Data & Privacy

General Information  |  COOKIES  |  DATA & PRIVACY  |  COPYRIGHT  |  Terms & Conditions

UW INDIVIDUELE EU-RECHTEN UITOEFENEN

中文  |  日本語  |  Español  |  Français  |  Deutsch  |  Italiano  |  Русский  |  Português  |  Polski  
Nederlands  |  Čeština  |  Magyar  |  Svenska  |  Bahasa  |  العربية  |  தமிழ்  |  Türk  |  한글

Caterpillar Algemene gegevensprivacyverklaring

Ingangsdatum: [25 mei 2018]

 

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Caterpillar persoonsgegevens verzamelt, opslaat, gebruikt en overdraagt. Deze Privacyverklaring weerspiegelt de waarden en principes die zijn uitgedrukt in Our Values ​​in Action (Caterpillars wereldwijde gedragscode).

Deel 1. Wat is de reikwijdte van dit document?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Caterpillar-dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en andere entiteiten die worden beheerd door Caterpillar Inc. zoals uiteengezet in Bijlage A (Lijst van Caterpillar verwerkingsverantwoordelijken) (gezamenlijk, “Caterpillar”). Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing wanneer Caterpillar persoonsgegevens verzamelt of anderszins verwerkt voor doeleinden van Caterpillar (d.w.z. wanneer Caterpillar (alleen of samen met andere entiteiten) een verwerkingsverantwoordelijke is en daarom de doeleinden en de manier bepaalt waarop persoonsgegevens worden verwerkt). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing wanneer Caterpillar persoonsgegevens verzamelt of anderszins verwerkt namens een ander bedrijf, zoals de dealers, leveranciers en klanten van Caterpillar.

De relevante Caterpillar-entiteit die de "verwerkingsverantwoordelijke" is voor uw gegevens, is die waarmee u een relatie hebt, bijvoorbeeld: als klant (bijv. het Caterpillar-bedrijf waarnaar wordt verwezen in uw inkooporder of andere overeenkomst met Caterpillar), een werknemer (bijv. het bedrijf van Caterpillar waarmee u een relatie probeert aan te gaan of bent aangegaan), of een leverancier (bijv. het Caterpillar-bedrijf waarmee u probeert een leveranciersrelatie aan te gaan of hebt gesloten). Caterpillar moedigt de periodieke herziening van deze Privacyverklaring aan om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Gemakshalve wordt in deze Privacyverklaring verschillende delen opgebouwd per categorie van betrokkenen die hieronder worden geïdentificeerd. Houd er rekening mee dat u in sommige situaties mogelijk niet perfect in één categorie past (bijvoorbeeld wanneer meer dan één kunnen worden toegepast, of misschien bent u geen klant van Caterpillar, maar is het klantengedeelte het meest van toepassing). Controleer de taal die geschikt is voor uw relatie met Caterpillar. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens van personen die:

·         Caterpillar-kandidaten voor functies of werknemers (d.w.z. personeel en werknemers) of andere personen die momenteel of vroeger in dienst zijn geweest voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Caterpillar, inclusief tijdelijke werknemers (gezamenlijk "werknemers");

·         Geassocieerd met de klanten van Caterpillar, waaronder dealers, klanten dealers, distributeurs, distributieklanten, directe verkoopklanten, vertegenwoordigers en andere wederverkopers (gezamenlijk "klanten" genoemd); en

·         Geassocieerd met leveranciers van Caterpillar, zoals werknemers van leveranciers (tijdelijke werknemers, personeel en aannemers, enz.) (gezamenlijk "leveranciers").

In deze Privacyverklaring betekent de term "verwerking" elke activiteit die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens, waaronder bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, wijzigen, overdragen of anderszins gebruiken ervan. Bovendien is deze Privacyverklaring niet van toepassing op andere informatie (niet-persoonlijke informatie) die Caterpillar kan verzamelen of anderszins verwerken. Raadpleeg de Gegevensbeheersverklaring van Caterpillar voor meer informatie over andere gegevens die Caterpillar kan verzamelen of anderszins verwerken.

In aanvulling op deze Privacyverklaring kunnen bepaalde systemen, toepassingen en processen van Caterpillar hun eigen privacyverklaringen bevatten, die aanvullende informatie verschaffen over welke specifieke persoonlijke informatie wordt verzameld en hoe deze wordt opgeslagen, gebruikt en overgedragen.

Bepaalde rechtsgebieden kunnen het verzamelen, gebruiken of delen van specifieke categorieën persoonsgegevens verbieden of beperken; dienovereenkomstig kan deze Privacyverklaring waarin onze werkwijzen worden beschreven, door die wetten worden beperkt en/of verder worden verduidelijkt in alle landspecifieke bijlagen die op u van toepassing zijn en die aan deze Privacyverklaring zijn gehecht. In strijd met deze Privacyverklaring hebben die bijlagen de overhand.

 

Deel 2. Wat zijn persoonsgegevens?

Voor de doeleinden van deze Privacyverklaring zijn persoonsgegevens gegevens over een specifiek individu of die een bepaald individu identificeren of kunnen identificeren. Met andere woorden, elk stukje informatie dat aan u kan worden gekoppeld. Bepaalde rechtsgebieden kunnen het verzamelen van specifieke categorieën persoonsgegevens verbieden of beperken. Bepaalde rechtsgebieden kunnen het verzamelen van specifieke categorieën persoonsgegevens verbieden of beperken.

·         Contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, contactgegevens voor noodgevallen);

·         Burgerservicenummer of andere nationale/belastingbetalersidentificatienummers;

·         Identificatie- en verificatie-informatie (bijv. foto's, rijbewijs, paspoort, andere identiteitsbewijzen);

·         Informatiebeveiligingsgegevens (bijv. communicatie gecreëerd, opgeslagen of verzonden door een persoon met behulp van Caterpillars informatietechnologie of communicatieapparatuur);

·         Informatie om artikelen te voltooien zoals, maar niet beperkt tot, communicatie, contracten, inkooporders, betalingen en vorderingen; en

·         Overige informatie die vereist is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, inclusief geldige huiszoekingsbevelen, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.

Verschillende categorieën van personen kunnen onderworpen zijn aan aanvullende verzameling van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot:

Klanten:

·         Bedrijfscontactgegevens (bijv. bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer);

·         Contactgegevens van vertegenwoordiger van persoon: (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);

·         Factuurgegevens (bijv. financiële rekeninggegevens, facturen, kwitanties);

·         Klantrelatiebeheersgegevens (bijvoorbeeld informatie die nodig is om het profiel van een klant in te vullen of marketingautomatisering te bevorderen);

·         Reparatiegegevens (bv. reparatiebehoeften en -status);

·         Garantie-informatie (bv. aankoopgeschiedenis, verlengde garanties); en

·         Klanttevredenheidsgegevens.

Caterpillar kan apparatuurinformatie ontvangen die persoonlijk identificeerbaar is door een andere partij, bijvoorbeeld de eigenaar van de apparatuur, maar in de meeste gevallen zal Caterpillar niet de verwerkingsverantwoordelijke zijn van die informatie.

Werknemers:

·         Achtergrondinformatie (bijv. geboortedatum, burgerlijke staat, gegevens over afhankelijken, etniciteit en/of nationaliteit);

·         Gegevens over ingezetenschap (bv. werkvergunningsstatus)

·         Financiële rekeninggegevens;

·         Referentie-informatie (bijv. aanbevelingsbrieven of referenties, of rapporten verstrekt door voormalige werkgevers of collega's);

·         Achtergrondcontrolegegevens (bijv. krediet- en criminele achtergrondcontroles, testen op drugs en alcohol);

·         Gezondheidsinformatie (bijv. receptendossiers, uitkeringsaanspraken en de uitleg van uitkeringen verzonden in het kader van claims);

·         Biometrische gegevens (bv. vingerafdrukken);

·         Vakbondlidmaatschap;

·         Motorrijtuiginformatie (bijv. rijgeschiedenis, voertuigregistratie, rijbewijsnummer);

·         Informatie over professionele kwalificaties (bijv. werkervaring, opleiding); en

·         Werkgerelateerde informatie (bijv. werkverleden, nieuwe medewerkersformulieren, vaardigheden, opleiding en training, functioneringsgesprekken, doelen, aanwezigheid, werkverzuim, recht op vakantie en verlofaanvragen, compensatiegeschiedenis, letsel op de werkplek en ziekmelding, disciplinaire kwesties en klachten).

Leveranciers:

·         Gegevens over ingezetenschap (bv. werkvergunningsstatus)

·         Financiële rekeninggegevens;

·         Achtergrondinformatie (bv. due diligence)

·         Informatie over professionele kwalificaties (bijv. werkervaring, opleiding);

·         Referentie-informatie (bijv. aanbevelingsbrieven of referenties, of rapporten verstrekt door voormalige werkgevers of collega's); en

·         Biometrische gegevens (bv. vingerafdrukken).

Afhankelijk van de toepasselijke lokale wetgeving, kunnen sommige persoonsgegevens die door Caterpillar worden verzameld, worden beschouwd als "gevoelige persoonsgegevens" (d.w.z. persoonsgegevens die onder aanvullende bescherming vallen).

Bovendien kan in sommige gevallen, zoals waar u de enige eigenaar van een bedrijf bent, informatie over uw bedrijf als persoonsgegevens worden beschouwd. Dit kan bedrijfsinformatie (bijv. kantooradres), financiële rekeninginformatie (bijv. bankrekeninggegevens, handelsreferenties, financiële overzichten), activa (bijv. eigendom van onroerend goed), kredietbeoordeling, belastingidentificatie en diversiteitsclassificatie omvatten.

Caterpillar kan geanonimiseerde (of geanonimiseerde) informatie gebruiken die is afgeleid van persoonsgegevens maar in geanonimiseerde vorm die niet kan worden geïdentificeerd met een specifiek persoon. Deze niet-geïdentificeerde informatie wordt niet beschouwd als persoonsgegevens voor de doeleinden van deze Privacyverklaring en valt niet onder deze Privacyverklaring. Als dergelijke informatie echter op zo'n manier wordt gebruikt of geformatteerd dat het mogelijk is dat die informatie wordt geïdentificeerd met een specifiek individu, dan zal het worden beschouwd als persoonlijke informatie, indien van toepassing.

