப்பாடுகளை நிறைவேற்றுதல், கேட்டர்பில்லர் வசதிகள் அல்லது அமைப்புகளுக்கான நேரடி அல்லது தொலைநிலை அணுகலை ஏற்படுத்தித் தருதல்.

பயோமெட்ரிக் தகவல்கள் (எ.கா., கட்டைவிரல் ரேகைகள்).

பயனர்களை அடையாளம் காணுதல் அல்லது அங்கீகரித்தலுக்காகவும் அணுகல் கட்டுப்பாட்டு நோக்கங்களுக்காகவும்.

மோட்டார் வாகனத் தகவல்கள் (எ.கா., வாகன உரிமப் பலகைத் தகவல்கள்).

கேட்டர்பில்லர் வசதிகளுக்கான (எ.கா., வாகன நிறுத்துமிடம்) அணுகலைக் கிடைக்கச் செய்தல்.

தகவல் பாதுகாப்பு / தொழில்நுட்பத் தரவு (எ.கா., கேட்டர்பில்லர் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சேகரிக்கப்படும் தகவல்கள்).

பொருந்தும் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தும் வசதியை உருவாக்கவும் அந்த அமைப்புகளின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யவும்.

 

சப்ளையரின் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரிப்பதன் நோக்கங்கள்

தொழில்வணிகச் செயல்பாடுகளை நடத்துதல் (எ.கா., அணுகல் கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மேலாண்மை செய்தல்), புதிய சப்ளையர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் ஒப்புதல் வழங்குதல், சப்ளையரின் செயல்திறனை மதிப்பிடுதல், சப்ளையர் உறவுகளை மேலாண்மை செய்தல் (எ.கா., இன்வாய்ஸ் அளித்தல் மற்றும் பணம் செலுத்துதல்), அபாயம் மற்றும் பின்பற்றலை மேலாண்மை செய்தல், பல்வேறு நிர்வாகச் செயல்பாடுகளுக்கு ஆதரவளித்தல் ஆகியவற்றுக்காக சப்ளையரின் தனிப்பட்ட தகவல்களை கேட்டர்பில்லர் பயன்படுத்துகிறது.

கேட்டர்பில்லர் சப்ளையர்களிடமிருந்து சேகரிக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகளுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளில் பின்வருவனவும் அடங்கும்:

தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

பயன்பாட்டுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

தொடர்புத் தகவல்கள் (எ.கா., பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், அவசரகால தொடர்புகளைப் பற்றிய தகவல்கள்).

கேட்டர்பில்லரின் அக, நிறுவனம் முழுவதற்குமான டைரக்டரியில் பட்டியலிடப் பெறுதல்; இது சப்ளையரின் பிரதிநிதிகளுடன் தொடர்புறுத்தவும் உறவை மேலாண்மை செய்யவும் பயன்படுத்தப்படும்.

தொழில்முறைத் தகுதிகள் பற்றிய தகவல்கள் (எ.கா., பணி அனுபவம், கல்வி).

சப்ளையர்களை மதிப்பிட்டுத் தேர்ந்தெடுக்க.

அடையாள மற்றும் சரிபார்ப்புத் தகவல்கள் (எ.கா., நிழற்படங்கள், ஓட்டுநர் உரிமம், பாஸ்போர்ட் மற்றும் பிற அடையாளச் சான்றுகள்).

கேட்டர்பில்லர் வசதிகள் அல்லது அமைப்புகளுக்கான நேரடி அல்லது தொலைநிலை அணுகலை ஏற்படுத்தித் தர.

தகவல் பாதுகாப்புத் தரவு (எ.கா., கேட்டர்பில்லர் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சேகரிக்கப்படும் தகவல்கள்).

பொருந்தும் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தும் வசதியை உருவாக்கவும் அந்த அமைப்புகளின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யவும்.

 

 

பிரிவு 5. கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களை எவ்வாறு பாதுகாக்கிறது?

தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்க, தகவல் தொழில்நுட்பப் பாதுகாப்பு மற்றும் நேரடியான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அடங்கிய போதுமான நடவடிக்கைகளை கேட்டர்பில்லர் மேற்கொள்கிறது. தனிப்பட்ட தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்துவதால் ஏற்படும் அபாயங்களுக்கும் தனிப்பட்ட தகவல்களின் முக்கியத்துவத்திற்கும் பொருந்துவதாக இந்த நடவடிக்கைகள் இருக்கின்றன. மேலும் பொருந்தும் உள்ளூர்ச் சட்டத்தின் தேவைப்பாடுகளை நிறைவு செய்வதாகவும் இவை இருக்கின்றன. கேட்டர்பில்லர் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தும்போது, தனிப்பட்ட தகவல்கள் தொடர்பான பொருந்தும் பாதுகாப்புக் கொள்கைகளுக்கு எல்லா நபர்களும் இணங்கி நடக்க வேண்டும் என்று கேட்டர்பில்லர் விதிக்கிறது.

பிரிவு 6. கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களை எவ்வளவு காலம் வைத்திருக்கும்?

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நோக்கங்களை நிறைவேற்றவும் பதிவு தக்கவைத்தல் உள்ளிட்ட சட்டப்பூர்வத் தேவைப்பாடுகளைப் பூர்த்திசெய்யவும் கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களை சேமித்து வைக்கிறது. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் தொடர்ந்து வைத்திருப்பது எப்போதுமே உள்ளூர் சட்டத்திற்கு உட்பட்டதாக இருக்கும். இந்தச் சேமித்து வைக்கும் காலம், கேட்டர்பில்லருடன் உங்களுடைய உறவு இருந்த காலத்தைவிட நீண்டதாக இருக்கலாம்.

பிரிவு 7. கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களை எவ்வாறு அழிக்கிறது?

உள்ளூர் சட்டத்திற்கு இணங்கியும் தொடர்புடைய கேட்டர்பில்லர் அமைப்பு அல்லது நிகழ்முறையால் விளக்கிக்கூறப்பட்டபடியும், தனிப்பட்ட தகவல் பயனற்றதாகும் நேரம் வந்தவுடன் அல்லது எந்தச் சூழலிலும், வைத்திருப்பதற்கான சட்டப்பூர்வ அதிகாரம் காலாவதியானவுடன் தனிப்பட்ட தகவல்கள் அழிக்கப்படும்.

பிரிவு 8. சேகரிக்கப்படும் தனிப்பட்ட தகவல்களை கேட்டர்பில்லர் எவ்வாறு இடமாற்றுகிறது அல்லது பகிர்ந்து கொள்கிறது?

கேட்டர்பில்லர் ஓர் உலகளாவிய தொழிலை நடத்துவதால், எங்கள் தொழில் நோக்கங்களுக்காக உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை வேறு அதிகார வரம்புகளுக்கு நாங்கள் இடமாற்ற வேண்டியிருக்கலாம். தனிப்பட்ட தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்ட அதிகார வரம்பில் உள்ள அதே நிலை தரவு பாதுகாப்பைச் சட்டப்பூர்வமாகக் கட்டாயப்படுத்தாத நாடுகளுக்கு அல்லது அதிகார வரம்புகளுக்கு கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களை இடமாற்றலாம். இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையானது எல்லா கேட்டர்பில்லர் செயல்பாடுகளுக்கும் அவற்றின் தரவு நிகழ்முறைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளுக்கும் பொருந்தும். தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்க உலகெங்கும் உள்ள தனது கூட்டு நிறுவனங்களுடன் கேட்டர்பில்லர் தரவு இடமாற்ற ஒப்பந்தங்களை செய்துகொண்டுள்ளது.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள நோக்கங்களுக்காக, சட்டத்தால் கோரப்படும்போது அல்லது உங்கள் ஒப்புதலுடன், இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையுடன் ஒத்துப்போகும் வழியில் மட்டுமே தனிப்பட்ட தகவல்களை மற்றவர்களுடன் கேட்டர்பில்லர் பகிர்ந்து கொள்ளும். வெளித் தரப்பினருக்கு செய்யப்படும் தகவல் இடமாற்றங்கள், பொதுவாக இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையுடன் ஒத்துப்போகும் நோக்கங்களுக்காக வெளித் தரப்பு நிகழ்முறைப்படுத்துநர்களுக்கு செய்யப்படும் இடமாற்றங்களாக இருக்கும்.  மேலும், சட்டத்தால் கோரப்பட்டபடி, உங்கள் சம்மதத்துடன் அல்லது தொடர்புடைய அதிகார அமைப்பிடமிருந்து ஒப்புதல் பெறப்பட்டு வெளித் தரப்பு தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர்களுக்கும் கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களை இடமாற்றலாம். சில அதிகார வரம்புகளில், குறிப்பாக வரையறுக்கப்பட்ட தரவு வகைகளின் இடமாற்றத்திற்கு அல்லது குறிப்பிட்ட சில வெளித் தரப்பினருக்குச் செய்யப்படும் இடமாற்றத்திற்கு உங்களிடமிருந்து வெளிப்படையான ஒப்புதல் தேவைப்படலாம். எல்லா சூழ்நிலைகளிலும், தனிப்பட்ட தகவல்களை இடமாற்றுவது உள்ளூர் சட்டத்திற்கும் இணைக்கப்பட்டுள்ள பிற்சேர்க்கைகளுக்கும் உட்பட்டது.

கேட்டர்பில்லரின் சார்பாக தனிப்பட்ட தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்தும் வெளித் தரப்பினருடன் (எ.கா., ஒப்பந்ததாரர்கள், ஆலோசகர்கள்) கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும்போது, அவ்வாறு தகவல்களைப் பெறும் தரப்பினர் பொருந்தும் சட்டங்களுக்கு இணங்கியபடி தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்கப் போதுமான நடவடிக்கைகளை கேட்டர்பில்லர் மேற்கொள்கிறது. இந்த நோக்கங்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்காக நாங்கள் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்புடைய வெளித் தரப்பினருக்கான எடுத்துக்காட்டுகளில் பின்வருவனவும் அடங்கும்:

·        விற்பனையாளர்கள், சேவை வழங்குநர்கள், மற்றும் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பு சேவைகளை வழங்குதல் போன்ற எங்கள் தொழிலுக்குத் துணைபுரியும் பிற கூட்டாளர்கள்;

·        சட்ட அமலாக்கம் அல்லது பிற அரசாங்க அமைப்புகள் (சட்டத்தால் கோரப்படும்போது; வாடிக்கையாளரால் அதிகாரமளிக்கப்பட்டவை; கேட்டர்பில்லரை, ஒரு நபரை அல்லது சொத்தைக் காப்பதற்காக; அரசாங்க மானியங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது போன்று எங்கள் தொழிலுக்குத் துணைபுரிய);

·        துணைநிறுவனங்கள், கூட்டுநிறுவனங்கள், கேட்டர்பில்லரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் பிற நிறுவனங்கள்;

·        கேட்டர்பில்லரின் சார்பாகத் தனிப்பட்ட தகவலை நிகழ்முறைப்படுத்தும் பிற வெளித் தரப்பு சேவை வழங்குநர்கள்;

·        கேட்டர்பில்லர் தனது தொழில்வணிகத்தின் ஒரு பகுதியை விற்கும் பட்சத்தில் (அல்லது விற்பனை செய்வது பற்றிப் பரிசீலித்தால்) ஒரு கொள்முதல் செய்யும் நிறுவனம் (அல்லது கொள்முதல் செய்ய ஆர்வம் காட்டும் நிறுவனம்);

·        (பணியாளர்களுக்கு மட்டும்) மருத்துவ அல்லது நிதித் திட்டமிடல் சேவைகளைப் பணியாளர்களுக்கு வழங்கும் விற்பனையாளர்கள்.

பிரிவு 9. தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பொறுத்த வரை, உங்களுடைய அணுகல் உரிமைகள் யாவை?

தனிப்பட்ட தகவல்களின் துல்லியம் மற்றும் முழுமைத்தன்மையைப் பராமரிக்க கேட்டர்பில்லர் நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறது. நீங்கள் கேட்டர்பில்லருக்கு வழங்கிய தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கான அணுகலை நீங்கள் கோரலாம், அவற்றுகான நியாயமான அளவு அணுகலை நீங்கள் பெறுவீர்கள். தேவைப்பட்டால் அதைத் திருத்துவதற்கும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். கேட்டர்பில்லர் செயல்முறைகள், உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கான அணுகலை உங்களுக்கு வழங்கும்; பொருந்தும் உள்ளூர் சட்டத்தின் கீழ் உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய மற்ற உரிமைகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதிக்கும்.

உள்ளூர் சட்டத்தால் தடுக்கப்பட்டால் தவிர அல்லது, சில சூழல்களில் உள்ளூர் சட்டத்தால் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டப்படி, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை அணுகுவதற்கான உங்கள் உரிமை வரம்புடையதாக இருக்கலாம். உங்கள் அணுகல் வரம்புடையதாக இருப்பதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளில் பின்வருவனவும் அடங்கலாம்:

·        கோரிக்கை சட்ட ஆலோசனை மற்றும் நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடையது;

·        தகவலின் பொருண்மையுடன் தொடர்புடையதாக ஒரு சட்டப்பூர்வ சிறப்புரிமை கோரப்படலாம்;

·        தனிப்பட்ட தகவல்களில் வெளிப்படுத்துதலுக்கு ஒப்புக்கொள்ளாத மற்றொரு வெளித் தரப்பினரின் தனிப்பட்ட தகவல்களும் அடங்கியிருத்தல், அவ்வாறு வெளிப்படுத்துவது அந்த வெளித் தரப்பினரின் ரகசியத்தன்மையை பாதிக்கும் நிலை இருத்தல்;

·        கோரிக்கையில் போதுமான விவரங்கள் இல்லாமல்போதல் அல்லது ஏற்கனவே அதற்கு மறுமொழி அளிக்கப்பட்டிருத்தல்;

·        கோரிக்கை அற்பமானதாக அல்லது அலைக்கழிக்கும் நோக்கில் இருத்தல்; அல்லது

·        (பணியாளர்களுக்கு மட்டும்) தகவல்கள் ஒரு ரகசியமான குறிப்பீட்டை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பிருத்தல்.

