Caterpillar Algemene gegevensprivacyverklaring

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Datum bijgewerkt: 20 oktober 2021

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Caterpillar persoonsgegevens verzamelt, opslaat, gebruikt en overdraagt. Deze Privacyverklaring weerspiegelt de waarden en principes die zijn uitgedrukt in Our Values ​​in Action (Caterpillars wereldwijde gedragscode).

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Caterpillar-dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en andere entiteiten die worden beheerd door Caterpillar Inc. zoals uiteengezet in Bijlage A (Lijst van verwerkingsverantwoordelijken/rechtspersonen bij Caterpillar) (gezamenlijk, “Caterpillar”). Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing wanneer Caterpillar persoonsgegevens verzamelt of anderszins verwerkt voor doeleinden van Caterpillar (d.w.z. wanneer Caterpillar (alleen of samen met andere entiteiten) een verwerkingsverantwoordelijke is en daarom de doeleinden en de manier bepaalt waarop persoonsgegevens worden verwerkt). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing wanneer Caterpillar persoonsgegevens verzamelt of anderszins verwerkt namens een ander bedrijf, zoals de dealers, leveranciers en klanten van Caterpillar.

De relevante Caterpillar-entiteit die de "verwerkingsverantwoordelijke" is voor uw gegevens, is die waarmee u een relatie hebt, bijvoorbeeld: als klant (bijv. het Caterpillar-bedrijf waarnaar wordt verwezen in uw inkooporder of andere overeenkomst met Caterpillar), een werknemer (bijv. het bedrijf van Caterpillar waarmee u een relatie probeert aan te gaan of bent aangegaan), of een leverancier (bijv. het Caterpillar-bedrijf waarmee u probeert een leveranciersrelatie aan te gaan of hebt gesloten). Caterpillar moedigt de periodieke herziening van deze Privacyverklaring aan om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Gemakshalve wordt in deze Privacyverklaring verschillende delen opgebouwd per categorie van betrokkenen die hieronder worden geïdentificeerd. Houd er rekening mee dat u in sommige situaties mogelijk niet perfect in één categorie past (bijvoorbeeld wanneer meer dan één kunnen worden toegepast, of misschien bent u geen klant van Caterpillar, maar is het klantengedeelte het meest van toepassing). Controleer de taal die geschikt is voor uw relatie met Caterpillar. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens van personen die:

·         Caterpillar-kandidaten voor functies of werknemers (d.w.z. personeel en werknemers) of andere personen die momenteel of vroeger in dienst zijn geweest voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Caterpillar, inclusief tijdelijke werknemers (gezamenlijk "werknemers");

·         Geassocieerd met de klanten van Caterpillar, waaronder dealers, klanten dealers, distributeurs, distributieklanten, directe verkoopklanten, vertegenwoordigers en andere wederverkopers (gezamenlijk "klanten" genoemd); en

·         Geassocieerd met leveranciers van Caterpillar, zoals werknemers van leveranciers (tijdelijke werknemers, personeel en aannemers, enz.) (gezamenlijk "leveranciers").

In deze Privacyverklaring betekent de term "verwerking" elke activiteit die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens, waaronder bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, wijzigen, overdragen of anderszins gebruiken ervan. Bovendien is deze Privacyverklaring niet van toepassing op andere informatie (niet-persoonlijke informatie) die Caterpillar kan verzamelen of anderszins verwerken. Raadpleeg de Gegevensbeheersverklaring van Caterpillar voor meer informatie over andere gegevens die Caterpillar kan verzamelen of anderszins verwerken.

In aanvulling op deze Privacyverklaring kunnen bepaalde systemen, toepassingen en processen van Caterpillar hun eigen privacyverklaringen bevatten, die aanvullende informatie verschaffen over welke specifieke persoonlijke informatie wordt verzameld en hoe deze wordt opgeslagen, gebruikt en overgedragen.

Bepaalde rechtsgebieden kunnen het verzamelen, gebruiken of delen van specifieke categorieën persoonsgegevens verbieden of beperken; dienovereenkomstig kan deze Privacyverklaring waarin onze werkwijzen worden beschreven, door die wetten worden beperkt en/of verder worden verduidelijkt in alle landspecifieke bijlagen die op u van toepassing zijn en die aan deze Privacyverklaring zijn gehecht. In strijd met deze Privacyverklaring hebben die bijlagen de overhand.

Voor de doeleinden van deze Privacyverklaring zijn persoonsgegevens gegevens over een specifiek individu of die een bepaald individu identificeren of kunnen identificeren. Met andere woorden, elk stukje informatie dat aan u kan worden gekoppeld. Bepaalde rechtsgebieden kunnen het verzamelen van specifieke categorieën persoonsgegevens verbieden of beperken. Bepaalde rechtsgebieden kunnen het verzamelen van specifieke categorieën persoonsgegevens verbieden of beperken.

·         Contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, contactgegevens voor noodgevallen);

·         Burgerservicenummer of andere nationale/belastingbetalersidentificatienummers;

·         Identificatie- en verificatie-informatie (bijv. foto's, rijbewijs, paspoort, andere identiteitsbewijzen);

·         Informatiebeveiligingsgegevens (bijv. communicatie gecreëerd, opgeslagen of verzonden door een persoon met behulp van Caterpillars informatietechnologie of communicatieapparatuur);

·         Informatie om artikelen te voltooien zoals, maar niet beperkt tot, communicatie, contracten, inkooporders, betalingen en vorderingen; en

·         Overige informatie die vereist is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, inclusief geldige huiszoekingsbevelen, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.

Verschillende categorieën van personen kunnen onderworpen zijn aan aanvullende verzameling van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot:

Klanten:

·         Bedrijfscontactgegevens (bijv. bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer);

·         Contactgegevens van vertegenwoordiger van persoon: (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);

·         Factuurgegevens (bijv. financiële rekeninggegevens, facturen, kwitanties);

·         Klantrelatiebeheersgegevens (bijvoorbeeld informatie die nodig is om het profiel van een klant in te vullen of marketingautomatisering te bevorderen);

·         Reparatiegegevens (bv. reparatiebehoeften en -status);

·         Garantie-informatie (bv. aankoopgeschiedenis, verlengde garanties); en

·         Klanttevredenheidsgegevens.

Caterpillar kan apparatuurinformatie ontvangen die persoonlijk identificeerbaar is door een andere partij, bijvoorbeeld de eigenaar van de apparatuur, maar in de meeste gevallen zal Caterpillar niet de verwerkingsverantwoordelijke zijn van die informatie.

Werknemers:

·         Achtergrondinformatie (bijv. geboortedatum, burgerlijke staat, gegevens over afhankelijken, etniciteit en/of nationaliteit);

·         Gegevens over ingezetenschap (bv. werkvergunningsstatus)

·         Financiële rekeninggegevens;

·         Referentie-informatie (bijv. aanbevelingsbrieven of referenties, of rapporten verstrekt door voormalige werkgevers of collega's);

·         Achtergrondcontrolegegevens (bijv. krediet- en criminele achtergrondcontroles, testen op drugs en alcohol);

·         Gezondheidsinformatie (bijv. receptendossiers, uitkeringsaanspraken en de uitleg van uitkeringen verzonden in het kader van claims);

·         Biometrische gegevens (bv. vingerafdrukken);

·         Vakbondlidmaatschap;

·         Motorrijtuiginformatie (bijv. rijgeschiedenis, voertuigregistratie, rijbewijsnummer);

·         Informatie over professionele kwalificaties (bijv. werkervaring, opleiding); en

·         Werkgerelateerde informatie (bijv. werkverleden, nieuwe medewerkersformulieren, vaardigheden, opleiding en training, functioneringsgesprekken, doelen, aanwezigheid, werkverzuim, recht op vakantie en verlofaanvragen, compensatiegeschiedenis, letsel op de werkplek en ziekmelding, disciplinaire kwesties en klachten).

Leveranciers:

·         Gegevens over ingezetenschap (bv. werkvergunningsstatus)

·         Financiële rekeninggegevens;

·         Achtergrondinformatie (bv. due diligence)

·         Informatie over professionele kwalificaties (bijv. werkervaring, opleiding);

·         Referentie-informatie (bijv. aanbevelingsbrieven of referenties, of rapporten verstrekt door voormalige werkgevers of collega's); en

·         Biometrische gegevens (bv. vingerafdrukken).

Afhankelijk van de toepasselijke lokale wetgeving, kunnen sommige persoonsgegevens die door Caterpillar worden verzameld, worden beschouwd als "gevoelige persoonsgegevens" (d.w.z. persoonsgegevens die onder aanvullende bescherming vallen).

Bovendien kan in sommige gevallen, zoals waar u de enige eigenaar van een bedrijf bent, informatie over uw bedrijf als persoonsgegevens worden beschouwd. Dit kan bedrijfsinformatie (bijv. kantooradres), financiële rekeninginformatie (bijv. bankrekeninggegevens, handelsreferenties, financiële overzichten), activa (bijv. eigendom van onroerend goed), kredietbeoordeling, belastingidentificatie en diversiteitsclassificatie omvatten.

Caterpillar kan geanonimiseerde (of geanonimiseerde) informatie gebruiken die is afgeleid van persoonsgegevens maar in geanonimiseerde vorm die niet kan worden geïdentificeerd met een specifiek persoon. Deze niet-geïdentificeerde informatie wordt niet beschouwd als persoonsgegevens voor de doeleinden van deze Privacyverklaring en valt niet onder deze Privacyverklaring. Als dergelijke informatie echter op zo'n manier wordt gebruikt of geformatteerd dat het mogelijk is dat die informatie wordt geïdentificeerd met een specifiek individu, dan zal het worden beschouwd als persoonlijke informatie, indien van toepassing.

Caterpillar verzamelt persoonlijke informatie in verschillende contexten van verschillende categorieën personen.

Klanten (hetzij rechtstreeks, hetzij in sommige gevallen via derden) kunnen persoonlijke informatie verstrekken via de zakelijke relatie die betrokken is bij het verwerven, op de markt brengen of verkopen van producten of diensten van Caterpillar. Dit omvat bijvoorbeeld het indienen van persoonlijke informatie als onderdeel van een voorstel, een contract, het ontvangen en gebruikmaken van diensten of producten (inclusief reparatie- en garantiediensten) en mogelijk het toegang krijgen tot Caterpillar-systemen of het volgen van Caterpillar-processen. Gedurende de gehele duur van een klantrelatie behoudt Caterpillar zich het recht voor om, indien nodig, andere vormen van persoonlijke informatie op te vragen die nodig is om de hieronder beschreven doeleinden te vergemakkelijken.

Werknemers kunnen tijdens de sollicitatie- en inwerkprocedure rechtstreeks persoonlijke informatie verstrekken, gedurende de volledige duur van het dienstverband en, in sommige gevallen waar toegestaan, bij scheiding. Bovendien kan Caterpillar de hierboven beschreven informatie van een derde partij verzamelen, bijvoorbeeld wanneer wij contact opnemen met referentieverstrekkers die door een medewerker aan Caterpillar zijn opgegeven, of wanneer wij achtergrondcontrolegegevens verkrijgen in overeenstemming met ons beleid en de toepasselijke wetgeving in het kader van een sollicitatie of inwerkprocedure. Veel van deze informatie wordt vrijwillig aan Caterpillar verstrekt als voorwaarde voor tewerkstelling om Caterpillars beheer van de werkgever-werknemersrelatie te vergemakkelijken, wat essentieel is voor ons gezamenlijke succes.

Leveranciers kunnen persoonlijke informatie verstrekken via de zakelijke relatie die betrokken is bij het verwerven, op de markt brengen of verkopen van producten of diensten van Caterpillar. Dit omvat bijvoorbeeld het indienen van persoonlijke informatie als onderdeel van een voorstel, een contract, het leveren van diensten of producten en mogelijk het toegang krijgen tot Caterpillar-systemen of het volgen van Caterpillar-processen. Gedurende de gehele duur van een leveranciersrelatie behoudt Caterpillar zich het recht voor om, indien nodig, andere vormen van persoonlijke informatie op te vragen die nodig is om de hieronder beschreven doeleinden te vergemakkelijken.

Bovendien worden mogelijk foto's of videobeelden gemaakt (bijvoorbeeld via een CCTV-installatie) van personen die een faciliteit of vestiging van Caterpillar bezoeken.

Caterpillar verwerkt uw persoonlijke informatie wanneer dit volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming toegestaan ​​is, inclusief met het oog op haar legitieme belangen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Caterpillar en wanneer u toestemming hebt gegeven aan Caterpillar om dit te doen.

In sommige gevallen kan uw toestemming voor het verzamelen van uw persoonsgegevens worden verstrekt op een manier die geschikt is voor de context, wat betekent dat deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of, indien toegestaan ​​door lokale wetgeving, kan worden verstrekt wanneer de doel blijkt uit de omstandigheden en u vrijwillig uw persoonsgegevens verstrekt. Afhankelijk van lokale wetgeving en zoals uiteengezet in de bijgevoegde landspecifieke bijlagen, kunnen er omstandigheden zijn waarin Caterpillar expliciete toestemming van u moet verkrijgen. Een dergelijke toestemming is uw keuze en is volledig vrijwillig. In sommige omstandigheden kunt u uw toestemming voor de verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie door Caterpillar intrekken, afhankelijk van contractuele en wettelijke beperkingen en een redelijke opzegtermijn.


Caterpillar gebruikt persoonlijke informatie op manieren die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Dit kan het gebruik inhouden voor een doel dat redelijkerwijs verband houdt met het oorspronkelijke doel van verzameling. Caterpillar verzamelt, gebruikt en publiceert persoonlijke informatie als een essentieel onderdeel van de werkzaamheden.

Aanvullende informatie die beschrijft hoe we deze persoonlijke informatie gebruiken, kan worden verstrekt in de aanvullende bijlagen die unieke wettelijke verplichtingen en rechten beschrijven die beschikbaar zijn in verschillende rechtsgebieden.

Persoonlijke informatie kan ook worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke vereisten die van toepassing zijn op Caterpillar, zoals het indienen bij overheidsinstanties, het voldoen aan wettelijke verzoeken om informatie, het nakomen van contractuele verplichtingen en in verband met het beschermen van de rechten en eigendommen van Caterpillar.

Persoonlijke informatie is van cruciaal belang voor ons beheer en administratie van klant-, arbeids- en leveranciersrelaties in het algemeen. Afhankelijk van de lokale wetgeving en eventuele bijgevoegde bijlagen, wordt persoonlijke informatie verzameld van verschillende categorieën personen voor verschillende doeleinden. Hieronder beschrijven we de verschillende doelen voor het verzamelen van persoonlijke informatie van klanten, leveranciers en werknemers.

Verzamelingsdoeleinden van persoonlijke informatie van klanten

Caterpillar gebruikt persoonsgegevens van klanten om bedrijfsactiviteiten uit te voeren (bijv. voldoen aan klantorders), nieuwe producten te promoten via individuele communicatie of groepscommunicatie (bijv. nieuwsbrieven), interne prestaties te beoordelen, klantrelaties te beheren (bijv. facturering en betalingen), risico's te beheren en compliance, en het ondersteunen van verschillende administratieve functies. Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die Caterpillar van klanten en bijbehorende toepassingen kan verzamelen, zijn onder andere:

Voorbeelden van persoonsgegevens

Voorbeelden van gebruik

Contactgegevens van vertegenwoordiger van persoon (bv. naam, adres, telefoonnummer).

Om te communiceren met vertegenwoordigers van de klanten en om de relatie te beheren.

Factuurgegevens (bijv. financiële rekeninggegevens, facturen, kwitanties).

Om klantorders in te vullen en de nodige factuurinformatie in te dienen.

Identificatie- en verificatie-informatie (bijv. foto's, rijbewijs, paspoort, andere identiteitsbewijzen).

