Warunki korzystania z Caterpillar Now

Polityka prywatności

Niniejsze zasady zachowania poufności opisują informacje osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem aplikacji Caterpillar Now ("aplikacja") oraz określa, w jaki sposób te informacje mogą być przez nas używane i ujawniane.

Ta polityka nie odnosi się do informacji, które gromadzimy za pośrednictwem innych środków (np. innych stron internetowych lub innych metod, takich jak rozmowy telefoniczne), oraz do informacji gromadzonych na stronie jakiejkolwiek innej firmy lub strony trzeciej, niezależnie od tego, czy w aplikacji znajdują się łącza do takiej strony lub czy Aplikacja udostępnia taką stronę w inny sposób. Należy uważnie czytać zasady zachowania poufności innych stron internetowych.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Dane osobowe będą gromadzone w wyniku dobrowolnego przekazania ich nam poprzez:

 • ankietę.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Informacje dostarczane przez użytkownika

Dane osobowe, które będą wymagane do korzystania z niniejszej Aplikacji, w tym:

 • identyfikator CWS ID

Informacje opcjonalne, które mogą być wymagane do wykorzystania w ramach niniejszej Aplikacji, w tym:

 • nazwa
 • adres e-mail
 • język

Automatycznie gromadzone informacje

W przypadku odwiedzania tej Aplikacji automatycznie gromadzi ona następujące informacje na temat użytkownika:

 • adres IP
 • Pliki cookie
 • informacje o przeglądarce
 • data i godzina zastosowania
 • informacje dotyczące systemu operacyjnego
 • informacje zdezidentyfikowane
 • raporty o awariach

Więcej informacji na temat tych plików cookie można znaleźć w  Warunkach korzystania.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Informacje podawane przez użytkownika będą wykorzystane w celu poprawy adekwatności treści udostępnianych przez aplikację Caterpillar Now (np. cotygodniowe aktualizacje wiadomości lub nakierowana komunikacja z użytkownikami w danym regionie lub jednostce biznesowej). Ponadto nieprzypisane informacje mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkowania i innych wskaźników potrzebnych do zidentyfikowania potencjalnych ulepszeń aplikacji dla naszych użytkowników.

Ponadto możemy wykorzystywać i/lub ujawniać dane osobowe użytkownika zgodnie z wymogami prawnymi lub regulacjami, lub zgodnie z wymogami władz państwowych lub w celu ochrony osób lub mienia.

W jaki sposób chronimy te informacje?

Podejmujemy stosowne kroki mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, manipulacją, fałszerstwem, nieuprawnionym dostępem lub nieautoryzowanym ujawnieniem. Ze względu na konstrukcję Internetu oraz technologii sieciowych i komputerowych nie możemy zagwarantować, że komunikacja pomiędzy użytkownikiem a Aplikacją będzie wolna od nieautoryzowanego dostępu osób trzecich.

Czy ujawniamy gromadzone przez nas dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w obrębie podmiotów tworzących spółkę Caterpillar Inc. na całym świecie (np. również wewnątrz jednostek organizacyjnych i podmiotów zależnych na całym świecie) oraz odpowiednim dealerom firmy Caterpillar w odpowiednich regionach. Możemy udostępnić dane osobowe użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na jego pytania lub do celów zgodnych z założeniami działania Aplikacji albo dostawcom usług — na potrzeby przetwarzania informacji w imieniu firmy Caterpillar Inc. Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane stronom trzecim. W każdym razie ujawniamy dane osobowe wyłącznie osobom mającym uzasadniony powód biznesowy dostępu do tych informacji. Niezależnie od powyższych postanowień na temat ujawniania danych osobowych, nasza firma ujawni takie informacje w przypadkach wymaganych lub dozwolonych na mocy obowiązujących przepisów prawa lub w sposób zgodny z przepisami firmy.

Zgoda

Przekazując nam informacje osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z zasadami zachowania poufności. Ponieważ z tego serwisu mogą korzystać użytkownicy na całym świecie, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie jego informacji osobowych do krajów lub na rynki, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jakich wymagają regulacje prawne w miejscu, w którym użytkownik przebywa.

Dzieci

Nie chcemy gromadzić ani przechowywać informacji od osób poniżej 13. roku życia. Żadna część naszej aplikacji nie jest tak skonstruowana, aby przyciągać osoby poniżej 13. roku życia. Korzystając z naszej aplikacji, użytkownik oświadcza, że ma ukończone 13 lat.

Gdzie uzyskam dalsze informacje dotyczące powiadomienia o ochronie danych osobowych?

Aby uzyskać dostęp do informacji osobowych, dokonać ich aktualizacji lub usunąć te informacje (w tym również aby zrezygnować z dostępu do kampanii reklamowych, marketingowych lub telefonicznego badania opinii prowadzonych przez firmę Caterpillar Inc.) lub aby uzyskać dodatkowe informacje o niniejszych zasadach zachowania poufności, prosimy o kontakt z:

Caterpillar Inc.
Attn: Jerry Warfield
100 NE Adams Street
Peoria, Il. 61629, USA
100 NE Adams Street
E-mail: warfield_jerome_t@cat.com

Można również skontaktować się z biurem firmy Caterpillar ds. praktyk biznesowych (Office of Business Practices) na stronie  http://codeofconduct.cat.com/  lub dzwoniąc pod numer (800) 300 7898.

Co dzieje się w przypadku, gdy Polityka prywatności zostanie zmieniona?

Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia poprawek w niniejszych zasadach zachowania poufności. Jeśli dokonamy aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad, zmiany te zostaną wprowadzone na tej stronie. Korzystanie z Aplikacji po opublikowaniu zmian w zasadach zachowania poufności będzie jednoznaczne z akceptacją tych zmian.

Ostatnia zmiana: 12.01.2016

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2016 r.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO LICENCJONOWANEJ APLIKACJI

Aplikacja Caterpillar Now (wraz z całą powiązaną dokumentacją, danymi i materiałami, które zostają udostępnione użytkownikowi, "Licencjonowana aplikacja") jest udostępniana użytkownikowi na podstawie licencji, a nie sprzedawana, i może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z Umową licencyjną użytkownika końcowego Licencjonowanej aplikacji ("Licencją"). Prawa do Licencjonowanej aplikacji (w tym całej dokumentacji oraz wszystkich danych i materiałów powiązanych z Licencjonowaną aplikacją i/lub Usługami) należą do i na zawsze pozostaną własnością firmy Caterpillar Inc., Peoria, Illinois, USA i/lub jej jednostek organizacyjnych i licencjodawców ("Caterpillar").   Firma Caterpillar zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi. Korzystanie z Licencjonowanej aplikacji przez osoby inne niż Użytkownik jest surowo zabronione.    JAKAKOLWIEK FORMA ZAINSTALOWANIA LICENCJONOWANEJ APLIKACJI OZNACZA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ LICENCJI.   W PRZYPADKU NIEWYRAŻANIA ZGODY NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ LICENCJI NIE NALEŻY INSTALOWAĆ LICENCJONOWANEJ APLIKACJI.

