Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Caterpillar Inc.  Tenzij anders door Caterpillar gespecificeerd voor enige website, bevatten deze gebruiksvoorwaarden (deze "Gebruiksvoorwaarden") bepalingen en voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de websites van Caterpillar (de "Website" of "Websites", waaronder begrepen www.cat.com en www.caterpillar.com; alle netwerkwebsites onder beheer van Caterpillar en zijn partners, en alle gegevens, tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, artwork en computercode die ter beschikking is gesteld door of via de site ("Content ")).  Dit is een overeenkomst tussen u of de entiteit die u vertegenwoordigt ("u") en Caterpillar Inc., een onderneming uit Delaware met kantoren gevestigd op het adres 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61219 (samen met onze partners die eventueel Websites voor u beschikbaar maken, "Caterpillar, ""wij, ""ons, "of "onze ").  Caterpillar zal u uitsluitend toegang bieden tot de Websites en u toestaan deze te gebruiken nadat u alle bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden zonder enige wijziging hebt geaccepteerd.  

DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN EEN VAN DE WEBSITES GAAT U AKKOORD MET ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VERKLAART U DAT U TOESTEMMING HEBT VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITES. U VERKLAART DAT U BEVOEGD BENT OM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AAN TE GAAN EN TEVENS BEVOEGD BENT OM ENIGE RECHTSPERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT TE BINDEN. IN HET GEVAL U HET NIET EENS BENT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF EVENTUELE LATERE WIJZIGINGEN, IS TOEGANG TOT, NAVIGEREN OP OF ENIG ANDER GEBRUIK VAN DEZE SITE NIET GEOORLOOFD.

We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht op enig moment te actualiseren of te wijzigen.   Indien u de Websites, na kennisgeving van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden, blijft gebruiken, geldt dat als een acceptatie van die wijzigingen.   U kunt de meest actuele versie van deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment bekijken op www.caterpillar.com/en/legal-notices.html

Netwerkwebsites
Caterpillar gebruikt cat,com als toegangspunt tot meerdere door Caterpillar en zijn partners beheerde netwerkwebsites ( "Netwerksites ").   Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden zijn er wellicht aanvullende of afwijkende bepalingen en voorwaarden van toepassing op bepaalde Netwerksites.   Indien van toepassing, zullen dergelijke aanvullende of afwijkende bepalingen en voorwaarden geplaatst worden op de desbetreffende Netwerksites.  Wanneer een netwerksite aanvullende of afwijkende bepalingen en voorwaarden heeft opgelegd, zullen de bepalingen van die netwerksite van toepassing zijn wanneer deze in conflict zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.   Met uitzondering van de hierin uitdrukkelijk beschreven aanvullingen of vervangingen, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing op alle Netwerksites en is uw gebruik ervan daaraan onderworpen.  

Gebruik van de Website
Toegang tot en gebruik van de Websites is alleen toegestaan wanneer dat conform met deze gebruiksvoorwaarden gebeurt.   U zult zich strikt houden aan alle wetten, regels, voorschriften en beleid van Caterpillar dat van toepassing is op toegang en gebruik van de Websites, met inbegrip van de wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op online gedrag, online content en de export/import van gegevens tussen de Verenigde Staten en het land waar u woont.   Daarnaast is het niet toegestaan om:

 • enig gedeelte van een Website te openen, verwerven, kopiëren of bewaken, of op enige manier de navigatiestructuur of presentatie van een Website te reproduceren of te omzeilen, of om enige materialen, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op enige manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via een Website, onder meer door het gebruik van enige "deep-link ", "page-scrape ", "robot ", "spider " of andere automatische voorziening, programma, algoritme of methodologie, of eventuele vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces.  
 • te proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot enig gedeelte of enige voorziening van een Website, of tot andere systemen of netwerken die aan een Website zijn gelieerd of tot enige server, door middel van hacken, "vissen" naar wachtwoorden of enig ander onwettig middel.  
 • de kwetsbaarheid van de site of enig netwerk dat is gelieerd aan de Website uit te proberen, te scannen of te testen, noch de veiligheids-of verificatiemaatregelen op de Website of enig netwerk dat is gelieerd aan de Website te schenden.  
 • enige informatie over enige andere gebruiker of bezoeker van de Website, of enige andere klant van Caterpillar, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijke identificatie of informatie, achterwaarts terug te volgen, te traceren of proberen te traceren.  
 • acties te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting betekenen van de infrastructuur van de Website of systemen of netwerken van Caterpillar, of van enig ander systeem of netwerk dat is gelieerd aan enige Website of aan Caterpillar.      
 • voorzieningen, software of routines te gebruiken om de correcte werking van de Website of enige transactie die wordt uitgevoerd op de Website te beïnvloeden of te proberen te beïnvloeden, of om het gebruik van de Website door enige andere persoon te beïnvloeden.
 • virussen of andere technologieën te verspreiden die Caterpillar of de belangen of eigendommen van andere personen of entiteiten, met inbegrip van andere gebruikers van een Website kunnen schaden.    
 • onze betalingsstructuur, het factureringsproces of betalingen die zijn verschuldigd aan Caterpillar, haar dealers of haar zakenpartners te omzeilen of manipuleren.  
 • identificatie-elementen te vervalsen of te manipuleren om de oorsprong te maskeren van enig bericht of enige verzending die u naar Caterpillar stuurt op of via een van de Websites.  
 • te doen alsof u iemand anders bent of vertegenwoordigt, of u voordoen als enige andere persoon of entiteit.
 • een van de Websites te gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden krachtens deze gebruiksvoorwaarden, of de uitvoering uit te lokken van enige onwettige activiteit of andere activiteit die de rechten van Caterpillar of anderen schendt.

Intellectuele eigendomsrechten
Behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden onder de rubriek "Licentieverlening", gaat u ermee akkoord en erkent u:

 • dat Caterpillar eigenaar of licentiegever is van alle rechten op grond van octrooi- en auteursrecht, wetgeving inzake handelsgeheimen en merkenrecht en alle andere rechten ten aanzien van intellectuele eigendom, en elke huidige of later van kracht wordende aanvraag, verlenging, uitbreiding en herstel hiervan wereldwijd ("Intellectuele eigendomsrechten ") gerelateerd aan de Websites en de Content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, expressie, de "look and feel" en de indeling van deze Content of ander materiaal op de Websites ("Caterpillar IE").  
 • dat u geen rechten, licentie of belang hebt in de intellectuele eigendomsrechten in verband met een van de Websites of enige Content.
 • Caterpillar is eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen bij alle vervangingen, verbeteringen, updates, uitbreidingen, afgeleide werken en andere wijzigingen (met inbegrip van, zonder beperking, het opnemen van enige door u of via u aangeleverde ideeën, methodes of processen) in Caterpillar IE gerealiseerd door enig persoon, zelfs wanneer dat door u bekostigd is en ongeacht het feit of deze al dan niet overeenkomst vertonen met enige van uw eigen intellectuele eigendomsrechten.  U zult alles in het werk stellen om een dergelijk eigenaarschap toe te kennen aan Caterpillar, met inbegrip van, zonder beperking, toewijzing (en hierbij wijst u die toe) van alle rechten op dergelijke intellectuele eigendomsrechten aan Caterpillar, met inbegrip van, zonder beperking, octrooiaanvragen, octrooien, morele rechten en auteursrechten die voortvloeien uit of in verband staan met enige Website of Content.  
 • U mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Caterpillar geen enkele Website of Content op welke manier dan ook kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, plaatsen, in het openbaar tonen, coderen, vertalen, verzenden of verspreiden (waaronder "mirroring ") naar enige andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie of voor enig ander handelsoogmerk.
 • Dat alle merken die worden getoond op de Websites en in de Content eigendom zijn van Caterpillar, of de respectievelijke eigenaren van dergelijke merken, en beschermd worden door VS- en internationale wetgeving op het gebied van handelsmerken en auteursrechten.  Enig gebruik van een van die merken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Caterpillar of de eigenaar van het merk, afhankelijk wat van toepassing is, is strikt verboden.  
 • Caterpillar kan naar eigen goeddunken de toegang tot de Websites en Content uitschakelen en beëindigen voor personen of rechtspersonen die mogelijk inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Caterpillar of andere (rechts)personen.

