Caterpillars globala meddelande om dataintegritet

UTNYTTJA DINA RÄTTIGHETER SOM INDIVID INOM EU

中文  |  日本語  |  Español  |  Français  |  Deutsch  |  Italiano  |  Русский  |  Português  |  Polski  
Nederlands  |  Čeština  |  Magyar  |  Svenska  |  Bahasa  |  العربية  |  தமிழ்  |  Türk  |  한글

Caterpillars globala meddelande om dataintegritet

Träder i effekt den: [maj 25 2018]

 

Detta integritetsmeddelande beskriver hur Caterpillar samlar in, lagrar, använder och överför personuppgifter. Detta integritetsmeddelande speglar de värderingar och principer som uttrycks i våra värderingar om hur vi agerar (Caterpillars globala uppförandekod).

Avsnitt 1. Vad omfattas av detta dokument?

Detta integritetsmeddelande gäller Caterpillars filialer, dotterbolag och andra enheter som kontrolleras av Caterpillar Inc. och som identifieras i Tabell A (Lista på personuppgiftsansvariga hos Caterpillar) (kallas gemensamt för ”Caterpillar”). Detta integritetsmeddelande gäller endast när Caterpillar samlar in eller på andra sätt hanterar personuppgifter för Caterpillars syften (dvs. när Caterpillar (antingen ensamt eller tillsammans med andra enheter) är personuppgiftsansvariga och därför avgör syftet för vilka eventuella personuppgifter som hanteras och på vilket sätt). Detta integritetsmeddelande gäller inte när Caterpillar samlar in eller på annat sätt hanterar personuppgifter åt något annat företag som exempelvis Caterpillars återförsäljare, leverantörer och kunder.

Den enhet hos Caterpillar som är ”personuppgiftsansvarig” är den enhet som du har ett förhållande med, exempelvis: som kund (t.ex. det Caterpillarföretag som anges på din faktura eller annat avtal med Caterpillar), en anställd (t.ex. det Caterpillarföretag som du har försökt ha eller ingått i en relation med) eller en leverantör (t.ex. det Caterpillarföretag som du försökt ha eller haft ett leverantörsförhållande med). Caterpillar vill uppmuntra till regelbunden genomgång av detta integritetsmeddelande för att vara medveten om de förändringar som görs i det.

För din bekvämlighet är flera avsnitt i detta integritetsmeddelande organiserat efter den kategori av personer som uppgifterna gäller och som identifieras nedan. Observera att i vissa situationer kanske du inte passar in helt och hållet i en kategori (till exempel kanske mer än en kategori gäller för dig eller så kanske du inte är kund hos Caterpillar men kundavsnittet kanske ändå passar bäst). Läs all text som är lämplig för det förhållande du har med Caterpillar. Detta integritetsmeddelande täcker personuppgifter för personer som är:

·         Arbetssökande eller anställda hos Caterpillar (det vill säga anställda, personal och medarbetare) eller annan person som är anställd eller tidigare varit anställd för att utföra arbete för Caterpillar, inklusive visstidsanställda (kallas alla för ”anställda”).

·         De som är förknippade med Caterpillars kunder, inklusive återförsäljare, återförsäljares kunder, leverantörer, leverantörers kunder, direktförsäljningskunder, säljrepresentanter och andra återförsäljare (kallas alla för ”kunder”) och

·         De som är förknippade med leverantörer för Caterpillar såsom leverantörers anställda (visstidsanställda, fast anställda, personal och entreprenörer osv.) (kallas tillsammans för ”leverantörer”).

I detta integritetsmeddelande innebär termen ”hantering” alla aktiviteter som utförs i relation till personuppgifter som till exempel insamling, lagring, ändring, överföring eller annan användning. Dessutom gäller detta integritetsmeddelande inte någon annan information (icke-personuppgifter) som Caterpillar kan samla in och på annat sätt hantera. För mer information om andra uppgifter som Caterpillar kan samla in eller på annat sätt hantera, var god se Caterpillars datastyrningsmeddelande.

Utöver detta integritetsmeddelande kan vissa system, applikationer och processer hos Caterpillar innehålla egna integritetsmeddelanden som ger ytterligare information om vilka specifika personuppgifter som samlas in och hur de lagras, används och överförs.

Inom vissa juridiska områden kan insamling, användning eller delning av specifika personuppgiftskategorier vara förbjuden eller begränsad och därmed kan detta integritetsmeddelande som beskriver vår hantering begränsas av sådana lagar och/eller ytterligare förtydligas i landspecifika bilagor som gäller för dig och som medföljer som bilaga till detta integritetsmeddelande. Om dessa bilagor och detta integritetsmeddelande står i konflikt med varandra, gäller bilagorna i första hand.

 

Avsnitt 2. Vad är personuppgifter?

För detta integritetsmeddelandes syften avser personuppgifter all information om en specifik person eller som identifierar eller kan identifiera en specifik person. Med andra ord är det någon form av information som kan kopplas till dig som individ. Vissa juridiska områden kan förbjuda eller begränsa insamling av vissa kategorier av personuppgifter. Enligt gällande lag och alla bilagda bilagor omfattar exempel på personuppgifter som vi kan samla in, men är inte begränsat till:

·         Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer, kontaktuppgifter i nödsituationer)

·         Personnummer, organisationsnummer eller annat nationellt identifikationsnummer

·         Identifikations- och verifieringsuppgifter (t.ex. fotografier, körkort, pass eller annan form av identitetshandlingar)

·         Informationssäkerhetsuppgifter (t.ex. kommunikation som skapats, lagrats eller skickats av en person som använder Caterpillars informationsteknologi eller kommunikationsutrustning)

·         Uppgifter för att fylla i saker som, men ej begränsat till, korrespondens, kontrakt, inköpsordrar, betalningar och fordringar samt

·         Annan information som krävs för att följa gällande lagar, inklusive giltiga husrannsakningsordrar, stämningsansökningar eller domstolsbeslut.

Olika kategorier av personer kan bli föremål för ytterligare insamling av personuppgifter som omfattar, men inte begränsas till:

Kunder:

·         Företagskontaktinformation (t.ex. företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress);

·         Kontaktinformation till individuell representant: (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress);

·         Faktureringsinformation (t.ex. bankkontouppgifter, fakturor, kvitton)

·         Information om hantering av klientförhållande (t.ex. information som är nödvändig för att upprätta en kundprofil eller för att underlätta för automatiserad marknadsföring)

·         Reparationsinformation (t.ex. reparationsbehov eller reparationsstatus)

·         Garantiinformation (t.ex. köphistorik, förlängda garantier) och

·         Information om kundnöjdhet.

Caterpillar kan få utrustningsrelaterad information som är personligt identifierbar av en annan part t.ex. ägaren av utrustningen, men i de flesta fall kommer Caterpillar inte att vara personuppgiftsansvarig för denna information.

Anställda:

·         Bakgrundsinformation (t.ex. födelsedatum, civilstånd, information om barn i hushållet, etnisk bakgrund eller nationalitet)

·         Medborgarskapsuppgifter (t.ex. arbetstillståndsstatus)

·         Bankkontoinformation

·         Referensinformation (t.ex. referensrekommendationsbrev eller rapporter från tidigare arbetsgivare eller kollegor)

·         Bakgrundskontrolluppgifter (t.ex. uppgifter från kreditupplysning eller straffregister, drog- eller alkoholtester)

·         Hälsouppgifter (t.ex. receptförskrivningsuppgifter, bidragsansökningsuppgifter och förmånsförklaringen som skickas i samband med ansökan om bidrag)

·         Biometrisk information (t.ex. fingeravtryck)

·         Medlemskap i fackförening

·         Fordonsuppgifter (t.ex. förarhistorik, fordonsregistreringsnummer, körkortsnummer)

·         Uppgifter om professionella kvalifikationer (t.ex. arbetslivserfarenhet, utbildning) och

·         Arbetsgivarrelaterad information (t.ex. anställningshistorik, nyanställningsformulär, färdigheter, utbildning och kursinformation, medarbetarsamtal, mål, närvarouppgifter, frånvarouppgifter, uppgifter om antal semesterdagar och begäran av semester, ersättningshistorik, rapportering av arbetsskador och sjukdomar, disciplinära ärenden och klagomål).

Leverantörer:

·         Medborgarskapsuppgifter (t.ex. arbetstillståndsstatus)

·         Bankkontoinformation

·         Bakgrundsinformation (t.ex. förvärvsgranskning)

·         Uppgifter om professionella kvalifikationer (t.ex. arbetslivserfarenhet, utbildning)

·         Referensinformation (t.ex. rekommendationsbrev eller referensbrev eller rapporter från tidigare arbetsgivare eller kollegor) och

·         Biometriska uppgifter (t.ex. fingeravtryck).

Beroende på gällande lokal lagstiftning kan en del personuppgifter som samlas in av Caterpillar anses som ”känsliga uppgifter” (t.ex. personuppgifter som kräver särskilt skydd).

I vissa fall, t.ex. om du är enskild företagare, så kan dessutom uppgifter om ditt företag anses som personuppgifter. Detta kan omfatta företagsinformation (t.ex. kontorsadress), ekonomisk information (t.ex. bankkontouppgifter, branschreferenser, ekonomiska utdrag), tillgångar (t.ex. ägande av egendom), kreditupplysningsinformation, organisationsnummer och mångfaldsklassificering.

Caterpillar kan använda sig av anonymiserade (eller avidentifierad) information som utvunnits från personuppgifter men som i anonymiserad form inte kan kopplas till en specifik person. Denna avidentifierade information anses inte som personuppgifter i detta integritetsmeddelandes syften och täcks inte av detta integritetsmeddelande. Om sådan information emellertid används eller formateras på sådant sätt att det är möjligt att denna information kan kopplas till en specifik individ så kommer den anses som personuppgift där så är lämpligt.

