Használati feltételek

Üdvözöljük a Caterpillar Inc. weboldalán.  A Caterpillar weboldalainak (a "Webhely" vagy "Webhelyek", ideértve a www.cat.com és a www.caterpillar.com weboldalakat, a Caterpillar és leányvállalatai által fenntartott hálózatba kapcsolt weboldalakat és a Webhelyeken elérhető adatokat, szöveget, grafikákat, felhasználói felületeket, vizuális felületeket, fényképeket, védjegyeket, emblémákat, hangokat, zenét, illusztrációkat és számítógépes kódokat ("Tartalom")) elérésére és használatára vonatkozó feltételeket a jelen  Használati feltételek (jelen "Használati feltételek") tartalmazzák, kivéve ha a Caterpillar bármely webhelyre vonatkozóan másképp nem rendelkezik. Ez egy megállapodás, amely Ön, illetve az Ön által képviselt entitás ("Ön") és a Caterpillar Inc. (egy Delaware állambeli vállalat, melynek székhelye 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61219) és leányvállalatai, amelyeknek Webhelyeihez a felhasználó hozzáférhet, (a továbbiakban "Caterpillar", " "mi, " "minket, " vagy "miénk ") között jön létre. A Caterpillar kizárólag a jelen Használati feltételek módosítások nélküli elfogadása esetén engedélyezi Önnek a Webhelyekhez való hozzáférést, illetve azok használatát.   

A WEBHELYEK ELÉRÉSÉVEL ÖN ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEK KÖTELEZŐ ÉRVÉNYÉT ÉS KIJELENTI, HOGY JOGOSULT A WEBHELYEK ELÉRÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA, TÖRVÉNYESEN KÖTÖTTE MEG A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁST, VALAMINT FELHATALMAZÁSSAL RENDELKEZIK ARRA, HOGY AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT ENTITÁS NEVÉBEN KÖTELEZETTSÉGET VÁLLALJON. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A JELEN FELTÉTELEKET, ILLETVE AZOK KÉSŐBBI MÓDOSÍTÁSÁT, NE LÉPJEN A JELEN WEBHELYRE, NE BÖNGÉSSZE, ILLETVE NE HASZNÁLJA AZT SEMMILYEN MÓDON.

A Caterpillar fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor aktualizálja és módosítsa a jelen Használati feltételeket.  Amennyiben a felhasználó a jelen Használati feltételekre vonatkozó módosítások közzétételét követően továbbra is használja a Webhelyeket, akkor az a változtatások elfogadását jelenti.  A jelen Használati feltételek legaktuálisabb verziója bármikor megtekinthető a www.caterpillar.com/en/legal-notices.html weboldalon.

Kapcsolt webhelyek
A Caterpillar a cat.com webhelyet számos, a Caterpillar és leányvállalatai által hálózatban működtetett webhely belépőoldalának használja ("Kapcsolt webhelyek").  A jelen Használati feltételekben foglaltakra való tekintet nélkül előfordulhat, hogy egyes kapcsolt webhelyekre további, illetve eltérő feltételek vonatkoznak.  Az ilyen további, illetve eltérő feltételeket (ha vannak) a Caterpillar a megfelelő kapcsolt webhelyeken teszi közzé.  Amennyiben az egyik kapcsolt webhely további, illetve eltérő feltételeket alkalmaz, akkor az annak a jelen Használati feltételekben foglaltakkal való ütközése esetén a kapcsolt webhely feltételei tekintendők irányadónak.  A feltételek kifejezett kiegészítése vagy mással való felváltása hiányában a jelen Használati feltételek vonatkoznak valamennyi kapcsolt webhely használatára.  

A Webhely használata
Ön kizárólag a jelen Használati feltételekben foglaltak szerint veheti igénybe és használhatja a Webhelyeket.  Szigorúan be kell tartania a törvényekben, szabályokban és előírásokban foglaltakat, valamint a Caterpillarnak a Webhelyekhez való hozzáférésre és azok használatára vonatkozó irányelveit, ideértve az online magatartásra, online tartalomra és az Egyesült Államokból, illetve a felhasználó országából és oda történő adatexportálásra/-importálásra vonatkozó törvényeket, szabályokat és előírásokat.  Továbbá tilos:

 • A Webhelyek bármely részét abból a célból igénybe venni, megszerezni, lemásolni és figyelni, illetve bármilyen módon reprodukálni vagy megkerülni a Webhelyek navigációs szerkezetét és megjelenítését, hogy azokról bármilyen módon, így „"deep-link"”, „"page-scrape"” "robot", „"spider"” és más automatikus eszköz, program, algoritmus és módszer, más hasonló vagy egyenértékű manuális művelet alkalmazásával olyan anyagokat, dokumentumokat és információkat lehessen megszerezni, amelyeket a Webhelyeken keresztül szándékosan nem tettek elérhetővé.  
 • Jogosulatlanul elérni a Webhelyek vagy az azokhoz és a kiszolgálókhoz kapcsolódó más rendszerek és hálózatok bármely részét és funkcióját, hackeléssel, "jelszóbányászattal" és más illegális eszközzel.  
 • A Webhelyek és az azokhoz kapcsolódó hálózatok sebezhetőségét mérni, vizsgálni és tesztelni, valamint megsérteni a Webhelyek vagy a Webhelyekhez kapcsolódó hálózatok biztonsági és hitelesítési folyamatait.  
 • A Webhelyek felhasználóinak és látogatóinak, illetve a Caterpillar egyéb ügyfeleinek adatait visszakeresni („reverse lookup”) és (vissza)követni, nem kizárólagosan ideértve a felhasználók személyazonosságának és személyes adatainak beazonosítását.  
 • Olyan műveletet végezni, amely észszerűtlenül vagy aránytalanul nagy mértékben megterheli a Webhelyek és a Caterpillar rendszereinek és hálózatainak, illetve a Webhelyekhez és a Caterpillar oldalaihoz kapcsolódó rendszerek és hálózatok infrastruktúráját.      
 • Bármely eszköz, szoftver és eljárás alkalmazásával megzavarni a Webhelyek megfelelő működését, a Webhelyeken történő tranzakciókat és a Webhelyek más személy általi használatát, illetve megkísérelni azt.
 • Vírusokat és más, a Caterpillar vállalatot, illetve más személyek és entitások, így a Webhelyek felhasználóinak tulajdonhoz fűződő érdekeit sértő egyéb technológiákat terjeszteni.    
 • Megkerülni és manipulálni a vállalat díjstruktúráját, számlázási folyamatát és a Caterpillar vállalatot, a forgalmazóit és üzleti partnereit megillető díjakat.  
 • Meghamisítani és manipulálni az azonosítókat a Caterpillar vállalatnak vagy bármely Webhelyen keresztül küldött üzenetek és megkeresések forrásának álcázása érdekében.  
 • Úgy tenni, mintha Ön valaki más lenne vagy valaki mást képviselne, illetve más személyt vagy entitást megtestesíteni.
 • A Webhelyeket törvényellenes, a jelen Használati feltételek által tiltott célra, és illegális, illetve a Caterpillar vállalat és mások jogait sértő egyéb tevékenység folytatásának elősegítésére használni.

Szellemi tulajdonjogok
A jelen Használati feltételek "Licenchasználati jog" részében kifejezetten felsorolt esetek kivételével Ön elfogadja és tudomásul veszi a következőket:

 • A Webhelyekre és azok tartalmára vonatkozó, korlátozás nélkül beleértve a tartalom kialakításával, szerkezetével, kiválasztásával, koordinálásával, kifejezésével, "megjelenésével" és elrendezésével, valamint a Webhelyeken ("Caterpillar IP") található tartalommal kapcsolatos mindenfajta, szabadalmi, szerzői jogi, kereskedelmi titokra, védjegyekre vonatkozó törvények hatálya alá eső licenc és jog, továbbá mindenfajta egyéb, tulajdonhoz és személyhez fűződő jog jelenleg, illetve a jövőben világszerte hatályos alkalmazott, megújított, kiterjesztett és helyreállított változatai ("Szellemi tulajdonjogok") a Caterpillar vállalat tulajdonát képezi.  
 • Ön nem rendelkezik jogokkal, licencekkel és érdekekkel a Webhelyekkel és tartalommal kapcsolatos szellemi tulajdonjogokra nézve.
 • A Caterpillar vállalat tulajdonát képezik a Caterpillar IP-t érintő, bármely személy által eszközölt változ(tat)ásokkal, aktualizálásokkal, fejlesztésekkel, további alkotáshoz való felhasználással és más módosításokkal (korlátozás nélkül ideértve az Ön által vagy Önön keresztül a vállalat rendelkezésére bocsátott ötleteket, módszereket és folyamatokat abban az esetben is, ha Ön fizetett azokért, és függetlenül attól, hogy azok megegyeznek-e az Önt megillető szellemi tulajdonjogokkal).  Ön megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy az említett tulajdont átruházza a Caterpillar vállalatra, nem kizárólagosan beleértve az adott szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó jogokat (melyeket Ön ezúton ruház át), így többek között a Webhelyekkel és a tartalommal kapcsolatos szabadalmi bejelentéseket, szabadalmakat, személyhez fűződő jogokat és szerzői jogokat.  
 • A Caterpillar vállalat kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Webhelyek és a tartalom egyetlen része sem másolható, sokszorosítható, tehető újból közzé, tölthető fel, tehető közzé, jeleníthető meg nyilvánosan, kódolható, fordítható le, továbbítható és terjeszthető semmilyen módon (beleértve a "tükrözést ") bármely más számítógépen, kiszolgálón, webhelyen és egyéb médiában közzététel, forgalmazás vagy bármely kereskedelmi cél érdekében.
 • A Webhelyeken és a tartalomban megjelenő védjegyek a Caterpillar vállalatot vagy az adott tulajdonosokat illetik meg, azok az Egyesült Államokban és a nemzetközi jogban alkalmazott védjegy és szerzői jogi törvények oltalma alatt állnak.  A védjegyek bárminemű felhasználása a Caterpillar vállalat vagy az adott védjegy tulajdonosának kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.  
 • A Caterpillar vállalat saját belátása szerint letilthatja és beszüntetheti a Webhelyek és a tartalom olyan személyek és entitások általi elérését, akik és amelyek megsértik a Caterpillar vállalat és mások szellemi tulajdonjogait.

Licenchasználati jog
A Caterpillar vállalat korlátozott, nem kizárólagos, nem átengedhető és nem átruházható licencjogot (továbblicencelési jog nélkül) biztosít a Webhelyekhez kizárólag kereskedelmi szempontból észszerű módon való hozzáférésre és azok ily módon történő használatára az Ön jogos belső üzleti céljaihoz és a jelen Használati feltételekkel egyéb módon összhangban lévő céljaihoz.  Önnek tilos:

 • A Webhelyeket és a tartalmat sokszorosítania, módosítania, közzétennie, nyilvánosan megjelenítenie, adaptálnia, lefordítania és származékos művek létrehozására használnia.
 • A Webhelyeket és a tartalmat harmadik félnek továbblicencelnie, lízingelnie, értékesítenie, bérbe adnia, kölcsönadnia és egyéb módon továbbadnia.
 • A Webhelyek és a tartalom forráskódját visszafejtenie, azt alkotóelemeire bontania, szétszednie vagy más módon megkísérelnie annak megfejtését.
 • A Webhelyeket és a tartalmat a jelen Licenchasználati jogokban és Használati feltételekben foglaltaktól eltérően használnia vagy lemásolnia.
 • A Webhelyeket és a tartalmat "kihelyezett adatkezelési szolgáltatás" vagy hasonló rendszerben felhasználnia, amelynek keretében harmadik fél a felhasználón keresztül használhatja a Webhelyeket és a tartalmat.
 • A Webhelyekbe és a tartalomba ágyazott, azokon rögzített szerzői jogot, védjegyet és más tulajdonosi jelzést eltávolítania, eltakarnia és módosítania.  

