Warunki korzystania

Witamy na stronie internetowej firmy Caterpillar Inc.   O ile firma Caterpillar nie określi inaczej dla jakiejkolwiek strony internetowej, niniejsze Warunki korzystania ("Warunki korzystania") zawierają zasady i warunki regulujące dostęp i korzystanie ze stron internetowych firmy Caterpillar ("Strony internetowej " lub "Stron internetowych, "w tym www.cat.com i www.caterpillar.com; wszystkich połączonych stron internetowych obsługiwanych przez firmę Caterpillar i jej spółki zależne oraz wszystkich danych, tekstu, grafiki, interfejsów użytkownika, interfejsów wizualnych, zdjęć, znaków towarowych, logotypów, dźwięków, muzyki, dzieł sztuki i kodu komputerowego udostępnianego przez Strony internetowe lub za ich pośrednictwem ("Materiały")).   Jest to umowa pomiędzy użytkownikiem lub podmiotem reprezentowanym przez użytkownika ("Użytkownik") a firmą Caterpillar Inc., spółką z siedzibą w stanie Delaware, pod adresem 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61219, USA (wraz z naszymi spółkami zależnymi, które mogą udostępniać dowolne Strony internetowe, "Caterpillar, " "my, " "nam" lub "naszym"). Firma Caterpillar jest skłonna udzielić dostępu do Stron internetowych i umożliwić korzystanie z nich wyłącznie po zaakceptowaniu przez użytkownika wszystkich warunków i postanowień niniejszych Warunków korzystania bez modyfikacji.  

UZYSKUJĄC DOSTĘP LUB KORZYSTAJĄC Z JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH WARUNKÓW KORZYSTANIA I POTWIERDZA, ŻE DYSPONUJE UPRAWNIENIAMI NIEZBĘDNYMI DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO STRON INTERNETOWYCH I KORZYSTANIA Z NICH ORAZ ŻE ZGODNIE Z PRAWEM MOŻE ZGODZIĆ SIĘ NA TE WARUNKI KORZYSTANIA ORAZ ŻE JEGO DZIAŁANIA SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH PODMIOTÓW PRZEZ NIEGO REPREZENTOWANYCH. W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA LUB JAKIEKOLWIEK PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE UŻYTKOWNIK NIE MOŻE UZYSKIWAĆ DOSTĘPU, PRZEGLĄDAĆ ANI W INNY SPOSÓB KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie.   Dalsze korzystanie ze Stron internetowych po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach korzystania oznacza akceptację tych zmian.   Z najbardziej aktualną wersją niniejszych Warunków korzystania można w dowolnym momencie zapoznać się na stronie www.caterpillar.com/en/legal-notices.html

Połączone strony
Firma Caterpillar używa serwisu cat.com jako strony wejściowej do wielu połączonych stron internetowych obsługiwanych przez firmę Caterpillar i jej spółki zależne ("Połączone strony").   Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień niniejszych Warunków korzystania, na niektórych Połączonych stronach mogą obowiązywać dodatkowe lub odmienne Warunki korzystania.   Jeśli ma to zastosowanie, takie dodatkowe lub inne Warunki korzystania zostaną opublikowane na odpowiednich Stronach internetowych.   Jeżeli na Połączonej stronie są zamieszczone dodatkowe lub odmienne Warunki korzystania, w przypadku pojawienia się sprzecznych postanowień nadrzędne są Warunki korzystania zamieszczone na danej Połączonej stronie.   Jeżeli nie zostało to wyraźnie określone inaczej i nie ma żadnych sprzecznych postanowień, jak opisano powyżej, niniejsze Warunki korzystania odnoszą się do wszystkich Połączonych stron i obowiązują podczas uzyskiwania dostępu do stron i korzystania z nich.  

Korzystanie ze Strony
Podczas uzyskiwania dostępu i korzystania ze Stron konieczne jest przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania.   Należy ściśle przestrzegać wszystkich przepisów, zasad, regulacji oraz postanowień polityki firmy Caterpillar odnoszących się do uzyskiwania dostępu i korzystania ze Stron internetowych. Dotyczy to również przepisów, zasad i regulacji dotyczących sposobu postępowania w środowisku online, materiałów online oraz eksportowania i importowania danych z/do Stanów Zjednoczonych i miejsca pobytu użytkownika.   Oprócz tego nie wolno:

