Data & Privacy

General Information  |  COOKIES  |  DATA & PRIVACY  |  COPYRIGHT  |  Terms & Conditions

SKORZYSTAJ Z PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM FIZYCZNYM W UE

中文  |  日本語  |  Español  |  Français  |  Deutsch  |  Italiano  |  Русский  |  Português  |  Polski  
Nederlands  |  Čeština  |  Magyar  |  Svenska  |  Bahasa  |  العربية  |  தமிழ்  |  Türk  |  한글

Globalne oświadczenie o poufności danych spółki Caterpillar

Data wejścia w życie: [25 May 2018].

Niniejsze Oświadczenie o poufności opisuje, w jaki sposób spółka Caterpillar zbiera, przechowuje, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe. Niniejsze Oświadczenie o poufności danych odzwierciedla wartości i zasady wyrażone w „Naszych wartościach w praktyce” (Globalny kodeks postępowania spółki Caterpillar).

Punkt 1. Jaki jest zakres tego dokumentu?

Niniejsze Oświadczenie o poufności danych ma zastosowanie do podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych i innych podmiotów kontrolowanych przez spółkę Caterpillar Inc., wyszczególnionych w Wykazie A (Lista administratorów danych spółki Caterpillar) (zwanych łącznie „Caterpillar”). Niniejsze Oświadczenie o poufności danych ma zastosowanie tylko wtedy, gdy spółka Caterpillar zbiera lub w inny sposób przetwarza dane osobowe dla celów Caterpillar (tj. gdy spółka Caterpillar (samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami) jest administratorem danych i w związku z tym określa cele oraz sposób przetwarzania danych osobowych). Niniejsze oświadczenie o poufności danych nie ma zastosowania, gdy spółka Caterpillar zbiera lub w inny sposób przetwarza dane osobowe w imieniu innej spółki, na przykład dealera, dostawcy czy klienta spółki Caterpillar.

Właściwym podmiotem spółki Caterpillar, który jest „administratorem” Państwa danych, jest ten, z którym są Państwo związani, w tym na przykład: jako klient (np. spółka Caterpillar, o której mowa w Państwa zamówieniu lub innej umowie ze spółką Caterpillar), pracownik (np. spółka Caterpillar, z którą usiłują Państwo nawiązać lub nawiązali Państwo stosunek pracy) czy dostawca (np. spółka Caterpillar, z którą usiłują Państwo nawiązać lub nawiązali Państwo relację dostawcy). Spółka Caterpillar zachęca do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia o poufności danych w celu śledzenia wszelkich zmian.

Dla wygody w kilku punktach niniejsze Oświadczenie o poufności danych jest uporządkowane według kategorii osób, których dane dotyczą, określonych poniżej. Prosimy pamiętać, że w niektórych sytuacjach mogą Państwo nie pasować idealnie do jednej kategorii (na przykład może Państwa dotyczyć więcej niż jedna kategoria lub mogą Państwo nie być klientem spółki Caterpillar, a mimo to najbardziej pasować do grupy klientów). Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi postanowieniami, które są odpowiednie dla Państwa relacji ze spółką Caterpillar. Niniejsze Oświadczenie o poufności dotyczy danych osobowych następujących osób:

·         kandydaci do zatrudnienia lub pracownicy spółki Caterpillar (tj. pracownicy etatowi, personel i pracownicy) lub inne osoby obecnie lub w przeszłości zatrudnione do wykonywania pracy na rzecz spółki Caterpillar, w tym pracownicy tymczasowi (zwani łącznie „pracownikami”);

·         osoby związane z klientami spółki Caterpillar, w tym dealerzy, klienci dealerów, dystrybutorzy, klienci dystrybutorów, klienci sprzedaży bezpośredniej, przedstawiciele handlowi i inni odsprzedawcy (zwani łącznie „klientami”);

·         osoby związane z dostawcami spółki Caterpillar, takie jak pracownicy dostawców (pracownicy tymczasowi, pracownicy etatowi, personel, zleceniobiorcy itp.) (zwani łącznie „dostawcami”).

W niniejszym Oświadczeniu o poufności danych termin „przetwarzanie” oznacza każdą czynność wykonywaną na danych osobowych, w tym na przykład zbieranie, przechowywanie, modyfikowanie, przesyłanie lub wykorzystywanie w inny sposób. Ponadto niniejsze Oświadczenie o poufności danych nie ma zastosowania do innych informacji (danych nieosobowych), które spółka Caterpillar może zbierać lub przetwarzać w inny sposób. Więcej informacji na temat innych informacji, które spółka Caterpillar może zbierać lub przetwarzać w inny sposób, można znaleźć w Oświadczeniu o zarządzaniu danymi spółki Caterpillar.

Oprócz niniejszego Oświadczenia o poufności danych niektóre systemy, aplikacje i procesy spółki Caterpillar mogą zawierać własne powiadomienia o poufności zawierające dodatkowe informacje o tym, jakie konkretne dane osobowe są zbierane oraz w jaki sposób są przechowywane, wykorzystywane i przesyłane.

Niektóre systemy prawne mogą zabraniać lub ograniczać zbieranie, wykorzystywanie lub udostępnianie określonych kategorii danych osobowych, w związku z czym niniejsze Oświadczenie o poufności danych opisujące nasze praktyki może być ograniczone przez te przepisy i/lub dokładniej wyjaśnione w odpowiednich załącznikach krajowych, dołączonych do niniejszego Oświadczenia o poufności danych. W przypadku sprzeczności z niniejszym Oświadczeniem o poufności danych załączniki te mają pierwszeństwo.

 

Punkt 2. Co to są dane osobowe?

Dla celów niniejszego Oświadczenia o poufności danych, danymi osobowymi są wszelkie informacje o konkretnej osobie lub takie, które identyfikują bądź mogą identyfikować daną osobę. Innymi słowy jest to każda informacja, którą można powiązać z konkretną osobą. Niektóre systemy prawne mogą zabraniać lub ograniczać zbieranie określonych kategorii danych osobowych. Z zastrzeżeniem treści lokalnych przepisów prawa i ewentualnych załączników, przykładowe dane osobowe, które możemy zbierać, to m.in.:

·         dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane osób do kontaktu w nagłych wypadkach);

·         numer ubezpieczenia społecznego lub inne numery identyfikacyjne krajowe/podatkowe;

·         dane identyfikacyjne i weryfikacyjne (np. fotografie, prawo jazdy, paszport, inne dowody tożsamości);

·         dane bezpieczeństwa informacji (np. utworzone komunikaty, przechowywane lub przesyłane przez osobę korzystającą z technologii informatycznej bądź sprzętu komunikacyjnego spółki Caterpillar);

·         informacje służące do realizacji zadań takich jak między innymi komunikacja, umowy, zamówienia, płatności i należności;

·         inne informacje wymagane do stosowania się do obowiązującego prawa, w tym ważne nakazy przeszukania, wezwania lub nakazy sądowe.

Różne kategorie osób mogą podlegać dodatkowemu zbieraniu danych osobowych, w tym między innymi:

Klienci:

·         firmowe dane kontaktowe (np. nazwa firmy, adres, numer telefonu);

·         dane kontaktowe danego przedstawiciela: (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);

·         dane rozliczeniowe (np. dane konta bankowego, faktury, rachunki);

·         informacje o zarządzaniu relacjami z klientami (np. informacje niezbędne do wypełnienia profilu klienta lub ułatwienia automatyzacji marketingu);

·         informacje o naprawach (np. potrzeby i status napraw);

·         informacje o gwarancjach (np. historia zakupów, rozszerzone gwarancje);

·         informacje o zadowoleniu klientów.

Spółka Caterpillar może otrzymywać informacje o sprzęcie, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby przez inny podmiot, np. właściciela sprzętu, ale w większości przypadków spółka Caterpillar nie będzie administratorem tych danych.

Pracownicy:

·         informacje podstawowe (np. data urodzenia, stan cywilny, informacje o osobach na utrzymaniu, pochodzenie etniczne i/lub narodowość);

·         informacje o miejscu zamieszkania (np. status pozwolenia na pracę);

·         informacje o rachunkach bankowych;

·         informacje referencyjne (np. listy polecające lub listy referencyjne albo raporty przekazane przez byłych pracodawców lub współpracowników);

·         informacje z weryfikacji historii (np. weryfikacji historii kredytowej i karalności, testów na obecność narkotyków i alkoholu);

·         informacje na temat stanu zdrowia (np. dokumenty dotyczące recept, roszczeń o świadczenia oraz wyjaśnienia dotyczące świadczeń przesłane w związku z roszczeniami);

·         informacje biometryczne (np. odciski kciuków);

·         przynależność do związków zawodowych;

·         informacje motoryzacyjne (np. historia prowadzenia pojazdu, rejestracja pojazdu, numer prawa jazdy);

·         informacje o kwalifikacjach zawodowych (np. doświadczenie zawodowe, wykształcenie);

·         informacje związane z zatrudnieniem (np. historia zatrudnienia, formularze nowego pracownika, umiejętności, wykształcenie i szkolenia, oceny wyników, cele, frekwencja, nieobecności w pracy, prawo do urlopu i wnioski urlopowe, historia wynagrodzeń, zgłaszanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kwestie dyscyplinarne i zażalenia).

Dostawcy:

·         informacje o miejscu zamieszkania (np. status pozwolenia na pracę);

·         informacje o rachunkach bankowych;

·         informacje podstawowe (np. analizy due diligence);

·         informacje o kwalifikacjach zawodowych (np. doświadczenie zawodowe, wykształcenie);

·         informacje referencyjne (np. listy polecające lub listy referencyjne albo raporty przekazane przez byłych pracodawców lub współpracowników);

·         Informacje biometryczne (np. odciski kciuków).

W zależności od obowiązującego prawa lokalnego niektóre dane osobowe zbierane przez spółkę Caterpillar mogą być uważane za „wrażliwe dane osobowe” (tj. dane osobowe podlegające dodatkowej ochronie).

Ponadto w pewnych przypadkach, np. gdy ktoś jest wyłącznym właścicielem firmy, informacje o jego firmie mogą być uważane za dane osobowe. Może to obejmować dane firmowe (np. adres siedziby), informacje o rachunkach finansowych (np. informacje o rachunku bankowym, referencje handlowe, sprawozdania finansowe), aktywa (np. własność nieruchomości), ocena zdolności kredytowej, identyfikację podatkową i klasyfikację różnorodności.

Spółka Caterpillar może wykorzystywać zanonimizowane (czyli pozbawione elementów pozwalających na identyfikację) informacje, które zostały uzyskane z danych osobowych, ale w postaci zanonimizowanej nie mogą być utożsamiane z konkretną osobą. Te informacje pozbawione elementów pozwalających na identyfikację nie są uważane za dane osobowe w rozumieniu niniejszego Oświadczenia o poufności danych i nie są nim objęte. Jeżeli jednak informacje te zostaną wykorzystane lub sformatowane w taki sposób, że możliwe będzie utożsamienie ich z konkretną osobą fizyczną, wówczas zostaną one odpowiednio uznane za dane osobowe.

Punkt 3. W jaki sposób spółka Caterpillar zbiera dane osobowe?

Spółka Caterpillar zbiera dane osobowe w różnych kontekstach od różnych kategorii osób.

Klienci (bezpośrednio lub, w pewnych przypadkach, za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych) mogą przekazywać dane osobowe poprzez relacje biznesowe związane z nabywaniem, marketingiem lub sprzedażą produktów lub usług marki Caterpillar. Obejmuje to na przykład przekazywanie danych osobowych w ramach oferty, umowy, odbioru i wykorzystania usług lub produktów (w tym usług naprawczych i gwarancyjnych) oraz potencjalny dostęp do systemów spółki Caterpillar lub procesów monitorowania spółki Caterpillar. W czasie trwania relacji z klientem spółka Caterpillar zastrzega sobie prawo do żądania, w razie potrzeby, innych form danych osobowych niezbędnych do realizacji celów opisanych poniżej.

Pracownicy mogą przekazywać dane osobowe bezpośrednio podczas składania aplikacji o pracę i podczas procesu wprowadzenia do firmy, przez cały okres zatrudnienia, a w pewnych przypadkach, gdy jest to dozwolone, po ustaniu stosunku pracy. Ponadto spółka Caterpillar może zbierać opisane powyżej dane od podmiotów zewnętrznych, na przykład, gdy skontaktujemy się z osobami do referencji przekazanymi spółce Caterpillar przez pracownika lub gdy uzyskamy informacje z weryfikacji historii zgodnie z naszymi zasadami i obowiązującymi przepisami prawa w związku z aplikacją o pracę pracownika lub procesem wprowadzenia do firmy. Wiele z tych informacji jest dobrowolnie przekazywanych spółce Caterpillar jako warunek zatrudnienia w celu umożliwienia spółce Caterpillar zarządzania relacjami pracodawca-pracownik, co jest niezbędne dla naszego wspólnego sukcesu.