Szerzői jogi képviselő
A Caterpillar vállalat tiszteletben tartja a szerzői jogok tulajdonosainak jogait, és ezzel összefüggésben elfogadott és érvénybe léptetett egy irányelvet, amely előírja a szerzői jogok tulajdonosi jogait sértő anyagok eltávolítását a Webhelyekről.  Amennyiben úgy véli, hogy munkáját a szerzői jogi előírások megsértésének minősülő módon lemásolták, juttassa el a Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 512. §-ra vonatkozó Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (az online szerzőijog-sértés felelősségkorlátozására vonatkozó törvény) által megkövetelt minden alábbi információt a Caterpillar vállalat szerzői jogi megbízottjának:

 • Az állítólagos megsértett kizárólagos jog jogosultjának képviseletében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása.
 • Azon szerzői jogi oltalomban részesülő mű megjelölése, amelyet a jogsértés érint, illetve ha egyetlen online helyen több szerzői jogi oltalomban részesülő műre egyetlen bejelentést tesz, az oldalon megtalálható e művek listája.
 • Az állítottan jogsértő vagy jogsértő tevékenység tárgyát képező anyag megjelölése, amelyet el kell távolítani vagy amelyhez a hozzáférést le kell tiltani, és az ahhoz elegendő információk megadása, hogy az anyagot megtaláljuk.
 • Ahhoz elégséges információk megadása, hogy a panasztevő féllel kapcsolatba léphessünk.
 • Nyilatkozat arról, hogy a panasztevő fél jóhiszeműen gondolja, hogy a panaszolt anyagra a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy jogszabály engedélyt nem biztosított.
 • Nyilatkozat arról, hogy a bejelentésben szereplő adatok pontosak, és eskü terhe mellett annak kijelentése, hogy a panasztevő fél jogosult az állítottan megsértett kizárólagos jog jogosultjának nevében való eljárásra.

A Caterpillar szerzői jogi képviselőjét a szerzői jogi jogsértésre vonatkozó igények bejelentésére a következő módon lehet elérni:

Szerzői jogi képviselő
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail:  CopyrightAgent@cat.com

Elküldött anyagok
Ne használja a Webhelyet olyan információk elküldésére, amelyeket tulajdonjoggal védettnek tekint. Kivéve, ha ettől eltérő kifejezett előírást tartalmaznak a Kapcsolt webhelyek felhasználási feltételei az Ön tranzakcióira vonatkozóan vagy a Kapcsolt webhelyek adott felhasználási módjára vonatkozó, Caterpillar vállalattal kötött írásos megállapodás. Az Ön által beküldött mindenfajta anyagot – a beküldött anyagban feltüntetett bármilyen tulajdonjogi követeléstől vagy jogfenntartástól függetlenül – a Caterpillar olyan hozzájárulásnak minősít, amelyet a jövőben saját belátása szerint felhasználhat. Ennek megfelelően Ön elfogadja, hogy az Ön által e-mailben vagy a Caterpillar vállalaton keresztül elküldött anyagok vagy a jelen Webhelyen megjelenített anyagok (nem kizárólagosan beleértve a kérdéseket, hozzászólásokat, javaslatokat, ötleteket, terveket, jegyzeteket, rajzokat, eredeti vagy kreatív anyagokat vagy egyéb információkat) nem bizalmasak (vonatkozik rájuk a Caterpillar Adatvédelmi nyilatkozata), és a Caterpillar kizárólagos tulajdonává válnak. A Caterpillar kizárólagos jogokkal rendelkezik, ideértve az összes szellemi tulajdonjogot is, és ezeknek az anyagoknak bármilyen, kereskedelmi vagy egyéb célból történő korlátlan használatára jogosult az Ön beleegyezése vagy az Önnek nyújtott ellenszolgáltatás nélkül is.  Bármilyen anyag benyújtása a Caterpillar vállalathoz (beleértve a bármely fórumon vagy interaktív területen közzétett anyagokat) visszavonhatatlan lemondást jelent minden "személyhez fűződő jogról", ideértve az azonosíthatósághoz való jogot és a sértetlenséghez való jogot.