 • Uzyskiwać dostępu, przejmować zasobów, kopiować lub monitorować jakiejkolwiek części Strony ani w jakikolwiek sposób odtwarzać, obchodzić struktury nawigacyjnej lub tworzyć obrazu którejkolwiek Strony, pozyskiwać lub podejmować próby pozyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji za pośrednictwem jakichkolwiek metod, które nie zostały celowo udostępnione na Stronie, w tym używać jakichkolwiek metod głębokiej analizy łączy ("deep-link"), techniki „"page-scrape "”, „"robotów "”, „"pająków "” lub innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów lub metodologii ani żadnych podobnych lub ręcznie przeprowadzanych procesów będących ich odpowiednikami.  
 • Podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części jakiejkolwiek Strony lub jakichkolwiek innych systemów bądź sieci połączonych z jakąkolwiek Stroną lub jakiegokolwiek serwera poprzez działania hakerskie, analizowanie haseł (password "mining") lub jakiekolwiek inne działania niezgodne z prawem.  
 • Analizować, skanować lub testować podatności jakiejkolwiek Strony lub jakiejkolwiek sieci połączonej z jakąkolwiek Stroną ani omijać zabezpieczeń lub systemów identyfikacji na jakiejkolwiek Stronie lub w jakiejkolwiek sieci połączonej z jakąkolwiek Stroną.  
 • Wykorzystywać odwrotnej translacji adresów (reverse look-up) oraz śledzić lub wyszukiwać w celu śledzenia jakichkolwiek informacji dotyczących jakiegokolwiek innego użytkownika lub odwiedzającego na jakiejkolwiek Stronie oraz jakiegokolwiek innego klienta firmy Caterpillar, w tym, lecz nie wyłącznie, danych związanych z identyfikacją lub informacjami osobowymi.  
 • Podejmować jakichkolwiek działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury jakiejkolwiek Strony lub jakiegokolwiek systemu firmy Caterpillar bądź jakiejkolwiek sieci albo jakiegokolwiek systemu lub jakiejkolwiek sieci połączonej z jakąkolwiek Stroną lub jakimkolwiek systemem firmy Caterpillar.      
 • Używać jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub działania, które mogłyby zakłócać lub podejmować próby zakłócenia prawidłowego działania jakiejkolwiek Strony, przeprowadzania jakichkolwiek transakcji na jakiejkolwiek Stronie lub użytkowania przez jakąkolwiek inną osobę jakiejkolwiek Strony.
 • Rozpowszechniać wirusów lub wykorzystywać jakichkolwiek innych technologii, które mogłyby zaszkodzić firmie Caterpillar lub działać na uszczerbek własności innej osoby lub innego podmiotu, włączając w to wszystkich innych użytkowników jakiejkolwiek Strony.    
 • Obchodzić lub manipulować naszą strukturą opłat, procesem naliczania i pobierania należności lub opłat na rzecz firmy Caterpillar, dealerów bądź partnerów biznesowych.  
 • Fałszować lub zmieniać identyfikatorów w celu zamaskowania oryginalnego pochodzenia wiadomości lub pism przewodnich, które użytkownik przesyła do firmy Caterpillar z jakiejkolwiek Strony lub za pośrednictwem jakiejkolwiek Strony.  
 • Udawać innej osoby lub innego podmiotu albo przedstawiciela innej osoby lub innego podmiotu ani podszywać się pod inną osobę lub inny podmiot.
 • Używać jakiejkolwiek Strony do celów niezgodnych z prawem, zakazanych w niniejszych Warunkach korzystania lub w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem albo innej działalności mogącej naruszyć prawa firmy Caterpillar albo innych osób lub podmiotów.

Prawa własności intelektualnej
Z uwzględnieniem wyjątków wyraźnie określonych w Warunkach korzystania, w części "Przyznanie licencji", użytkownik akceptuje poniższe postanowienia:

 • Firma Caterpillar jest właścicielem wszelkich praw lub licencji odnośnie do wszelkich praw zgodnie z prawem patentowym, prawem autorskim, prawem tajemnicy handlowej, prawem znaków towarowych oraz wszelkich innych praw własności lub praw moralnych, a także wszelkich zgłoszeń, wznowień, przedłużeń i przywróceń do działania, obowiązujących teraz i w późniejszym czasie na całym świecie ("Prawa własności intelektualnej") i dotyczących lub powiązanych ze Stronami lub Materiałami, w tym, lecz nie wyłącznie, praw do projektów, struktur, doboru, sposobu koordynowania, wyrażeń, "ogólnego wyglądu " i aranżacji takich Materiałów lub zawartości Stron internetowych ("Caterpillar IP").  
 • Użytkownik nie ma jakichkolwiek praw, licencji ani udziałów w żadnym Prawie własności intelektualnej dotyczących lub powiązanych z jakąkolwiek Stroną lub jakimikolwiek Materiałami.
 • Firma Caterpillar jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w zastępstwach, ulepszeniach, aktualizacjach, udoskonaleniach, pracach pochodnych i innych modyfikacjach (w tym, bez ograniczeń, włączeniu wszelkich pomysłów, metod lub procesów dostarczonych przez użytkownika lub za pośrednictwem użytkownika) do adresu IP firmy Caterpillar dokonanego przez dowolną osobę, nawet jeśli zostało to opłacone przez użytkownika i bez względu na to, czy są one podobne do któregokolwiek z praw własności intelektualnej użytkownika.   Użytkownik podejmie wszelkie działania niezbędne do przekazania takich praw własności firmie Caterpillar, w tym, bez ograniczeń, przeniesienie (użytkownik niniejszym przenosi prawa) na firmę Caterpillar wszelkich praw do takich praw własności intelektualnej, w tym, bez ograniczeń, wniosków patentowych, patentów, praw osobistych i praw autorskich wynikających z jakiejkolwiek Strony internetowej lub Materiałów, lub z nimi powiązanych.  
 • Żadna część jakiejkolwiek Strony internetowej lub jakichkolwiek Materiałów nie może być kopiowana, reprodukowana, publikowana, przesyłana, udostępniana, pokazywana w miejscu publicznym, kodowana, tłumaczona, przekazywana lub rozpowszechniana (w tym poprzez "dublowanie" serwera) na jakikolwiek komputer, serwer, stronę internetową lub inne medium do publikacji bądź rozpowszechniania lub na potrzeby działalności komercyjnej bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody firmy Caterpillar.
 • Wszystkie znaki pojawiające się na Stronach internetowych i w Materiałach należą do firmy Caterpillar lub odpowiednich właścicieli takich znaków i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami dotyczącymi znaków towarowych i praw autorskich.   Jakiekolwiek użycie któregokolwiek z takich znaków bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Caterpillar lub właściciela znaku, stosownie do okoliczności, jest surowo zabronione.  
 • Firma Caterpillar może według własnego uznania uniemożliwić lub zakończyć udzielanie dostępu do Stron i Materiałów każdej osobie lub każdemu podmiotowi, jeżeli istnieje możliwość naruszenia Prawa własności intelektualnej firmy Caterpillar albo innych osób lub podmiotów.