Dostawcy mogą przekazywać dane osobowe poprzez relacje biznesowe związane z nabywaniem, marketingiem lub sprzedażą produktów lub usług marki Caterpillar. Obejmuje to na przykład przekazywanie danych osobowych w ramach oferty, umowy, dostarczania usług lub produktów oraz potencjalny dostęp do systemów spółki Caterpillar lub procesów monitorowania spółki Caterpillar. W czasie trwania relacji z dostawcą spółka Caterpillar zastrzega sobie prawo do żądania, w razie potrzeby, innych form danych osobowych niezbędnych do realizacji celów opisanych poniżej.

Spółka Caterpillar przetwarza Państwa dane osobowe w okolicznościach, w których jest to dozwolone w myśl obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych, na przykład do celów ochrony uzasadnionych interesów spółki Caterpillar, w celu wypełnienia prawnych obowiązków spółki Caterpillar, a także wówczas, gdy wyrazili Państwo na to zgodę na podejmowanie takich czynności przez spółkę Caterpillar.

W pewnych przypadkach Państwa zgoda na zbieranie Państwa danych osobowych może zostać udzielona w sposób odpowiedni do kontekstu, co oznacza, że może ona zostać przekazana ustnie, na piśmie, drogą elektroniczną lub — gdy zezwalają na to lokalne przepisy prawa — może ona być dorozumiana, jeżeli cel jest oczywisty, biorąc po uwagę okoliczności i dobrowolnie przekażą nam Państwo swoje dane osobowe. Z zastrzeżeniem lokalnych przepisów prawa i treści załączników krajowych, mogą zaistnieć okoliczności, w których spółka Caterpillar musi od Państwa uzyskać wyraźną zgodę. Zgoda taka jest Państwa wyborem i jest całkowicie dobrowolna. W pewnych okolicznościach mogą Państwo wycofać swoją zgodę na zbieranie i wykorzystywanie przez spółkę Caterpillar danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych i prawnych oraz z odpowiednim wyprzedzeniem.

Punkt 4. W jaki sposób spółka Caterpillar wykorzystuje dane osobowe?

Spółka Caterpillar wykorzystuje dane osobowe w sposób zgodny z celami, dla których zostały one pierwotnie zebrane. Może to obejmować wykorzystanie do celów, które są racjonalnie związane z pierwotnym celem zebrania. Spółka Caterpillar zbiera, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w ramach prowadzenia swojej działalności.

Dodatkowe informacje opisujące sposób, w jaki wykorzystujemy te dane osobowe, mogą być zawarte w załącznikach uzupełniających, opisujących wyjątkowe obowiązki i prawa wynikające z przepisów prawa, dostępne w różnych systemach prawnych.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych mających zastosowanie do spółki Caterpillar, takich jak złożenie dokumentacji w instytucji państwowej, wykonanie wynikających z przepisów prawa nakazów udzielenia informacji, wypełnienie zobowiązań umownych, a także w związku z ochroną praw i mienia spółki Caterpillar.

Dane osobowe są niezbędne do zarządzania i administrowania relacjami z klientami i dostawcami, a także stosunkiem pracy. Z zastrzeżeniem treści lokalnych przepisów prawa i ewentualnych załączników, dane osobowe są zbierane od różnych kategorii osób w różnych celach. Poniżej opisujemy różne cele zbierania danych osobowych od klientów, dostawców i pracowników.

Cele zbierania danych osobowych klientów

Spółka Caterpillar wykorzystuje dane osobowe klientów do prowadzenia działalności biznesowej (np. do realizacji zamówień klientów), wprowadzania nowych produktów na rynek poprzez indywidualne kontakty zewnętrzne lub komunikację grupową (np. biuletyny informacyjne), oceny wyników wewnętrznych, zarządzania relacjami z klientami (np. fakturowanie i płatności), zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami oraz wspierania różnych funkcji administracyjnych. Do przykładów danych osobowych, które spółka Caterpillar może zbierać od klientów, oraz powiązanych sposobów ich wykorzystania należą m.in.:

Przykłady danych osobowych

Przykłady wykorzystania

Dane kontaktowe danego przedstawiciela (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu).

Komunikacja z przedstawicielami klientów i zarządzanie relacjami.

Dane rozliczeniowe (np. dane konta finansowego, faktury, rachunki).

Realizacja zamówień klientów i podawanie niezbędnych danych rozliczeniowych.

Dane identyfikacyjne i weryfikacyjne (np. fotografie, prawo jazdy, paszport, inne dowody tożsamości).

Umożliwienie fizycznego lub zdalnego dostępu do obiektów bądź systemów spółki Caterpillar (np. uwierzytelnianie).

Dane dotyczące bezpieczeństwa informacji/technologii (np. informacje uzyskane poprzez wykorzystanie systemów spółki Caterpillar).

Ułatwienie korzystania z odpowiednich systemów i ich zabezpieczenie.

 

Cele zbierania danych osobowych pracowników

Spółka Caterpillar wykorzystuje dane osobowe pracowników do prowadzenia działalności biznesowej (np. zarządzanie kontrolą dostępu, systemy zabezpieczeń i aktualizowanie katalogów pracowników), wspierania rozwoju pracowników (np. szkolenia), wspierania różnych funkcji administracyjnych (np. administrowanie planami wynagrodzeń, świadczeniami i harmonogramami urlopów) oraz zarządzania działalnością naszych spółek.

Do przykładów danych osobowych, które spółka Caterpillar może zbierać od pracowników, oraz powiązanych sposobów ich wykorzystania należą m.in.:

Przykłady danych osobowych

Przykłady wykorzystania

Dane kontaktowe pracownika i członków jego rodziny (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane osób do kontaktu w nagłych wypadkach).

Komunikowanie się z pracownikami i umożliwienie realizacji świadczeń.

Informacje o kwalifikacjach zawodowych (np. doświadczenie zawodowe, wykształcenie).

Ocena i wybór osób do danej roli w spółce Caterpillar.

Informacje związane z zatrudnieniem (np. historia zatrudnienia, oceny wyników, cele, frekwencja, nieobecności w pracy).

Zarządzanie stosunkiem pracy.

Informacje związane z zatrudnieniem (np. urazy w miejscu pracy).

Spełnianie obowiązków w zakresie zgodności z przepisami i zarządzanie bezpieczeństwem.

Dane identyfikacyjne i weryfikacyjne (np. fotografie, prawo jazdy, paszport, inne dowody tożsamości).

Spełnianie obowiązków w zakresie zgodności z przepisami i umożliwienie fizycznego lub zdalnego dostępu do obiektów bądź systemów spółki Caterpillar.

Informacje biometryczne (np. odciski kciuków).

Identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników oraz cele związane z kontrolą dostępu.

Informacje motoryzacyjne (np. informacja o numerach rejestracyjnych pojazdów).

Umożliwienie dostępu do obiektów spółki Caterpillar (np. parking).

Dane dotyczące bezpieczeństwa informacji/technologii (np. informacje uzyskane poprzez wykorzystanie systemów spółki Caterpillar).

Ułatwienie korzystania z odpowiednich systemów i ich zabezpieczenie.

 

Cele zbierania danych osobowych dostawców

Spółka Caterpillar wykorzystuje dane osobowe dostawców do prowadzenia działalności biznesowej (np. zarządzanie systemami kontroli dostępu i bezpieczeństwa), wyboru i zatwierdzania nowych dostawców, oceny wyników dostawców, zarządzania relacjami z dostawcami (np. fakturowanie i płatności), zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami oraz wspierania różnych funkcji administracyjnych.

Do przykładów danych osobowych, które spółka Caterpillar może zbierać od dostawców, oraz powiązanych sposobów ich wykorzystania należą m.in.:

Przykłady danych osobowych

Przykłady wykorzystania

Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane osób do kontaktu w nagłych wypadkach).

Wpisanie do wewnętrznego, korporacyjnego katalogu spółki Caterpillar, który służy do komunikacji z przedstawicielami dostawców i zarządzania relacjami.

Informacje o kwalifikacjach zawodowych (np. doświadczenie zawodowe, wykształcenie).

Ocenianie i wybór dostawców.

Dane identyfikacyjne i weryfikacyjne (np. fotografie, prawo jazdy, paszport, inne dowody tożsamości).

Umożliwienie fizycznego lub zdalnego dostępu do obiektów bądź systemów spółki Caterpillar.

Dane dotyczące bezpieczeństwa informacji (np. informacje uzyskane poprzez wykorzystanie systemów spółki Caterpillar).

Ułatwienie korzystania z odpowiednich systemów i ich zabezpieczenie.

 

Punkt 5. W jaki sposób spółka Caterpillar zabezpiecza dane osobowe?

Spółka Caterpillar stosuje rozsądne środki, w tym środki bezpieczeństwa informatycznego i fizycznego, do ochrony danych osobowych. Środki te są odpowiednie do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz do wrażliwości danych osobowych, a także uwzględniają wymogi obowiązującego prawa lokalnego. Spółka Caterpillar wymaga od wszystkich osób, aby podczas korzystania z systemów spółki Caterpillar przestrzegały odpowiednich zasad bezpieczeństwa związanych z danymi osobowymi.

Punkt 6. Jak długo spółka Caterpillar przechowuje dane osobowe?

Spółka Caterpillar przechowuje dane osobowe niezbędne do realizacji celów określonych powyżej i spełnienia wymogów prawnych, w tym dotyczących przechowywania dokumentacji. Przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych podlega zawsze prawu lokalnemu. Ten okres przechowywania może trwać dłużej niż okres Państwa powiązania  ze spółką Caterpillar.

Punkt 7. W jaki sposób spółka Caterpillar pozbywa się danych osobowych?

Gdy dane osobowe przestaną być przydatne, a w każdym razie po wygaśnięciu uprawnień do ich przechowywania, zostaną one zniszczone zgodnie z lokalnym prawem i procedurami ustanowionymi przez odpowiedni system lub proces spółki Caterpillar.

Punkt 8. W jaki sposób spółka Caterpillar przekazuje lub udostępnia zebrane dane osobowe?

Ponieważ spółka Caterpillar prowadzi działalność na skalę globalną, może zaistnieć konieczność przesłania Państwa danych osobowych do innych systemów prawnych w celach biznesowych. Spółka Caterpillar może przesyłać dane osobowe do krajów lub systemów prawnych, które mogą nie wymagać prawnie takiego samego poziomu ochrony danych jak system prawny, w którym te dane osobowe zostały zebrane. Niniejsze Oświadczenie o poufności danych ma zastosowanie do wszystkich jednostek spółki Caterpillar i przetwarzania przez nie danych, a spółka Caterpillar zawarła umowy o przesyłaniu danych ze swoimi podmiotami stowarzyszonymi na całym świecie w celu ochrony danych osobowych.

Spółka Caterpillar udostępnia dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Oświadczeniem o poufności danych, w celach określonych powyżej, gdy jest to wymagane przez prawo lub za Państwa zgodą. Przesyłanie informacji podmiotom zewnętrznym z reguły oznacza przesyłanie zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane w celach zgodnych z niniejszym Oświadczeniem o poufności danych. Ponadto spółka Caterpillar może przesyłać dane osobowe zewnętrznym administratorom danych, zgodnie z wymogami prawa, za Państwa zgodą lub za zgodą odpowiednich władz. W niektórych systemach prawnych przesyłanie określonych kategorii danych lub przesyłanie ich określonym podmiotom zewnętrznym może wymagać Państwa wyraźnej zgody. We wszystkich przypadkach przesyłanie danych osobowych podlega prawu lokalnemu i załącznikom.

