Warunki dotyczące zdjęć i filmów z portali społecznościowych

WARUNKI DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW ZDJĘCIOWYCH I/LUB FILMOWYCH Z PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Wysyłając odpowiedź o treści „#YesCaterpillar”, akceptuję następujące &warunki wykorzystania materiałów zdjęciowych i/lub filmowych z portali społecznościowych:

1.         UŻYWANIE NAZWISKA, NICKU, TREŚCI TEKSTOWYCH, ZDJĘĆ, FILMÓW, WIZERUNKU a WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. Niniejszym przyznaję firmie Caterpillar Inc. ("Caterpillar"), jej podmiotom zależnym i jednostkom powiązanym, oraz ich odpowiednim spadkobiercom i cesjonariuszom ("Podmioty upoważnione") niewyłączną, nieodwołalną (wyjątek opisano w sekcji 3: „Wniosek o usunięcie”), nieograniczoną, wieczystą, wolną od opłat licencyjnych, w pełni podlegającą sublicencji, w pełni opłaconą, nieograniczoną terytorialnie licencję oraz prawo i pozwolenie do używania mojego nazwiska i/lub nicku oraz zdjęć i/lub filmów oraz wizerunku i treści tekstowych opublikowanych w portalach społecznościowych, w tym między innymi Twitter, Facebook oraz Instagram, przez użycie wpisu promującego Podmioty upoważnione ("Materiały") na stronach www.cat.com, www.caterpillar.com i innych podległych firmie Caterpillar lub jej podmiotom zależnym („Strony Caterpillar”), Facebook, Instagram, Twitter, innych platformach społecznościowych i stronach internetowych (łącznie „Platformy”), a także w innych materiałach drukowanych, dźwiękowych, filmowych i reklamowych („Reklamy”).

Wyrażam zgodę na używanie, kopiowanie, dystrybuowanie, publikowanie, eksponowanie, dygitalizowanie, publiczne odtwarzanie, reprodukowanie, modyfikowanie, redagowanie, manipulowanie i inne używanie Materiałów we wszystkich mediach i środkach, w całości lub w części, na całym świecie, w każdej chwili, w nieograniczonej liczbie projektów, do wszystkich celów reklamowych, marketingowych i handlowych promujących i upowszechniających Podmioty upoważnione.

Zgadzam się, że nie będę mieć żadnych praw do aprobowania, ubiegania się o rekompensatę (w tym między innymi do tantiem) ani roszczeń (w tym między innymi roszczeń opartych na naruszeniu prywatności, zniesławieniu, prawie do wizerunku, naruszeniu prawa autorskiego lub prawa towarowego) wynikających z jakiegokolwiek użycia (zgodnie z użytymi w tym dokumencie sformułowaniami), zamazywania, modyfikowania, redagowania, zniekształcania, błędnego reprodukowania ani używania Materiałów w innej złożonej formie.   Ponadto nieodwołalnie zrzekam się wszystkich tzw. osobistych praw autorskich, które mogę posiadać w stosunku do Materiałów. Zapoznałem/-am się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych firmy Caterpillar (http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#privacy) w zakresie dostarczania przeze mnie jakichkolwiek danych osobowych.

2.         PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z PLATFORM STRON TRZECICH. Rozumiem i zgadzam się, że w celu zamieszczenia Materiałów na Platformach będę przestrzegać warunków korzystania z tych Platform.

Należy uważnie zapoznać się z zasadami zachowania poufności zamieszczonymi na tych Platformach.  

3.         WNIOSEK O USUNIĘCIE. Jeśli chcę, aby moje Materiały zostały usunięte z Platform, Stron Caterpillar oraz Reklam, wyślę wiadomość e-mail na adres: Info_Cat@cat.com.