Przyznanie licencji
Firma Caterpillar przyznaje użytkownikowi limitowaną, niewyłączną, nieprzenoszalną, nieprzenośną licencję (bez prawa do sublicencji) na uzyskiwanie dostępu i korzystanie ze Stron wyłącznie w sposób uzasadniony ze względu na prowadzoną przez użytkownika działalność i na wewnętrzne potrzeby prowadzenia działalności biznesowej oraz w celach zgodnych z Warunkami korzystania.   Użytkownikowi nie wolno:

 • Reprodukować, modyfikować, publikować, rozpowszechniać, pokazywać w miejscach publicznych, adaptować, zmieniać, tłumaczyć ani tworzyć prac pochodnych od jakiejkolwiek Strony lub jakichkolwiek Materiałów.
 • Udzielać sublicencji, wydzierżawiać, sprzedawać, wynajmować, wypożyczać lub w inny sposób przenosić jakichkolwiek Stron lub jakichkolwiek Materiałów do jakichkolwiek stron trzecich.
 • Odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób usiłować pozyskać kod źródłowy jakiejkolwiek Strony lub jakichkolwiek Materiałów.
 • W inny sposób wykorzystywać lub kopiować jakiekolwiek Strony lub Materiały, za wyjątkiem objętych wyraźnym zezwoleniem w ramach niniejszego Przyznania licencji i zgodnie z Warunkami korzystania.
 • Używać jakiejkolwiek Strony lub jakichkolwiek Materiałów w zewnętrznych "biurach obsługi " i podobnych strukturach, w których strony trzecie mogłyby używać jakiejkolwiek Strony lub jakichkolwiek Materiałów poprzez użytkownika.
 • Usuwać, przesłaniać ani zmieniać znaków praw autorskich (copyright), znaków handlowych (trademark) lub innych informacji o prawach własności, osadzonych, dołączonych lub dostępnych w połączeniu z jakąkolwiek Stroną lub jakimikolwiek Materiałami.  

Przedstawiciel ds. praw autorskich
Firma Caterpillar szanuje prawa wszystkich właścicieli praw autorskich i w tym względzie przyjęła i wdrożyła politykę, która przewiduje usunięcie ze swoich Stron internetowych materiałów naruszających prawa właścicieli praw autorskich.   Jeśli użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o dostarczenie przedstawicielowi firmy Caterpillar ds. praw autorskich wszystkich następujących informacji wymaganych przez Ustawę o ograniczeniu odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w Internecie — ustawa Digital Millennium Copyright Act (ang. Online Copyright Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act), 17 U.S.C. § 512:

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa, które zostało naruszone.
 • Identyfikację dzieła, w stosunku do którego zostało naruszone prawo autorskie, lub listy dzieł na danej stronie internetowej, jeśli powiadomienie dotyczy wielu naruszeń.
 • Identyfikację materiału, który narusza prawa autorskie i powinien zostać usunięty lub do którego powinien zostać uniemożliwiony dostęp, oraz informacje umożliwiające zlokalizowanie tego materiału.
 • Informacje umożliwiające skontaktowanie się ze stroną składającą skargę.
 • Oświadczenie, że strona składająca skargę działa w dobrej wierze oraz że na użycie materiałów chronionych prawem autorskim nie została wydana zgoda przez ich właściciela lub jego przedstawiciela albo że nie zezwala na to prawo.
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są poprawne i ścisłe, oraz stwierdzenie pod groźbą kary za składanie fałszywych oświadczeń, że strona składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały naruszone.

Przedstawiciel firmy Caterpillar ds. praw autorskich, którego należy poinformować o naruszeniu praw autorskich na niniejszej stronie internetowej:

Przedstawiciel ds. praw autorskich
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail:  CopyrightAgent@cat.com

Udostępnianie
Nie należy korzystać z tej Strony internetowej jako środka do przekazywania informacji traktowanych jako zastrzeżone. O ile nie postanowiono inaczej w warunkach korzystania z Połączonej strony lub w pisemnej umowie z firmą Caterpillar mającej zastosowanie do konkretnego korzystania z Połączonej strony, wszelkie przypadki udostępnienia materiałów będą traktowane jako nieodpłatne przekazanie na rzecz firmy Caterpillar do dalszego wykorzystania według własnego uznania i niezależnie od roszczeń praw własności lub zastrzegania praw w przesyłanych materiałach. W związku z tym użytkownik zgadza się, że wszelkie materiały, w tym między innymi pytania, komentarze, sugestie, pomysły, plany, notatki, rysunki, materiały oryginalne lub kreatywne lub inne informacje dostarczone w formie wiadomości e-mail lub zgłoszeń do firmy Caterpillar, lub wpisów na tej Stronie internetowej, nie są poufne (zgodnie z Polityką prywatności firmy Caterpillar) i staną się wyłączną własnością firmy Caterpillar. Firma Caterpillar jest właścicielem wyłącznych praw, w tym wszystkich praw własności intelektualnej, i jest uprawniona do nieograniczonego korzystania z tych materiałów w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub wynagrodzenia dla użytkownika.  Przekazywanie jakichkolwiek materiałów do firmy Caterpillar, w tym umieszczanie materiałów na jakimkolwiek forum lub w obszarze interaktywnym, powoduje nieodwołalne zrzeczenie się wszelkich "osobistych praw autorskich" do takich materiałów, w tym praw do autorstwa utworu i integralności.