Adatvédelem
A Webhelyekhez való hozzáféréssel vagy azok használatával Ön megerősíti, hogy rendelkezik az adott Webhelyre vonatkozó Adatkezelési nyilatkozat (a Webhelyen elérhető) és a Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatának egy példányával, tisztában van azzal és hozzájárul ahhoz, hogy a Caterpillar személyes adatokat gyűjt, oszt meg és dolgoz fel más egyéb módon Önről, a vállalat Adatkezelési nyilatkozatában és Adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

Interaktív fórumok és felhasználói anyagok
A Webhelyeken időről időre szerepelhetnek vitafórumok és interaktív területek.  A jelen Használati feltételek bármely más rendelkezésének korlátozása nélkül, a fórumok vagy az interaktív területek használatával Ön beleegyezik abba, hogy a következők egyikét sem teszi:

 • Olyan üzenet, adat, információ, szöveg vagy más anyag ("Felhasználói anyagok") feltöltése a Webhelyekre vagy egyéb módon történő közzététele a Webhelyeken keresztül, amely jogellenes, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, tisztességtelen, erkölcstelen, zaklató, fenyegető, káros, sértő a magánéletre vagy a nyilvánosságra vonatkozó jogokra nézve, visszaélésszerű, lázító vagy egyéb módon kifogásolható.
 • Olyan felhasználói anyagok feltöltése vagy továbbítása, amelyek bűncselekménynek, bármely fél jogai megsértésének minősülnek vagy az említetteket elősegítik, illetve más módon kötelezettséget keletkeztetnek vagy megsértik bármely helyi, állami, országos vagy nemzetközi törvényt.
 • Olyan felhasználói anyagok feltöltése vagy továbbítása, amelyek sérthetik bármely fél szabadalmi jogát, védjegyjogát, üzleti titokra vonatkozó jogát, szerzői jogát, illetve egyéb szellemi vagy tulajdonjogát.  Felhasználói tartalmak közzétételekor Ön kijelenti és szavatolja azt, hogy a törvény szerint jogában áll ezen felhasználói anyagok közzététele és sokszorosítása.
 • Kéretlen promócióknak, pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások reklámjainak vagy ezek igénylésének terjesztése vagy közzététele a Caterpillar írásbeli engedélye nélkül, beleértve a levélszemetet és a „spam”-et.
 • A Caterpillar nem vállal felelősséget és kötelezettséget semmilyen, Ön vagy harmadik fél által közzétett vagy feltöltött felhasználói anyagért, illetve olyan hibákért, rágalmazásért, becsületsértésért, vádaskodásért, mulasztásért, valótlanságért, obszcenitásért, pornográfiáért vagy káromkodásért, amellyel Ön szembesülhet.  A Caterpillar csak egy fórum, akkor is, ha esetleg interaktív szolgáltatásokat nyújt, és nem vállal felelősséget semmilyen, a saját felhasználóitól származó állításért, nyilatkozatért és felhasználói anyagért.

A Caterpillar kötelezettségvállalás nélkül fenntartja magának a jogot arra, hogy figyelje a fórumaihoz és interaktív területeihez kapcsolódó tevékenységet és felhasználói anyagokat. A Caterpillar kivizsgálhatja irányelveinek bármely jelentett megsértését és az ezekről érkezett panaszokat, és belátása szerint bármilyen szükséges intézkedést foganatosíthat ennek megfelelően.  Ilyen intézkedés lehet többek között a figyelmeztetés, a szolgáltatás felfüggesztése vagy megszüntetése, és/vagy a közzétett felhasználói anyag eltávolítása. A Caterpillar fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint eltávolítson, elrejtsen vagy átszerkesszen bármely olyan felhasználói anyagot, amely megsérti ezen rendelkezéseket, vagy amely más okból kifogásolható.  

Kizárólagosan és folytatólagosan Ön felelős minden olyan üzenetért vagy egyéb felhasználói anyagért, amelyet Ön töltött fel vagy továbbított a Webhelyekre, beleértve a Webhelyek vitafórumait és interaktív területeit is.

Előretekintő nyilatkozatok
A Webhelyek, valamint a Webhelyeken keresztül elérhető és a Caterpillar által kibocsátott minden dokumentum tartalmazhat olyan nyilatkozatokat, amelyek jövőbeli eseményekhez és várakozásokhoz kapcsolódnak. Ezek a Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (az Egyesült Államok magán értékpapírokkal kapcsolatos bírósági eljárásokra vonatkozó 1995. évi reformtörvénye) értelmében előretekintő nyilatkozatok.  Az előretekintő nyilatkozatokat gyakran a „vél”, „előrelátható(an)”, „lesz”, „lenne”, „várható(an)”, „számítás szerint”, „terv szerint”, „becslés szerint”, „kell” és ezekhez hasonló szavak érzékeltetik.  Minden olyan nyilatkozat, amely nem megtörtént tényekre vonatkozik, előretekintő nyilatkozatnak minősül, korlátozás nélkül beleértve a Caterpillar kilátásaira, előrejelzéseire, prognózisaira és tendenciaismertetéseire vonatkozó nyilatkozatokat. Ezen nyilatkozatok nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve, és a Caterpillar nem vállalja az előretekintő nyilatkozataink aktualizálását.  A Caterpillar tényleges eredményei jelentősen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban leírtaktól vagy az azokban foglaltaktól több tényező tekintetében is, nem kizárólagosan beleértve a következőket: (i) globális és regionális gazdasági feltételek és annak az iparágnak a gazdasági feltételei, amelyben a Caterpillar tevékenykedik; (ii) a kormányzat monetáris vagy költségvetési politikája és infrastrukturális kiadásai; (iii) az árucikkek árának változásai, alkatrészárak emelkedése, a vállalat termékei iránti kereslet ingadozásai vagy a legyártott alkatrészek számában keletkező jelentős hiány; (iv) tényezők, amelyek korlátozzák a vállalat saját vagy ügyfelei, márkakereskedői és beszállítói likviditási forrásait; (v) politikai és gazdasági kockázatok és instabilitás, ideértve a nemzeti és nemzetközi konfliktusokat és polgári zavargásokat; (vi) a vállalat és a Cat Financial hitelminősítése megtartásának, a hitelfelvételi költségek növekedése elkerülésének és a tőkepiacokhoz való hozzáférés képességének megőrzése; (vii) a Cat Financial ügyfeleinek pénzügyi helyzete és hitelképessége; (viii) a kamatok vagy a piac likviditási feltételeinek változása; (ix) a pénzügyi szolgáltatások szabályozásának változásai; (x) az akvizíciók, ideértve az ERA Mining Machinery Limited-et és a független forgalmazóknak való elidegenítések, ideértve a Bucyrus International, Inc. forgalmazási üzletágát várható hasznának elmaradása; (xi) nemzetközi kereskedelmi és befektetési politikák; (xii) a vállalat termékeinek és szolgáltatásainak piaci fogadtatása; (xiii) a piaciverseny-környezet változásai, ideértve a piaci részesedést, árképzést és az értékesítések földrajzi megoszlását és termékösszetételét; (xiv) kapacitásbővítő projektek, költségcsökkentési és termelékenységi kezdeményezések sikeres bevezetése, ideértve a Caterpillar gyártási rendszert; (xv) a vállalat márkakereskedőinek és eredeti alkatrész gyártóinak leltárkezelési döntései és beszerzési gyakorlatai; (xvi) a környezetvédelmi törvényeknek és előírásoknak való megfelelés; (xvii) a kereskedelmi vagy korrupcióellenes törvények és előírások állítólagos vagy tényleges megsértése; (xviii) járulékos adóráfordítás vagy adókötelezettség; (xix) árfolyam-ingadozások; (xx) a vállalat vagy a Cat Financial megfelelése a pénzügyi kötelezettségvállalásának; (xxi) megnövekedett nyugdíjalap-finanszírozási kötelezettségek; (xxii) szakszervezeti viták vagy egyéb, alkalmazottakkal kapcsolatos problémák; (xxiii) jelentős jogi eljárások, követelések, perek vagy hatósági ellenőrzések; (xxiv) a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó törvények és előírások elfogadásakor keletkező megfelelőségi követelmények; (xxv) számviteli standardok változásai; (xxvi) az informatikai biztonsági rendszer hibája vagy annak áttörése; (xxvii) természeti katasztrófák káros hatásai, valamint (xxviii) egyéb tényezők, amelyeket részletesebben tartalmaz az általunk az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) részére legutóbb benyújtott 10-K űrlap, valamint a jelen dokumentum "MD&A" és "Kockázati tényezők" c. részei.