கேட்டர்பில்லர் தன்னிடம் உள்ள தனிப்பட்ட தகவல்களை அணுகுவதற்கோ மாற்றுவதற்கோ செய்யப்படும் கோரிக்கைகளை மதிப்பாய்வு செய்யும்போது உள்ளூர் சட்டங்களைக் கருத்தில் கொள்ளும்.

நீங்கள் ஒரு வாடிக்கையாளராக இருந்தால், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கு அணுகலைப் பெறுவதற்கு முறையான நடைமுறையை அறிய, கேட்டர்பில்லரின் பிரதிநிதியாக உள்ள, நீங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை அளித்த நபரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

நீங்கள் ஒரு பணியாளராக இருந்தால், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கு அணுகலைப் பெறுவதற்கு முறையான நடைமுறையை அறிய உங்களுடைய உள்ளூர், வட்டார அல்லது பெருநிறுவன மனிதவளத் துறை பிரதிநிதியைத் தொடர்பு கொள்ளவும். வேண்டுகோளின்பேரிலும் திருப்திகரமான அடையாளச் சான்று மற்றும் பொருந்தும் உள்ளூர் சட்டங்கள் நிறுவியுள்ளபடி ஏதேனும் கூடுதல் தேவைப்பாடுகளை அளித்த பிறகும், நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்ய உரிமை உள்ள உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கான அணுகல் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். பொருந்தினால், கேட்டர்பில்லரில் உள்ள தனிப்பட்ட தகவல்களை நகலெடுக்க, மாற்ற, நீக்க அல்லது எதிர்க்க வாய்ப்பு தரப்படும்.

நீங்கள் ஒரு சப்ளையராக இருந்தால், “சுய சேவை” அணுகலுக்காக, உங்கள் நிறுவனத்தில் கேட்டர்பில்லர் உறவுக்குப் பொறுப்பாக உள்ள மற்றும் பெருநிறுவன இணையப் பாதுகாப்பு அடையாளத்தை (CWS ID) பராமரிக்கும் மற்றும்/அல்லது சப்ளையர் தரவு மேலாண்மை பயன்பாட்டிற்கு (எ.கா., சப்ளையர் கனக்ட்) அணுகல் உள்ள நபரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

பிரிவு 10. நீங்கள் கூடுதல் தகவல்களை எங்கே அறிந்து கொள்ளலாம்?

இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கை பற்றி உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், dataprivacy@cat.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும் அல்லது கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள தொடர்பை அழைக்கவும். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள், இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கைக்கு இணக்கமற்ற வழியில் கையாளப்பட்டுள்ளது என்று நீங்கள் நம்பினால், dataprivacy@cat.com என்ற முகவரியில் அல்லது கேட்டர்பில்லரின் தொழில்வணிக நடைமுறைகளுக்கான அலுவலகத்தை https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html என்ற இணைய முகவரியில் அல்லது +1 (800) 300-7898 என்ற எண்ணை அழைப்பதன் மூலம் அல்லது மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நாட்டுக்குரிய தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளத் தயங்கக் கூடாது.

தரவு ரகசியத்தன்மைக்கான தொடர்பு நபர்:

·        தலைப்பு: இயக்குநர், தரவு ரகசியத்தன்மை

·        பெயர்: திரு. டாட் வாக்னர் (Mr. Todd Wagner)

·        முகவரி: 100 NE Adams St., Peoria, IL 61629

·        தொலைபேசி: +1 309-494-3282(DATA)

·        மின்னஞ்சல்: dataprivacy@cat.com

மேலும், உங்கள் உள்ளூர் தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளருடைய தொடர்புத் தகவல்கள், உங்களுடைய கொள்முதல் ஆணை அல்லது கேட்டர்பில்லருடன் உங்களுக்குள்ள வேறு எந்த ஒப்பந்தத்திலாவது தரப்படலாம்.

நீங்கள் ஒரு பணியாளராக இருந்தால், கூடுதல் தகவல்களை உங்களுடைய உள்ளூர், வட்டார அல்லது பெறுநிறுவன மனிதவளத் துறை பிரதிநிதியை பின்வரும் முகவரியில் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் பெறலாம்:

·        Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, USA

·        corporate_hr@cat.com

சில சூழல்களில், உங்கள் உள்ளூர் மனிதவளத் துறை பிரதிநிதியின் தொடர்புத் தகவல்கள், உங்களுடைய பணியாளர் கையேட்டில் அல்லது ஒப்பந்தத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம்.

 

பிரிவு 11. இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கை மாற்றப்பட்டால் என்ன நடக்கும்?

இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையில் தேவைக்கேற்பத் திருத்தங்கள் செய்ய எங்களுக்கு உரிமை உள்ளது. நாங்கள் அவ்வாறு செய்யும்போது, அதனால் பாதிக்கப்படும் நபர்களுக்கு மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல் தெரிவிக்கப்படும், இந்த ரகசியத்தன்மை அறிக்கையின் மேல் பகுதிக்கு அருகே, அது போன்ற ஏதேனும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்ட மற்றும்/அல்லது அவை நடைமுறைக்கு வந்த தேதியைக் குறிப்பிடுவோம். சில சூழ்நிலைகளில், நாங்கள் செய்யும் மாற்றங்கள் நேரடியான தொடர்புடையவையாக இருந்தால், அது போன்ற மாற்றங்கள் அவை நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எந்தத் தேர்வுகளைப் பற்றியும் அல்லது நீங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய எந்த நடவடிக்கைகளைப் பற்றியும் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும் மின்னஞ்சல் செய்தியை அனுப்புவோம் அல்லது வேறு வகை தொடர்புறுத்தலை மேற்கொள்வோம். மாற்றங்களின் இயல்பைச் சார்ந்து மற்றும் உள்ளூர் சட்டத்திற்கு இணங்கியபடி, கேட்டர்பில்லருடனான உங்கள் உறவைத் தொடர்வது நீங்கள் அந்த மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்டதைக் காட்டும்.

 

 

பிற்சேர்க்கை 1. மனிதவளத் துறையின் கீழ் வராத தரவுக் கருப்பொருட்கள் EEA

கேட்டர்பில்லரின் உலகளாவிய தரவு ரகசியத்தன்மை அறிக்கையின் இந்தப் பிற்சேர்க்கை, ஐரோப்பிய பொருளாதார பகுதியில் (“EEA”) உள்ள குறிப்பிட்ட நாடுகளில் அல்லது அவற்றிலிருந்து கேட்டர்பில்லர் எப்படி தனிப்பட்ட தகவல்களை (இதில் தனிப்பட்ட தகவல்களின் சிறப்பு வகைகளும் அடங்கும்) சேகரிக்கிறது, சேமித்து வைக்கிறது, இடமாற்றுகிறது, பிற வகைகளில் நிகழ்முறைப்படுத்துகிறது என்பதைப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை வழங்குகிறது. கேட்டர்பில்லருடன் பணியாளர் / மனிதவளத் துறை உறவு கொண்டிராத தனிநபர்களுக்கு இந்தப் பிற்சேர்க்கை பொருந்தும். மேலும் தகவல்களுக்கு, கேட்டர்பில்லரின் உலகளாவிய தரவு ரகசியத்தன்மை அறிக்கையைக் காணவும். தனிப்பட்டவை அல்லாத தகவல்களை கேட்டர்பில்லர் எவ்வாறு சேகரித்து நிகழ்முறைப்படுத்துகிறது என்பதைப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு, கேட்டர்பில்லரின் உலகளாவிய தரவு நிர்வகிப்பு அறிக்கையைக் காணவும்.

கேட்டர்பில்லருடன் உங்களுக்கு உள்ள ஓர் ஒப்பந்தத்தில் இந்த EEA பிற்சேர்க்கை குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால், அந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பாக நிகழ்முறைப்படுத்தப்படும் தனிப்பட்ட தகவல்களின் தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளராக அந்த ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சட்டப்பூர்வ நிறுவனமே இருக்கும். இந்த EEA பிற்சேர்க்கையின் நோக்கத்திற்கு, தொடர்புடைய கட்டுப்பாட்டாளர்கள் கேட்டர்பில்லரின் உலகளாவிய ரகசியத்தன்மை அறிக்கையின் பிரிவு A-வில் “கேட்டர்பில்லர் தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள்” என்று தலைப்பிடப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர்.

பிரிவு 1. இந்தப் பிற்சேர்க்கையின் நோக்கம் என்ன?

உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களின் ரகசியத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பைக் காப்பதற்கு கேட்டர்பில்லர் பற்றுறுதி கொண்டுள்ளது. பொது தரவுப் பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைக்கு (“GDPR”) இணக்கமாக எங்களுடன் உங்களுடைய உறவுக் காலத்தின்போதும் அதன் பிறகும் உங்களைப் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரிக்கிறோம், சேமித்து வைக்கிறோம், இடமாற்றுகிறோம் என்பதை இந்த EEA பிற்சேர்க்கை விவரிக்கிறது. தரவுப் பாதுகாப்பு சட்டங்களின்படி, தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளராக, EEA பிற்சேர்க்கையில் உள்ள தகவல்களை உங்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு உள்ளது.

பிரிவு 2. என்னென்ன அதிரகசியமான தனிப்பட்ட தகவல்களை கேட்டர்பில்லர் சேகரித்து நிகழ்முறைப்படுத்தும்?

அதிரகசியமான தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கு (சிறப்பு வகைப்பாடுகளைச் சேர்ந்த தகவல்கள் என்றும் அறியப்படுகின்றன) இன்னும் உயர்ந்த அளவிலான பாதுகாப்பு தேவை. இவை பின்வரும் தனிப்பட்ட தகவல்களை வெளிப்படுத்தும் அல்லது உள்ளடக்கிய தனிப்பட்ட தகவல்கள்: பிறந்த இனம் அல்லது இனக்குழு, அரசியல் கருத்துகள், மத மற்றும் தத்துவ நம்பிக்கைகள், தொழிற்சங்க அங்கத்துவம், மரபியல் தரவு, பயோமெட்ரிக் தரவு, உடல்நலத் தரவு, பாலியல் வாழ்க்கை அல்லது பாலியல் சார்புநிலை.

“சிறப்பு வகைப்பாடுகளில்” (மேலே வரையறுக்கப்பட்டபடி) அடங்கும் அல்லது அவ்வாறு கருதப்படக்கூடிய பின்வருவனவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கலாம், சேமித்து வைக்கலாம், பயன்படுத்தலாம்:

·        பின்னணித் தகவல்கள் (எ.கா., திருமண நிலை, சார்ந்திருப்போர் தகவல்கள், இனம் மற்றும்/அல்லது தேசிய இனம், கடன் மற்றும் குற்றப் பின்னணி சோதனைகள், போதைப்பொருள் மற்றும் மது பரிசோதனை);

·        பயோமெட்ரிக் தகவல்கள் (எ.கா., கட்டைவிரல் ரேகைகள்).

பிரிவு 3. கேட்டர்பில்லர் ஏன் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்துகிறது?

எங்கள் தொழிலை நடத்துவதற்கும் சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை கடப்பாடுகளை நாங்கள் பின்பற்றுவதற்கு உதவவும் முதன்மையாக உங்களுடனான எங்கள் உறவை மேலாண்மை செய்ய அனுமதிக்கவும், சேகரிக்கப்பட்ட எல்லா வகைப்பாடுகளில் உள்ள தகவல்களும் எங்களுக்குத் தேவை. சில சூழல்களில், எங்களுடைய அல்லது வெளித் தரப்பினரின் முறையான ஆர்வங்களை, அந்த ஆர்வங்கள் உங்களுடைய ஆர்வங்களுக்கும் அடிப்படை உரிமைகளுக்கும் எதிரானதாக இல்லாத வரையிலும், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாடிச் செல்வதற்கும் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

நாங்களோ ஒப்பந்தத்தில் அமர்த்தப்பட்ட வெளித் தரப்போ உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கான காரணங்கள், கீழே உள்ள அட்டவணை 1-இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கான இந்த நோக்கங்களில் சில ஒன்றோடு ஒன்று குறுக்கிடலாம். உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவதை நியாயப்படுத்தும் நோக்கங்கள் பல இருக்கலாம்.