Avsnitt 3. Hur samlar Caterpillar in personuppgifter?

Caterpillar samlar in personuppgifter i många olika sammanhang från olika kategorier av personer.

Kunder (antingen direkt eller i vissa fall genom tredje parter) kan uppge personuppgifter genom det affärsförhållande som är relaterat till inköp, marknadsföring eller försäljning a Caterpillars produkter eller tjänster. Detta omfattar exempelvis insändande av personuppgifter som del av en offert, ett kontrakt, leverans eller anlitande av tjänster eller användande av produkter (inklusive reparations- och garantitjänster) och eventuell tillgång till Caterpillars system eller övervakningsprocesser hos Caterpillar. Genom hela kundförhållandet förbehåller sig Caterpillar rätten att begära, vid behov, andra typer av personuppgifter som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs nedan.

Anställda kan uppge personuppgifter direkt under en ansökan och anställningsprocess, under anställningens gång och, i vissa fall där det tillåts, vid uppsägning. Dessutom kan Caterpillar samla in ovan beskriven information från en tredje part, till exempel då vi kontaktar referenser som uppgivits för Caterpillar av en anställd eller när vi inhämtar bakgrundskontrollinformation i enlighet med våra policyer och gällande lagar i anslutning med en anställds anställningsansökan eller anställningsprocess. Mycket av denna information utlämnas frivilligt till Caterpillar som ett villkor för anställning för att möjliggöra Caterpillars hantering av förhållandet arbetsgivare-anställd, vilket är nödvändigt för vår gemensamma framgång.

Leverantörer kan uppge personuppgifter i affärsförhållandet i samband med inköp, marknadsföring eller försäljning av Caterpillars produkter eller tjänster. Detta omfattar exempelvis insändande av personuppgifter som en del av en offert, ett kontrakt, leverans av tjänster eller produkter och eventuellt användande av Caterpillars system eller övervakning av Caterpillars processer. Genom hela leverantörsförhållandet förbehåller sig Caterpillar rätten att vid behov begära andra former av personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra nedanstående processer.

Caterpillar hanterar dina personuppgifter då det är tillåtet enligt gällande dataskyddslagar, även i syfte att skydda sina juridiska intressen, att följa lagliga krav på Caterpillar och då du samtyckt för Caterpillar att göra detta.

I vissa fall kan ditt samtycke till insamling av dina personuppgifter ges på lämpligt sätt för sammanhanget, vilket innebär att det kan lämnas muntligen, skriftligen, elektroniskt eller - då det tillåts enligt lokal lagstiftning - då det är underförstått och syftet är uppenbart enligt omständigheterna och du frivilligt uppger dina personuppgifter. Det kan förekomma omständigheter där Caterpillar måste inhämta uttryckligt samtycke från dig i enlighet med lokala lagar och som kan anges i medföljande landspecifik bilaga. Sådant samtycke är ditt eget val och är fullständigt frivilligt. Under vissa omständigheter kan du återta ditt samtycke till att Caterpillar samlar in och använder personuppgifter i enlighet med kontraktsenliga och juridiska restriktioner samt med rimlig uppsägningstid.

Avsnitt 4. Hur använder Caterpillar personuppgifter?

Caterpillar använder personuppgifter på sätt som är kompatibla med de syften i vilket uppgifterna ursprungligen insamlades för. Detta kan omfatta användning för ett syfte som är rimligt förknippat med det ursprungliga syftet för insamling. Caterpillar samlar in, använder och avslöjar personuppgifter som en grundläggande del av sin verksamhet.

Övrig information om hur vi använder dessa personuppgifter kan anges i de medföljande bilagorna som beskriver unika juridiska krav och rättigheter som gäller i olika juridiska områden.

Personuppgifter kan också hanteras för att uppfylla juridiska krav som gäller för Caterpillar som exempelvis i ansökningar till statliga myndigheter, efter juridisk fordran att uppge information, för att uppfylla kontraktsenliga åtaganden och i samband med att Caterpillar skyddar sina rättigheter och sin egendom.

Personuppgifter är nödvändigt för vår handläggning och administrering av relationer med kund, anställningar och leverantörsförhållanden i allmänhet. Personuppgifter samlas in från olika kategorier av personer i olika syfte och styrs av lokal lagstiftning och alla eventuella medföljande bilagor. Nedan beskriver vi de olika skälen till insamling av personuppgifter från kunder, leverantörer och anställda.

Syften för att samla in personuppgifter från kunder

Caterpillar använder personuppgifter om kunder för att driva sin affärsverksamhet (t.ex. uppfylla beställningar från kunder), marknadsföra nya produkter genom att nå ut till den individuella kunden eller genom gruppkommunikation (t.ex. nyhetsbrev), bedöma intern prestation, hantera förhållanden med kunder (t.ex. fakturering och betalningar), hantera risker och följsamhet samt för att stödja en rad olika administrativa funktioner. Några exempel på personuppgifter som Caterpillar kan samla in från kunder och relaterad användning omfattar:

Exempel på personuppgifter

Exempel på användning

Individuell kontaktinformation till representant (t.ex. namn, adress, telefonnummer).

För att kommunicera med representanter för kunder och hantera förhållanden med dessa.

Faktureringsinformation (t.ex. uppgifter om bankkonto, fakturor, kvitton).

För att fullfölja kundbeställningar och skicka nödvändig faktureringsinformation.

Identifierings- och verifieringsinformation (t.ex. fotografier, körkort, pass eller andra former av identitetshandling).

För att möjliggöra fysisk åtkomst eller distansåtkomst till Caterpillars anläggningar eller system. (t.ex. identitetskontroll)

Informationssäkerhet/teknologiuppgifter (t.ex. information som samlats in via användning av Caterpillars system).

För att underlätta användning av befintliga system och säkerhet för dessa system.

 

Syften för att samla in personuppgifter från anställda

Caterpillar använder personuppgifter om anställda för sin verksamhetsdrift (t.ex. hantera åtkomstkontroll, säkerhetssystem och uppdatering av personalregister), främja personalutbildning (t.ex. utbildningar) stödja en rad olika administrativa funktioner (t.ex. administrering av planer för ersättning, förmåner och ledighetsschema) samt för hantera vår verksamhetsdrift.

Exempel på personuppgifter som Caterpillar kan samla in om sina anställda och förknippad användning omfattar:

Exempel på personuppgifter

Exempel på användning

Kontaktuppgifter till den anställde och hans/hennes familjemedlemmar (t.ex. namn, adress, telefonnummer, kontaktinformation i nödsituationer).

För att kommunicera med anställda och underlätta förmåner.

Information om professionella kvalifikationer (arbetslivserfarenhet, utbildning).

För att utvärdera och välja ut individer för en roll inom Caterpillar.

Information relaterad till anställda (t.ex. anställningshistorik, medarbetarsamtal, mål, närvaro, frånvaro från arbetet).

För att hantera förhållandet till den anställde.

Anställningsrelaterad information (t.ex. arbetsskada).

För att uppfylla följsamhetskrav och hantera säkerhet.

Identifierings- och verifieringsinformation (t.ex. fotografier, körkort, pass eller andra former av identitetshandling).

För att uppfylla följsamhetskrav och möjliggöra fysisk åtkomst eller distansåtkomst till Caterpillars anläggningar eller system.

Biometriska uppgifter (t.ex. fingeravtryck).

För att identifiera eller verifiera användare och i syfte att kontrollera åtkomst.

Fordonsinformation (t.ex. information om fordonsregistreringsnummer).

För att underlätta åtkomst till Caterpillars anläggningar (t.ex. parkering).

Informationssäkerhet/teknologiuppgifter (t.ex. information som samlats in via användning av Caterpillars system).

För att underlätta användning av befintliga system och säkerhet för dessa system.

 

Syften för att samla in personuppgifter från leverantörer

Caterpillar använder personuppgifter om leverantörer för sin verksamhetsdrift (t.ex. hantera åtkomstkontroll och säkerhetssystem), välja och godkänna nya leverantörer, bedöma leverantörens prestation, hantera relationer med leverantören (t.ex. fakturering och betalningar), hantera risker och följsamhet samt stödja en rad olika administrativa funktioner.

Vissa exempel på personuppgifter som Caterpillar kan samla in om leverantörer och relaterad användning omfattar:

Exempel på personuppgifter

Exempel på användning

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer, kontaktinformation i nödsituationer).

Registrering i Caterpillars interna, företagsomspännande register som används för att kommunicera med leverantörens representanter och för att hantera förhållandet med leverantören.

Information om professionella kvalifikationer (arbetslivserfarenhet, utbildning).

För att utvärdera och välja leverantörer.

Identifierings- och verifieringsinformation (t.ex. fotografier, körkort, pass eller andra former av identitetshandling).

För att möjliggöra fysisk åtkomst eller distansåtkomst till Caterpillars anläggningar eller system.

Informationssäkerhetsdata (t.ex. information som samlas in genom användning av Caterpillars system).

För att underlätta användning av befintliga system och säkerhet för dessa system.

 

Avsnitt 5. Hur skyddar Caterpillar personuppgifter?

Caterpillar vidtar rimliga åtgärder, inklusive säkerhetsåtgärder relaterade till informationsteknologi och fysisk säkerhet, för att skydda personuppgifter. Dessa åtgärder står i lämplig relation till de risker som föreligger i samband med hantering av personuppgifter och till känsligheten hos personuppgifterna och tar hänsyn till krav i enlighet med gällande lokal lagstiftning. Caterpillar kräver att alla personer följer gällande säkerhetsregler relaterade till personuppgifter när de använder Caterpillars system.

Avsnitt 6. Hur länge behåller Caterpillar personuppgifter?