Sajtóközlemények
A Caterpillar által kiadott sajtóközleményekben szereplő tartalmak nem tekinthetők pontosnak vagy aktuálisnak, kivéve a közzététel időpontjában.  A Caterpillar nem felelős a sajtóközleményekben szereplő információk aktualizálásáért, és kifejezetten elhárít minden frissítési kötelezettséget azokra vonatkozóan. Amennyiben a bennük szereplő információk előretekintők, úgy azok az előretekintő nyilatkozatok „biztonságos kikötőjének” hatálya alá tartoznak, és anyagi kockázat vonatkozik rájuk.

Garanciakizárás
A CATERPILLAR, AZ IGAZGATÓI, TISZTVISELŐI, MUNKAVÁLLALÓI, BESZÁLLÍTÓI, KERESKEDŐI, PARTNEREI, MEGBÍZOTTJAI ÉS LICENCELŐI (A "CATERPILLAR-FELEK ") NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN OLYAN KÁRÉRT, AMELY A WEBHELYEK VAGY A TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL KELETKEZIK.  ÖN KIFEJEZETTEN TISZTÁBAN VAN VELE ÉS ELFOGADJA, HOGY: (a) A WEBHELYEKET ÉS A TARTALMAT "ADOTT ÁLLAPOTBAN", "MINDEN HIBÁVAL EGYÜTT" ÉS A "RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERINTI MÓDON" BIZTOSÍTJA A VÁLLALAT, ÉS A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉG, TELJESÍTMÉNY, PONTOSSÁG ÉS ERŐFESZÍTÉS MINDEN KOCKÁZATÁT ÖN VISELI; (b) AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A CATERPILLAR-FELEK NEM TESZNEK ÁLLÍTÁSOKAT, NEM VÁLLALNAK GARANCIÁKAT VAGY SZABNAK FELTÉTELEKET, SEM KIFEJEZETTEN, SEM VÉLELMEZETTEN, SEM JOGSZABÁLYILAG VAGY EGYÉB MÓDON, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE (1) A TULAJDONJOGRA, PIACKÉPESSÉGRE, ALKALMASSÁGRA, SZAKSZERŰ MUNKÁRA, PONTOSSÁGRA, CSENDES ÉLVEZHETŐSÉGRE, TERHELÉSMENTESSÉGRE, HITELTARTOZÁS-MENTESSÉGRE ÉS JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT, (2) AZ ÜGYLETEKEN VAGY A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKEN KERESZTÜL KELETKEZŐ GARANCIÁKAT, (3) A WEBHELYEK ÉS A TARTALOM BIZTONSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, IDŐSZERŰSÉGÉRE ÉS TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT ÉS (4) AZ ARRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT, HOGY A WEBHELYEK VAGY A TARTALOM ELÉRHETŐSÉGE ÉS HASZNÁLHATÓSÁGA MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK, FOLYAMATOS VAGY HIBAMENTES LESZ; ÉS (c) ÖN SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS SAJÁT KOCKÁZATÁRA ÉRI EL VAGY HASZNÁLJA A WEBHELYEKET ÉS A TARTALMAT, ÉS KIZÁRÓLAG ÖNT TERHELI A FELELŐSSÉG MINDEN OLYAN, AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉT ÉRŐ KÁRÉRT ÉS ADATVESZTÉSÉRT, AMELY ILYEN HOZZÁFÉRÉS VAGY HASZNÁLAT EREDMÉNYE.  A WEBHELYEK ÉS A TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁTÓL ÉS AZ EZEKEN KERESZTÜL BIZTOSÍTOTT, A GÉPEK ÜZEMELTETÉSÉVEL, KARBANTARTÁSÁVAL ÉS TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKTÓL (AKÁR PONTOSAK, AKÁR PONTATLANOK) FÜGGETLENÜL ÖNÉ A TELJES FELELŐSSÉG, ÉS ÖN VÁLLAL MINDEN KOCKÁZATOT A GÉPEK MEGFELELŐ ÜZEMELTETÉSÉÉRT, TÁMOGATÁSÁÉRT ÉS KARBANTARTÁSÁÉRT.  KIZÁRT MINDEN OLYAN GARANCIAVÁLLALÁS, AMELY TÚLMUTAT A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN MEGADOTT GARANCIÁKON.  