Om fysieke of externe toegang tot Caterpillar-faciliteiten of -systemen mogelijk te maken. (bijv. authenticatie)

Informatiebeveiliging-/technologiegegevens (bijvoorbeeld informatie die is vastgelegd door het gebruik van Caterpillar-systemen).

Om het gebruik van de toepasselijke systemen en de veiligheid van die systemen te vergemakkelijken.

Foto, video (bijv. CCTV-beelden) (voor personen die een faciliteit of vestiging van Caterpillar bezoeken)

Om de veiligheid en beveiliging te bevorderen

 

Verzamelingsdoeleinden van personeelsgegevens van werknemers

Caterpillar gebruikt persoonsgegevens van werknemers voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld het beheer van toegangscontrole, beveiligingssystemen en het bijwerken van personeelslijsten), bevordering van werknemersontwikkeling (bijv. training), ondersteuning van verschillende administratieve functies (bijv. beheer van compensatieplannen, voordelen en verlofschema's), en het beheer van de bedrijfsvoering.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die Caterpillar van werknemers en bijbehorende toepassingen kan verzamelen, zijn onder andere:

Voorbeelden van persoonsgegevens

Voorbeelden van gebruik

Contactgegevens van werknemers en familieleden (bijv. naam, adres, telefoonnummer, contactgegevens voor noodgevallen).

Om te communiceren met medewerkers en uitkeringen te faciliteren.

Informatie over professionele kwalificaties (bijv. werkervaring, opleiding).

Om personen te evalueren en te selecteren voor een rol binnen Caterpillar.

Arbeidsgerelateerde informatie (bijv. werkverleden, functioneringsgesprekken, doelen, aanwezigheid, verzuim).

Om de arbeidsrelatie te beheren.

Arbeidsgerelateerde informatie (bijv. letsel op de werkplek).

Om nalevingsverplichtingen na te komen en veiligheid te beheren.

Identificatie- en verificatie-informatie (bijv. foto's, rijbewijs, paspoort, andere identiteitsbewijzen).

Om te voldoen aan nalevingsverplichtingen en fysieke of externe toegang tot Caterpillar-faciliteiten of -systemen mogelijk te maken.

Biometrische gegevens (bijv. vingerafdrukken).

Om gebruikers te identificeren en verifiëren en voor toegangscontrole.

Motorrijtuiggegevens (bijv. nummerplaatinformatie).

Om toegang tot Caterpillar-voorzieningen mogelijk te maken (bijv. parkeren).

Informatiebeveiliging-/technologiegegevens (bijvoorbeeld informatie die is vastgelegd door het gebruik van Caterpillar-systemen).

Om het gebruik van de toepasselijke systemen en de veiligheid van die systemen te vergemakkelijken.

Foto, video (bijv. CCTV-beelden)

Om de veiligheid en beveiliging te bevorderen

Verzamelingsdoeleinden van persoonlijke informatie van leveranciers

Caterpillar gebruikt persoonsgegevens van leveranciers om bedrijfsactiviteiten uit te voeren (bijv. beheer van toegangscontrole en beveiligingssystemen), nieuwe leveranciers te selecteren en goed te keuren, leveranciersprestaties te beoordelen, leveranciersrelaties te beheren (bijv. facturering en betalingen), risico's en compliance te beheren en verschillende administratieve functies te ondersteunen.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die Caterpillar van leveranciers en bijbehorende toepassingen kan verzamelen, zijn onder andere:

Voorbeelden van persoonsgegevens

Voorbeelden van gebruik

Contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, contactgegevens voor noodgevallen).

Vermelding in de interne, bedrijfsbrede gids van Caterpillar, die wordt gebruikt om te communiceren met vertegenwoordigers van de leverancier en om de relatie te beheren.

Informatie over professionele kwalificaties (bijv. werkervaring, opleiding).

Om leveranciers te beoordelen en te selecteren.

Identificatie- en verificatie-informatie (bijv. foto's, rijbewijs, paspoort, andere identiteitsbewijzen).

Om fysieke of externe toegang tot Caterpillar-faciliteiten of -systemen mogelijk te maken.

Informatiebeveiliging-/technologiegegevens (bijvoorbeeld informatie die is vastgelegd door het gebruik van Caterpillar-systemen).

Om het gebruik van de toepasselijke systemen en de veiligheid van die systemen te vergemakkelijken.

Foto, video (bijv. CCTV-beelden) (voor bezoekers)

Om de veiligheid en beveiliging te bevorderen

 

Deel 5. Hoe bescherm Caterpillar persoonlijke informatie?

Caterpillar gebruikt redelijke maatregelen, waaronder beveiliging van informatietechnologie en fysieke veiligheidsmaatregelen, om persoonlijke informatie te beschermen. Deze maatregelen zijn geschikt voor de risico's van de verwerking van persoonlijke informatie en voor de gevoeligheid van de persoonlijke informatie, en houden rekening met de vereisten van de toepasselijke lokale wetgeving. Caterpillar verplicht alle personen om zich te houden aan het toepasselijke beveiligingsbeleid met betrekking tot persoonlijke informatie bij het gebruik van Caterpillar-systemen.

Deel 6. Hoe lang bewaart Caterpillar persoonlijke informatie?

Caterpillar bewaart persoonlijke informatie zolang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken en om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder het bewaren van gegevens. Onze bewaring van uw persoonlijke informatie is te allen tijde onderworpen aan de lokale wetgeving. Deze opslagperiode kan langer zijn dan de duur van uw relatie met Caterpillar.

Deel 7. Hoe verwijdert Caterpillar persoonlijke informatie?

Wanneer persoonlijke informatie niet langer bruikbaar is, of in elk geval, nadat de wettelijke bevoegdheid om te bewaren is verlopen, zal persoonlijke informatie worden vernietigd, in overeenstemming met de lokale wetgeving en volgens procedures die zijn vastgesteld door het relevante Caterpillar-systeem of -procedure.

Omdat Caterpillar wereldwijd actief is, kunnen we uw persoonsgegevens mogelijk voor verschillende doeleinden aan andere rechtsgebieden overdragen. Caterpillar kan persoonlijke informatie overdragen aan landen of rechtsgebieden die wettelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming eisen als het rechtsgebied waarin die persoonlijke informatie werd verzameld. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle Caterpillar-activiteiten en hun gegevensverwerkingsactiviteiten. Caterpillar is met zijn gelieerde ondernemingen over de hele wereld gegevensoverdrachtsovereenkomsten aangegaan om persoonlijke informatie te beschermen.

Caterpillar deelt persoonlijke informatie alleen met anderen op een manier die overeenkomt met deze Privacyverklaring, voor de bovengenoemde doeleinden, indien wettelijk vereist of met uw toestemming. Informatieoverdracht aan derden wordt over het algemeen overgedragen aan externe verwerkers voor die doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Privacyverklaring. Bovendien kan Caterpillar persoonlijke informatie aan externe verwerkingsverantwoordelijken overdragen, zoals vereist door de wet, met uw toestemming of met goedkeuring van een relevante autoriteit. In sommige rechtsgebieden kan voor de overdracht van specifiek afgebakende gegevenscategorieën of overdracht aan bepaalde derden expliciete toestemming van u vereist zijn. In alle gevallen is de overdracht van persoonlijke informatie onderworpen aan de lokale wetgeving en de bijgevoegde bijlagen.

Wanneer Caterpillar persoonlijke informatie deelt met derden die de persoonlijke informatie namens Caterpillar verwerken (bijv. aannemers, consultants), neemt Caterpillar redelijke stappen om dergelijke ontvangers te verplichten om persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Voorbeelden van derden met wie we informatie kunnen delen voor één van deze doeleinden zijn:

·         Leveranciers, dienstverleners en andere partners die onze activiteiten ondersteunen, zoals het leveren van technische infrastructuurdiensten;

·         Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties (indien wettelijk verplicht, gemachtigd door de klant, om Caterpillar, een persoon of eigendom te beschermen en om onze onderneming te ondersteunen, zoals bij aanvragen voor overheidssubsidies);

·         Dochterondernemingen, filialen en andere entiteiten die vallen onder de zeggenschap van Caterpillar;

·         Andere externe dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Caterpillar;

·         Een overnemende entiteit (of een entiteit die geïnteresseerd is in overname) in het geval dat Caterpillar een deel van haar activiteiten afstoot (of overweegt deze af te stoten); en

·         (Alleen voor werknemers) Leveranciers die medische of financiële planningsdiensten aan werknemers aanbieden.

Caterpillar onderneemt stappen om de nauwkeurigheid en volledigheid van persoonlijke informatie te behouden. U kunt redelijkerwijs toegang vragen en krijgen tot de persoonlijke informatie die u aan Caterpillar hebt verstrekt en hebt de mogelijkheid om deze indien nodig te corrigeren. Caterpillar-procedures bieden u toegang tot uw persoonlijke informatie en maken de uitoefening van andere rechten mogelijk, die mogelijk beschikbaar zijn onder de toepasselijke lokale wetgeving.

Tenzij verboden door lokale wetgeving of, in sommige gevallen, zoals vereist door de lokale wetgeving, kan uw recht op toegang tot uw persoonlijke informatie beperkt zijn. Voorbeelden van waarom uw toegang mogelijk beperkt is, zijn onder andere:

·         Het verzoek heeft betrekking op juridisch advies en gerechtelijke procedures;

·         Een wettelijk voorrecht kan worden geclaimd met betrekking tot het onderwerp van de informatie;

·         De persoonlijke informatie omvat ook de persoonlijke informatie van een derde partij die niet heeft ingestemd met openbaarmaking en waarvan de privacy zou worden beïnvloed door een dergelijke openbaarmaking;

·         Het verzoek is onvoldoende gedetailleerd of is al beantwoord; 

·         Het verzoek is lichtzinnig of beledigend; of

·         (Alleen voor werknemers) De informatie kan een vertrouwelijke referentie bevatten.

Caterpillar zal rekening houden met de lokale wetgeving bij het beoordelen van verzoeken om toegang tot of het wijzigen van persoonlijke informatie in het bezit van Caterpillar.

Als u een klant bent, neem contact op met de persoon die Caterpillar vertegenwoordigt, aan wie u uw persoonlijke informatie hebt verstrekt voor de juiste procedure voor het verkrijgen van toegang tot uw persoonlijke informatie.

Als u een werknemer bent, neem contact op met uw plaatselijke, regionale of bedrijfsvertegenwoordiger van Human Resources voor de juiste procedure voor het verkrijgen van toegang tot uw persoonlijke informatie. Op verzoek en na het verstrekken van een toereikend identiteitsbewijs en eventuele aanvullende vereisten die zijn vastgelegd in toepasselijke lokale wetgeving, krijgt u toegang tot uw persoonlijke informatie die u kunt beoordelen en, indien van toepassing, de optie om die persoonlijke informatie in de systemen van Caterpillar te kopiëren, wijzigen, verwijderen, of betwisten.

Als u een leverancier bent, kunt u contact opnemen met de persoon binnen uw organisatie die verantwoordelijk is voor de relatie met Caterpillar en die een Corporate Web Security Identification (CWS ID) bijhoudt en/of toegang heeft tot de applicatie voor leveranciersgegevensbeheer (bijv. Supplier Connect) voor "selfservice" -toegang.

Vooor specifiekere informatie met betrekking tot rechten onder de Algemene verordening gegevensverwerking ("AVG") raadpleegt u Bijlage 1 en/of Bijlage 2, voor zover  van toepassing. Voor specifiekere informatie over rechten onder de California Consumer Privacy Act (CCPA) raadpleegt u Bijlage 4 van dit document.

Deel 10. Waar kunt u nadere informatie verkrijgen?

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op dataprivacy@cat.com , per telefoon op +1 309-494-3282 (DATA) of per post op het hieronder vermelde adres. Als u van mening bent dat uw persoonlijke informatie op een manier is behandeld die niet in overeenstemming is met deze Privacyverklaring, aarzel dan niet om contact op te nemen met dataprivacy@cat.com of Caterpillar's Office of Business Practices op https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html of bellen naar +1 (800) 300-7898 of het landspecifieke telefoonnummer dat vermeld staat op de hierboven vermelde website.

Contactpunt voor gegevensprivacy

·         Attn: Data Privacy Team

·         Caterpillar Inc.

·         100 NE Adams St.

·         Peoria, IL 61629

Bovendien kunnen contactgegevens van uw lokale gegevensbeheerder ook worden vermeld op uw inkooporder of in enige andere overeenkomst die u met Caterpillar hebt.

Als u een werknemer bent, kunt u meer informatie krijgen via uw lokale, regionale of bedrijfsvertegenwoordiger van Human Resources bij:

·         Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, VS

·         corporate_hr@cat.com

In sommige gevallen zijn contactgegevens voor uw lokale Human Resources-vertegenwoordiger opgenomen in uw werknemershandboek of -overeenkomst.

Deel 11. Wat gebeurt er als deze Privacyverklaring verandert?

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring waar nodig te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen de wijzigingen op dat moment worden meegedeeld aan de getroffen personen, en we zullen aan het begin van deze Privacyverklaring vaststellen op welke datum dergelijke wijzigingen worden aangebracht en/of wanneer deze van kracht worden. In sommige gevallen, als de wijzigingen die we aanbrengen van wezenlijk belang zijn, kunnen we u ook een e-mailbericht of andere mededeling sturen waarin u wordt geïnformeerd over dergelijke wijzigingen en eventuele keuzes die u kunt maken of acties die u kunt ondernemen voordat ze van kracht worden. Afhankelijk van de aard van de wijzigingen en afhankelijk van de lokale wetgeving, zal uw voortdurende relatie met Caterpillar aantonen dat u deze wijzigingen accepteert.

Deze bijlage bij de wereldwijde privacyverklaring van Caterpillar biedt aanvullende informatie over hoe Caterpillar persoonlijke informatie (inclusief speciale categorieën persoonsgegevens) verzamelt, opslaat, gebruikt, overdraagt ​​en anderszins verwerkt in of vanuit bepaalde landen van de Europese Economische Ruimte (“EER”). Deze bijlage is van toepassing op personen die geen werknemers- /personeelsrelatie hebben met Caterpillar. Raadpleeg de wereldwijde privacyverklaring van Caterpillar voor meer informatie. Voor meer informatie over de manier waarop Caterpillar niet-persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt, raadpleegt u de wereldwijde gegevensbeheersverklaring van Caterpillar.

Als u naar deze EER-bijlage bent verwezen vanuit een overeenkomst die u met Caterpillar hebt, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met die overeenkomst de juridische entiteit waarnaar in die overeenkomst wordt verwezen. Voor de toepassing van deze EER-bijlage worden de relevante verwerkingsverantwoordelijken vermeld in Bijlage A (Lijst van verwerkingsverantwoordelijken/rechtspersonen van Caterpillar) van de wereldwijde privacyverklaring van Caterpillar.

Deel 1. Wat is het doel van deze bijlage?

Caterpillar doet er alles aan om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Deze EER-bijlage beschrijft hoe wij persoonlijke informatie over u verzamelen, opslaan, gebruiken en overdragen tijdens en na uw relatie met ons, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Als Verwerkingsverantwoordelijke zijn wij op grond van de gegevensbeschermingswetgeving verplicht om u op de hoogte te stellen van de informatie in deze EER-bijlage.

Deel 2. Welke gevoelige persoonlijke informatie kan Caterpillar verzamelen en verwerken?

Gevoelige persoonlijke informatie (ook wel bijzondere categorieën van informatie genoemd) vereist een hogere mate van bescherming. Dit zijn persoonsgegevens die het volgende onthullen of bevatten: raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze en filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, informatie over seksleven of seksuele geaardheid.

Wij kunnen het volgende verzamelen, opslaan en gebruiken, wat informatie kan bevatten of als "bijzondere categorieën" kan worden beschouwd (zoals hierboven gedefinieerd):

·         Achtergrondinformatie (bijvoorbeeld burgerlijke staat, informatie over afhankelijken, etniciteit en/of nationaliteit, krediet- en criminele achtergrondcontroles en testen van drugs en alcohol); en

·         Biometrische gegevens (bv. vingerafdrukken).