Gdy spółka Caterpillar udostępnia dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają dane osobowe w imieniu spółki Caterpillar (np. zleceniobiorcy, doradcy), spółka Caterpillar podejmuje uzasadnione kroki, aby postawić takim odbiorcom wymóg ochrony danych osobowych zgodnej z obowiązującym prawem. Do przykładów podmiotów zewnętrznych, którym możemy udostępniać dane w każdym z tych celów, należą:

·         dostawcy, usługodawcy i inni partnerzy, którzy wspierają naszą działalność, np. świadcząc usługi w zakresie infrastruktury technicznej;

·         organy ścigania lub inne instytucje państwowe (jeśli wymaga tego prawo, zezwolił na to klient, w celu ochrony spółki Caterpillar, osoby lub mienia oraz w celu wspierania naszej działalności, np. przy ubieganiu się o dotacje państwowe);

·         podmioty zależne, stowarzyszone i inne podmioty kontrolowane przez spółkę Caterpillar;

·         inni usługodawcy zewnętrzni, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu spółki Caterpillar;

·         podmiot przejmujący (lub podmiot, który jest zainteresowany przejęciem) w przypadku zbycia (lub rozważania zbycia) przez spółkę Caterpillar części spółki;

·         (tylko pracownicy) dostawcy świadczący usługi w zakresie planowania medycznego lub finansowego na rzecz pracowników.

Punkt 9. Jakie są Państwa prawa dostępu do danych osobowych?

Spółka Caterpillar podejmuje wysiłki w celu zapewnienia dokładności i kompletności danych osobowych. Każdy może zażądać i otrzyma uzasadniony dostęp do danych osobowych przekazanych spółce Caterpillar, a w razie potrzeby będzie miał możliwość ich poprawienia. Procedury spółki Caterpillar zapewniają Państwu dostęp do danych osobowych i umożliwiają korzystanie z innych praw, które mogą Państwu przysługiwać w myśl obowiązującego prawa lokalnego.

O ile nie jest to zabronione przez lokalne prawo lub, w pewnych przypadkach, nakazane przez lokalne prawo, prawo dostępu do danych osobowych może być ograniczone. Do przykładów powodów, dla których dostęp może być ograniczony, należą m.in.:

·         żądanie dotyczy doradztwa i postępowania prawnego;

·         w odniesieniu do przedmiotu informacji można powołać się na tajemnicę adwokacką;

·         dane osobowe obejmują również dane osobowe podmiotów zewnętrznych, które nie wyraziły zgody na ich ujawnienie, a takie ujawnienie mogłoby mieć wpływ na ich poufność;

·         żądanie jest niewystarczająco szczegółowe lub zostało już rozpatrzone; 

·         żądanie jest niepoważne lub dokuczliwe;

·         (tylko pracownicy) ujawnienie informacji może spowodować ujawnienie danych poufnych.

Spółka Caterpillar weźmie pod uwagę lokalne przepisy prawa podczas rozpatrywania żądań o dostęp do danych osobowych będących w posiadaniu spółki Caterpillar lub o ich zmianę.

Jeśli osoba zainteresowana jest klientem, powinna skontaktować się z osobą reprezentującą spółkę Caterpillar, której podała swoje dane osobowe, w sprawie stosownej procedury uzyskania dostępu do swoich danych osobowych.

Jeśli osoba zainteresowana jest pracownikiem, powinna skontaktować się z lokalnym, regionalnym lub korporacyjnym przedstawicielem działu zasobów ludzkich w sprawie stosownej procedury uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Na żądanie i po przedstawieniu zadowalającego dowodu tożsamości oraz spełnieniu wszelkich dodatkowych wymogów ustanowionych przez obowiązujące prawo lokalne, osoba zainteresowana uzyska dostęp do swoich danych osobowych, do których ma prawo wglądu oraz, w stosownych przypadkach, możliwość skopiowania, zmodyfikowania, usunięcia lub zakwestionowania tych danych osobowych w systemach spółki Caterpillar.

Jeśli osoba zainteresowana jest dostawcą, może skontaktować się z osobą w swojej organizacji, która jest odpowiedzialna za relacje ze spółką Caterpillar i zajmuje się systemem identyfikatorów korporacyjnego bezpieczeństwa sieciowego (CWS ID) i/lub ma dostęp do aplikacji zarządzania danymi dostawców (np. Supplier Connect) w celu uzyskania dostępu na zasadzie „samoobsługi”.

Punkt 10. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o poufności danych należy wysłać e-mail na adres dataprivacy@cat.com lub zadzwonić do osoby do kontaktu podanej poniżej. Jeśli osoba zainteresowana uważa, że jej dane osobowe są traktowane w sposób niezgodny z niniejszym Oświadczeniem o poufności danych, powinna wysłać wiadomość na adres dataprivacy@cat.com albo do Biura ds. praktyk biznesowych spółki Caterpillar, korzystając ze strony https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html lub dzwoniąc pod numer +1 (800) 300-7898 bądź krajowy numer telefonu podany na przywołanej powyżej stronie.

Punkt kontaktowy ds. poufności danych:

·         Tytuł: Dyrektor ds. poufności danych

·         Imię i nazwisko: Todd Wagner

·         Adres: 100 NE Adams St., Peoria, IL 61629

·         Telefon: +1 309-494-3282(DATA)

·         Adres e-mail: dataprivacy@cat.com

Dodatkowo dane kontaktowe do lokalnego administratora danych mogą być również podane w zamówieniu lub innej umowie zawartej ze spółką Caterpillar.

Jeśli osoba zainteresowana jest pracownikiem, może uzyskać więcej informacji za pośrednictwem lokalnego, regionalnego lub korporacyjnego przedstawiciela działu zasobów ludzkich pod adresem:

·         Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, USA

·         corporate_hr@cat.com

W pewnych przypadkach dane kontaktowe lokalnego przedstawiciela działu zasobów ludzkich są zawarte w podręczniku lub umowie pracownika.

 

Punkt 11. Co się stanie, jeśli niniejsze Oświadczenie o poufności danych ulegnie zmianie?

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Oświadczeniu o poufności danych. W takim przypadku zmiany zostaną przekazane osobom, których w danym czasie dotyczą, i zamieścimy w górnej części niniejszego Oświadczenia o poufności danych datę wprowadzenia takich zmian i/lub ich wejścia w życie. W pewnych przypadkach, jeśli wprowadzane przez nas zmiany są istotne, możemy również wysłać do Państwa wiadomość e-mail lub inny komunikat informujący o takich zmianach, a także wszelkich opcjach do wyboru lub możliwych do podjęcia działaniach, zanim wejdą one w życie. W zależności od charakteru zmian i z zastrzeżeniem lokalnego prawa, utrzymanie relacji ze spółką Caterpillar będzie oznaczać akceptację tych zmian.

 

 

Załącznik 1. Osoby, których dane dotyczą spoza systemów zasobów ludzkich — EOG

Niniejszy załącznik do Globalnego oświadczenia o poufności danych spółki Caterpillar zawiera dodatkowe informacje na temat sposobu, w jaki spółka Caterpillar zbiera, przechowuje, wykorzystuje, przesyła i w inny sposób przetwarza dane osobowe (w tym szczególne kategorie danych osobowych) w określonych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub z tych krajów. Niniejszy załącznik ma zastosowanie do osób, które nie pozostają w stosunku pracy/zasobów ludzkich ze spółką Caterpillar. Więcej informacji można znaleźć w Globalnym oświadczeniu o poufności danych spółki Caterpillar. Więcej informacji o tym, jak spółka Caterpillar zbiera i przetwarza dane nieosobowe, można znaleźć w Globalnym oświadczeniu o zarządzaniu danymi spółki Caterpillar.

Jeśli osoba zainteresowana znalazła odwołanie do niniejszego załącznika EOG w umowie zawartej ze spółką Caterpillar, wówczas administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z tą umową jest osoba prawna, o której mowa w tej umowie. Dla celów niniejszego załącznika EOG właściwi administratorzy danych są wymienieni w Wykazie A dołączonym do Globalnego oświadczeniu o poufności danych spółki Caterpillar, w tabeli oznaczonej jako „Administratorzy danych spółki Caterpillar”.

Punkt 1. Jaki jest cel tego załącznika?

Spółka Caterpillar jest zobowiązana do ochrony poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Niniejszy załącznik EOG opisuje sposób, w jaki zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i przesyłamy Państwa dane osobowe w trakcie trwania relacji z nami i po ich ustaniu, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”). Jako administrator danych jesteśmy zobowiązani na mocy przepisów o ochronie danych do przekazania Państwu informacji zawartych w niniejszym załączniku EOG.

Punkt 2. Jakie wrażliwe dane osobowe spółka Caterpillar może zbierać i przetwarzać?

Wrażliwe dane osobowe (zwane również szczególnymi kategoriami danych) wymagają wyższego poziomu ochrony. Są to dane osobowe, które ujawniają lub zawierają: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane zdrowotne, informacje o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej.

Możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać następujące informacje, które mogą obejmować lub być uważane za „szczególne kategorie” danych (zgodnie z powyższą definicją):

·         informacje podstawowe (np. stan cywilny, informacje o osobach na utrzymaniu, pochodzenie etniczne i/lub narodowość, informacje z weryfikacji historii kredytowej i karalności oraz testów na obecność narkotyków i alkoholu);

·         Informacje biometryczne (np. odciski kciuków).

Punkt 3. Dlaczego spółka Caterpillar wykorzystuje Państwa dane osobowe?

Wszystkie kategorie zbieranych informacji są nam potrzebne przede wszystkim po to, abyśmy mogli zarządzać naszymi relacjami z Państwem w celu prowadzenia naszej działalności oraz po to, abyśmy mogli wypełniać nasze zobowiązania prawne i regulacyjne. W pewnych przypadkach możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów własnych lub podmiotów zewnętrznych, pod warunkiem, że Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.

Powody, dla których my lub podmioty zewnętrzne z nami współpracujące będą przetwarzać Państwa dane osobowe, wymieniono w Tabeli 1 poniżej.

Niektóre z tych celów przetwarzania będą się na siebie nakładać i może istnieć kilka celów, które uzasadniają wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych.

 

 

Tabela 1. Kategorie, cel i podstawy prawne przetwarzania: Dane spoza systemów zasobów ludzkich

Osoby, których dane dotyczą

Kategorie danych osobowych

Cele przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Klienci i dostawcy

·         Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa firmy)

·         Dane rozliczeniowe (dane konta bankowego, faktury, informacje o miejscu zamieszkania)

·         Informacje o zarządzaniu relacjami z klientami

·         Informacje o identyfikacji elektronicznej (np. poczta e-mail), korzystanie z systemów i preferencje

·         Umożliwienie komunikacji

·         Ocena i potencjalne nawiązanie relacji biznesowych lub zawarcie umowy, w tym ewentualne przygotowanie ofert (odpowiedzi na zapytania ofertowe) i innych zapytań związanych z potencjalną współpracą biznesową

·         Ułatwienie transakcji finansowych i zarządzania; audyty

·         Spełnienie naszych obowiązków w zakresie zgodności z przepisami (np. przeciwdziałanie praniu pieniędzy, weryfikacja list sankcji)

·         Zarządzanie naszymi systemami informatycznymi i świadczenie usług

·         Realizacja umowy

·         Stosowanie się do wymogów prawnych 

·         Uzasadniony interes (zarządzanie relacjami)

Klienci

·         Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa firmy)

·         Dane rozliczeniowe

·         Zdolność kredytowa

·         Informacje o identyfikacji elektronicznej (np. poczta e-mail), korzystanie z systemów i preferencje

·         Informacje o naprawach i gwarancjach 

·         Przeprowadzanie weryfikacji wiarygodności kredytowej i analiza due diligence w zakresie finansów

·         Przeprowadzenie ankiety zadowolenia klientów

·         Realizacja umowy

·         Uzasadniony interes (uzyskanie informacji zwrotnych na temat wrażeń klientów)

Subskrybenci naszych biuletynów informacyjnych lub innych akcji marketingowych

·         Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa firmy)

·         Informacje o identyfikacji elektronicznej (np. poczta e-mail) i preferencje

·         Poinformowanie Państwa o naszych działaniach, wysyłanie naszych biuletynów informacyjnych, wysyłanie naszych sprawozdań, udostępnianie nowych, interesujących informacji o naszych produktach

·         Uzasadniony interes (informowanie o powiązanych produktach lub usługach)

·         Zgoda

 

 

Punkt 4. Jakie są prawne podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Caterpillar?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy pozwoli nam na to prawo. Przetwarzając Państwa dane osobowe, najczęściej opieramy się na jednej lub kilku z poniższych podstaw:

·         W przypadku, gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

·         W przypadku, gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy podmiotów zewnętrznych), a Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.

·         W przypadku, gdy jest to konieczne do realizacji umowy.

Państwa dane osobowe możemy również wykorzystywać w następujących sytuacjach, które zdarzają się rzadko:

·         W przypadku, gdy musimy chronić Państwa interesy (lub interesy kogoś innego).

·         W przypadku, gdy jest to konieczne z punktu widzenia interesu publicznego lub do celów urzędowych.