Caterpillar lagrar personuppgifter på det sätt som behövs för att uppfylla ovannämnda syften och uppfylla juridiska krav, även lagring av dokumentation. Vår lagring av dina personuppgifter lyder alltid under lokal lagstiftning. Denna lagringsperiod kan vara längre än ditt förhållande med Caterpillar.

Avsnitt 7. Hur gör sig Caterpillar av med personuppgifter?

När personuppgifter inte längre är relevanta, eller i alla händelser om en juridisk rättighet att lagra personuppgifterna har gått ut, kommer personuppgifter att förstöras, i enlighet med lokal lagstiftning och med följsamhet mot de procedurer som etablerats för det relevanta Caterpillar-systemet eller processen.

Avsnitt 8. Hur överför eller delar Caterpillar de personuppgifter som samlas in?

Eftersom Caterpillar driver en global verksamhet kan vi behöva överföra dina personuppgifter till olika juridiska områden av verksamhetsskäl. Caterpillar kan överföra personuppgifter till länder eller områden som inte har samma nivå av dataskydd som det område där personuppgifterna samlades in från. Integritetsmeddelandet gäller för all Caterpillars verksamhet och deras datahanteringsaktiviteter och Caterpillar har ingått dataöverföringsavtal med sina dotterbolag världen över för att skydda personuppgifter.

Caterpillar delar endast personuppgifter med andra på ett sätt som överensstämmer med detta integritetsmeddelande, i de syften som nämns ovan, när det krävs enligt lag eller med ditt samtycke. Informationsöverföring till tredje parter kommer i allmänhet att vara överföringar till bearbetning av tredje parter i enlighet med detta integritetsmeddelande. Dessutom kan Caterpillar överföra personuppgifter till tredje parts personuppgiftsansvariga på det sätt som krävs enligt lag, med ditt samtycke eller med godkännande från relevant myndighet. I vissa juridiska områden kan överföring av specifikt skildrade kategorier av data eller överföring till vissa tredje parter kräva ett uttryckligt samtycke från dig. I alla förekommande fall lyder överföring av personuppgifter under lokal lagstiftning och medföljande bilagor.

När Caterpillar delar personuppgifter med tredje parter som hanterar personuppgifter åt caterpillar (t.ex. entreprenadföretag, konsulter) vidtar Caterpillar rimliga åtgärder för att kräva att sådana mottagare skyddar personuppgifter i enlighet med gällande lagar. Exempel på tredje parter som vi kan dela information med i något av dessa syften omfattar:

·         Säljare, tjänsteleverantörer och andra partners som stödjer vår verksamhet som exempelvis genom att tillhandahålla tjänster förknippade med teknisk infrastruktur

·         Brottsförebyggande myndighet eller annan statlig myndighet (när det krävs enligt lag, när det godkänts av kunden, för att skydda Caterpillar, en person eller egendom och för att stödja vår affärsverksamhet som till exempel i ansökningar om statliga bidrag)

·         Filialer, dotterbolag och andra enheter som kontrolleras av Caterpillar

·         Andra leverantörer av tredje parts tjänster som hanterar personuppgifter åt Caterpillar

·         En inköpande enhet (eller enhet som är intresserade av att köpa) i händelse av att Caterpillar avyttrar (eller överväger att avyttra) en del av verksamheten och

·         (endast anställda) säljare som tillhandahåller medicinska eller ekonomiska planeringstjänster till anställda.

Avsnitt 9. Vilka är dina rättigheter till åtkomst av personuppgifter?

Caterpillar vidtar steg för att se till att personuppgifter är korrekta och fullständiga. Du kan begära och kommer ges rimlig åtkomst till de personuppgifter som du uppgett för Caterpillar och har möjlighet att rätta dem om det behövs. Caterpillars procedurer tillåter tillgång till dina personuppgifter och möjliggör att du kan utöva andra rättigheter som du kan ha enligt gällande lokal lagstiftning.

Om det inte förbjuds av lokal lag eller, i vissa fall, som det krävs av lokal lag, kan din rättighet till åtkomst till dina personuppgifter vara begränsad. Exempel på varför din tillgång kan vara begränsad kan omfatta:

·         Begäran är relaterad till juridisk rådgivning och juridiska processer

·         En juridisk rättighet kan åberopas angående informationens art

·         Personuppgifter omfattar även personuppgifter för tredje part som inte samtyckt till avslöjande och vars integritet/konfidentialitet skulle påverkas av ett sådant avslöjande

·         Begäran är otillräckligt beskriven eller har redan besvarats 

·         Begäran är lättfärdig eller förarglig, eller

·         (Endast anställda) informationen skulle avslöja en konfidentiell referens.

Caterpillar kommer att ta hänsyn till lokala lagar när de granskar begäranden om åtkomst till eller ändring av personuppgifter som innehas av Caterpillar.

Om du är en kund, var god kontakta den person som representerar Caterpillar som du uppgivit dina personuppgifter till för korrekt förfarande för att erhålla åtkomst till dina personuppgifter.

Om du är en anställd, var god kontakta din representant på din lokala eller regionala personalavdelning eller personalavdelningen på huvudkontoret för korrekt förfarande för att erhålla åtkomst till dina personuppgifter. På begäran, och efter att ha uppgivit tillfredsställande bevis på din identitet och alla andra krav som fastställts av gällande lokal lag, kommer du att ges tillgång till dina personuppgifter som du har rätt att granska och, om lämpligt, alternativet att kopiera, ändra, radera eller bestrida dessa personuppgifter i Caterpillars system.

Om du är en leverantör, kan du kontakta den individ i din organisation som är ansvarig för kontakten med Caterpillar och som har en företagswebbsäkerhetsidentifikation (Corporate Web Security Identification, CWS ID) och/eller har tillgång till applikationen för hantering av leverantörsdata (Supplier Data Management Application) (t.ex. Supplier Connect) för ”självserviceåtkomst”.

Avsnitt 10. Var kan du få ytterligare information?

Om du har frågor om detta integritetsmeddelande var god skicka ett e-postmeddelande till dataprivacy@cat.com eller ring den kontaktperson som listas nedan. Om du tror att dina personuppgifter har hanterats på ett sätt som motstrider det som anges i detta integritetsmeddelande ska du inte tveka att kontakta dataprivacy@cat.com eller Caterpillars kontor för affärsverksamhetpraxis på https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html eller genom att ringa +1 (800) 300-7898 eller det landspecifika nummer som listas på ovan angivna webbplats.

Kontaktperson för dataintegritet:

·         Titel: Chef för dataintegritet

·         Namn: Mr. Todd Wagner

·         Adress: 100 NE Adams St., Peoria, IL 61629

·         Telefonnummer: +1 309-494-3282(DATA)

·         E-post: dataprivacy@cat.com

Dessutom kan du eventuellt hitta information om din lokala personuppgiftsansvariga person i din inköpsorder eller annan överenskommelse du har med Caterpillar.

Om du är en anställd, kan du får mer information från din representant på din lokala eller regionala personalavdelning eller personalavdelningen på huvudkontoret på:

·         Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, USA

·         corporate_hr@cat.com

I vissa fall kan kontaktinformation för din representant på den lokala personalavdelningen finnas i din anställningshandbok eller ditt anställningsavtal.

 

Avsnitt 11. Vad händer om detta integritetsmeddelande ändras?

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta integritetsmeddelande vid behov. Om vi gör detta kommer förändringarna att kommuniceras med de personer som påverkas vid detta tillfälle och vi kommer att ange datumet för när sådana ändringar skett någonstans längst upp på detta dokument och/eller när de träder i kraft. I vissa fall, om ändringarna är materiella, kan vi också skicka ett e-postmeddelande eller annan kommunikation för att berätta för dig om sådana ändringar och alla alternativ som du har eller åtgärder du kan vidta innan de träder i kraft. Beroende på ändringarnas art och enligt lokala lagar så demonstrerar ditt fortsatta förhållande med Caterpillar din acceptans av dessa förändringar.

 

 

Bilaga 1. EES Icke-personalavdelningsrelaterade uppgifter om personer

Denna bilaga till Caterpillars globala meddelande om dataintegritet ger ytterligare information om hur Caterpillar samlar in, använder, överför och på annat sätt hanterar personuppgifter (inklusive speciella kategorier av personuppgifter) i eller från vissa länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Denna bilaga gäller individer som inte har ett anställningsförhållande/anslutna till personalavdelningen på Caterpillar. För mer information, var god se Caterpillars globala meddelande om dataintegritet. För mer information om hur Caterpillar samlar in och hanterar icke-personuppgifter, var god se Caterpillars globala datastyrningsmeddelande.

Om du hänvisades till denna EES-bilaga från ett avtal du har med Caterpillar så kommer den personuppgiftsansvariga personen för de personuppgifter som hanteras i samband med detta avtal vara den juridiska enhet som hänvisas till i detta avtal. För denna EES-bilagas syften listas relevanta personuppgiftsansvariga i Tabell A i Caterpillars globala integritetsmeddelande i den tabell som kallas ”Personuppgiftsansvariga på Caterpillar”.”

Avsnitt 1. Vad är syftet med denna bilaga?

Caterpillar har åtagit sig att skydda integriteten och säkerheten kring dina personuppgifter. Denna EES-bilaga beskriver hur vi samlar in, lagrar, använder och överför personuppgifter om dig under och efter ditt förhållande med oss, i enlighet med dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Som personuppgiftsansvarig är vi skyldiga under dataskyddslagstiftning att meddela dig om den information som denna EES-bilaga innehåller.

Avsnitt 2. Vilka känsliga personuppgifter kan Caterpillar samla in och hantera?

Känsliga personuppgifter (även känt som speciella kategorier av information) kräver en högre nivå av skydd. Detta är personuppgifter som avslöjar eller innehåller: ras eller etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religiös och filosofisk övertygelse, fackföreningsmedlemskap, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, hälsouppgifter, sexliv eller sexuell läggning.