A felelősség korlátozása; Jogorvoslat
A CATERPILLAR-FELEK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT – A GONDATLANSÁGOT IS BELEÉRTVE – SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL (MINDEN ÜGYFELET IS BELEÉRTVE) ÁLTAL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, SPECIÁLIS BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉSI, HARMADIK FÉLHEZ FŰZŐDŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYES (IDEÉRTVE AZ ÜZLETI NYERESÉG KIESÉSÉT, AZ ÜZLETVITEL MEGZAVARÁSÁT, AZ ADATVESZTÉST, AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT, A VÍRUSFERTŐZÉSEKET, A RENDSZERLEÁLLÁSOKAT ÉS HASONLÓKAT) KÁRÉRT, AMELY A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKBŐL VAGY A WEBHELYEK ÉS A TARTALOM ELÉRÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, EREDEZTETHETŐ, VAGY EZEK ALAPJÁN KELETKEZIK, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A CATERPILLAR VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL (BELEÉRTVE A HARMADIK FÉLNÉL FELMERÜLŐ KÁROKAT IS).  A KÁROK JELEN SZAKASZ SZERINTI KIZÁRÁSA FÜGGETLEN MINDEN JOGORVOSLATTÓL, AMELYET A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK BIZTOSÍTANAK, ÉS ÉRVÉNYBEN MARAD ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A JOGORVOSLAT NEM KÉPES ELÉRNI ELSŐDLEGES CÉLJÁT VAGY EGYÉB OKBÓL ÉRVÉNYESÍTHETETLENNEK MINŐSÜL.  AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG EZEK A KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK ÉRVÉNYESEK FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁROK OKA SZERZŐDÉSSZEGÉS VAGY A GARANCIA MEGSÉRTÉSE, GONDATLANSÁG VAGY EGYÉB KERESETI JOGALAP.  A CATERPILLAR ÖNNEL SZEMBENI TELJES FELELŐSSÉGE A TELJES KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS KERESETI JOGALAPÉRT, LEGYEN EZ SZERZŐDÉSES, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGHEZ FŰZŐDŐ, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (A GONDATLANSÁGOT IS BELEÉRTVE) VAGY EGYÉB KÁROKOZÁS, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM HALADHATJA MEG AZT AZ ÖSSZEGET, AMELYET ÖN A CATERPILLAR VÁLLALATNAK FIZETETT A LEGUTÓBBI LEZÁRULT HÓNAPBAN A VONATKOZÓ WEBHELY ÉS TARTALOM ELÉRÉSÉÉRT ÉS HASZNÁLATÁÉRT.  

Vannak olyan törvények, amelyek nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák korlátozását, illetve bizonyos károk kizárását vagy korlátozását.  Ha ezek a törvények az irányadók, akkor előfordulhat, hogy a fenti felelősségkizárások és korlátozások nem vonatkoznak Önre, így Ön az itt felsoroltakon felül további jogokkal is rendelkezik.

Kártalanítás  
Ön vállalja, hogy kártalanít, véd és vétlennek minősít minden Caterpillar-felet minden olyan követelés, peres eljárás, igény, kereset vagy egyéb eljárás esetén, amelyet harmadik fél vele szemben indít, és amely a következőkhöz kötődik vagy azokból eredeztethető: (a) a Webhelyek (beleértve bármely olyan üzenetet vagy egyéb felhasználói anyagot, amelyet Ön bármilyen interaktív fórumra közzétett vagy feltöltött) Ön általi használata, (b) a jelen Használati feltételek Ön általi megsértése vagy (c) bármely törvény, rendelet, illetve harmadik félt megillető jog Ön általi megsértése.  Ön köteles az ilyen jellegű követelésekkel, perekkel, keresetekkel, igényekkel és egyéb eljárásokkal kapcsolatos minden költséget viselni, kártérítést és kiadást megtéríteni, nem kizárólag beleértve az indokolt ügyvédi díjakat és költségeket, amelyek viselésére a Caterpillar-feleket kötelezték vagy egyéb módon felmerültek náluk.

Megszüntetés
A Caterpillar saját belátása szerint bármikor és bármely okból megszüntetheti az Ön felhasználónevét és jelszavát, valamint az Ön hozzáférési és használati jogát a Webhelyekre és a tartalomra vonatkozóan.  Az ezúton megadott licenc automatikusan megszűnik a Caterpillar további intézkedése nélkül, ha Ön megsérti a jelen Használati feltételeket vagy nem tartja be az itt leírt korlátozások valamelyikét. A jelen Használati feltételek bármely okból való megszűnésekor Ön semmilyen módon nem használhatja tovább a Webhelyeket és a tartalmakat.   A jelen Használati feltételek megszűnését követően továbbra is érvényben maradnak a következő szakaszokban leírt rendelkezések: Garanciakizárás, A felelősség korlátozása; Jogorvoslat, Kártalanítás, Import- és exportmegfelelőség, Szerződéses elévülési szabályok, Vitarendezés és Kötelező választott bíróság, valamint Jogválasztás; Elválaszthatóság.