Deel 3. Hoe verzamelt Caterpillar persoonlijke informatie?

Caterpillar verzamelt persoonlijke informatie in verschillende contexten van verschillende categorieën personen.

Klanten (hetzij rechtstreeks, hetzij in sommige gevallen via derden) kunnen persoonlijke informatie verstrekken via de zakelijke relatie die betrokken is bij het verwerven, op de markt brengen of verkopen van producten of diensten van Caterpillar. Dit omvat bijvoorbeeld het indienen van persoonlijke informatie als onderdeel van een voorstel, een contract, het ontvangen en gebruikmaken van diensten of producten (inclusief reparatie- en garantiediensten) en mogelijk het toegang krijgen tot Caterpillar-systemen of het volgen van Caterpillar-processen. Gedurende de gehele duur van een klantrelatie behoudt Caterpillar zich het recht voor om, indien nodig, andere vormen van persoonlijke informatie op te vragen die nodig is om de hieronder beschreven doeleinden te vergemakkelijken.

Werknemers kunnen tijdens de sollicitatie- en inwerkprocedure rechtstreeks persoonlijke informatie verstrekken, gedurende de volledige duur van het dienstverband en, in sommige gevallen waar toegestaan, bij scheiding. Bovendien kan Caterpillar de hierboven beschreven informatie van een derde partij verzamelen, bijvoorbeeld wanneer wij contact opnemen met referentieverstrekkers die door een medewerker aan Caterpillar zijn opgegeven, of wanneer wij achtergrondcontrolegegevens verkrijgen in overeenstemming met ons beleid en de toepasselijke wetgeving in het kader van een sollicitatie of inwerkprocedure. Veel van deze informatie wordt vrijwillig aan Caterpillar verstrekt als voorwaarde voor tewerkstelling om Caterpillars beheer van de werkgever-werknemersrelatie te vergemakkelijken, wat essentieel is voor ons gezamenlijke succes.

Leveranciers kunnen persoonlijke informatie verstrekken via de zakelijke relatie die betrokken is bij het verwerven, op de markt brengen of verkopen van producten of diensten van Caterpillar. Dit omvat bijvoorbeeld het indienen van persoonlijke informatie als onderdeel van een voorstel, een contract, het leveren van diensten of producten en mogelijk het toegang krijgen tot Caterpillar-systemen of het volgen van Caterpillar-processen. Gedurende de gehele duur van een leveranciersrelatie behoudt Caterpillar zich het recht voor om, indien nodig, andere vormen van persoonlijke informatie op te vragen die nodig is om de hieronder beschreven doeleinden te vergemakkelijken.

Caterpillar verwerkt uw persoonlijke informatie wanneer dit volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming toegestaan ​​is, inclusief met het oog op haar legitieme belangen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Caterpillar en wanneer u toestemming hebt gegeven aan Caterpillar om dit te doen.

In sommige gevallen kan uw toestemming voor het verzamelen van uw persoonsgegevens worden verstrekt op een manier die geschikt is voor de context, wat betekent dat deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of, indien toegestaan ​​door lokale wetgeving, kan worden verstrekt wanneer de doel blijkt uit de omstandigheden en u vrijwillig uw persoonsgegevens verstrekt. Afhankelijk van lokale wetgeving en zoals uiteengezet in de bijgevoegde landspecifieke bijlagen, kunnen er omstandigheden zijn waarin Caterpillar expliciete toestemming van u moet verkrijgen. Een dergelijke toestemming is uw keuze en is volledig vrijwillig. In sommige omstandigheden kunt u uw toestemming voor de verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie door Caterpillar intrekken, afhankelijk van contractuele en wettelijke beperkingen en een redelijke opzegtermijn.

Deel 4. Hoe gebruikt Caterpillar persoonlijke informatie?

Caterpillar gebruikt persoonlijke informatie op manieren die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Dit kan het gebruik inhouden voor een doel dat redelijkerwijs verband houdt met het oorspronkelijke doel van verzameling. Caterpillar verzamelt, gebruikt en publiceert persoonlijke informatie als een essentieel onderdeel van de werkzaamheden.

Aanvullende informatie die beschrijft hoe we deze persoonlijke informatie gebruiken, kan worden verstrekt in de aanvullende bijlagen die unieke wettelijke verplichtingen en rechten beschrijven die beschikbaar zijn in verschillende rechtsgebieden.

Persoonlijke informatie kan ook worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke vereisten die van toepassing zijn op Caterpillar, zoals het indienen bij overheidsinstanties, het voldoen aan wettelijke verzoeken om informatie, het nakomen van contractuele verplichtingen en in verband met het beschermen van de rechten en eigendommen van Caterpillar.

Persoonlijke informatie is van cruciaal belang voor ons beheer en administratie van klant-, arbeids- en leveranciersrelaties in het algemeen. Afhankelijk van de lokale wetgeving en eventuele bijgevoegde bijlagen, wordt persoonlijke informatie verzameld van verschillende categorieën personen voor verschillende doeleinden. Hieronder beschrijven we de verschillende doelen voor het verzamelen van persoonlijke informatie van klanten, leveranciers en werknemers.

Verzamelingsdoeleinden van persoonlijke informatie van klanten

Caterpillar gebruikt persoonsgegevens van klanten om bedrijfsactiviteiten uit te voeren (bijv. voldoen aan klantorders), nieuwe producten te promoten via individuele communicatie of groepscommunicatie (bijv. nieuwsbrieven), interne prestaties te beoordelen, klantrelaties te beheren (bijv. facturering en betalingen), risico's te beheren en compliance, en het ondersteunen van verschillende administratieve functies. Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die Caterpillar van klanten en bijbehorende toepassingen kan verzamelen, zijn onder andere:

Voorbeelden van persoonsgegevens

Voorbeelden van gebruik

Contactgegevens van vertegenwoordiger van persoon (bv. naam, adres, telefoonnummer).

Om te communiceren met vertegenwoordigers van de klanten en om de relatie te beheren.

Factuurgegevens (bijv. financiële rekeninggegevens, facturen, kwitanties).

Om klantorders in te vullen en de nodige factuurinformatie in te dienen.

Identificatie- en verificatie-informatie (bijv. foto's, rijbewijs, paspoort, andere identiteitsbewijzen).

Om fysieke of externe toegang tot Caterpillar-faciliteiten of -systemen mogelijk te maken. (bijv. authenticatie)

Informatiebeveiliging-/technologiegegevens (bijvoorbeeld informatie die is vastgelegd door het gebruik van Caterpillar-systemen).

Om het gebruik van de toepasselijke systemen en de veiligheid van die systemen te vergemakkelijken.

 

Verzamelingsdoeleinden van personeelsgegevens van werknemers

Caterpillar gebruikt persoonsgegevens van werknemers voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld het beheer van toegangscontrole, beveiligingssystemen en het bijwerken van personeelslijsten), bevordering van werknemersontwikkeling (bijv. training), ondersteuning van verschillende administratieve functies (bijv. beheer van compensatieplannen, voordelen en verlofschema's), en het beheer van de bedrijfsvoering.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die Caterpillar van werknemers en bijbehorende toepassingen kan verzamelen, zijn onder andere:

Voorbeelden van persoonsgegevens

Voorbeelden van gebruik

Contactgegevens van werknemers en familieleden (bijv. naam, adres, telefoonnummer, contactgegevens voor noodgevallen).

Om te communiceren met medewerkers en uitkeringen te faciliteren.

Informatie over professionele kwalificaties (bijv. werkervaring, opleiding).

Om personen te evalueren en te selecteren voor een rol binnen Caterpillar.

Arbeidsgerelateerde informatie (bijv. werkverleden, functioneringsgesprekken, doelen, aanwezigheid, verzuim).

Om de arbeidsrelatie te beheren.

Arbeidsgerelateerde informatie (bijv. letsel op de werkplek).

Om nalevingsverplichtingen na te komen en veiligheid te beheren.

Identificatie- en verificatie-informatie (bijv. foto's, rijbewijs, paspoort, andere identiteitsbewijzen).

Om te voldoen aan nalevingsverplichtingen en fysieke of externe toegang tot Caterpillar-faciliteiten of -systemen mogelijk te maken.

Biometrische gegevens (bijv. vingerafdrukken).

Om gebruikers te identificeren en verifiëren en voor toegangscontrole.

Motorrijtuiggegevens (bijv. nummerplaatinformatie).

Om toegang tot Caterpillar-voorzieningen mogelijk te maken (bijv. parkeren).

Informatiebeveiliging-/technologiegegevens (bijvoorbeeld informatie die is vastgelegd door het gebruik van Caterpillar-systemen).

Om het gebruik van de toepasselijke systemen en de veiligheid van die systemen te vergemakkelijken.

 

Verzamelingsdoeleinden van persoonlijke informatie van leveranciers

Caterpillar gebruikt persoonsgegevens van leveranciers om bedrijfsactiviteiten uit te voeren (bijv. beheer van toegangscontrole en beveiligingssystemen), nieuwe leveranciers te selecteren en goed te keuren, leveranciersprestaties te beoordelen, leveranciersrelaties te beheren (bijv. facturering en betalingen), risico's en compliance te beheren en verschillende administratieve functies te ondersteunen.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die Caterpillar van leveranciers en bijbehorende toepassingen kan verzamelen, zijn onder andere:

Voorbeelden van persoonsgegevens

Voorbeelden van gebruik

Contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, contactgegevens voor noodgevallen).

Vermelding in de interne, bedrijfsbrede gids van Caterpillar, die wordt gebruikt om te communiceren met vertegenwoordigers van de leverancier en om de relatie te beheren.

Informatie over professionele kwalificaties (bijv. werkervaring, opleiding).

Om leveranciers te beoordelen en te selecteren.