·         W przypadku, gdy uzyskaliśmy Państwa uprzednią zgodę (jest ona wykorzystywana wyłącznie w odniesieniu do przetwarzania dobrowolnego i nie jest wykorzystywana do przetwarzania koniecznego czy obowiązkowego).

Podstawy prawne, na których opieramy się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, wymieniono w Tabeli 1.

Punkt 5. Jakie są szczególne kategorie danych osobowych wykorzystywanych w spółce Caterpillar?

Państwa szczególne kategorie danych osobowych będziemy wykorzystywać w następujących celach:

·         Informacje związane z danymi biometrycznymi — identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników oraz cele związane z kontrolą dostępu.

·         Informacje z weryfikacji — ocena i wybór osób, z którymi spółka Caterpillar współpracuje.

Możemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych (określone powyżej), ponieważ mamy do tego podstawy prawne (wskazane powyżej) i ponieważ w ograniczonych okolicznościach mamy na to Państwa wyraźną pisemną zgodę. Rzadziej możemy przetwarzać tego typu informacje, gdy jest to potrzebne w związku z roszczeniami prawnymi lub gdy jest to potrzebne do ochrony Państwa interesów (lub interesów kogoś innego), a Państwo nie są w stanie wyrazić na to zgody, lub gdy informacje te zostały już przez Państwa upublicznione. Takie informacje możemy również przetwarzać w toku uzasadnionych czynności biznesowych przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Punkt 6. Kiedy korzysta się z automatycznego podejmowania decyzji?

Spółka Caterpillar nie prowadzi w sposób regularny i systematyczny zautomatyzowanego procesu decyzyjnego wywołującego skutki prawne dotyczące osób fizycznych ani takich, które miałyby podobne znaczące skutki. W przypadku kontaktów ze spółką Caterpillar, która wykonuje taki zautomatyzowany proces decyzyjny, otrzymają Państwo specjalne powiadomienie przedstawiające w zarysie szczegóły zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych (oraz z zastrzeżeniem sposobu, w jaki one i inne przepisy ustawowe oraz wykonawcze mają zastosowanie i muszą być przestrzegane przez spółkę Caterpillar), mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji z wykorzystaniem Państwa danych osobowych.

Punkt 7. Czy spółka Caterpillar potrzebuje Państwa zgody?

W ograniczonych okolicznościach możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o pisemną zgodę, aby umożliwić nam przetwarzanie niektórych szczególnie wrażliwych danych. Jeśli to zrobimy, przekażemy Państwu szczegółowe informacje na temat danych, które chcielibyśmy uzyskać, oraz powód, dla którego ich potrzebujemy, tak aby mogli Państwo starannie rozważyć, czy chcą Państwo wyrazić na to zgodę. Zgody potrzebujemy również w innych sytuacjach, które wskazano w Tabeli 1.

Należy pamiętać, że wyrażenie przez Państwa zgody na jakąkolwiek prośbę o zgodę z naszej strony nie jest warunkiem zawarcia z nami umowy.

Punkt 8. Co się stanie, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych?

Jeśli nie podadzą nam Państwo na naszą prośbę określonych danych, możemy nie być w stanie wywiązać się z zawartej z Państwem umowy (np. zapłacić lub dostarczyć produktu) bądź możemy nie być w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Punkt 9. Co się stanie, jeśli cel, w jakim spółka Caterpillar zebrała dane osobowe, ulegnie zmianie?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy wykorzystać je z innego powodu i że powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe do celów niepowiązanych, powiadomimy o tym Państwa i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Prosimy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Punkt 10. Czy spółka Caterpillar będzie udostępniać Państwa dane osobowe?

Być może będziemy musieli udostępnić Państwa dane podmiotom zewnętrznym (zgodnie z poniższą definicją), na przykład zewnętrznym usługodawcom czy spółce Caterpillar.

Państwa dane osobowe możemy przesyłać poza Unię Europejską („UE”). W takim przypadku mogą Państwo oczekiwać podobnego poziomu ochrony w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Punkt 11. Które podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać Państwa dane osobowe?

Pojęcie „Podmioty zewnętrzne” oznacza strony trzecie świadczące usługi (w tym zleceniobiorców, wyznaczonych pośredników, ubezpieczycieli i brokerów ubezpieczeniowych) oraz inne podmioty należące do spółki Caterpillar. Oto kilka przykładów:

·         dostawcy, usługodawcy i inni partnerzy, którzy wspierają naszą działalność, np. świadcząc usługi w zakresie infrastruktury technicznej;

·         organy ścigania lub inne instytucje państwowe;

·         podmioty zależne, stowarzyszone i inne podmioty kontrolowane przez spółkę Caterpillar;

·         inni usługodawcy zewnętrzni, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu spółki Caterpillar;

·         podmiot przejmujący (lub podmiot, który jest zainteresowany przejęciem) w przypadku zbycia (lub rozważania zbycia) przez spółkę Caterpillar części działalności.

Punkt 12. Kiedy spółka Caterpillar może udostępniać Państwa dane osobowe w ramach grupy Caterpillar?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać w ramach grupy Caterpillar w ramach naszej regularnej działalności biznesowej i sprawozdawczości, w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy, w celu wsparcia utrzymania systemów, hostingu danych i z innych uzasadnionych powodów biznesowych.

Punkt 13. Dlaczego spółka Caterpillar może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać podmiotom zewnętrznym z następujących powodów:

·         w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, w przypadku gdy takie ujawnienie jest wymagane przez organ regulacyjny lub nadzorczy albo policję bądź właściwy sąd;

·         w przypadku, gdy jest to konieczne do administrowania umową z Państwem lub na rzecz Państwa;

·         do celów audytu, ubezpieczenia i poszukiwania porad w odniesieniu do naszej działalności biznesowej i obsługi roszczeń;

·         w przypadku, gdy mamy w tym inny uzasadniony interes.

Punkt 14. Kiedy spółka Caterpillar będzie przekazywać dane osobowe poza UE?

Gromadzone przez nas Państwa dane osobowe mogą być przesyłane i przechowywane w jednym lub kilku krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników spoza EOG, którzy pracują na rzecz spółki Caterpillar lub naszych zewnętrznych usługodawców. W takich przypadkach będziemy podejmować stosowne kroki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych przez ich odbiorcę zgodnie z wymogami RODO i w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić takiego odpowiedniego poziomu ochrony danych, Państwa dane osobowe będą przesyłane poza EOG tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to uprzednią zgodę.

Punkt 15. Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane w celu ochrony danych osobowych?

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia przed ryzykami, w tym środki mające na celu zapobieganie przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Szczegółowe informacje na temat tych środków można uzyskać na żądanie. Ponadto dostęp do Państwa danych osobowych ograniczamy do tych pracowników, pośredników, zleceniobiorców i innych podmiotów zewnętrznych, które mają potrzebę biznesową ich poznania.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i będziemy powiadamiać Państwa oraz każdy właściwy organ regulacyjny o podejrzewanym naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Punkt 16. Jak długo spółka Caterpillar będzie przechowywać dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych. Szczegóły dotyczące okresów przechowywania dotyczące różnych aspektów Państwa danych osobowych są dostępne w naszej polityce przechowywania danych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich liczbę, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe i odpowiedź na pytanie, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także stosowne wymogi prawne.

Punkt 17. Jaki jest Państwa obowiązek, jeśli chodzi o informowanie spółki Caterpillar o zmianie danych osobowych?

Ważne jest, aby przechowywane przez nas Państwa dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o kontakt z osobą do kontaktu w spółce Caterpillar albo wysłanie e-maila na adres dataprivacy@cat.com w celu poinformowania nas o wszelkich niezbędnych zmianach w Państwa danych osobowych, które są w naszym posiadaniu.

Punkt 18. Jakie są Państwa prawa związane z danymi osobowymi?

W pewnych okolicznościach zgodnie z prawem przysługują Państwu następujące prawa:

·         Żądanie dostępu do Państwa danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą”). Umożliwia to otrzymanie kopii przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

·         Żądanie korekty przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych przechowywanych przez nas.

·         Żądanie usunięcia Państwa danych osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas o usunięcie lub skasowanie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma powodu, dla którego mielibyśmy je dalej przetwarzać. Mają Państwo również prawo zwrócić się do nas o usunięcie lub skasowanie Państwa danych osobowych w przypadku, gdy skorzystali Państwo z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej).

·         Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy powołujemy się na swój uzasadniony interes (lub interes pomiotu zewnętrznego) i jest coś takiego w Państwa konkretnej sytuacji, co sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na tej podstawie. Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego.

·         Żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas o wstrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych, na przykład jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód ich przetwarzania.

·         Żądanie przesłania Państwa danych osobowych innemu podmiotowi.

·         Wniesienie skargi do właściwego organu nadzoru w odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, wnieść sprzeciw lub ograniczyć ich przetwarzanie albo zażądać przesłanie ich kopii innemu podmiotowi, prosimy o kontakt pod adresem dataprivacy@cat.com w celu wszczęcia właściwej procedury.

Nie muszą Państwo wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (ani za skorzystanie z innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli żądanie dostępu jest jednoznacznie nieuzasadnione lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić zastosowania się do danego żądania.

Punkt 19. Czego może potrzebować od Państwa spółka Caterpillar?

Możemy stanąć w obliczu konieczności zażądania od Państwa określonych danych w celu potwierdzenia Państwa tożsamości i zapewnienia prawa dostępu do danych osobowych (lub skorzystania z innych przysługujących Państwu praw). Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa, którego celem jest zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania.

Punkt 20. Jakie jest Państwa prawo do wycofania zgody?

W okolicznościach, w których wyrazili Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie Państwa danych osobowych w określonym celu, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na tę konkretną operację przetwarzania. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt pod adresem dataprivacy@cat.com lub skorzystanie z opcji anulowania subskrypcji, jakie możemy Państwu udostępniać w kontekście naszych operacji przetwarzania danych. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu Państwa zgody nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celu lub celach, na które pierwotnie wyrazili Państwo zgodę, a jeśli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, bezpiecznie się ich pozbędziemy.

Punkt 21. Co się stanie, jeśli do tego dokumentu wprowadzone zostaną zmiany?

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszego Globalnego oświadczenia o poufności danych oraz niniejszego Załącznika w dowolnym czasie, a w przypadku dokonania przez nas istotnych aktualizacji przekażemy Państwu zaktualizowane dokumenty. Możemy również od czasu do czasu powiadamiać Państwa w inny sposób o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

[KONIEC załącznika 1. Osoby, których dane dotyczą spoza systemów zasobów ludzkich — EOG]

Załącznik 2. Osoby, których dane dotyczą z systemów zasobów ludzkich — EOG

Niniejszy załącznik do Globalnego oświadczenia o poufności danych spółki Caterpillar zawiera dodatkowe informacje na temat sposobu, w jaki spółka Caterpillar zbiera, przechowuje, wykorzystuje, przesyła i w inny sposób przetwarza dane osobowe (w tym szczególne kategorie danych osobowych) w określonych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub z tych krajów. Niniejszy załącznik ma zastosowanie do osób, które pozostają w stosunku pracy/zasobów ludzkich ze spółką Caterpillar. Więcej informacji można znaleźć w Globalnym oświadczeniu o poufności danych spółki Caterpillar.

Jeśli osoba zainteresowana znalazła odwołanie do niniejszego załącznika EOG w umowie zawartej ze spółką Caterpillar, wówczas administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z tą umową jest osoba prawna, o której mowa w tej umowie. Dla celów niniejszego załącznika EOG właściwi administratorzy danych są wymienieni w Wykazie A dołączonym do Globalnego oświadczeniu o poufności spółki Caterpillar, w tabeli oznaczonej jako „Administratorzy danych spółki Caterpillar”.

Punkt 1. Jaki jest cel tego załącznika?

Spółka Caterpillar jest zobowiązana do ochrony poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Niniejszy załącznik EOG opisuje sposób, w jaki zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i przesyłamy Państwa dane osobowe w trakcie trwania relacji z nami i po ich ustaniu, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”). Jako administrator danych jesteśmy zobowiązani na mocy przepisów o ochronie danych do przekazania Państwu informacji zawartych w niniejszym załączniku EOG.

Punkt 2. Jakie wrażliwe dane osobowe spółka Caterpillar może zbierać i przetwarzać?

Wrażliwe dane osobowe (zwane również szczególnymi kategoriami danych) wymagają wyższego poziomu ochrony. Są to dane osobowe, które ujawniają lub zawierają: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane zdrowotne, informacje o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej.

Możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać następujące informacje, które mogą obejmować lub być uważane za „szczególne kategorie” danych (zgodnie z powyższą definicją):

·         informacje na temat stanu zdrowia (np. dokumenty dotyczące recept, roszczeń o świadczenia oraz wyjaśnienia dotyczące świadczeń przesłane w związku z roszczeniami) związane m.in. ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym, stanem niepełnosprawności, nieobecności spowodowanej chorobą oraz urlopami w sprawach rodzinnych;

·         informacje podstawowe (np. stan cywilny, informacje o osobach na utrzymaniu, pochodzenie etniczne i/lub narodowość, informacje z weryfikacji przeszłości kredytowej i kryminalnej oraz testów na obecność narkotyków i alkoholu);

·         informacje biometryczne (np. odciski kciuków);

·         przynależność do związków zawodowych.

Punkt 3. Dlaczego spółka Caterpillar wykorzystuje Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są niezbędne do zarządzania i administrowania stosunkiem pracy. Wszystkie kategorie zbieranych danych osobowych są nam potrzebne przede wszystkim po to, abyśmy mogli zarządzać naszymi relacjami z Państwem oraz po to, abyśmy mogli wypełniać nasze zobowiązania prawne i regulacyjne. W pewnych przypadkach możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów własnych lub podmiotów zewnętrznych, pod warunkiem, że Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.

Powody, dla których my lub podmioty zewnętrzne z nami współpracujące będą przetwarzać Państwa dane osobowe, wymieniono w Tabeli 1 poniżej.

Niektóre z tych celów przetwarzania będą się na siebie nakładać i może istnieć kilka celów, które uzasadniają wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych.

Tabela 1. Kategorie, cel i podstawy prawne przetwarzania: Dane z systemów zasobów ludzkich

Kategorie danych osobowych

Cele przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane osób do kontaktu w nagłych wypadkach)

·         Komunikowanie się z pracownikami

·         Umożliwienie realizacji świadczeń

·         Zachowanie przejrzystości dokumentacji biznesowej

·         Realizacja umowy

·         Uzasadniony interes (zarządzanie i komunikowanie się z pracownikami)

Dane identyfikacyjne i weryfikacyjne (w tym numery identyfikacyjne krajowe/podatkowe oraz status pozwolenia na pracę)

·         Spełnianie obowiązków w zakresie zgodności z przepisami

·         Umożliwienie fizycznego lub zdalnego dostępu do obiektów bądź systemów spółki Caterpillar

·         Komunikowanie się z pracownikami

·         Umożliwienie realizacji świadczeń

·         Realizacja umowy

·         Wypełnianie obowiązków prawnych

·         Uzasadniony interes (zarządzanie i komunikowanie się z pracownikami)

Informacje o rachunkach bankowych

·         Komunikowanie się z pracownikami

·         Umożliwienie wypłacania wynagrodzeń i świadczeń

·         Realizacja umowy

·         Wypełnianie obowiązków prawnych

·         Uzasadniony interes (zarządzanie i komunikowanie się z pracownikami)

Informacje motoryzacyjne (np. historia prowadzenia pojazdu, rejestracja pojazdu, numer prawa jazdy)

·         Umożliwienie dostępu do obiektów spółki Caterpillar (np. parking)

·         Zarządzanie pojazdami służbowymi

·         Realizacja umowy

·         Uzasadniony interes (umożliwienie dostępu do obiektów i sprzętu spółki Caterpillar oraz zarządzania nimi)

Informacje o kwalifikacjach zawodowych/kandydata (np. doświadczenie zawodowe, wykształcenie, informacje o referencjach)

·         Ocena i wybór osób do danej roli w spółce Caterpillar

·         Uzasadniony interes (zarządzanie pracownikami)

Ogólna dokumentacja zasobów ludzkich

·         Cele związane z zarządzaniem

·         Cele weryfikacji, niezbędne jako dowód w przypadku jakichkolwiek zapytań/sporów oraz w celu dostarczenia referencji

·         Prowadzenie badań analitycznych w celu przeglądu i lepszego zrozumienia wskaźników utrzymania i spadku lojalności pracowników

·         Zarządzanie kształceniem, szkoleniami i rozwojem

·         Realizacja umowy

·         Wypełnianie obowiązków prawnych

·         Uzasadniony interes (zarządzanie pracownikami)

Informacje związane z zatrudnieniem (np. historia zatrudnienia, oceny wyników, cele, frekwencja, nieobecności w pracy)

·         Monitorowanie i ocena wyników w celu wsparcia decyzji (np. wzrost wynagrodzeń, premie motywacyjne i awanse)

·         Uzasadniony interes (zarządzanie pracownikami)

Bezpieczeństwo i higiena pracy (np. zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu)

·         Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w obiektach

·         Wypełnianie obowiązków prawnych

·         Ochrona żywotnych interesów

·         Uzasadniony interes (utrzymanie bezpieczeństwa)

Dane osobowe uzyskane w wyniku monitorowania lub dochodzenia

·         Zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz innych nieprawidłowości

·         Inne cele związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem

·         Wypełnianie obowiązków prawnych

·         Ochrona żywotnych interesów

·         Uzasadniony interes (zarządzanie pracownikami i bezpieczeństwem)

Dane osobowe przetwarzane w naszych systemach informatycznych

·         Na potrzeby prowadzenia działalności biznesowej

·         Realizacja umowy

·         Uzasadniony interes (zarządzanie procesami i systemami biznesowymi)

 

Punkt 4. Jakie są prawne podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Caterpillar?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy pozwoli nam na to prawo. Przetwarzając Państwa dane osobowe, najczęściej opieramy się na jednej lub kilku z poniższych podstaw:

·         W przypadku, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, którą z Państwem zawarliśmy.

·         W przypadku, gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

·         W przypadku, gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy podmiotów zewnętrznych), a Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.

Państwa dane osobowe możemy również wykorzystywać w następujących sytuacjach, które zdarzają się rzadko:

·         W przypadku, gdy musimy chronić Państwa interesy (lub interesy kogoś innego).

·         W przypadku, gdy jest to konieczne z punktu widzenia interesu publicznego lub do celów urzędowych.

·         W przypadku, gdy uzyskaliśmy Państwa uprzednią zgodę (jest ona wykorzystywana wyłącznie w odniesieniu do przetwarzania dobrowolnego i nie jest wykorzystywana do przetwarzania koniecznego czy obowiązkowego).

Będziemy opierać się na uzasadnionych interesach jako podstawie prawnej przetwarzania poniższych kategorii danych osobowych, a w każdym przypadku określiliśmy uzasadniony interes, na którym bazujemy. (W uzasadnionych przypadkach określamy również dodatkowe podstawy przetwarzania pewnych kategorii danych).

Punkt 5. Jakie są szczególne kategorie danych osobowych wykorzystywanych w spółce Caterpillar?

Państwa szczególne kategorie danych osobowych będziemy wykorzystywać w następujących celach:

·         Informacje dotyczące urlopów, które mogą obejmować urlopy chorobowe lub rodzinne — w celu zachowania zgodności z prawem pracy i innymi przepisami.

·         Informacje o stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego, stanie niepełnosprawności — w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz oceny zdolności do pracy, zapewnienia odpowiednich udogodnień w miejscu pracy, monitorowania i zarządzania nieobecnościami spowodowanymi chorobą oraz przyznawania świadczeń.

·         Informacje o przynależności do związków zawodowych — w celu umożliwienia pobierania składek, prowadzenia list kontaktowych i wykonywania innych czynności biznesowych.

·         Informacje dotyczące pochodzenia etnicznego i/lub narodowości — w celu zachowania zgodności z prawem pracy i innymi przepisami.

·         Informacje związane z danymi biometrycznymi — identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników oraz cele związane z kontrolą dostępu.

·         Informacje z weryfikacji przeszłości zatrudnienia — w celu oceny i wyboru osób do danej roli w spółce Caterpillar.

Możemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych (określone powyżej), ponieważ mamy do tego podstawy prawne (wskazane powyżej) i ponieważ:

·         w ograniczonych okolicznościach mamy na to Państwa wyraźną pisemną zgodę;

·         musimy wykonywać swoje obowiązki lub korzystać z konkretnych praw w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zgodnie z naszym Globalnym oświadczeniem o poufności danych;

·         w przypadku, gdy jest to wymagane w interesie publicznym, na przykład w celu monitorowania równych szans i zgodnie z naszym Globalnym oświadczeniem o poufności danych;

·         w przypadku, gdy jest to konieczne do oceny zdolności do pracy ze względów zdrowotnych, z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń w zakresie poufności.

Rzadziej możemy przetwarzać tego typu informacje, gdy jest to potrzebne w związku z roszczeniami prawnymi lub gdy jest to potrzebne do ochrony Państwa interesów (lub interesów kogoś innego), a Państwo nie są w stanie wyrazić na to zgody, lub gdy informacje te zostały już przez Państwa upublicznione. Takie informacje możemy również przetwarzać w toku uzasadnionych czynności biznesowych przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Punkt 6. Kiedy korzysta się z automatycznego podejmowania decyzji?

 Spółka Caterpillar nie prowadzi w sposób regularny i systematyczny zautomatyzowanego procesu decyzyjnego wywołującego skutki prawne dotyczące osób fizycznych ani takich, które miałyby podobne znaczące skutki. W przypadku kontaktów ze spółką Caterpillar, która wykonuje taki zautomatyzowany proces decyzyjny, otrzymają Państwo specjalne powiadomienie przedstawiające w zarysie szczegóły zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych (oraz z zastrzeżeniem sposobu, w jaki one i inne przepisy ustawowe oraz wykonawcze mają zastosowanie i muszą być przestrzegane przez spółkę Caterpillar), mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji z wykorzystaniem Państwa danych osobowych.

Punkt 7. Czy spółka Caterpillar potrzebuje Państwa zgody?

W ograniczonych okolicznościach możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o pisemną zgodę, aby umożliwić nam przetwarzanie niektórych szczególnie wrażliwych danych. Jeśli to zrobimy, przekażemy Państwu szczegółowe informacje na temat danych, które chcielibyśmy uzyskać, oraz powód, dla którego ich potrzebujemy, tak aby mogli Państwo starannie rozważyć, czy chcą Państwo wyrazić na to zgodę.

Należy pamiętać, że wyrażenie przez Państwa zgody na jakąkolwiek prośbę o zgodę z naszej strony nie jest warunkiem zawarcia z nami umowy.

Punkt 8. Co się stanie, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych?

Jeśli nie podadzą nam Państwo na naszą prośbę określonych danych, możemy nie być w stanie wywiązać się z zawartej z Państwem umowy (np. zapłacić lub zrealizować świadczenia) bądź możemy nie być w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych (np. zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy).

Punkt 9. Co się stanie, jeśli cel, w jakim spółka Caterpillar zebrała dane osobowe, ulegnie zmianie?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy wykorzystać je z innego powodu i że powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe do celów niepowiązanych, powiadomimy o tym Państwa i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Prosimy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Punkt 10. Czy spółka Caterpillar będzie udostępniać Państwa dane osobowe?

Być może będziemy musieli udostępnić Państwa dane podmiotom zewnętrznym (zgodnie z poniższą definicją), na przykład zewnętrznym usługodawcom czy spółce Caterpillar.

Państwa dane osobowe możemy przesyłać poza Unię Europejską („UE”). W takim przypadku mogą Państwo oczekiwać podobnego poziomu ochrony w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Punkt 11. Które podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać Państwa dane osobowe?

Pojęcie „Podmioty zewnętrzne” oznacza strony trzecie świadczące usługi (w tym zleceniobiorców, wyznaczonych pośredników, ubezpieczycieli i brokerów ubezpieczeniowych) oraz inne podmioty należące do spółki Caterpillar. Oto kilka przykładów:

·         dostawcy, usługodawcy i inni partnerzy, którzy wspierają naszą działalność, np. świadcząc usługi w zakresie infrastruktury technicznej;

·         organy ścigania lub inne instytucje państwowe;

·         podmioty zależne, stowarzyszone i inne podmioty kontrolowane przez spółkę Caterpillar;

·         inni usługodawcy zewnętrzni, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu spółki Caterpillar;

·         podmiot przejmujący (lub podmiot, który jest zainteresowany przejęciem) w przypadku zbycia (lub rozważania zbycia) przez spółkę Caterpillar części działalności.