Deel 3. Waarom gebruikt Caterpillar uw persoonsgegevens?

We hebben alle categorieën informatie nodig die we voornamelijk hebben verzameld om ons in staat te stellen onze relatie met u te beheren om ons bedrijf te runnen en om ons in staat te stellen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen. In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om legitieme belangen van onszelf of die van derden na te streven, op voorwaarde dat uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen.

De redenen waarom wij, of een gecontracteerde derde partij, uw persoonsgegevens zullen verwerken, worden vermeld in Tabel 1 hieronder.

Sommige van die verwerkingsdoeleinden overlappen elkaar en er kunnen verschillende doeleinden zijn die ons gebruik van uw persoonlijke informatie rechtvaardigen.

 

Tabel 1. Categorieën, doel en rechtsgrond van verwerking: Niet-menselijke hulpbronnengegevens

Betrokkenen

Categorieën persoonsgegevens

Doel van verwerking

Rechtsgrond voor verwerking

Klanten en leveranciers

·         Contactgegevens (bijv. bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam)

·         Factureringsinformatie (financiële gegevens, factuurbevestiging, woonplaatsinformatie)

·         Klantrelatiebeheers-informatie

·         Elektronische identificatie-informatie (bijv. e-mail), systeemgebruik en voorkeuren

·         Faciliteren van communicaties

·         Evaluatie en eventueel aangaan van een zakelijke relatie of contract, inclusief het mogelijk voorbereiden van offertes (antwoorden op biedingen) en andere verzoeken die betrekking hebben op de potentiële onderneming

·         Om financiële transacties en beheer te vergemakkelijken; audit

·         Voldoen aan onze nalevingsverplichtingen (bijvoorbeeld anti-witwassen van geld, screening van sanctielijsten)

·         Beheer van onze IT-systemen en om diensten te verlenen

·         Uitvoering van een contract

·         Voldoen aan wettelijke vereisten 

·         Legitiem belang (om de relatie te beheren)

Klanten

·         Contactgegevens (bijv. bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam)

·         Factureringsinformatie

·         Kredietwaardigheid

·         Elektronische identificatie-informatie (bijv. e-mail), systeemgebruik en voorkeuren

·         Reparatie- en garantiegegevens 

·         Uitvoeren van kredietreferentiecontroles en financiële due diligence

·         Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek

·         Uitvoering van een contract

·         Legitiem belang (om feedback te krijgen op klantenervaringen)

Bezoekers aan faciliteiten

·         Contactinformatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam)

·         Afbeelding (foto, video)

·         Voorkoming en detectie van misdrijven of ander wangedrag

·         Andere doeleinden voor beveiliging en risicobeheer

·         Naleving van wettelijke vereisten

·         Legitiem belang (veiligheid en beveiliging)

Abonnees op onze nieuwsbrieven of andere marketingactiviteiten

·         Contactgegevens (bijv. bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam)

·         Elektronische identificatie-informatie (bijv. e-mail) en voorkeuren

·         Om u te informeren over onze activiteiten, u onze nieuwsbrief te sturen, onze rapporten te sturen, opwindende nieuwe informatie over onze producten te delen

·         Legitiem belang (communiceren over gerelateerde producten of diensten)

·         Toestemming

 

Deel 4. Wat zijn de rechtsgrondslagen van Caterpillar voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toelaat. Over het algemeen zijn we afhankelijk van één of meer van de volgende grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

·         Waar dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

·         Waar dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.

·         Waar dit nodig is voor het uitvoeren van een contract.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken in de volgende situaties, die waarschijnlijk niet vaak zullen voorkomen:

·         Waar we uw belangen (of de belangen van iemand anders) moeten beschermen.

·         Waar dit nodig is voor het openbare belang of voor officiële doeleinden.

·         Waar we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen (deze wordt alleen gebruikt in verband met vrijwillige verwerking en wordt niet gebruikt voor verwerking die noodzakelijk of verplicht is).

De rechtsgronden waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, worden vermeld in Tabel 1.

Deel 5. Wat zijn bijzondere categorieën persoonsgegevens die bij Caterpillar worden gebruikt?

Wat zullen bijzondere categorieën persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

·         Informatie met betrekking tot biometrische gegevens, voor identificatie of authenticatie van gebruikers en voor toegangscontroledoeleinden.

·         Informatie over achtergrondcontrole, om personen te evalueren en selecteren met wie Caterpillar werkt.

We kunnen bijzondere categorieën persoonlijke informatie verwerken (zoals hierboven gedefinieerd) omdat we hiervoor een rechtsgrond hebben (zoals hierboven uiteengezet) en omdat we in beperkte omstandigheden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben. Minder vaak kunnen we dit soort informatie verwerken wanneer het nodig is met betrekking tot juridische claims of waar het nodig is om uw belangen (of de belangen van iemand anders) te beschermen en u niet in staat bent om uw toestemming te geven, of waar u de informatie al openbaar hebt gemaakt. We kunnen dergelijke informatie ook verwerken in het kader van legitieme zakelijke activiteiten met de juiste waarborgen.

Deel 6. Wanneer wordt geautomatiseerde besluitvorming gebruikt?

Caterpillar voert niet regelmatig en systematisch geautomatiseerde besluitvorming uit, wat een juridisch effect met betrekking tot personen tot gevolg heeft of een vergelijkbaar significant effect zou hebben. In het geval dat u een interactie hebt met een Caterpillar-bedrijf dat dergelijke geautomatiseerde besluitvorming uitvoert, moet u een specifieke kennisgeving ontvangen waarin de details van de geautomatiseerde besluitvorming worden uiteengezet.

Op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (en onder voorbehoud van de manier waarop zij en andere wetten en regels van toepassing zijn op en moeten worden nageleefd door Caterpillar), hebt u het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming die gebruik maakt van uw persoonsgegevens.

Deel 7. Heeft Caterpillar uw toestemming nodig?

In beperkte omstandigheden kunnen wij u om uw schriftelijke toestemming verzoeken om ons in staat te stellen bepaalde bijzonder gevoelige gegevens te verwerken. Als we dat doen, zullen we u informatie verstrekken over de informatie die we willen en de reden waarom we het nodig hebben, zodat u zorgvuldig kunt overwegen of u toestemming wilt geven. We zijn ook afhankelijk van toestemming in andere situaties zoals geïdentificeerd in Tabel 1.

U dient zich ervan bewust te zijn dat het niet een voorwaarde is van uw contract met ons dat u akkoord gaat met elk verzoek om toestemming van ons.

Deel 8. Wat als u uw persoonsgegevens niet verstrekt?

Als u, wanneer hierom wordt gevraagd, bepaalde informatie niet verstrekt, kunnen we het contract dat we met u zijn aangegaan mogelijk niet uitvoeren (zoals u betalen of een product leveren), of kunnen we worden belet om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Deel 9. Wat als het doel waarvoor Caterpillar de persoonlijke informatie heeft verzameld, verandert?

We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke informatie moeten gebruiken voor een niet-verwant doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de rechtsgrond toelichten die ons daartoe in staat stelt.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke informatie kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk verplicht of toegestaan ​​is.

Deel 10. Zal Caterpillar uw persoonlijke informatie delen?

Mogelijk moeten we uw gegevens delen met derden (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief externe dienstverleners en Caterpillar.

We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen buiten de Europese Unie (“EU”). Als we dat doen, kunt u een vergelijkbare mate van bescherming verwachten met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Deel 11. Welke derden kunnen uw persoonlijke informatie verwerken?

"Derde partijen" omvatten externe dienstverleners (inclusief aannemers, aangewezen agenten, verzekeraars en verzekeringsmakelaars) en andere entiteiten van Caterpillar. Voorbeelden zijn:

·         Leveranciers, dienstverleners en andere partners die onze activiteiten ondersteunen, zoals het leveren van technische infrastructuurdiensten;

·         Wetshandhavings- of andere overheidsinstanties;

·         Dochterondernemingen, filialen en andere entiteiten die vallen onder de zeggenschap van Caterpillar;

·         Andere externe dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Caterpillar; en

·         Een overnemende entiteit (of een entiteit die geïnteresseerd is in overname) in het geval dat Caterpillar een deel van haar activiteiten afstoot (of overweegt deze af te stoten).

Deel 12. Wanneer kan Caterpillar uw persoonsgegevens delen binnen Caterpillar?

We zullen uw persoonlijke informatie binnen Caterpillar delen als onderdeel van onze reguliere bedrijfs- en rapportageactiviteiten, in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering, voor ondersteuning van systeemonderhoud, voor het hosten van gegevens en voor andere legitieme zakelijke redenen.

Deel 13. Waarom zou Caterpillar uw persoonlijke informatie met derden delen?

We zullen uw persoonlijke informatie delen met derden om de volgende redenen:

·         Om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting, wanneer een dergelijke openbaarmaking wordt vereist door een regelgevende of toezichthoudende autoriteit, de politie of een bevoegde rechtbank;

·         Waar het nodig is om het contract met of voor u te beheren;

·         Ten behoeve van auditing, verzekeren en bij het inwinnen van advies met betrekking tot onze bedrijfsvoering en schadebehandeling; en

·         Indien wij er nog een ander legitiem belang bij hebben.

Deel 14. Wanneer zou Caterpillar persoonlijke informatie buiten de EU overbrengen?

De persoonlijke informatie die we over u verzamelen, kan worden overgedragen aan en opgeslagen in een of meer landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor Caterpillar of onze externe dienstverleners werkt. In dergelijke gevallen zullen we passende stappen ondernemen om te zorgen voor een adequaat niveau van gegevensbescherming van de ontvanger zoals vereist krachtens de AVG en zoals beschreven in dit document. Als we niet kunnen zorgen voor een dergelijk adequaat niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens alleen buiten de EER overgedragen als u uw voorafgaande toestemming voor de overdracht hebt gegeven.

Deel 15. Welke beveiligingsmaatregelen zijn er om persoonlijke informatie te beschermen?

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen en bieden het juiste beveiligingsniveau voor het risico, inclusief maatregelen om te voorkomen dat uw persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, gebruikt of geopend wordt of op een ongeoorloofde manier wordt gewijzigd, of onthuld. Details van die maatregelen zijn op aanvraag beschikbaar. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om die informatie te weten.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermeende inbreuken op de gegevensbeveiliging en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een vermoede schending wanneer dit wettelijk verplicht is.

Deel 16. Hoelang bewaart Caterpillar persoonlijke informatie?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, inclusief voor het voldoen aan wettelijke, regulerende, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Informatie over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonlijke informatie zijn beschikbaar in ons gegevensbewaringsbeleid. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke informatie te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke informatie, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Deel 17. Wat is uw taak om Caterpillar op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonlijke informatie?

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u hebben, juist en actueel is. Neem contact op met uw Caterpillar-contactpersoon of e-mail dataprivacy@cat.com voor informatie over eventuele noodzakelijke wijzigingen in uw persoonlijke informatie die wij bezitten.

Deel 18. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie?

Onder bepaalde omstandigheden hebt u volgens de wet het recht om:

·         Verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie (beter bekend als een "toegangsverzoek voor een persoon"). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren en kunt u controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.

·         Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die wij hebben over u. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste persoonlijke informatie die we over u hebben, laten corrigeren.

·         Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen of wissen waar u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder).

·         Bezwaar tegen verwerking van uw persoonlijke informatie wanneer we afhankelijk zijn van een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonlijke informatie verwerken voor direct marketing-doeleinden.

·         Verzoeken om de beperking van verwerking van uw persoonlijke informatie. Op deze manier kunt u ons vragen om de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.

·         Verzoeken om de overdracht van uw persoonlijke informatie aan een andere partij.

·         Een klacht indienen met de toepasselijke toezichthoudende autoriteit met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke informatie.

Als u uw recht(en) wilt uitoefenen zoals in het bovenstaande aangegeven, kunt u dit doen door gebruiik te maken van een van de volgende methoden:

Online: Aanvraagformulier voor individuele rechten in de EU

E-mail: dataprivacy@cat.com

Telefoon: +1 (800) 806-6832 of +1 309-494-3282(DATA)

Bij indiening via e-mail: vergeet niet aan te geven welk recht of welke rechten ui wilt uitoefenen en te vermelden op welke gegevens of informatie uw verzoek betrekking heeft zodat uw verzoek op correcte en tijdige wijze kan worden verwerkt

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke informatie (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in dergelijke omstandigheden weigeren aan het verzoek te voldoen.

Deel 19. Wat kan Caterpillar van u nodig hebben?

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de persoonlijke informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere geschikte veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft om het te ontvangen.

Deel 20. Wat is uw recht om toestemming in te trekken?

In de omstandigheden waarin u uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, neemt u contact op met dataprivacy@cat.com of gebruikt u eventuele afmeldingsopties die wij u mogelijk bieden in het kader van onze verwerkingsactiviteiten. Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw persoonlijke informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarvoor u oorspronkelijk akkoord bent gegaan, en tenzij we een andere rechtsgrond hebben om uw persoonlijke informatie te blijven verwerken, zullen wij deze op veilige wijze verwijderen.

Deel 21. Wat als er wijzigingen in dit document zijn?

We behouden ons het recht voor om deze wereldwijde privacyverklaring en deze bijlage op elk gewenst moment bij te werken, en we zullen u voorzien van bijgewerkte documenten wanneer we belangrijke updates uitvoeren. We kunnen u ook van tijd tot tijd op andere manieren informeren over de verwerking van uw persoonlijke informatie.

[EINDE Bijlage 1. Niet-menselijke hulpbronnen Betrokkenen EER] 

Deze bijlage bij de wereldwijde privacyverklaring van Caterpillar biedt aanvullende informatie over hoe Caterpillar persoonlijke informatie (inclusief speciale categorieën persoonsgegevens) verzamelt, opslaat, gebruikt, overdraagt ​​en anderszins verwerkt in of vanuit bepaalde landen van de Europese Economische Ruimte (“EER”). Deze bijlage is van toepassing op personen die een werknemers- /personeelsrelatie hebben met Caterpillar. Raadpleeg de wereldwijde privacyverklaring van Caterpillar voor meer informatie.

Als u naar deze EER-bijlage bent verwezen vanuit een overeenkomst die u met Caterpillar hebt, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met die overeenkomst de juridische entiteit waarnaar in die overeenkomst wordt verwezen. Voor de toepassing van deze EER-bijlage worden de relevante verwerkingsverantwoordelijken vermeld in Bijlage A (Lijst van verwerkingsverantwoordelijken/rechtspersonen van Caterpillar) van de wereldwijde privacyverklaring van Caterpillar.

Deel 1. Wat is het doel van deze bijlage?

Caterpillar doet er alles aan om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Deze EER-bijlage beschrijft hoe wij persoonlijke informatie over u verzamelen, opslaan, gebruiken en overdragen tijdens en na uw relatie met ons, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Als Verwerkingsverantwoordelijke zijn wij op grond van de gegevensbeschermingswetgeving verplicht om u op de hoogte te stellen van de informatie in deze EER-bijlage.

Deel 2. Welke gevoelige persoonlijke informatie kan Caterpillar verzamelen en verwerken?

Gevoelige persoonlijke informatie (ook wel bijzondere categorieën van informatie genoemd) vereist een hogere mate van bescherming. Dit zijn persoonsgegevens die het volgende onthullen of bevatten: raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze en filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, informatie over seksleven of seksuele geaardheid.

Wij kunnen het volgende verzamelen, opslaan en gebruiken, wat informatie kan bevatten of als "bijzondere categorieën" kan worden beschouwd (zoals hierboven gedefinieerd):

·         Gezondheidsinformatie (bijvoorbeeld receptregistratie, uitkeringsaanspraken en de uitleg van uitkeringen verzonden in verband met claims) met betrekking tot, onder andere, fysieke of mentale gezondheid, invaliditeitsstatus, ziekteverzuim en familie gerelateerd verlof;

·         Achtergrondinformatie (bijvoorbeeld burgerlijke staat, informatie over afhankelijken, etniciteit en/of nationaliteit, krediet- en criminele achtergrondcontroles en testen van drugs en alcohol);

·         Biometrische gegevens (bv. vingerafdrukken); en

·         Vakbondlidmaatschap.