Identificatie- en verificatie-informatie (bijv. foto's, rijbewijs, paspoort, andere identiteitsbewijzen).

Om fysieke of externe toegang tot Caterpillar-faciliteiten of -systemen mogelijk te maken.

Informatiebeveiliging-/technologiegegevens (bijvoorbeeld informatie die is vastgelegd door het gebruik van Caterpillar-systemen).

Om het gebruik van de toepasselijke systemen en de veiligheid van die systemen te vergemakkelijken.

 

Deel 5. Hoe bescherm Caterpillar persoonlijke informatie?

Caterpillar gebruikt redelijke maatregelen, waaronder beveiliging van informatietechnologie en fysieke veiligheidsmaatregelen, om persoonlijke informatie te beschermen. Deze maatregelen zijn geschikt voor de risico's van de verwerking van persoonlijke informatie en voor de gevoeligheid van de persoonlijke informatie, en houden rekening met de vereisten van de toepasselijke lokale wetgeving. Caterpillar verplicht alle personen om zich te houden aan het toepasselijke beveiligingsbeleid met betrekking tot persoonlijke informatie bij het gebruik van Caterpillar-systemen.

Deel 6. Hoe lang bewaart Caterpillar persoonlijke informatie?

Caterpillar bewaart persoonlijke informatie zolang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken en om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder het bewaren van gegevens. Onze bewaring van uw persoonlijke informatie is te allen tijde onderworpen aan de lokale wetgeving. Deze opslagperiode kan langer zijn dan de duur van uw relatie met Caterpillar.

Deel 7. Hoe verwijdert Caterpillar persoonlijke informatie?

Wanneer persoonlijke informatie niet langer bruikbaar is, of in elk geval, nadat de wettelijke bevoegdheid om te bewaren is verlopen, zal persoonlijke informatie worden vernietigd, in overeenstemming met de lokale wetgeving en volgens procedures die zijn vastgesteld door het relevante Caterpillar-systeem of -procedure.

Deel 8. Hoe verzendt of deelt Caterpillar persoonlijke informatie die wordt verzameld?

Omdat Caterpillar wereldwijd actief is, kunnen we uw persoonsgegevens mogelijk voor verschillende doeleinden aan andere rechtsgebieden overdragen. Caterpillar kan persoonlijke informatie overdragen aan landen of rechtsgebieden die wettelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming eisen als het rechtsgebied waarin die persoonlijke informatie werd verzameld. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle Caterpillar-activiteiten en hun gegevensverwerkingsactiviteiten. Caterpillar is met zijn gelieerde ondernemingen over de hele wereld gegevensoverdrachtsovereenkomsten aangegaan om persoonlijke informatie te beschermen.

Caterpillar deelt persoonlijke informatie alleen met anderen op een manier die overeenkomt met deze Privacyverklaring, voor de bovengenoemde doeleinden, indien wettelijk vereist of met uw toestemming. Informatieoverdracht aan derden wordt over het algemeen overgedragen aan externe verwerkers voor die doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Privacyverklaring. Bovendien kan Caterpillar persoonlijke informatie aan externe verwerkingsverantwoordelijken overdragen, zoals vereist door de wet, met uw toestemming of met goedkeuring van een relevante autoriteit. In sommige rechtsgebieden kan voor de overdracht van specifiek afgebakende gegevenscategorieën of overdracht aan bepaalde derden expliciete toestemming van u vereist zijn. In alle gevallen is de overdracht van persoonlijke informatie onderworpen aan de lokale wetgeving en de bijgevoegde bijlagen.

Wanneer Caterpillar persoonlijke informatie deelt met derden die de persoonlijke informatie namens Caterpillar verwerken (bijv. aannemers, consultants), neemt Caterpillar redelijke stappen om dergelijke ontvangers te verplichten om persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Voorbeelden van derden met wie we informatie kunnen delen voor één van deze doeleinden zijn:

·         Leveranciers, dienstverleners en andere partners die onze activiteiten ondersteunen, zoals het leveren van technische infrastructuurdiensten;

·         Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties (indien wettelijk verplicht, gemachtigd door de klant, om Caterpillar, een persoon of eigendom te beschermen en om onze onderneming te ondersteunen, zoals bij aanvragen voor overheidssubsidies);

·         Dochterondernemingen, filialen en andere entiteiten die vallen onder de zeggenschap van Caterpillar;

·         Andere externe dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Caterpillar;

·         Een overnemende entiteit (of een entiteit die geïnteresseerd is in overname) in het geval dat Caterpillar een deel van haar activiteiten afstoot (of overweegt deze af te stoten); en

·         (Alleen voor werknemers) Leveranciers die medische of financiële planningsdiensten aan werknemers aanbieden.

Deel 9. Wat zijn uw toegangsrechten met betrekking tot persoonlijke informatie?

Caterpillar onderneemt stappen om de nauwkeurigheid en volledigheid van persoonlijke informatie te behouden. U kunt redelijkerwijs toegang vragen en krijgen tot de persoonlijke informatie die u aan Caterpillar hebt verstrekt en hebt de mogelijkheid om deze indien nodig te corrigeren. Caterpillar-procedures bieden u toegang tot uw persoonlijke informatie en maken de uitoefening van andere rechten mogelijk, die mogelijk beschikbaar zijn onder de toepasselijke lokale wetgeving.

Tenzij verboden door lokale wetgeving of, in sommige gevallen, zoals vereist door de lokale wetgeving, kan uw recht op toegang tot uw persoonlijke informatie beperkt zijn. Voorbeelden van waarom uw toegang mogelijk beperkt is, zijn onder andere:

·         Het verzoek heeft betrekking op juridisch advies en gerechtelijke procedures;

·         Een wettelijk voorrecht kan worden geclaimd met betrekking tot het onderwerp van de informatie;

·         De persoonlijke informatie omvat ook de persoonlijke informatie van een derde partij die niet heeft ingestemd met openbaarmaking en waarvan de privacy zou worden beïnvloed door een dergelijke openbaarmaking;

·         Het verzoek is onvoldoende gedetailleerd of is al beantwoord; 

·         Het verzoek is lichtzinnig of beledigend; of

·         (Alleen voor werknemers) De informatie kan een vertrouwelijke referentie bevatten.

Caterpillar zal rekening houden met de lokale wetgeving bij het beoordelen van verzoeken om toegang tot of het wijzigen van persoonlijke informatie in het bezit van Caterpillar.

Als u een klant bent, neem contact op met de persoon die Caterpillar vertegenwoordigt, aan wie u uw persoonlijke informatie hebt verstrekt voor de juiste procedure voor het verkrijgen van toegang tot uw persoonlijke informatie.

Als u een werknemer bent, neem contact op met uw plaatselijke, regionale of bedrijfsvertegenwoordiger van Human Resources voor de juiste procedure voor het verkrijgen van toegang tot uw persoonlijke informatie. Op verzoek en na het verstrekken van een toereikend identiteitsbewijs en eventuele aanvullende vereisten die zijn vastgelegd in toepasselijke lokale wetgeving, krijgt u toegang tot uw persoonlijke informatie die u kunt beoordelen en, indien van toepassing, de optie om die persoonlijke informatie in de systemen van Caterpillar te kopiëren, wijzigen, verwijderen, of betwisten.

Als u een leverancier bent, kunt u contact opnemen met de persoon binnen uw organisatie die verantwoordelijk is voor de relatie met Caterpillar en die een Corporate Web Security Identification (CWS ID) bijhoudt en/of toegang heeft tot de applicatie voor leveranciersgegevensbeheer (bijv. Supplier Connect) voor "selfservice" -toegang.

Deel 10. Waar kunt u nadere informatie verkrijgen?

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar dataprivacy@cat.com of bellen met de onderstaande contactpersoon. Als u van mening bent dat uw persoonlijke informatie op een manier is behandeld die niet in overeenstemming is met deze Privacyverklaring, aarzel dan niet om contact op te nemen met dataprivacy@cat.com of Caterpillar's Office of Business Practices op https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html of bellen naar +1 (800) 300-7898 of het landspecifieke telefoonnummer dat vermeld staat op de hierboven vermelde website.

Contactpunt voor gegevensprivacy

·         Titel: Hoofd, Gegevensprivacy

·         Naam: Mr. Todd Wagner

·         Adres: 100 NE Adams St., Peoria, IL 61629

·         Telefoon: +1 309-494-3282(DATA)

·         E-mail: dataprivacy@cat.com

Bovendien kunnen contactgegevens van uw lokale gegevensbeheerder ook worden vermeld op uw inkooporder of in enige andere overeenkomst die u met Caterpillar hebt.

Als u een werknemer bent, kunt u meer informatie krijgen via uw lokale, regionale of bedrijfsvertegenwoordiger van Human Resources bij:

·         Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, VS

·         corporate_hr@cat.com

In sommige gevallen zijn contactgegevens voor uw lokale Human Resources-vertegenwoordiger opgenomen in uw werknemershandboek of -overeenkomst.

 

Deel 11. Wat gebeurt er als deze Privacyverklaring verandert?

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring waar nodig te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen de wijzigingen op dat moment worden meegedeeld aan de getroffen personen, en we zullen aan het begin van deze Privacyverklaring vaststellen op welke datum dergelijke wijzigingen worden aangebracht en/of wanneer deze van kracht worden. In sommige gevallen, als de wijzigingen die we aanbrengen van wezenlijk belang zijn, kunnen we u ook een e-mailbericht of andere mededeling sturen waarin u wordt geïnformeerd over dergelijke wijzigingen en eventuele keuzes die u kunt maken of acties die u kunt ondernemen voordat ze van kracht worden. Afhankelijk van de aard van de wijzigingen en afhankelijk van de lokale wetgeving, zal uw voortdurende relatie met Caterpillar aantonen dat u deze wijzigingen accepteert.