Punkt 12. Kiedy spółka Caterpillar może udostępniać Państwa dane osobowe w ramach grupy Caterpillar?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać w ramach grupy Caterpillar w ramach naszej regularnej działalności biznesowej i sprawozdawczości, w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy, w celu wsparcia utrzymania systemów, hostingu danych i z innych uzasadnionych powodów biznesowych. Oto kilka przykładów:

·         lista płac;

·         realizacja i administracja świadczeń (w tym emerytur);

·         oceny stanu zdrowia i medycyny pracy dotyczące zdolności do pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (np. oceny stanowisk pracy);

·         roszczenia i powiadomienia ubezpieczeniowe;

·         realizacja i administracja ocen rekrutacyjnych, szkoleń i rozwoju zawodowego;

·         usługi biblioteczne i badawcze, takie jak subskrypcje czy członkostwo;

·         dostęp i utrzymanie bezpieczeństwa budynków;

·         biura podróży;

·         usługi telekomunikacyjne i informacyjne, takie jak nasz system powiadamiania o sytuacjach awaryjnych związanych z ciągłością działalności;

·         archiwizacja dokumentacji papierowej;

·         usługi informatyczne.

Punkt 13. Dlaczego spółka Caterpillar może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać podmiotom zewnętrznym z następujących powodów:

·         w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, w przypadku gdy takie ujawnienie jest wymagane przez organ regulacyjny lub nadzorczy albo policję bądź właściwy sąd;

·         w przypadku, gdy jest to konieczne do administrowania umową, stosunkiem pracy i wszelkimi związanymi z tym świadczeniami związanymi z Państwem;

·         do celów audytu, ubezpieczenia i poszukiwania porad w odniesieniu do naszej działalności biznesowej i obsługi roszczeń;

·         w przypadku, gdy mamy w tym inny uzasadniony interes.

Punkt 14. Kiedy spółka Caterpillar będzie przekazywać dane osobowe poza UE?

Gromadzone przez nas Państwa dane osobowe mogą być przesyłane i przechowywane w jednym lub kilku krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników spoza EOG, którzy pracują na rzecz spółki Caterpillar lub naszych zewnętrznych usługodawców. W takich przypadkach będziemy podejmować stosowne kroki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych przez ich odbiorcę zgodnie z wymogami RODO i w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić takiego odpowiedniego poziomu ochrony danych, Państwa dane osobowe będą przesyłane poza EOG tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to uprzednią zgodę.

Punkt 15. Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane w celu ochrony danych osobowych?

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia przed ryzykami, w tym środki mające na celu zapobieganie przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Szczegółowe informacje na temat tych środków można uzyskać na żądanie. Ponadto dostęp do Państwa danych osobowych ograniczamy do tych pracowników, pośredników, zleceniobiorców i innych podmiotów zewnętrznych, które mają potrzebę biznesową ich poznania.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i będziemy powiadamiać Państwa oraz każdy właściwy organ regulacyjny o podejrzewanym naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Punkt 16. Jak długo spółka Caterpillar będzie przechowywać dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych. Szczegóły dotyczące okresów przechowywania różnych aspektów Państwa danych osobowych są dostępne w naszej polityce przechowywania danych, którą można uzyskać w dziale zasobów ludzkich. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich liczbę, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe i odpowiedź na pytanie, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także stosowne wymogi prawne.

Gdy przestaną Państwo być pracownikami etatowymi, pracownikami lub zleceniobiorcami spółki Caterpillar, zachowamy, a następnie bezpiecznie zniszczymy Państwa dane osobowe zgodnie z naszą polityką przechowywania danych.

Punkt 17. Jaki jest Państwa obowiązek, jeśli chodzi o informowanie spółki Caterpillar o zmianie danych osobowych?

Ważne jest, aby przechowywane przez nas Państwa dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o kontakt z przedstawicielem działu zasobów ludzkich w sprawie stosownej procedury poinformowania nas o wszelkich niezbędnych zmianach w Państwa danych osobowych, które są w naszym posiadaniu.

Punkt 18. Jakie są Państwa prawa związane z danymi osobowymi?

W pewnych okolicznościach zgodnie z prawem przysługują Państwu następujące prawa:

·         Żądanie dostępu do Państwa danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą”). Umożliwia to otrzymanie kopii przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

·         Żądanie korekty przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych przechowywanych przez nas.

·         Żądanie usunięcia Państwa danych osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas o usunięcie lub skasowanie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma powodu, dla którego mielibyśmy je dalej przetwarzać. Mają Państwo również prawo zwrócić się do nas o usunięcie lub skasowanie Państwa danych osobowych w przypadku, gdy skorzystali Państwo z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej).

·         Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy powołujemy się na swój uzasadniony interes (lub interes pomiotu zewnętrznego) i jest coś takiego w Państwa konkretnej sytuacji, co sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na tej podstawie. Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego.

·         Żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas o wstrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych, na przykład jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód ich przetwarzania.

·         Żądanie przesłania Państwa danych osobowych innemu podmiotowi.

·         Wniesienie skargi do właściwego organu nadzoru w odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, wnieść sprzeciw lub ograniczyć ich przetwarzanie albo zażądać przekazania przez nas ich kopii innemu podmiotowi, prosimy o kontakt z lokalnym, regionalnym lub korporacyjnym przedstawicielem działu zasobów ludzkich albo pod adresem dataprivacy@cat.com w celu wszczęcia właściwej procedury.

Nie muszą Państwo wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (ani za skorzystanie z innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli żądanie dostępu jest jednoznacznie nieuzasadnione lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić zastosowania się do danego żądania.

Punkt 19. Czego może potrzebować od Państwa spółka Caterpillar?

Możemy stanąć w obliczu konieczności zażądania od Państwa określonych danych w celu potwierdzenia Państwa tożsamości i zapewnienia prawa dostępu do danych osobowych (lub skorzystania z innych przysługujących Państwu praw). Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa, którego celem jest zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania.

Punkt 20. Jakie jest Państwa prawo do wycofania zgody?

W ograniczonych okolicznościach, w których wyrazili Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie Państwa danych osobowych w określonym celu, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na tę konkretną operację przetwarzania. Aby wycofać zgodę, należy skontaktować się z lokalnym, regionalnym lub korporacyjnym przedstawicielem działu zasobów ludzkich. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu Państwa zgody nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celu lub celach, na które pierwotnie wyrazili Państwo zgodę, a jeśli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, bezpiecznie się ich pozbędziemy.

 

 

Punkt 21. Co się stanie, jeśli do tego dokumentu wprowadzone zostaną zmiany?

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszego Globalnego oświadczenia o poufności danych oraz niniejszego Załącznika w dowolnym czasie, a w przypadku dokonania przez nas istotnych aktualizacji przekażemy Państwu zaktualizowane dokumenty. Możemy również od czasu do czasu powiadamiać Państwa w inny sposób o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

[KONIEC załącznika 2. Osoby, których dane dotyczą z systemów zasobów ludzkich — EOG]

 

 

Wykaz A. Administratorzy danych spółki Caterpillar

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar (U.K.) Limited

Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Anchor Coupling Inc.

5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States

United States

 

Asia Power Systems (Tianjin) Ltd.

No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

AsiaTrak (Tianjin) Ltd.

169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

Banco Caterpillar S.A.

Rua Henri Dunant, 1383, Edificio Golden Tower - 17 Andar, Sao Paulo Sao Paulo 04709-111, Brazil

Brazil

 

Bucyrus (Huainan) Machinery Co., Ltd. (CGM HK 60%)

Huainan Economical & Technical Development Zone, Huainan, Peoples Republic of China

China

 

Bucyrus International (Chile) Limitada

Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile

Chile

 

Bucyrus International (Peru) S.A.

Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru

Peru

 

Cat Rental Kyushu Ltd.

6-1, Harisurihigashi 3-chome, Chikushino-shi Fukuoka-ken 818-0025, Japan

Japan

 

Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited

Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa

South Africa

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd.

1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China)

China

 

Caterpillar (China) Investment Co., Ltd.

Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd.

No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Newberry)

284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States

United States

 

Caterpillar (NI) Limited

Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland

Northern Ireland

 

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd.

A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd.

No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd.

Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand

Thailand

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar (Tongzhou) Co., Ltd.

No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Wujiang) Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Zhengzhou) Ltd.

Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Asia Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Belgium S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B-6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda.

Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Brasil Ltda.

Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Castings Kiel GmbH

Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany

Germany

 

Caterpillar Centro de Formacion, S.L.

Camino de Caterpillar, 2,

Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain

Spain

 

Caterpillar Commercial Northern Europe Limited

Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Commercial S.A.R.L.

84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France

France

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar Commercial Services S.A.R.L.

40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France

France

 

Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A.

Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium

Belgium

 

Caterpillar East Japan Ltd.

32-2, Honcho 1 Chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Caterpillar Emissions Solutions Inc.

2600 Camino Entrada, Santa Fe, New Mexico 87507, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.

11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Energy Solutions GmbH

Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany

Germany

Inspektor ochrony danych: Beatrice Brauchler (DPO)

Caterpillar Energy Solutions Inc.

1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions, S.A.

Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain

Spain

 

Caterpillar Energy Systems Technology ( Beijing) Co., Ltd.
Formerly known as MWM (Beijing) Co., Ltd.

CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Finance France S.A.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France

France

 

Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

SBS Tower 14F, 4-10-1 Yoka, Setagaya-ku, Tokyo  158-0097, Japan

Japan

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar Financial Commercial Account Corporation

2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001

United States

 

Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C.

Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain

Spain

 

Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership

69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan)

Kazakhstan

 

Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd.

Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China

China

 

Caterpillar Financial New Zealand Limited

Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand

New Zealand

 

Caterpillar Financial Nordic Services AB

PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Financial Renting S.A.

Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain

Spain

 

Caterpillar Financial SARL

Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited

Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates

United Arab Emirates

 

Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c.

Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Ireland

 

Caterpillar Financial Services (UK) Limited

Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales

United Kingdom

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar Financial Services Argentina S.A.

Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina

Argentina

 

Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd.

14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L.

Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Financial Services Corporation

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States

United States

 

Caterpillar Financial Services CR, s.r.o.

Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic

Czech Republic

 

Caterpillar Financial Services GmbH

Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany

Germany

 

Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee

3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada

Canada

 

Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd.

No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia

Malaysia

 

Caterpillar Financial Services Netherlands B.V.

Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands

Netherlands

 

Caterpillar Financial Services Norway AS

Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway

Norway

 

Caterpillar Financial Services Philippines Inc.

#13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines

Philippines

 

Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.

51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland

Poland

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar Financial Ukraine LLC

34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine

Ukraine

 

Caterpillar Fluid Systems S.r.l.

Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy

Italy

 

Caterpillar Forest Products Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar France S.A.S.

40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France

France

 

Caterpillar Global Mining America LLC

2045 West Pike Street, Houston Pennsylvania 15324-1010 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Colombia S.A.S.

Cra. 7 No. 71-52, Torre b, Piso 9, Bogota, Colombia

Colombia

 

Caterpillar Global Mining Equipamentos De Mineracao do Brasil Ltda.

Rua Maria Luiza Santiago, 200 21º andar, Belo Horizonte   30360740, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Global Mining Europe GmbH

Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany

Germany

Inspektor ochrony danych: Claudia Panse (DPO)

 

Caterpillar Global Mining Field Services LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek, Wisconsin 53154,United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Highwall Miners LLC

351 Ragland Road, Beckley West Virginia 25801, United States

United States

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar Global Mining HMS GmbH

Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany

Germany

Inspektor ochrony danych:

Sven Stauding (DPO)

 

Caterpillar Global Mining LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek  Wisconsin 53154, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Mexico LLC

10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States

United States

 

Caterpillar Group Services S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd.

2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary

Hungary

 

Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l.

Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy

Italy

 

Caterpillar Insurance Co. Ltd.

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States

United States

 

 

Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Services del Peru S.A.

Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru

Peru

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar Japan LLC

SBS Tower, 10-1 Yoga 4-Chome Setagaya-ku, Tokyo Tokyo 158-8530, Japan

Japan

 

Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L.

Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile

Chile

 

Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L.

Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Leasing (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand

Thailand

 

Caterpillar Leasing Chile, S.A.

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd.

500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Logistics (UK) Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Logistics Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Cateprillar Luxembourg S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar Marine Power UK Limited

22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd.

333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Maroc SARL

Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco

Morocco

 

Caterpillar Materiels Routiers SAS

21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France

France

 

Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada

Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd.

Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China

China

Inspektor ochrony danych:

Regine Oppelland

Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG

Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany

Germany

Inspektor ochrony danych:

Regine Oppelland

Caterpillar Motoren Henstedt Ulzburg GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany

Germany

Inspektor ochrony danych:

Regine Oppelland

Caterpillar Motoren Rostock GmbH

Werftallee 3, Rostock 18119, Germany

Germany

Inspektor ochrony danych:

Regine Oppelland

Caterpillar of Canada Corporation

3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada

Canada

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar Operator Training Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Panama Services S.A.

Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Paving Products Inc.

9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States

United States

 

Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Poland Sp. z o.o.

U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland

Poland

 

Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.

Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Propulsao Maritima do Brasil Ltda

Av. Marechal Camara 160, CONJ 1607, Rio de Janeiro  20.020-080 Centro, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Propulsion AB

Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Propulsion LQ Pte Ltd

85 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Production AB

Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden

Sweden

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar Propulsion Pte Ltd

No. 5 Tukang Innovation Grove,

.618304, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd

87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd.

Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd.

Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Remanufacturing Services Radom Poland Sp. z o.o.

ul Kozienicka 97, 26-600, Radom  26-610, Poland

Poland

 

Caterpillar Renting France S.A.S.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France

France

 

Caterpillar SARL

Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Services Germany GmbH

Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany

Germany

 

Caterpillar Servicios Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Servizi Italia Srl

Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Shrewsbury Limited

Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales

United Kingdom

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar Skinningrove Limited

Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Solution Engineering Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd.

Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa

South Africa

 

Caterpillar Special Services Belgium S.P.R.L.

Avenue Des Etats Unis 1, Gosselies  6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Tianjin Ltd.

No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Tohoku Ltd.

1-8, Kamisugi 2-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken  9800011, Japan

Japan

 

Caterpillar Transmissions France S.A.R.L.

445 Boulevard de l'Europe, Artoipole, Monchy-le-Preux  62118, France

France

 

Caterpillar Tunneling Canada Holding Ltd.

3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada

Canada

 

Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd.

No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Used Equipment Services Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar West Japan Ltd.

1-23, Shimoi-cho, Ibaraki-shi, Osaka-fu 5670066, Japan

Japan

 

Caterpillar Work Tools B.V.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

Netherlands

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Caterpillar Work Tools, Inc.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

United States

 

Caterpillar Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Centre de Distribution de Wallonie SPRL (Cediwal SPRL)

Rue L. Bleriot 9, Gosselies Hainaut 6041, Belgium

Belgium

 

ECM S.p.A.

Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29

Frazione Cantagrillo

Italy

 

EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG

Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany

Germany

 

Leading Edge Hydraulic Systems Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, National Hi-tech Industry Development Zone, Wuxi Jiangsu Province 214028, Peoples Republic of China

China

 

Mec-Track S.r.l.

Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy

Italy

 

Motoren Steffens GmbH

Geefacker 63, Kleve 47533, Germany

Germany

 

MWM Austria GmbH

Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria

Austria

 

MWM Benelux B.V.

Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands

Netherlands

 

MWM Energy Hungaria Kft.

Ezred u. 1-3. H-1044, Budapest, Hungary

Hungary

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

MWM France S.A.S.

99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)

France

 

P. T. Solar Services Indonesia

Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia

Indonesia

 

Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore

Singapore

 

Perkins Engines Company Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Perkins Engines, Inc.

11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States

United States

 

Perkins Motores do Brasil Ltda.

Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil

Brazil

 

Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd.

No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Perkins Shibaura Engines (Wuxi) Co., Ltd.

No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China

China

 

Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios Ltda.

Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2, Jardim Padre Anchieta, Diadema Sao Paulo 09951-270, Brazil

Brazil

 

Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda.

City of Sete Lagoas, State of Minas Gerais
at Street Padre Tercisio Gonclaves
s/n, Cida Deus 35.703-387 (Brazil)

Brazil

 

PT Caterpillar Finance Indonesia

Jl. Raya Naragong KM., 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

PT. Bucyrus Indonesia

Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia

Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia Batam

Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia

Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

Pyroban (Suzhou) Safety Systems Co., Ltd.

Area B2 Section A, Weiting Industry Zone, No. 9 Weixin Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Peoples Republic of China

China

 

Pyroban Benelux B.V.

24-26 3341 Lt Postbus, AE Hendrik Ido Ambacht P Iva, NL 008884924B01, Netherlands

Netherlands

 

Pyroban Group Limited

Endeavor Works, Dolphin Road, Shoreham-By-Sea, West Sussex  BN43 6QG, England & Wales

United Kingdom

 

SCM Singapore Holdings Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore

Singapore

 

Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd.

Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China

China

 

Solar Turbines (Thailand) Ltd.

No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand

Thailand

 

Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee

2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada

Canada

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Solar Turbines Central Asia Limited Liability Partnership

38 Tulebaev Street, Almaty  050004, Kazakhstan

Republic of Kazakhstan

 

Solar Turbines EAME s.r.o.

Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic

Czech Republic

 

Solar Turbines Egypt Limited Liability Company

44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt

Egypt

 

Solar Turbines Europe S.A.

Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Solar Turbines Incorporated

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines International Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd

Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia

Malaysia

 

Solar Turbines Middle East Limited

PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE

United Arab Emirates

 

Solar Turbines Services Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Services Nigeria Limited

Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria

Nigeria

 

Solar Turbines Services of Argentina S.R.L.

Maipu 1210, Buenos Aires Argentina

Argentina

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Solar Turbines Switzerland Sagl - formerly known as Turbomach S.A.

Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland

Switzerland

 

Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited

48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago

Trinidad & Tobago

 

Solar Turbines West-Africa SARL

Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon

Gabon

 

Tangshan DBT Machinery Co., Ltd.

No. 2 Gangyao Road, Tangshan  63027, Peoples Republic of China

China

 

Tokyo Rental Ltd.

32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Turbinas Solar de Columbia S.A.

Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia

Colombia

 

Turbinas Solar de Venezuela, C.A.

Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela

Venezuela

 

Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited

Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey

Turkey

 

Turbomach France S.A.R.L.

11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France

France

 

Turbomach GmbH

Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany

Germany

 

Turbomach Netherlands B.V.

Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands

Netherlands

 

Nazwa/Imię i nazwisko

Legal Entity Name

Adres lub inne dane kontaktowe

Legal Entity Address

Kraj

Country Name

 

Osoba do kontaktu Contact

Turbomach Pakistan (Private) Limited

32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan

Pakistan

 

Turbomach S.A. Unipersonal

via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland

Spain

 

Turbomach S.r.L.

via Battistini 21A,Parma 43100 Italy

Italy

 

Turbomach Sp.Zo.o.

ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland

Poland

 

Turner Powertrain Systems Limited

Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales

United Kingdom

 

Kemper Valve & Fittings Corp.

3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC - may not have employees

100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Equipment LLC

3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States

United States

 

Caterpillar Financial Dealer Funding LLC

2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States

United States

 

 

 

 

 

 

LAST UPDATED: November 3, 2016

This Data Governance Statement describes the practices of Caterpillar Inc. (“Caterpillar,” “we,” “us” or “our”) for collecting information from customers and Distribution Networks relating to machines, products or other assets and their associated worksites (collectively “Assets”), and the operations of our distribution networks, including dealers and their related entities (“Distribution Networks”).  We collect this information through online and offline means including: (1) applications and platforms for use on or through computers, APIs, and mobile devices, such as VisionLink® and Product LinkTM Web (“Applications”); (2) telematics or other devices on Assets, whether manufactured by Caterpillar or by other companies (“Devices” and, together with the Applications, “Digital Offerings”); and (3) our Distribution Networks, component manufacturers, service providers, and customers.

You should regularly review this Statement carefully to understand what information our digital offerings receive, generate and transmit—and what we do with that information.  By providing System Data, Operations Data, or Personal Information (each as defined below) to us, you agree to the terms and conditions of this Data Governance Statement, including our collection, use and sharing of that information.

WHAT INFORMATION WE MAY COLLECT

“System Data” is information that is ingested or used by or generated through Digital Offerings, which may include:

 • Device, Asset and Component Information, including model number, serial number, order number, software and hardware version numbers, performance, and configuration, including work tools or other peripheral devices attached to Assets.
 • Electronic Data, including sensor logs, trends, histograms, event data, other alerts, digital state data, fault codes, idle time, daily and cumulative fuel consumption, emissions data, service meter hours, electronic data files downloaded manually or automatically from an Asset, troubleshooting data, and other data, depending on the customer and Asset and communication channel used by a Device.
 • Inspection Data, including results of inspections using a Caterpillar or third-party inspection system.
 • Device Location Information, including the physical location of an Asset (e.g., determined using satellite, GPS, cell phone tower, Bluetooth or WiFi signals).
 • Fluid Data, including analysis results of fluid samples (such as oil, hydraulic and coolant fluids) obtained using Caterpillar or third-party tools.
 • Event Recorder Data, including location, speed, direction and associated video recordings, use of controls and positive train control information.
 • Service and Maintenance History, including work orders (records of all maintenance, repair, parts purchases, replacement and modification to an Asset), component life (history of usage and wear life of a component), maintenance schedule, planned maintenance, warranty coverage data, maintenance and repair contracts, service intervals (scheduled interval for planned maintenance of component replacement activities for an Asset), component lists (lists of parts that make up an Asset) and service letters (describing special service actions recommended by Caterpillar to correct a known problem with an Asset).
 • Site and Environmental Conditions, including the type of work being done, condition of roads or tracks, altitude, climate and material tracking.
 • Patterns of Use, including any user-defined information relating to a product you provide to us through a Digital Offering.

Personal Information” is information that relates to an identified or identifiable individual, which may include:

 • Name
 • Postal address (including billing and shipping addresses)
 • Telephone number
 • Email address
 • Identification information such as usernames and user IDs
 • The employer or company with which an individual is associated and his or her role and title
 •  User Profile information
 • Location information
 • Information about any computer or mobile device with which you access Applications
 • Information about your use of Applications
 • Audiovisual data
 • Physiological data such as eye movement, facial expressions, heart rate 

“Operations Data” is information we may collect from or that is otherwise provided by Distribution Networks through Caterpillar’s data flow & information integration platform with its dealers, which may include: 

 • Information contained in invoices and service contracts.
 • Information about customers of Distribution Networks, including the customer’s name, address, industry, customer category, the name, position, email address, and telephone number of the designated contact person, the name, email address and telephone number of the Dealer’s sales representative assigned to the customer, and other information relating to the Dealer’s relationship with its customer.
 • Work order data, including information about the customer, Asset involved, problem identified, and repairs performed
 • Store hierarchy data, including information about Dealer inventory reporting and replenishment processes.
 • Information used by Distribution Networks to manage a fleet of Assets (either owned or rental) including customers of Distribution Networks and worksites.
 • Dealer component data, including Information relating to management and replenishment of parts inventory, and customer purchases, returns and replacements.

Information collected by Caterpillar may simultaneously constitute System Data, Personal Information, and Operations Data, or any combination thereof. If you submit any System Data, Operations Data, or Personal Information in connection with Digital Offerings, including System Data that may relate to Devices on Assets that are not manufactured by Caterpillar, you represent that you have the authority to do so and to permit us to use the information in accordance with this Data Governance Statement.

HOW WE MAY COLLECT INFORMATION

We and our service providers may collect information in a variety of ways, including:

 • Through Devices: We may receive information via cellular or satellite link, or radio or Ethernet connection from Assets equipped with a Device, which may include System Data (such as information relating to the Device or Asset) or Personal Information (such as from information generated by fatigue monitoring devices, on-board camera and proximity detection systems, and in-cab monitoring technology).  Some information may be collected automatically, such as fault codes, hours of operation and fuel levels.
 • Through Applications and Online: We may collect information through Applications (e.g., when you enter maintenance information) or when you use our websites, online services or platforms.  We may also receive information through other online means, such as when you initiate a data transmission through on-site servers or email inspection information to us. We may also collect information typically collected through websites and mobile applications, such as browser and device information, application usage data, information collected through cookies, pixel tags and other technologies, IP addresses and location information.
 • Offline: We may collect information when you interact with us or our Distribution Networks, attend one of our trade shows, place an order or contact customer service.
 • From Component Manufacturers and OEMs: We may obtain System Data from manufacturers of the components in your Assets or of non-Caterpillar Assets you use.  This information may be provided to us automatically.
 • Through Wearable Technology: We may collect information through wearable technology, such as fatigue monitoring devices or RFID tags embedded in hardhats or safety vests.
 • From Asset Owners, Distribution Networks and Others: We may receive additional information from Asset owners, Distribution Networks, operators and other persons who have management responsibility for an Asset.
 • From Other Sources: We may receive your information from other sources, such as public databases, joint marketing partners, social media platforms (including from people with whom you are friends or are otherwise connected) and from other third parties.  We may collect or generate information from troubleshooting data, from your service providers (such as fluid analysts and site inspectors) or from maintenance, inspection or warranty records.