4.         OŚWIADCZENIA I GWARANCJE/PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Oświadczam i zapewniam, że: (a) mam ukończone 18 lat; (b) przysługuje mi prawo do publikowania Materiałów; (c) żadne Materiały ani sposób używania Materiałów przez Podmioty upoważnione nie będą naruszały ani zakłócały praw własności intelektualnej lub innych praw, w tym między innymi żadnych praw do wizerunku, znaku towarowego, patentu i/lub praw autorskich, należących do innej osoby lub podmiotu, ani obowiązujących praw; (d) w Materiałach nie ma zawartości, która jest nieodpowiednia, nieprzyzwoita, obsceniczna, pełna nienawiści, zawiła, zniesławiająca, oszczercza lub przedstawia jakiekolwiek nieodpowiednie zachowania; oraz (e) w Materiałach nie ma zawartości o charakterze reklamowym ani komercyjnym.  

Niniejszym zgadzam się zabezpieczyć, bronić i zwolnić z odpowiedzialności każdy z Podmiotów upoważnionych w zakresie wszelkich roszczeń, procesów, wymagań, działań lub innych postępowań wytaczanych przeciwko Podmiotom upoważnionym przez osoby trzecie, oraz w zakresie wszelkich odszkodowań, zobowiązań, kosztów i wydatków, w tym między innymi uzasadnionego wynagrodzenia prawników i kosztów przegranych postępowań lub z innej przyczyny poniesionych przez Upoważnione podmioty w związku z albo wynikające ze wszelkich tego typu roszczeń, procesów, działań, żądań lub innych postępowań: (a) odnoszących się lub wynikających z wszelkich naruszeń lub rzekomych naruszeń, któregokolwiek z moich zapewnień, oświadczeń lub porozumień wynikających z niniejszego dokumentu, (b) naruszenia niniejszych Warunków dotyczących wykorzystania materiałów zdjęciowych i/lub filmowych z portali społecznościowych, lub (c) naruszenia wszelkich ustaw lub przepisów lub praw osób trzecich.

Zobowiązuję się pokryć wszelkie koszty, odszkodowania i wydatki, w tym między innymi wynagrodzenia prawników do uzasadnionej wysokości i koszty przegranych postępowań lub z innej przyczyny poniesione przez Podmioty upoważnione w związku z albo wynikające ze wszelkich tego typu roszczeń, procesów, działań, żądań lub innych postępowań.

5.         WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE ZE STRONY PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I DZIAŁANIA NAPRAWCZE; OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI; KOMUNIKATY PRASOWE;  WYPOWIEDZENIE; AKTUALIZACJA STRON;  STRONY DODATKOWE; CAŁOŚĆ POROZUMIENIA; PYTANIA.  Niniejszym oświadczam, że rozumiem i zgadzam się z postanowieniami zawartymi w sekcjach: Gwarancja oraz ograniczenie odpowiedzialności działań naprawczych, Oświadczenia dotyczące przyszłości, Komunikaty prasowe, Wypowiedzenie, Aktualizacja stron, Strony dodatkowe, Całość porozumienia oraz Pytania zawartych w dziale Warunki korzystania  na stronie internetowej firmy Caterpillar.(http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#terms)

6.         BRAK OBOWIĄZKU KORZYSTANIA. Niniejszym oświadczam, że rozumiem i zgadzam się, że: (a) Podmioty upoważnione nie są zobowiązane do korzystania z Materiałów (lub jakiejkolwiek części Materiałów) w żaden sposób; oraz (b) Podmioty upoważnione mogą usunąć Materiały (lub jakąkolwiek część Materiałów) z Platform, Stron internetowych firmy Caterpillar lub Reklam w każdej chwili, z dowolnej przyczyny, wedle swojego wyłącznego uznania. Ponadto rozumiem i zgadzam się, że Podmioty upoważnione nie będą korzystać z Materiałów, których zawartość jest nieodpowiednia, nieprzyzwoita, obsceniczna, pełna nienawiści, zawiła, zniesławiająca, oszczercza, lub takich, które Podmioty zależne uznają za naruszające lub pogwałcające prawa innych osób, w tym między innymi prawo do prywatności, wizerunku lub prawa własności intelektualnej.