Wettelijke kennisgevingen

Caterpillar behoudt alle auteursrechten op alle teksten, grafische afbeeldingen en software die eigendom zijn van Caterpillar en geeft u hierbij toestemming om documenten die in deze publicatie zijn gepubliceerd elektronisch te kopiëren met het doel de informatie te verzenden of te bekijken. U mag geen bestanden op deze website spiegelen, wijzigen of anderszins veranderen voor heruitzending, of de daarin opgenomen informatie afdrukken zonder schriftelijke toestemming van Caterpillar. Tenzij hierboven uitdrukkelijk vermeld, mag niets in dit document worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht onder enig auteursrecht, patent of handelsmerk van Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, de respectieve logo's daarvan, "Caterpillar Yellow " en de "Power Edge " trade dress alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Cat en Caterpillar zijn gedeponeerde handelsmerken van Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629, Verenigde Staten.

Wettelijke kennisgevingen

De informatie in deze publicatie, inclusief tekst, afbeeldingen en koppelingen, wordt DOOR CATERPILLAR INC. GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT " UITSLUITEND ALS DIENST AAN ZIJN DEALERS EN KLANTEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. Caterpillar Inc. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in deze publicatie of andere documenten waarnaar in deze publicatie wordt verwezen of die daaraan zijn gekoppeld. Deze publicatie kan technische of andere onnauwkeurigheden bevatten en niet alle producten of diensten waarnaar in deze publicatie wordt verwezen, zijn in alle regio's beschikbaar. Wijzigingen worden periodiek aan de informatie toegevoegd en Caterpillar kan de in deze publicatie beschreven producten of diensten op elk moment wijzigen. Neem contact op met uw plaatselijke Caterpillar dealer voor meer informatie voordat u vertrouwt op de informatie in deze publicatie.

Wanneer u rechtstreeks op Caterpillar wilt reageren met opmerkingen, vragen, suggesties, ideeën en dergelijke die te maken hebben met deze website of Caterpillar producten en diensten, gaat u ermee akkoord dat dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk wordt gezien en Caterpillar geen verplichting heeft om te reageren. Ook staat het Caterpillar dan vrij de informatie zonder beperkingen te reproduceren, te gebruiken, bekend te maken en te verspreiden naar anderen, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten waarin dergelijke informatie is opgenomen.

***********************

Netscape is een gedeponeerd handelsmerk en het Netscape Navigator-logo is een handelsmerk van Netscape Communications Corporation. Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk en Internet Explorer is een handelsmerk van Microsoft Corporation. Acrobat en het Acrobat-logo zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Apple en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Computer Inc. Niets op deze webpagina's dient te worden opgevat als het verlenen of toestaan van enig recht om dergelijke handelsmerken te gebruiken.