Voorwaarden voor foto's en video's op social media

VOORWAARDEN VOOR HET INDIENEN VAN FOTO'S EN/OF VIDEO'S VOOR PROMOTIEDOELEINDEN OP SOCIAL MEDIA

Door te antwoorden met #JaCaterpillar, ga ik hierbij akkoord met de volgende voorwaarden & voor het indienen van foto's voor promotiedoeleinden op social media:

1.         GEBRUIK VAN NAAM, GEBRUIKERSNAAM, TEKST, FOTO, VIDEO, GELIJKENIS en INTELLECTUEEL EIGENDOM. Ik verleen Caterpillar Inc. ( "Caterpillar "), zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun respectievelijke rechtsopvolgers en cessionarissen (gezamenlijk de "Toegestane partijen ") hierbij een niet-exclusieve, onherroepelijke (tenzij hieronder aangegeven in paragraaf 3 Verwijderen), onbeperkte, eeuwigdurende, royaltyvrije, volledig sublicentieerbare, volledig betaalde, wereldwijde licentie, en het recht/de rechten en de toestemming(en) om mijn naam en/of gebruikersnaam, afbeelding(en) en gelijkenis en de tekst en foto('s) en/of video('s) te gebruiken die op een socialmediaplatform zijn geplaatst, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, Twitter, Facebook en Instagram met behulp van de promotionele hashtag van de Toegestane partijen (gezamenlijk de "Content ") op de websites www.cat.com, www.caterpillar.com en andere websites die worden beheerd door Caterpillar of zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Caterpillar Websites"), Facebook, Instagram, Twitter, andere socialmediaplatformen en andere websites (gezamenlijk "Platformen"), en in andere gedrukte, audio- en videomarketing of reclamemiddelen ("Reclame").

Ik ga ermee akkoord dat de Content mag worden gebruikt, gekopieerd, verspreid, gepubliceerd, geëxposeerd, gedigitaliseerd, getoond in het openbaar, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, gemanipuleerd en anderszins mag worden gebruikt via enig medium en op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, waar ook ter wereld, op enig moment, voor een onbeperkt aantal projecten, voor alle reclame-, marketing- of handelsdoeleinden voor het promoten en adverteren van de Toegestane partijen.

Ik ga ermee akkoord dat ik geen recht op goedkeuring heb, geen aanspraak kan maken op vergoeding (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, royalty's), en geen aanspraak kan maken op claims (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, claims die zijn gebaseerd op inbreuk op de privacy, smaad, publiciteitsrechten, inbreuk op auteursrechten of schending van handelsmerken) die voortvloeien uit enig gebruik (in overeenstemming met deze voorwaarden), vervaging, wijziging, bewerking, vervorming, verkeerde reproductie of gebruik in enige samengestelde vorm van de Content.   Bovendien doe ik onherroepelijk afstand van alle zogenoemde morele rechten die ik mogelijk op de Content heb. Voor zover ik persoonsgegevens verstrek, ga ik ermee akkoord te voldoen aan de privacyverklaring van Caterpillar (http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#privacy)

2.         NALEVING VAN VOORWAARDEN VOOR PLATFORMS VAN DERDEN. Ik erken en ga ermee akkoord dat ik, om de Content op de Platforms te plaatsen, de voorwaarden van die Platforms zal naleven.

U dient de privacyverklaringen van die Platforms zorgvuldig door te lezen.  

3.         VERWIJDEREN. Indien ik mijn Content van de Platformen, Caterpillar Websites en Reclame wens te verwijderen, zal ik een e-mailbericht sturen naar: Info_Cat@cat.com.

4.         VERKLARINGEN EN GARANTIES/SCHADELOOSSTELLING DOOR GEBRUIKER. Ik verklaar en garandeer: (a) dat ik 18 jaar of ouder ben; (b) dat ik het wettelijk recht heb om de Content te plaatsen; (c) dat noch de Content noch het gebruik van de Content door de Toegestane partijen inbreuk maakt op of een schending inhoudt van rechten op intellectueel eigendom of overige rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechten op publiciteit, handelsmerken, octrooien en/of auteursrechten van enige andere persoon of entiteit of enige andere toepasselijke wet; (d) dat de Content geen content bevat die ongepast, aanstootgevend, obsceen, hatelijk, misleidend, smadelijk, lasterlijk of kwaadsprekend is of op andere wijze blijk geeft van ongepast gedrag; en (e) dat de Content geen reclame of andere commerciële content bevat.  

Ik ga er hierbij mee akkoord alle Toegestane partijen schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle claims, rechtsgedingen, vorderingen, vervolgingen en andere procedures die tegen hen ingesteld worden door een derde partij en alle schadevergoedingen, aansprakelijkheden, kosten en onkosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advocatenkosten die naar redelijkheid worden toegewezen aan of anderszins worden gemaakt door de Toegestane partijen in verband met of voortvloeiend uit dergelijke claims, rechtsgedingen, vorderingen, vervolgingen of andere procedures: (a) met betrekking tot of voortvloeiend uit inbreuk of vermeende inbreuk op mijn garanties, verklaringen of overeenkomsten hieronder, (b) schending van deze Voorwaarden voor het verstrekken van foto's en video's voor promotiedoeleinden op social media, of (c) schending van wet- en regelgeving of rechten van derden.

Ik dien alle kosten, schadevergoedingen en uitgaven te betalen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advocatenkosten die naar redelijkheid worden toegewezen aan of anderszins worden gemaakt door de Toegestane partijen in verband met of voortvloeiend uit dergelijke claims, rechtsgedingen, vorderingen, vervolgingen of andere procedures.

5.         GEEN GARANTIES DOOR TOEGESTANE PARTIJEN; EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; RECHTSMIDDELEN; TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN; PERSBERICHTEN;   BEËINDIGING; BIJWERKEN VAN WEBSITES;   GEKOPPELDE WEBSITES, VOLLEDIGE OVEREENKOMST; INFORMATIEVERZOEKEN.  Ik begrijp en ga akkoord met de bepalingen in de hoofdstukken Garantie en Beperking van garantie, Toekomstgerichte verklaringen, Persberichten, Beëindiging, Bijwerken van websites, Gekoppelde websites, Volledige overeenkomst en Informatieverzoeken die worden vermeld onder de kennisgevingen van de Gebruiksvoorwaarden op de  Caterpillar website.(http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#terms)

6.         GEEN GEBRUIKSVERPLICHTING. Ik begrijp en ga ermee akkoord: (a) dat Toegestane partijen niet verplicht zijn de Content (of een deel daarvan) op enigerlei wijze te gebruiken; en (b) dat Toegestane partijen op enig moment en om welke reden dan ook, geheel naar goeddunken van de Toegestane partijen, de Content (of een deel daarvan) mogen verwijderen van de Platforms, Caterpillar Websites of Reclame. Bovendien begrijp ik en ga ik ermee akkoord dat Toegestane partijen geen Content of andere materialen zullen gebruiken die naar hun mening ongepast, aanstootgevend, obsceen, hatelijk, misleidend, smadelijk, lasterlijk of kwaadsprekend is, of waarover Toegestane partijen van mening zijn dat ze mogelijk inbreuk maken op of mogelijk een schending inhouden van rechten van anderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot privacyrechten, rechten op publiciteit of intellectueel eigendom.