Verlening van gebruiksrecht
Caterpillar verleent u een beperkt, niet exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht (zonder het recht dit in sublicentie te geven) op toegang tot en gebruik van de Websites, uitsluitend op commercieel redelijke wijze, voor uw rechtmatige interne bedrijfsvoeringsdoelen en andere doelen die in overeenstemming zijn met deze gebruiksvoorwaarden.  Het is niet geoorloofd om:

 • Enige Website of Content te reproduceren, wijzigen, publiceren, verspreiden, openbaar te tonen, aan te passen, te vertalen of hiervan afgeleide werken te creëren.
 • Enige Website of Content in sublicentie te geven, in lease te geven, te verkopen, verhuren, uit te lenen of anderszins aan een derde over te dragen.
 • Reverse engineering, decompilatie of ontleding uit te voeren of anderszins de broncode van enige Website of Content te proberen af te leiden.
 • Enige Website of Content op andere wijze te gebruiken dan uitdrukkelijk is toegestaan onder deze verlening van gebruiksrecht en de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Enige Website of Content te gebruiken in een constructie van een "dienstenbureau" of vergelijkbaar, waarbij derden via u een Website of Content gebruiken.
 • Kennisgevingen van auteursrechten, merkenrechten of andere merkenrechtelijke kennisgevingen die zijn opgenomen in, toegevoegd aan of toegankelijk gemaakt in verband met een Website of Content te verwijderen, verbergen of wijzigen.  

Copyright Agent
Caterpillar respecteert de rechten van alle houders van auteursrechten en in dat verband heeft Caterpillar een beleid aangenomen en ingevoerd om materialen die inbreuk maken op de rechten van houders van auteursrecht, van de Websites te verwijderen.  Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, dien dan bij de Copyright Agent van Caterpillar de volgende informatie in, die is vereist volgens de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou worden gemaakt.
 • Identificatie van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of als er meerdere werken met auteursrecht op één online site onder één kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.
 • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of dat het onderwerp is van inbreukactiviteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
 • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij.
 • Een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen van mening is dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de houder van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
 • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou worden gemaakt.

De Copyright Agent van Caterpillar voor kennisgeving van claims van inbreuk op auteursrechten op of betreffende deze site is als volgt bereikbaar:

Copyright Agent
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail:  CopyrightAgent@cat.com

Indienen van materiaal
Gebruik deze Website niet om informatie in te dienen die u beschouwt als uw eigendom. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven in de Gebruiksvoorwaarden van uw transacties met een Netwerksite of in een schriftelijke overeenkomst met Caterpillar die van toepassing is op uw specifieke gebruik van een Netwerksite, zullen alle door u ingediende materialen beschouwd worden als een bijdrage aan Caterpillar om naar eigen inzicht verder gebruikt te worden, ongeacht eigendomsvorderingen of voorbehoud van rechten, die bij de indiening ervan vermeld worden. Dienovereenkomstig stemt u er mee in dat alle materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vragen, commentaren, suggesties, ideeën, schema's, opmerkingen, tekeningen, originele of creatieve materialen of andere informatie ingediend door u in de vorm van een e-mail of aan Caterpillar toegezonden materiaal of op deze Website geplaatst materiaal, niet vertrouwelijk zijn (onderworpen aan het privacybeleid van Caterpillar) en het exclusieve eigendom van Caterpillar zullen worden. Caterpillar zal beschikken over de exclusieve rechten, waaronder begrepen alle intellectuele eigendomsrechten, en zal gerechtigd zijn deze materialen zonder restricties te gebruiken voor enig doel, commercieel of anderszins, zonder tegenprestatie of compensatie voor u.  Door materialen in te dienen bij Caterpillar, waaronder begrepen de plaatsing van materiaal op forums of interactieve gedeelten, doet u onherroepelijk afstand van alle "morele rechten "op dergelijke materialen, waaronder begrepen auteurs- en integriteitsrechten.

Privacy
Door een Website te openen of te gebruiken, bevestigt u dat u een kopie hebt ontvangen van de specifieke Privacyverklaring die van toepassing is op deze Website (beschikbaar op de Website) en het Caterpillar Global Data Privacy Statement (algemene gegevensprivacyverklaring) en dat u begrijpt en ermee instemt dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gedeeld en anderszins verwerkt in overeenstemming met de privacymededeling en het Privacy Statement.

Interactieve forums en Gebruikersmaterialen
De Websites kunnen van tijd tot tijd discussieforums en interactieve gedeelten bevatten.  Zonder af te doen aan de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, gaat u bij gebruik van de forums of interactieve onderdelen akkoord de volgende zaken niet te doen:

 • uploaden naar een Website, verspreiden of anderszins publiceren via een Website van berichten, data, informatie, tekst of andere materialen ("Gebruikersmaterialen") die onrechtmatig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, aanstootgevend, onzedelijk, pestend, dreigend, schadelijk, een overtreding van privacy- of publiciteitsrechten makend, misbruik makend, ophitsend of anderszins ongeschikt zijn.
 • uploaden of verzenden van Gebruikersmaterialen die een strafrechtelijk gesanctioneerde overtreding opleveren of daartoe aansporen, inbreuk maken op de rechten van een partij of die anderszins aansprakelijkheid opleveren of in strijd zijn met enige lokale, regionale, landelijke of internationale wet.
 • uploaden of verzenden van Gebruikersmaterialen die mogelijk inbreuk maken op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of eigendomsrechten van een partij.  Door de plaatsing van gebruikersinhoud geeft u aan en garandeert u dat u wettelijk gerechtigd bent om dergelijke Gebruikersmaterialen te distribueren en te reproduceren.
 • zonder de schriftelijke toestemming van Caterpillar ongevraagde promoties, advertenties of aanvragen voor geld, goederen of diensten verspreiden of publiceren, waaronder junkmail en spam.
 • Caterpillar neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enig Gebruikersmateriaal dat door u of een derde partijen geplaatst of geüpload is of voor fouten, smaad, laster, beledigingen, omissies, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie of godslasteringen die u zou kunnen aantreffen.  Als leverancier van interactieve diensten is Caterpillar enkel en alleen een forum en is niet aansprakelijk voor verklaringen, representaties of Gebruikersmaterialen die door de gebruikers ervan aangeleverd zijn.

Caterpillar heeft het recht, maar niet de verplichting, om alle activiteiten en Gebruikersmaterialen met betrekking tot de forums en de interactieve gedeelten te monitoren. Caterpillar kan iedere gerapporteerde schending van zijn beleidsregels of klachten onderzoeken en alle passende maatregelen treffen die hij juist acht.  Dergelijke acties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, het uitgeven van waarschuwingen, het opschorten of beëindigen van dienstverlening en/of verwijdering van geplaatste Gebruikersmaterialen. Caterpillar behoudt zich het recht voor en heeft de absolute bevoegdheid om alle Gebruikersmaterialen te verwijderen, te onderzoeken of te bewerken die deze bepalingen schenden of die anderszins verwerpelijk zijn.  

U blijft volledig aansprakelijk voor alle berichten of andere Gebruikersmaterialen die door u naar een Website worden geüpload of verzonden, waaronder de discussieforums of de interactieve onderdelen van een site.