Prywatność
Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej Strony internetowej, użytkownik potwierdza otrzymanie kopii konkretnych zasad zachowania poufności mających zastosowanie do takiej Strony internetowej (dostępnych na Stronie internetowej) oraz Globalnego oświadczenia o poufności danych spółki Caterpillar, a także, że rozumie i zgadza się, że jego dane osobowe będą gromadzone, udostępniane i przetwarzane w inny sposób zgodnie z Zasadami zachowania poufności i Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Fora interaktywne i materiały użytkowników
Strony internetowe mogą okresowo obejmować fora dyskusyjne i obszary interaktywne.   Korzystając z forów lub obszarów interaktywnych, użytkownik zgadza się, bez wpływu na wszelkie inne Warunki korzystania, nie podejmować następujących działań:

 • Przesyłać, rozpowszechniać lub w inny sposób publikować za pośrednictwem jakichkolwiek Stron żadnych wiadomości, danych, informacji, tekstów lub innych materiałów ("Materiały użytkownika"), które są niezgodne z prawem, pomawiające, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, lubieżne, nękające, szkodliwe, obelżywe, podburzające, zawierają groźby, naruszają prawa do prywatności lub prawa do publikacji lub są w inny sposób niepożądane.
 • Przesyłać lub przekazywać jakichkolwiek Materiałów użytkownika, które stanowią czyn zabroniony prawem lub zachętę do popełnienia takiego czynu, naruszają prawa osób fizycznych lub innych podmiotów albo w jakikolwiek inny sposób naruszają jakiekolwiek przepisy lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe.
 • Przesyłać lub przekazywać jakichkolwiek Materiałów użytkownika, które mogą naruszać jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności którejkolwiek ze stron.   Publikując dowolne Materiały użytkownika, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do dystrybucji i reprodukcji takich Materiałów użytkownika.
 • Rozpowszechniać lub publikować bez pisemnej zgody firmy Caterpillar niezamówionych ofert promocyjnych, reklam lub ofert zbiórek funduszy, dóbr bądź usług, w tym poczty śmieciowej i spamu.
 • Firma Caterpillar nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Materiały użytkownika zamieszczone lub przesłane przez Użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią, lub za jakiekolwiek błędy, zniesławienie, oszczerstwa, pominięcia, kłamstwa, obsceniczność, pornografię lub bluźnierstwo, które użytkownik może napotkać.  Jako dostawca usług interaktywnych, jeśli takie istnieją, firma Caterpillar stanowi wyłącznie forum i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia, reprezentacje lub Materiały użytkownika dostarczone przez jego użytkowników.

Firma Caterpillar ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować wszelkie działania i Materiały użytkownika związane ze swoimi forami i obszarami interaktywnymi. Firma Caterpillar może badać wszelkie zgłoszone naruszenia swoich zasad lub skargi i podejmować wszelkie odpowiednie działania, które uzna za stosowne.  Działania takie mogą obejmować m.in. wydawanie ostrzeżeń, zawieszanie lub zakończenie świadczenia usługi i/lub usunięcie zamieszczonych Materiałów użytkownika. Firma Caterpillar zastrzega sobie prawo i całkowitą swobodę w usuwaniu, sprawdzaniu lub edytowaniu Materiałów użytkownika, które naruszają te postanowienia lub są w inny sposób nieakceptowalne.  

Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie wiadomości lub inne Materiały użytkownika, które przesyła lub przekazuje na jakąkolwiek Stronę, włączając w to fora dyskusyjne oraz obszary interaktywne jakiejkolwiek Strony.