Deel 3. Waarom gebruikt Caterpillar uw persoonsgegevens?

Persoonlijke informatie is van cruciaal belang voor ons beheer en administratie van arbeidsrelaties in het algemeen. We hebben alle categorieën persoonlijke informatie nodig die we voornamelijk hebben verzameld om ons in staat te stellen onze relatie met u te beheren en om ons in staat te stellen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen. In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om legitieme belangen van onszelf of die van derden na te streven, op voorwaarde dat uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen.

De redenen waarom wij, of een gecontracteerde derde partij, uw persoonsgegevens zullen verwerken, worden vermeld in Tabel 1 hieronder.

Sommige van die verwerkingsdoeleinden overlappen elkaar en er kunnen verschillende doeleinden zijn die ons gebruik van uw persoonlijke informatie rechtvaardigen.

Tabel 1. Categorieën, doel en rechtsgrond van verwerking: Menselijke hulpbronnengegevens

Categorieën persoonsgegevens

Doel van verwerking

Rechtsgrond voor verwerking

Contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, contactgegevens voor noodgevallen)

·         Communiceren met werknemers

·         Uitkeringen faciliteren

·         Verantwoording van bedrijfsdocumenten behouden

·         Uitvoering van een contract

·         Legitieme belangen (beheren en communiceren met het personeel)

Identificatie- en verificatiegegevens (inclusief nationale/belastingbetalersidentificatienummers en status van werkvergunning)

·         Voldoen aan nalevingsverplichtingen

·         Fysieke of externe toegang tot Caterpillar-faciliteiten of -systemen mogelijk maken.

·         Communiceren met werknemers

·         Uitkeringen faciliteren

·         Uitvoering van een contract

·         Om een wettelijke verplichting na te komen

·         Legitieme belangen (beheren en communiceren met het personeel)

Financiële rekeninggegevens

·         Communiceren met werknemers

·         Salaris en uitkeringen faciliteren

·         Uitvoering van een contract

·         Om een wettelijke verplichting na te komen

·         Legitieme belangen (beheren en communiceren met het personeel)

Motorrijtuiginformatie (bijv. rijgeschiedenis, voertuigregistratie, rijbewijsnummer)

·         Toegang tot Caterpillar-voorzieningen mogelijk maken (bv. parkeren)

·         Bedrijfsvoertuigen beheren

·         Uitvoering van een contract

·         Legitiem belang (om toegang tot en beheer van Caterpillar-faciliteiten en -apparatuur te vergemakkelijken)

Informatie over kwalificaties van medewerker/kandidaat (bijv. werkervaring, opleiding, referentiegegevens).

·         Personen evalueren en selecteren voor een rol binnen Caterpillar

·         Legitieme belangen (beheren met het personeel)

Algemene HR-documentatie

·         Beheersdoeleinden

·         Verificatiedoeleinden, noodzakelijk als bewijs in het geval van een vraag/geschil en voor het verstrekken van referenties

·         Analysestudies uitvoeren om de bewarings- en uitvalpercentages van medewerkers te evalueren en beter te begrijpen

·         Beheren van opleidingen, training en ontwikkeling

·         Uitvoering van een contract

·         Om een wettelijke verplichting na te komen

·         Legitieme belangen (beheren met het personeel)

Arbeidsgerelateerde informatie (bijv. werkverleden, functioneringsgesprekken, doelen, aanwezigheid, verzuim)

·         Monitoring en evaluatie van prestaties ter ondersteuning van beslissingen (bijvoorbeeld salarisverhogingen, incentives en promotie)

·         Legitieme belangen (beheren met het personeel)

Gezondheid en veiligheid (bv. veiligheidsincidenten)

·         Beheren van gezondheid en veiligheid bij faciliteiten

·         Om een wettelijke verplichting na te komen

·         Om vitale belangen te beschermen

·         Legitieme belangen (om veiligheid te waarborgen)

Persoonsgegevens die zijn verkrijgen via beveiliging, bewaking of een onderzoek

·         Preventie en opsporing van misdaad of ander wangedrag

·         Andere veiligheids- en risicobeheersingsdoeleinden

·         Om een wettelijke verplichting na te komen

·         Om vitale belangen te beschermen

·         Legitieme belangen (om het personeel en de beveiliging te beheren)

Persoonsgegevens verwerkt op onze IT-systemen

·         Voor de bedrijfsvoering

·         Uitvoering van een contract

·         Legitiem belang (om bedrijfsprocessen en -systemen te beheren)

 

Deel 4. Wat zijn de rechtsgrondslagen van Caterpillar voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toelaat. Over het algemeen zijn we afhankelijk van één of meer van de volgende grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

·         Waar dit nodig is voor het uitvoeren van een contract dat wij met u zijn aangegaan.

·         Waar dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

·         Waar dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken in de volgende situaties, die waarschijnlijk niet vaak zullen voorkomen:

·         Waar we uw belangen (of de belangen van iemand anders) moeten beschermen.

·         Waar dit nodig is voor het openbare belang of voor officiële doeleinden.

·         Waar we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen (deze wordt alleen gebruikt in verband met vrijwillige verwerking en wordt niet gebruikt voor verwerking die noodzakelijk of verplicht is).

We zullen vertrouwen op legitieme belangen als de rechtsgrond voor het verwerken van de hieronder vermelde categorieën persoonlijke informatie en in elk geval hebben we het legitieme belang waar wij afhankelijk van zijn, geïdentificeerd. (We identificeren ook aanvullende bases voor het verwerken van bepaalde categorieën informatie waar dit gerechtvaardigd is.)

Deel 5. Wat zijn bijzondere categorieën persoonsgegevens die bij Caterpillar worden gebruikt?

Wat zullen bijzondere categorieën persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

·         Informatie met betrekking tot verlof, met inbegrip van ziekteverzuim of familiegerelateerd verlof, om te voldoen aan arbeids- en andere wetten.

·         Informatie over uw fysieke of mentale gezondheid of invaliditeitsstatus, om uw gezondheid en veiligheid op de werkplek te garanderen en om uw geschiktheid om te werken te beoordelen, om passende aanpassingen op de werkplek aan te brengen, om ziekteverzuim te controleren en te beheren en om voordelen te beheren.

·         Informatie met betrekking tot de aansluiting van vakbonden om het verzamelen van rechten te vergemakkelijken, contactlijsten bij te houden en andere bedrijfsgerelateerde activiteiten uit te voeren.

·         Informatie met betrekking tot etniciteit en/of nationaliteit, om te voldoen aan arbeids- en andere wetten.

·         Informatie met betrekking tot biometrische gegevens, voor identificatie of authenticatie van gebruikers en voor toegangscontroledoeleinden.

·         Informatie met betrekking tot werkgerelateerde achtergrondcontroles, om individuen te evalueren en selecteren voor een rol binnen Caterpillar.

We kunnen bijzondere categorieën persoonlijke informatie verwerken (zoals hierboven gedefinieerd) omdat we hiervoor een rechtsgrond hebben (zoals hierboven uiteengezet) en omdat:

·         we in beperkte omstandigheden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben;

·         we verplichtingen moeten uitvoeren of specifieke rechten uitoefenen op het gebied van arbeids- en socialezekerheidsrecht en in overeenstemming met onze wereldwijde privacyverklaring;

·         waar dit nodig is in het openbaar belang, zoals monitoring van gelijke kansen en in overeenstemming met onze wereldwijde privacyverklaring; of

·         waar het nodig is om uw arbeidscapaciteit op gezondheidsgronden te beoordelen, onder voorbehoud van passende vertrouwelijkheidswaarborgen.

Minder vaak kunnen we dit soort informatie verwerken wanneer het nodig is met betrekking tot juridische claims of waar het nodig is om uw belangen (of de belangen van iemand anders) te beschermen en u niet in staat bent om uw toestemming te geven, of waar u de informatie al openbaar hebt gemaakt. We kunnen dergelijke informatie ook verwerken in het kader van legitieme zakelijke activiteiten met de juiste waarborgen.

Deel 6. Wanneer wordt geautomatiseerde besluitvorming gebruikt?

 Caterpillar voert niet regelmatig en systematisch geautomatiseerde besluitvorming uit, wat een juridisch effect met betrekking tot personen tot gevolg heeft of een vergelijkbaar significant effect zou hebben. In het geval dat u een interactie hebt met een Caterpillar-bedrijf dat dergelijke geautomatiseerde besluitvorming uitvoert, moet u een specifieke kennisgeving ontvangen waarin de details van de geautomatiseerde besluitvorming worden uiteengezet.

Op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (en onder voorbehoud van de manier waarop zij en andere wetten en regels van toepassing zijn op en moeten worden nageleefd door Caterpillar), hebt u het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming die gebruik maakt van uw persoonsgegevens.

Deel 7. Heeft Caterpillar uw toestemming nodig?

In beperkte omstandigheden kunnen wij u om uw schriftelijke toestemming verzoeken om ons in staat te stellen bepaalde bijzonder gevoelige gegevens te verwerken. Als we dat doen, zullen we u informatie verstrekken over de informatie die we willen en de reden waarom we het nodig hebben, zodat u zorgvuldig kunt overwegen of u toestemming wilt geven.

U dient zich ervan bewust te zijn dat het niet een voorwaarde is van uw contract met ons dat u akkoord gaat met elk verzoek om toestemming van ons.

Deel 8. Wat als u uw persoonsgegevens niet verstrekt?

Als u, wanneer hierom wordt gevraagd, bepaalde informatie niet verstrekt, kunnen we het contract dat we met u zijn aangegaan mogelijk niet uitvoeren (zoals u betalen of een uitkering te leveren), of kunnen we worden belet om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen (zoals het garanderen van uw gezondheid en veiligheid).

Deel 9. Wat als het doel waarvoor Caterpillar de persoonlijke informatie heeft verzameld, verandert?

We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke informatie moeten gebruiken voor een niet-verwant doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de rechtsgrond toelichten die ons daartoe in staat stelt.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke informatie kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk verplicht of toegestaan ​​is.

Deel 10. Zal Caterpillar uw persoonlijke informatie delen?

Mogelijk moeten we uw gegevens delen met derden (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief externe dienstverleners en Caterpillar.

We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen buiten de Europese Unie (“EU”). Als we dat doen, kunt u een vergelijkbare mate van bescherming verwachten met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Deel 11. Welke derden kunnen uw persoonlijke informatie verwerken?

"Derde partijen" omvatten externe dienstverleners (inclusief aannemers, aangewezen agenten, verzekeraars en verzekeringsmakelaars) en andere entiteiten van Caterpillar. Voorbeelden zijn:

·         Leveranciers, dienstverleners en andere partners die onze activiteiten ondersteunen, zoals het leveren van technische infrastructuurdiensten;

·         Wetshandhavings- of andere overheidsinstanties;

·         Dochterondernemingen, filialen en andere entiteiten die vallen onder de zeggenschap van Caterpillar;

·         Andere externe dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Caterpillar; en

·         Een overnemende entiteit (of een entiteit die geïnteresseerd is in overname) in het geval dat Caterpillar een deel van haar activiteiten afstoot (of overweegt deze af te stoten).

Deel 12. Wanneer kan Caterpillar uw persoonsgegevens delen binnen Caterpillar?

We zullen uw persoonlijke informatie binnen Caterpillar delen als onderdeel van onze reguliere bedrijfs- en rapportageactiviteiten, in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering, voor ondersteuning van systeemonderhoud, voor het hosten van gegevens en voor andere legitieme zakelijke redenen. Voorbeelden zijn:

·         salarisadministratie;

·         uitbetaling en administratie van uitkeringen (inclusief pensioenen);

·         arbeidsgezondheids- of medische beoordelingen met betrekking tot uw geschiktheid om te werken en gezondheid en veiligheid (bijvoorbeeld beoordeling van werkstations);

·         verzekeringsclaims en -meldingen;

·         het verstrekken en beheren van wervingsbeoordelingen, training en professionele ontwikkeling;

·         bibliotheek- en onderzoeksdiensten zoals abonnementen en lidmaatschappen;

·         beveiliging van toegang en onderhoud van gebouwen;

·         reisaanbieders;

·         telecommunicatie- en berichtendiensten, zoals ons meldingssysteem voor bedrijfscontinuïteit;

·         archivering van papieren documentatie; en

·         IT-diensten.

Deel 13. Waarom zou Caterpillar uw persoonlijke informatie met derden delen?

We zullen uw persoonlijke informatie delen met derden om de volgende redenen:

·         Om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting, wanneer een dergelijke openbaarmaking wordt vereist door een regelgevende of toezichthoudende autoriteit, de politie of een bevoegde rechtbank;

·         Waar het nodig is om het contract, de werkrelatie en eventuele bijbehorende voordelen met of voor u te beheren;

·         Ten behoeve van auditing, verzekeren en bij het inwinnen van advies met betrekking tot onze bedrijfsvoering en schadebehandeling; en

·         Indien wij er nog een ander legitiem belang bij hebben.

Deel 14. Wanneer zou Caterpillar persoonlijke informatie buiten de EU overbrengen?

De persoonlijke informatie die we over u verzamelen, kan worden overgedragen aan en opgeslagen in een of meer landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor Caterpillar of onze externe dienstverleners werkt. In dergelijke gevallen zullen we passende stappen ondernemen om te zorgen voor een adequaat niveau van gegevensbescherming van de ontvanger zoals vereist krachtens de AVG en zoals beschreven in dit document. Als we niet kunnen zorgen voor een dergelijk adequaat niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens alleen buiten de EER overgedragen als u uw voorafgaande toestemming voor de overdracht hebt gegeven.

Deel 15. Welke beveiligingsmaatregelen zijn er om persoonlijke informatie te beschermen?

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen en bieden het juiste beveiligingsniveau voor het risico, inclusief maatregelen om te voorkomen dat uw persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, gebruikt of geopend wordt of op een ongeoorloofde manier wordt gewijzigd, of onthuld. Details van die maatregelen zijn op aanvraag beschikbaar. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om die informatie te weten.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermeende inbreuken op de gegevensbeveiliging en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een vermoede schending wanneer dit wettelijk verplicht is.

Deel 16. Hoelang bewaart Caterpillar persoonlijke informatie?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, inclusief voor het voldoen aan wettelijke, regulerende, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Informatie over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonlijke informatie zijn beschikbaar in ons gegevensbewaringsbeleid, te vinden op de HR-afdeling. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke informatie te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke informatie, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Als u geen werknemer, medewerker of aannemer van Caterpillar bent, behouden wij uw persoonlijke informatie en vernietigen deze veilig in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring.

Deel 17. Wat is uw taak om Caterpillar op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonlijke informatie?

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u hebben, juist en actueel is. Neem contact op met uw HR-vertegenwoordiger voor de juiste procedure om ons op de hoogte te stellen van eventuele noodzakelijke wijzigingen in uw persoonlijke informatie die wij bezitten.

Deel 18. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie?

Onder bepaalde omstandigheden hebt u volgens de wet de volgende rechten:

·         Verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie (beter bekend als een "toegangsverzoek voor een persoon"). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren en kunt u controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.

·         Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die wij hebben over u. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste persoonlijke informatie die we over u hebben, laten corrigeren.

·         Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen of wissen waar u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder).

·         Bezwaar tegen verwerking van uw persoonlijke informatie wanneer we afhankelijk zijn van een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonlijke informatie verwerken voor direct marketing-doeleinden.

·         Verzoeken om de beperking van verwerking van uw persoonlijke informatie. Op deze manier kunt u ons vragen om de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.

·         Verzoeken om de overdracht van uw persoonlijke informatie aan een andere partij.