 

 

Bijlage 1. Niet-menselijke hulpbronnen Betrokkenen EER

Deze bijlage bij de wereldwijde privacyverklaring van Caterpillar biedt aanvullende informatie over hoe Caterpillar persoonlijke informatie (inclusief speciale categorieën persoonsgegevens) verzamelt, opslaat, gebruikt, overdraagt ​​en anderszins verwerkt in of vanuit bepaalde landen van de Europese Economische Ruimte (“EER”). Deze bijlage is van toepassing op personen die geen werknemers- /personeelsrelatie hebben met Caterpillar. Raadpleeg de wereldwijde privacyverklaring van Caterpillar voor meer informatie. Voor meer informatie over de manier waarop Caterpillar niet-persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt, raadpleegt u de wereldwijde gegevensbeheersverklaring van Caterpillar.

Als u naar deze EER-bijlage bent verwezen vanuit een overeenkomst die u met Caterpillar hebt, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met die overeenkomst de juridische entiteit waarnaar in die overeenkomst wordt verwezen. Voor het toepassing van deze EER-bijlage worden de relevante verwerkingsverantwoordelijken vermeld in Bijlage A bij de wereldwijde privacyverklaring van Caterpillar in de tabel geïdentificeerd als: “Caterpillar verwerkingsverantwoordelijken.” 

Deel 1. Wat is het doel van deze bijlage?

Caterpillar doet er alles aan om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Deze EER-bijlage beschrijft hoe wij persoonlijke informatie over u verzamelen, opslaan, gebruiken en overdragen tijdens en na uw relatie met ons, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Als Verwerkingsverantwoordelijke zijn wij op grond van de gegevensbeschermingswetgeving verplicht om u op de hoogte te stellen van de informatie in deze EER-bijlage.

Deel 2. Welke gevoelige persoonlijke informatie kan Caterpillar verzamelen en verwerken?

Gevoelige persoonlijke informatie (ook wel bijzondere categorieën van informatie genoemd) vereist een hogere mate van bescherming. Dit zijn persoonsgegevens die het volgende onthullen of bevatten: raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze en filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, informatie over seksleven of seksuele geaardheid.

Wij kunnen het volgende verzamelen, opslaan en gebruiken, wat informatie kan bevatten of als "bijzondere categorieën" kan worden beschouwd (zoals hierboven gedefinieerd):

·         Achtergrondinformatie (bijvoorbeeld burgerlijke staat, informatie over afhankelijken, etniciteit en/of nationaliteit, krediet- en criminele achtergrondcontroles en testen van drugs en alcohol); en

·         Biometrische gegevens (bv. vingerafdrukken).

Deel 3. Waarom gebruikt Caterpillar uw persoonsgegevens?

We hebben alle categorieën informatie nodig die we voornamelijk hebben verzameld om ons in staat te stellen onze relatie met u te beheren om ons bedrijf te runnen en om ons in staat te stellen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen. In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om legitieme belangen van onszelf of die van derden na te streven, op voorwaarde dat uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen.

De redenen waarom wij, of een gecontracteerde derde partij, uw persoonsgegevens zullen verwerken, worden vermeld in Tabel 1 hieronder.

Sommige van die verwerkingsdoeleinden overlappen elkaar en er kunnen verschillende doeleinden zijn die ons gebruik van uw persoonlijke informatie rechtvaardigen.

 

 

Tabel 1. Categorieën, doel en rechtsgrond van verwerking: Niet-menselijke hulpbronnengegevens

Betrokkenen

Categorieën persoonsgegevens

Doel van verwerking

Rechtsgrond voor verwerking

Klanten en leveranciers

·         Contactgegevens (bijv. bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam)

·         Factureringsinformatie (financiële gegevens, factuurbevestiging, woonplaatsinformatie)

·         Klantrelatiebeheers-informatie

·         Elektronische identificatie-informatie (bijv. e-mail), systeemgebruik en voorkeuren

·         Faciliteren van communicaties

·         Evaluatie en eventueel aangaan van een zakelijke relatie of contract, inclusief het mogelijk voorbereiden van offertes (antwoorden op biedingen) en andere verzoeken die betrekking hebben op de potentiële onderneming

·         Om financiële transacties en beheer te vergemakkelijken; audit

·         Voldoen aan onze nalevingsverplichtingen (bijvoorbeeld anti-witwassen van geld, screening van sanctielijsten)

·         Beheer van onze IT-systemen en om diensten te verlenen

·         Uitvoering van een contract

·         Voldoen aan wettelijke vereisten 

·         Legitiem belang (om de relatie te beheren)

Klanten

·         Contactgegevens (bijv. bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam)

·         Factureringsinformatie

·         Kredietwaardigheid

·         Elektronische identificatie-informatie (bijv. e-mail), systeemgebruik en voorkeuren

·         Reparatie- en garantiegegevens 

·         Uitvoeren van kredietreferentiecontroles en financiële due diligence

·         Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek

·         Uitvoering van een contract

·         Legitiem belang (om feedback te krijgen op klantenervaringen)

Abonnees op onze nieuwsbrieven of andere marketingactiviteiten

·         Contactgegevens (bijv. bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam)

·         Elektronische identificatie-informatie (bijv. e-mail) en voorkeuren

·         Om u te informeren over onze activiteiten, u onze nieuwsbrief te sturen, onze rapporten te sturen, opwindende nieuwe informatie over onze producten te delen

·         Legitiem belang (communiceren over gerelateerde producten of diensten)

·         Toestemming

 

 

Deel 4. Wat zijn de rechtsgrondslagen van Caterpillar voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toelaat. Over het algemeen zijn we afhankelijk van één of meer van de volgende grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

·         Waar dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

·         Waar dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.

·         Waar dit nodig is voor het uitvoeren van een contract.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken in de volgende situaties, die waarschijnlijk niet vaak zullen voorkomen:

·         Waar we uw belangen (of de belangen van iemand anders) moeten beschermen.

·         Waar dit nodig is voor het openbare belang of voor officiële doeleinden.

·         Waar we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen (deze wordt alleen gebruikt in verband met vrijwillige verwerking en wordt niet gebruikt voor verwerking die noodzakelijk of verplicht is).

De rechtsgronden waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, worden vermeld in Tabel 1.

Deel 5. Wat zijn bijzondere categorieën persoonsgegevens die bij Caterpillar worden gebruikt?

Wat zullen bijzondere categorieën persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

·         Informatie met betrekking tot biometrische gegevens, voor identificatie of authenticatie van gebruikers en voor toegangscontroledoeleinden.

·         Informatie over achtergrondcontrole, om personen te evalueren en selecteren met wie Caterpillar werkt.

We kunnen bijzondere categorieën persoonlijke informatie verwerken (zoals hierboven gedefinieerd) omdat we hiervoor een rechtsgrond hebben (zoals hierboven uiteengezet) en omdat we in beperkte omstandigheden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben. Minder vaak kunnen we dit soort informatie verwerken wanneer het nodig is met betrekking tot juridische claims of waar het nodig is om uw belangen (of de belangen van iemand anders) te beschermen en u niet in staat bent om uw toestemming te geven, of waar u de informatie al openbaar hebt gemaakt. We kunnen dergelijke informatie ook verwerken in het kader van legitieme zakelijke activiteiten met de juiste waarborgen.

Deel 6. Wanneer wordt geautomatiseerde besluitvorming gebruikt?

Caterpillar voert niet regelmatig en systematisch geautomatiseerde besluitvorming uit, wat een juridisch effect met betrekking tot personen tot gevolg heeft of een vergelijkbaar significant effect zou hebben. In het geval dat u een interactie hebt met een Caterpillar-bedrijf dat dergelijke geautomatiseerde besluitvorming uitvoert, moet u een specifieke kennisgeving ontvangen waarin de details van de geautomatiseerde besluitvorming worden uiteengezet.

Op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (en onder voorbehoud van de manier waarop zij en andere wetten en regels van toepassing zijn op en moeten worden nageleefd door Caterpillar), hebt u het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming die gebruik maakt van uw persoonsgegevens.

Deel 7. Heeft Caterpillar uw toestemming nodig?

In beperkte omstandigheden kunnen wij u om uw schriftelijke toestemming verzoeken om ons in staat te stellen bepaalde bijzonder gevoelige gegevens te verwerken. Als we dat doen, zullen we u informatie verstrekken over de informatie die we willen en de reden waarom we het nodig hebben, zodat u zorgvuldig kunt overwegen of u toestemming wilt geven. We zijn ook afhankelijk van toestemming in andere situaties zoals geïdentificeerd in Tabel 1.

U dient zich ervan bewust te zijn dat het niet een voorwaarde is van uw contract met ons dat u akkoord gaat met elk verzoek om toestemming van ons.

Deel 8. Wat als u uw persoonsgegevens niet verstrekt?

Als u, wanneer hierom wordt gevraagd, bepaalde informatie niet verstrekt, kunnen we het contract dat we met u zijn aangegaan mogelijk niet uitvoeren (zoals u betalen of een product leveren), of kunnen we worden belet om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Deel 9. Wat als het doel waarvoor Caterpillar de persoonlijke informatie heeft verzameld, verandert?

We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke informatie moeten gebruiken voor een niet-verwant doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de rechtsgrond toelichten die ons daartoe in staat stelt.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke informatie kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk verplicht of toegestaan ​​is.

Deel 10. Zal Caterpillar uw persoonlijke informatie delen?

Mogelijk moeten we uw gegevens delen met derden (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief externe dienstverleners en Caterpillar.

We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen buiten de Europese Unie (“EU”). Als we dat doen, kunt u een vergelijkbare mate van bescherming verwachten met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Deel 11. Welke derden kunnen uw persoonlijke informatie verwerken?

"Derde partijen" omvatten externe dienstverleners (inclusief aannemers, aangewezen agenten, verzekeraars en verzekeringsmakelaars) en andere entiteiten van Caterpillar. Voorbeelden zijn:

·         Leveranciers, dienstverleners en andere partners die onze activiteiten ondersteunen, zoals het leveren van technische infrastructuurdiensten;

·         Wetshandhavings- of andere overheidsinstanties;

·         Dochterondernemingen, filialen en andere entiteiten die vallen onder de zeggenschap van Caterpillar;

·         Andere externe dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Caterpillar; en

·         Een overnemende entiteit (of een entiteit die geïnteresseerd is in overname) in het geval dat Caterpillar een deel van haar activiteiten afstoot (of overweegt deze af te stoten).