A. ZAKRES LICENCJI: Licencja przyznana Użytkownikowi na potrzeby korzystania z Licencjonowanej aplikacji przez firmę Caterpillar to limitowane i nieprzenoszalne prawo (bez prawa do sublicencji) do korzystania z Licencjonowanej aplikacji wyłącznie na wewnętrzne potrzeby prowadzenia działalności biznesowej na dowolnym smartfonie, komputerze typu tablet lub innym podobnym urządzeniu ("Urządzenie", np. iPhone, iPod touch lub iPad), które należy do Użytkownika i jest pod jego kontrolą.  Licencja zabrania używania Licencjonowanej aplikacji na jakimkolwiek Urządzeniu, które nie należy do Użytkownika lub nie jest pod jego kontrolą, a także rozpowszechnia oraz udostępniania Licencjonowanej aplikacji w sieci, dzięki czemu mogłaby być ona używana jednocześnie na wielu urządzeniach.  Nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać i redystrybuować Licencjonowanej aplikacji ani udzielać sublicencji na korzystanie z niej.  Nie wolno kopiować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, usiłować pozyskać kod źródłowy, modyfikować ani tworzyć prac pochodnych od Licencjonowanej aplikacji, jej aktualizacji ani jakiejkolwiek jej części. Jakakolwiek próba podjęcia takich działań stanowi naruszenie praw firmy Caterpillar i jej licencjodawców. W razie naruszenia tego ograniczenia może zostać wszczęte postępowanie sądowe przeciwko Użytkownikowi oraz wezwanie Użytkownika do zapłaty odszkodowania. Postanowienia Licencji regulują wszelkie zagadnienia związane z aktualizacjami dostarczanymi przez firmę Caterpillar, które zastępują i/lub uzupełniają oryginalną wersję Licencjonowanej aplikacji, jeżeli takiej aktualizacji nie towarzyszy oddzielna licencja, która reguluje warunki korzystania z tej licencji i postanowienia w niej zawarte są nadrzędne względem postanowień licencji ogólnej.

b. POLITYKA PRYWATNOŚCI I &WYKORZYSTANIE INFORMACJI:   Podczas korzystania z Licencjonowanej aplikacji może ona poprosić o podanie danych osobowych (w tym imienia i nazwiska oraz identyfikatora Urządzenia) oraz informacji o sprzęcie zgromadzonych w ramach serwisu maszyn korzystających z Licencjonowanej aplikacji (w tym o stan techniczny sprzętu, status, wydajność itp.).   Firma Caterpillar gromadzi takie informacje wraz z informacjami systemowymi o używanym przez Użytkownika Urządzeniu, w tym nazwę Urządzenia, system operacyjny używany na Urządzeniu, wersję uruchomionej przez Użytkownika Licencjonowanej aplikacji oraz adres IP Urządzenia Użytkownika w celu potwierdzenia, że posiada on uprawnienia do korzystania z tej Licencjonowanej aplikacji, w celu ulepszenia produktów i usług firmy Caterpillar oraz w celu umożliwienia dealerom firmy Caterpillar zrozumienia, kto na obszarze świadczenia usług korzysta z Licencjonowanej aplikacji.   Firma Caterpillar może przekazywać takie informacje swoim spółkom stowarzyszonym, spółkom zależnym lub innym zaufanym przedsiębiorstwom lub osobom, w tym dealerom firmy Caterpillar.   Firma Caterpillar podejmie uzasadnione i odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony poufności takich informacji; jednakże firma Caterpillar może lub Użytkownik może, korzystając z Licencjonowanej aplikacji, przekazać takie informacje do jurysdykcji, która nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony danych jak jurysdykcja prawna, w której znajduje się Użytkownik.   Wprowadzając takie informacje i/lub korzystając z Licencjonowanej aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji przez firmę Caterpillar zgodnie z niniejszym ustępem.  

c. OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE:   Niezależnie od postanowień zawartych w Licencji, jakiekolwiek oprogramowanie Open Source stanowiące część pakietu Licencjonowanej aplikacji nie stanowi elementu Licencjonowanej aplikacji według definicji określonej w Licencji i nie jest objęte warunkami licencyjnymi określonymi w niniejszej Licencji, ale jest objęte warunkami licencji na oprogramowanie Open Source.   Jeżeli postanowienia licencji na oprogramowanie Open Source nie stanowią inaczej, firma Caterpillar nie przyznaje Użytkownikowi prawa do pobierania kodu źródłowego oprogramowania Open Source, jednakże w niektórych przypadkach prawa i dostęp do kodu źródłowego mogą zostać udostępnione bezpośrednio przez licencjodawców.   Jeżeli Użytkownik ma uprawnienia do pobierania kodu źródłowego od firmy Caterpillar do jakiegokolwiek oprogramowania Open Source należącego do pakietu Aplikacji, może uzyskać bezpłatny dostęp do kodu źródłowego po wystosowaniu pisemnego wniosku do firmy Caterpillar i przesłaniu go na podany poniżej adres.   Użytkownik musi wyrazić zgodę na przestrzeganie postanowień zawartych w odpowiedniej licencji na oprogramowanie Open Source, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie z tego oprogramowania Open Source nie będzie możliwe.   W niniejszej Licencji " oprogramowanie Open Source " oznacza te programy, biblioteki i kody komputerowe, które zostały określone w dokumentacji oprogramowania, plikach „read me” i/lub plikach „about” jako objęte licencją na oprogramowanie Open Source. Wszelkie modyfikacje, prace pochodne i pliki wykonywalne oparte na lub wywodzące się z aplikacji lub bibliotek takiego oprogramowania są również objęte odpowiednią licencją na oprogramowanie Open Source na tych samych warunkach.