·         Een klacht indienen met de toepasselijke toezichthoudende autoriteit met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke informatie.

Als u uw recht(en) wilt uitoefenen zoals in het bovenstaande aangegeven, kunt u dit doen door gebruiik te maken van een van de volgende methoden:

Online: Aanvraagformulier voor individuele rechten in de EU

E-mail: dataprivacy@cat.com

Telefoon: +1 (800) 806-6832 of +1 309-494-3282(DATA)

Bij indiening via e-mail: vergeet niet aan te geven welk recht of welke rechten ui wilt uitoefenen en te vermelden op welke gegevens of informatie uw verzoek betrekking heeft zodat uw verzoek op correcte en tijdige wijze kan worden verwerkt

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke informatie (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in dergelijke omstandigheden weigeren aan het verzoek te voldoen.

Deel 19. Wat kan Caterpillar van u nodig hebben?

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de persoonlijke informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere geschikte veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft om het te ontvangen.

Deel 20. Wat is uw recht om toestemming in te trekken?

In de beperkte omstandigheden waarin u uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke, regionale of HR-vertegenwoordiger. Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw persoonlijke informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarvoor u oorspronkelijk akkoord bent gegaan, en tenzij we een andere rechtsgrond hebben om uw persoonlijke informatie te blijven verwerken, zullen wij deze op veilige wijze verwijderen.

 

 

Deel 21. Wat als er wijzigingen in dit document zijn?

We behouden ons het recht voor om deze wereldwijde privacyverklaring en deze bijlage op elk gewenst moment bij te werken, en we zullen u voorzien van bijgewerkte documenten wanneer we belangrijke updates uitvoeren. We kunnen u ook van tijd tot tijd op andere manieren informeren over de verwerking van uw persoonlijke informatie.

[EINDE Appendix 2. Menselijke hulpbronnen Betrokkenen EER]

Bijgewerkt 01-07-2019

Deze bijlage bij de algemene gegevensprivacyverklaring van Caterpillar biedt aanvullende informatie over de manier waarop Caterpillar persoonsgegevens in of vanuit Australië verzamelt, opslaat, gebruikt, overbrengt en anderszins verwerkt. Voor meer informatie kunt u het hoofdgedeelte van de algemene gegevensprivacyverklaring van Caterpillar vinden.

Paragraaf 1. Opslag van persoonsgegevens

Caterpillar slaat persoonsgegevens in elektronische vorm op onze servers op, die worden verstrekt en beheerd door Caterpillar en haar externe leveranciers.

Paragraaf 2. Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens

Mogelijk geven wij persoonsgegevens vrij buiten Australië, onder andere aan dochterondernemingen van Caterpillar die onder deze algemene gegevensprivacyverklaring vallen en aan leveranciers die worden gebruikt door die Caterpillar-bedrijven (voor een lijst van dochterondernemingen van Caterpillar die vallen onder de algemene gegevensprivacyverklaring van Caterpillar en het land waarin ze zijn gevestigd, raadpleegt u de paragraaf Rechtspersonen van de algemene gegevensprivacyverklaring). Tot de landen waar de overzeese ontvangers zich waarschijnlijk bevinden, behoren momenteel de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zwitserland, Singapore, China, Japan en India. Voor persoonsgegevens die aan de Australian Privacy Principles zijn onderworpen, nemen wij de nodige stappen om een passend beschermingsniveau te waarborgen (bijvoorbeeld in overeenstemming met de Australian Privacy Principles) bij het overdragen van dergelijke persoonsgegevens naar bedrijven in andere landen of vragen u om uw toestemming.

Paragraaf 3. Contact opnemen met Caterpillar of het Office of the Australian Information Commissioner

Als u vragen hebt over het verwerken van uw persoonsgegevens door Caterpillar, neem dan contact op met uw plaatselijke contactpersoon bij Caterpillar, het Data Privacy Office van Caterpillar op dataprivacy@cat.com of het Office of Business Practices van Caterpillar zoals vermeld in paragraaf 10 van de algemene gegevensprivacyverklaring. Als u van mening bent dat persoonsgegevens zijn behandeld op een wijze die niet strookt met de algemene gegevensprivacyverklaring en u niet tevreden bent over de reactie van uw plaatselijke contactpersoon bij Caterpillar, het Privacy Office of het Office of Business Practices van Caterpillar, kunt u contact opnemen met het Office of the Australian Information Commissioner.

Ingangsdatum: 1 januari 2020 (laatst bijgewerkt op: 1 mei 2020)

Deze bijlage bij de algemene gegevensprivacyverklaring van Caterpillar biedt aanvullende informatie over de manier waarop Caterpillar persoonsgegevens over consumenten in Californië verzamelt, opslaat, gebruikt, overbrengt en anderszins verwerkt (zoals gedefinieerd door de California Consumer Privacy Act of "CCPA"). De CCPA, met inbegrip van de hierin opgenomen kennisgevingsverplichtingen en rechten die zijn toegekend aan particulieren, heeft een andere werkingskracht voor personen in een Human Resources-context (bijvoorbeeld werknemers). Daarnaast bevat deze uitzonderingen voor consumenten die actief zijn in business-to-business-activiteiten. Raadpleeg Artikel 1-Human Resources van deze bijlage 4 voor meer informatie in de Human Resources-context. Raadpleeg Artikel 2 – Niet-Human Resource-consumenten van deze bijlage 4 voor meer informatie over andere consumenten (met uitsluiting van business-to-business-activiteiten die zijn vrijgesteld onder de CCPA). Meer informatie over de praktijken van Caterpillar met betrekking tot persoonsgegevens in het algemeen kunt u vinden in het hoofdgedeelte van de algemene gegevensprivacyverklaring van Caterpillar.

Artikel 1 – Human Resources

Paragraaf 1. Wat is het doel van dit artikel in bijlage 4?

Het doel van dit artikel in bijlage 4 is om sollicitanten, werknemers, eigenaren, directeuren, functionarissen, medisch personeel en aannemers van Caterpillar (gezamenlijk aangeduid als "werknemers" voor de toepassing van dit artikel) te informeren over de categorieën persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die we verzamelen en de doeleinden waarvoor we dergelijke persoonsgegevens gebruiken.

Paragraaf 2. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden

Voor de toepassing van deze kennisgeving wordt met "persoonsgegevens" informatie bedoeld die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Persoonsgegevens bevatten geen gedeïdentificeerde, geaggregeerde of gecombineerde informatie, waaronder gegevens die niet redelijkerwijs aan u kunnen worden gekoppeld of u kunnen identificeren. Persoonsgegevens bevatten ook geen publiekelijk beschikbare informatie (informatie die op rechtmatige wijze beschikbaar is gesteld via federale, staats- of lokale overheidsdocumenten).

We verzamelen, gebruiken en onthullen persoonsgegevens van werknemers uitsluitend voor zakelijke doeleinden (zoals hieronder beschreven) en op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Waar we persoonsgegevens aan derden bekendmaken, doen we dit voor dezelfde doeleinden als hieronder beschreven en, indien nodig, vereisen we dat dergelijke derden de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens handhaven en de juiste systemen en processen hanteren voor het beveiligen en beschermen van de persoonsgegevens.

We verzamelen en gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens over u om uw personeelsrelatie met ons te beheren:

 

 

Categorie persoonsgegevens

Hoe we de persoonsgegevens gebruiken

Contactgegevens van werknemers en begunstigden en familieleden (zoals naam, persoonlijk en werkadres, persoonlijk en zakelijk telefoonnummer, persoonlijk en zakelijk e-mailadres, informatie over contactpersonen bij noodgevallen)

Voor identificatie en communicatie en voor het beheren en bijhouden van arbeidsvoorwaarden en bedrijfsdocumenten

Informatie over beroepskwalificaties (zoals werkervaring, opleiding, referenties, certificeringen, professionele lidmaatschappen, taalvermogens, andere soortgelijke informatie die wordt verstrekt via het sollicitatieproces of tijdens het dienstverband)

Voor het beoordelen en selecteren van individuen voor rol(en) binnen Caterpillar en voor het bevorderen van de ontwikkeling

Informatie over het dienstverband (zoals werkgeschiedenis, functioneringsgesprekken, disciplinaire en gedragsdocumenten, doelstellingen, aanwezigheid, werkverzuim, trainingsdocumenten, salaris, compensatie en andere voordelen)

Voor het beheren van de arbeidsrelatie en nalevingsverplichtingen

Informatie over gezondheid en veiligheid (zoals letsels op de werkplek, bijna-ongevallen, arbeidsgeschiktheid)

Voor het nakomen van de nalevingsverplichtingen en het beheren van gezondheid en veiligheid

Identificatie- en verificatie-informatie (zoals foto's, rijbewijs, staatsburgerschap, paspoort, visa, andere identiteitsbewijzen)

Voor het nakomen van de nalevingsverplichtingen, het bepalen van werkgeschiktheid en het bieden van fysieke of externe toegang tot faciliteiten of systemen van Caterpillar

Financiële informatie (zoals bankrekeninggegevens of loonbeslagdocumenten (indien van toepassing))

Voor het beheren van de salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en onkosten

Auto-informatie (zoals informatie over kentekenplaten)

Voor het vergemakkelijken van de toegang tot faciliteiten van Caterpillar (bijvoorbeeld voor parkeren)

Reisinformatie (zoals reisschema, visa, informatie over beloningsprogramma's zoals frequent flyer-account)

Voor het beheren van zakenreizen, met inbegrip zonder beperking van logistiek, vergoeding/betaling en veiligheid

Informatiebeveiliging/technologiegegevens (zoals informatie die wordt vastgelegd met behulp van Caterpillar systemen, met inbegrip van alle informatie die u maakt of uploadt naar deze systemen).

Voor het vergemakkelijken van het gebruik van de toepasselijke systemen en de beveiliging van deze systemen

 

Paragraaf 3. Aanvullende doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

Naast de hierboven vermelde doelstellingen kunnen we de categorieën persoonsgegevens die hierboven worden beschreven ook gebruiken en delen om het volgende te doen:

·         Interacties, transacties en bedrijfsdocumenten controleren;

·         De naleving van bedrijfsbeleid en -procedures bewaken;

·         Veiligheidsincidenten detecteren, bescherming bieden tegen schadelijke, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten en personen vervolgen die verantwoordelijk zijn voor deze activiteiten;

·         Voldoen aan de wettelijke verplichtingen en informatie verstrekken aan wetshandhavings- of andere overheidsinstanties (indien vereist door de wet; ter bescherming van Caterpillar, een persoon of eigendommen; ter ondersteuning van ons bedrijf, zoals bij aanvragen voor overheidssubsidies en wanneer u hiervoor toestemming geeft); en

·         Anderszins informatie openbaar maken in overeenstemming met aanwijzingen of toestemming van u.

Paragraaf 4. Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

U kunt een e-mail sturen naar het Data Privacy Team van Caterpillar op dataprivacy@Cat.com of via de post naar:

T.a.v.: Data Privacy

Caterpillar Inc.

100 N.E. Adams Street

Peoria, IL 61629, Verenigde Staten

 

Artikel 2 – Niet-Human Resource-consumenten

Paragraaf 1. Wat is het doel van dit artikel in bijlage 4?

De CCPA voorziet consumenten in Californië van bepaalde rechten met betrekking tot hun eigen persoonsgegevens. In dit artikel wordt beschreven hoe wij persoonsgegevens over u verzamelen, verwerken en bekendmaken tijdens en na uw relatie met ons. Bovendien wordt er een uitleg van uw rechten gegeven. Als u een consument in Californië bent en een van die rechten wilt uitoefenen onder de CCPA, raadpleegt u paragraaf 5 hieronder voor meer informatie over het indienen van een verzoek.

Dit artikel is alleen van toepassing op consumenten in Californië. Voor de toepassing van dit artikel is een "consument in Californië" een natuurlijke persoon die in Californië woont. Deze beschrijving omvat geen personen die (i) optreden als werknemer, eigenaar, directeur, functionaris of aannemer van een bedrijf, partnerschap, eenmanszaak, non-profitorganisatie of overheidsagentschap dat zaken doet met Caterpillar (waaronder onze dealers) of (ii) als sollicitant optreden bij een werknemer, eigenaar, directeur, functionaris, lid van de medische staf of aannemer van Caterpillar.

Paragraaf 2. Welke categorieën persoonsgegevens worden mogelijk verzameld, verwerkt en bekendgemaakt door Caterpillar en voor welke doeleinden?

Categorieën persoonsgegevens

Informatiebronnen

Zakelijk of commercieel doel waarvoor persoonsgegevens zijn verzameld/gebruikt

Categorieën derde partijen waarmee de persoonsgegevens worden gedeeld

Identificaties (zoals naam, postadres, unieke persoonlijke identificaties, online identificaties, IP-adres of e-mailadres)

·      Rechtstreeks van personen;

·      Derde partijen (zoals bedrijven waarmee u contact hebt gehad bij de aanschaf van het product of technologieplatform van Caterpillar)

 

·      U identificeren en onze relatie met u beheren, met inbegrip van communiceren met u, toegang bieden tot de vestigingen en systemen van Caterpillar, producten/services en verwante informatie aan u leveren, voldoen aan compliance-verplichtingen en de veiligheid beheren.

·      Audits uitvoeren met betrekking tot een huidige interactie met de consument en gelijktijdige transacties

·      Veiligheidsincidenten detecteren, bescherming bieden tegen schadelijke, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten en personen vervolgen die verantwoordelijk zijn voor deze activiteiten

·      Services uitvoeren, met inbegrip van het instandhouden of onderhouden van accounts, klantenservice leveren, bestellingen of transacties verwerken of vervullen, informatie van klanten verifiëren, betalingen verwerken, financiering bieden, reclame- of marketingservices verstrekken, analytische services of soortgelijke diensten leveren

·      Intern onderzoek uitvoeren ten behoeve van technologische ontwikkeling en demonstratie;

·      Activiteiten ondernemen om de kwaliteit of veiligheid te verifiëren of te handhaven van een service of apparaat dat eigendom is van, is gefabriceerd voor of wordt beheerd door het bedrijf, en om de service van het apparaat dat eigendom is van, is gefabriceerd voor of wordt beheerd door het bedrijf te verbeteren, upgraden of uit te breiden

·      Debuggen om fouten te identificeren en te repareren die de bestaande beoogde functionaliteit aantasten

·      Leveranciers, serviceproviders en andere partners die ons bedrijf ondersteunen, bijvoorbeeld via het leveren van technische infrastructuurservices

·      Dochterondernemingen, gelieerde partijen en andere entiteiten waarover Caterpillar de controle heeft

·      Andere externe serviceproviders die persoonsgegevens verwerken namens Caterpillar

 

Categorieën persoonsgegevens die worden vermeld in het California Customer Records Statute (zoals naam, handtekening, adres, telefoonnummer)

Commerciële informatie (zoals aankoopgeschiedenis)

Informatie over internetactiviteiten of activiteiten via andere elektronische netwerken (zoals systeem- en netwerkidentificatie en referenties en gebruik)

 

Naast de hierboven vermelde doelstellingen kunnen we de categorieën persoonsgegevens die hierboven worden beschreven ook gebruiken en delen om het volgende te doen:

·         Informatie verstrekken aan wetshandhavings- of andere overheidsinstanties (indien vereist door de wet; ter bescherming van Caterpillar, een persoon of eigendommen; ter ondersteuning van ons bedrijf, zoals bij aanvragen voor overheidssubsidies en wanneer u hiervoor toestemming geeft)

·         Anderszins informatie bekendmaken in overeenstemming met aanwijzingen van u

 

Paragraaf 3. Verkoopt Caterpillar mijn persoonsgegevens?

Wij hebben uw persoonsgegevens niet verkocht in de afgelopen twaalf (12) maanden en zullen uw persoonsgegevens ook niet aan derden verkopen.

Paragraaf 4. Welke rechten heb ik onder de CCPA?