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
Strony internetowe oraz wszelkie dokumenty wydane przez firmę Caterpillar dostępne za pośrednictwem dowolnej Strony internetowej mogą zawierać oświadczenia odnoszące się do przyszłych wydarzeń i oczekiwań oraz stanowią oświadczenia wybiegające w przyszłość w rozumieniu ustawy z 1995 roku reformującej postępowanie procesowe w sprawach dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act of 1995).   Stwierdzenia takie, jak „uważamy”, „spodziewamy się”, „będziemy”, „będzie”, „oczekujemy”, „przewidujemy”, „plan”, „projekt”, „zamierzamy”, „możemy”, „powinno” oraz inne podobne stwierdzenia lub określenia odnoszą się do zdarzeń, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Takie stwierdzenia nie są gwarancją, że w przyszłości podejmiemy przedstawione w nich działania, i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania informacji dotyczących stwierdzeń odnoszących się do przyszłości.   Wszystkie informacje, które nie zawierają wyłącznie faktów historycznych, są stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości. Obejmuje to między innymi stwierdzenia odnoszące się do naszych opisów przewidywań, projektów, prognoz lub trendów.   Rzeczywiste wyniki firmy Caterpillar mogą się znacznie różnić od wyników opisanych lub przewidywanych w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości ze względu na wiele czynników, między innymi takich jak: (i) stan światowej gospodarki oraz ogólne warunki gospodarcze w branżach, w których działamy; (ii) polityka monetarna i fiskalna rządu oraz wydatki na infrastrukturę; (iii) wzrost cen towarów lub podzespołów, zmiany popytu na nasze produkty lub ograniczona dostępność surowców i półproduktów, w tym stali; (iv) zdolność osiągania i zachowywania płynności przez nas oraz naszych klientów, dealerów i dostawców; (v) zagrożenia natury politycznej lub ekonomicznej, w tym krajowe i międzynarodowe konflikty i niepokoje społeczne; (vi) zdolność utrzymania przez nas i firmę Cat Financial oceny wiarygodności kredytowej, unikanie znacznego wzrostu kosztów pożyczek i zachowanie dostępu do rynków kapitałowych; (vii) kondycja finansowa i wiarygodność kredytowa klientów firmy Cat Financial; (viii) zmiany oprocentowania i płynności rynku; (ix) zmiany przepisów dotyczących usług finansowych; (x) niemożność osiągania spodziewanych zysków z przejęć, w tym ERA Mining Machinery Limited, i sprzedaż majątku, w tym sprzedaż majątku działu dystrybucji Bucyrus International, Inc. naszym niezależnym dealerom; (xi) polityka w zakresie międzynarodowej wymiany handlowej oraz inwestycji; (xii) odbiór rynkowy oferowanych przez nas produktów i usług; (xiii) zmiany w otoczeniu konkurencyjnym, między innymi zmiany udziału rynkowego, cen oraz sprzedaży na poszczególnych rynkach i w poszczególnych grupach produktowych; (xiv) skuteczność realizacji projektów rozbudowy firmy, projektów redukcji kosztów oraz podnoszenia efektywności i wydajności, w tym programu Caterpillar Production System; (xv) decyzje dotyczące zarządzania zapasami oraz strategie magazynowe naszych dealerów i producentów nowych urządzeń; (xvi) zgodność z przepisami regulującymi kwestię ochrony środowiska; (xvii) implikowane lub rzeczywiste naruszenia praw handlowych bądź antykorupcyjnych; (xviii) zwiększone obciążenia podatkowe lub narażenie na zwiększone obciążenia podatkowe; (xix) zmiany kursów walutowych; (xx) zdolność nasza lub firmy Cat Financial do spełnienia wymogów umów finansowych; (xxi) zwiększone zobowiązania związane z wypracowywaniem, finansowaniem lub przekazywaniem środków do funduszy emerytalnych; (xxii) spory ze związkami zawodowymi lub pracownikami; (xxiii) istotne postępowania prawne, roszczenia, procesy sądowe bądź dochodzenia; (xxiv) konieczność dostosowania się do nowych przepisów wprowadzonych w życie w przypadku uchwalenia regulacji lub podpisania międzynarodowych umów o redukcji emisji związków węgla; (xxv) zmiany przepisów księgowych; (xxvi) usterki lub naruszenie zabezpieczeń systemów informatycznych; (xxvii) niekorzystne skutki klęsk żywiołowych oraz (xxviii) inne czynniki opisane szczegółowo w punkcie "Management's Discussion and Analysis" (Omówienie i analiza sytuacji finansowej i wyników operacyjnych opracowane przez Zarząd) i "Risk Factors" (Czynniki ryzyka) w naszym formularzu 10-K złożonym do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Komunikaty prasowe
Materiały zawarte w komunikatach prasowych firmy Caterpillar nie mogą być traktowane jako informacje dokładne lub aktualne za wyjątkiem momentu ich publikacji.   Firma Caterpillar nie aktualizuje informacji zamieszczonych w komunikatach prasowych i oświadcza, że nie jest w żaden sposób zobowiązana do ich aktualizowania. W zakresie, w jakim wszelkie zawarte w nich informacje są informacjami wybiegającymi w przyszłość, mają one wpisywać się w ramy programu Safe Harbor dla oświadczeń wybiegających w przyszłość i podlegają istotnemu ryzyku.

Wyłączenia gwarancyjne
FIRMA CATERPILLAR, JEJ DYREKTORZY, KADRA ZARZĄDZAJĄCA, PRACOWNICY, DOSTAWCY, DEALERZY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, PRZEDSTAWICIELE I LICENCJODAWCY ("FIRMA CATERPILLAR I ZWIĄZANE Z NIĄ PODMIOTY") NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPOWODOWANE KORZYSTANIEM Z JAKIEJKOLWIEK STRONY LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW.  UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA I WYRAŻA ZGODĘ NA NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: (a) STRONY I MATERIAŁY SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE "TAKIM, W JAKIM SĄ", MOGĄ "ZAWIERAĆ BŁĘDY " I "NIE ZAWSZE BYĆ DOSTĘPNE ". UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z ODPOWIEDNIĄ JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ; (b) W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRAWNIE ZAKRESIE FIRMA CATERPILLAR I ZWIĄZANE Z NIĄ PODMIOTY NIE ZAPEWNIAJĄ ŻADNYCH KORZYŚCI, GWARANCJI ANI WARUNKÓW, WYRAŻONYCH WPROST LUB DOROZUMIANYCH, OKREŚLONYCH STATUTOWO LUB INACZEJ, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, (1) GWARANCJI TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA, DOKŁADNOŚCI, PRAWA DO ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI, BRAKU OBCIĄŻEŃ, BRAKU ZASTAWÓW I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH; (2) GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA DO CELÓW KOMERCYJNYCH; (3) GWARANCJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI I WYDAJNOŚCI STRON I MATERIAŁÓW ORAZ (4) GWARANCJI, ŻE DOSTĘP I KORZYSTANIE ZE STRON LUB MATERIAŁÓW SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ NIEPRZERWANE I POZBAWIONE BŁĘDÓW; (c) BĘDZIESZ KORZYSTAĆ ZE STRON LUB MATERIAŁÓW WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ TO UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z TAKIEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA.  NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU KORZYSTANIA ZE STRON I MATERIAŁÓW ORAZ NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK INFORMACJI DOSTARCZONYCH ZA ICH POŚREDNICTWEM (DOKŁADNYCH LUB NIEDOKŁADNYCH) DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA, KONSERWACJI LUB STANÓW ROBOCZYCH MASZYN, UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRAWIDŁOWYM DZIAŁANIEM, OBSŁUGĄ I KONSERWACJĄ MASZYN.   NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE GWARANCJE WYKRACZAJĄCE POZA WYRAŹNIE OKREŚLONE W WARUNKACH KORZYSTANIA.  