 

 

அட்டவணை 1. நிகழ்முறைப்படுத்தலின் வகைப்பாடுகள், நோக்கம் மற்றும் சட்ட அடிப்படைகள்: மனிதவளத் துறையின் கீழ் வராத தரவு

தரவுக் கருப்பொருட்கள்

தனிப்பட்ட தரவின் வகைப்பாடுகள்

நிகழ்முறைப்படுத்தலின் நோக்கங்கள்

நிகழ்முறைப்படுத்தலுக்கான சட்ட அடிப்படை

வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் சப்ளையர்கள்

·        தொடர்புத் தகவல்கள் (எ.கா., பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், நிறுவனப் பெயர்);

·        பில்லிங் தகவல்கள் (நிதிக் கணக்குத் தரவு, இன்வாய்ஸ் ரசீது, வசிப்பிடத் தகவல்கள்)

·        வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மைத் தகவல்கள்

·        மின்னணு அடையாளத் தகவல்கள் (எ.கா., மின்னஞ்சல்), முறைமைப் பயன்பாடு மற்றும் விருப்பங்கள்

·        தொடர்புறுத்தல்களுக்கு வழிசெய்தல்

·        மதிப்பாய்வு மற்றும் ஒரு தொழில் உறவில் அல்லது ஒப்பந்தத்தில் நுழைவதற்கான வாய்ப்பு; இதில் ஏலம் கோருவதற்குத் தயார்செய்தலுக்கான சாத்தியம் (ஏலத்திற்கான பதில்வினைகள்), ஏற்பட வாய்ப்புள்ள தொழில் தொடர்பான பிற கோரிக்கைகள் ஆகியவையும் இதில் அடங்கலாம்

·        நிதி பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளவும் மேலாண்மை செய்யவும்; தணிக்கை

·        எங்கள் பின்பற்றல் கடப்பாடுகளை நிறைவேற்ற (எ.கா., வெள்ளைப் பணமாக்கல் எதிர்ப்பு, தடைப் பட்டியல்களில் இடம்பெற்றிருப்பதை சோதிக்க)

·        எங்கள் தகவல் தொழில்நுட்ப முறைமைகளை மேலாண்மை செய்யவும் சேவைகள் வழங்கவும்

·        ஓர் ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்துதல்

·        சட்டத் தேவைப்பாடுகளைப் பின்பற்ற

·        முறையான ஆர்வம் (உறவை மேலாண்மை செய்ய)

வாடிக்கையாளர்கள்

·        தொடர்புத் தகவல்கள் (எ.கா., பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், நிறுவனப் பெயர்);

·        பில்லிங் தகவல்கள்

·        கடன் தகுதி

·        மின்னணு அடையாளத் தகவல்கள் (எ.கா., மின்னஞ்சல்), முறைமைப் பயன்பாடு மற்றும் விருப்பங்கள்

·        பழுதுநீக்க மற்றும் உத்தரவாதத் தகவல்கள்

·        கடன்நிலை பரிந்துரை சோதனைகள் மற்றும் நிதி சார்ந்த அபாயங்களைத் தவிர்ப்பதற்கான முழு முயற்சி

·        வாடிக்கையாளர் திருப்திநிலை கருத்தாய்வை நிகழ்த்துவதற்கு

·        ஓர் ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்துதல்

·        முறையான ஆர்வம் (வாடிக்கையாளர் அனுபவங்களைக் குறித்த கருத்துகளைப் பெற)

எங்கள் செய்திமடல்கள் அல்லது பிற சந்தைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளின் சந்தாதாரர்கள்

·        தொடர்புத் தகவல்கள் (எ.கா., பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், நிறுவனப் பெயர்);

·        மின்னணு அடையாளத் தகவல்கள் (எ.கா., மின்னஞ்சல்), விருப்பங்கள்

·        எங்கள் நடவடிக்கைகளைப் பற்றி உங்களுக்குத் தெரிவித்தல், எங்கள் செய்திமடல்களை உங்களுக்கு அனுப்புதல், எங்கள் அறிக்கைகளை உங்களுக்கு அனுப்புதல், எங்கள் தயாரிப்புகளைப் பற்றிய ஆர்வமூட்டும் புதிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுதல்

·        முறையான ஆர்வம் (தொடர்புடைய தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளைப் பற்றித் தொடர்புறுத்த)

·        ஒப்புதல்

 

 

 

பிரிவு 4. உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கு, கேட்டர்பில்லரின் சட்டப்பூர்வ அடிப்படைகள் யாவை?

சட்டம் எங்களை அனுமதிக்கும்போது மட்டுமே உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். பெரும்பாலும், உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் பின்வரும் ஒரு அல்லது மேற்பட்ட அடிப்படைக் காரணங்களை நம்பியிருப்போம்:

·        சட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுறை கடப்பாடு ஒன்றைப் பின்பற்ற அது அவசியமாக இருக்கும் சூழல்களில்.

·        எங்களுடைய (அல்லது ஒரு வெளித் தரப்பின்) முறையான ஆர்வங்களும் உங்கள் ஆர்வங்கள் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகளும் அந்த ஆர்வங்களை மீறாதது அவசியமாக இருக்கும் சூழல்களில்.

·        ஒரு ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்த அது அவசியமாக இருக்கும் சூழல்களில்.

பின்வரும் சூழ்நிலைகளிலும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம். இவை அரிதாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது:

·        உங்கள் ஆர்வங்களை (அல்லது வேறொருவரின் ஆர்வங்களை) நாங்கள் காக்க வேண்டியிருக்கும் சூழல்களில்.

·        பொதுவான அக்கறை அல்லது அதிகாரபூர்வ நோக்கங்களுக்கு அது தேவையாக உள்ள சூழல்களில்.

·        உங்களுடைய ஒப்புதலை நாங்கள் முன்னதாகப் பெற்றுள்ள சூழல்களில் (இது தன்னார்வமாக அளிக்கப்பட்ட தகவல்களின் நிகழ்முறைப்படுத்தல் தொடர்பாக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும், தேவையான அல்லது கட்டாயமான நிகழ்முறைப்படுத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை).

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் நம்பியிருக்கும் சட்டப்பூர்வ காரணங்கள் அட்டவணை 1-இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

பிரிவு 5. கேட்டர்பில்லரில் பயன்படுத்தப்படும் தகவல்களின் சிறப்பு வகைப்பாடுகள் யாவை?

பின்வரும் நோக்கங்களுக்காக, தனிப்பட்ட தகவல்களின் சிறப்பு வகைப்பாடுகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம்:

·        பயனர்களை அடையாளம் காணுதல், சான்றுறுதி அளித்தல் ஆகியவற்றுக்காகவும் அணுகல் கட்டுப்பாட்டு நோக்கங்களுக்காகவும் பயோமெட்ரிக் தரவுடன் தொடர்புடைய தகவல்கள்.

·        கேட்டர்பில்லர் யாருடன் பணியாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை மதிப்பிடவும் தேர்ந்தெடுக்கவும் பின்னணி சோதனைத் தகவல்கள்.

நாங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் (மேலே எடுத்துரைக்கப்பட்டபடி) சிறப்பு வகைப்பாடுகளை நிகழ்முறைப்படுத்தலாம். ஏனென்றால் அவ்வாறு செய்ய எங்களுக்குச் சட்டப்பூர்வ அடிப்படை உள்ளது, சில வரம்புடைய சூழல்களில் உங்களுடைய வெளிப்படையான எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் எங்களுக்கு உள்ளது. சற்று அரிதாக, சட்டப்படியான கோரல்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும் இடங்களில் அல்லது உங்கள் ஆர்வங்களை (அல்லது வேறொருவரின் ஆர்வங்களை) பாதுகாப்பதற்கு அவசியமாக உள்ள இடங்களில் மற்றும் ஒப்புதலை வழங்க உங்களுக்கு திறன் இல்லாதபோது அல்லது நீங்கள் ஏற்கனவே தகவல்களைப் பொதுவில் வெளியிட்டுள்ள இடங்களில் நாங்கள் இந்த வகை தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்துவோம். முறையான தொழில்வணிக நடவடிக்கைகளின்போது, முறையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் அது போன்ற தகவல்களையும் நாங்கள் நிகழ்முறைப்படுத்தலாம்.

பிரிவு 6. தானியங்கு முடிவெடுத்தல் நிகழ்முறை எப்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

தனிநபர்களை பாதிக்கும் சட்ட விளைவை உருவாக்கும் அல்லது அதே அளவுக்கு கணிசமான விளைவை ஏற்படுத்தும் தானியங்கு முடிவெடுத்தல் நிகழ்முறையை கேட்டர்பில்லர் தொடர்ந்தும் முறைப்படுத்தப்பட்ட வழிகளிலும் நிகழ்த்துவதில்லை. ஒருவேளை அது போன்ற தானியங்கு முடிவெடுத்தல் செயல்முறையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு கேட்டர்பில்லர் நிறுவனத்துடன் நீங்கள் ஊடாடும் சூழல் ஏற்பட்டால், அந்த தானியங்கு முடிவெடுக்கும் அமைப்பின் விவரங்களை சுருக்கமாகக் கூறும் குறிப்பிட்ட அறிவிப்பை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.

ஐரோப்பிய தரவு பாதுகாப்பு சட்டங்களின்படி (அவையும் பிற சட்டங்களும் ஒழுங்குமுறைகளும் கேட்டர்பில்லருக்குப் பொருந்துகிற மற்றும் கேட்டர்பில்லரால் பின்பற்றப்பட வேண்டிய விதத்திற்கு உட்பட்டு), உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை தானியங்கு முடிவெடுக்கும் அமைப்பு பயன்படுத்துவதை ஆட்சேபிக்கும் அதிகாரம் உங்களுக்கு உண்டு.

பிரிவு 7. கேட்டர்பில்லருக்கு உங்கள் ஒப்புதல் தேவையா?

வரம்புடைய சூழ்நிலைகளில், குறிப்பிட்ட சில மிகவும் முக்கியமான தரவை நிகழ்முறைப்படுத்த எங்களை அனுமதிக்கும் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதலைப் பெற உங்களை நாங்கள் அணுக வாய்ப்புள்ளது. நாங்கள் அப்படிச் செய்தால், நாங்கள் விரும்பும் தகவல்களின் விவரங்களையும், அவை தேவைப்படுவதற்கான காரணங்களையும் உங்களுக்கு வழங்குவோம். அதன் மூலம் நீங்கள் ஒப்புதல் வழங்க விரும்புகிறீர்களா என்பதை கவனமாகப் பரிசீலிக்கலாம். அட்டவணை 1-இல் அடையாளம் காட்டப்பட்டுள்ள பிற சூழ்நிலைகளிலும் உங்களுடைய ஒப்புதலையே நாங்கள் நம்பியிருப்போம்.

நாங்கள் ஒப்புதலைப் பெறக் கோரும் எந்தக் கோரிக்கையையும் நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்ற உங்கள் ஒப்பந்தத்தில் நிபந்தனை எதுவும் இல்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

பிரிவு 8. நீங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை வழங்கத் தவறினால் என்ன நடக்கும்?

கோரப்படும்போது சில தகவல்களை நீங்கள் வழங்காமல் போனால் அல்லது வழங்கத் தவறினால், உங்களுடன் நாங்கள் செய்து கொண்டுள்ள ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்ற முடியாமல் போகலாம் (அதாவது உங்களுக்கு பணம் அளித்தல் அல்லது ஒரு தயாரிப்பை வழங்குதல் போன்றவை), அல்லது எங்களுடைய சட்ட அல்லது ஒழுங்குமுறை கடப்பாடுகளைப் பின்பற்றுவதிலிருந்து நாங்கள் தடுக்கப்படலாம்.

பிரிவு 9. கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரித்ததன் நோக்கம் மாறினால் என்ன ஆகும்?

தனிப்பட்ட தகவல்களை மற்றொரு காரணத்திற்காகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் நியாயமாகப் பரிசீலித்தால் மற்றும் அந்தக் காரணம் அசல் நோக்கத்துடன் இணங்கியிருந்தால் தவிர, தனிப்பட்ட தகவல்களை அவை சேகரிக்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். தொடர்பற்ற காரணங்களுக்காக, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தால், அதை உங்களுக்குத் தெரிவிப்போம், அவ்வாறு செய்வதற்கு எங்களை அனுமதிக்கும் சட்ட அடிப்படைகளை உங்களுக்கு விவரிப்போம்.

சட்டத்தால் கோரப்படும் அல்லது அனுமதிக்கப்படும் சூழலில், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை உங்களுக்குத் தெரியாமலே அல்லது உங்கள் ஒப்புதல் பெறாமலே நாங்கள் நிகழ்முறைப்படுத்தலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

பிரிவு 10. கேட்டர்பில்லர் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுமா?

உங்கள் தரவை வெளித் தரப்பினருடன் (கீழே வரையறுக்கப்பட்டபடி) நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கலாம். இதில் வெளித் தரப்பு சேவை வழங்குநர்கள், கேட்டர்பில்லர் ஆகியோரும் அடங்குவர்.

ஐரோப்பிய யூனியனுக்கு (“EU”) வெளியேயும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் இடமாற்றலாம். அவ்வாறு செய்தால், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பொறுத்த வரை, இதே அளவு பாதுகாப்பை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.

பிரிவு 11. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை எந்தெந்த வெளித் தரப்பினர் நிகழ்முறைப்படுத்தலாம்?

“வெளித் தரப்பினர்” என்பதில், வெளித் தரப்பு சேவை வழங்குநர்கள் (இதில் ஒப்பந்ததாரர்கள், தேர்வு செய்யப்பட்ட ஏஜெண்ட்கள், காப்பீடு வழங்குபவர்கள், காப்பீட்டுத் தரகர்கள் ஆகியோர் உட்பட), கேட்டர்பில்லரின் மற்ற அமைப்புகள் ஆகியோரும் அடங்குவர். எடுத்துக்காட்டுகளில் இவையும் அடங்கும்:

·        விற்பனையாளர்கள், சேவை வழங்குநர்கள், மற்றும் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பு சேவைகளை வழங்குதல் போன்ற எங்கள் தொழிலுக்குத் துணைபுரியும் பிற கூட்டாளர்கள்;

·        சட்ட அமலாக்கம் அல்லது பிற அரசாங்க அமைப்புகள்;

·        துணைநிறுவனங்கள், கூட்டுநிறுவனங்கள், கேட்டர்பில்லரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் பிற நிறுவனங்கள்;

·        கேட்டர்பில்லரின் சார்பாகத் தனிப்பட்ட தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்தும் பிற வெளித் தரப்பு சேவை வழங்குநர்கள்;

·        கேட்டர்பில்லர் தனது தொழில்வணிகத்தின் ஒரு பகுதியை விற்கும் பட்சத்தில் (அல்லது விற்பனை செய்வது பற்றிப் பரிசீலித்தால்) ஒரு கொள்முதல் செய்யும் நிறுவனம் (அல்லது கொள்முதல் செய்ய ஆர்வம் காட்டும் நிறுவனம்).

பிரிவு 12. கேட்டர்பில்லர் நிறுவனத்திற்கு உள்ளேயே கேட்டர்பில்லர் எப்போது உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும்?

எங்களுடைய வழக்கமான தொழில்வணிக மற்றும் அறிக்கையிடுதல் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, தொழில்வணிக மறு ஒழுங்கமைப்பு அல்லது குழு மறுகட்டமைப்பு செயல்பாடுகளின்போது, முறைமை பராமரிப்பு ஆதரவுக்காகவும் தரவை வழங்குவதற்கும் பிற நியாயமான தொழில்வணிகக் காரணங்களுக்காகவும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை கேட்டர்பில்லருக்கு உள்ளேயே நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம்.