Deel 12. Wanneer kan Caterpillar uw persoonsgegevens delen binnen Caterpillar?

We zullen uw persoonlijke informatie binnen Caterpillar delen als onderdeel van onze reguliere bedrijfs- en rapportageactiviteiten, in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering, voor ondersteuning van systeemonderhoud, voor het hosten van gegevens en voor andere legitieme zakelijke redenen.

Deel 13. Waarom zou Caterpillar uw persoonlijke informatie met derden delen?

We zullen uw persoonlijke informatie delen met derden om de volgende redenen:

·         Om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting, wanneer een dergelijke openbaarmaking wordt vereist door een regelgevende of toezichthoudende autoriteit, de politie of een bevoegde rechtbank;

·         Waar het nodig is om het contract met of voor u te beheren;

·         Ten behoeve van auditing, verzekeren en bij het inwinnen van advies met betrekking tot onze bedrijfsvoering en schadebehandeling; en

·         Indien wij er nog een ander legitiem belang bij hebben.

Deel 14. Wanneer zou Caterpillar persoonlijke informatie buiten de EU overbrengen?

De persoonlijke informatie die we over u verzamelen, kan worden overgedragen aan en opgeslagen in een of meer landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor Caterpillar of onze externe dienstverleners werkt. In dergelijke gevallen zullen we passende stappen ondernemen om te zorgen voor een adequaat niveau van gegevensbescherming van de ontvanger zoals vereist krachtens de AVG en zoals beschreven in dit document. Als we niet kunnen zorgen voor een dergelijk adequaat niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens alleen buiten de EER overgedragen als u uw voorafgaande toestemming voor de overdracht hebt gegeven.

Deel 15. Welke beveiligingsmaatregelen zijn er om persoonlijke informatie te beschermen?

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen en bieden het juiste beveiligingsniveau voor het risico, inclusief maatregelen om te voorkomen dat uw persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, gebruikt of geopend wordt of op een ongeoorloofde manier wordt gewijzigd, of onthuld. Details van die maatregelen zijn op aanvraag beschikbaar. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om die informatie te weten.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermeende inbreuken op de gegevensbeveiliging en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een vermoede schending wanneer dit wettelijk verplicht is.

Deel 16. Hoelang bewaart Caterpillar persoonlijke informatie?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, inclusief voor het voldoen aan wettelijke, regulerende, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Informatie over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonlijke informatie zijn beschikbaar in ons gegevensbewaringsbeleid. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke informatie te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke informatie, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Deel 17. Wat is uw taak om Caterpillar op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonlijke informatie?

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u hebben, juist en actueel is. Neem contact op met uw Caterpillar-contactpersoon of e-mail dataprivacy@cat.com voor informatie over eventuele noodzakelijke wijzigingen in uw persoonlijke informatie die wij bezitten.

Deel 18. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie?

Onder bepaalde omstandigheden hebt u volgens de wet het recht om:

·         Verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie (beter bekend als een "toegangsverzoek voor een persoon"). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren en kunt u controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.

·         Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die wij hebben over u. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste persoonlijke informatie die we over u hebben, laten corrigeren.

·         Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen of wissen waar u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder).

·         Bezwaar tegen verwerking van uw persoonlijke informatie wanneer we afhankelijk zijn van een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonlijke informatie verwerken voor direct marketing-doeleinden.

·         Verzoeken om de beperking van verwerking van uw persoonlijke informatie. Op deze manier kunt u ons vragen om de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.

·         Verzoeken om de overdracht van uw persoonlijke informatie aan een andere partij.

·         Een klacht indienen met de toepasselijke toezichthoudende autoriteit met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke informatie.

Als u uw persoonlijke informatie wilt controleren, verifiëren, corrigeren of wilt verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie of deze wilt beperken, of wilt verzoeken om een ​​kopie van uw persoonlijke informatie naar een andere partij te verzenden, neem dan contact op met dataprivacy@cat.com voor de juiste procedure.

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke informatie (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in dergelijke omstandigheden weigeren aan het verzoek te voldoen.

Deel 19. Wat kan Caterpillar van u nodig hebben?

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de persoonlijke informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere geschikte veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft om het te ontvangen.

Deel 20. Wat is uw recht om toestemming in te trekken?

In de omstandigheden waarin u uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, neemt u contact op met dataprivacy@cat.com of gebruikt u eventuele afmeldingsopties die wij u mogelijk bieden in het kader van onze verwerkingsactiviteiten. Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw persoonlijke informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarvoor u oorspronkelijk akkoord bent gegaan, en tenzij we een andere rechtsgrond hebben om uw persoonlijke informatie te blijven verwerken, zullen wij deze op veilige wijze verwijderen.

Deel 21. Wat als er wijzigingen in dit document zijn?

We behouden ons het recht voor om deze wereldwijde privacyverklaring en deze bijlage op elk gewenst moment bij te werken, en we zullen u voorzien van bijgewerkte documenten wanneer we belangrijke updates uitvoeren. We kunnen u ook van tijd tot tijd op andere manieren informeren over de verwerking van uw persoonlijke informatie.

[EINDE Bijlage 1. Niet-menselijke hulpbronnen Betrokkenen EER]

Bijlage 2. Menselijke hulpbronnen Betrokkenen EER

Deze bijlage bij de wereldwijde privacyverklaring van Caterpillar biedt aanvullende informatie over hoe Caterpillar persoonlijke informatie (inclusief speciale categorieën persoonsgegevens) verzamelt, opslaat, gebruikt, overdraagt ​​en anderszins verwerkt in of vanuit bepaalde landen van de Europese Economische Ruimte (“EER”). Deze bijlage is van toepassing op personen die een werknemers- /personeelsrelatie hebben met Caterpillar. Raadpleeg de wereldwijde privacyverklaring van Caterpillar voor meer informatie.

Als u naar deze EER-bijlage bent verwezen vanuit een overeenkomst die u met Caterpillar hebt, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met die overeenkomst de juridische entiteit waarnaar in die overeenkomst wordt verwezen. Voor het toepassing van deze EER-bijlage worden de relevante verwerkingsverantwoordelijken vermeld in Bijlage A bij de wereldwijde privacyverklaring van Caterpillar in de tabel geïdentificeerd als: “Caterpillar verwerkingsverantwoordelijken.”

Deel 1. Wat is het doel van deze bijlage?

Caterpillar doet er alles aan om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Deze EER-bijlage beschrijft hoe wij persoonlijke informatie over u verzamelen, opslaan, gebruiken en overdragen tijdens en na uw relatie met ons, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Als Verwerkingsverantwoordelijke zijn wij op grond van de gegevensbeschermingswetgeving verplicht om u op de hoogte te stellen van de informatie in deze EER-bijlage.

Deel 2. Welke gevoelige persoonlijke informatie kan Caterpillar verzamelen en verwerken?

Gevoelige persoonlijke informatie (ook wel bijzondere categorieën van informatie genoemd) vereist een hogere mate van bescherming. Dit zijn persoonsgegevens die het volgende onthullen of bevatten: raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze en filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, informatie over seksleven of seksuele geaardheid.

Wij kunnen het volgende verzamelen, opslaan en gebruiken, wat informatie kan bevatten of als "bijzondere categorieën" kan worden beschouwd (zoals hierboven gedefinieerd):

·         Gezondheidsinformatie (bijvoorbeeld receptregistratie, uitkeringsaanspraken en de uitleg van uitkeringen verzonden in verband met claims) met betrekking tot, onder andere, fysieke of mentale gezondheid, invaliditeitsstatus, ziekteverzuim en familie gerelateerd verlof;

·         Achtergrondinformatie (bijvoorbeeld burgerlijke staat, informatie over afhankelijken, etniciteit en/of nationaliteit, krediet- en criminele achtergrondcontroles en testen van drugs en alcohol);

·         Biometrische gegevens (bv. vingerafdrukken); en

·         Vakbondlidmaatschap.

Deel 3. Waarom gebruikt Caterpillar uw persoonsgegevens?

Persoonlijke informatie is van cruciaal belang voor ons beheer en administratie van arbeidsrelaties in het algemeen. We hebben alle categorieën persoonlijke informatie nodig die we voornamelijk hebben verzameld om ons in staat te stellen onze relatie met u te beheren en om ons in staat te stellen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen. In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om legitieme belangen van onszelf of die van derden na te streven, op voorwaarde dat uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen.

De redenen waarom wij, of een gecontracteerde derde partij, uw persoonsgegevens zullen verwerken, worden vermeld in Tabel 1 hieronder.

Sommige van die verwerkingsdoeleinden overlappen elkaar en er kunnen verschillende doeleinden zijn die ons gebruik van uw persoonlijke informatie rechtvaardigen.

Tabel 1. Categorieën, doel en rechtsgrond van verwerking: Menselijke hulpbronnengegevens

Categorieën persoonsgegevens

Doel van verwerking

Rechtsgrond voor verwerking

Contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, contactgegevens voor noodgevallen)

·         Communiceren met werknemers

·         Uitkeringen faciliteren

·         Verantwoording van bedrijfsdocumenten behouden

·         Uitvoering van een contract

·         Legitieme belangen (beheren en communiceren met het personeel)

Identificatie- en verificatiegegevens (inclusief nationale/belastingbetalersidentificatienummers en status van werkvergunning)

·         Voldoen aan nalevingsverplichtingen

·         Fysieke of externe toegang tot Caterpillar-faciliteiten of -systemen mogelijk maken.