Het is mogelijk dat u rechten hebt onder de CCPA. De CCPA verleent consumenten bepaalde rechten ten aanzien van persoonsgegevens die betrekking hebben op hen. Deze rechten zijn echter niet absoluut en zijn onder bepaalde omstandigheden niet van toepassing. De rechten onder de CCPA omvatten onder andere:

·         Recht op het aanvragen van kennis van/toegang tot uw persoonsgegevens en overdraagbaarheid van gegevens – Het recht om informatie op te vragen over het verzamelen van uw persoonsgegevens door Caterpillar of om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens.

 

·         Recht op verwijdering – Het recht om te vragen om de verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

·         Recht op opt-out van de verkoop van persoonsgegevens – Het recht om het bedrijf de instructie te geven om uw persoonsgegevens niet te verkopen (of om te stoppen met het verkopen hiervan).

 

·         Recht op non-discriminatie – Het recht om niet gediscrimineerd te worden vanwege de uitoefening van uw rechten onder de CCPA.

Wij zullen u niet discrimineren vanwege het uitoefenen van een van uw rechten onder de CCPA en, tenzij toegestaan door de CCPA, zullen wij niet het volgende doen:

o    u goederen of diensten ontzeggen;

o    u andere prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, onder meer door het toekennen van kortingen of andere voordelen, of het opleggen van boetes;

o    u een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten bieden; of

o    suggereren dat u een andere prijs of een ander tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of andere kwaliteit van goederen of diensten kunt ontvangen;

voor het uitoefenen van een van uw rechten onder de CCPA.

Paragraaf 5. Hoe maak ik aanspraak op een recht onder de CCPA?

U kunt uw recht(en) onder de CCPA uitoefenen via een van de volgende methoden: 

Online: Intakeformulier voor aanvraag van CCPA-rechten;

E-mail: dataprivacy@cat.com; of

Telefoon: +1 (800) 806-6832 of +1 309-494-3282(DATA).

Bij indiening per e-mail: geef aan op welk recht of welke rechten u aanspraak wilt maken en geef aan op welke gegevens of informatie uw verzoek betrekking heeft, zodat uw verzoek naar behoren en tijdig kan worden verwerkt. 

Omdat we alleen kunnen reageren op een geverifieerd verzoek, kunnen we informatie van u vragen om te bevestigen dat u of een door u aangewezen geautoriseerde agent degene is die uw recht als consument uitoefent. We kunnen vragen om uw verzoek via uw account te verzenden (als u een account hebt) of we kunnen bepaalde veiligheidsvragen stellen om uw identiteit te verifiëren voordat wij op uw verzoek reageren. U hoeft geen account bij Caterpillar te maken om een van uw individuele rechten (toegang, verwijdering of opt-out van verkoop) uit te oefenen.

Paragraaf 6. Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

U kunt een e-mail sturen naar het Data Privacy Team van Caterpillar op dataprivacy@Cat.com of via de post naar:

T.a.v.: Data Privacy

Caterpillar Inc.

100 N.E. Adams Street

Peoria, IL 61629, Verenigde Staten

 

[EINDE Bijlage 4. California Consumer Privacy Act]

This Appendix to the Caterpillar Global Data Privacy Statement provides additional information about how Caterpillar collects, stores, uses, transfers, and otherwise processes personal information (including sensitive personal data) in or from Brazil. This Appendix is applicable to individuals who do not have an employee / human resources relationship with Caterpillar. For more information, please see Caterpillar’s Global Data Privacy Statement. For more information on how Caterpillar collects and processes non-personal information, please see Caterpillar’s Global Data Governance Statement.

If you were referred to this Brazil Appendix from an agreement you have with Caterpillar, then the data controller for the personal information that is being processed in connection with that agreement will be the legal entity referred to in that agreement. For the purpose of this Brazil Appendix, the relevant controllers are listed in the Schedule A - List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities of the Caterpillar’s Global Privacy Statement.

Section 1. What is the purpose of this appendix?

Caterpillar is committed to protecting the privacy and security of your personal information. This Brazil Appendix describes how we collect, store, use, and transfer personal information about you during and after your relationship with us, in accordance with the Brazilian General Data Protection Law (Law No. 13,709/18 - “LGPD”). As Data Controller, we are required under data protection legislation to notify you of the information contained in this Brazil Appendix.

Section 2. What sensitive personal data could Caterpillar collect and process?

Sensitive personal data requires a higher level of protection. This is personal information which reveals or contains: racial or ethnic origin, political opinions, religious and philosophical beliefs, trade union membership, genetic data, biometric data, health data, sex life or sexual orientation.

We may collect, store, and use the following, which may include or be considered sensitive personal data (as defined above):

·         Background Information, if and when permitted by applicable laws (e.g., ethnicity and drug and alcohol testing); and

·         Biometric Information (e.g., thumbprints).

Section 3. Why does Caterpillar use your personal information?

We need all the categories of information collected primarily to allow us to manage our relationship with you in order to operate our business and to enable us to comply with our legal and regulatory obligations. In some cases, we may use your personal information to pursue legitimate interests of our own or those of third parties, provided your interests and fundamental rights do not override those interests.

The reasons for which we, or a contracted third party, will process your personal information are listed in Table 1 below.

Some of those purposes for processing will overlap and there may be several purposes which justify our use of your personal information.

 

 

Table 1. Categories, Purpose, and Legal Bases of Processing: Non-Human Resources Data

Data Subjects

Categories of Personal Data

Purposes of Processing

Legal Basis for Processing

Customers and Suppliers

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Billing information (financial accounts data, invoices receipt, residence information)

·         Client relationship Management Information

·         Electronic identification information (e.g., email), system usage and preferences

·         Facilitate communications

·         Evaluation and potentially entering into a business relationship or contract, including potentially preparing bids (responses to bids) and other requests that relate to the potential business

·         To facilitate financial transactions and management; Audit

·         Fulfilling our compliance obligations (e.g., anti-money laundering, screening against sanctions lists)

·         Management of our IT systems and to provide services

·         Performance of a contract

·         Comply with legal requirements 

·         Legitimate interest (to manage the relationship)

Customers

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Billing information

·         Credit worthiness

·         Electronic identification information (e.g., email), system usage and preferences

·         Repair and Warranty Information 

·         Conducting credit reference checks and financial due diligence

·         Performing customer satisfaction survey

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to receive feedback on customers experiences)

·         Protection of credit

Visitors to facilities

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Image (photograph, video)

·         Vehicle Information (e.g., make, model, license plate)

·         Identification Information (e.g., government documents/identifiers)

·         Prevention and detection of crime or other misconduct

·         Other security and risk management purposes

·         Comply with legal requirements

·         Legitimate interest (safety and security)

Subscribers to our newsletters or other marketing activities

·         Contact Information (e.g., name, address, telephone number, company name)

·         Electronic identification information (e.g., email) and preferences

·         To inform you about our activities, sending you our newsletter, sending you our reports, share exciting new information about our products

·         Legitimate interest (communicating about related products or services)

·         Consent

 

Section 4. What are Caterpillar’s lawful bases for processing your personal information?

We will only use your personal information when the law allows us to. Most commonly, we will rely on one or more of the following bases for processing your personal information:

·         Where it is necessary to comply with a legal or regulatory obligation.

·         Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests.

·         Where it is necessary for the performance of a contract.

We may also use your personal information in the following situations, which are likely to be rare:

·         Where we need to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

·         Where we need it for credit protection.

·         Where it is necessary for the exercise of our rights in lawsuits, administrative proceedings, or arbitration.

·         Where we have obtained your prior consent (this is only used in relation to voluntary processing and is not used for processing that is necessary or obligatory).

·         For the protection of credit, including as provided for in relevant legislation.

The legal grounds we rely on to process your personal information are listed in Table 1.

Section 5. What are sensitive personal data used for at Caterpillar?

We will use your sensitive personal data for the following purposes:

·         Information related to biometric data, to identify or authenticate users and for access control purposes.

We may process sensitive personal data (as defined above) because we have a lawful basis for doing so (including, without limitation, for compliance with a legal obligation, or to protect the security of the data subject, as set out above) and because in limited circumstances, we have your explicit written consent. Less commonly, we may process this type of information where it is needed in relation to legal claims or exercise of our rights, or where it is needed to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

Section 6. When is automated decision making used?

Caterpillar does not regularly and systematically perform automated decision making producing a legal effect concerning individuals or that would have a similarly significant effect. In the event that you are interacting with a Caterpillar company that is performing such automated decision making you should receive a specific notice that outlines the details of the automated decision making.

Under LGPD, you have the right to request the review decisions taken solely on the basis of automated processing of personal data that affects your interests.

Section 7. Does Caterpillar need your consent?

In limited circumstances, we may approach you for your written consent to allow us to process certain particularly sensitive personal data. If we do so, we will provide you with details of the information that we would like and the reason we need it, so that you can carefully consider whether you wish to consent. We also rely on consent in other situations as identified in Table 1.

You should be aware that it is not a condition of your contract with us that you agree to any request for consent from us. If you give us your consent, you will be able to withdraw your consent at any time.

Section 8. What if you fail to provide your personal information?

If you fail to provide certain information when requested, we may not be able to perform the contract we have entered into with you (such as paying you or providing you with a product), or we may be prevented from complying with our legal or regulatory obligations.

Section 9. What if the purpose for which Caterpillar collected the personal information changes?

We will only use your personal information for the purposes for which we collected it, unless we reasonably consider that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose. If we need to use your personal information for an unrelated purpose, we will notify you and we will explain the legal basis which allows us to do so.

Please note that we may process your personal information without your knowledge or consent, in compliance with the above rules, where this is required or permitted by law.

Section 10. Will Caterpillar share your personal information?

We may have to share your data with Third Parties (as defined below), including third-party service providers and Caterpillar.

We may transfer your personal information outside Brazil. If we do, you can expect a similar degree of protection with respect to your personal information.

Section 11. Which Third Parties may process your personal information?

“Third Parties” includes third party service providers (including contractors, designated agents, insurers and insurance brokers) and other entities of Caterpillar. Examples include:

·         Vendors, service providers, and other partners who support our business, such as providing technical infrastructure services;

·         Law enforcement or other government agencies;

·         Subsidiaries, affiliates, and other entities controlled by Caterpillar;

·         Other third-party service providers that process personal information on behalf of Caterpillar; and

·         An acquiring entity (or an entity that is interested in acquiring) in the event that Caterpillar divests (or is considering divesting) a portion of its business.

Section 12. When might Caterpillar share your personal information within Caterpillar?

We will share your personal information within Caterpillar as part of our regular business and reporting activities, in the context of a business reorganization or group restructuring exercise, for system maintenance support, for hosting of data and for other legitimate business reasons.

Section 13. Why might Caterpillar share your personal information with Third Parties?

We will share your personal information with Third Parties for the following reasons:

·         In order to comply with a legal or regulatory obligation, where such disclosure is required by a regulatory or supervisory authority, the police or a court of competent jurisdiction;

·         Where it is necessary to administer the contract with or for you;

·         For the purposes of auditing, insuring and in the course of seeking advice with regards to our business operations and claims handling; and

·         Where we have another legitimate interest in doing so.

Section 14. When would Caterpillar transfer personal information outside of Brazil?

The personal information that we collect about you may be transferred to, and stored at, one or more countries outside Brazil. It may also be processed by staff operating outside Brazil who work for Caterpillar or for our third-party service providers. In such cases, we will take appropriate steps to ensure an adequate level of data protection of the recipient as required under LGPD and as described in this document. If we cannot ensure such an adequate level of data protection, your personal data will only be transferred outside Brazil if you have given your prior consent to the transfer.

Section 15. What security measures are in place to protect personal information?

We have put in place appropriate security measures to protect the security of your personal information and provide the appropriate level of security for the risk, including measures designed to prevent your personal information from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorized way, altered, or disclosed. Details of those measures are available on request. In addition, we limit access to your personal information to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know.

We have put in place procedures to deal with any suspected data security breach and will notify you and any applicable regulator of a suspected breach where we are legally required to do so.

Section 16. How long will Caterpillar retain personal information?

We will only retain your personal information for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected, including for the purposes of satisfying any legal, regulatory, accounting, or reporting requirements. Details of retention periods for different aspects of your personal information are available in our data retention policy. To determine the appropriate retention period for personal information, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal information, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal information, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.

Section 17. What is your duty to inform Caterpillar of changes to your personal information?

It is important that the personal information we hold about you is accurate and current. Please contact your Caterpillar contact or email dataprivacy@cat.com for informing us of any necessary changes to your personal information that we possess.

Section 18. What are your rights related to your personal information?

Under certain circumstances, by law you have the right to:

·         Confirm the existence of processing;

·         Request access to your personal information (commonly known as a “data subject access request”), by means of a summary report or a detailed report. Under certain limited circumstances, you may be entitled to receive a copy of the personal information we hold about you.

·         Request correction of incomplete, inaccurate, or outdated personal information we hold about you.

·         Request the anonymization, blocking or deletion of unnecessary or excessive personal information about you, or personal information about you we process in noncompliance with the provisions of LGPD.

·         Request the portability of the personal information we hold about you to another service or product provider, under specific circumstances.

·         Request the deletion of your personal information that was processed based on your consent.

·         Obtain information about public and private entities with which we have shared your personal information.

·         Obtain information about the possibility of denying consent and the consequences of such denial, whenever we ask for your consent to process your personal information.

·         Oppose to any data processing activity for which your consent was not required, if there is a breach of LGPD.

·         Revoke your consent, whenever our processing of your personal information was based on your consent.

·         Lodge a complaint with the applicable supervisory authority with regard to our processing of your personal information.

If you want to exercise your right(s) as reflected above, you may do so by using one of the following methods:

Online: Brazil Individual Rights Request Form

Email:  dataprivacy@cat.com

If submitting by email; please be sure to include what right(s) you are seeking to invoke and provide what data or information your request is concerning so that your request can be properly and timely addressed. 

You will not have to pay a fee to access your personal information (or to exercise any of the other rights). However, we may refuse to comply with the request if your request for access is clearly unfounded or excessive.

You may also contact the applicable Data Protection Officer. To identify the Data Protection Officer for the applicable Caterpillar company, please see Schedule A - List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities.

Section 19. What might Caterpillar need from you?

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access the personal information (or to exercise any of your other rights). This is another appropriate security measure to ensure that personal information is not disclosed to any person who has no right to receive it.

Section 20. What is your right to withdraw consent?

In the circumstances where you may have provided your consent to the collection, processing and transfer of your personal information for a specific purpose, you have the right to withdraw your consent for that specific processing at any time. To withdraw your consent, please contact dataprivacy@cat.com or use any unsubscribe options we may provide you in the context of our processing activities. Once we have received notification that you have withdrawn your consent, we will no longer process your personal information for the purpose or purposes you originally agreed to, and unless we have another lawful basis for continuing to process your personal information, we will dispose of it securely.

Section 21. What if there are changes to this document?

We reserve the right to update this Global Privacy Statement and this appendix at any time, and we will provide you with updated documents when we make any substantial updates. We may also notify you in other ways from time to time about the processing of your personal information.

 

[END Appendix 5. Brazil - Non-Human Resources Data Subjects] 

This Appendix to the Caterpillar Global Data Privacy Statement provides additional information about how Caterpillar collects, stores, uses, transfers, and otherwise processes personal information (including sensitive personal data) in or from Brazil. This Appendix is applicable to individuals who have an employee / human resources relationship with Caterpillar. For more information, please see Caterpillar’s Global Privacy Statement.

If you were referred to this Brazil Appendix from an agreement you have with Caterpillar, then the data controller for the personal information that is being processed in connection with that agreement will be the legal entity referred to in that agreement. For the purpose of this Brazil Appendix, the relevant controllers are listed in the Schedule A (List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities) to Caterpillar’s Global Privacy Statement.

Section 1. What is the purpose of this appendix?

