Copyright

General Information  |  COOKIES  |  DATA & PRIVACY  |  COPYRIGHT  |  Terms & Conditions

Firma Caterpillar zachowuje wszystkie prawa do kopiowania wszelkich tekstów, graficznych reprezentacji i oprogramowania będących własnością firmy Caterpillar i niniejszym autoryzuje elektroniczne kopiowanie przez użytkownika opublikowanych tu dokumentów jedynie w celu przesyłania lub przeglądania informacji. Użytkownikowi nie wolno powielać, modyfikować lub w inny sposób zmieniać jakichkolwiek plików zamieszczonych na tej stronie internetowej w celu ich rozpowszechniania, lub drukować informacje tu zawarte bez uprzedniego uzyskania na to pisemnej zgody od firmy Caterpillar. Poza przypadkami wyraźnie określonymi powyżej, żadna z informacji tu zawartych nie może być interpretowana jako nadająca jakąkolwiek licencję czy też prawo do powielania, patentu lub znaku firmowego w ramach praw autorskich należących do firmy Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki, "Caterpillar Yellow" ("Żółty kolor Caterpillar") oraz element graficzny POWER EDGE jak również tożsamość korporacyjna tutaj użyte są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej zgody. Nazwy: Cat i Caterpillar są zarejestrowanymi znakami towarowymi Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.

Oświadczenie prawne

Informacje zawarte w niniejszej publikacji łącznie z tekstem, zdjęciami i linkami (hiperłączami), są PREZENTOWANE PRZEZ FIRMĘ CATERPILLAR INC. "TAKIE, JAKIE SĄ. WYŁĄCZNIE JAKO UDOGODNIENIE DLA SWOICH DEALERÓW I KLIENTÓW FIRMY I NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ GWARANCJĄ ANI BEZPOŚREDNIĄ ANI POŚREDNIĄ, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC TYLKO DO GWARANCJI UŻYWALNOŚCI LUB SPRZEDAWALNOŚCI W OKREŚLONYM CELU LUB W CELACH NARUSZAJĄCYCH PRAWO. Firma Caterpillar Inc. nie bierze żadnej odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia w obrębie niniejszej publikacji ani w innych dokumentach tu przytaczanych lub zawierających hiperłącza do tej strony. Publikacja niniejsza, jak również dokumenty powiązane z nią, mogą potencjalnie zawierać techniczne lub inne nieścisłości i nie wszystkie wzmiankowane tu produkty i usługi są wszędzie dostępne. Informacje tu podane są okresowo uzupełniane lub zmieniane i firma Caterpillar zastrzega sobie prawo do zmian w każdej chwili produktów i usług opisanych w tej publikacji. Przed podjęciem decyzji na podstawie zawartych tu informacji, należy skontaktować się wcześniej z najbliższym dealerem firmy Caterpillar, w celu zasięgnięcia uzupełniających informacji.

W razie bezpośredniego zwrócenia się do firmy Caterpillar z komentarzami, pytaniami, sugestiami, pomysłami itp., związanymi z niniejszą witryną internetową lub produktami czy też usługami firmy, wyrażacie Państwo zgodę na traktowanie przekazanych informacji jako jawnych oraz na to, że firma Caterpillar nie będzie zobowiązana do odpowiedzi i będzie mogła informacje te dowolnie powielać, stosować, ujawniać i rozpowszechniać bez żadnych ograniczeń, a także - bez ograniczeń - opracowywać, wytwarzać i wprowadzać do obrotu wyroby powstałe z wykorzystaniem takich informacji.

©2018 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spółka Caterpillar Inc. respektuje prawa autorskie, dlatego wdrożyła zasadę, zgodnie z którą z jej stron internetowych są usuwane materiały naruszające prawa autorskie ich właścicieli. W przypadku stwierdzenia przez właściciela, że jego praca została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, należy poinformować o tym agenta ds. praw autorskich spółki Caterpillar i przesłać następujące informacje wymagane przez amerykańską ustawę Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. ¤ 512:

  1. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które miało zostać naruszone;
  2. identyfikację dzieła, w stosunku do którego miało zostać naruszone prawo autorskie lub listę dzieł na danej stronie internetowej, jeśli powiadomienie dotyczy wielu naruszeń;
  3. identyfikację materiału, który narusza prawa autorskie i powinien zostać usunięty lub do którego powinien zostać uniemożliwiony dostęp, oraz informacje umożliwiające zlokalizowanie tego materiału;
  4. informacje umożliwiające skontaktowanie się ze stroną składającą skargę;
  5. oświadczenie, że strona składająca skargę działa w dobrej wierze, oraz że na użycie materiałów chronionych prawem autorskim nie została wydana zgoda przez ich właściciela, jego agenta lub nie zezwala tego prawo;
  6. oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są prawidłowe, oraz stwierdzenie pod groźbą kary za składanie fałszywych oświadczeń, że strona składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały naruszone.

Kontakt do przedstawiciela spółki Caterpillar ds. praw autorskich, którego należy poinformować o naruszeniu praw autorskich na niniejszej stronie internetowej lub w związku z niniejsza stroną internetową:

Przedstawiciel ds. praw autorskich
Do: Jim Smith
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail:  smith_james_r3@cat.com