Ograniczenie odpowiedzialności i działania naprawcze
W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, RÓWNIEŻ W WYNIKU ZANIEDBANIA, FIRMA CATERPILLAR I ZWIĄZANE Z NIĄ PODMIOTY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA LUB STRON TRZECICH (W TYM KLIENTÓW) ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM M.IN. BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE, KARNE, STRON TRZECICH LUB WYNIKOWE (W TYM ZA UTRACONE PRZYCHODY, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRACONE DANE, UTRACONE INFORMACJE BIZNESOWE, ZAINFEKOWANIE WIRUSEM, PRZERWY W DZIAŁANIU SYSTEMU I INNE) OPARTE NA LUB WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA ALBO DOSTĘPU, UŻYCIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA JAKIEJKOLWIEK STRONY LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, NAWET JEŻELI FIRMA CATERPILLAR ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD (W TYM SZKÓD PONOSZONYCH PRZEZ STRONY TRZECIE).   ZAWARTE W TEJ CZĘŚCI WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY JEST NIEZALEŻNE OD WSZELKICH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH OKREŚLONYCH W WARUNKACH KORZYSTANIA I POZOSTAJE W MOCY RÓWNIEŻ WTEDY, GDY DZIAŁANIA NAPRAWCZE NIE PRZYNIOSŁY OCZEKIWANYCH REZULTATÓW LUB NIE MOGŁY ZOSTAĆ PRZEPROWADZONE.   TE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA POZOSTAJĄ W MOCY NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY POWSTAŁY W WYNIKU NARUSZENIA UMOWY LUB GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB PODJĘCIA JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ, W PEŁNYM ZAKRESIE, W KTÓRYM OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZAKAZUJE TAKICH OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ.   CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZE STRONY FIRMY CATERPILLAR ZA WSZYSTKIE POWSTAŁE SZKODY, STRATY I PODJĘTE DZIAŁANIA, OPARTE NA ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZANIEDBANIE LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ, W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ RÓWNOWARTOŚCI OPŁAT NA RZECZ FIRMY CATERPILLAR ZA DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z ODPOWIEDNIEJ STRONY LUB MATERIAŁÓW DOKONANYCH W CIĄGU OSTATNIEGO ZAKOŃCZONEGO MIESIĄCA KALENDARZOWEGO.  

Niektóre przepisy nie zezwalają na dokonywanie ograniczeń gwarancji dorozumianych albo wyłączeń lub ograniczeń w przypadku powstania określonych szkód.   Jeżeli takie przepisy mają moc prawną, niektóre lub wszystkie powyższe zastrzeżenia, wyłączenia lub ograniczenia mogą nie odnosić się do użytkownika, a tym samym uprawnienia użytkownika mogą być szersze, niż tu opisano.

Przejęcie odpowiedzialności  
Użytkownika zobowiązuje się do zabezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności firmy Caterpillar i związanych z nią podmiotów przed wszelkimi roszczeniami, procesami, żądaniami czy działaniami, podejmowanymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub w związku z (a) korzystaniem przez użytkownika z jakiejkolwiek Strony (obejmuje to wiadomości i inne Materiały użytkownika, które mogły zostać zamieszczone lub przesłana na jakiekolwiek forum interaktywne); (b) naruszeniem Warunków korzystania lub (c) naruszeniem jakichkolwiek postanowień prawa, przepisów lub praw stron trzecich.   Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, odszkodowania i wydatki, w tym, lecz nie wyłącznie, wynagrodzenia prawników do uzasadnionej wysokości i koszty przegranych postępowań lub z innej przyczyny poniesione przez firmę Caterpillar i związane z nią podmioty w związku z albo wynikające ze wszelkich tego typu roszczeń, procesów, działań, żądań lub innych postępowań.

Zakończenie obowiązywania Warunków korzystania
Firma Caterpillar może według własnego uznania usunąć nazwę użytkownika i hasło oraz anulować prawo użytkownika do dostępu i korzystania ze Stron internetowych i Materiałów w dowolnie wybranym momencie i z dowolnego powodu.   Przyznana tu licencja zostanie automatycznie unieważniona bez podejmowania żadnych dalszych działań przez firmę Caterpillar w przypadku naruszenia Warunków korzystania lub niestosowania się do omówionych tu ograniczeń.   Po zakończeniu obowiązywania tych Warunków korzystania z jakiegokolwiek powodu użytkownik zaprzestanie jakiegokolwiek korzystania ze Stron internetowych i Materiałów    Postanowienia zawarte w częściach Wyłączenia gwarancyjne, Ograniczenie odpowiedzialności i działania naprawcze, Przejęcie odpowiedzialności, Przepisy dotyczące importu i eksportu, Umowny okres przedawnienia, Rozstrzyganie sporów i obowiązkowe postępowanie arbitrażowe, Wybór systemu prawnego; klauzula salwatoryjna obowiązują nawet w przypadku zakończenia obowiązywania Warunków korzystania.