d.  ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA:   Licencja jest ważna od dnia prawidłowego zainstalowania Licencjonowanej aplikacji do momentu zakończenia jej użytkowania przez Użytkownika lub zakończenia udzielania dostępu przez firmę Caterpillar w dowolnie wybranym momencie. Prawa Użytkownika określone w Licencji zostaną automatycznie anulowane bez uprzedniego powiadomienia ze strony firmy Caterpillar, jeżeli Użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienia zawarte w Licencji. Po wygaśnięciu Licencji Użytkownik ma obowiązek zaprzestania korzystania z Licencjonowanej aplikacji w jakikolwiek sposób oraz zniszczenia wszystkich kopii, całościowych lub częściowych, Licencjonowanej aplikacji i wszelkich Informacji poufnych.  Na żądanie firmy Caterpillar Użytkownik dostarczy do firmy Caterpillar pisemne oświadczenie, podpisane przez Użytkownika lub jego odpowiednio uprawnionego przedstawiciela, potwierdzające usunięcie Licencjonowanej aplikacji i wszystkich powiązanych Informacji poufnych.   Wszystkie postanowienia, które ze względu na swój charakter pozostają w mocy po zakończeniu ważności Licencji, w tym paragrafy b., d., f., h., i., j., k., m., oraz o., będą obowiązywać również po wygaśnięciu tej Licencji, niezależnie od przyczyny takiego wygaśnięcia.

e.  USŁUGI; MATERIAŁY STRON TRZECICH:    Licencjonowana Aplikacja może umożliwiać dostęp do usług, danych oraz stron internetowych firmy Caterpillar i stron trzecich (łącznie i pojedynczo zwanych dalej "Usługami"). Korzystanie z Usług może wymagać dostępu do Internetu i zaakceptowania przez Użytkownika dodatkowych warunków użytkowania.    Użytkownik zgadza się, że wszelkie Usługi mogą zawierać zastrzeżone treści, informacje i materiały chronione odpowiednimi prawami własności intelektualnej, w tym m.in. prawa autorskie, oraz że nie będzie wykorzystywać takich zastrzeżonych treści, informacji lub materiałów w sposób wykraczający poza dozwolone korzystanie z Usług.   Żadna część Usług nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozprowadzać ani nie tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Usług. Ponadto Użytkownik nie będzie wykorzystywał Usług w żaden niedozwolony sposób, w tym między innymi poprzez naruszanie lub obciążanie przepustowości sieci. Użytkownik zobowiązuje się także nie korzystać z Usług w sposób naruszający lub łamiący prawa jakiejkolwiek innej strony.    Ponadto Usługi stron trzecich i materiały stron trzecich, które mogą być dostępne, wyświetlane lub podłączone do Urządzenia nie są dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach. Firma Caterpillar nie gwarantuje, że takie Usługi i materiały są odpowiednie lub dostępne do użytku w jakiejkolwiek konkretnej lokalizacji. Decydując się na uzyskiwanie dostępu do Usług lub materiałów, Użytkownik robi to dobrowolnie i jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów prawa, w tym między innymi obowiązujących przepisów prawa miejscowego. Firma Caterpillar i jej licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub zablokowania dostępu do Usług w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Caterpillar w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub wyłączenie dostępu do takich Usług. Firma Caterpillar może również nałożyć ograniczenia w zakresie korzystania, lub dostępu do niektórych usług, w dowolnym przypadku i bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności.

f. POUFNOŚĆ:   Firma Caterpillar za pośrednictwem Licencjonowanej Aplikacji lub poprzez świadczone Usługi może przekazywać Użytkownikowi niektóre informacje biznesowe i techniczne, które firma Caterpillar uważa za poufne, w tym informacje oznaczone jako zastrzeżone lub poufne, lub takie, które z uwagi na swą naturę lub okoliczności związane z ich ujawnieniem należy traktować jako poufne ("Informacje Poufne").   W przypadku uzyskania Informacji poufnych Użytkownik zachowa Informacje poufne w całkowitej poufności i bez pisemnych instrukcji od firmy Caterpillar wykorzysta Informacje poufne wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych Użytkownika zgodnie z zasadami udzielenia niniejszej Licencji i nie ujawni żadnej Informacji poufnej jakiejkolwiek stronie trzeciej.   Informacje poufne firmy Caterpillar nie obejmują informacji, które: (a)  były już w posiadaniu Użytkownika przed otrzymaniem ich od firmy Caterpillar bez ograniczeń w zakresie wykorzystania lub ujawniania; (b)  są lub stają się publicznie dostępne bez żadnego udziału lub winy użytkownika; lub (c)  są zgodnie z prawem ujawnione Użytkownikowi przez stronę trzecią bez ograniczeń w zakresie użytkowania lub ujawniania.   Licencjonowana aplikacja oraz wszelkie dokumenty, dane i materiały związane z nią lub z Usługami są uznawane za Informacje poufne.   Wszelkie Informacje poufne należą do firmy Caterpillar i przez cały czas pozostaną własnością firmy Caterpillar.  

g. BEZPIECZEŃSTWO:   Użytkownik podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu zapobieganie niewłaściwemu użyciu, nieautoryzowanemu dostępowi i/lub bezprawnemu ujawnieniu Licencjonowanej aplikacji oraz Informacji poufnych, zapewniając co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak przy ochronie własnych informacji podobnego rodzaju i z zachowaniem należytej staranności.

h. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:   Użytkownik przejmuje na siebie odpowiedzialność i jednocześnie zobowiązuje się do zabezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności firmy Caterpillar, jej dyrektorów, kadry zarządzającej, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi procesami, roszczeniami, żądaniami, stratami, koniecznością wypłaty odszkodowań, kosztami i wydatkami, w tym m.in. kosztami procesowymi, wynagrodzeniami prawników i zobowiązaniami powstałymi w związku z powyższym i wszelkimi roszczeniami wynikającymi z niniejszej Licencji lub z korzystania z Licencjonowanej aplikacji, Usług i/lub Informacji poufnych przez Użytkownika.

i. BRAK GWARANCJI:  UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE KORZYSTA Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, USŁUG I INFORMACJI POUFNYCH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO ORAZ PONOSI WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ I DOKŁADNOŚCIĄ DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWNIK BIERZE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, USŁUG I INFORMACJI POUFNYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH REZULTATÓW, A TAKŻE ZA INSTALACJĘ, UŻYTKOWANIE I EFEKTY UZYSKANE DZIĘKI NINIEJSZEMU PROGRAMOWI I USŁUGOM.   W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LICENCJONOWANA APLIKACJA ORAZ WSZYSTKIE USŁUGI I INFORMACJE POUFNE SĄ DOSTARCZANE W STANIE, " W JAKIM SĄ " I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, A FIRMA CATERPILLAR NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI W ODNIESIENIU DO LICENCJONOWANEJ APLIKACJI ORAZ WSZYSTKICH USŁUGI I INFORMACJI POUFNYCH, ZARÓWNO JAWNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE I/LUB WARUNKI DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW STRON TRZECICH. FIRMA CATERPILLAR NIE GWARANTUJE NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, USŁUG LUB INFORMACJI POUFNYCH, NIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, ŚWIADCZONE PRZEZ NIĄ USŁUGI LUB DOSTARCZANE INFORMACJE POUFNE SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE DZIAŁANIE LICENCJONOWANEJ APLIKACJI LUB USŁUG BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ORAZ ŻE BŁĘDY W LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, USŁUGACH LUB INFORMACJACH POUFNYCH ZOSTANĄ NAPRAWIONE. JAKIEKOLWIEK USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ FIRMĘ CATERPILLAR LUB JEJ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWIĄ GWARANCJI. JEŚLI LICENCJONOWANA APLIKACJA, USŁUGI LUB INFORMACJE POUFNE OKAŻĄ SIĘ WADLIWE, UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE KOSZTY NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, NAPRAW LUB POPRAWEK. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH I OGRANICZEŃ PRAW KONSUMENTÓW WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA NIE JEST DOZWOLONE, DLATEGO POWYŻSZE WYKLUCZENIE I OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA.