Vi kan samla in, lagra och använda följande, vilket kan omfatta eller anses som ”speciella kategorier” av information (som definierat ovan):

·         Bakgrundsinformation (t.ex. civilstånd, uppgifter om barn i hushållet, etnisk bakgrund och/eller nationalitet, kreditupplysnings- och straffregisterkontroller samt drog- och alkoholtester) och

·         Biometriska uppgifter (t.ex. fingeravtryck).

Avsnitt 3. Varför använder Caterpillar dina personuppgifter?

Vi behöver samla in alla kategorier av information i första hand för att tillåta oss hantera vårt förhållande med dig för att kunna driva vår verksamhet och för att tillåta oss följa juridiska och regulatoriska krav. I vissa fall kan vi använda dina personuppgifter för våra egna legitima intressen eller tredje parts legitima intressen, såtillvida dina intressen och grundläggande rättigheter inte står över dessa intressen.

Skälen till att vi, eller en tredje kontrakterad part, kommer att hantera dina personuppgifter listas i tabell 1 nedan.

En del av skälen för hantering överlappar varandra och det kan finnas flera skäl som motiverar vår användning av dina personuppgifter.

 

 

Tabell 1. Kategorier, syfte och laglig grund för hantering: Icke-personalavdelningsrelaterade uppgifter

Datapersoner

Kategorier av personuppgifter

Syften för hantering

Laglig grund för hantering

Kunder och leverantörer

·         Kontaktinformation (t.ex. namn, adress, telefonnummer, företagsnamn)

·         Faktureringsinformation (uppgifter om bankkonto, fakturakvitton, information om säte)

·         Information om hantering av klientförhållande

·         Elektronisk identifieringsinformation (t.ex. e-post), systemanvändning och preferenser

·         Underlätta kommunikation

·         Utvärdering och potentiellt ingående i en affärsrelation eller ett affärskontrakt, inklusive potentiellt förberedande av offerter (svar på offerter) och andra begäranden relaterade till den potentiella affärsrelationen

·         För att underlätta för ekonomiska transaktioner och hantering, revisioner

·         Uppfylla våra krav på följsamhet (t.ex. anti-penningtvätt, screening mot sanktionslistor)

·         Hantering av våra IT-system och för att tillhandahålla tjänster

·         Kontraktsprestanda

·         Uppfylla juridiska krav 

·         Legitima intressen (för att hantera förhållandet)

Kunder

·         Kontaktinformation (t.ex. namn, adress, telefonnummer, företagsnamn)

·         Faktureringsinformation

·         Kreditupplysning

·         Elektronisk identifieringsinformation (t.ex. e-post), systemanvändning och preferenser

·         Information om reparation och garanti 

·         Genomföra kreditupplysningskontroller och ekonomisk förvärvsgranskning

·         Genomförande av enkäter om kundnöjdhet

·         Kontraktsprestanda

·         Bekräfta intressen (t.ex. få återkoppling om kundupplevelse)

Prenumeranter på våra nyhetsbrev eller andra marknadsföringsaktiviteter

·         Kontaktinformation (t.ex. namn, adress, telefonnummer, företagsnamn)

·         Elektronisk identifierande information (t.ex. e-post) och preferenser

·         För att informera dig om våra aktiviteter, skicka nyhetsbrev till dig, skicka rapporter till dig, dela med oss av ny spännande information om våra produkter

·         Legitimt intresse (kommunicera om relaterade produkter eller tjänster)

·         Samtycke

 

 

Avsnitt 4. Vad är Caterpillars lagliga grund för att hantera dina personuppgifter?

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss att göra detta. I de flesta fall kommer vi att tillförlita oss på en eller fler av följande grunder för att hantera dina personuppgifter:

·         Då det är nödvändigt för att följa juridiska eller regulatoriska krav.

·         Då det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller en tredje parts) såtillvida dina intressen och grundläggande rättigheter inte står över dessa intressen.

·         När det är nödvändigt för genomförande av ett kontrakt.

Vi kan också använda dina personuppgifter i följande situationer som sannolikt är sällsynta:

·         Om vi behöver skydda dina intressen (eller någon annans intressen).

·         Då det behövs för offentligt intresse eller för offentliga syften.

·         Då vi tidigare inhämtat ditt samtycke (detta sker endast i relation till frivillig hantering och används inte för hantering som är nödvändig eller obligatorisk).

De lagliga grunder vi förlitar oss på för att hantera dina personuppgifter listas i Tabell 1.

Avsnitt 5. Vad används speciella kategorier av personuppgifter till på Caterpillar?

Vi kommer att använda dina särskilda kategorier av personuppgifter i följande syften:

·         Information relaterad till biometriska uppgifter, för att identifiera eller godkänna användare och i syfte att kontrollera åtkomst.

·         Bakgrundskontrollinformation, för att bedöma och välja ut individer som Caterpillar arbetar med.

Vi kan komma att hantera speciella kategorier av personalinformation (som definieras ovan) eftersom vi har laglig grund att göra det (som beskrivs ovan) och eftersom vi under vissa omständigheter har fått ditt uttryckliga skriftliga samtycke. I mindre vanliga fall kan vi hantera denna typ av information där det behövs i samband med juridiska anspråk eller då det behövs för att skydda dina intressen (eller någon annans intressen) och du inte har förmåga att lämna ditt samtycke eller då du redan gjort informationen offentlig. Vi kan också hantera sådan information i relation till juridiska affärsaktiviteter med lämpliga skyddsåtgärder.

Avsnitt 6. När används automatiserat beslutstagande?

Caterpillar fattar inte regelbundet eller systematiskt automatiserade beslut som producerar en laglig effekt angående individer eller som skulle ha liknande signifikant effekt. I den händelse du skulle interagera med ett Caterpillarföretag som utför ett sådant automatiserat beslutstagande får du en särskilt meddelande som beskriver detaljerna om det automatiserade beslutstagandet.

Under europeiska dataskyddslagar (och som lyder under det sätt som de och andra lagar och regelverk gäller på och som måste följas av Caterpillar) så har du rätt att motsätta dig sådant automatiserat beslutstagande att använda dina personuppgifter.

Avsnitt 7. Behöver Caterpillar ha ditt samtycke?

Under begränsade omständigheter kan vi be dig om skriftligt samtycke till att låta oss hantera vissa särskilt känsliga data. Om vi gör detta kommer vi att förse dig med detaljer om den information som vi skulle vilja ha och anledningen till att vi behöver den så att du noggrant kan överväga om du vill lämna ditt samtycke. Vi förlitar oss också på samtycke i andra situationer och som identifieras i Tabell 1.

Du ska vara medveten om att det inte är ett villkor i ditt kontrakt med oss att du går med på sådan begäran om samtycke från oss.

Avsnitt 8. Vad händer om du inte uppger personuppgifter?

Om du inte uppger viss information när den begärs så kanske vi inte kan genomföra det kontrakt vi ingått i med dig (som till exempel att betala dig eller förse dig med en produkt) eller så kan det hindra oss från att följa våra juridiska och regulatoriska åtaganden.

Avsnitt 9. Vad händer om syftet för Caterpillars insamlande av information ändras?

Vi använder bara dina personuppgifter i de syften som vi samlat in dem för om vi inte rimligen anser att vi behöver dem för något annat skäl och att detta skäl är kompatibelt med originalsyftet. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den lagliga grund som tillåter oss att göra detta.

Observera att vi kan komma att hantera dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke för följsamhet till ovanstående regler då det krävs eller tillåts enligt lag.

Avsnitt 10. Kommer Caterpillar att dela med sig av dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredje parter (som beskrivs nedan) inklusive tredje parts tjänsteleverantörer och Caterpillar.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter utanför den europeiska unionen (”EU”). Om vi gör detta kan du förvänta dig en liknande grad av skydd med avseende på dina personuppgifter.

Avsnitt 11. Vilka tredje parter kan komma att hantera dina personuppgifter?

”Tredje parter” inkluderar tredje parter som är tjänsteleverantörer (inklusive entreprenörer, utsedda ombud, försäkringstjänstemän och försäkringsbolag) och andra enheter hos Caterpillar. Exempel omfattar:

·         Säljare, tjänsteleverantörer och andra partners som stödjer vår verksamhet som exempelvis genom att tillhandahålla tjänster förknippade med teknisk infrastruktur

·         Brottsförebyggande myndighet eller andra statliga myndigheter

·         Filialer, dotterbolag och andra enheter som kontrolleras av Caterpillar

·         Andra tredje partens tjänsteleverantörer som hanterar personuppgifter åt Caterpillar, och

·         En förvärvande enhet (eller enhet som är intresserad av att förvärva) i händelse av att Caterpillar avyttrar (eller överväger att avyttra) en del av sin verksamhet.

Avsnitt 12. När kan Caterpillar tänkas dela med sig av dina personuppgifter inom Caterpillar?

Vi kommer att dela med oss av dina personuppgifter inom Caterpillar som en del av våra normala verksamhets- och rapporteringsaktiviteter, i samband med en verksamhetsomorganisation eller gruppomstruktureringsövning, för stöd av systemunderhåll, för att vara värd för data och för andra legitima verksamhetsskäl.

Avsnitt 13. Vad är anledningen till att Caterpillar kan komma att dela med sig av dina personuppgifter till tredje parter?

Vi kommer att dela med oss av dina personuppgifter till tredje parter av följande skäl:

·         För att följa juridiska eller regulatoriska ålägganden där sådan utlämning krävs av en regulatorisk eller överinseende myndighet, polisväsende eller en domstolsmyndighet

·         Då det är nödvändigt för att administrera ett kontrakt med dig

·         I syfte att utföra revisionskontroll, försäkring och under process för att söka rådgivning i anslutning till vår affärsverksamhet och hantering av anspråk, och

·         Då vi har annat legitimt intresse att göra detta.