Caterpillar is committed to protecting the privacy and security of your personal information. This Brazil Appendix describes how we collect, store, use, and transfer personal information about you during and after your relationship with us, in accordance with the Brazilian General Data Protection Law (Law No. 13,709/18 - “LGPD”). As Data Controller, we are required under data protection legislation to notify you of the information contained in this Brazil Appendix.

Section 2. What sensitive personal data could Caterpillar collect and process?

Sensitive personal data (also known as special categories of information) requires a higher level of protection. This is personal information which reveals or contains: racial or ethnic origin, political opinions, religious and philosophical beliefs, trade union membership, genetic data, biometric data, health data, sex life or sexual orientation.

We may collect, store, and use the following, which may include or be considered sensitive personal data (as defined above):

·         Health Information (e.g., prescription records, benefit claims, and the Explanation of Benefits sent in connection with claims) related to, among other things, physical or mental health, disability status, sickness absence, and family related leaves;

·         Background Information, if and when permitted by applicable laws (e.g., marital status, race, ethnicity, and drug and alcohol testing);

·         Biometric Information (e.g., thumbprints); and

·         Trade Union affiliation.

Section 3. Why does Caterpillar use your personal information?

Personal information is vital to our management and administration of employment relationships. We need all the categories of personal information collected primarily to allow us to manage our relationship with you and to enable us to comply with our legal and regulatory obligations. In some cases, we may use your personal information to pursue legitimate interests of our own or those of third parties, provided your interests and fundamental rights do not override those interests.

The reasons for which we, or a contracted third party, will process your personal information are listed in Table 1 below.

Some of those purposes for processing will overlap and there may be several purposes which justify our use of your personal information.

Table 1. Categories, Purpose, and Legal Bases of Processing: Human Resources Data

Categories of Personal Data

Purposes of Processing

Legal Basis for Processing

Contact Information (e.g., name, address, telephone number, emergency contact(s) information)

·         Communicate with employees

·         Facilitate benefits

·         Maintain accountability of business records

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to manage and communicate with the workforce)

Identification and verification information (including national/taxpayer identification numbers and work permit status)

·         Meet compliance and legal obligations

·         Enable physical or remote access to Caterpillar facilities or systems

·         Communicate with employees

·         Facilitate benefits

·         Performance of a contract

·         To comply with a legal obligation

·         Legitimate interest (to manage and communicate with the workforce)

Financial Account Information

·         Communicate with employees

·         Facilitate salary and benefits

·         Performance of a contract

·         To comply with a legal obligation

·         Legitimate interest (to manage and communicate with the workforce)

Automotive Information (e.g., driving history, vehicle registration, driver’s license number)

·         Facilitate access to Caterpillar facilities (e.g., parking)

·         Manage company vehicles

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to facilitate access and management of Caterpillar facilities and equipment)

Professional/Applicant Qualifications Information (e.g., work experience, education, reference information, background/criminal check)

·         Evaluate and select individuals for a role within Caterpillar

·         Performance of a Contract

·         Legitimate interest (to manage the workforce)

General HR records

·         Management purposes

·         Verification purposes, necessary as evidence in the event of any query/dispute and for the provision of references

·         Conduct analytics studies to review and better understand employee retention and attrition rates

·         Managing education, training and development

·         Performance of a contract

·         To comply with a legal obligation

·         Legitimate interest (to manage the workforce)

Employment-related Information (e.g., work history, performance appraisals, goals, attendance, work absences)

·         Monitoring and evaluation of performance to support decisions (e.g., salary increases, incentives and promotion)

·         Performance of a Contract

·         Legitimate interest (to manage the workforce)

Health & Safety (e.g., safety incidents)

·         Manage health and safety at facilities

·         To comply with a legal obligation

·         To protect the life and physical integrity

·         Legitimate interest (to maintain safety)

Personal data obtained from security, monitoring, or an investigation

·         Prevention and detection of crime or other misconduct

·         Other security and risk management purposes

·         To comply with a legal obligation

·         To protect the life and physical integrity

·         Legitimate interest (to manage the workforce and security)

Personal data processed on our IT systems

·         For the conduct of the business

·         Performance of a contract

·         Legitimate interest (to manage business processes and systems)

 

Section 4. What are Caterpillar’s lawful bases for processing your personal information?

We will only use your personal information when the law allows us to. Most commonly, we will rely on one or more of the following bases for processing your personal information:

·         Where it is necessary for the performance of a contract we have entered into with you.

·         Where it is necessary to comply with a legal or regulatory obligation.

·         Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests.

 

We may also use your personal information in the following situations, which are likely to be rare:

·         Where we need to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

·         Where it is necessary for the exercise of our rights in lawsuits, administrative proceedings or arbitration

·         Where we have obtained your prior consent (this is only used in relation to voluntary processing and is not used for processing that is necessary or obligatory).

·         For the protection of credit, including as provided for in relevant legislation.

We will rely on legitimate interests as the lawful basis for processing the categories of personal information set out below and, in each case we have identified the legitimate interest upon which we rely. We also identify supplemental bases for processing certain categories of information where warranted in a specific notice that we will provide you.

Section 5. What are sensitive personal data used for at Caterpillar?

We will use your sensitive personal data for the following purposes:

·         Information relating to leaves of absence, which may include sickness absence or family related leaves, to comply with employment and other laws.

·         Information about your physical or mental health, or disability status, to ensure your health and safety in the workplace and to assess your fitness to work, to provide appropriate workplace adjustments, to monitor and manage sickness absence and to administer benefits.

·         Information related to trade union affiliation to facilitate dues collection, maintain contact lists, and perform other business-related activities.

·         Information related to ethnicity and/or nationality, to comply with employment and other laws.

·         Information related to biometric data, to identify or authenticate users and for access control purposes.

We may process sensitive personal data (as defined above) because we have a lawful basis for doing so (as set out above) and because:

·         In limited circumstances, we have your explicit written consent;

·         We need to carry out obligations or exercise specific rights in the field of employment and social security law and in line with our Global Data Privacy Statement;

Less commonly, we may process this type of information where it is needed in relation to legal claims or exercise of our rights, or where it is needed to protect your life or physical integrity (or someone else’s life or physical integrity).

Section 6. When is automated decision making used?

Caterpillar does not regularly and systematically perform automated decision making producing a legal effect concerning individuals or that would have a similarly significant effect. In the event that you are interacting with a Caterpillar company that is performing such automated decision making you should receive a specific notice that outlines the details of the automated decision making.

Under LGPD, you have the right to request the review of automated decision taken solely on the basis of automated processing of personal data that affects your interests.

Section 7. Does Caterpillar need your consent?

In limited circumstances, we may approach you for your written consent to allow us to process certain particularly sensitive personal data. If we do so, we will provide you with details of the information that we would like and the reason we need it, so that you can carefully consider whether you wish to consent.

You should be aware that it is not a condition of your contract with us that you agree to any request for consent from us.

Section 8. What if you fail to provide your personal information?

If you fail to provide certain information when requested, we may not be able to perform the contract we have entered into with you (such as paying you or providing a benefit), or we may be prevented from complying with our legal or regulatory obligations (such as ensuring your health and safety).

Section 9. What if the purpose for which Caterpillar collected the personal information changes?

We will only use your personal information for the purposes for which we collected it, unless we reasonably consider that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose. If we need to use your personal information for an unrelated purpose, we will notify you and we will explain the legal basis which allows us to do so.

Please note that we may process your personal information without your knowledge or consent, in compliance with the above rules, where this is required or permitted by law.

Section 10. Will Caterpillar share your personal information?

We may have to share your data with Third Parties (as defined below), including third-party service providers, other Caterpillar entities, and public government agencies or authorities.

We may transfer your personal information outside Brazil. If we do, you can expect a similar degree of protection with respect to your personal information.

Section 11. Which Third Parties may process your personal information?

“Third Parties” includes third-party service providers (including contractors, designated agents, insurers and insurance brokers) and other entities of Caterpillar. Examples include:

·         Vendors, service providers, and other partners who support our business, such as providing technical infrastructure services;

·         Law enforcement or other government agencies;

·         Subsidiaries, affiliates and other entities controlled by Caterpillar;

·         Other third-party service providers that process personal information on behalf of Caterpillar; and

·         An acquiring entity (or an entity that is interested in acquiring) in the event that Caterpillar divests (or is considering divesting) a portion of its business.

Section 12. When might Caterpillar share your personal information within Caterpillar?

We will share your personal information within Caterpillar as part of our regular business and reporting activities, in the context of a business reorganization or group restructuring exercise, for system maintenance support, for hosting of data and for other legitimate business reasons. Examples include:

·         payroll;

·         benefits provision and administration (including pensions);

·         occupational health or medical assessments regarding your fitness to work and health and safety (e.g. workstation assessments);

·         insurance claims and notifications;

·         provision and administration of recruitment assessments, training and professional development;

·         library and research services such as subscriptions and memberships;

·         building security access and maintenance;

·         travel providers;

·         telecommunications and messaging services such as our business continuity emergency notification system;

·         hard copy archiving; and

·         IT services.

Section 13. Why might Caterpillar share your personal information with Third Parties?

We will share your personal information with Third Parties for the following reasons:

·         In order to comply with a legal or regulatory obligation, where such disclosure is required by a regulatory or supervisory authority, the police or a court of competent jurisdiction;

·         Where it is necessary to administer the contract, working relationship and any associated benefits with or for you;

·         For the purposes of auditing, insuring and in the course of seeking advice with regards to our business operations and claims handling; and

·         Where we have another legitimate interest in doing so.

Section 14. When would Caterpillar transfer personal information outside of Brazil?

The personal information that we collect about you may be transferred to, and stored at, one or more countries outside Brazil. It may also be processed by staff operating outside Brazil who work for Caterpillar or for our third-party service providers. In such cases, we will take appropriate steps to ensure an adequate level of data protection of the recipient as required under LGPD and as described in this document. If we cannot ensure such an adequate level of data protection, your personal data will only be transferred outside Brazil if you have given your prior consent to the transfer.

Section 15. What security measures are in place to protect personal information?

We have put in place appropriate security measures to protect the security of your personal information and provide the appropriate level of security for the risk, including measures designed to prevent your personal information from being accidentally lost, used, or accessed in an unauthorized way, altered, or disclosed. Details of those measures are available on request. In addition, we limit access to your personal information to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know.

We have put in place procedures to deal with any suspected data security breach and will notify you and any applicable regulator of a suspected breach where we are legally required to do so.

Section 16. How long will Caterpillar retain personal information?

We will only retain your personal information for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected, including for the purposes of satisfying any legal, regulatory, accounting, or reporting requirements. Details of retention periods for different aspects of your personal information are available in our data retention policy which is available from the HR department. To determine the appropriate retention period for personal information, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal information, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal information, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.

Once you are no longer an employee, worker, or contractor of Caterpillar, we will retain and securely destroy your personal information in accordance with our data retention policy.

Section 17. What is your duty to inform Caterpillar of changes to your personal information?

It is important that the personal information we hold about you is accurate and current. In many cases, you have self-service access to your data (e.g., internal HR systems). Please keep your information up-to-date, or contact your Human Resources representative for the proper procedure for informing us of any necessary changes to your personal information that we possess.

Section 18. What are your rights related to your personal information?

Under certain circumstances, by law you have the right to:

·         Confirm the existence of processing;

·         Request access to your personal information (commonly known as a “data subject access request”), by means of a summary report or a detailed report. Under certain limited circumstances, you may be entitled to receive a copy of the personal information we hold about you.

·         Request correction of incomplete, inaccurate or outdated personal information we hold about you.

·         Request the anonymization, blocking or deletion of unnecessary or excessive personal information about you, or personal information about you we process in noncompliance with the provisions of LGPD.

·         Request the portability of the personal information we hold about you to another service or product provider, under specific circumstances.

·         Obtain information about public and private entities with which we have shared your personal information.

·         Oppose to any data processing activity for which your consent was not required if there is a breach of LGPD.

·         Request the deletion of your personal information that was processed based on your consent.

·         Obtain information about the possibility of denying consent and the consequences of such denial, whenever we ask for your consent to process your personal information.

·         Revoke your consent, whenever our processing of your personal information was based on your consent.

·         Lodge a complaint with the applicable supervisory authority with regard to our processing of your personal information.

If you want to exercise your right(s) as reflected above, you may do so by using one of the following methods:

Online: Brazil Individual Rights Request Form

Email:  dataprivacy@cat.com

If submitting by email; please be sure to include what right(s) you are seeking to invoke and provide what data or information your request is concerning so that your request can be properly and timely addressed. 

You will not have to pay a fee to access your personal information (or to exercise any of the other rights). However, we may refuse to comply with the request if your request for access is clearly unfounded or excessive.

You may also contact the applicable Data Protection Officer. To identify the Data Protection Officer for the applicable Caterpillar company, please see Schedule A (List of Caterpillar Data Controllers / Legal Entities).

Section 19. What might Caterpillar need from you?

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access the personal information (or to exercise any of your other rights). This is another appropriate security measure to ensure that personal information is not disclosed to any person who has no right to receive it.

Section 20. What is your right to withdraw consent?

In the limited circumstances where you may have provided your consent to the collection, processing, and transfer of your personal information for a specific purpose, you have the right to withdraw your consent for that specific processing at any time. To withdraw your consent, please contact your local, regional, or corporate Human Resources representative. Once we have received notification that you have withdrawn your consent, we will no longer process your personal information for the purpose or purposes you originally agreed to, and unless we have another lawful basis for continuing to process your personal information, we will dispose of it securely.

Section 21. What if there are changes to this document?

We reserve the right to update this Global Privacy Statement and this appendix at any time, and we will provide you with updated documents when we make any substantial updates. We may also notify you in other ways from time to time about the processing of your personal information.