Forward-looking statements
De Websites en alle door Caterpillar uitgegeven documenten die beschikbaar zijn via een site, kunnen verklaringen bevatten die te maken hebben met toekomstige evenementen en verwachtingen en zijn forward-looking statements in de zin van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995.  Woorden zoals "denken", "schatten", "zullen zijn", "zullen", "zouden", "verwachten", "anticiperen", "plannen", "projecteren", "voornemens zijn", "zouden kunnen" of andere soortgelijke woorden of uitingen geven vaak forward-looking statements aan.  Alle uitspraken anders dan uitspraken over historische feiten, zijn forward-looking statements, met inbegrip van, maar zonder beperking, uitspraken over onze vooruitzichten, toekomstverwachtingen, prognoses of trendbeschrijvingen. Deze uitspraken geven geen garantie ten aanzien van onze toekomstige prestaties en wij zijn niet voornemens om onze forward-looking statements geregeld te actualiseren.  De werkelijke resultaten van Caterpillar kunnen aanzienlijk afwijken van de resultaten die worden beschreven of geïmpliceerd in onze forward-looking statements, door een aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) wereldwijde economische omstandigheden en economische omstandigheden in de bedrijfstakken en markten die wij bedienen; (ii) monetair of fiscaal overheidsbeleid en investering in infrastructuur; (iii) prijsstijgingen van grondstoffen of componenten en/of beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en componentproducten, waaronder staal; (iv) de mogelijkheid van ons en onze klanten, dealers en leveranciers om toegang te hebben tot liquide middelen en hun liquiditeit te beheren; (v) politieke en economische risico's en instabiliteit, waaronder nationale of internationale conflicten en maatschappelijke onrust; (vi) de mogelijkheid van ons en Cat Financial om: kredietwaardig te blijven, grote kostenstijgingen voor leningen te vermijden en toegang tot de kapitaalmarkten te behouden; (vii) de financiële staat en de kredietwaardigheid van de klanten van Cat Financial; (viii) veranderingen in rentevoet of marktliquiditeit; (ix) veranderingen in regelgeving voor de financiële dienstverlening; (x) het onvermogen om verwachte voordelen uit acquisities, waaronder de acquisitie van ERA Mining Machinery Limited en desinvesteringen te realiseren, met inbegrip van de afstoting van de distributie-activiteiten van Bucyrus International, Inc. naar onze onafhankelijke dealers; (xi) internationale handels- en investeringsbeleidsregels; (xii) marktacceptatie van ons handels- en investeringsbeleid; (xiii) wijzigingen in de concurrentieomgeving, waaronder marktaandeel, de prijsstelling en de geografische verkoopmix of de verkoopmix van producten; (xiv) succesvolle implementatie van capaciteitsuitbreidingsprojecten, initiatieven voor kostenreductie en initiatieven op het gebied van rendement of productiviteit, waaronder het Caterpillar Production System; (xv) beslissingen op het gebied van voorraadmanagement en het sourcingbeleid van onze dealers of producenten van origineel materieel; (xvi) het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu; (xvii) vermeende of daadwerkelijke overtreding van wet- en regelgeving op het gebied van handel en corruptiebestrijding; (xviii) verhoogde belastingskosten of belastinglasten; (xix) schommelingen in valuta; (xx) het voldoen aan financiële overeenkomsten door ons of Cat Financial; (xxi) toename van de financieringsverplichtingen voor pensioenregelingen; (xxii) conflicten met vakbonden of andere problemen op het gebied van de werknemersrelatie; (xxiii) belangrijke gerechtelijke stappen, vorderingen, rechtsgedingen of onderzoeken; (xxiv) conformiteitseisen die worden opgelegd wanneer emissiewetgeving en/of -voorschriften worden aangenomen; (xxv) wijzigingen van boekhoudstandaarden; (xxvi) storing in of doorbreking van IT-beveiliging; (xxvii) nadelige effecten van natuurrampen; en (xxviii) andere factoren die gedetailleerder worden beschreven onder de hoofdstukken getiteld "Management's Discussion and Analysis " (Bestuursbespreking en analyse) en "Risk Factors " (Risicofactoren) in het laatste 10-K-formulier dat wij hebben ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Persberichten
De inhoud van persberichten die worden uitgegeven door Caterpillar dient pas als nauwkeurig en actueel te worden beschouwd vanaf de datum dat ze geplaatst zijn.  Caterpillar is niet van plan de informatie in de persberichten te actualiseren en wijst in het bijzonder enige verplichting tot actualisering van de hand. In zoverre de informatie die het bevat forward-looking is, is deze bedoeld als passend binnen de veilige haven voor forward-looking statements en is deze onderhevig aan wezenlijk risico.

Geen garanties
CATERPILLAR, ZIJN DIRECTEUREN, SENIOR MANAGERS, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, DEALERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN EN LICENTIEGEVERS (DE "CATERPILLAR PARTIJEN) WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND VOOR ENIGE SCHADE VOORTKOMEND UIT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE CONTENT. "U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT: (a) DE WEBSITES EN DE CONTENT GELEVERD WORDEN  'IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT", "MET ALLE FOUTEN " EN "NAAR BESCHIKBAARHEID " EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO BETREFFENDE TOEREIKENDE KWALITEIT, FUNCTIONEREN, NAUWKEURIGHEID EN PRESTATIES BIJ U LIGT; (b) TOT DE ALLERHOOGSTE MATE DIE WORDT TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT DE CATERPILLAR PARTIJEN GEEN UITSPRAAK DOEN EN GEEN GARANTIES GEVEN OF VOORWAARDEN STELLEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, (1) GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,VAKMANSCHAP, NAUWKEURIGHEID, RUSTIG GENOT, AFWEZIGHEID VAN LASTEN EN PANDRECHTEN EN NIET-INBREUKMAKENDHEID, (2) GARANTIES DIE ONTSTAAN IN DE LOOP VAN HANDELSTRANSACTIES OF HANDELSGEBRUIKEN, (3) GARANTIES BETREFFENDE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN PRESTATIES VAN DE WEBSITES EN DE CONTENT, EN (4) GARANTIES DAT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE WEBSITES OF CONTENT ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN, NIET ONDERBROKEN ZULLEN WORDEN OF FOUTVRIJ ZIJN, EN (c) DAT U DE WEBSITES OF DE AANGEBODEN CONTENT BEZOEKT OF GEBRUIKT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK ZULT ZIJN VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN EEN DERGELIJK BEZOEK OF GEBRUIK. "NIETTEGENSTAANDE UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES EN DE CONTENT EN ONGEACHT ENIGE INFORMATIE DIE DAARIN VERMELD STAAT (AL DAN NIET CORRECT) MET BETREKKING TOT BEDIENING, ONDERHOUD EN PRESTATIES VAN DE MACHINES, BENT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EN AANVAARDT U ALLE RISICO'S DIE BETREKKING HEBBEN OP CORRECTE BEDIENING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD VAN DE MACHINES.   ER ZIJN GEEN GARANTIES DIE VERDER GAAN DAN DE GARANTIES DIE UITDRUKKELIJK VERSTREKT WORDEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.   