Avsnitt 14. I vilka fall skulle Caterpillar överföra personuppgifter utanför EU?

De personuppgifter som vi samlar in om dig kan överföras till, samt lagras hos, en eller flera länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Den kan också hanteras av personal som bedriver verksamhet utanför EES och som arbetar för Caterpillar eller för våra tredje parts tjänsteleverantörer. I sådana fall kommer vi att vidta lämpliga steg för att säkerställa ett adekvat dataskydd hos mottagaren på det sätt som krävs enligt GDPR och som beskrivs i detta dokument. Om vi inte kan försäkra om sådant adekvat dataskydd kommer dina personuppgifter endast att överföras utanför EES om du tidigare lämnat ditt samtycke till överföringen.

Avsnitt 15. Vilka säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda personuppgifter?

Vi har implementerat lämpliga skyddsåtgärder för att skydda säkerheten i samband med dina personuppgifter och tillhandahålla lämplig nivå av säkerhet i relation till risken, inklusive åtgärder utformade för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller på ett otillåtet sätt ges åtkomst till, förändras eller avslöjas. Uppgifter om dessa åtgärder finns tillgängliga på begäran. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, ombud, entreprenörer eller andra tredje parter som behöver ha tillgång till information i relation till affärsverksamheten.

Vi har implementerat procedurer för att hantera allt eventuellt intrång i datasäkerhet och kommer att meddela dig och alla lämpliga regulatoriska enheter om ett misstänkt intrång då vi enligt lag ålagts att göra detta.

Avsnitt 16. Hur länge kommer Caterpillar att behålla personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in för, inklusive syften att uppfylla alla juridiska, regulatoriska, revisionsrelaterade eller rapporteringsrelaterade krav. Detaljer kring lagringsperioder för olika aspekter av dina personuppgifter finns tillgängliga i vår datalagringspolicy. För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter så tar vi hänsyn till mängd, art och känslighet hos personuppgifterna, potentiell risk för skada på grund av otillåten användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi hanterar dina personuppgifter samt om vi kan uppfylla dessa syften på andra sätt samt gällande krav enligt lag.

Avsnitt 17. Vilken plikt har du att informera Caterpillar om förändringar i dina personuppgifter?

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Kontakta din kontaktperson på Caterpillar eller skicka ett e-postmeddelande till dataprivacy@cat.com för att informera oss om nödvändiga förändringar vi behöver göra med avseende på dina personuppgifter som vi innehar.

Avsnitt 18. Vilka är dina rättigheter i anslutning till dina personuppgifter?

Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att:

·         Begära åtkomst till dina personuppgifter (kallas vanligen datapersons begäran om åtkomst). Detta ger dig möjlighet att få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och kontrollera att vi hanterar dem enligt lag.

·         Begära rättning av de personuppgifter vi har om dig. Detta ger dig möjlighet att få eventuell inkomplett eller felaktig information som vi innehar om dig rättad.

·         Begära radering av dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att radera eller ta bort personuppgifter när det inte finns något godtyckligt skäl för oss att fortsätta hantera dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter då du har utövat din rätt att motsätta dig hantering (se nedan).

·         Motsätta sig hantering av dina personuppgifter då vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller sådana intressen hos en tredje part) och om det finns något i din specifika situation som gör att du vill motsätta dig hantering på denna grund. Du har också rätt att motsätta dig att vi hanterar dina personuppgifter för direkt marknadsföringssyfte.

·         Begära begränsad hantering av dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att suspendera hanteringen av dina personuppgifter, till exempel om du vill att vi fastställer deras korrekthet eller anledningen till hantering av dem.

·         Begära överföring av dina personuppgifter till en annan part.

·         Anföra ett klagomål till lämplig överinseende myndighet angående vår hantering av dina personuppgifter.

Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av dina personuppgifter, motsätta dig eller begränsa vår hantering av dina personuppgifter eller begära att vi överför en kopia av dina personuppgifter till en tredje part ska du kontakta dataprivacy@cat.com för korrekt handläggning.

Du behöver inte betala någon avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller utöva några andra av dina rättigheter). Vi kan emellertid begära en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under sådana omständigheter.

Avsnitt 19. Vad kan Caterpillar behöva från dig?

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rättighet att få åtkomst till personuppgifterna (eller utöva några andra av dina rättigheter). Detta är en annan lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt till åtkomst.

Avsnitt 20. Vilka rättigheter har du att återta ditt samtycke?

Under de omständigheter då du kan ha lämnat ditt samtycke till insamling, hantering och överföring av dina personuppgifter för ett specifikt syfte har du när som helst rätt att återta ditt samtycke för denna specifika hantering. För att återta ditt samtycke ska du kontakta dataprivacy@cat.com eller använda några av de alternativ för att säga upp prenumeration som vi kan ge dig i samband med några av våra hanteringsprocessaktiviteter. När vi meddelats om att du återtagit ditt samtycke så kommer vi inte längre att hantera dina personuppgifter i de syften som du ursprungligen samtyckt till och om vi inte har något annat skäl enligt lag för att fortsätta hantera dina personuppgifter så kommer vi att ta bort dem på ett säkert sätt.

Avsnitt 21. Vad händer om ändringar sker i detta dokument?

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera detta globala integritetsmeddelande och denna bilaga när som helst och vi kommer att förse dig med uppdaterade dokument när vi genomför väsentliga uppdateringar.  Vi kan också från tid till annan meddela dig på andra sätt om hanteringen av dina personuppgifter.

[SLUT Bilaga 1. EES Icke-personalavdelningsrelaterade uppgifter om personer]

Bilaga 2. EES personalavdelningsrelaterade uppgifter om personer

Denna bilaga till Caterpillars globala meddelande om dataintegritet ger ytterligare information om hur Caterpillar samlar in, använder, överför och på annat sätt hanterar personuppgifter (inklusive speciella kategorier av personuppgifter) i eller från vissa länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Denna bilaga gäller individer som har ett anställningsförhållande/anslutna till personalavdelningen på Caterpillar. För mer information, var god se Caterpillars globala integritetsmeddelande.

Om du hänvisades till denna EES-bilaga från ett avtal du har med Caterpillar så kommer den personuppgiftsansvariga personen för de personuppgifter som hanteras i samband med detta avtal vara den juridiska enhet som hänvisas till i detta avtal. För denna EES-bilagas syften listas relevanta personuppgiftsansvariga i Tabell A i Caterpillars globala integritetsmeddelande i den tabell som kallas ”Personuppgiftsansvariga på Caterpillar”.”

Avsnitt 1. Vad är syftet med denna bilaga?

Caterpillar har åtagit sig att skydda integriteten och säkerheten kring dina personuppgifter. Denna EES-bilaga beskriver hur vi samlar in, lagrar, använder och överför personuppgifter om dig under och efter ditt förhållande med oss, i enlighet med dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Som personuppgiftsansvarig är vi skyldiga under dataskyddslagstiftning att meddela dig om den information som denna EES-bilaga innehåller.

Avsnitt 2. Vilka känsliga personuppgifter kan Caterpillar samla in och hantera?

Känsliga personuppgifter (även känt som speciella kategorier av information) kräver en högre nivå av skydd. Detta är personuppgifter som avslöjar eller innehåller: ras eller etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religiös och filosofisk övertygelse, fackföreningsmedlemskap, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, hälsouppgifter, sexliv eller sexuell läggning.

Vi kan samla in, lagra och använda följande, vilket kan omfatta eller anses som ”speciella kategorier” av information (som definierat ovan):

·         Hälsouppgifter (t.ex. receptförskrivningsuppgifter, bidragsansökningsuppgifter och förmånsförklaringen som skickas i samband med ansökan om bidrag) relaterat till, bland annat, fysisk eller psykisk hälsa, funktionsnedsättningsstatus, sjukfrånvaro och familjerelaterad frånvaro.

·         Bakgrundsinformation (t.ex. födelsedatum, civilstånd, information om barn i hushållet, etnisk bakgrund eller nationalitet, kreditupplysnings- och straffregisterkontroller samt drog- och alkoholtester);

·         Biometrisk information (t.ex. fingeravtryck) och

·         Medlemskap i fackförening.

Avsnitt 3. Varför använder Caterpillar dina personuppgifter?

Personuppgifter är grundläggande för vår handläggning och administrering av vårt förhållande till anställda. Vi behöver samla in alla kategorier av personuppgifter, främst för att låta oss handlägga vårt förhållande med dig och låta oss följa våra lagliga och regulatoriska krav. I vissa fall kan vi använda dina personuppgifter för våra egna legitima intressen eller tredje parts legitima intressen, såtillvida dina intressen och grundläggande rättigheter inte står över dessa intressen.

Skälen till att vi, eller en tredje kontrakterad part, kommer att hantera dina personuppgifter listas i tabell 1 nedan.

En del av skälen för hantering överlappar varandra och det kan finnas flera skäl som motiverar vår användning av dina personuppgifter.