 

[END Appendix 6. Brazil - Human Resources Data Subjects]


Naam
LEGAL ENTITY NAME
Adres of overige contactgegevens 
LEGAL ENTITY ADDRESS

Land COUNTRY NAME
 Contact
CONTACT

(unless otherwise noted, see Section 10)
Anchor Coupling Inc. 5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States United States  
Asia Power Systems (Tianjin) Ltd. No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
AsiaTrak (Tianjin) Ltd. 169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China China  
Banco Caterpillar S.A. Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, Golden Tower Building - 17th. Walking - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, 04709-111, Brazil. Brazil Fabiana Marcondes  (DPO)
Bucyrus International (Chile) Limitada Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile Chile  
Bucyrus International (Peru) S.A. Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru Peru  
Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Gerrit Bouma (DIO)
Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd. 1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China) China  
Caterpillar (China) Investment Co., Ltd. Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd. No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd. No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Newberry) 284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States United States  
Caterpillar (NI) Limited Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland Northern Ireland  
Caterpillar (Qingzhou) Ltd. No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd. A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd. No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd. Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand Thailand  
Caterpillar (U.K.) Limited Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar (Wujiang) Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Xuzhou) Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar (Zhengzhou) Ltd. Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Asia Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore Zhiquin Wu (DPO)
Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda. Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil Roberta Papetti (DPO)
Caterpillar Brasil Ltda. Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil Brazil Roberta Papetti (DPO)
Caterpillar Castings Kiel GmbH Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Centro de Formacion, S.L. Camino de Caterpillar, 2 Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain Spain  
Caterpillar Commercial Northern Europe Limited Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Commercial S.A.R.L. 84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France France  
Caterpillar Commercial Services S.A.R.L. 40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France France  
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A. Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium Belgium  
Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd. 11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore Singapore Janice Tan (DPO)
Caterpillar Energy Solutions GmbH Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany Germany Beatrice Brauchler (DPO)  
Caterpillar Energy Solutions Inc. 1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States United States  
Caterpillar Energy Solutions, S.A. Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain Spain  
Caterpillar Energy Systems Technology (Beijing) Co., Ltd. CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Eurasia LLC 75, Sadovnicheskaya emb.
Moscow 115035 Russia
Russia Olga Kuzmina 
Caterpillar Finance France S.A. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France France  
Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

7-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 2200012, Japan

Japan  
Caterpillar Financial Australia Leasing Pty Ltd 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar Financial Australia Limited 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar Financial Commercial Account Corporation 2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001 United States  
Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C. Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain Spain  
Caterpillar Financial Dealer Funding LLC 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States
United States  
Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership 69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan) Kazakhstan  
Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd. Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China China  
Caterpillar Financial New Zealand Limited Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand New Zealand  
Caterpillar Financial Nordic Services AB PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden Sweden  
Caterpillar Financial OOO Floor 3, Building 75, Sadovnicheskaya naberezhnaya, Moscow 115035 (Russia) Russia  
Caterpillar Financial Renting S.A. Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain Spain  
Caterpillar Financial SARL Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland Switzerland  
Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates United Arab Emirates  
Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c. Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland Ireland  
Caterpillar Financial Services (UK) Limited Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Financial Services Argentina S.A. Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina Argentina  
Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd. 14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore Singapore Fynn Tay (DPO)
Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L. Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium Belgium  
Caterpillar Financial Services Corporation 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States United States  
Caterpillar Financial Services CR, s.r.o. Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic Czech Republic  
Caterpillar Financial Services GmbH Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany Germany Werner Diessner (DPO)
Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee 3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada Canada  
Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd. No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia Malaysia  
Caterpillar Financial Services Netherlands B.V. Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands Netherlands  
Caterpillar Financial Services Norway AS Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway Norway  
Caterpillar Financial Services Philippines Inc. #13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines Philippines  
Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. 51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland Poland  
Caterpillar Financial Services South Africa (Pty) Limited 7a Lindsay Street
Wifontein, Kempton Park
Johannesburg 1620 (South Africa)
South Africa Aneshree Govender (IO)
Jarek Myszkowski (IO)
Caterpillar Financial Ukraine LLC 34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine Ukraine  
Caterpillar Fluid Systems S.r.l. Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy Italy  
Caterpillar Forest Products Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar France S.A.S. 40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France France  
Caterpillar FS (QFC) LLC Office 814, 8th Floor
Al Fardan Office Tower
AI Funduq
61, West Bay
Dubai, Doha (United Arab Emirates)
United Arab Emirates  
Caterpillar Global Mining LLC 875 W Cushing Street
Tucson Arizona 85745
(United States)
United States  
Caterpillar Global Mining Europe GmbH Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany Germany Claudia Panse (DPO)  
Caterpillar Global Mining HMS GmbH Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany Germany Sven Staudinger (DPO)  
Caterpillar Global Mining Equipment LLC 3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States
United States  
Caterpillar Global Mining Mexico LLC 10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States United States  
Caterpillar Holdings Australia Pty. Ltd. Level 20
300 Adelaide Street
Brisbane Queensland 4000 (Australia)
Australia  
Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd. 2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary Hungary  
Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l. Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy Italy  
Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar India Private Limited 7th Floor, International Tech Park, Chennai
Taramani Road, Taramani, Chennai
Chennai Tamil Nadu 600 113, India
India  
Caterpillar Industrias Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia km. 4.5 Santa Catarina,
Nuevo Leon, Mexico CP. 66350 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar Industries (Pty) Ltd 7A Lindsay Street, Wifontein, Kempton Park, Gauteng 1620 (South Africa) South Africa Aneshree Govender (IO)
Lourens Gerber (DIO)
Caterpillar Insurance Co. Ltd. 2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States United States  
Caterpillar Insurance Services Corporation 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar Insurance Company 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l. 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar International Services del Peru S.A. Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru Peru  
Caterpillar Japan LLC 7-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 2200012, Japan Japan  
Caterpillar Latin America Services de Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia KM 4.5, Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350, Mexico Mexico  
Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L. Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile Chile  
Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L. Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Leasing (Thailand) Limited 1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand Thailand  
Caterpillar Leasing Chile, S.A. Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Life Insurance Company 2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203-0001 (United States)
United States  
Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd. 500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Logistics (UK) Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Logistics Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Luxembourg S.a.r.l. 4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg Luxembourg  
Caterpillar Machinery Nantong Co Ltd No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd. 7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore Singapore Xiangpeng Xie (DPO)
Caterpillar Marine Power UK Limited 22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd. 333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Maroc SARL Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco Morocco  
Caterpillar Materiels Routiers SAS 21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France France  
Caterpillar Mexico, S.A. de C.V. Carretera a Villa de Garcia KM 4.5
Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd. Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Henstedt-Ulzburg GmbH Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar Motoren Rostock GmbH Werftallee 3, Rostock 18119, Germany Germany Regine Oppelland (DPO)  
Caterpillar of Australia Pty. Ltd. 1 Caterpillar Drive, Tullamarine Victoria 3043, Australia Australia  
Caterpillar of Canada Corporation 3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada Canada  
Caterpillar Operator Training Ltd. 1-1 Ichinomiya 7-chome, Samukawa-machi, koza-gun, Kanagawa-ken 2530111, Japan Japan  
Caterpillar Panama Services S.A. Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama Panama, Republic of  
Caterpillar Paving Products Inc. 9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States United States  
Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd. South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Poland Sp. z o.o. U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland Poland  
Caterpillar Power Generation Systems (Bangladesh) Limited lttefaq Bhaban, 1st floor, 1 R. K. Mission Rd., Motijheel, Dhaka 1203 Bangladesh  
Caterpillar Precision Seals Korea 538-5, Segyo-dong, Pyeongtaek-si Gyeonggi-do 450-818, Korea, South Korea  
Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy Italy  
Caterpillar Propulsion AB Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Propulsion Production AB Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden Sweden  
Caterpillar Propulsion Pte Ltd No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore Singapore  
Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd 87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore Singapore  
Caterpillar Ramos Arizpe Services, S.A. de C.V Boulevard Industria de la Transformacion No 3135
Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe
Coahuila 25000 (Mexico)
Mexico  
Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd. Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC 100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States
United States  
Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd. Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Renting France S.A.S. 84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France France  
Caterpillar Reynosa, S.A. de C.V. Carretera Reynosa Matamoros Brecha E-99 SN, Parque Industrial Reynosa, Reynosa Tamaulipas C.P. 88780, Mexico Mexico  
Caterpillar SARL Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland Switzerland  
Caterpillar Services Germany GmbH Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany Germany Peter Henningsen (DPO)
Caterpillar Servicios Limitada Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile Chile  
Caterpillar Servicios Mexico, S. de R.L. de C.V. Carretera a Villa de Garcia Km 4.5, Santa Catarina Nuevo Leon CP 66350, Mexico Mexico  
Caterpillar Servizi Italia Srl Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy Italy  
Caterpillar Shrewsbury Limited Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Skinningrove Limited Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales United Kingdom  
Caterpillar Slovakia s.r.o. Zbrojnicná 6, Košice - mestská cast, Staré Mesto 040 01, SK , Slovakia (Slovak Republic) Slovakia  
Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd. Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Stephane Latini (DIO)
Caterpillar Tianjin Ltd. No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Tosno, L.L.C. 1/1 Moskovskoye shosse, Leningradskaya Oblast, Tosno 187000, Russian Federation Russia  
Caterpillar Tunneling Canada Corporation 3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada Canada  
Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd. No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China China  
Caterpillar Underground Mining Pty. Ltd. 2-8 Hopkinson Street, South Burnie Tasmania 7320, Australia Australia  
Caterpillar Used Equipment Services Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States United States  
Caterpillar Work Tools B.V. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
Caterpillar Work Tools, Inc. 400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States United States  
ECM S.p.A. Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29 Frazione Cantagrillo Italy  
EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany Germany Claudia Panse (DPO)  
Electro-Motive Diesel Limited Electro-Motive Diesel LImited c/o Perkins Engines Company Limited Eastfield, Frank Perkins Way   England  
Electro-Motive Locomotive Technologies LLC 75 Sadovnicheskaya emb. 115035 Moscow Russia  
Electro-Motive Technical Consulting Co. (Beijing) Ltd. Room 1601 Caterpillar Tower No.8 Wangjing Street Chaoyang District Beijing 100102 P.R. China China    
Equipos de Acuña, S.A. de C.V. Km 8.5 Carr. Presa Amistad, CD Acuna MX 26220, Mexico Mexico  
GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM, ENR Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
GFCM Servicios, S.A de C.V Corporativo Santa Maria 
Boulevard Diaz Ordaz 130 Pte, Torre 4, Piso 11 Colonia Santa Maria, C.P. 64650
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Mexico  
Kemper Valve & Fittings Corp. 3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)
United States  
Mec-Track S.r.l. Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy Italy  
Motoren Steffens GmbH Geefacker 63, Kleve 47533, Germany Germany  
MWM Austria GmbH Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria Austria  
MWM Benelux B.V. Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands Netherlands  
MWM Energy Australia Pty Ltd 1 Caterpillar Way, Tullamarine Vic 3043, Australia Australia  
MWM France S.A.S. 99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)
France  
Nippon Caterpillar LLC 32-2, Honcho 1 Chome 
Nakano-Ku, Tokyo, 1640012, Japan
Japan  
PT Caterpillar Finance Indonesia The Garden Centre Building, Suite No. 5-12
Cilandak Commercial Estate, Jalan Raya Cilandak KKO
Jakarta 12560 Indonesia
Indonesia  
P. T. Solar Services Indonesia Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia Indonesia  
Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore Singapore Zhiquin Wu (DPO)
Perkins Engines Company Limited Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales United Kingdom  
Perkins Engines, Inc. 11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States United States  
Perkins India Private Limited 7th Floor, International Tech Park, Teramani Road, Teramani,Chennai 600 113, India India  
Perkins Machinery (Changshu) Co., Ltd. Building 6, Advanced Manufacture Center
No 788, DongNan Road,
Changshu 215500 (Peoples Republic of China)
China  
Perkins Motores do Brasil Ltda. Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil Brazil Ana Paula Costa (DPO)
Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd. No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China China  
Perkins Small Engines (Wuxi) Co., Ltd. No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China China  
Progress Rail Arabia Limited Company Al Nakhlah Tower King Fahd Road & Thumamah Road Interchange Riyadh, Saudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia    
Progress Rail Australia Pty Ltd Level 1, 7K Parkes Street
Harris Park NSW 2150 (Australia)
Australia  
Progress Rail Canada Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 Canada  
Progress Rail de Mexico, S.A. de C.V. Pino Suarez 300 7 Monterrey Centro Monterrey, Nuevo Leon CP 64000 Mexico Mexico  
Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios do Brasil Ltda. Estr. Carlos Roberto Prataviera - Jardim Sao Jorge
Hortolandia - SP Brazil
Brazil Hercules de Luna (DPO)
Progress Rail Equipment Leasing Corporation 1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA    
Progress Rail Innovations Private Limted D149-153, Hosiery Complex, Phase II Extn., Neida 201305, India India  
Progress Rail Inspection & Information Systems GmbH Carl-Benz-Str. 1 D-68167 Mannheim, Germany Germany Michael Stella (DPO)
Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda. Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2 Jardim Padre Anchieta Diadema Sao Paulo 09951-270 (Brazil) Brazil Hercules de Luna (DPO)
Progress Rail Locomotive Canada Co.   11420-184 Street Edmonton AB Canada T5S 2W7 Canada  
Progress Rail Locomotive Inc.  9301 W 55th Street LaGrange, IL  60525 USA  
Progress Rail Maintenance de Mexico, S.A. de C.V. Washington S/N, Col. - Ferrocarril, C.P. , Guadlahara 44440, Mexico Mexico  
Progress Rail Manufacturing Corporation  3500 S. Cowan Road Muncie Indiana 47302-9555 USA  
Progress Rail Raceland Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail SA Proprietary Limited 33 Kambathi Street N4 Gateway Industrial Park Willow Park Manor X65 Gauteng 0184 South Africa South Africa Aneshree Govender (IO)
Barend Hanekom (IO)
Progress Rail Services Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Services UK Limited Osmaston Street Sandiacre Nottingham NG10 5AN UK England  
Progress Rail Transcanada Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
Progress Rail Welding Corporation  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950 USA  
PT. Bucyrus Indonesia Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia
Indonesia  
PT. Caterpillar Indonesia Batam Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia Indonesia  
PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia Indonesia  
S&L Railroad, LLC  1600 Progress Drive PO Box 1037 Albertville, Al  35950    
SCM Singapore Holdings Pte Ltd 7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore Singapore  
Servicios de Turbinas Solar, S. de R.L. de C.V. Av. Framboyanes, MZ 6, Lotes 1-15, Cd. Ind. Bruno Pagliai, Veracruz C.P. 91697, Mexico Mexico  
Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd. Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China China  
Solar Turbines (Thailand) Ltd. No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand Thailand  
Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee 2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada Canada  
Solar Turbines CIS Limited Liability Company Osennyi boulevard, 23 Moscow 121609 Russia  
Solar Turbines EAME s.r.o. Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic Czech Republic  
Solar Turbines Egypt Limited Liability Company 44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt Egypt  
Solar Turbines Europe S.A. Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium Belgium  
Solar Turbines Incorporated 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines India Private Limited 202, 2nd Floor, Hiranandani Business Park, Powai, Mumbai, 400076, India. India  
Solar Turbines International Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Italy S.R.L. via Battistini 21A,Parma 43100 Italy Italy  
Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia Malaysia  
Solar Turbines Middle East Limited PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE United Arab Emirates  
Solar Turbines Services Company 2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States United States  
Solar Turbines Services Nigeria Limited Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria Nigeria  
Solar Turbines Services of Argentina S.R.L. Maipu 1210, Buenos Aires Argentina Argentina  
Solar Turbines Switzerland Sagl Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland Switzerland  
Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited 48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago Trinidad & Tobago  
Solar Turbines West-Africa SARL Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon Gabon  

SPM Oil & Gas Canada Ltd.

5233 49 Ave, Red Deer AB T4N 6G5, Canada

Canada

 

SPM Oil & Gas Colombia S.A.S.

Cra 25 A N° 11- 64, Bogota D.c., 111411221 (No Lo Exigen Colocar En Camara De Comercio), Colombia

Colombia

 

SPM Oil & Gas Hong Kong Limited

13822 Furman Rd Suite J, Houston, TX 77047

Hong Kong

 

SPM Oil & Gas Inc.

601 Weir Way
Ft. Worth, TX 76108

United States

 
SPM Oil & Gas Singapore Pte. Ltd. 57 Mohamed Sultan Road, Suite 03-07, Sultan Link, SG 238997  Singapore  

SPM Oil & Gas Tianjin Ltd

Room 312, Rongke Building, No. 8, Zhaofa Xincun, Tianjin EconomicTechnological Development Area, China

China

 

PT SPM Oil & Gas Indonesia

Suite 701B, 7th Floor, Setiabudi Atrium, JI. H.R. Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920, Indonesia

Indonesia

Tecnologia Modificada, S.A. de C.V. Transformacion No 545, Parque Industrial FINSA, Nuevo Laredo, Tamaulipas CP 88275, Mexico Mexico  
Tokyo Rental Ltd. 32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan Japan  
Turbinas Solar de Columbia S.A. Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia Colombia  
Turbinas Solar de Venezuela, C.A. Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela Venezuela  
Turbinas Solar S.A. de C.V. Av. Framboyanes, MZ 6, Lotes 1-15, Cd. Ind. Bruno Pagliai, Veracruz C.P. 91697, Mexico Mexico  
Turbo Tecnologia de Reparaciones S.A. de C.V. Calle Chilpancingo 361, Parque Industrial Francionamiento Chilpancingo, Tijuana  22440, Mexico Mexico  
Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey Turkey  
Turbomach France S.A.R.L. 11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France France  
Turbomach GmbH Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany Germany STREIT GmbH
Managementsysteme
Lahnstraße 27-29, 64625 Bensheim

Mail: DS-Beauftragter@Streit-online.d
Turbomach Netherlands B.V. Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands Netherlands  
Turbomach Pakistan (Private) Limited 32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan Pakistan  
Turbomach S.A. Unipersonal via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland Spain  
Turbomach Sp.Zo.o. ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland Poland  
Turner Powertrain Systems Limited Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales United Kingdom