Aktualizacja Stron
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian w dowolnych lub wszystkich Stronach internetowych i Materiałach w dowolnie wybranym momencie i bez powiadomienia, w tym również do usunięcia jakichkolwiek Stron internetowych i Materiałów.   Kiedy zostaną udostępnione nowe lub ulepszone wersje Stron, możemy zażądać przeprowadzenia aktualizacji bieżącej wersji powiązanego oprogramowania.   Jeżeli firma Caterpillar nie poinformowała wyraźnie o wprowadzeniu zmian obowiązujących warunków, wszelkie nowe lub udoskonalone wersje Stron internetowych, Materiałów i Usług są objęte tymi samymi Warunkami korzystania.

Strony dodatkowe
Strony mogą zawierać łącza do innych stron internetowych lub zasobów należących do stron trzecich ("Strony dodatkowe"). Informacje o Stronach dodatkowych są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie. Takie Strony dodatkowe nie są kontrolowane przez firmę Caterpillar i firma Caterpillar nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za materiały znajdujące się na takich stronach oraz w żaden sposób nie zatwierdza materiałów znajdujących się na takich Stronach dodatkowych; obejmuje to wszelkie informacje lub materiały znajdujące się na takich Stronach dodatkowych. Podczas korzystania z takich Stron dodatkowych należy samodzielnie podejmować decyzje o kontynuowaniu lub przerwaniu procesu.

Przepisy dotyczące importu i eksportu
Nie wolno użytkować ani w inny sposób eksportować lub reeksportować Stron internetowych lub Materiałów, za wyjątkiem przypadków dopuszczalnych przez prawo Stanów Zjednoczonych oraz prawo obowiązujące w jurysdykcji, w której została uzyskana oferta dostępu i korzystania ze Stron internetowych, Materiałów i Usług. W szczególności, ale bez ograniczeń, Strony internetowe i Materiały nie mogą być eksportowane lub reeksportowane (a) do krajów objętych amerykańskim embargiem lub (b) do osób znajdujących się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli Departamentu Skarbu USA lub na liście osób lub podmiotów, którym Departament Handlu USA odmówił zgody. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że uzyskiwanie przez użytkownika dostępu do Stron internetowych i Materiałów oraz korzystanie z nich nie naruszy żadnych z tych przepisów oraz że nie użytkownik nie znajduje się w żadnym kraju wymienionym na tej liście ani nie figuruje na takiej liście. Użytkownika oświadcza także, że nie będzie wykorzystywać jakiejkolwiek Strony internetowej lub jakichkolwiek Materiałów do jakichkolwiek celów zakazanych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w tym m.in. do rozwoju, projektowania, wytwarzania lub produkcji broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej lub pocisków.

Prawa rządu USA
Strony internetowe i Materiały to "Towary komercyjne", zgodnie z definicją tego terminu zawartą w 48 C.F.R. §2.101, w skład których wchodzą "Komercyjne oprogramowanie komputerowe" i "Dokumentacja do komercyjnego oprogramowania komputerowego", zgodnie z definicją tych terminów zawartą odpowiednio w art. 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202. Zgodnie z 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, w zależności od przypadku, Komercyjne oprogramowanie komputerowe i Dokumentacja do komercyjnego oprogramowania komputerowego są licencjonowane użytkownikom końcowym rządu Stanów Zjednoczonych (a) wyłącznie jako Towary komercyjne i (b) z tymi prawami, które są przyznawane wszystkim pozostałym użytkownikom końcowym zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu.

Umowny okres przedawnienia
Użytkownik niniejszym potwierdza, że nie wystosuje przeciwko firmie Caterpillar żadnych roszczeń ani żądań innego rozwiązania sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z lub w związku z Warunkami korzystania, które są powiązane z lub stanowią przyczynę podejmowania działań ze względu na wydarzenie, które miało miejsce ponad 12 miesięcy po dacie pierwszego zdarzenia lub po wystąpieniu możliwości uzyskania wiedzy o takim zdarzeniu przy wykazaniu należytej staranności.

Rozstrzyganie sporów i obowiązkowe postępowanie arbitrażowe
Wszelkie spory, roszczenia i kontrowersje związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika ze Stron internetowych lub Materiałów, lub jakichkolwiek produktów lub usług sprzedawanych lub dystrybuowanych przez takie Strony internetowe, lub w inny sposób wynikające z niniejszych Warunków korzystania lub odnoszące się do nich, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu a nie w sądzie, z tym że użytkownik może dochodzić roszczeń w sądzie ds. drobnych roszczeń, jeżeli jego roszczenia się do tego kwalifikują.  Do niniejszych Warunków korzystania stosuje się ustawę o postępowaniu arbitrażowym oraz federalne prawo arbitrażowe.