Beperking van aansprakelijkheid; Verhaal
IN GEEN GEVAL, OOK NIET IN GEVAL VAN NALATIGHEID, ZULLEN DE CATERPILLAR PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U OF EEN DERDE PARTIJ (OOK WANNEER DAT EEN KLANT IS) VOOR SCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, COMPENSATOIRE, PUNITIEVE, SCHADE AAN DERDEN OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE WEGENS DERVING VAN BEDRIJFSWINST, BEDRIJFSUITVAL, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, VIRUSINFECTIES, SYSTEEMUITVAL EN DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIEN UIT, GEBASEERD ZIJN OP OF RESULTEREN UIT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF UIT UW TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN, HET MISBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN ENIGE SITE OF INHOUD, ZELFS WANNEER CATERPILLAR GEWAARSCHUWD WAS VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE GELEDEN DOOR DERDEN).  DE UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING IN DEZE PARAGRAAF IS ONAFHANKELIJK VAN ENIG RECHTSMIDDEL DAT VOORZIEN IS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BLIJFT VAN KRACHT IN HET GEVAL DAT EEN DERGELIJK RECHTSMIDDEL FAALT IN HET BEREIKEN VAN HAAR ESSENTIËLE DOELSTELLING OF ANDERSZINS ONUITVOERBAAR GEACHT WORDT.  DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SCHADE VOORTKOMT UIT CONTRACTBREUK OF NIET-NALEVING VAN GARANTIE, NALATIGHEID, OF ENIG ANDERE HANDELING ALS OORZAAK HEEFT, IN ZOVERRE DE TOEPASSELIJKE WET DERGELIJKE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN NIET VERBIEDT.  IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CATERPILLAR TEN OPZICHTE VAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN VORDERINGEN HETZIJ OP DE GROND VAN EEN OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U HEBT BETAALD AAN CATERPILLAR IN DE VOORGAAND BEËINDIGDE MAAND VOOR UW TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE DESBETREFFENDE WEBSITE EN INHOUD.  

Sommige wetten staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of uitsluiting of beperking van dergelijke schadevergoedingen.  Wanneer deze wetten van toepassing zijn, kunnen enkele of alle van de bovenstaande afwijzingen van aansprakelijkheid, uitsluitingen of beperkingen niet op u van toepassing zijn en hebt u mogelijk meer rechten dan die hierin vermeld staan.

Schadeloosstelling  
U stemt ermee in elk van de Caterpillar Partijen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, rechtsgedingen, vorderingen, vervolgingen en andere procedures die tegen hen ingesteld worden door een derde partij op basis van, voortkomend uit of in verband met uw (a) gebruik van enige Website (inclusief alle berichten of andere Gebruikersmaterialen die u mogelijk plaatst of uploadt naar interactieve forums), (b) schending van deze Gebruiksvoorwaarden of (c) schending van de wet, regelgeving of rechten van derden.  U bent verplicht tot betaling van alle kosten, schadevergoedingen en uitgaven met inbegrip van, zonder beperking, redelijke advocaathonoraria, kosten opgelegd aan of anderszins gemaakt door de Caterpillar Partijen in verband met of voortvloeiend uit een dergelijke claim, rechtsvordering, vervolging, vordering of andere gerechtelijke procedure.

Beëindiging
Caterpillar mag, te allen tijde en om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken uw gebruikersnaam en wachtwoord intrekken evenals uw recht op toegang of gebruik van de Websites en de Content.  De hierin verstrekte licentie zal automatisch komen te vervallen zonder enige handeling van Caterpillar wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden schendt of wanneer u verzuimt te voldoen aan enige van de beperkingen die in deze voorwaarden worden vermeld.   Wanneer deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook beëindigd worden, dient u de Websites en de Content niet verder te gebruiken.    De bepalingen onder de koppen Geen garanties, Beperking van aansprakelijkheid, Verhaal, Schadeloosstelling, Naleving van import- en exportregels, Verjaringstermijn van de overeenkomst, Geschillenbeslechting en verplichte arbitrage, Rechtskeuze en Scheidbaarheid zullen na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht blijven.