HOW WE MAY USE INFORMATION

We may, and may permit our Distribution Networks to, use collected information for the following purposes:

To Provide Services to You and Others:

 • To allow you or the Dealer to monitor the status of Assets, to provide you use of Applications, to complete and fulfill purchases, and to communicate with you regarding your purchase or rental and provide you with related customer service.
 • To fulfill customer support agreements, perform maintenance and repairs and deliver rental Assets or parts.
 • To make recommendations regarding safety, Asset health, maintenance, worksite efficiency and productivity training for operators.
 • To enhance the safety of machine operations, including by tracking proximity to Assets, other objects or humans.
 • To enable remote technician services, such as remote troubleshooting, and remote tuning. 
 • To provide you with location-based services and content.

To Enable Communications:

 • To manage the connection to the Asset or Device.
 • To allow you and other users of Applications to communicate with each other through Applications. 
 • To send administrative or contractual information, for example, information regarding the terms and conditions of using Digital Offerings, warranty policies or service contracts.
 • To provide you with information about new products and services and to send you marketing communications that we believe may be of interest to you. 

For General Business Purposes:

 • To conduct market research or to evaluate Caterpillar or Distribution Networks.
 • To perform data analytics, audits, improving products, developing new products, enhancing, improving or modifying our Digital Offerings, identifying usage trends and operating and expanding our business activities and for statistical analysis based on aggregated and de-identified data, such as benchmarking reports.
 • To provide services to customers, manage work flow, monitor repairs, project future maintenance and service, and troubleshoot issues. 
 • To validate effectiveness of recommendations, resolve complaints, and fulfill orders.
 • To manage inventory in order to provide you with parts and services. 
 • To manage a fleet of owned or rented Assets.
 • To maximize the efficiency of operations and increase sales.
 • To develop digital applications.

Other Uses:

 • To allow you to participate in sweepstakes, contests or similar promotions and to administer these activities. Some of these activities have additional rules, which could contain additional information about how we use and disclose your Personal Information. We suggest that you read any such rules carefully.
 • For additional uses as agreed by you and us.

With respect to audiovisual data that identifies an individual or physiological data for an identifiable individual, we will use that data only to provide products and services to our customers, including to make recommendations regarding safety, Asset health, maintenance, worksite efficiency and productivity training for operators, and to improve our products and services.

HOW WE MAY DISCLOSE INFORMATION

We may disclose information:

 • To our affiliates which are entities directly or indirectly, controlling, controlled by, or under common control with Caterpillar Inc. (for a list, see Exhibit 21 of our Form 10-K available here) for the purposes described in this Data Governance Statement. Caterpillar Inc. is the entity responsible for information jointly used with its affiliates. 
 • To Distribution Networks to permit them to use System Data and Personal Information to maintain relationships with you, provide services to you and send marketing communications to you.
 • To Asset owners, to permit them to manage their use of their Asset.
 • To our service providers who provide services such as data analytics, information technology and related infrastructure provision, application development, platform hosting, customer service, product development, auditing, advisory and other services.
 • To component manufacturers, to permit them to study the use of their products, to improve their products and to develop new products.
 • To agents, service providers or other third parties contracted by or engaged in business with Asset owners, who have management responsibility for the Asset.
 • To a third party in the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any portion of our or any of our affiliate’s business, Assets or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceedings).
 • To additional recipients as agreed by you and us.

Location Data: We may share location information with our affiliates and Distribution Networks to enable them to provide you with localized content and services. In some instances, you may be permitted to allow or deny such uses and/or sharing of your Device’s location, but if you do, we and/or our affiliates and Distribution Networks may not be able to provide you with the applicable services and content.

We may use or disclose information, as we believe to be necessary or appropriate: (a) under applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to lawful requests from public and government authorities, including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others, including for purposes of information security; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.

De-identified or Aggregated Information: De-identified or Aggregated Personal Information, Operations Data or System Data does not personally identify you or any other user of Digital Offerings (for example, we may aggregate Personal Information to calculate the percentage of our users who have a particular telephone area code, or we may aggregate System Data to calculate component wear rates). We may use and disclose de-identified or aggregated information for any purpose, except where we are required to do otherwise under applicable law.

REMOTE SERVICES AND UPDATES

Device Software Maintenance: From time to time, we use System Data to remotely examine and update Devices that we manufacture or otherwise provide (e.g., to update system settings or to manage the communications carriers used to connect to Caterpillar or our affiliates). In doing so, we may change the volume or granularity of System Data that we collect in order to improve the utility of Digital Offerings to you, as well as to improve our products and services, among other purposes. If the change in data we collect materially changes the scope of System Data, we will update this Data Governance Statement as described in “Updates to This Data Governance Statement” below.

Asset Software Maintenance: In addition, we offer Asset owners the option to participate in our automatic update service for Asset software. If you participate in this service, we will use System Data to remotely update software that controls machine operations for your Caterpillar Asset, and we may push the software update files to the Asset in preparation for an update.

SECURITY

We use reasonable organizational, technical and administrative measures designed to protect information within our organization. Unfortunately, no data transmission or storage system can be guaranteed to be 100% secure. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure (for example, if you feel that the security of your account has been compromised), please immediately notify us in accordance with the “Contacting Us” section below.

CHOICES AND ACCESS

Your choices regarding our use and disclosure of your Personal Information

We give you choices regarding our use and disclosure of your Personal Information. You may opt-out from:

 • Receiving electronic marketing communications from us: If you no longer want to receive marketing emails relating to Digital Offerings from us on a going-forward basis, you may opt-out by contacting us via email at CatConnectCare@cat.com. We will process your request(s) as soon as reasonably practicable. Please note that if you opt-out of receiving marketing-related emails from us, we may still send you important administrative messages, from which you cannot opt-out.
 • Our sharing of your Personal Information with our Distribution Networks for their direct marketing purposes: If you would prefer that we not share your Personal Information from Digital Offerings on a going-forward basis with our Distribution Networks for their direct marketing purposes, you may opt-out of this sharing by contacting us via email at CatConnectCare@cat.com.

How you can access, change or suppress your Personal Information

If you would like to review, correct, update, suppress or delete Personal Information that you have previously provided to us, you may contact us by email at CatConnectCare@cat.com.

In your request, please make clear what Personal Information you would like to have changed, whether you would like to have your Personal Information suppressed in our database. For your protection, we may only implement requests with respect to the Personal Information associated with the particular email address that you use to send us your request, and we may need to verify your identity before implementing your request. We will process your request as soon as reasonably practicable.

Please note that we may need to retain certain information for recordkeeping purposes or in accordance with agreements we may have with a third party (e.g., an Asset owner or Dealer that employs you). There may also be residual information that will remain within our databases and other records, which will not be removed.

OTHER IMPORTANT INFORMATION

Third Party Content: This Data Governance Statement does not address, and we are not responsible for (i) the privacy, information or other practices of any third party operating any website or online service to which a Digital Offerings links (e.g., our Applications may include, for your convenience, a hyperlink to local weather information provided by a third party with whom we have no business relationship) and (ii) Personal Information controlled by a third party, such as a supplier, service provider, or customer, even if such Personal Information is collected or otherwise processed by Caterpillar. Further, the inclusion of a link in a Digital Offering does not imply endorsement of the linked site or service by us or by our affiliates.

Retention Period: We will retain your Personal Information for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Data Governance Statement unless a longer retention period is required or permitted by law.

Cross Border Transfers: Your information may be stored and processed in any country where we operate or where our service providers operate, and by using a Digital Offering you expressly consent to the transfer of information to countries outside of your country of residence, including the United States, which may have data protection rules that are different from those of your country.

Sensitive Information: Our Digital Offerings are not designed for you to send us sensitive Personal Information such as social security numbers, information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or other beliefs, or genetic characteristics, criminal background or trade union membership. We request that you refrain from sending such information on or through Digital Offerings or otherwise to us.

UPDATES TO THIS DATA GOVERNACE STATEMENT

We may change this Data Governance Statement. The “LAST UPDATED” legend at the top of this page indicates when this Data Governance Statement was last revised. Any changes will become effective when we post the revised Data Governance Statement. Your use of Digital Offerings following these changes means that you accept the revised Data Governance Statement.

CONTACTING US

If you have any questions about this Data Governance Statement, please contact us at CatConnectCare@cat.com.

 

Strona internetowa Cat.com firmy Caterpillar przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności swoich klientów w kwestii przekazywania danych osobowych do działu kontaktu z klientem (Customer Interaction Center), którego działalność jest zgodna z Zasadami zachowania poufności danych firmy Caterpillar.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?
Dane osobowe, które klienci przekazują do działu kontaktu z klientem (Customer Interaction Center), pozyskujemy poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Cat.com. Możemy także gromadzić dane osobowe z innych źródeł, zarówno w obrębie firmy Caterpillar, jak i poza nią.

Czy korzystamy z mechanizmów elektronicznych typu pliki cookie?
Dział kontaktu z klientem (Customer Interaction Center) nie wykorzystuje plików cookie w celu gromadzenia danych osobowych.

Jakie dane osobowe są przez nas zbierane?
Gromadzimy następujące dane: imię, nazwisko, adres, miejscowość, region/województwo, kod pocztowy, kraj, adres e-mail, numer telefonu. Dane te przekazywane są poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Cat.com.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?
Dane osobowe pozyskiwane poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Cat.com wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika dotyczące materiałów handlowych lub kontaktu.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?
Dział kontaktu z klientem (Customer Interaction Center) podejmuje stosowne kroki mające na celu ochronę danych osobowych przed możliwością ich utraty, modyfikacji i sfałszowania oraz przed nieuprawnionym dostępem lub nieuprawnionym ujawnieniem przez jakąkolwiek stronę zarówno w obrębie firmy Caterpillar, jak i poza nią. Dla przykładu, dane te są przechowywane w bazie danych, do której dostęp wymaga autoryzacji oraz hasła znajdujących się za zaporą bezpieczeństwa.

Czy ujawniamy gromadzone przez nas dane osobowe?
Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w przypadku, gdy takie dane potrzebne są w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie oraz wypełnienie celów przewidzianych w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie Cat.com. W każdym przypadku dane te zostaną ujawnione wyłącznie podmiotom posiadającym uzasadniony cel biznesowy. Niezależnie od powyższych postanowień na temat ujawniania danych osobowych, nasza firma ujawni takie informacje w przypadkach wymaganych lub dozwolonych na mocy obowiązujących przepisów prawa lub w sposób zgodny z przepisami firmy.

Jak uzyskać dostęp do swoich informacji osobowych?
Po właściwym potwierdzeniu tożsamości każdy użytkownik uzyska dostęp do swoich danych w określonym zakresie oraz możliwość aktualizacji lub usunięcia danych osobowych dostarczonych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dział kontaktu z klientem (Customer Interaction Center) przechowuje przekazane dane osobowe tylko przez czas wymagany na udzielenie odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz niezbędne czynności sprawdzające, a także, o ile przepisy nie stanowią inaczej, przez czas określony w wytycznych dotyczących przechowywania dokumentacji firmy Caterpillar.
Twoja zgoda
Przekazując nam informacje osobowe, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z Oświadczeniem na temat ochrony prywatności. Ponieważ z tego serwisu mogą korzystać użytkownicy na całym świecie, wyrażasz zgodę na przesyłanie Twoich informacji osobowych do krajów lub na rynki, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jakich wymagają regulacje prawne w miejscu, w którym przebywasz.

Gdzie uzyskam dalsze informacje dotyczące oświadczenia o poufności danych?
Możesz zwrócić się do koordynatora działu kontaktu z klientem (Customer Interaction Center), wykorzystując jedną z poniższych metod:

 • poprzez przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego
 • poprzez kontakt telefoniczny z numerem (309) 578-6298 (w USA)
 • poprzez przesłanie faksu na numer (309) 578-2559 (w USA)

Co dzieje się w przypadku, gdy oświadczenie o poufności danych zostanie zmienione?

Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia poprawek w oświadczeniu o poufności danych zawartym w formularzu kontaktowym. W przypadku aktualizacji lub naniesienia zmian w oświadczeniu o poufności danych, zmiany będą opublikowane na tej stronie. Korzystanie z formularza kontaktowego po opublikowaniu oświadczenia o poufności danych zawartego w formularzu kontaktowym oznaczać będzie zgodę użytkownika na wprowadzone zmiany.

21 stycznia 2004 r.