பிரிவு 13. ஏன் கேட்டர்பில்லர் வெளித் தரப்பினருடன் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது?

பின்வரும் காரணங்களுக்காக உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை வெளித் தரப்பினருடன் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம்:

·        ஒழுங்குமுறை அல்லது மேற்பார்வை அமைப்பு, காவல்துறை அல்லது தகுதியுள்ள ஓர் அதிகார வரம்பின் நீதிமன்றத்தால், அது போன்ற வெளிப்படுத்தல் தேவைப்படும்போது, சட்ட அல்லது ஒழுங்குமுறை கடப்பாடுகளைப் பின்பற்ற;

·        உங்களுடன் அல்லது உங்களுக்காக ஒப்பந்தத்தை நிர்வகிப்பதற்கு தேவையாக உள்ளபோது;

·        தணிக்கை செய்தல், காப்பீடு செய்தல், எங்கள் தொழில்வணிக செயல்பாடுகள் மற்றும் கோரல்களைக் கையாளுதல் தொடர்பாக ஆலோசனை பெறுதல் ஆகிய நோக்கங்களுக்காக;

·        அவ்வாறு செய்வதற்கு எங்களுக்கு மற்றொரு நியாயமான ஆர்வம் இருக்கும் சூழலில்.

பிரிவு 14. EU-க்கு வெளியே தனிப்பட்ட தகவல்களை எப்போது கேட்டர்பில்லர் இடமாற்றும்?

உங்களைப் பற்றி நாங்கள் சேகரிக்கும் தனிப்பட்ட தகவல்கள், ஐரோப்பிய பொருளாதார பகுதிக்கு (“EEA”) வெளியே உள்ள ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இடமாற்றப்படலாம், சேமித்து வைக்கப்படலாம். EEA-க்கு வெளியே உள்ள, கேட்டர்பில்லருக்காக அல்லது எங்களுடைய வெளித் தரப்பு சேவை வழங்குநர்களுக்காகப் பணியாற்றும் பணியாளர்களாலும் இது நிகழ்முறைப்படுத்தப்படலாம். அது போன்ற சூழல்களில், GDPR-இன் கீழ் கோரப்பட்டபடி மற்றும் இந்த ஆவணத்தில் விவரிக்கப்பட்டபடி போதுமான அளவு தரவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக நாங்கள் முறையான நடவடிக்கைகளை எடுப்போம். போதுமான அளவுக்கு தரவு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை எங்களால் உறுதிசெய்ய முடியவில்லை என்றால், நீங்கள் முன்னதாகவே ஒப்புதல் அளித்திருந்தால் மட்டுமே உங்கள் தனிப்பட்ட தரவு EEA-க்கு வெளியே இடமாற்றப்படும்.

பிரிவு 15. தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்க என்னென்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உள்ளன?

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்க முறையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் தற்செயலாகத் தொலைக்கப்படுவது, பயன்படுத்தப்படுவது அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத வழியில் அணுகப்படுவது, மாற்றப்படுவது அல்லது வெளிப்படுத்தப்படுவது ஆகியவற்றில் இருந்து தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் உட்பட, அபாயத்தைத் தவிர்க்க போதுமான அளவு பாதுகாப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகளின் விவரங்களைக் கோரிக்கையின் மூலம் பெறலாம். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்வதற்கான தொழில்வணிகத் தேவை இருக்கும் பணியாளர்கள், ஏஜெண்ட்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் பிற வெளித் தரப்பினருக்கு மட்டுமே உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் அணுகலைக் கட்டுப்படுத்தி வழங்குவோம்.

ஏதேனும் தரவு பாதுகாப்பு மீறல் தொடர்பான சந்தேகம் இருந்தால் அதைக் கையாள செயல்முறைகளை வைத்திருக்கிறோம், சந்தேகத்திற்குரிய பாதுகாப்பு மீறலைத் தெரிவிக்க வேண்டிய சட்டத் தேவை இருந்தால் அதைப் பற்றி உங்களுக்கும் பொருந்தும் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்துக்கும் தெரிவிப்போம்.

பிரிவு 16. தனிப்பட்ட தகவல்களை கேட்டர்பில்லர் எவ்வளவு நாட்களுக்கு வைத்திருக்கும்?

தனிப்பட்ட தகவல்களை அவை சேகரிக்கப்பட்ட நோக்கங்களை நிறைவேற்றத் தேவையான கால அளவுக்கு மட்டுமே நாங்கள் வைத்திருப்போம். இதில் எந்த சட்ட, ஒழுங்குமுறை, கணக்குப்பதிவு அல்லது அறிக்கையிடுதல் தேவைகளை நிறைவேற்றும் நோக்கங்களும் அடங்கும். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் பல்வேறு கூறுகளுக்கான தக்கவைப்பு காலங்களைப் பற்றிய விவரங்கள், எங்களுடைய தரவு தக்கவைப்புக் கொள்கையில் உள்ளன. தனிப்பட்ட தகவல்களுக்குப் பொருத்தமான தக்கவைப்பு காலத்தைத் தீர்மானிக்க, தனிப்பட்ட தகவல்களில் அளவு, இயல்பு மற்றும் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றையும் அதிகாரமளிக்கப்படாத பயன்பாட்டால் அல்லது உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை வெளிப்படுத்துவதால் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள அபாயம், உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் நிகழ்முறைப்படுத்தும் நோக்கங்கள், வேறு வழிகளில் அந்த நோக்கங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியுமா என்பது, பொருந்தும் சட்டத் தேவைகள் ஆகியவற்றைப் பரிசீலிப்போம்.

பிரிவு 17. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களில் மாற்றம் ஏறபட்டால் அதை கேட்டர்பில்லரிடம் தெரிவிப்பதில் உங்களுக்கு உள்ள கடமை என்ன?

உங்களைப் பற்றி எங்களிடம் உள்ள தனிப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமாகவும் சமீபத்தியவையாகவும் இருப்பது முக்கியம். உங்களுடைய கேட்டர்பில்லர் தொடர்பு நபரைத் தொடர்பு கொண்டு அல்லது dataprivacy@cat.com என்பதில் மின்னஞ்சல் அனுப்பி, எங்களிடம் உள்ள உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களில் இருக்கும் ஏதேனும் மாற்றங்களைப் பற்றி தெரிவிக்கவும்.

பிரிவு 18. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் தொடர்பாக உங்களுக்கு உள்ள உரிமைகள் யாவை?

குறிப்பிட்ட சில சூழ்நிலைகளில், சட்டப்படி பின்வருவனவற்றைச் செய்ய உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது:

·        உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கு அணுகலைக் கோருதல் (பொதுவாக “தரவுக் கருப்பொருள் அணுகல் கோரிக்கை (data subject access request)” என்று அறியப்படுகிறது). இது, உங்களைப் பற்றி எங்களிடம் உள்ள தனிப்பட்ட தகவல்களின் ஒரு நகலை நீங்கள் பெறவும் அதை நாங்கள் சட்டப்பூர்வமாக நிகழ்முறைப்படுத்துகிறோமா என்று சோதிக்கவும் அனுமதிக்கும்.

·        உங்களைப் பற்றி நாங்கள் வைத்துள்ள தனிப்பட்ட தகவல்களில் திருத்தம் கோருதல். இது உங்களைப் பற்றி எங்களிடம் உள்ள எந்த முழுமையற்ற அல்லது துல்லியமற்ற தகவல்களையும் நீங்கள் திருத்த உதவும்.

·        உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை அழிப்பதற்குக் கோருதல். இது நாங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களைத் தொடர்ந்து வைத்திருப்பதற்கு எங்களிடம் எந்த நல்ல காரணமும் இல்லை எனும்போது, நீங்கள் அதை நீக்குமாறு அல்லது அகற்றுமாறு கோர உதவுகிறது. நிகழ்முறைப்படுத்தலுக்கு ஆட்சேபிக்க உங்களுக்கு உள்ள உரிமையை நீங்கள் பயன்படுத்தியுள்ள நிலையிலும் எங்களிடமுள்ள உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நீக்க அல்லது அகற்றக் கோருவதற்கும் உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது (கீழே காணவும்).

·        எங்களுடைய (அல்லது வெளித் தரப்பினருடைய) ஒரு நியாயமான காரணத்தை நாங்கள் சார்ந்திருக்கும்போது, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் நிகழ்முறைப்படுத்தலுக்கு ஆட்சேபணை தெரிவித்தல் மற்றும் உங்களுடைய குறிப்பிட்ட சூழலில் ஏதேனும் ஒரு காரணத்தால் இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் நிகழ்முறைப்படுத்துவதை நீங்கள் ஆட்சேபிக்க நேர்கிறது. நேரடி சந்தைப்படுத்தல் நோக்கங்களுக்காக உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் நிகழ்முரைப்படுத்தும்போதும் அதை ஆட்சேபிக்கும் உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது.

·        உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் நிகழ்முறைப்படுத்தலில் கட்டுப்பாட்டைக் கோருதல். இது உங்களைப் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவல்களின் நிகழ்முரைப்படுத்தலைக் இடைநிறுத்தி வைக்க கோருவதற்கு உங்களை அனுமதிக்கும்; எடுத்துக்காட்டாக, நாங்கள் அதன் துல்லியத்தை நிறுவுமாறு அல்லது அதை நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கான காரணத்தை நீங்கள் கேட்டல்.

·        உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை மற்றொரு தரப்புக்கு இடமாற்றுவதற்கு கோருதல்.

·        உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் நிகழ்முறைப்படுத்துவது தொடர்பாக பொருந்தும் மேற்பார்வை அமைப்பிடம் புகார் தருதல்.

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை மீள்பார்வையிட, சரிபார்க்க, திருத்த அல்லது நீக்குவதற்குக் கோர நீங்கள் விரும்பினால், அல்லது உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் நகலை மற்றொரு தரப்பினருக்கு இடமாற்றம் செய்யக் கோர விரும்பினால், முறையான செயல்முறையை அறிய, dataprivacy@cat.com என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை அணுகுவதற்கு (அல்லது வேறு எந்த உரிமைகளையும் செயல்படுத்துவதற்கு) நீங்கள் கட்டணம் எதுவும் தர வேண்டியதில்லை. ஆனாலும், உங்களுடைய அணுகலுக்கான கோரிக்கை, எந்த முகாந்திரமும் இல்லாதது அல்லது மிகையானது என்றால், நாங்கள் அதற்கு நியாயமான கட்டணத்தை வசூலிக்கலாம். இதற்கு மாற்றாக, இது போன்ற சூழல்களில் உங்கள் கோரிக்கைக்கு இணங்கி நடக்க நாங்கள் மறுக்கலாம்.

பிரிவு 19. கேட்டர்பில்லருக்கு உங்களிடம் என்ன தேவைப்படலாம்?

உங்கள் அடையாளத்தை உறுதிசெய்ய எங்களுக்கு உதவவும் தனிப்பட்ட தகவல்களை அணுகுவதற்கான உங்கள் உரிமையை உறுதிசெய்யவும் (அல்லது உங்களுடைய உரிமைகளில் எதையேனும் பயன்படுத்த), குறிப்பிட்ட சில தகவல்களை நாங்கள் உங்களிடம் கோர வேண்டியிருக்கலாம். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பெறுவதற்கு எந்த உரிமையும் இல்லாத யாருக்கும் அவை வெளியிடப்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய இது தகுந்த கூடுதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக இருக்கும்.

பிரிவு 20. ஒப்புதலைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான உங்கள் உரிமை என்றால் என்ன?

ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை சேகரித்தல், நிகழ்முறைப்படுத்துதல் மற்றும் இடமாற்றம் ஆகியவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள சூழல்களில், எந்த நேரத்திலும் அந்தக் குறிப்பிட்ட நிகழ்முறைப்படுத்தலுக்கான உங்கள் ஒப்புதலைத் திரும்பப் பெற உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது. உங்கள் ஒப்புதலைத் திரும்பப் பெற, dataprivacy@cat.com-ஐத் தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது நாங்கள் எங்கள் நிகழ்முறைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளில் உங்களுக்குத் தரக்கூடிய விலகுதல் விருப்பத்தேர்வுகளைப் பயன்படுத்தவும். உங்கள் ஒப்புதலை நீங்கள் திரும்பப் பெற்றுவிட்டதாக எங்களுக்கு அறிவிப்பு வந்தவுடன், அதன் பிறகு நீங்கள் அசலாக ஒப்புக்கொண்ட நோக்கத்திற்காக அல்லது நோக்கங்களுக்காக உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் நிகழ்முறைப்படுத்த மாட்டோம். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கு வேறு ஏதேனும் சட்டப்பூர்வ காரணங்கள் எங்களுக்கு இருந்தால் தவிர, அதை நாங்கள் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்துவோம்.

பிரிவு 21. இந்த ஆவணத்தில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் என்ன ஆகும்?

இந்த உலகளாவிய ரகசியத்தன்மை அறிவிப்பு மற்றும் இந்தப் பிற்சேர்க்கையை எந்த நேரத்திலும் புதுப்பிக்க எங்களுக்கு உரிமை உள்ளது, ஏதேனும் கணிசமான மாற்றங்களை நாங்கள் செய்யும்போது உங்களுக்குப் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களை வழங்குவோம். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் நிகழ்முறைப்படுத்தப்படுவதைப் பற்றியும் உங்களுக்கு அவ்வப்போது பிற வழிகளில் தெரியப்படுத்துவோம்.