·         Communiceren met werknemers

·         Uitkeringen faciliteren

·         Uitvoering van een contract

·         Om een wettelijke verplichting na te komen

·         Legitieme belangen (beheren en communiceren met het personeel)

Financiële rekeninggegevens

·         Communiceren met werknemers

·         Salaris en uitkeringen faciliteren

·         Uitvoering van een contract

·         Om een wettelijke verplichting na te komen

·         Legitieme belangen (beheren en communiceren met het personeel)

Motorrijtuiginformatie (bijv. rijgeschiedenis, voertuigregistratie, rijbewijsnummer)

·         Toegang tot Caterpillar-voorzieningen mogelijk maken (bv. parkeren)

·         Bedrijfsvoertuigen beheren

·         Uitvoering van een contract

·         Legitiem belang (om toegang tot en beheer van Caterpillar-faciliteiten en -apparatuur te vergemakkelijken)

Informatie over kwalificaties van medewerker/kandidaat (bijv. werkervaring, opleiding, referentiegegevens).

·         Personen evalueren en selecteren voor een rol binnen Caterpillar

·         Legitieme belangen (beheren met het personeel)

Algemene HR-documentatie

·         Beheersdoeleinden

·         Verificatiedoeleinden, noodzakelijk als bewijs in het geval van een vraag/geschil en voor het verstrekken van referenties

·         Analysestudies uitvoeren om de bewarings- en uitvalpercentages van medewerkers te evalueren en beter te begrijpen

·         Beheren van opleidingen, training en ontwikkeling

·         Uitvoering van een contract

·         Om een wettelijke verplichting na te komen

·         Legitieme belangen (beheren met het personeel)

Arbeidsgerelateerde informatie (bijv. werkverleden, functioneringsgesprekken, doelen, aanwezigheid, verzuim)

·         Monitoring en evaluatie van prestaties ter ondersteuning van beslissingen (bijvoorbeeld salarisverhogingen, incentives en promotie)

·         Legitieme belangen (beheren met het personeel)

Gezondheid en veiligheid (bv. veiligheidsincidenten)

·         Beheren van gezondheid en veiligheid bij faciliteiten

·         Om een wettelijke verplichting na te komen

·         Om vitale belangen te beschermen

·         Legitieme belangen (om veiligheid te waarborgen)

Persoonsgegevens verkregen uit monitoring of een onderzoek

·         Preventie en opsporing van misdaad of ander wangedrag

·         Andere veiligheids- en risicobeheersingsdoeleinden

·         Om een wettelijke verplichting na te komen

·         Om vitale belangen te beschermen

·         Legitieme belangen (om het personeel en de beveiliging te beheren)

Persoonsgegevens verwerkt op onze IT-systemen

·         Voor de bedrijfsvoering

·         Uitvoering van een contract

·         Legitiem belang (om bedrijfsprocessen en -systemen te beheren)

 

Deel 4. Wat zijn de rechtsgrondslagen van Caterpillar voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toelaat. Over het algemeen zijn we afhankelijk van één of meer van de volgende grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

·         Waar dit nodig is voor het uitvoeren van een contract dat wij met u zijn aangegaan.

·         Waar dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

·         Waar dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken in de volgende situaties, die waarschijnlijk niet vaak zullen voorkomen:

·         Waar we uw belangen (of de belangen van iemand anders) moeten beschermen.

·         Waar dit nodig is voor het openbare belang of voor officiële doeleinden.

·         Waar we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen (deze wordt alleen gebruikt in verband met vrijwillige verwerking en wordt niet gebruikt voor verwerking die noodzakelijk of verplicht is).

We zullen vertrouwen op legitieme belangen als de rechtsgrond voor het verwerken van de hieronder vermelde categorieën persoonlijke informatie en in elk geval hebben we het legitieme belang waar wij afhankelijk van zijn, geïdentificeerd. (We identificeren ook aanvullende bases voor het verwerken van bepaalde categorieën informatie waar dit gerechtvaardigd is.)

Deel 5. Wat zijn bijzondere categorieën persoonsgegevens die bij Caterpillar worden gebruikt?

Wat zullen bijzondere categorieën persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

·         Informatie met betrekking tot verlof, met inbegrip van ziekteverzuim of familiegerelateerd verlof, om te voldoen aan arbeids- en andere wetten.

·         Informatie over uw fysieke of mentale gezondheid of invaliditeitsstatus, om uw gezondheid en veiligheid op de werkplek te garanderen en om uw geschiktheid om te werken te beoordelen, om passende aanpassingen op de werkplek aan te brengen, om ziekteverzuim te controleren en te beheren en om voordelen te beheren.

·         Informatie met betrekking tot de aansluiting van vakbonden om het verzamelen van rechten te vergemakkelijken, contactlijsten bij te houden en andere bedrijfsgerelateerde activiteiten uit te voeren.

·         Informatie met betrekking tot etniciteit en/of nationaliteit, om te voldoen aan arbeids- en andere wetten.

·         Informatie met betrekking tot biometrische gegevens, voor identificatie of authenticatie van gebruikers en voor toegangscontroledoeleinden.

·         Informatie met betrekking tot werkgerelateerde achtergrondcontroles, om individuen te evalueren en selecteren voor een rol binnen Caterpillar.

We kunnen bijzondere categorieën persoonlijke informatie verwerken (zoals hierboven gedefinieerd) omdat we hiervoor een rechtsgrond hebben (zoals hierboven uiteengezet) en omdat:

·         we in beperkte omstandigheden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben;

·         we verplichtingen moeten uitvoeren of specifieke rechten uitoefenen op het gebied van arbeids- en socialezekerheidsrecht en in overeenstemming met onze wereldwijde privacyverklaring;

·         waar dit nodig is in het openbaar belang, zoals monitoring van gelijke kansen en in overeenstemming met onze wereldwijde privacyverklaring; of

·         waar het nodig is om uw arbeidscapaciteit op gezondheidsgronden te beoordelen, onder voorbehoud van passende vertrouwelijkheidswaarborgen.

Minder vaak kunnen we dit soort informatie verwerken wanneer het nodig is met betrekking tot juridische claims of waar het nodig is om uw belangen (of de belangen van iemand anders) te beschermen en u niet in staat bent om uw toestemming te geven, of waar u de informatie al openbaar hebt gemaakt. We kunnen dergelijke informatie ook verwerken in het kader van legitieme zakelijke activiteiten met de juiste waarborgen.

Deel 6. Wanneer wordt geautomatiseerde besluitvorming gebruikt?

 Caterpillar voert niet regelmatig en systematisch geautomatiseerde besluitvorming uit, wat een juridisch effect met betrekking tot personen tot gevolg heeft of een vergelijkbaar significant effect zou hebben. In het geval dat u een interactie hebt met een Caterpillar-bedrijf dat dergelijke geautomatiseerde besluitvorming uitvoert, moet u een specifieke kennisgeving ontvangen waarin de details van de geautomatiseerde besluitvorming worden uiteengezet.

Op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (en onder voorbehoud van de manier waarop zij en andere wetten en regels van toepassing zijn op en moeten worden nageleefd door Caterpillar), hebt u het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming die gebruik maakt van uw persoonsgegevens.

Deel 7. Heeft Caterpillar uw toestemming nodig?

In beperkte omstandigheden kunnen wij u om uw schriftelijke toestemming verzoeken om ons in staat te stellen bepaalde bijzonder gevoelige gegevens te verwerken. Als we dat doen, zullen we u informatie verstrekken over de informatie die we willen en de reden waarom we het nodig hebben, zodat u zorgvuldig kunt overwegen of u toestemming wilt geven.

U dient zich ervan bewust te zijn dat het niet een voorwaarde is van uw contract met ons dat u akkoord gaat met elk verzoek om toestemming van ons.

Deel 8. Wat als u uw persoonsgegevens niet verstrekt?

Als u, wanneer hierom wordt gevraagd, bepaalde informatie niet verstrekt, kunnen we het contract dat we met u zijn aangegaan mogelijk niet uitvoeren (zoals u betalen of een uitkering te leveren), of kunnen we worden belet om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen (zoals het garanderen van uw gezondheid en veiligheid).

Deel 9. Wat als het doel waarvoor Caterpillar de persoonlijke informatie heeft verzameld, verandert?

We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke informatie moeten gebruiken voor een niet-verwant doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de rechtsgrond toelichten die ons daartoe in staat stelt.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke informatie kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk verplicht of toegestaan ​​is.

Deel 10. Zal Caterpillar uw persoonlijke informatie delen?

Mogelijk moeten we uw gegevens delen met derden (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief externe dienstverleners en Caterpillar.

We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen buiten de Europese Unie (“EU”). Als we dat doen, kunt u een vergelijkbare mate van bescherming verwachten met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Deel 11. Welke derden kunnen uw persoonlijke informatie verwerken?

"Derde partijen" omvatten externe dienstverleners (inclusief aannemers, aangewezen agenten, verzekeraars en verzekeringsmakelaars) en andere entiteiten van Caterpillar. Voorbeelden zijn:

·         Leveranciers, dienstverleners en andere partners die onze activiteiten ondersteunen, zoals het leveren van technische infrastructuurdiensten;

·         Wetshandhavings- of andere overheidsinstanties;

·         Dochterondernemingen, filialen en andere entiteiten die vallen onder de zeggenschap van Caterpillar;

·         Andere externe dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Caterpillar; en

·         Een overnemende entiteit (of een entiteit die geïnteresseerd is in overname) in het geval dat Caterpillar een deel van haar activiteiten afstoot (of overweegt deze af te stoten).

Deel 12. Wanneer kan Caterpillar uw persoonsgegevens delen binnen Caterpillar?

We zullen uw persoonlijke informatie binnen Caterpillar delen als onderdeel van onze reguliere bedrijfs- en rapportageactiviteiten, in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering, voor ondersteuning van systeemonderhoud, voor het hosten van gegevens en voor andere legitieme zakelijke redenen. Voorbeelden zijn:

·         salarisadministratie;

·         uitbetaling en administratie van uitkeringen (inclusief pensioenen);

·         arbeidsgezondheids- of medische beoordelingen met betrekking tot uw geschiktheid om te werken en gezondheid en veiligheid (bijvoorbeeld beoordeling van werkstations);

·         verzekeringsclaims en -meldingen;

·         het verstrekken en beheren van wervingsbeoordelingen, training en professionele ontwikkeling;

·         bibliotheek- en onderzoeksdiensten zoals abonnementen en lidmaatschappen;

·         beveiliging van toegang en onderhoud van gebouwen;

·         reisaanbieders;

·         telecommunicatie- en berichtendiensten, zoals ons meldingssysteem voor bedrijfscontinuïteit;

·         archivering van papieren documentatie; en

·         IT-diensten.