Aby rozpocząć postępowanie arbitrażowe, należy opisać swoje roszczenie i wysłać pismo z wnioskiem o arbitraż na adres:   Chief Legal Officer, Caterpillar Inc., 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015, USA.  Arbitraż odbędzie się w Chicago, Illinois, USA, zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego i procedurami mediacyjnymi Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (AAA).   Wniosek o arbitraż musi mieć stempel pocztowy z datą mieszczącą się w terminie określonym powyżej w sekcji "Umowny okres przedawnienia. "   W żadnym wypadku nie można żądać wszczęcia postępowania arbitrażowego ani też nie można na nie zezwolić po dacie, w której zgodne z prawem lub sprawiedliwe postępowanie oparte na takim Sporze byłoby przedawnione na mocy obowiązujących przepisów o przedawnieniu.

Strony zgadzają się, że wszelkie postępowania w sprawie rozstrzygania sporów będą prowadzone wyłącznie indywidualnie, a nie w ramach powództwa grupowego, skonsolidowanego lub powództwa zbiorowego.  Jeśli z jakiegokolwiek powodu postępowanie o roszczenie toczy się przed sądem a nie w drodze arbitrażu, strony zrzekają się prawa do procesu przed sądem przysięgłych.  Strony ustalają również, że zarówno użytkownik, jak i firma może wnieść sprawę do sądu w celu zakazania naruszenia lub innego niewłaściwego wykorzystania praw własności intelektualnej.

Organ arbitrażowy składa się z użytkownika oraz jednej osoby wyznaczonej przez firmę Caterpillar.   Osoba taka powinna (i) zostać wybrana z listy potencjalnych arbitrów AAA, (ii) posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie w dyscyplinie będącej przedmiotem sporu oraz (iii) być prawnikiem, którego 10-letnie doświadczenie obejmuje zagadnienia sporne i arbitrażowe będące przedmiotem sporu.   Jeżeli firma Caterpillar i użytkownik nie dojdą do porozumienia w sprawie arbitra w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania wniosku o arbitraż, wówczas organ arbitrażowy zostanie wybrany przez biuro administracyjne AAA.   W ciągu pięciu dni od powiadomienia przez którąkolwiek ze stron niniejszych Warunków korzystania organ ten wybierze jednego arbitra, który spełni wymogi określone w niniejszym ustępie.   Arbiter wyda swoją decyzję możliwie jak najszybciej po wyznaczeniu i musi postępować zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

Niniejsza umowa dotycząca arbitrażu będzie szczególnie wykonalna w każdym sądzie posiadającym jurysdykcję w tym zakresie.   Każda decyzja wydana przez arbitra na podstawie arbitrażu jest ostateczna i wiążąca dla stron, a wyrok może zostać wydany zgodnie z obowiązującym prawem w każdym właściwym sądzie.

Strona wygrywająca postępowanie arbitrażowe lub sądowe otrzyma od drugiej strony zwrot wszystkich kosztów, wydatków i opłat, w tym m.in. uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, poniesionych przez stronę wygrywającą.

Wybór systemu prawnego; klauzula salwatoryjna
Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych (niezależnie od prawa, które może mieć zastosowanie zgodnie z jego zasadami prawa kolizyjnego).   Każda ze stron poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów tego miejsca.   Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania lub ich zastosowanie zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność nie wpłynie na inne postanowienia niniejszych Warunków korzystania, z których wszystkie pozostaną w pełnej mocy, a takie inne postanowienia będą interpretowane w taki sposób, aby jak najlepiej odzwierciedlały one intencje stron.   Strony zgadzają się ponadto zastąpić każde takie nieważne lub niewykonalne postanowienie ważnym i wykonalnym postanowieniem mającym na celu osiągnięcie, w zakresie, w jakim jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem, celu biznesowego i zamiaru takiego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia.   Przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów nie mają zastosowania.

Uznajemy, że możliwe jest uzyskanie dostępu do tej strony internetowej z dowolnej jurysdykcji na świecie, ale nie mamy praktycznej możliwości uniemożliwienia takiego dostępu.   Ta strona internetowa została zaprojektowana tak, aby była zgodna z prawem stanu Illinois i Stanów Zjednoczonych. Jeśli jakiekolwiek Materiały lub Materiały użytkownika na jakiejkolwiek Stronie internetowej lub korzystanie z jakiejkolwiek Strony internetowej jest sprzeczne z prawem lokalnym w miejscu, w którym użytkownik znajduje się w momencie uzyskiwania dostępu do niej, Strona internetowa nie jest przeznaczona dla użytkownika i prosimy o niekorzystanie z niej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z przepisami prawa obowiązującymi w jego jurysdykcji i przestrzeganie ich.

Całość porozumienia
Niniejsze Warunki korzystania (w tym, w zakresie, w jakim ma to zastosowanie, wszelkie dodatkowe warunki dla poszczególnych Połączonych stron oraz wszelkie umowy licencyjne użytkownika końcowego na powiązane oprogramowanie, w tym aplikacje mobilne) stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a nami w odniesieniu do Stron internetowych  i Materiałów oraz zastępują one wszystkie wcześniejsze umowy.   Tytuły sekcji w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie generują skutków prawnych ani umownych.   Warunki wszelkich wycen, ofert, potwierdzeń, faktur lub podobnych dokumentów, niezależnie od tego, jak zostały one wskazane, bezpośrednio lub pośrednio sporządzone lub wydane przez użytkownika, nie mają zastosowania.

Pytania
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków korzystania prosimy o kontakt z firmą Caterpillar Inc. z siedzibą pod adresem: 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015, USA, Attn:   Deputy General Counsel — Commercial, Legal Services, Law, Security & Public Policy.