[பிற்சேர்க்கை 1-இன் முடிவு. மனிதவளத் துறையின் கீழ் வராத தரவுக் கருப்பொருட்கள் EEA]

பிற்சேர்க்கை 2. மனிதவளத் துறை தரவுக் கருப்பொருட்கள் EEA

கேட்டர்பில்லரின் உலகளாவிய தரவு ரகசியத்தன்மை அறிக்கையின் இந்தப் பிற்சேர்க்கை, ஐரோப்பிய பொருளாதார பகுதியில் (“EEA”) உள்ள குறிப்பிட்ட நாடுகளில் அல்லது அவற்றிலிருந்து கேட்டர்பில்லர் எப்படி தனிப்பட்ட தகவல்களை (இதில் தனிப்பட்ட தகவல்களின் சிறப்பு வகைகளும் அடங்கும்) சேகரிக்கிறது, சேமித்து வைக்கிறது, இடமாற்றுகிறது, பிற வகைகளில் நிகழ்முறைப்படுத்துகிறது என்பதைப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை வழங்குகிறது. கேட்டர்பில்லருடன் பணியாளர் / மனிதவளத் துறை உறவு கொண்டிருக்கும் தனிநபர்களுக்கு இந்தப் பிற்சேர்க்கை பொருந்தும். மேலும் தகவல்களுக்கு, கேட்டர்பில்லரின் உலகளாவிய ரகசியத்தன்மை அறிக்கையைக் காணவும்.

கேட்டர்பில்லருடன் உங்களுக்கு உள்ள ஓர் ஒப்பந்தத்தில் இந்த EEA பிற்சேர்க்கை குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால், அந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பாக நிகழ்முறைப்படுத்தப்படும் தனிப்பட்ட தகவல்களின் தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளராக அந்த ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சட்டப்பூர்வ நிறுவனமே இருக்கும். இந்த EEA பிற்சேர்க்கையின் நோக்கத்திற்கு, தொடர்புடைய கட்டுப்பாட்டாளர்கள் கேட்டர்பில்லரின் உலகளாவிய ரகசியத்தன்மை அறிக்கையின் பிரிவு A-வில் “கேட்டர்பில்லர் தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள்” என்று தலைப்பிடப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர்.

பிரிவு 1. இந்தப் பிற்சேர்க்கையின் நோக்கம் என்ன?

உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களின் ரகசியத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பைக் காப்பதற்கு கேட்டர்பில்லர் பற்றுறுதி கொண்டுள்ளது. பொது தரவுப் பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைக்கு (“GDPR”) இணக்கமாக எங்களுடன் உங்களுடைய உறவுக் காலத்தின்போதும் அதன் பிறகும் உங்களைப் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரிக்கிறோம், சேமித்து வைக்கிறோம், இடமாற்றுகிறோம் என்பதை இந்த EEA பிற்சேர்க்கை விவரிக்கிறது. தரவுப் பாதுகாப்பு சட்டங்களின்படி, தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளராக, EEA பிற்சேர்க்கையில் உள்ள தகவல்களை உங்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு உள்ளது.

பிரிவு 2. என்னென்ன அதிரகசியமான தனிப்பட்ட தகவல்களை கேட்டர்பில்லர் சேகரித்து நிகழ்முறைப்படுத்தும்?

அதிரகசியமான தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கு (சிறப்பு வகைப்பாடுகளைச் சேர்ந்த தகவல்கள் என்றும் அறியப்படுகின்றன) இன்னும் உயர்ந்த அளவிலான பாதுகாப்பு தேவை. இவை பின்வரும் தனிப்பட்ட தகவல்களை வெளிப்படுத்தும் அல்லது உள்ளடக்கிய தனிப்பட்ட தகவல்கள்: பிறந்த இனம் அல்லது இனக்குழு, அரசியல் கருத்துகள், மத மற்றும் தத்துவ நம்பிக்கைகள், தொழிற்சங்க அங்கத்துவம், மரபியல் தரவு, பயோமெட்ரிக் தரவு, உடல்நலத் தரவு, பாலியல் வாழ்க்கை அல்லது பாலியல் சார்புநிலை.

“சிறப்பு வகைப்பாடுகளில்” (மேலே வரையறுக்கப்பட்டபடி) அடங்கும் அல்லது அவ்வாறு கருதப்படக்கூடிய பின்வருவனவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கலாம், சேமித்து வைக்கலாம், பயன்படுத்தலாம்:

·        உடல் ஆரோக்கியம் அல்லது மனநலம், ஊன நிலை, நலக் குறைவு விடுப்பு, குடும்பம் தொடர்பான விடுப்புகள் ஆகிய விவரங்களையும் உள்ளடக்கிய உடல்நலத் தகவல்கள் (எ.கா., மருந்து பரிந்துரைச் சீட்டு பதிவுகள், பலன் கோரல்கள் மற்றும் கோரல்கள் தொடர்பாக அனுப்பப்பட்ட பலன்கள் பற்றிய விளக்கம்);

·        பின்னணித் தகவல்கள் (எ.கா., திருமண நிலை, சார்ந்திருப்போர் தகவல்கள், இனம் மற்றும்/அல்லது தேசிய இனம், கடன் மற்றும் குற்றப் பின்னணி சோதனைகள், போதைப்பொருள் மற்றும் மது பரிசோதனை);

·        பயோமெட்ரிக் தகவல்கள் (எ.கா., கட்டைவிரல் ரேகைகள்);

·        தொழிற்சங்கச் சேர்க்கை நிலை.

பிரிவு 3. கேட்டர்பில்லர் ஏன் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்துகிறது?

பணிசார்ந்த உறவுகளை நாங்கள் மேலாண்மை செய்வதற்கும் நிர்வகிப்பதற்கும் தனிப்பட்ட தகவல்கள் அதிமுக்கியமானவை. சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை கடப்பாடுகளை நாங்கள் பின்பற்றுவதற்கு உதவவும் முதன்மையாக உங்களுடனான எங்கள் உறவை மேலாண்மை செய்ய அனுமதிக்கவும், சேகரிக்கப்பட்ட எல்லா வகைப்பாடுகளில் உள்ள தகவல்களும் எங்களுக்குத் தேவை. சில சூழல்களில், எங்களுடைய அல்லது வெளித் தரப்பினரின் முறையான ஆர்வங்களை, அந்த ஆர்வங்கள் உங்களுடைய ஆர்வங்களுக்கும் அடிப்படை உரிமைகளுக்கும் எதிரானதாக இல்லாத வரையிலும், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாடிச் செல்வதற்கும் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

நாங்களோ ஒப்பந்தத்தில் அமர்த்தப்பட்ட வெளித் தரப்போ உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கான காரணங்கள், கீழே உள்ள அட்டவணை 1-இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கான இந்த நோக்கங்களில் சில ஒன்றோடு ஒன்று குறுக்கிடலாம். உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவதை நியாயப்படுத்தும் நோக்கங்கள் பல இருக்கலாம்.

அட்டவணை 1. நிகழ்முறைப்படுத்தலின் வகைப்பாடுகள், நோக்கம் மற்றும் சட்ட அடிப்படைகள்: மனிதவளத் துறை தரவு

தனிப்பட்ட தரவின் வகைப்பாடுகள்

நிகழ்முறைப்படுத்தலின் நோக்கங்கள்

நிகழ்முறைப்படுத்தலுக்கான சட்ட அடிப்படை

தொடர்புத் தகவல்கள் (எ.கா., பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், அவசரகால தொடர்புகளைப் பற்றிய தகவல்கள்)

·        பணியாளர்களுடன் தொடர்புறுத்த

·        பலன்களுக்கு வழிசெய்ய

·        தொழில்வணிகப் பதிவுகளின் பொறுப்பாதலப் பராமரிக்க

·        ஓர் ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்துதல்

·        முறையான ஆர்வம் (பணியாளர்களை மேலாண்மை செய்வது, அவர்களுடன் தொடர்புறுத்துவது)

தகவல்களை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் சரிபார்த்தல் (தேசிய/வரிசெலுத்துவோர் அடையாள எண்கள், பணி அனுமதி நிலை ஆகியவை உட்பட)

·        பின்பற்றல் கடப்பாடுகளை நிறைவேற்றுதல்

·        கேட்டர்பில்லர் வசதிகள் அல்லது அமைப்புகளுக்கான நேரடி அல்லது தொலைநிலை அணுகலை ஏற்படுத்தித் தர

·        பணியாளர்களுடன் தொடர்புறுத்த

·        பலன்களுக்கு வழிசெய்ய

·        ஓர் ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்துதல்

·        ஒரு சட்டப்பூர்வக் கடப்பாட்டைப் பின்பற்ற

·        முறையான ஆர்வம் (பணியாளர்களை மேலாண்மை செய்வது, அவர்களுடன் தொடர்புறுத்துவது)

நிதிக் கணக்குத் தகவல்கள்

·        பணியாளர்களுடன் தொடர்புறுத்த

·        சம்பளம் மற்றும் பலன்களுக்கு வழிசெய்ய

·        ஓர் ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்துதல்

·        ஒரு சட்டப்பூர்வக் கடப்பாட்டைப் பின்பற்ற

·        முறையான ஆர்வம் (பணியாளர்களை மேலாண்மை செய்வது, அவர்களுடன் தொடர்புறுத்துவது)

மோட்டார் வாகனத் தகவல்கள் (எ.கா., ஓட்டுதல் வரலாறு, வாகனப் பதிவு, ஓட்டுநர் உரிம எண்)

·        கேட்டர்பில்லர் வசதிகளுக்கான (எ.கா., வாகன நிறுத்துமிடம்) அணுகலைக் கிடைக்கச் செய்ய

·        நிறுவன வாகனங்களை மேலாண்மை செய்ய

·        ஓர் ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்துதல்

·        நேர்மையான ஆர்வம் (கேட்டர்பில்லர் அமைப்புகள் மற்றும் உபகரணங்களின் அணுகல் மற்றும் மேலாண்மைக்கு வழிசெய்ய)

தொழில்முறை/விண்ணப்பதாரர் தகுதிகள் பற்றிய தகவல்கள் (எ.கா., பணி அனுபவம், கல்வி, பரிந்துரைத் தகவல்கள்)

·        கேட்டர்பில்லருக்குள் வேறொரு பதவிக்காக நபர்களை மதிப்பாய்வு செய்து தேர்ந்தெடுத்தல்

·        முறையான ஆர்வம் (பணியாளர்களை மேலாண்மை செய்ய)

பொதுவான மனிதவளப் பதிவுகள்

·        மேலாண்மை நோக்கங்கள்

·        ஏதேனும் வினவல்/தகராறு ஏற்பட்டால், ஆதாரமாக தேவைப்படும் சரிபார்ப்பு நோக்கங்கள் மற்றும் பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்காக

·        பணியாளர் தக்கவைப்பு மற்றும் விலகுதல் வீதங்களை மீள்பார்வையிடவும் இன்னும் சிறப்பாகப் புரிந்து கொள்வதற்காகவும் பகுப்பாய்வு ஆய்வுகளை நடத்துவதற்காக

·        கல்வி, பயிற்சி மற்றும் மேம்பாட்டை மேலாண்மை செய்ய

·        ஓர் ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்துதல்

·        ஒரு சட்டப்பூர்வக் கடப்பாட்டைப் பின்பற்ற

·        முறையான ஆர்வம் (பணியாளர்களை மேலாண்மை செய்ய)

பணி தொடர்பான தகவல்கள் (எ.கா., பணி வரலாறு, பணிநிறைவேற்ற மதிப்பீடுகள், இலக்குகள், வருகைப்பதிவு, பணி விடுப்புகள்)

·        முடிவுகள் எடுக்க உதவும் வகையில் பணிநிறைவேற்றத்தைக் கண்காணிப்பது, மதிப்பாய்வு செய்வது (எ.கா., ஊதிய உயர்வுகள், ஊக்கத் தொகைகள், பதவி உயர்வு)

·        முறையான ஆர்வம் (பணியாளர்களை மேலாண்மை செய்ய)

உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு (எ.கா., பாதுகாப்பு நிகழ்வுகள்)

·        தொழிலகங்களில் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பை மேலாண்மை செய்ய

·        ஒரு சட்டப்பூர்வக் கடப்பாட்டைப் பின்பற்ற

·        அதிமுக்கிய நலன்களைப் பாதுகாக்க

·        முறையான ஆர்வம் (பாதுகாப்பைப் பராமரித்தல்)

கண்காணிப்பில் அல்லது ஒரு விசாரணையில் பெற்ற தனிப்பட்ட தரவு

·        குற்றத்தை அல்லது வேறு தவறான நடத்தையைத் தடுத்தல் மற்றும் கண்டறிதல்

·        மற்ற பாதுகாப்பு மற்றும் அபாய மேலாண்மை நோக்கங்கள்

·        ஒரு சட்டப்பூர்வக் கடப்பாட்டைப் பின்பற்ற

·        அதிமுக்கிய நலன்களைப் பாதுகாக்க

·        முறையான ஆர்வம் (பணியாளர்களையும் பாதுகாப்பையும் மேலாண்மை செய்ய)

எங்கள் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைப்புகளில் நிகழ்முறைப்படுத்தப்படும் தனிப்பட்ட தரவு

·        தொழில் நடத்துவதற்கு

·        ஓர் ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்துதல்

·        முறையான ஆர்வம் (தொழில்வணிக நிகழ்முறைகளையும் அமைப்புகளையும் மேலாண்மை செய்ய)

 

பிரிவு 4. உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கு, கேட்டர்பில்லரின் சட்டப்பூர்வ அடிப்படைகள் யாவை?

சட்டம் எங்களை அனுமதிக்கும்போது மட்டுமே உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். பெரும்பாலும், உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் பின்வரும் ஒரு அல்லது மேற்பட்ட அடிப்படைக் காரணங்களை நம்பியிருப்போம்:

·        உங்களுடன் நாங்கள் செய்து கொண்டுள்ள ஓர் ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அது அத்தியாவசியமாக இருக்கும் சூழல்களில்.

·        சட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுறை கடப்பாடு ஒன்றைப் பின்பற்ற அது அவசியமாக இருக்கும் சூழல்களில்.