j.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:  W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA CATERPILLAR W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA LUB WSZELKIEGO RODZAJU INNE PRZYPADKOWE, WYJĄTKOWE, POŚREDNIE LUB POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE SZKODY, WŁĄCZAJĄC BEZ OGRANICZEŃ SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB INNE SZKODY LUB STRATY KOMERCYJNE, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYWANIA LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, USŁUG LUB INFORMACJI POUFNYCH, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNY ICH POWSTANIA, Z POMINIĘCIEM TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWNEJ, DELIKTOWEJ BĄDŹ INNEJ), NAWET JEŻELI FIRMA CATERPILLAR ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA LUB PRZYPADKOWE LUB POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE SZKODY SĄ NIEDOZWOLONE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY CATERPILLAR WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD (INNYCH NIŻ WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA W PRZYPADKACH OBEJMUJĄCYCH OBRAŻENIA CIAŁA) W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW (50,00 USD). POWYŻSZE OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄ, NAWET JEŚLI WYŻEJ WYMIENIONY ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNI SWEGO PODSTAWOWEGO CELU.

k. KONTROLA EKSPORTU:   Użytkownik nie może używać, przesyłać, ujawniać lub w jakikolwiek inny sposób eksportować lub reeksportować Licencjonowanej aplikacji, Usługi lub Informacji poufnych, z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez prawo Stanów Zjednoczonych i przepisy prawa jurysdykcji, w której Licencjonowana aplikacja, Usługi i Informacje poufne zostały uzyskane. W szczególności, między innymi, Licencjonowana aplikacja, Usługi i Informacje   poufne nie mogą być wykorzystywane, przekazywane, ujawniane lub w inny sposób eksportowane lub reeksportowane, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub rządowych zezwoleń: (a) do żadnego z krajów, obszarów lub regionów objętych embargiem USA, lub (b) do jakiegokolwiek podmiotu objętego ograniczeniami lub zakazem eksportu przez rząd USA, takiego jak podmioty znajdujące się na liście „Specially Designated Nationals” prowadzonej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub na listach „Denied Person’s List”, „Entity List” lub „Unverified List” prowadzonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, w tym podmiotów będących własnością lub kontrolowanych przez wymienione tam podmioty, zgodnie z wymogami prawa Stanów Zjednoczonych. Korzystając z Licencjonowanej aplikacji Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiadając i używając Licencjonowaną aplikację, Usługi i Informacje poufne nie naruszy żadnych z tych przepisów prawa i że nie znajduje się w żadnych z takich krajów lub na takiej liście. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Licencjonowanej aplikacji, Usług lub Informacji poufnych do celów zabronionych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w tym m.in. do rozwoju, projektowania lub produkcji broni nuklearnej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej.

l. KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE:   Licencjonowana aplikacja oraz powiązane z nią Usługi i Informacje poufne to "Towary komercyjne", zgodnie z definicją tego terminu zawartą w 48 C.F.R. §2.101, w skład których wchodzą "Komercyjne oprogramowanie komputerowe" i "Dokumentacja do komercyjnego oprogramowania komputerowego", zgodnie z definicją tych terminów zawartą odpowiednio w art. 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202. Zgodnie z 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, w zależności od przypadku, Komercyjne oprogramowanie komputerowe i Dokumentacja do komercyjnego oprogramowania komputerowego są licencjonowane użytkownikom końcowym rządu Stanów Zjednoczonych (a) wyłącznie jako Towary komercyjne i (b) z tymi prawami, które są przyznawane wszystkim pozostałym użytkownikom końcowym zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu. Niezgłoszone prawa podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych.

m. WYKORZYSTANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA:   Użytkownik niniejszym udziela firmie Caterpillar niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, trwałej i opłaconej zgody na wykorzystanie, przetwarzanie, zmienianie lub modyfikowanie w dowolny sposób danych uzyskanych w wyniku użytkowania Licencjonowanej aplikacji przez Użytkownika. Firma   Caterpillar może wykorzystywać dane oraz informacje uzyskane w wyniku użytkowania Licencjonowanej aplikacji przez Użytkownika do wewnętrznych celów biznesowych, w tym analizy i poprawy wydajności produktów lub usług. Firma   Caterpillar może tworzyć raporty, analizy i inne informacje z wykorzystaniem danych uzyskanych w wyniku użytkowania Licencjonowanej aplikacji przez Użytkownika. Firma   Caterpillar jest właścicielem wszystkich raportów, analiz i innych informacji, a Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw, tytułów i korzyści związanych z wymienionymi informacjami na rzecz firmy Caterpillar bezpłatnie i bez jakichkolwiek praw do przyszłych tantiem lub innych płatności.

 n. ZASTRZEŻENIE W ZAKRESIE PORADY PODATKOWEJ:   Żadna część Licencjonowanej aplikacji nie może być traktowana lub rozumiana jako porada podatkowa w jakimkolwiek celu, w tym m.in. żadna „analiza podatkowa” oraz inne obliczenia lub wyliczenia dokonane z wykorzystaniem Licencjonowanej aplikacji.   Obliczenia „analizy podatkowej”, w tym jakiejkolwiek stawki podatkowej, planu amortyzacyjnego lub innych dostępnych funkcji znajdują się w Licencjonowanej aplikacji wyłącznie dla celów poglądowych i nie opierają się na przepisach prawa żadnej konkretnej jurysdykcji.  

o. OGÓLNE:   Niniejsza Licencja oraz użytkowanie Licencjonowanej aplikacji przez Użytkownika podlega przepisom prawa stanu Illinois, z wyłączeniem reguł rozstrzygania kolizji przepisów. Użytkowanie Licencjonowanej aplikacji może również podlegać innym lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym przepisom.  Niniejsza Licencja może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej, podpisanej przez odpowiednio upoważnionego przedstawiciela firmy Caterpillar.  Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej Umowy lub jakichkolwiek zawartych w niej innych praw lub zobowiązań, dobrowolnie lub nie, w tym m.in. poprzez zmianę formy własności, fuzję, z mocy prawa lub w jakikolwiek inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Caterpillar.   Treść niniejszej Licencji może zostać zapisana w wielu językach, w tym m.in. w języku angielskim.   Wszystkie wersje językowe są uważane za autentyczne, lecz wersja w języku angielskim będzie wiążąca i nadrzędna w rozstrzyganiu kwestii odnoszących się do znaczenia i interpretacji niniejszej Licencji.