Actualiseren van Websites
We behouden ons het recht voor om op enig moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige of alle Websites en Content te wijzigen, inclusief Websites en Content te verwijderen.   Wanneer nieuwe of verbeterde versies van de Websites beschikbaar worden, kunnen wij u vragen om uw huidige versie van de desbetreffende software te actualiseren.  Tenzij dat anderszins uitdrukkelijk vermeld wordt door Caterpillar zullen alle nieuwe of verbeterde versies van de Websites, Content en Diensten onderworpen zijn aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Gekoppelde sites
De Websites kunnen koppelingen naar andere onafhankelijke websites van derde partijen of naar bronnen bevatten ("Gekoppelde Websites "). Deze Gekoppelde Websites worden alleen vermeld voor uw gemak. Dergelijke Gekoppelde Websites staan niet onder het beheer van Caterpillar en Caterpillar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor en geeft geen goedkeuring aan de inhoud van dergelijke Gekoppelde Websites, waaronder begrepen informatie of materialen op dergelijke Gekoppelde Websites. U dient af te gaan op uw eigen onafhankelijke oordeel met betrekking tot uw interactie met deze Gekoppelde Websites.

Naleving van import- en exportregels
U mag de Websites of de Content niet gebruiken of anderszins exporteren of opnieuw exporteren behalve wanneer dat wordt toegestaan door de wetten van de Verenigde Staten en de wetten van de jurisdictie waarin de Website, Content en Dienstenaanbod geopend zijn. In het bijzonder, maar zonder beperking, mogen de Websites en de Content niet geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd worden naar (a) landen met een VS-embargo of (b) personen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. U geeft aan en garandeert dat uw toegang tot en het gebruik van de Website en de Content geen van die wetten zal schenden en dat u zich niet in een dergelijk land bevindt of op een dergelijke lijst staat. U stemt er ook mee in dat u een Website of Content niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de wetten van de Verenigde Staten, met inbegrip, zonder beperking, van de ontwikkeling, ontwerp, fabricage of productie van kernraketten of chemische of biologische wapens.

VS-overheidsrechten
De Websites en de Content zijn "Commerciële items", zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit "Commerciële computersoftware" en "Commerciële computersoftwaredocumentatie", conform het gebruik van die termen in de VS-regelgeving 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, zoals van toepassing. Conform 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, zoals van toepassing, worden de Commerciële computersoftware en de Commerciële computersoftwaredocumentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers binnen de VS-overheid (a) enkel als Commerciële items en (b) met enkel die rechten die zijn toegekend aan alle andere eindgebruikers conform de hierin vermelde bepalingen en voorwaarden.

Verjaringstermijn van de overeenkomst
U stemt ermee in dat u tegen Caterpillar geen claim indient of een verzoek doet voor een geschillenoplossing die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden in verband met een gebeurtenis, na meer dan 12 maanden na de datum waarop de feiten zijn gebaseerd aan u bekend waren of bekend hadden kunnen zijn met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

Geschillenbeslechting en verplichte arbitrage
Alle geschillen, claims en tegenstrijdigheden met betrekking tot uw gebruik van de Websites of de Content, of tot enige producten of diensten die worden verkocht of gedistribueerd door dergelijke Websites of die anderszins voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden opgelost door middel van bindende arbitrage in plaats van een rechterlijke uitspraak, met de uitzondering dat u claims kunt indienen bij een lagere rechtbank indien uw claims daarvoor in aanmerking komen.  De Federal Arbitration Act en de federale arbitragewetgeving zijn van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden.

Om een arbitrageprocedure te starten, moet u een brief met een bemiddelingsverzoek en beschrijving van uw claim sturen naar:   Chief Legal Officer, Caterpillar Inc., 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015.  De arbitrage zal plaatsvinden in Chicago, Illinois in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels en arbitrageprocedures van de American Arbitration Association (AAA).  Uw bemiddelingsverzoek moet een poststempel binnen de vermelde termijn onder "Verjaringstermijn van de overeenkomst" dragen.  In geen geval zal een bemiddelingsverzoek worden gedaan of toegelaten na de datum waarop het instellen van wettelijke of gerechtigde procedures op basis van een dergelijk geschil zou worden geblokkeerd door de toepasselijke verjaringstermijn.