Deel 13. Waarom zou Caterpillar uw persoonlijke informatie met derden delen?

We zullen uw persoonlijke informatie delen met derden om de volgende redenen:

·         Om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting, wanneer een dergelijke openbaarmaking wordt vereist door een regelgevende of toezichthoudende autoriteit, de politie of een bevoegde rechtbank;

·         Waar het nodig is om het contract, de werkrelatie en eventuele bijbehorende voordelen met of voor u te beheren;

·         Ten behoeve van auditing, verzekeren en bij het inwinnen van advies met betrekking tot onze bedrijfsvoering en schadebehandeling; en

·         Indien wij er nog een ander legitiem belang bij hebben.

Deel 14. Wanneer zou Caterpillar persoonlijke informatie buiten de EU overbrengen?

De persoonlijke informatie die we over u verzamelen, kan worden overgedragen aan en opgeslagen in een of meer landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor Caterpillar of onze externe dienstverleners werkt. In dergelijke gevallen zullen we passende stappen ondernemen om te zorgen voor een adequaat niveau van gegevensbescherming van de ontvanger zoals vereist krachtens de AVG en zoals beschreven in dit document. Als we niet kunnen zorgen voor een dergelijk adequaat niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens alleen buiten de EER overgedragen als u uw voorafgaande toestemming voor de overdracht hebt gegeven.

Deel 15. Welke beveiligingsmaatregelen zijn er om persoonlijke informatie te beschermen?

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen en bieden het juiste beveiligingsniveau voor het risico, inclusief maatregelen om te voorkomen dat uw persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, gebruikt of geopend wordt of op een ongeoorloofde manier wordt gewijzigd, of onthuld. Details van die maatregelen zijn op aanvraag beschikbaar. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om die informatie te weten.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermeende inbreuken op de gegevensbeveiliging en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een vermoede schending wanneer dit wettelijk verplicht is.

Deel 16. Hoelang bewaart Caterpillar persoonlijke informatie?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, inclusief voor het voldoen aan wettelijke, regulerende, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Informatie over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonlijke informatie zijn beschikbaar in ons gegevensbewaringsbeleid, te vinden op de HR-afdeling. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke informatie te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke informatie, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Als u geen werknemer, medewerker of aannemer van Caterpillar bent, behouden wij uw persoonlijke informatie en vernietigen deze veilig in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring.

Deel 17. Wat is uw taak om Caterpillar op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonlijke informatie?

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u hebben, juist en actueel is. Neem contact op met uw HR-vertegenwoordiger voor de juiste procedure om ons op de hoogte te stellen van eventuele noodzakelijke wijzigingen in uw persoonlijke informatie die wij bezitten.

Deel 18. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie?

Onder bepaalde omstandigheden hebt u volgens de wet de volgende rechten:

·         Verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie (beter bekend als een "toegangsverzoek voor een persoon"). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren en kunt u controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.

·         Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die wij hebben over u. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste persoonlijke informatie die we over u hebben, laten corrigeren.

·         Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen of wissen waar u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder).

·         Bezwaar tegen verwerking van uw persoonlijke informatie wanneer we afhankelijk zijn van een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonlijke informatie verwerken voor direct marketing-doeleinden.

·         Verzoeken om de beperking van verwerking van uw persoonlijke informatie. Op deze manier kunt u ons vragen om de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.

·         Verzoeken om de overdracht van uw persoonlijke informatie aan een andere partij.

·         Een klacht indienen met de toepasselijke toezichthoudende autoriteit met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke informatie.

Als u uw persoonlijke informatie wilt controleren, verifiëren, corrigeren of wilt verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie of deze wilt beperken, of wilt verzoeken om een ​​kopie van uw persoonlijke informatie naar een andere partij te verzenden, neem dan contact op met uw lokale, regionale of zakelijke HR-vertegenwoordiger, of dataprivacy@cat.com voor de juiste procedure.

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke informatie (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in dergelijke omstandigheden weigeren aan het verzoek te voldoen.

Deel 19. Wat kan Caterpillar van u nodig hebben?

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de persoonlijke informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere geschikte veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft om het te ontvangen.

Deel 20. Wat is uw recht om toestemming in te trekken?

In de beperkte omstandigheden waarin u uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke, regionale of HR-vertegenwoordiger. Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw persoonlijke informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarvoor u oorspronkelijk akkoord bent gegaan, en tenzij we een andere rechtsgrond hebben om uw persoonlijke informatie te blijven verwerken, zullen wij deze op veilige wijze verwijderen.

 

 

Deel 21. Wat als er wijzigingen in dit document zijn?

We behouden ons het recht voor om deze wereldwijde privacyverklaring en deze bijlage op elk gewenst moment bij te werken, en we zullen u voorzien van bijgewerkte documenten wanneer we belangrijke updates uitvoeren. We kunnen u ook van tijd tot tijd op andere manieren informeren over de verwerking van uw persoonlijke informatie.

[EINDE Appendix 2. Menselijke hulpbronnen Betrokkenen EER]

 

 

Planning A. Verwerkingsverantwoordelijken van Caterpillar

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar (U.K.) Limited

Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Anchor Coupling Inc.

5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States

United States

 

Asia Power Systems (Tianjin) Ltd.

No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

AsiaTrak (Tianjin) Ltd.

169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

Banco Caterpillar S.A.

Rua Henri Dunant, 1383, Edificio Golden Tower - 17 Andar, Sao Paulo Sao Paulo 04709-111, Brazil

Brazil

 

Bucyrus (Huainan) Machinery Co., Ltd. (CGM HK 60%)

Huainan Economical & Technical Development Zone, Huainan, Peoples Republic of China

China

 

Bucyrus International (Chile) Limitada

Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile

Chile

 

Bucyrus International (Peru) S.A.

Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru

Peru

 

Cat Rental Kyushu Ltd.

6-1, Harisurihigashi 3-chome, Chikushino-shi Fukuoka-ken 818-0025, Japan

Japan

 

Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited

Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa

South Africa

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd.

1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China)

China

 

Caterpillar (China) Investment Co., Ltd.

Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd.

No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Newberry)

284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States

United States

 

Caterpillar (NI) Limited

Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland

Northern Ireland

 

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd.

A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd.

No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd.

Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China

China

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand

Thailand

 

Caterpillar (Tongzhou) Co., Ltd.

No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Wujiang) Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Zhengzhou) Ltd.

Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Asia Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Belgium S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B-6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda.

Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Brasil Ltda.

Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Castings Kiel GmbH

Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany

Germany

 

Caterpillar Centro de Formacion, S.L.

Camino de Caterpillar,

Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain

Spain

 

Caterpillar Commercial Northern Europe Limited

Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar Commercial S.A.R.L.

84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France

France

 

Caterpillar Commercial Services S.A.R.L.

40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France

France

 

Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A.

Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium

Belgium

 

Caterpillar East Japan Ltd.

32-2, Honcho 1 Chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Caterpillar Emissions Solutions Inc.

2600 Camino Entrada, Santa Fe, New Mexico 87507, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.

11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Energy Solutions GmbH

Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany

Germany

Functionaris voor gegevensbescherming: Beatrice Brauchler (DPO)

Caterpillar Energy Solutions Inc.

1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions, S.A.

Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain

Spain

 

Caterpillar Energy Systems Technology ( Beijing) Co., Ltd.
Formerly known as MWM (Beijing) Co., Ltd.

CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Finance France S.A.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France

France

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

SBS Tower 14F, 4-10-1 Yoka, Setagaya-ku, Tokyo  158-0097, Japan

Japan

 

Caterpillar Financial Commercial Account Corporation

2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001

United States

 

Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C.

Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain

Spain

 

Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership

69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan)

Kazakhstan

 

Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd.

Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China

China

 

Caterpillar Financial New Zealand Limited

Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand

New Zealand

 

Caterpillar Financial Nordic Services AB

PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Financial Renting S.A.

Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain

Spain

 

Caterpillar Financial SARL

Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited

Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates

United Arab Emirates

 

Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c.

Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Ireland

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar Financial Services (UK) Limited

Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Financial Services Argentina S.A.

Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina

Argentina

 

Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd.

14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L.

Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Financial Services Corporation

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States

United States

 

Caterpillar Financial Services CR, s.r.o.

Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic

Czech Republic

 

Caterpillar Financial Services GmbH

Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany

Germany

 

Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee

3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada

Canada

 

Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd.

No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia

Malaysia

 

Caterpillar Financial Services Netherlands B.V.

Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands

Netherlands

 

Caterpillar Financial Services Norway AS

Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway

Norway

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar Financial Services Philippines Inc.

#13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines

Philippines

 

Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.

51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland

Poland

 

Caterpillar Financial Ukraine LLC

34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine

Ukraine

 

Caterpillar Fluid Systems S.r.l.

Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy

Italy

 

Caterpillar Forest Products Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar France S.A.S.

40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France

France

 

Caterpillar Global Mining America LLC

2045 West Pike Street, Houston Pennsylvania 15324-1010 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Colombia S.A.S.

Cra. 7 No. 71-52, Torre b, Piso 9, Bogota, Colombia

Colombia

 

Caterpillar Global Mining Equipamentos De Mineracao do Brasil Ltda.