·        எங்களுடைய (அல்லது ஒரு வெளித் தரப்பின்) முறையான ஆர்வங்களும் உங்கள் ஆர்வங்கள் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகளும் அந்த ஆர்வங்களை மீறாதது அவசியமாக இருக்கும் சூழல்களில்.

பின்வரும் சூழ்நிலைகளிலும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம். இவை அரிதாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது:

·        உங்கள் ஆர்வங்களை (அல்லது வேறொருவரின் ஆர்வங்களை) நாங்கள் காக்க வேண்டியிருக்கும் சூழல்களில்.

·        பொதுவான அக்கறை அல்லது அதிகாரபூர்வ நோக்கங்களுக்கு அது தேவையாக உள்ள சூழல்களில்.

·        உங்களுடைய ஒப்புதலை நாங்கள் முன்னதாகப் பெற்றுள்ள சூழல்களில் (இது தன்னார்வமாக அளிக்கப்பட்ட தகவல்களின் நிகழ்முறைப்படுத்தல் தொடர்பாக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும், தேவையான அல்லது கட்டாயமான நிகழ்முறைப்படுத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை).

கீழே சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள வகைப்பாடுகளில் உள்ள தனிப்பட்ட தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கு, முறையான ஆர்வங்களைத்தான் சட்டப்பூர்வ அடிப்படையாக நாங்கள் சார்ந்திருப்போம். மேலும் ஒவ்வொரு நிலையிலும் நாங்கள் சார்ந்திருக்கும் முறையான ஆர்வத்தை நாங்கள் கண்டறிந்துள்ளோம். (தேவைப்படும் இடங்களில் குறிப்பிட்ட வகை தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கான துணை அடிப்படைகளையும் நாங்கள் அடையாளம் காண்கிறோம்.)

பிரிவு 5. கேட்டர்பில்லரில் பயன்படுத்தப்படும் தகவல்களின் சிறப்பு வகைப்பாடுகள் யாவை?

பின்வரும் நோக்கங்களுக்காக, தனிப்பட்ட தகவல்களின் சிறப்பு வகைப்பாடுகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம்:

·        பணி தொடர்பான மற்றும் பிற சட்டங்களைப் பின்பற்ற, விடுப்பு எடுத்த நாட்கள் தொடர்பான தகவல்கள்; இதில் உடல்நலக்குறைவு விடுப்புகள் அல்லது குடும்பம் தொடர்பான விடுமுறைகளும் அடங்கலாம்.

·        பணியிடத்தில் உங்கள் ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்தல், பணிபுரிவதற்கான உங்கள் உடல்தகுதியை மதிப்பாய்வு செய்தல், தகுந்த பணியிட மாற்றங்களை வழங்குதல், நலக்குறைவு விடுப்புகளைக் கண்காணித்தல் மற்றும் மேலாண்மை செய்தல், பலன்களை வழங்குதல் ஆகியவற்றுக்காக உங்கள் உடல்நலம் அல்லது மனநலம் அல்லது ஊன நிலை ஆகியவைப் பற்றிய தகவல்கள்.

·        மீதத் தொகை சேகரிப்பு, தொடர்பு பட்டியல்களைப் பராமரிப்பது, தொழில் தொடர்பான மற்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுதல் ஆகியவற்றுக்கு வழிசெய்ய தொழிற்சங்கங்களில் சேர்ந்திருப்பது தொடர்பான தகவல்கள்.

·        பணி வழங்குதல் மற்றும் பிற சட்டங்களைப் பின்பற்ற இனப்பிரிவு மற்றும்/அல்லது தேசிய இனம் தொடர்பான தகவல்கள்.

·        பயனர்களை அடையாளம் காணுதல், சான்றுறுதி அளித்தல் ஆகியவற்றுக்காகவும் அணுகல் கட்டுப்பாட்டு நோக்கங்களுக்காகவும் பயோமெட்ரிக் தரவுடன் தொடர்புடைய தகவல்கள்.

·        கேட்டர்பில்லருக்குள் ஒரு பதவிக்காகத் தனிநபர்களை மதிப்பாய்வு செய்து தேர்ந்தெடுக்க பணி தொடர்பான பின்னணி சோதனைகள் தொடர்பான தகவல்கள்.

நாங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் (மேலே வரையறுக்கப்பட்டபடி) சிறப்பு வகைப்பாடுகளை நிகழ்முறைப்படுத்தலாம். ஏனென்றால் அவ்வாறு செய்ய எங்களுக்குச் சட்டப்பூர்வ அடிப்படை உள்ளது (மேலே எடுத்துரைக்கப்பட்டபடி), அத்துடன்:

·        சில வரம்புடைய சூழல்களில் உங்களுடைய வெளிப்படையான எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் எங்களுக்கு உள்ளது;

·        பணி வழங்குதல் துறை மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு சட்டம் மற்றும் எங்களுடைய உலகளாவிய தரவு ரகசியத்தன்மை அறிக்கை ஆகியவற்றுடன் இணங்கிய வகையில், கடப்பாடுகளை அல்லது குறிப்பிட்ட சில உரிமைகளை நாங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும்;

·        சம வாய்ப்புகளுக்காக கண்காணித்தல் மற்றும் எங்கள் உலகளாவிய தரவு ரகசியத்தன்மை அறிக்கைக்கு இணங்க, பொது அக்கறையின் அடிப்படையில் தேவைப்படும் சூழல்களில்; அல்லது

·        பொருத்தமான ரகசியக்காப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு, உடல்நலம் சார்ந்து உங்களுடைய பணிநிறைவேற்றத்தை மதிப்பாய்வு செய்யத் தேவை உள்ள சூழல்களில்.

சற்று அரிதாக, சட்டப்படியான கோரல்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும் இடங்களில் அல்லது உங்கள் ஆர்வங்களை (அல்லது வேறொருவரின் ஆர்வங்களை) பாதுகாப்பதற்கு அவசியமாக உள்ள இடங்களில் மற்றும் ஒப்புதலை வழங்க உங்களுக்கு திறன் இல்லாதபோது அல்லது நீங்கள் ஏற்கனவே தகவல்களைப் பொதுவில் வெளியிட்டுள்ள இடங்களில் நாங்கள் இந்த வகை தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்துவோம். முறையான தொழில்வணிக நடவடிக்கைகளின்போது, முறையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் அது போன்ற தகவல்களையும் நாங்கள் நிகழ்முறைப்படுத்தலாம்.

பிரிவு 6. தானியங்கு முடிவெடுத்தல் நிகழ்முறை எப்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

 தனிநபர்களை பாதிக்கும் சட்ட விளைவை உருவாக்கும் அல்லது அதே அளவுக்கு கணிசமான விளைவை ஏற்படுத்தும் தானியங்கு முடிவெடுத்தல் நிகழ்முறையை கேட்டர்பில்லர் தொடர்ந்தும் முறைப்படுத்தப்பட்ட வழிகளிலும் நிகழ்த்துவதில்லை. ஒருவேளை அது போன்ற தானியங்கு முடிவெடுத்தல் செயல்முறையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு கேட்டர்பில்லர் நிறுவனத்துடன் நீங்கள் ஊடாடும் சூழல் ஏற்பட்டால், அந்த தானியங்கு முடிவெடுக்கும் அமைப்பின் விவரங்களை சுருக்கமாகக் கூறும் குறிப்பிட்ட அறிவிப்பை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.

ஐரோப்பிய தரவு பாதுகாப்பு சட்டங்களின்படி (அவையும் பிற சட்டங்களும் ஒழுங்குமுறைகளும் கேட்டர்பில்லருக்குப் பொருந்துகிற மற்றும் கேட்டர்பில்லரால் பின்பற்றப்பட வேண்டிய விதத்திற்கு உட்பட்டு), உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை தானியங்கு முடிவெடுக்கும் அமைப்பு பயன்படுத்துவதை ஆட்சேபிக்கும் அதிகாரம் உங்களுக்கு உண்டு.

பிரிவு 7. கேட்டர்பில்லருக்கு உங்கள் ஒப்புதல் தேவையா?

வரம்புடைய சூழ்நிலைகளில், குறிப்பிட்ட சில மிகவும் முக்கியமான தரவை நிகழ்முறைப்படுத்த எங்களை அனுமதிக்கும் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதலைப் பெற உங்களை நாங்கள் அணுக வாய்ப்புள்ளது. நாங்கள் அப்படிச் செய்தால், நாங்கள் விரும்பும் தகவல்களின் விவரங்களையும், அவை தேவைப்படுவதற்கான காரணங்களையும் உங்களுக்கு வழங்குவோம். அதன் மூலம் நீங்கள் ஒப்புதல் வழங்க விரும்புகிறீர்களா என்பதை கவனமாகப் பரிசீலிக்கலாம்.

நாங்கள் ஒப்புதலைப் பெறக் கோரும் எந்தக் கோரிக்கையையும் நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்ற உங்கள் ஒப்பந்தத்தில் நிபந்தனை எதுவும் இல்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

பிரிவு 8. நீங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை வழங்கத் தவறினால் என்ன நடக்கும்?

கோரப்படும்போது சில தகவல்களை நீங்கள் வழங்கத் தவறினால், உங்களுடன் நாங்கள் செய்து கொண்டுள்ள ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்ற முடியாமல் போகலாம் (உதாரணமாக, உங்களுக்கு பணம் அளித்தல் அல்லது ஒரு பலனை வழங்குதல்), அல்லது எங்களுடைய சட்ட அல்லது ஒழுங்குமுறை கடப்பாடுகளைப் பின்பற்றுவதிலிருந்து நாங்கள் தடுக்கப்படலாம்.

பிரிவு 9. கேட்டர்பில்லர் தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரித்ததன் நோக்கம் மாறினால் என்ன ஆகும்?

தனிப்பட்ட தகவல்களை மற்றொரு காரணத்திற்காகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் நியாயமாகப் பரிசீலித்தால் மற்றும் அந்தக் காரணம் அசல் நோக்கத்துடன் இணங்கியிருந்தால் தவிர, தனிப்பட்ட தகவல்களை அவை சேகரிக்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். தொடர்பற்ற காரணங்களுக்காக, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தால், அதை உங்களுக்குத் தெரிவிப்போம், அவ்வாறு செய்வதற்கு எங்களை அனுமதிக்கும் சட்ட அடிப்படைகளை உங்களுக்கு விவரிப்போம்.

சட்டத்தால் கோரப்படும் அல்லது அனுமதிக்கப்படும் சூழலில், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை உங்களுக்குத் தெரியாமலே அல்லது உங்கள் ஒப்புதல் பெறாமலே நாங்கள் நிகழ்முறைப்படுத்தலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

பிரிவு 10. கேட்டர்பில்லர் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுமா?

உங்கள் தரவை வெளித் தரப்பினருடன் (கீழே வரையறுக்கப்பட்டபடி) நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கலாம். இதில் வெளித் தரப்பு சேவை வழங்குநர்கள், கேட்டர்பில்லர் ஆகியோரும் அடங்குவர்.

ஐரோப்பிய யூனியனுக்கு (“EU”) வெளியேயும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் இடமாற்றலாம். அவ்வாறு செய்தால், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பொறுத்த வரை, இதே அளவு பாதுகாப்பை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.

பிரிவு 11. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை எந்தெந்த வெளித் தரப்பினர் நிகழ்முறைப்படுத்தலாம்?

“வெளித் தரப்பினர்” என்பதில், வெளித் தரப்பு சேவை வழங்குநர்கள் (இதில் ஒப்பந்ததாரர்கள், தேர்வு செய்யப்பட்ட ஏஜெண்ட்கள், காப்பீடு வழங்குபவர்கள், காப்பீட்டுத் தரகர்கள் ஆகியோர் உட்பட), கேட்டர்பில்லரின் மற்ற அமைப்புகள் ஆகியோரும் அடங்குவர். எடுத்துக்காட்டுகளில் இவையும் அடங்கும்:

·        விற்பனையாளர்கள், சேவை வழங்குநர்கள், மற்றும் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பு சேவைகளை வழங்குதல் போன்ற எங்கள் தொழிலுக்குத் துணைபுரியும் பிற கூட்டாளர்கள்;

·        சட்ட அமலாக்கம் அல்லது பிற அரசாங்க அமைப்புகள்;

·        துணைநிறுவனங்கள், கூட்டுநிறுவனங்கள், கேட்டர்பில்லரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் பிற நிறுவனங்கள்;

·        கேட்டர்பில்லரின் சார்பாகத் தனிப்பட்ட தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்தும் பிற வெளித் தரப்பு சேவை வழங்குநர்கள்;

·        கேட்டர்பில்லர் தனது தொழில்வணிகத்தின் ஒரு பகுதியை விற்கும் பட்சத்தில் (அல்லது விற்பனை செய்வது பற்றிப் பரிசீலித்தால்) ஒரு கொள்முதல் செய்யும் நிறுவனம் (அல்லது கொள்முதல் செய்ய ஆர்வம் காட்டும் நிறுவனம்).

பிரிவு 12. கேட்டர்பில்லர் நிறுவனத்திற்கு உள்ளேயே கேட்டர்பில்லர் எப்போது உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும்?