Eenieder van ons gaat ermee akkoord dat alle geschillen uitsluitend worden opgelost op individuele basis en niet in een collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure.  Als om welke reden dan ook een claim wordt behandeld in de rechtbank en niet via arbitrage, doet eenieder van ons afstand van elk recht op juryrechtspraak.  Eenieder van ons gaat er ook mee akkoord dat u of wij een rechtsgeding kunnen starten om inbreuk op of ander misbruik van intellectuele eigendomsrechten te verbieden.

Het arbitragepanel bestaat uit één persoon die is benoemd door Caterpillar en u.   Deze persoon (i) wordt geselecteerd uit de lijst van AAA met potentiële bemiddelaars, (ii) heeft minstens 10 jaar ervaring in de discipline die het voorwerp van het geschil vormt, en (iii) is een advocaat met 10 jaar ervaring in het procederen en bemiddelen met betrekking tot zaken die het onderwerp van het geschil vormen.   Als Caterpillar en u er niet in slagen om in onderling overleg een bemiddelaar aan te duiden binnen 15 werkdagen na ontvangst van het bemiddelingsverzoek, wordt het arbitragepanel geselecteerd door de administratieve zetel van de AAA.   Dit kantoor zal binnen vijf dagen na kennisgeving door een partij in deze Gebruiksvoorwaarden één bemiddelaar selecteren die voldoet aan de eisen die worden vermeld in dit lid.   De bemiddelaar neemt een beslissing zo spoedig als dit redelijkerwijs na diens benoeming mogelijk is en moet voldoen aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze overeenkomst tot arbitrage is specifiek uitvoerbaar in elke daartoe bevoegde rechtbank.   Iedere beslissing van de bemiddelaar op grond van een arbitrage is definitief en bindend voor de partijen, en het vonnis kan bij elke bevoegde rechtbank worden uitgevoerd overeenkomstig het toepasselijke recht.

Alle kosten, uitgaven en heffingen, met inbegrip van, zonder beperking, redelijke advocatenkosten, die in een arbitrage- of gerechterlijke procedure zijn gemaakt door de winnende partij worden vergoed door de wederpartij.

Rechtskeuze; Salvatorische clausule
Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de staat Illinois, VS (ongeacht de wetten die van toepassing zouden kunnen zijn op basis van de beginselen inzake strijdige wetten).   Iedere partij onderwerpt zich aan de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van die staat.   Indien een rechtbank van een bevoegde jurisdictie bepaald heeft dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of de toepassing ervan ongeldig of niet uitvoerbaar is, dan is die ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid niet van invloed op de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die onverminderd van kracht zullen blijven; die overige bepalingen zullen zodanig geïnterpreteerd worden dat zij het oogmerk van de partijen het beste dienen.   De partijen komen voorts overeen elke ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die ontworpen is om, in zoverre dat mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving, de zakelijke doelstelling en opzet van die ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling te benaderen.   De wetten van de Verenigde Naties betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn niet op deze Overeenkomst van toepassing.

We erkennen het feit dat het voor u mogelijk is om toegang tot deze site te krijgen vanuit elke jurisdictie in de wereld, maar hebben geen praktische mogelijkheid om dergelijke toegang te voorkomen.   Deze site is ontworpen om te voldoen aan de wetten van de staat Illinois in de Verenigde Staten. Wanneer enige Content of Gebruikersmaterialen op een site of uw gebruik van de site de wetten van de locatie schendt vanwaar u die opent, dan is de site niet voor u bedoeld en vragen wij u die niet te gebruiken. U bent er verantwoordelijk voor zich te informeren over de wetgeving in uw jurisdictie en zich daaraan te houden.

Volledige overeenkomst
Deze Gebruiksvoorwaarden (waaronder begrepen, voor zover van toepassing, alle aanvullende bepalingen en voorwaarden voor enige particuliere Netwerksite en enige eindgebruikersovereenkomst voor bijbehorende software, waaronder begrepen mobiele toepassingen) vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Websites  en de Content en komen in de plaats van en vervangen alle eerdere overeenkomsten.   De titels van de hoofdstukken in de overeenkomst worden gemakshalve gebruikt en hebben geen wettelijke of contactuele geldigheid.   De bepalingen en voorwaarden van enige offerte, aanbieding, ontvangstbevestiging, rekening, of een overeenkomstig document, hoe ook genaamd, direct of indirect gedaan of uitgegeven door u, zijn niet van toepassing.

Informatieverzoeken
Als u vragen over deze Gebruiksvoorwaarden hebt, kunt u een brief schrijven naar Caterpillar Inc., 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015, Attn:  Deputy General Counsel-Commercial, Legal Services, Law, Security& Public Policy.