A Webhelyek aktualizálása
A Caterpillar fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor, külön értesítés nélkül megváltoztassa a Webhelyeket és a tartalmat, beleértve a Webhelyek és a tartalom eltávolítását is.  Amikor a Webhelyek új vagy továbbfejlesztett verziói elérhetővé válnak, előfordulhat, hogy Önnek frissítenie kell a kapcsolódó szoftver aktuális verzióját.  A Webhelyek, a tartalom és a szolgáltatások minden új vagy továbbfejlesztett változatára a jelen Használati feltételek vonatkoznak, hacsak a Caterpillar kifejezetten másként nem rendelkezik.

Kapcsolt webhelyek
A Webhelyek tartalmazhatnak hivatkozásokat más független, harmadik féltől származó webhelyekre vagy forrásokra ("Hivatkozással kapcsolt webhelyek "). Ezeket a hivatkozással kapcsolt webhelyeket kizárólag az Ön kényelme érdekében teszi elérhetővé a Caterpillar. Az ilyen hivatkozással kapcsolt webhelyek nem tartoznak a Caterpillar ellenőrzése alá, és a Caterpillar nem felelős az ilyen hivatkozással kapcsolt webhelyek tartalmáért, és nem támogatja azokat, ideértve az ilyen hivatkozással kapcsolt webhelyeken található információkat és anyagokat is. Önnek saját belátása szerint kell megítélnie, hogy használja-e ezeket a hivatkozással kapcsolt webhelyeket.

Import- és exportmegfelelőség
Ön nem exportálhatja vagy újraexportálhatja a Webhelyeket és a tartalmat, kivéve az Egyesült Államok jogszabályai és azon joghatósági terület jogszabályai által engedélyezett módon, amelyről használja a Webhelyet, a szolgáltatásokat és a tartalmat. A Webhelyek és a tartalom különösen, de nem kizárólagosan nem exportálható vagy újraexportálható (a) az Egyesült Államok által embargóval sújtott országba vagy (b) az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának különleges megjelölésű állampolgárok (SDN) listáján szereplő személyeknek, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Elutasított személyek listáján vagy Személyek listáján (Entity List) szereplő személyek részére. Ön kijelenti és garantálja, hogy a Webhelyek és a tartalom Ön általi elérése és használata nem sérti az említett törvényeket, és hogy nem tartózkodik olyan országban, illetve nem szerepel a felsorolt listákon. Ön beleegyezik abba is, hogy nem használja a Webhelyeket és a tartalmat az Egyesült Államok jogszabályai által tiltott célokra, nem kizárólagosan beleértve a nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek, rakéták kifejlesztését, megtervezését és gyártását.

Az Egyesült Államok kormányát megillető jogok
A Webhelyek és a tartalom "kereskedelmi tételek", a kifejezés 48 C.F.R. 2.101 §-a szerinti értelmezése alapján, amelyek "kereskedelmi számítógépes szoftverből" és "kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentációból" állnak, a kifejezések 48 C.F.R. 12.212 §-a vagy a 48 C.F.R. 227.7202 §-a szerinti értelmezés alapján, az adott esettől függően. Az adott esetnek megfelelően a 48 C.F.R. 12.212 §-ával vagy a 48 C.F.R. 227.7202-1 – 227.7202-4 §-ával összhangban, a kereskedelmi számítógépes szoftverek és a kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentációk az Egyesült Államok kormányának végfelhasználói számára (a) csak mint kereskedelmi tételek licencelhetők, és (b) csak azokkal a jogokkal, amelyek az ezen a helyen leírt feltételek szerint minden más végfelhasználót is megilletnek.

Szerződéses elévülési szabályok
Ön elfogadja, hogy a Caterpillar ellen semmilyen olyan követelést nem fogalmaz meg, és nem követel olyan vitarendezési eljárást a jelen Használati feltételek szerint vagy abból közvetlenül vagy közvetetten következően, amely olyan eseménnyel kapcsolatos, amely 12 hónappal a tények alapjául szolgáló legkorábbi dátum után következett be, és amelyről tudomása volt vagy tudomása lehetett volna elvárható gondosság tanúsítása esetén.

Vitarendezés és Kötelező választott bíróság
A Webhelyek és a tartalom Ön általi használatával, valamint a Webhelyeken keresztül értékesített vagy forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal vagy a jelen Használati feltételekből következő, illetve azokkal kapcsolatban egyéb módon felmerülő viták és követelések rendezése bíróság helyett kötelező választott bíróság előtt történik; kivételt jelent ez alól az Ön azon joga, amely szerint ha a követelése megáll, a keresetét a kis értékű követeléseket elbíráló bíróság előtt érvényesítheti.  A jelen Használati feltételek a Federal Arbitration Act (FAA) és a választottbíráskodásra vonatkozó szövetségi törvény hatálya alá tartoznak.

A választottbíráskodási eljárás megkezdéséhez Önnek először egy, a választottbíró kinevezését kérő és a követelést leíró levelet kell küldenie a jogi igazgatónak a következő elérhetőségen keresztül:  Chief Legal Officer, Caterpillar Inc., 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015.  A választottbíráskodási eljárásra Chicagóban, Illinois államban kerül sor az egyesült államokbeli választott bíróságokat összefogó szövetségi szervezet (American Arbitration Association; AAA) Kereskedelmi eljárási szabályai (Commercial Arbitration Rules) és mediációs eljárásai szerint.  A választottbíráskodás iránti kérelmet a "Szerződéses elévülési szabályokban meghatározott időkeretben kell postázni."  A választottbíráskodás iránti igény benyújtása, illetve annak engedélyezése semmilyen körülmények között sem történhet annál az időpontnál később, amikor az ilyen jellegű vitán alapuló jogi vagy jog szerinti eljárás intézményét korlátoznák a vonatkozó elévülési szabályok.