எங்களுடைய வழக்கமான தொழில்வணிக மற்றும் அறிக்கையிடுதல் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, தொழில்வணிக மறு ஒழுங்கமைப்பு அல்லது குழு மறுகட்டமைப்பு செயல்பாடுகளின்போது, முறைமை பராமரிப்பு ஆதரவுக்காகவும் தரவை வழங்குவதற்கும் பிற நியாயமான தொழில்வணிகக் காரணங்களுக்காகவும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை கேட்டர்பில்லருக்கு உள்ளேயே நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம். எடுத்துக்காட்டுகளில் இவையும் அடங்கும்:

·        ஊழியர் ஊதியப் பட்டியல்;

·        நன்மைத் தொகைகளை வழங்குதல், மேலாண்மை செய்தல் (ஓய்வூதியங்கள் உட்பட);

·        பணி சார்ந்த ஆரோக்கியம் அல்லது பணிக்கான உங்கள் தகுதி மற்றும் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான மருத்துவ மதிப்பாய்வுகள் (எ.கா., பணியிட மதிப்பாய்வுகள்);

·        காப்பீட்டுக் கோரல்கள் மற்றும் அறிவிப்புகள்;

·        பணியமர்த்தல் மதிப்பாய்வுகளை வழங்குதல் மற்றும் நிர்வகித்தல், பயிற்சி மற்றும் தொழில்முறை மேம்பாடு;

·        சந்தாக்கள் மற்றும் அங்கத்துவங்கள் போன்ற நூலக மற்றும் ஆராய்ச்சி சேவைகள்;

·        கட்டிடப் பாதுகாப்பு அணுகல் மற்றும் பராமரிப்பு;

·        பயண வழங்குநர்கள்;

·        எங்கள் தொழில்வணிகத் தொடர்ச்சி அவசரகால அறிவிப்பு அமைப்பு போன்ற தொலைத் தொடர்பு மற்றும் செய்தி அனுப்புதல் சேவைகள்;

·        காகித நகல் காப்பகப்படுத்தல்;

·        தகவல் தொழில்நுட்பச் சேவைகள்.

பிரிவு 13. ஏன் கேட்டர்பில்லர் வெளித் தரப்பினருடன் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது?

பின்வரும் காரணங்களுக்காக உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை வெளித் தரப்பினருடன் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம்:

·        ஒழுங்குமுறை அல்லது மேற்பார்வை அமைப்பு, காவல்துறை அல்லது தகுதியுள்ள ஓர் அதிகார வரம்பின் நீதிமன்றத்தால், அது போன்ற வெளிப்படுத்தல் தேவைப்படும்போது, சட்ட அல்லது ஒழுங்குமுறை கடப்பாடுகளைப் பின்பற்ற;

·        ஒப்பந்தம், தொடர்ந்து வரும் பணி உறவு மற்றும் உங்களுடனான அல்லது உங்களுக்கான ஏதேனும் தொடர்புடைய நன்மைத் தொகைகள்;

·        தணிக்கை செய்தல், காப்பீடு செய்தல், எங்கள் தொழில்வணிக செயல்பாடுகள் மற்றும் கோரல்களைக் கையாளுதல் தொடர்பாக ஆலோசனை பெறுதல் ஆகிய நோக்கங்களுக்காக;

·        அவ்வாறு செய்வதற்கு எங்களுக்கு மற்றொரு நியாயமான ஆர்வம் இருக்கும் சூழலில்.

பிரிவு 14. EU-க்கு வெளியே தனிப்பட்ட தகவல்களை எப்போது கேட்டர்பில்லர் இடமாற்றும்?

உங்களைப் பற்றி நாங்கள் சேகரிக்கும் தனிப்பட்ட தகவல்கள், ஐரோப்பிய பொருளாதார பகுதிக்கு (“EEA”) வெளியே உள்ள ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இடமாற்றப்படலாம், சேமித்து வைக்கப்படலாம். EEA-க்கு வெளியே உள்ள, கேட்டர்பில்லருக்காக அல்லது எங்களுடைய வெளித் தரப்பு சேவை வழங்குநர்களுக்காகப் பணியாற்றும் பணியாளர்களாலும் இது நிகழ்முறைப்படுத்தப்படலாம். அது போன்ற சூழல்களில், GDPR-இன் கீழ் கோரப்பட்டபடி மற்றும் இந்த ஆவணத்தில் விவரிக்கப்பட்டபடி போதுமான அளவு தரவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக நாங்கள் முறையான நடவடிக்கைகளை எடுப்போம். போதுமான அளவுக்கு தரவு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை எங்களால் உறுதிசெய்ய முடியவில்லை என்றால், நீங்கள் முன்னதாகவே ஒப்புதல் அளித்திருந்தால் மட்டுமே உங்கள் தனிப்பட்ட தரவு EEA-க்கு வெளியே இடமாற்றப்படும்.

பிரிவு 15. தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்க என்னென்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உள்ளன?

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்க முறையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் தற்செயலாகத் தொலைக்கப்படுவது, பயன்படுத்தப்படுவது அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத வழியில் அணுகப்படுவது, மாற்றப்படுவது அல்லது வெளிப்படுத்தப்படுவது ஆகியவற்றில் இருந்து தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் உட்பட, அபாயத்தைத் தவிர்க்க போதுமான அளவு பாதுகாப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகளின் விவரங்களைக் கோரிக்கையின் மூலம் பெறலாம். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்வதற்கான தொழில்வணிகத் தேவை இருக்கும் பணியாளர்கள், ஏஜெண்ட்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் பிற வெளித் தரப்பினருக்கு மட்டுமே உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் அணுகலைக் கட்டுப்படுத்தி வழங்குவோம்.

ஏதேனும் தரவு பாதுகாப்பு மீறல் தொடர்பான சந்தேகம் இருந்தால் அதைக் கையாள செயல்முறைகளை வைத்திருக்கிறோம், சந்தேகத்திற்குரிய பாதுகாப்பு மீறலைத் தெரிவிக்க வேண்டிய சட்டத் தேவை இருந்தால் அதைப் பற்றி உங்களுக்கும் பொருந்தும் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்துக்கும் தெரிவிப்போம்.

பிரிவு 16. தனிப்பட்ட தகவல்களை கேட்டர்பில்லர் எவ்வளவு நாட்களுக்கு வைத்திருக்கும்?

தனிப்பட்ட தகவல்களை அவை சேகரிக்கப்பட்ட நோக்கங்களை நிறைவேற்றத் தேவையான கால அளவுக்கு மட்டுமே நாங்கள் வைத்திருப்போம். இதில் எந்த சட்ட, ஒழுங்குமுறை, கணக்குப்பதிவு அல்லது அறிக்கையிடுதல் தேவைகளை நிறைவேற்றும் நோக்கங்களும் அடங்கும். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் பல்வேறு கூறுகளுக்கான தக்கவைப்பு காலங்களைப் பற்றிய விவரங்கள், எங்களுடைய தரவு தக்கவைப்புக் கொள்கையில் உள்ளன. இது மனிதவளத் துறையிடம் கிடைக்கும். தனிப்பட்ட தகவல்களுக்குப் பொருத்தமான தக்கவைப்பு காலத்தைத் தீர்மானிக்க, தனிப்பட்ட தகவல்களில் அளவு, இயல்பு மற்றும் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றையும் அதிகாரமளிக்கப்படாத பயன்பாட்டால் அல்லது உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை வெளிப்படுத்துவதால் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள அபாயம், உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் நிகழ்முறைப்படுத்தும் நோக்கங்கள், வேறு வழிகளில் அந்த நோக்கங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியுமா என்பது, பொருந்தும் சட்டத் தேவைகள் ஆகியவற்றைப் பரிசீலிப்போம்.

நீங்கள் இதற்குப் பிறகும் கேட்டர்பில்லரில் ஒரு பணியாளராக, ஊழியராக அல்லது ஒப்பந்ததாரராக இல்லாத நிலையிலும், எங்கள் தரவு தக்கவைப்புக் கொள்கைக்கு இணங்க, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் தொடர்ந்து வைத்திருப்போம், பாதுகாப்பாக அழிப்போம்.

பிரிவு 17. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களில் மாற்றம் ஏறபட்டால் அதை கேட்டர்பில்லரிடம் தெரிவிப்பதில் உங்களுக்கு உள்ள கடமை என்ன?

உங்களைப் பற்றி எங்களிடம் உள்ள தனிப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமாகவும் சமீபத்தியவையாகவும் இருப்பது முக்கியம். எங்களிடம் உள்ள உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களில் ஏதேனும் தேவையான மாற்றங்களைப் பற்றி எங்களுக்குத் தெரிவிப்பதற்கான முறையான செயல்முறையை அறிந்து கொள்ள, உங்கள் மனிதவளத் துறை பிரதிநிதியைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

பிரிவு 18. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் தொடர்பாக உங்களுக்கு உள்ள உரிமைகள் யாவை?

குறிப்பிட்ட சில சூழ்நிலைகளில், சட்டப்படி பின்வருவனவற்றைச் செய்ய உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது:

·        உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கு அணுகலைக் கோருதல் (பொதுவாக “தரவுக் கருப்பொருள் அணுகல் கோரிக்கை (data subject access request)” என்று அறியப்படுகிறது). இது, உங்களைப் பற்றி எங்களிடம் உள்ள தனிப்பட்ட தகவல்களின் ஒரு நகலை நீங்கள் பெறவும் அதை நாங்கள் சட்டப்பூர்வமாக நிகழ்முறைப்படுத்துகிறோமா என்று சோதிக்கவும் அனுமதிக்கும்.

·        உங்களைப் பற்றி நாங்கள் வைத்துள்ள தனிப்பட்ட தகவல்களில் திருத்தம் கோருதல். இது உங்களைப் பற்றி எங்களிடம் உள்ள எந்த முழுமையற்ற அல்லது துல்லியமற்ற தகவல்களையும் நீங்கள் திருத்த உதவும்.

·        உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை அழிப்பதற்குக் கோருதல். இது நாங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களைத் தொடர்ந்து வைத்திருப்பதற்கு எங்களிடம் எந்த நல்ல காரணமும் இல்லை எனும்போது, நீங்கள் அதை நீக்குமாறு அல்லது அகற்றுமாறு கோர உதவுகிறது. நிகழ்முறைப்படுத்தலுக்கு ஆட்சேபிக்க உங்களுக்கு உள்ள உரிமையை நீங்கள் பயன்படுத்தியுள்ள நிலையிலும் எங்களிடமுள்ள உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நீக்க அல்லது அகற்றக் கோருவதற்கும் உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது (கீழே காணவும்).

·        எங்களுடைய (அல்லது வெளித் தரப்பினருடைய) ஒரு நியாயமான காரணத்தை நாங்கள் சார்ந்திருக்கும்போது, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் நிகழ்முறைப்படுத்தலுக்கு ஆட்சேபணை தெரிவித்தல் மற்றும் உங்களுடைய குறிப்பிட்ட சூழலில் ஏதேனும் ஒரு காரணத்தால் இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் நிகழ்முறைப்படுத்துவதை நீங்கள் ஆட்சேபிக்க நேர்கிறது. நேரடி சந்தைப்படுத்தல் நோக்கங்களுக்காக உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் நிகழ்முரைப்படுத்தும்போதும் அதை ஆட்சேபிக்கும் உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது.

·        உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் நிகழ்முறைப்படுத்தலில் கட்டுப்பாட்டைக் கோருதல். இது உங்களைப் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவல்களின் நிகழ்முரைப்படுத்தலைக் இடைநிறுத்தி வைக்க கோருவதற்கு உங்களை அனுமதிக்கும்; எடுத்துக்காட்டாக, நாங்கள் அதன் துல்லியத்தை நிறுவுமாறு அல்லது அதை நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கான காரணத்தை நீங்கள் கேட்டல்.

·        உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை மற்றொரு தரப்புக்கு இடமாற்றுவதற்கு கோருதல்.

·        உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் நிகழ்முறைப்படுத்துவது தொடர்பாக பொருந்தும் மேற்பார்வை அமைப்பிடம் புகார் தருதல்.

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை மீள்பார்வையிட, மதிப்பாய்வு செய்ய, சரிபார்க்க, திருத்த அல்லது நீக்குவதற்கு கோர நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கு ஆட்சேபிக்க அல்லது அதைக் குறைக்க விரும்பினால், அல்லது உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் நகலை மற்றொரு தரப்பினருக்கு இடமாற்றம் செய்யக் கோர விரும்பினால், முறையான செயல்முறையை அறிய, உங்கள் உள்ளூர், வட்டார அல்லது பெருநிறுவன மனிதவளத் துறை பிரதிநிதியை, அல்லது dataprivacy@cat.com என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை அணுகுவதற்கு (அல்லது வேறு எந்த உரிமைகளையும் செயல்படுத்துவதற்கு) நீங்கள் கட்டணம் எதுவும் தர வேண்டியதில்லை. ஆனாலும், உங்களுடைய அணுகலுக்கான கோரிக்கை, எந்த முகாந்திரமும் இல்லாதது அல்லது மிகையானது என்றால், நாங்கள் அதற்கு நியாயமான கட்டணத்தை வசூலிக்கலாம். இதற்கு மாற்றாக, இது போன்ற சூழல்களில் உங்கள் கோரிக்கைக்கு இணங்கி நடக்க நாங்கள் மறுக்கலாம்.

பிரிவு 19. கேட்டர்பில்லருக்கு உங்களிடம் என்ன தேவைப்படலாம்?

உங்கள் அடையாளத்தை உறுதிசெய்ய எங்களுக்கு உதவவும் தனிப்பட்ட தகவல்களை அணுகுவதற்கான உங்கள் உரிமையை உறுதிசெய்யவும் (அல்லது உங்களுடைய உரிமைகளில் எதையேனும் பயன்படுத்த), குறிப்பிட்ட சில தகவல்களை நாங்கள் உங்களிடம் கோர வேண்டியிருக்கலாம். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பெறுவதற்கு எந்த உரிமையும் இல்லாத யாருக்கும் அவை வெளியிடப்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய இது தகுந்த கூடுதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக இருக்கும்.

பிரிவு 20. ஒப்புதலைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான உங்கள் உரிமை என்றால் என்ன?

ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக, உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை சேகரித்தல், நிகழ்முறைப்படுத்துதல் மற்றும் இடமாற்றம் ஆகியவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள வரம்புள்ள சூழல்களில், எந்த நேரத்திலும் அந்தக் குறிப்பிட்ட நிகழ்முறைப்படுத்தலுக்கான உங்கள் ஒப்புதலைத் திரும்பப் பெற உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது. உங்கள் ஒப்புதலைத் திரும்பப் பெற, உங்கள் உள்ளூர், வட்டார அல்லது பெருநிறுவன மனிதவளத் துறை பிரதிநிதியைத் தொடர்பு கொள்ளவும். உங்கள் ஒப்புதலை நீங்கள் திரும்பப் பெற்றுவிட்டதாக எங்களுக்கு அறிவிப்பு வந்தவுடன், அதன் பிறகு நீங்கள் அசலாக ஒப்புக்கொண்ட நோக்கத்திற்காக அல்லது நோக்கங்களுக்காக உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் நிகழ்முறைப்படுத்த மாட்டோம். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை நாங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்முறைப்படுத்துவதற்கு வேறு ஏதேனும் சட்டப்பூர்வ காரணங்கள் எங்களுக்கு இருந்தால் தவிர, அதை நாங்கள் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்துவோம்.

 

 

பிரிவு 21. இந்த ஆவணத்தில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் என்ன ஆகும்?

இந்த உலகளாவிய ரகசியத்தன்மை அறிவிப்பு மற்றும் இந்தப் பிற்சேர்க்கையை எந்த நேரத்திலும் புதுப்பிக்க எங்களுக்கு உரிமை உள்ளது, ஏதேனும் கணிசமான மாற்றங்களை நாங்கள் செய்யும்போது உங்களுக்குப் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களை வழங்குவோம். உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் நிகழ்முறைப்படுத்தப்படுவதைப் பற்றியும் உங்களுக்கு அவ்வப்போது பிற வழிகளில் தெரியப்படுத்துவோம்.

[பிற்சேர்க்கை 2-இன் முடிவு. மனிதவளத் துறை தரவுக் கருப்பொருட்கள் EEA]

 

 

அட்டவணை A. கேட்டர்பில்லர் தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள்

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar (U.K.) Limited

Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Anchor Coupling Inc.

5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States

United States

 

Asia Power Systems (Tianjin) Ltd.

No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

AsiaTrak (Tianjin) Ltd.

169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

Banco Caterpillar S.A.

Rua Henri Dunant, 1383, Edificio Golden Tower - 17 Andar, Sao Paulo Sao Paulo 04709-111, Brazil

Brazil

 

Bucyrus (Huainan) Machinery Co., Ltd. (CGM HK 60%)

Huainan Economical & Technical Development Zone, Huainan, Peoples Republic of China

China

 

Bucyrus International (Chile) Limitada

Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile

Chile

 

Bucyrus International (Peru) S.A.

Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru

Peru

 

Cat Rental Kyushu Ltd.

6-1, Harisurihigashi 3-chome, Chikushino-shi Fukuoka-ken 818-0025, Japan

Japan

 

Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited

Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa

South Africa

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd.

1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China)

China

 

Caterpillar (China) Investment Co., Ltd.

Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd.

No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Newberry)

284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States

United States

 

Caterpillar (NI) Limited

Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland

Northern Ireland

 

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd.

A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd.

No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd.

Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand

Thailand

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar (Tongzhou) Co., Ltd.

No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Wujiang) Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Zhengzhou) Ltd.

Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Asia Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Belgium S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B-6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda.

Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Brasil Ltda.

Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Castings Kiel GmbH

Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany

Germany

 

Caterpillar Centro de Formacion, S.L.

Camino de Caterpillar, 2

Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain

Spain

 

Caterpillar Commercial Northern Europe Limited

Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Commercial S.A.R.L.

84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France

France

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar Commercial Services S.A.R.L.

40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France

France

 

Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A.

Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium

Belgium

 

Caterpillar East Japan Ltd.

32-2, Honcho 1 Chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Caterpillar Emissions Solutions Inc.

2600 Camino Entrada, Santa Fe, New Mexico 87507, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.

11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Energy Solutions GmbH

Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany

Germany

தரவுப் பாதுகாப்பு அலுவலர்: Beatrice Brauchler (DPO)

Caterpillar Energy Solutions Inc.

1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions, S.A.

Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain

Spain

 

Caterpillar Energy Systems Technology ( Beijing) Co., Ltd.
Formerly known as MWM (Beijing) Co., Ltd.

CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Finance France S.A.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France

France

 

Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

SBS Tower 14F, 4-10-1 Yoka, Setagaya-ku, Tokyo  158-0097, Japan

Japan

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar Financial Commercial Account Corporation

2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001

United States

 

Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C.

Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain

Spain

 

Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership

69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan)

Kazakhstan

 

Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd.

Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China

China

 

Caterpillar Financial New Zealand Limited

Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand

New Zealand

 

Caterpillar Financial Nordic Services AB

PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Financial Renting S.A.

Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain

Spain

 

Caterpillar Financial SARL

Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited

Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates

United Arab Emirates

 

Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c.

Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Ireland

 

Caterpillar Financial Services (UK) Limited

Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Financial Services Argentina S.A.

Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina

Argentina

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd.

14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L.

Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Financial Services Corporation

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States

United States

 

Caterpillar Financial Services CR, s.r.o.

Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic

Czech Republic

 

Caterpillar Financial Services GmbH

Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany

Germany

 

Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee

3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada

Canada

 

Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd.

No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia

Malaysia

 

Caterpillar Financial Services Netherlands B.V.

Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands

Netherlands

 

Caterpillar Financial Services Norway AS

Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway

Norway

 

Caterpillar Financial Services Philippines Inc.

#13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines

Philippines

 

Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.

51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland

Poland

 

Caterpillar Financial Ukraine LLC

34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine

Ukraine

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar Fluid Systems S.r.l.

Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy

Italy

 

Caterpillar Forest Products Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar France S.A.S.

40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France

France

 

Caterpillar Global Mining America LLC

2045 West Pike Street, Houston Pennsylvania 15324-1010 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Colombia S.A.S.

Cra. 7 No. 71-52, Torre b, Piso 9, Bogota, Colombia

Colombia

 

Caterpillar Global Mining Equipamentos De Mineracao do Brasil Ltda.

Rua Maria Luiza Santiago, 200 21º andar, Belo Horizonte   30360740, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Global Mining Europe GmbH

Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany

Germany

தரவுப் பாதுகாப்பு அலுவலர்: Claudia Panse (DPO)

 

Caterpillar Global Mining Field Services LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek, Wisconsin 53154,United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Highwall Miners LLC

351 Ragland Road, Beckley West Virginia 25801, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining HMS GmbH

Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany

Germany

தரவுப் பாதுகாப்பு அலுவலர்: Sven Staudinger (DPO)

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar Global Mining LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek  Wisconsin 53154, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Mexico LLC

10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States

United States

 

Caterpillar Group Services S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd.

2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary

Hungary

 

Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l.

Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy

Italy

 

Caterpillar Insurance Co. Ltd.

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States

United States

 

 

Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Services del Peru S.A.

Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru

Peru

 

Caterpillar Japan LLC

SBS Tower, 10-1 Yoga 4-Chome Setagaya-ku, Tokyo Tokyo 158-8530, Japan

Japan

 

Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L.

Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile

Chile

 

Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L.

Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Leasing (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand

Thailand

 

Caterpillar Leasing Chile, S.A.

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd.

500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Logistics (UK) Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Logistics Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Cateprillar Luxembourg S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Marine Power UK Limited

22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd.

333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China

China

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar Maroc SARL

Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco

Morocco

 

Caterpillar Materiels Routiers SAS

21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France

France

 

Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada

Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd.

Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China

China

தரவுப் பாதுகாப்பு அலுவலர்: Regine Oppelland

Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG

Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany

Germany

தரவுப் பாதுகாப்பு அலுவலர்: Regine Oppelland

Caterpillar Motoren Henstedt Ulzburg GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany

Germany

தரவுப் பாதுகாப்பு அலுவலர்: Regine Oppelland

Caterpillar Motoren Rostock GmbH

Werftallee 3, Rostock 18119, Germany

Germany

தரவுப் பாதுகாப்பு அலுவலர்: Regine Oppelland

Caterpillar of Canada Corporation

3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada

Canada

 

Caterpillar Operator Training Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Panama Services S.A.

Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar Paving Products Inc.

9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States

United States

 

Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Poland Sp. z o.o.

U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland

Poland

 

Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.

Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Propulsao Maritima do Brasil Ltda

Av. Marechal Camara 160, CONJ 1607, Rio de Janeiro  20.020-080 Centro, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Propulsion AB

Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Propulsion LQ Pte Ltd

85 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Production AB

Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion Pte Ltd

No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd

87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd.

Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China

China

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd.

Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Remanufacturing Services Radom Poland Sp. z o.o.

ul Kozienicka 97, 26-600, Radom  26-610, Poland

Poland

 

Caterpillar Renting France S.A.S.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France

France

 

Caterpillar SARL

Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Services Germany GmbH

Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany

Germany

 

Caterpillar Servicios Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Servizi Italia Srl

Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Shrewsbury Limited

Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Skinningrove Limited

Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Solution Engineering Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd.

Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa

South Africa

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar Special Services Belgium S.P.R.L.

Avenue Des Etats Unis 1, Gosselies  6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Tianjin Ltd.

No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Tohoku Ltd.

1-8, Kamisugi 2-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken  9800011, Japan

Japan

 

Caterpillar Transmissions France S.A.R.L.

445 Boulevard de l'Europe, Artoipole, Monchy-le-Preux  62118, France

France

 

Caterpillar Tunneling Canada Holding Ltd.

3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada

Canada

 

Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd.

No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Used Equipment Services Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar West Japan Ltd.

1-23, Shimoi-cho, Ibaraki-shi, Osaka-fu 5670066, Japan

Japan

 

Caterpillar Work Tools B.V.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

Netherlands

 

Caterpillar Work Tools, Inc.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

United States

 

Caterpillar Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Centre de Distribution de Wallonie SPRL (Cediwal SPRL)

Rue L. Bleriot 9, Gosselies Hainaut 6041, Belgium

Belgium

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

ECM S.p.A.

Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29

Frazione Cantagrillo

Italy

 

EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG

Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany

Germany

 

Leading Edge Hydraulic Systems Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, National Hi-tech Industry Development Zone, Wuxi Jiangsu Province 214028, Peoples Republic of China

China

 

Mec-Track S.r.l.

Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy

Italy

 

Motoren Steffens GmbH

Geefacker 63, Kleve 47533, Germany

Germany

 

MWM Austria GmbH

Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria

Austria

 

MWM Benelux B.V.

Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands

Netherlands

 

MWM Energy Hungaria Kft.

Ezred u. 1-3. H-1044, Budapest, Hungary

Hungary

 

MWM France S.A.S.

99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)

France

 

P. T. Solar Services Indonesia

Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia

Indonesia

 

Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore

Singapore

 

Perkins Engines Company Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Perkins Engines, Inc.

11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States

United States

 

Perkins Motores do Brasil Ltda.

Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil

Brazil

 

Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd.

No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Perkins Shibaura Engines (Wuxi) Co., Ltd.

No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China

China

 

Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios Ltda.

Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2, Jardim Padre Anchieta, Diadema Sao Paulo 09951-270, Brazil

Brazil

 

Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda.

City of Sete Lagoas, State of Minas Gerais
at Street Padre Tercisio Gonclaves
s/n, Cida Deus 35.703-387 (Brazil)

Brazil

 

PT Caterpillar Finance Indonesia

Jl. Raya Naragong KM., 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

PT. Bucyrus Indonesia

Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia

Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia Batam

Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia

Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Pyroban (Suzhou) Safety Systems Co., Ltd.

Area B2 Section A, Weiting Industry Zone, No. 9 Weixin Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Peoples Republic of China

China

 

Pyroban Benelux B.V.

24-26 3341 Lt Postbus, AE Hendrik Ido Ambacht P Iva, NL 008884924B01, Netherlands

Netherlands

 

Pyroban Group Limited

Endeavor Works, Dolphin Road, Shoreham-By-Sea, West Sussex  BN43 6QG, England & Wales

United Kingdom

 

SCM Singapore Holdings Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore

Singapore

 

Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd.

Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China

China

 

Solar Turbines (Thailand) Ltd.

No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand

Thailand

 

Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee

2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada

Canada

 

Solar Turbines Central Asia Limited Liability Partnership

38 Tulebaev Street, Almaty  050004, Kazakhstan

Republic of Kazakhstan

 

Solar Turbines EAME s.r.o.

Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic

Czech Republic

 

Solar Turbines Egypt Limited Liability Company

44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt

Egypt

 

Solar Turbines Europe S.A.

Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Solar Turbines Incorporated

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines International Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd

Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia

Malaysia

 

Solar Turbines Middle East Limited

PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE

United Arab Emirates

 

Solar Turbines Services Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Services Nigeria Limited

Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria

Nigeria

 

Solar Turbines Services of Argentina S.R.L.

Maipu 1210, Buenos Aires Argentina

Argentina

 

Solar Turbines Switzerland Sagl - formerly known as Turbomach S.A.

Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland

Switzerland

 

Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited

48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago

Trinidad & Tobago

 

Solar Turbines West-Africa SARL

Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon

Gabon

 

Tangshan DBT Machinery Co., Ltd.

No. 2 Gangyao Road, Tangshan  63027, Peoples Republic of China

China

 

Tokyo Rental Ltd.

32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Turbinas Solar de Columbia S.A.

Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia

Colombia

 

Turbinas Solar de Venezuela, C.A.

Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela

Venezuela

 

Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited

Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey

Turkey

 

Turbomach France S.A.R.L.

11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France

France

 

Turbomach GmbH

Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany

Germany

 

Turbomach Netherlands B.V.

Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands

Netherlands

 

Turbomach Pakistan (Private) Limited

32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan

Pakistan

 

Turbomach S.A. Unipersonal

via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland

Spain

 

Turbomach S.r.L.

via Battistini 21A,Parma 43100 Italy

Italy

 

Turbomach Sp.Zo.o.

ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland

Poland

 

Turner Powertrain Systems Limited

Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales

United Kingdom

 

Kemper Valve & Fittings Corp.

3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)

United States

 

பெயர்

Legal Entity Name

முகவரி அல்லது வேறு தொடர்புத் தகவல்கள்

Legal Entity Address

நாடு

Country Name

 

தொடர்பு Contact

Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC - may not have employees

100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Equipment LLC

3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States

United States

 

Caterpillar Financial Dealer Funding LLC

2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States

United States