p. PRZEDSTAWICIEL DS. PRAW AUTORSKICH: Firma Caterpillar respektuje prawa autorskie, dlatego w tym zakresie przyjęła i wdrożyła politykę, zgodnie z którą z jej Aplikacji usuwane są materiały naruszające jakiekolwiek prawa autorskie. W przypadku uznania, że dzieło Użytkownika zostało skopiowane z naruszeniem praw autorskich, należy skontaktować się z Przedstawicielem ds. praw autorskich firmy Caterpillar i przekazać wszelkie informacje wymagane przez ustawę Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

·                Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa, które zostało naruszone.

·                Identyfikację dzieła, w stosunku do którego zostało naruszone prawo autorskie, lub listy dzieł na danej stronie internetowej, jeśli powiadomienie dotyczy wielu naruszeń.

·                Identyfikację materiału, który narusza prawa autorskie i powinien zostać usunięty lub do którego powinien zostać uniemożliwiony dostęp, oraz informacje umożliwiające zlokalizowanie tego materiału.

·                Informacje umożliwiające skontaktowanie się ze stroną składającą skargę.

·                Oświadczenie, że strona składająca skargę działa w dobrej wierze oraz że na użycie materiałów chronionych prawem autorskim nie została wydana zgoda przez ich właściciela lub jego przedstawiciela albo że nie zezwala na to prawo.

·                Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są poprawne i ścisłe, oraz stwierdzenie pod groźbą kary za składanie fałszywych oświadczeń, że strona składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały naruszone.

Przedstawiciel firmy Caterpillar ds. praw autorskich, którego należy poinformować o naruszeniu praw autorskich na niniejszej stronie internetowej:

Przedstawiciel ds. praw autorskich

100 N.E. Adams St.

Peoria, IL 61629-9620

E-mail: CopyrightAgent@caterpillar.com

q.  Szczegółowe warunki Apple:  Oprócz umowy zawartej na powyższych warunkach, o ile niniejsza Licencja nie stanowi inaczej, następujące postanowienia mają zastosowanie w odniesieniu do dostępu i korzystania z dowolnej wersji Licencjonowanej aplikacji, która jest zgodna z systemem operacyjnym iOS firmy Apple Inc. („Apple”).  Firma Apple nie jest stroną niniejszej Licencji, nie posiada oraz nie jest odpowiedzialna za Licencjonowaną aplikację.  Apple nie zapewnia żadnej gwarancji obejmującej Licencjonowaną aplikację z wyjątkiem, w określonych sytuacjach, refundacji kosztów jej zakupu. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie oraz wsparcie techniczne dla Licencjonowanej aplikacji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z Licencjonowaną aplikacją, w tym jakiekolwiek roszczenia stron trzecich w zakresie odpowiedzialności produktowej, roszczeń w zakresie tego, że Licencjonowana aplikacja nie spełnia obowiązujących wymogów prawnych, roszczeń wynikających z prawa ochrony konsumentów lub z podobnych przepisów, a także roszczenia odnoszących się do naruszenia praw własności intelektualnej.  Wszelkie pytania lub skargi odnoszące się do użytkowania Licencjonowanej aplikacji, w tym odnoszące się do praw własności intelektualnej, należy kierować do firmy Caterpillar.  W przypadku jakichkolwiek roszczeń strony trzeciej, że Licencjonowana aplikacja lub jej posiadanie i wykorzystywanie przez użytkownika narusza prawa własności intelektualnej tej strony, firma Apple nie jest odpowiedzialna za prowadzenie dochodzenia, obronę, rozstrzygniecie lub zaspokojenie takiego roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.  Użytkownik  zobowiązany jest do przestrzegania Zasad użytkowania określonych w Warunkach świadczenia usług App Store firmy Apple.  Ponadto podczas korzystania z Licencjonowanej aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania warunków stosownych umów ze stronami trzecimi, takimi jak umowa na świadczenie usług bezprzewodowego transferu danych. Firma Apple i podmioty zależne od firmy Apple są zewnętrznymi beneficjentami niniejszej Licencji i po zaakceptowaniu warunków niniejszej Licencji przez użytkownika będzie miała prawo (uważa się, że przyjmuje to prawo) do egzekwowania postanowień niniejszej Licencji wobec Użytkownika jako beneficjent niebędący stroną umowy. Niezależnie od powyższego, prawo firmy Caterpillar do zawierania, unieważniania lub rozwiązywania wszelkich zmian, odstępstw lub rozstrzygnięć na mocy niniejszej Licencji nie wymaga zgody żadnej strony trzeciej.

ZAPYTANIA: Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Licencji można przesłać na adres: Caterpillar Inc. 100 N.E. Adamsa St. Peoria, IL 61629-6490, USA Do:   Zastępca radcy prawnego, Dział handlowy.

Umowy licencyjne i udostępnianie oprogramowania Open Source

AFNetworking

Prawa autorskie (c) 2011-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Każda osoba, która otrzyma kopię tego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), może bez ograniczeń dysponować oprogramowaniem, w tym m.in. użytkować, kopiować, modyfikować, łączyć, publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopie oprogramowania oraz zezwalać na to osobom otrzymującym to oprogramowanie, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

Powyższa informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynnościach zostanie dołączona do wszystkich kopii i znaczących części oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. W ŻADNYM WYPADKU TWÓRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNOŚCI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWIĄZANE.

SegmentIO

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 2016 Segment.io, Inc.

Każda osoba, która otrzyma kopię tego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), może bez ograniczeń dysponować oprogramowaniem, w tym m.in. użytkować, kopiować, modyfikować, łączyć, publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopie oprogramowania oraz zezwalać na to osobom otrzymującym to oprogramowanie, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

Powyższa informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynnościach zostanie dołączona do wszystkich kopii i znaczących części oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. W ŻADNYM WYPADKU TWÓRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNOŚCI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWIĄZANE.

JSONAPI

Copyright (c) 2013 Josh Holtz

Każda osoba, która otrzyma kopię tego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), może bez ograniczeń dysponować oprogramowaniem, w tym m.in. użytkować, kopiować, modyfikować, łączyć, publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopie oprogramowania oraz zezwalać na to osobom otrzymującym to oprogramowanie, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

Powyższa informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynnościach zostanie dołączona do wszystkich kopii i znaczących części oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. W ŻADNYM WYPADKU TWÓRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNOŚCI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWIĄZANE.