Mindkét fél elfogadja, hogy a vitarendezés kizárólag egyedi alapon, nem csoportos, összevont és képviseleti kereset alapján történik.  Amennyiben egy kereset bármely okból bíróság előtt folytatódik, nem pedig választott bíróság előtt, akkor mindkét fél lemond az esküdtszék előtti tárgyalás jogáról.  Mindkét fél beleegyezik abba is, hogy mind Ön, mind pedig a Caterpillar keresettel fordulhat a bírósághoz a szellemi tulajdonjogok megsértésétől vagy az azokkal való egyéb visszaéléstől való eltiltás érdekében.

A választottbírói testületnek egy, a Caterpillar és egy Ön által delegált személyből kell állnia.  Az említett személyt (i) a lehetséges választottbírók AAA listájáról kell választani, (ii) legalább 10 éves tapasztalattal kell rendelkeznie a Vita tárgyát képező témában, valamint (iii) ügyvédnek kell lennie, aki 10 éves tapasztalattal rendelkezik a Vita tárgyát képező esetnek megfelelő eljárás bíróság előtti lefolytatásában és választottbíráskodásában.  Amennyiben a Caterpillar és Ön nem tud megállapodni a választottbíró személyében a választottbíráskodás iránti kérelem beérkezését követő 15 munkanapon belül, akkor a választottbírói testületet az AAA igazgatási hivatalának kell kijelölnie.  A hivatalnak a jelen Használati feltételek bármely felének értesítését követő öt nap elteltével ki kell választania egy választottbírót, aki megfelel az ebben a bekezdésben felsorolt követelményeknek. A választottbírónak a kinevezését követően a lehető legészszerűbb időn belül meg kell hoznia a döntését, és mindvégig szem előtt kell tartania a jelen Használati feltételekben foglaltakat.

A választottbíráskodásra vonatkozó jelen megállapodásnak bármely olyan bíróság előtt érvényesíthetőnek kell lennie, amely joghatósággal bír fölötte.  A választottbíró által meghozott döntés végleges és a felekre nézve kötelező érvényű, és az ítéletet a vonatkozó törvények szerint bármely illetékes bíróság elé lehet terjeszteni.

A választottbíráskodás keretében vagy a bírósági eljárásban pernyertes félnek a vesztes fél megtéríti a felmerülő költségeket és díjakat, nem kizárólagosan beleértve a pernyertes félt terhelő indokolt ügyvédi költségeket.

Jogválasztás; Elválaszthatóság
A jelen Használati feltételekre vonatkozóan Illinois állam (USA) törvényei az irányadók (függetlenül azoktól a törvényektől, amelyek a kollíziós szabályok alapján alkalmazandók).  Mindkét fél elismeri a hely bíróságainak kizárólagos joghatóságát.  Ha a jelen Használati feltételek valamely rendelkezését vagy annak alkalmazását a joghatósággal rendelkező érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősíti, az ilyen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem érinti a jelen Használati feltételek egyéb rendelkezéseit, amelyek mindegyike továbbra is megőrzi teljes hatályát és érvényességét; az ilyen egyéb rendelkezések úgy értelmezendők, hogy azok megfelelően képviselik a felek szándékát.  A felek továbbá egyetértenek abban, hogy minden ilyen érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést egy érvényes és érvényesíthető rendelkezéssel helyettesítenek annak érdekében, hogy az alkalmazandó jog szerinti lehetséges mértékben az ilyen érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezés üzleti céljai és törekvései megvalósuljanak.  A nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény törvényei nem alkalmazhatók.

A Caterpillar tisztában van azzal, hogy Ön a világ bármely joghatósági területéről hozzáférhet a webhelyhez, de gyakorlatilag nem tudja megakadályozni az ilyen hozzáférést.  A webhelyet úgy alakították ki, hogy megfeleljen Illinois állam (USA) törvényeinek. Ha a Webhelyeken található bármely tartalom vagy felhasználói anyag vagy a Webhely Ön általi használata nem felel meg azon hely törvényeinek, ahol Ön tartózkodik, akkor a Webhely nem Önnek szól, és a Caterpillar megkéri Önt, hogy ne használja a webhelyet. Ön felelős azért, hogy tájékozódjon a joghatósági területe törvényeiről és betartsa azokat.

Teljes megállapodás
A jelen Használati feltételek (beleértve – az alkalmazható mértékig – a Kapcsolt webhelyekre vonatkozó minden további használati feltételt és minden kapcsolódó szoftverre vonatkozó végfelhasználói licencmegállapodást, a mobilalkalmazásokat is beleértve) az Ön és a Caterpillar között létrejött teljes megállapodást jelentik a Webhelyekre  és a tartalomra vonatkozóan, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást, és azok helyébe lépnek.  A jelen Használati feltételek szakaszcímei csak kényelmi szempontokat szolgálnak, jogi vagy szerződéses hatásuk nincs.  Az Ön által közvetetten vagy közvetlenül létrehozott vagy kibocsátott árajánlatok, ajánlatok, visszaigazolások, számlák vagy hasonló dokumentumok – a megnevezésüktől függetlenül – általános feltételei nem alkalmazandók.

Kérdések
Ha bármilyen kérdése van a jelen Használati feltételekre vonatkozóan, írjon a következő címre: Caterpillar Inc., 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015, Attn:  Deputy General Counsel—Commercial, Legal Services, Law, Security &Public Policy.