Tabell 1. Kategorier, syfte och laglig grund för hantering: Personavdelningsuppgifter

Kategorier av personuppgifter

Syften för hantering

Laglig grund för hantering

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer, kontaktuppgifter för nödsituationer)

·         Kommunikation med anställda

·         Handläggning av förmåner

·         Upprätthålla ansvarsskyldighet att föra företagsdokumentation

·         Kontraktsprestanda

·         Legitima intressen (att hantera och kommunicera med personalstyrkan)

Identifierings- och verifieringsinformation (inklusive personnummer, organisationsnummer och arbetstillståndsstatus)

·         Uppfylla följsamhetskrav

·         För att möjliggöra fysisk åtkomst eller distansåtkomst till Caterpillars anläggningar eller system

·         Kommunikation med anställda

·         Handläggning av förmåner

·         Kontraktsprestanda

·         Att följa lagstadgade krav

·         Legitima intressen (att hantera och kommunicera med personalstyrkan)

Bankkontoinformation

·         Kommunikation med anställda

·         Möjliggöra löne- och förmånshantering

·         Kontraktsprestanda

·         Att följa lagstadgade krav

·         Legitima intressen (att hantera och kommunicera med personalstyrkan)

Fordonsinformation (t.ex. förarhistorik, fordonsregistreringsnummer, körkortsnummer)

·         För att underlätta åtkomst till Caterpillars anläggningar (t.ex. parkering)

·         Handläggning av tjänstefordon

·         Kontraktsprestanda

·         Legitima intressen (för att möjliggöra åtkomst och hantering av Caterpillars anläggningar och utrustning)

Professionella kvalifikationer/ansökningskvalifikationer (t.ex. arbetslivserfarenhet, utbildning, referensinformation)

·         Utvärdera och välja individer för en roll inom caterpillar

·         Legitima intressen (för att hantera personalstyrkan)

Allmän personalavdelningsdokumentation

·         Arbetsledarsyften

·         Verifieringssyften, nödvändiga som bevis i eventuell förfrågan/dispyt och för att lämna ut referenser

·         Genomförande av analytiska studier för att granska och bättre förstå hur vi kan behålla personal och varför personal slutar

·         Handläggning av utbildning, träning och utveckling

·         Kontraktsprestanda

·         Att följa lagstadgade krav

·         Legitima intressen (för att hantera personalstyrkan)

Anställningsrelaterad information (t.ex. anställningshistorik, medarbetarsamtal, mål, närvaro, frånvaro från arbetet)

·         Monitorering och utvärdering av prestation för att stödja beslut (t.ex. löneförhöjningar, incitament och befordringar)

·         Legitima intressen (för att hantera personalstyrkan)

Hälsa och säkerhet (t.ex. säkerhetsrelaterade händelser)

·         Handläggning av hälsa och säkerhet på anläggningar

·         Att följa lagstadgade krav

·         Att skydda vitala intressen

·         Legitima intressen (för att upprätthålla säkerhet)

Personuppgifter som erhållits under monitorering eller en utredning

·         Förebyggande och upptäckande av brott eller annat felaktigt uppförande

·         Andra säkerhets- och riskhanteringssyften

·         Att följa lagstadgade krav

·         Att skydda vitala intressen

·         Legitima intressen (att hantera personalstyrka och säkerhet)

Personuppgifter som hanteras i våra IT-system

·         För att bedriva företagets verksamhet

·         Kontraktsprestanda

·         Legitima intressen (för att hantera verksamhetsprocesser och verksamhetssystem)

 

Avsnitt 4. Vad är Caterpillars lagliga grund för att hantera dina personuppgifter?

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss att göra detta. I de flesta fall kommer vi att tillförlita oss på en eller fler av följande grunder för att hantera dina personuppgifter:

·         Då det är nödvändigt för att genomföra ett kontrakt som vi ingått med dig.

·         Då det är nödvändigt för att följa juridiska eller regulatoriska krav.

·         Då det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller en tredje parts) såtillvida dina intressen och grundläggande rättigheter inte står över dessa intressen.

Vi kan också använda dina personuppgifter i följande situationer som sannolikt är sällsynta:

·         Om vi behöver skydda dina intressen (eller någon annans intressen).

·         Då det behövs för offentligt intresse eller för offentliga syften.

·         Då vi tidigare inhämtat ditt samtycke (detta sker endast i relation till frivillig hantering och används inte för hantering som är nödvändig eller obligatorisk).

Vi förlitar oss på legitima intressen som laglig grund för hantering av personuppgifter som beskrivs nedan och i vardera fallet har vi identifierat det legitima intresse som förlitar oss på. (Vi identifierar även kompletterande grunder för att hantera vissa kategorier av information där det krävs.)

Avsnitt 5. Vad används speciella kategorier av personuppgifter till på Caterpillar?

Vi kommer att använda dina särskilda kategorier av personuppgifter i följande syften:

·         Information relaterad till frånvaro, vilket kan omfatta sjukfrånvaro eller familjerelaterad frånvaro, för att följa anställningslagar eller andra lagar.

·         Information om din fysiska eller psykiska hälsa eller funktionsnedsättningsstatus, för att säkerställa din hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och för att bedöma din arbetsförmåga, för att tillhandahålla lämpliga arbetsplatsanpassningar, för att övervaka sjukfrånvaro och administrera förmåner.

·         Information relaterad till medlemskap i fackförening för att underlätta för betalning av avgifter, upprätthålla kontaktlistor och genomföra andra företagsrelaterade aktiviteter.

·         Information relaterad till etnisk bakgrund och/eller nationalitet, för att följa anställningslagar eller andra lagar.

·         Information relaterad till biometriska uppgifter, för att identifiera eller godkänna användare och i syfte att kontrollera åtkomst.

·         Information relaterad till anställningsrelaterad bakgrundskontroll, för att utvärdera och välja individer för en roll inom Caterpillar.

Vi kan komma att bearbeta speciella kategorier av personuppgifter (som definieras ovan) eftersom vi har laglig rätt att göra detta (som det beskrivs ovan) och eftersom:

·         Vi under begränsade omständigheter har erhållit ditt skriftliga samtycke

·         Vi behöver uppfylla skyldigheter eller utöva specifika rättigheter inom anställningsområdet och enligt lag om behandling av personnummer och enlighet med vårt globala meddelande om dataintegritet

·         Då det krävs i offentligt intresse, som exempelvis för övervakning av jämställdhet och i enlighet med vårt globala meddelande om dataintegritet eller

·         Då det behövs för att bedöma din arbetsförmåga på hälsogrunder och i enlighet med lämpliga skyddsåtgärder med avseende på integritet.

I mindre vanliga fall kan vi hantera denna typ av information där det behövs i samband med juridiska anspråk eller då det behövs för att skydda dina intressen (eller någon annans intressen) och du inte har förmåga att lämna ditt samtycke eller då du redan gjort informationen offentlig. Vi kan också hantera sådan information i relation till juridiska affärsaktiviteter med lämpliga skyddsåtgärder.

Avsnitt 6. När används automatiserat beslutstagande?

Caterpillar fattar inte regelbundet eller systematiskt automatiserade beslut som producerar en laglig effekt angående individer eller som skulle ha liknande signifikant effekt. I den händelse du skulle interagera med ett Caterpillarföretag som utför ett sådant automatiserat beslutstagande får du en särskilt meddelande som beskriver detaljerna om det automatiserade beslutstagandet.

Under europeiska dataskyddslagar (och som lyder under det sätt som de och andra lagar och regelverk gäller på och som måste följas av Caterpillar) så har du rätt att motsätta dig sådant automatiserat beslutstagande att använda dina personuppgifter.

Avsnitt 7. Behöver Caterpillar ha ditt samtycke?

Under begränsade omständigheter kan vi be dig om skriftligt samtycke till att låta oss hantera vissa särskilt känsliga data. Om vi gör detta kommer vi att förse dig med detaljer om den information som vi skulle vilja ha och anledningen till att vi behöver den så att du noggrant kan överväga om du vill lämna ditt samtycke.

Du ska vara medveten om att det inte är ett villkor i ditt kontrakt med oss att du går med på sådan begäran om samtycke från oss.

Avsnitt 8. Vad händer om du inte uppger personuppgifter?

Om du inte uppger viss information när den begärs så kanske vi inte kan genomföra det kontrakt vi ingått i med dig (som till exempel att betala dig eller förse dig med en produkt) eller så kan det hindra oss från att följa våra lagliga och regulatoriska åtaganden (till exempel försäkra oss om din hälsa och säkerhet).

Avsnitt 9. Vad händer om syftet för Caterpillars insamlande av information ändras?

Vi använder bara dina personuppgifter i de syften som vi samlat in dem för om vi inte rimligen anser att vi behöver dem för något annat skäl och att detta skäl är kompatibelt med originalsyftet. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den lagliga grund som tillåter oss att göra detta.

Observera att vi kan komma att hantera dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke för följsamhet till ovanstående regler då det krävs eller tillåts enligt lag.

Avsnitt 10. Kommer Caterpillar att dela med sig av dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredje parter (som beskrivs nedan) inklusive tredje parts tjänsteleverantörer och Caterpillar.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter utanför den europeiska unionen (”EU”). Om vi gör detta kan du förvänta dig en liknande grad av skydd med avseende på dina personuppgifter.

Avsnitt 11. Vilka tredje parter kan komma att hantera dina personuppgifter?

”Tredje parter” inkluderar tredje parter som är tjänsteleverantörer (inklusive entreprenörer, utsedda ombud, försäkringstjänstemän och försäkringsbolag) och andra enheter hos Caterpillar. Exempel omfattar:

·         Säljare, tjänsteleverantörer och andra partners som stödjer vår verksamhet som exempelvis genom att tillhandahålla tjänster förknippade med teknisk infrastruktur

·         Brottsförebyggande myndighet eller andra statliga myndigheter

·         Filialer, dotterbolag och andra enheter som kontrolleras av Caterpillar

·         Andra tredje partens tjänsteleverantörer som hanterar personuppgifter åt Caterpillar, och

·         En förvärvande enhet (eller enhet som är intresserad av att förvärva) i händelse av att Caterpillar avyttrar (eller överväger att avyttra) en del av sin verksamhet.

Avsnitt 12. När kan Caterpillar tänkas dela med sig av dina personuppgifter inom Caterpillar?