Mixpanel

Copyright 2013, Mixpanel, Inc.

Licencjonowane na podstawie Licencji Apache, wersja 2.0 ("Licencja"); niniejszy materiał może być wykorzystany wyłącznie w sposób zgodny z Licencją. Użytkownik może uzyskać kopię Licencji poniżej lub pod adresem:

     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

O ile nie wymaga tego obowiązujące prawo lub uzgodnienia zawarte na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest rozpowszechniane "W STANIE, W JAKIM JEST, " BEZ GWARANCJI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH WARUNKÓW, wyraźnych lub dorozumianych. Pozwolenia i ograniczenia dotyczące określonych języków znajdują się w Licencji.

Licencja Apache

Wersja 2.0, styczeń 2004

http://www.apache.org/licenses/

   WARUNKI KORZYSTANIA, POWIELANIA I DYSTRYBUCJI

   1. Definicje.

      "Licencja " oznacza warunki użytkowania, powielania i dystrybucji zgodnie z definicją podaną w rozdziałach od 1 do 9 niniejszego dokumentu.

      "Licencjodawca " oznacza właściciela praw autorskich lub podmiot upoważniony przez właściciela praw autorskich, który udziela Licencji.

      "Podmiot prawny " oznacza związek podmiotu występującego oraz wszelkich innych podmiotów, które kontrolują, są kontrolowane lub podlegają wspólnej kontroli z tym podmiotem. Dla celów niniejszej definicji, "kontrola " oznacza (i) władzę, pośrednią lub bezpośrednią, pozwalającą kierować lub zarządzać takim podmiotem, na podstawie umowy lub w inny sposób, lub (ii) posiadanie pięćdziesięciu procent (50%) lub więcej akcji, lub (iii) faktyczną własność takiego podmiotu.

      "Użytkownik " (lub "Użytkownicy") oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z zezwoleń udzielonych na podstawie niniejszej Licencji.

        "Forma źródłowa " oznacza wersję oprogramowania preferowaną do wprowadzania modyfikacji, w tym m.in. kod źródłowy oprogramowania, dokumentację źródłową oraz pliki konfiguracyjne.

"Forma obiektowa " oznacza każdą formę powstałą w wyniku mechanicznych zmian lub tłumaczenia formy źródłowej, w tym m.in. skompilowany kod obiektowy, wytworzoną dokumentację oraz konwersję na inne typy nośników.

"Dzieło " oznacza dzieło autorskie, zarówno w formie źródłowej, jak i obiektowej, udostępniane na warunkach Licencji, zgodnie z informacją o prawach autorskich zawartą w dziele lub do niego dołączoną (przykład znajduje się w poniższym Załączniku).

      "Dzieła pochodne " oznaczają wszelkie dzieła, zarówno w formie źródłowej, jak i obiektowej, które opierają się na Dziele (lub od niego pochodzą), i w przypadku których zmiany, adnotacje, opracowania lub inne modyfikacje stanowią, jako całość, oryginalne dzieło autorskie. Na potrzeby niniejszej Licencji Dzieła pochodne nie obejmują dzieł, które stanowią odrębną część lub w niewielkim stopniu łączą się (lub są powiązane nazwą) z interfejsami Dzieła lub Dzieł pochodnych mających w nim swe źródło.

  "Wkład " oznacza każde dzieło autorskie, w tym m.in. oryginalną wersję Dzieła i wszelkie modyfikacje lub dodatki do Dzieła i Dzieł pochodnych mających w nim swe źródło, które jest celowo przekazane Licencjodawcy do włączenia w Dzieło przez właściciela praw autorskich lub przez osobę fizyczną lub Podmiot prawny upoważniony do przekazania go w imieniu właściciela praw autorskich. Na potrzeby niniejszej definicji, "„przekazanie” oznacza każdą formę elektronicznej, słownej lub pisemnej komunikacji przesłanej do Licencjodawcy lub jego przedstawicieli, w tym m.in. komunikację za pośrednictwem elektronicznych list mailingowych, systemów kontroli kodu źródłowego, a także systemu śledzenia problemów, które są obsługiwane przez Licencjodawcę lub w jego imieniu, w celu omawiania i poprawiania Dzieła, ale z wyłączeniem komunikacji, która jest wyraźnie oznaczona lub w inny sposób pisemnie określona przez właściciela praw autorskich jako taka, która "Nie stanowi wkładu. "

"Współautor " oznacza Licencjodawcę i każdą osobę fizyczną lub Podmiot prawny, w imieniu którego Licencjodawca otrzymał Wkład i następnie włączył do Dzieła.

   2. Udzielenie licencji na prawa autorskie. Z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej Licencji, każdy Współautor niniejszym udziela Użytkownikowi wieczystych, ważnych na całym świecie, niewyłącznych, bezpłatnych, zwolnionych z tantiem i nieodwołalnych praw autorskich na powielanie, wykorzystywanie do tworzenia Dzieł pochodnych, publiczne prezentowanie, udzielanie sublicencji i dystrybucję Dzieła i Dzieł pochodnych w formie Źródłowej lub Obiektowej.

   3. Udzielenie licencji patentowej. Z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej Licencji, każdy Współautor niniejszym udziela Użytkownikowi wieczystej, ważnej na całym świecie, niewyłącznej, bezpłatnej, zwolnionej z tantiem i nieodwołalnej (za wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w niniejszym rozdziale) licencji patentowej na tworzenie, wykorzystywanie, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, import oraz inne przekazywanie Dzieła, z zastrzeżeniem, że taka licencja obejmuje tylko te roszczenia patentowe, na które taki Współautor może udzielić licencji, i które są koniecznie naruszone wyłącznie przez ich Wkład, lub przez połączenie ich Wkładu z Dziełem, do którego wniesiono Wkład. W przypadku, gdy Użytkownik wytoczy jakiemukolwiek podmiotowi proces (włącznie z roszczeniem wzajemnym i powództwem wzajemnym) twierdząc, że Dzieło lub Wkład będący jego częścią stanowi pośrednie lub bezpośrednie naruszenie jego praw patentowych, wówczas wszelkie licencje patentowe przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej Licencji zostają cofnięte w dniu złożenia takiego zawiadomienia.

      4. Rozpowszechnianie. Użytkownik może kopiować i rozpowszechniać kopie Dzieła lub Dzieł pochodnych mających w nim źródło w dowolnych mediach, z modyfikacjami lub bez, w formie Źródłowej lub Obiektowej, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

(a) każdy kolejny odbiorca Dzieła lub Dzieł pochodnych musi otrzymać kopię niniejszej licencji; oraz

         (b) wszelkie pliki zmodyfikowane przez Użytkownika muszą zostać opatrzone informacją o zmianach oraz autorze dokonanych zmian; oraz

(c) Użytkownik musi zachować formę Źródłową wszelkich Dzieł pochodnych, które rozpowszechnia, wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i informacje pochodzące ze Źródłowej formy Dzieła, z wyłączeniem tych informacji, które nie odnoszą się do żadnej części Dzieł pochodnych; oraz

(d) jeśli częścią rozpowszechnianego Dzieła jest plik tekstowy "NOTICE", wówczas każde Dzieło pochodne rozpowszechniane przez Użytkownika musi zawierać czytelną kopię informacji o produkcie znajdującą się w takim pliku NOTICE, z wyłączeniem tych informacji, które nie są związane z żadną częścią Dzieł pochodnych, w przynajmniej jednym z następujących miejsc: wewnątrz pliku tekstowego NOTICE rozpowszechnianego jako cześć Dzieł pochodnych; wewnątrz formy Źródłowej lub dokumentacji, jeśli jest rozpowszechniana razem z Dziełami pochodnymi; lub na wyświetlaczu generowanym przez Dzieła pochodne, w miejscu gdzie zwykle pokazują się informacje stron trzecich. Treść pliku NOTICE służy jedynie do celów informacyjnych i nie modyfikuje Licencji. Użytkownik może zawrzeć własne informacje w Dziełach pochodnych, które rozpowszechnia, wraz z aneksem do pliku tekstowego NOTICE zawartego w Dziele, przy zastrzeżeniu, że dodatkowe informacje nie mogą być traktowane jako modyfikacja Licencji.

Użytkownik może dodać własne oświadczenie dotyczące praw autorskich do modyfikacji i może zapewnić dodatkowe lub odmienne warunki licencji na używanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie modyfikacji wprowadzonych przez Użytkownika, lub Dzieł pochodnych jako całości, przy zastrzeżeniu, że użytkownik korzysta, kopiuje oraz rozpowszechnia Dzieła zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Licencji.

5. Wkład. O ile Licencjobiorca wyraźnie nie określi inaczej, każdy Wkład świadomie przesłany Licencjodawcy przez Licencjobiorcę w celu włączenia do Dzieła podlega warunkom niniejszej licencji, bez żadnych dodatkowych warunków. Niezależnie od powyższego, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie zastępuje ani nie zmienia warunków jakiejkolwiek innej umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Licencjobiorcą a Licencjodawcą w odniesieniu do takiego Wkładu.

6. Znaki towarowe. Niniejsza licencja nie przyznaje uprawnienia do używania nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych lub nazwa produktów Licencjodawcy, chyba że jest to wymagane dla uzasadnionego i zwyczajowego wykorzystania w celu opisania pochodzenia Dzieła i odtworzenia treści pliku NOTICE.

7. Wyłączenie gwarancji. O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub nie zostało uzgodnione na piśmie, Licencjodawca dostarcza Dzieło (a każdy współautor i współpracownik przesyła swój Wkład) "W AKTUALNYM STANIE", BEZ GWARANCJI LUB JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, wyraźnych bądź dorozumianych, w tym bez ograniczenia gwarancji lub warunków dotyczących TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie stosowności użycia lub rozpowszechniania Dzieła i przyjmuje wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem czynności na podstawie zezwoleń przyznanych na mocy niniejszej Licencji.

8. Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym wypadku i na podstawie żadnych przepisów prawa, w przypadku czynu niedozwolonego (włączając zaniedbanie), umowy lub na innej podstawie żaden współtwórca ani współpracownik nie ponosi wobec Licencjobiorcy odpowiedzialności za szkody, w tym bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wypadkowe lub wynikowe jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykonywania niniejszej umowy licencyjnej, korzystania lub niemożności korzystania z Dzieła (w tym między innymi szkody związane z utratą wartości firmy, przerwami w pracy, awariami lub usterkami komputera oraz wszelkie inne szkody lub straty komercyjne), nawet jeśli współtwórca lub współpracownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące prawo (np. w odniesieniu do zamierzonych działań lub rażącego zaniedbania) lub zostało uzgodnione na piśmie.

9. Gwarancja lub dodatkowa odpowiedzialność. Podczas rozpowszechniania Dzieła lub Prac pochodnych Licencjobiorca może oferować przyjęcie wsparcia, gwarancji, odszkodowania lub innych zobowiązań umownych i/lub praw zgodnych z niniejszą Licencją oraz pobierać za nie opłaty. Jednak przyjmując takie zobowiązania Licencjobiorca może działać wyłącznie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a nie w imieniu któregokolwiek współtwórcy lub współpracownika, i tylko jeśli zgodzi się zabezpieczyć ich od odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania poniesione przez takiego współtwórcę lub współpracownika, lub roszczeń wobec niego, wynikających z przyjęcia przez Licencjobiorcę takiej gwarancji lub dodatkowego zobowiązania.

   KONIEC TEKSTU WARUNKÓW

     Copyright 2016 Caterpillar Inc.

   Licencja Apache License, wersja 2.0 („"Licencja"”); z pliku można korzystać tylko w sposób zgodny z Licencją.

     Kopię Licencji można uzyskać na stronie

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub nie zostało uzgodnione na piśmie, oprogramowanie, którego dotyczy Licencja, jest rozpowszechniane "W AKTUALNYM STANIE", BEZ GWARANCJI LUB JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, wyraźnych bądź dorozumianych.

     Licencja zawiera pojęcia opisujące zezwolenia i ograniczenia wynikające z Licencji.

================================================================================

_MPTweakBindObserver.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

_MPTweakBindObserver.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

MPTweak.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

MPTweak.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

MPTweakInline.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

MPTweakInline.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

MPTweakInlineInternal.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

MPTweakStore.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

MPTweakStore.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie oraz używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez modyfikacji, są dozwolone po spełnieniu następujących warunków:

Przy rozpowszechnianiu kodu źródłowego musi zostać zachowana powyższa informacja o prawach autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe zastrzeżenie.

Przy rozpowszechnianiu w formie binarnej musi znaleźć się powyższa informacja o prawach autorskich, niniejsza lista warunków i poniższe zastrzeżenie, zamieszczone w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do rozpowszechnianej wersji.

Nazwa Facebook Inc. ani nazwy i/lub imiona i nazwiska współtwórców i współpracowników nie mogą być używane do przedstawiania lub promowania produktów powstałych z wykorzystaniem tego oprogramowania bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH ORAZ WSPÓŁTWÓRCÓW ORAZ WSPÓŁPRACOWNIKÓW "W AKTUALNYM STANIE"

BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŻONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW.

WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH ANI WSPÓŁTWÓRCY I WSPÓŁPRACOWNICY W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM M.IN. DOSTARCZANIE ZASTĘPCZYCH DÓBR LUB USŁUG).

SDWebImage

Copyright (c) 2016 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

Każda osoba, która otrzyma kopię tego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), może bez ograniczeń dysponować oprogramowaniem, w tym m.in. użytkować, kopiować, modyfikować, łączyć, publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopie oprogramowania oraz zezwalać na to osobom otrzymującym to oprogramowanie, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

Powyższa informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynnościach zostanie dołączona do wszystkich kopii i znaczących części oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE "W AKTUALNYM STANIE", BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM M.IN. GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. AUTORZY ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA M.IN. JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA LUB SZKODY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNYCH ORAZ CZY WYNIKAJĄ Z OPROGRAMOWANIA LUB Z INNYCH CZYNNOŚCI POWIĄZANYCH Z OPROGRAMOWANIEM, LUB SĄ Z NIMI POWIĄZANE.

SSKeychain

Copyright (c) 2010-2016 Sam Soffes, http://soff.es

Każda osoba, która otrzyma kopię tego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), może bez ograniczeń dysponować oprogramowaniem, w tym m.in. użytkować, kopiować, modyfikować, łączyć, publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopie oprogramowania oraz zezwalać na to osobom otrzymującym to oprogramowanie, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

Powyższa informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynnościach zostanie dołączona do wszystkich kopii i znaczących części oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE "W AKTUALNYM STANIE", BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MI.N. GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. AUTORZY ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA LUB SZKODY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNYCH ORAZ CZY WYNIKAJĄ Z OPROGRAMOWANIA LUB Z INNYCH CZYNNOŚCI POWIĄZANYCH Z OPROGRAMOWANIEM, LUB SĄ Z NIMI POWIĄZANE.

SVProgressHUD

Copyright (c) 2011-2016 Sam Vermette, Tobias Tiemerding and contributors.

Każda osoba, która otrzyma kopię tego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), może bez ograniczeń dysponować oprogramowaniem, w tym m.in. użytkować, kopiować, modyfikować, łączyć, publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopie oprogramowania oraz zezwalać na to osobom otrzymującym to oprogramowanie, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

Powyższa informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynnościach zostanie dołączona do wszystkich kopii i znaczących części oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. W ŻADNYM WYPADKU TWÓRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNOŚCI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWIĄZANE.

Inne zasoby w pakiecie, takie jak ikony Freepik, mogą być objęte osobną licencją. Warunki poszczególnych licencji można znaleźć w odpowiadających im sekcjach.

UITextView+Placeholder

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 2014 Suyeol Jeon (http://xoul.kr)

Każda osoba, która otrzyma kopię tego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), może bez ograniczeń dysponować oprogramowaniem, w tym m.in. użytkować, kopiować, modyfikować, łączyć, publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopie oprogramowania oraz zezwalać na to osobom otrzymującym to oprogramowanie, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

Powyższa informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynnościach zostanie dołączona do wszystkich kopii i znaczących części oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. W ŻADNYM WYPADKU TWÓRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNOŚCI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWIĄZANE.

TOCropViewController

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 2015-2016 Tim Oliver

Każda osoba, która otrzyma kopię tego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), może bez ograniczeń dysponować oprogramowaniem, w tym m.in. użytkować, kopiować, modyfikować, łączyć, publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopie oprogramowania oraz zezwalać na to osobom otrzymującym to oprogramowanie, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

Powyższa informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynnościach zostanie dołączona do wszystkich kopii i znaczących części oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. W ŻADNYM WYPADKU TWÓRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNOŚCI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWIĄZANE.

SVWebViewControler

Copyright (c) 2011 Sam Vermette

Każda osoba, która otrzyma kopię tego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), może bez ograniczeń dysponować oprogramowaniem, w tym m.in. użytkować, kopiować, modyfikować, łączyć, publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopie oprogramowania oraz zezwalać na to osobom otrzymującym to oprogramowanie, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

Powyższa informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynnościach zostanie dołączona do wszystkich kopii i znaczących części oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. W ŻADNYM WYPADKU TWÓRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNOŚCI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWIĄZANE.

Dostępność

Przykładowy kod projektu: Dostępność

Wersja: 5.0

Ważne:   Niniejsze oprogramowanie Apple dostarczane jest przez spółkę Apple Inc. ("Apple") w związku z wyrażeniem przez użytkownika zgody na następujące warunki, a użytkowanie, instalacja, modyfikacje lub rozpowszechnianie niniejszego oprogramowania Apple są jednoznaczne z akceptacją tych warunków.    Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, nie powinien instalować, modyfikować ani rozpowszechniać tego oprogramowania Apple, ani z niego korzystać.

W związku z wyrażoną zgodą na przestrzeganie następujących warunków i z zastrzeżeniem niniejszych warunków, spółka Apple udziela użytkownikowi osobistej, niewyłącznej licencji na podstawie przysługujących Apple praw autorskich do oryginalnego oprogramowania Apple

"(Oprogramowanie Apple") na użytkowanie, powielanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oprogramowania Apple, ze zmianami lub bez zmian, w formie źródłowej lub binarnej, pod warunkiem, że w przypadku rozpowszechniania Oprogramowania Apple w całości i bez zmian, tekst tej informacji, a także poniższy tekst i zastrzeżenia zostaną zachowane we wszystkich kopiach Oprogramowania Apple. Nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe lub loga firmy Apple Inc. mogą być wykorzystywane do reklamowania lub promowania produktów pochodzących z Oprogramowania Apple bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Apple.    Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej informacji Apple nie przyznaje żadnych innych praw ani licencji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym m.in. praw patentowych, które mogą zostać naruszone przez prace pochodne Licencjobiorcy lub inne prace, do których stworzenia może zostać wykorzystane Oprogramowanie Apple.

Oprogramowanie Apple jest dostarczane przez firmę Apple w "AKTUALNYM STANIE".    SPÓŁKA APPLE NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA APPLE LUB JEGO UŻYTKOWANIA, A TAKŻE JEGO DZIAŁANIA, SAMODZIELNIE LUB W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI.

W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE ANI WYNIKOWE (W TYM M.IN. DOSTARCZANIE ZASTĘPCZYCH DÓBR LUB USŁUG, UTRATĘ FUNKCJONALNOŚCI, DANYCH LUB DOCHODÓW ORAZ PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA, POWIELANIA, MODYFIKACJI I/LUB DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA APPLE, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z ZAPISÓW UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA CZY Z INNYCH POWODÓW, NAWET JEŚLI SPÓŁKĘ APPLE POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Copyright (C) 2016 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.