Vi kommer att dela med oss av dina personuppgifter inom Caterpillar som en del av våra normala verksamhets- och rapporteringsaktiviteter, i samband med en verksamhetsomorganisation eller gruppomstruktureringsövning, för stöd av systemunderhåll, för att vara värd för data och för andra legitima verksamhetsskäl. Exempel omfattar:

·         Löneutbetalningssystem

·         Förmånsprovision och administration (inklusive pensioner)

·         Företagshälsovård eller medicinska undersökningar angående din arbetsförmåga samt hälsa och säkerhet (t.ex. bedömningar av arbetsstationer)

·         Försäkringsanspråk och meddelanden

·         Provision och administrering av rekryteringsbedömningar, utbildning och professionell utveckling

·         Biblioteks- och forskningstjänster såsom prenumerationer och medlemskap

·         Säkerhet relaterat till åtkomst till byggnader och underhåll

·         Researrangörer

·         Telekommunikations- och meddelandetjänster såsom vårt meddelandesystem för företagskontinuitet

·         Arkivering av papperskopior och

·         IT-tjänster.

Avsnitt 13. Vad är anledningen till att Caterpillar kan komma att dela med sig av dina personuppgifter till tredje parter?

Vi kommer att dela med oss av dina personuppgifter till tredje parter av följande skäl:

·         För att följa juridiska eller regulatoriska ålägganden där sådan utlämning krävs av en regulatorisk eller överinseende myndighet, polisväsende eller en domstolsmyndighet

·         Då det är nödvändigt att administrera ett kontrakt, arbetsrelation och alla andra förknippade förmåner med eller för dig

·         I syfte att utföra revisionskontroll, försäkring och under process för att söka rådgivning i anslutning till vår affärsverksamhet och hantering av anspråk, och

·         Då vi har annat legitimt intresse att göra detta.

Avsnitt 14. I vilka fall skulle Caterpillar överföra personuppgifter utanför EU?

De personuppgifter som vi samlar in om dig kan överföras till, samt lagras hos, en eller flera länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Den kan också hanteras av personal som bedriver verksamhet utanför EES och som arbetar för Caterpillar eller för våra tredje parts tjänsteleverantörer. I sådana fall kommer vi att vidta lämpliga steg för att säkerställa ett adekvat dataskydd hos mottagaren på det sätt som krävs enligt GDPR och som beskrivs i detta dokument. Om vi inte kan försäkra om sådant adekvat dataskydd kommer dina personuppgifter endast att överföras utanför EES om du tidigare lämnat ditt samtycke till överföringen.

Avsnitt 15. Vilka säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda personuppgifter?

Vi har implementerat lämpliga skyddsåtgärder för att skydda säkerheten i samband med dina personuppgifter och tillhandahålla lämplig nivå av säkerhet i relation till risken, inklusive åtgärder utformade för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller på ett otillåtet sätt ges åtkomst till, förändras eller avslöjas. Uppgifter om dessa åtgärder finns tillgängliga på begäran. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, ombud, entreprenörer eller andra tredje parter som behöver ha tillgång till information i relation till affärsverksamheten.

Vi har implementerat procedurer för att hantera allt eventuellt intrång i datasäkerhet och kommer att meddela dig och alla lämpliga regulatoriska enheter om ett misstänkt intrång då vi enligt lag ålagts att göra detta.

Avsnitt 16. Hur länge kommer Caterpillar att behålla personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in för, inklusive syften att uppfylla alla juridiska, regulatoriska, revisionsrelaterade eller rapporteringsrelaterade krav. Detaljer kring lagringsperioder för olika aspekter av dina personuppgifter finns tillgängliga i vår datalagringspolicy som finns att tillgå från personalavdelningen. För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter så tar vi hänsyn till mängd, art och känslighet hos personuppgifterna, potentiell risk för skada på grund av otillåten användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi hanterar dina personuppgifter samt om vi kan uppfylla dessa syften på andra sätt samt gällande krav enligt lag.

När du inte längre är anställd, arbetar hos eller arbetar som entreprenör för Caterpillar kommer vi att lagra och på ett säkert sätt förstöra dina personuppgifter i enlighet med vår dataförvaringspolicy.

Avsnitt 17. Vilken plikt har du att informera Caterpillar om förändringar i dina personuppgifter?

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Var god kontakta din representant på personalavdelningen för korrekt procedur för att informera oss om alla nödvändiga ändringar i dina personuppgifter som vi innehar.

Avsnitt 18. Vilka är dina rättigheter i anslutning till dina personuppgifter?

Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att:

·         Begära åtkomst till dina personuppgifter (kallas vanligen datapersons begäran om åtkomst). Detta ger dig möjlighet att få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och kontrollera att vi hanterar dem enligt lag.

·         Begära rättning av de personuppgifter vi har om dig. Detta ger dig möjlighet att få eventuell inkomplett eller felaktig information som vi innehar om dig rättad.

·         Begära radering av dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att radera eller ta bort personuppgifter när det inte finns något godtyckligt skäl för oss att fortsätta hantera dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter då du har utövat din rätt att motsätta dig hantering (se nedan).

·         Motsätta sig hantering av dina personuppgifter då vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller sådana intressen hos en tredje part) och om det finns något i din specifika situation som gör att du vill motsätta dig hantering på denna grund. Du har också rätt att motsätta dig att vi hanterar dina personuppgifter för direkt marknadsföringssyfte.

·         Begära begränsad hantering av dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att suspendera hanteringen av dina personuppgifter, till exempel om du vill att vi fastställer deras korrekthet eller anledningen till hantering av dem.

·         Begära överföring av dina personuppgifter till en annan part.

·         Anföra ett klagomål till lämplig överinseende myndighet angående vår hantering av dina personuppgifter.

Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av dina personuppgifter, motsätta dig eller begränsa vår hantering av dina personuppgifter eller begära att vi överför en kopia av dina personuppgifter till en tredje part ska du kontakta din representant på din lokala eller regionala personalavdelning eller på personalavdelningen på huvudkontoret eller dataprivacy@cat.com för korrekt handläggning.

Du behöver inte betala någon avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller utöva några andra av dina rättigheter). Vi kan emellertid begära en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under sådana omständigheter.

Avsnitt 19. Vad kan Caterpillar behöva från dig?

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rättighet att få åtkomst till personuppgifterna (eller utöva några andra av dina rättigheter). Detta är en annan lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt till åtkomst.

Avsnitt 20. Vilka rättigheter har du att återta ditt samtycke?

Under de begränsade omständigheter då du kan ha lämnat ditt samtycke till insamling, hantering och överföring av dina personuppgifter för ett specifikt syfte har du när som helst rätt att återta ditt samtycke för denna specifika hantering. För att återta ditt samtycke ska du kontakta en representant på din lokala eller regionala personalavdelning eller personalavdelningen på huvudkontoret. När vi meddelats om att du återtagit ditt samtycke så kommer vi inte längre att hantera dina personuppgifter i de syften som du ursprungligen samtyckt till och om vi inte har något annat skäl enligt lag för att fortsätta hantera dina personuppgifter så kommer vi att ta bort dem på ett säkert sätt.

 

 

Avsnitt 21. Vad händer om ändringar sker i detta dokument?

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera detta globala integritetsmeddelande och denna bilaga när som helst och vi kommer att förse dig med uppdaterade dokument när vi genomför väsentliga uppdateringar.  Vi kan också från tid till annan meddela dig på andra sätt om hanteringen av dina personuppgifter.

[SLUT Bilaga 2. EES personalavdelningsrelaterade uppgifter om personer]

 

 

Tabell A. Personuppgiftsansvariga på Caterpillar

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar (U.K.) Limited

Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Anchor Coupling Inc.

5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States

United States

 

Asia Power Systems (Tianjin) Ltd.

No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

AsiaTrak (Tianjin) Ltd.

169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

Banco Caterpillar S.A.

Rua Henri Dunant, 1383, Edificio Golden Tower - 17 Andar, Sao Paulo Sao Paulo 04709-111, Brazil

Brazil

 

Bucyrus (Huainan) Machinery Co., Ltd. (CGM HK 60%)

Huainan Economical & Technical Development Zone, Huainan, Peoples Republic of China

China

 

Bucyrus International (Chile) Limitada

Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile

Chile

 

Bucyrus International (Peru) S.A.

Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru

Peru

 

Cat Rental Kyushu Ltd.

6-1, Harisurihigashi 3-chome, Chikushino-shi Fukuoka-ken 818-0025, Japan

Japan

 

Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited

Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa

South Africa

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd.

1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China)

China

 

Caterpillar (China) Investment Co., Ltd.

Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd.

No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Newberry)

284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States

United States

 

Caterpillar (NI) Limited

Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland

Northern Ireland

 

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd.

A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd.

No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd.

Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China

China

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand

Thailand

 

Caterpillar (Tongzhou) Co., Ltd.

No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Wujiang) Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Zhengzhou) Ltd.

Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Asia Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Belgium S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B-6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda.

Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Brasil Ltda.

Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Castings Kiel GmbH

Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany

Germany

 

Caterpillar Centro de Formacion, S.L.

Camino de Caterpillar, 2

Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain

Spain

 

Caterpillar Commercial Northern Europe Limited

Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Commercial S.A.R.L.

84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France

France

 

Caterpillar Commercial Services S.A.R.L.

40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France

France

 

Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A.

Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium

Belgium

 

Caterpillar East Japan Ltd.

32-2, Honcho 1 Chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Caterpillar Emissions Solutions Inc.

2600 Camino Entrada, Santa Fe, New Mexico 87507, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.

11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Energy Solutions GmbH

Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany

Germany

Dataskyddsansvarig tjänsteman: Beatrice Brauchler (DPO)

Caterpillar Energy Solutions Inc.

1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions, S.A.

Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain

Spain

 

Caterpillar Energy Systems Technology ( Beijing) Co., Ltd.
Formerly known as MWM (Beijing) Co., Ltd.

CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Finance France S.A.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France

France

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

SBS Tower 14F, 4-10-1 Yoka, Setagaya-ku, Tokyo  158-0097, Japan

Japan

 

Caterpillar Financial Commercial Account Corporation

2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001

United States

 

Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C.

Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain

Spain

 

Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership

69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan)

Kazakhstan

 

Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd.

Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China

China

 

Caterpillar Financial New Zealand Limited

Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand

New Zealand

 

Caterpillar Financial Nordic Services AB

PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Financial Renting S.A.

Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain

Spain

 

Caterpillar Financial SARL

Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited

Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates

United Arab Emirates

 

Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c.

Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Ireland

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Financial Services (UK) Limited

Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Financial Services Argentina S.A.

Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina

Argentina

 

Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd.

14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L.

Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Financial Services Corporation

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States

United States

 

Caterpillar Financial Services CR, s.r.o.

Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic

Czech Republic

 

Caterpillar Financial Services GmbH

Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany

Germany

 

Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee

3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada

Canada

 

Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd.

No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia

Malaysia

 

Caterpillar Financial Services Netherlands B.V.

Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands

Netherlands

 

Caterpillar Financial Services Norway AS

Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway

Norway

 

Caterpillar Financial Services Philippines Inc.

#13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines

Philippines

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.

51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland

Poland

 

Caterpillar Financial Ukraine LLC

34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine

Ukraine

 

Caterpillar Fluid Systems S.r.l.

Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy

Italy

 

Caterpillar Forest Products Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar France S.A.S.

40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France

France

 

Caterpillar Global Mining America LLC

2045 West Pike Street, Houston Pennsylvania 15324-1010 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Colombia S.A.S.

Cra. 7 No. 71-52, Torre b, Piso 9, Bogota, Colombia

Colombia

 

Caterpillar Global Mining Equipamentos De Mineracao do Brasil Ltda.

Rua Maria Luiza Santiago, 200 21º andar, Belo Horizonte   30360740, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Global Mining Europe GmbH

Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany

Germany

Dataskyddsansvarig tjänsteman: Claudia Panse (DPO)

 

Caterpillar Global Mining Field Services LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek, Wisconsin 53154,United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Highwall Miners LLC

351 Ragland Road, Beckley West Virginia 25801, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining HMS GmbH

Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany

Germany

Dataskyddsansvarig tjänsteman:

Sven Staudinger (DPO)

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Global Mining LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek  Wisconsin 53154, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Mexico LLC

10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States

United States

 

Caterpillar Group Services S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd.

2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary

Hungary

 

Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l.

Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy

Italy

 

Caterpillar Insurance Co. Ltd.

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States

United States

 

 

Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Services del Peru S.A.

Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru

Peru

 

Caterpillar Japan LLC

SBS Tower, 10-1 Yoga 4-Chome Setagaya-ku, Tokyo Tokyo 158-8530, Japan

Japan

 

Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L.

Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile

Chile

 

Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L.

Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Leasing (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand

Thailand

 

Caterpillar Leasing Chile, S.A.

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd.

500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Logistics (UK) Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Logistics Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Cateprillar Luxembourg S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Marine Power UK Limited

22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd.

333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China

China

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Maroc SARL

Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco

Morocco

 

Caterpillar Materiels Routiers SAS

21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France

France

 

Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada

Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd.

Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China

China

Dataskyddsansvarig tjänsteman:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG

Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany

Germany

Dataskyddsansvarig tjänsteman:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren Henstedt Ulzburg GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany

Germany

Dataskyddsansvarig tjänsteman:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren Rostock GmbH

Werftallee 3, Rostock 18119, Germany

Germany

Dataskyddsansvarig tjänsteman:

Regine Oppelland  

Caterpillar of Canada Corporation

3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada

Canada

 

Caterpillar Operator Training Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Panama Services S.A.

Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Paving Products Inc.

9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States

United States

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Poland Sp. z o.o.

U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland

Poland

 

Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.

Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Propulsao Maritima do Brasil Ltda

Av. Marechal Camara 160, CONJ 1607, Rio de Janeiro  20.020-080 Centro, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Propulsion AB

Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Propulsion LQ Pte Ltd

85 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Production AB

Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion Pte Ltd

No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd

87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd.

Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China

China

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd.

Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Remanufacturing Services Radom Poland Sp. z o.o.

ul Kozienicka 97, 26-600, Radom  26-610, Poland

Poland

 

Caterpillar Renting France S.A.S.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France

France

 

Caterpillar SARL

Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Services Germany GmbH

Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany

Germany

 

Caterpillar Servicios Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Servizi Italia Srl

Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Shrewsbury Limited

Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Skinningrove Limited

Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Solution Engineering Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd.

Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa

South Africa

 

Caterpillar Special Services Belgium S.P.R.L.

Avenue Des Etats Unis 1, Gosselies  6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Tianjin Ltd.

No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Tohoku Ltd.

1-8, Kamisugi 2-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken  9800011, Japan

Japan

 

Caterpillar Transmissions France S.A.R.L.

445 Boulevard de l'Europe, Artoipole, Monchy-le-Preux  62118, France

France

 

Caterpillar Tunneling Canada Holding Ltd.

3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada

Canada

 

Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd.

No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Used Equipment Services Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar West Japan Ltd.

1-23, Shimoi-cho, Ibaraki-shi, Osaka-fu 5670066, Japan

Japan

 

Caterpillar Work Tools B.V.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

Netherlands

 

Caterpillar Work Tools, Inc.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

United States

 

Caterpillar Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Centre de Distribution de Wallonie SPRL (Cediwal SPRL)

Rue L. Bleriot 9, Gosselies Hainaut 6041, Belgium

Belgium

 

ECM S.p.A.

Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29

Frazione Cantagrillo

Italy

 

EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG

Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany

Germany

 

Leading Edge Hydraulic Systems Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, National Hi-tech Industry Development Zone, Wuxi Jiangsu Province 214028, Peoples Republic of China

China

 

Mec-Track S.r.l.

Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy

Italy

 

Motoren Steffens GmbH

Geefacker 63, Kleve 47533, Germany

Germany

 

MWM Austria GmbH

Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria

Austria

 

MWM Benelux B.V.

Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands

Netherlands

 

MWM Energy Hungaria Kft.

Ezred u. 1-3. H-1044, Budapest, Hungary

Hungary

 

MWM France S.A.S.

99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)

France

 

P. T. Solar Services Indonesia

Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia

Indonesia

 

Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore

Singapore

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Perkins Engines Company Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Perkins Engines, Inc.

11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States

United States

 

Perkins Motores do Brasil Ltda.

Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil

Brazil

 

Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd.

No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Perkins Shibaura Engines (Wuxi) Co., Ltd.

No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China

China

 

Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios Ltda.

Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2, Jardim Padre Anchieta, Diadema Sao Paulo 09951-270, Brazil

Brazil

 

Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda.

City of Sete Lagoas, State of Minas Gerais
at Street Padre Tercisio Gonclaves
s/n, Cida Deus 35.703-387 (Brazil)

Brazil

 

PT Caterpillar Finance Indonesia

Jl. Raya Naragong KM., 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

PT. Bucyrus Indonesia

Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia

Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia Batam

Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia

Indonesia

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia

Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

Pyroban (Suzhou) Safety Systems Co., Ltd.

Area B2 Section A, Weiting Industry Zone, No. 9 Weixin Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Peoples Republic of China

China

 

Pyroban Benelux B.V.

24-26 3341 Lt Postbus, AE Hendrik Ido Ambacht P Iva, NL 008884924B01, Netherlands

Netherlands

 

Pyroban Group Limited

Endeavor Works, Dolphin Road, Shoreham-By-Sea, West Sussex  BN43 6QG, England & Wales

United Kingdom

 

SCM Singapore Holdings Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore

Singapore

 

Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd.

Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China

China

 

Solar Turbines (Thailand) Ltd.

No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand

Thailand

 

Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee

2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada

Canada

 

Solar Turbines Central Asia Limited Liability Partnership

38 Tulebaev Street, Almaty  050004, Kazakhstan

Republic of Kazakhstan

 

Solar Turbines EAME s.r.o.

Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic

Czech Republic

 

Solar Turbines Egypt Limited Liability Company

44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt

Egypt

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Solar Turbines Europe S.A.

Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Solar Turbines Incorporated

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines International Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd

Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia

Malaysia

 

Solar Turbines Middle East Limited

PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE

United Arab Emirates

 

Solar Turbines Services Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Services Nigeria Limited

Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria

Nigeria

 

Solar Turbines Services of Argentina S.R.L.

Maipu 1210, Buenos Aires Argentina

Argentina

 

Solar Turbines Switzerland Sagl - formerly known as Turbomach S.A.

Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland

Switzerland

 

Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited

48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago

Trinidad & Tobago

 

Solar Turbines West-Africa SARL

Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon

Gabon

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Tangshan DBT Machinery Co., Ltd.

No. 2 Gangyao Road, Tangshan  63027, Peoples Republic of China

China

 

Tokyo Rental Ltd.

32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Turbinas Solar de Columbia S.A.

Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia

Colombia

 

Turbinas Solar de Venezuela, C.A.

Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela

Venezuela

 

Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited

Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey

Turkey

 

Turbomach France S.A.R.L.

11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France

France

 

Turbomach GmbH

Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany

Germany

 

Turbomach Netherlands B.V.

Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands

Netherlands

 

Turbomach Pakistan (Private) Limited

32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan

Pakistan

 

Turbomach S.A. Unipersonal

via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland

Spain

 

Turbomach S.r.L.

via Battistini 21A,Parma 43100 Italy

Italy

 

Namn

Legal Entity Name

Adress eller annan kontaktinformation Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Kontakt Contact

Turbomach Sp.Zo.o.

ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland

Poland

 

Turner Powertrain Systems Limited

Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales

United Kingdom

 

Kemper Valve & Fittings Corp.

3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC - may not have employees

100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Equipment LLC

3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States

United States

 

Caterpillar Financial Dealer Funding LLC

2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States

United States