Rua Maria Luiza Santiago, 200 21º andar, Belo Horizonte   30360740, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Global Mining Europe GmbH

Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany

Germany

Functionaris voor gegevensbescherming: Claudia Panse (DPO)

 

Caterpillar Global Mining Field Services LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek, Wisconsin 53154,United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Highwall Miners LLC

351 Ragland Road, Beckley West Virginia 25801, United States

United States

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar Global Mining HMS GmbH

Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany

Germany

Functionaris voor gegevensbescherming: Sven Staudinger (DPO)

 

Caterpillar Global Mining LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek  Wisconsin 53154, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Mexico LLC

10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States

United States

 

Caterpillar Group Services S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd.

2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary

Hungary

 

Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l.

Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy

Italy

 

Caterpillar Insurance Co. Ltd.

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States

United States

 

 

Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Services del Peru S.A.

Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru

Peru

 

Caterpillar Japan LLC

SBS Tower, 10-1 Yoga 4-Chome Setagaya-ku, Tokyo Tokyo 158-8530, Japan

Japan

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L.

Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile

Chile

 

Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L.

Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Leasing (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand

Thailand

 

Caterpillar Leasing Chile, S.A.

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd.

500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Logistics (UK) Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Logistics Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Cateprillar Luxembourg S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Marine Power UK Limited

22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales

United Kingdom

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd.

333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Maroc SARL

Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco

Morocco

 

Caterpillar Materiels Routiers SAS

21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France

France

 

Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada

Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd.

Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China

China

Functionaris voor gegevensbescherming:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG

Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany

Germany

Functionaris voor gegevensbescherming:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren Henstedt Ulzburg GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany

Germany

Functionaris voor gegevensbescherming:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren Rostock GmbH

Werftallee 3, Rostock 18119, Germany

Germany

Functionaris voor gegevensbescherming:

Regine Oppelland  

Caterpillar of Canada Corporation

3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada

Canada

 

Caterpillar Operator Training Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Panama Services S.A.

Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar Paving Products Inc.

9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States

United States

 

Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Poland Sp. z o.o.

U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland

Poland

 

Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.

Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Propulsao Maritima do Brasil Ltda

Av. Marechal Camara 160, CONJ 1607, Rio de Janeiro  20.020-080 Centro, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Propulsion AB

Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Propulsion LQ Pte Ltd

85 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Production AB

Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion Pte Ltd

No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd

87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd.

Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd.

Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Remanufacturing Services Radom Poland Sp. z o.o.

ul Kozienicka 97, 26-600, Radom  26-610, Poland

Poland

 

Caterpillar Renting France S.A.S.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France

France

 

Caterpillar SARL

Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Services Germany GmbH

Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany

Germany

 

Caterpillar Servicios Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Servizi Italia Srl

Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Shrewsbury Limited

Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Skinningrove Limited

Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales

United Kingdom

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar Solution Engineering Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd.

Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa

South Africa

 

Caterpillar Special Services Belgium S.P.R.L.

Avenue Des Etats Unis 1, Gosselies  6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Tianjin Ltd.

No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Tohoku Ltd.

1-8, Kamisugi 2-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken  9800011, Japan

Japan

 

Caterpillar Transmissions France S.A.R.L.

445 Boulevard de l'Europe, Artoipole, Monchy-le-Preux  62118, France

France

 

Caterpillar Tunneling Canada Holding Ltd.

3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada

Canada

 

Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd.

No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Used Equipment Services Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar West Japan Ltd.

1-23, Shimoi-cho, Ibaraki-shi, Osaka-fu 5670066, Japan

Japan

 

Caterpillar Work Tools B.V.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

Netherlands

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Caterpillar Work Tools, Inc.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

United States

 

Caterpillar Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Centre de Distribution de Wallonie SPRL (Cediwal SPRL)

Rue L. Bleriot 9, Gosselies Hainaut 6041, Belgium

Belgium

 

ECM S.p.A.

Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29

Frazione Cantagrillo

Italy

 

EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG

Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany

Germany

 

Leading Edge Hydraulic Systems Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, National Hi-tech Industry Development Zone, Wuxi Jiangsu Province 214028, Peoples Republic of China

China

 

Mec-Track S.r.l.

Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy

Italy

 

Motoren Steffens GmbH

Geefacker 63, Kleve 47533, Germany

Germany

 

MWM Austria GmbH

Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria

Austria

 

MWM Benelux B.V.

Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands

Netherlands

 

MWM Energy Hungaria Kft.

Ezred u. 1-3. H-1044, Budapest, Hungary

Hungary

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

MWM France S.A.S.

99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)

France

 

P. T. Solar Services Indonesia

Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia

Indonesia

 

Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore

Singapore

 

Perkins Engines Company Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Perkins Engines, Inc.

11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States

United States

 

Perkins Motores do Brasil Ltda.

Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil

Brazil

 

Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd.

No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Perkins Shibaura Engines (Wuxi) Co., Ltd.

No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China

China

 

Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios Ltda.

Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2, Jardim Padre Anchieta, Diadema Sao Paulo 09951-270, Brazil

Brazil

 

Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda.

City of Sete Lagoas, State of Minas Gerais
at Street Padre Tercisio Gonclaves
s/n, Cida Deus 35.703-387 (Brazil)

Brazil

 

PT Caterpillar Finance Indonesia

Jl. Raya Naragong KM., 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

PT. Bucyrus Indonesia

Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia

Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia Batam

Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia

Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

Pyroban (Suzhou) Safety Systems Co., Ltd.

Area B2 Section A, Weiting Industry Zone, No. 9 Weixin Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Peoples Republic of China

China

 

Pyroban Benelux B.V.

24-26 3341 Lt Postbus, AE Hendrik Ido Ambacht P Iva, NL 008884924B01, Netherlands

Netherlands

 

Pyroban Group Limited

Endeavor Works, Dolphin Road, Shoreham-By-Sea, West Sussex  BN43 6QG, England & Wales

United Kingdom

 

SCM Singapore Holdings Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore

Singapore

 

Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd.

Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China

China

 

Solar Turbines (Thailand) Ltd.

No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand

Thailand

 

Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee

2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada

Canada

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Solar Turbines Central Asia Limited Liability Partnership

38 Tulebaev Street, Almaty  050004, Kazakhstan

Republic of Kazakhstan

 

Solar Turbines EAME s.r.o.

Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic

Czech Republic

 

Solar Turbines Egypt Limited Liability Company

44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt

Egypt

 

Solar Turbines Europe S.A.

Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Solar Turbines Incorporated

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines International Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd

Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia

Malaysia

 

Solar Turbines Middle East Limited

PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE

United Arab Emirates

 

Solar Turbines Services Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Services Nigeria Limited

Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria

Nigeria

 

Solar Turbines Services of Argentina S.R.L.

Maipu 1210, Buenos Aires Argentina

Argentina

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Solar Turbines Switzerland Sagl - formerly known as Turbomach S.A.

Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland

Switzerland

 

Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited

48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago

Trinidad & Tobago

 

Solar Turbines West-Africa SARL

Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon

Gabon

 

Tangshan DBT Machinery Co., Ltd.

No. 2 Gangyao Road, Tangshan  63027, Peoples Republic of China

China

 

Tokyo Rental Ltd.

32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Turbinas Solar de Columbia S.A.

Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia

Colombia

 

Turbinas Solar de Venezuela, C.A.

Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela

Venezuela

 

Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited

Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey

Turkey

 

Turbomach France S.A.R.L.

11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France

France

 

Turbomach GmbH

Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany

Germany

 

Turbomach Netherlands B.V.

Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands

Netherlands

 

Naam

Legal Entity Name

Adres of overige contactgegevens Legal Entity Address

Land

Country Name

 

Contact

Turbomach Pakistan (Private) Limited

32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan

Pakistan

 

Turbomach S.A. Unipersonal

via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland

Spain

 

Turbomach S.r.L.

via Battistini 21A,Parma 43100 Italy

Italy

 

Turbomach Sp.Zo.o.

ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland

Poland

 

Turner Powertrain Systems Limited

Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales

United Kingdom

 

Kemper Valve & Fittings Corp.

3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC - may not have employees

100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Equipment LLC

3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States

United States

 

Caterpillar Financial Dealer Funding LLC

2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States

United States

 

 

 

 

 

 

LAST UPDATED: November 3, 2016

This Data Governance Statement describes the practices of Caterpillar Inc. (“Caterpillar,” “we,” “us” or “our”) for collecting information from customers and Distribution Networks relating to machines, products or other assets and their associated worksites (collectively “Assets”), and the operations of our distribution networks, including dealers and their related entities (“Distribution Networks”).  We collect this information through online and offline means including: (1) applications and platforms for use on or through computers, APIs, and mobile devices, such as VisionLink® and Product LinkTM Web (“Applications”); (2) telematics or other devices on Assets, whether manufactured by Caterpillar or by other companies (“Devices” and, together with the Applications, “Digital Offerings”); and (3) our Distribution Networks, component manufacturers, service providers, and customers.

You should regularly review this Statement carefully to understand what information our digital offerings receive, generate and transmit—and what we do with that information.  By providing System Data, Operations Data, or Personal Information (each as defined below) to us, you agree to the terms and conditions of this Data Governance Statement, including our collection, use and sharing of that information.

WHAT INFORMATION WE MAY COLLECT

“System Data” is information that is ingested or used by or generated through Digital Offerings, which may include:

 • Device, Asset and Component Information, including model number, serial number, order number, software and hardware version numbers, performance, and configuration, including work tools or other peripheral devices attached to Assets.
 • Electronic Data, including sensor logs, trends, histograms, event data, other alerts, digital state data, fault codes, idle time, daily and cumulative fuel consumption, emissions data, service meter hours, electronic data files downloaded manually or automatically from an Asset, troubleshooting data, and other data, depending on the customer and Asset and communication channel used by a Device.
 • Inspection Data, including results of inspections using a Caterpillar or third-party inspection system.
 • Device Location Information, including the physical location of an Asset (e.g., determined using satellite, GPS, cell phone tower, Bluetooth or WiFi signals).
 • Fluid Data, including analysis results of fluid samples (such as oil, hydraulic and coolant fluids) obtained using Caterpillar or third-party tools.
 • Event Recorder Data, including location, speed, direction and associated video recordings, use of controls and positive train control information.
 • Service and Maintenance History, including work orders (records of all maintenance, repair, parts purchases, replacement and modification to an Asset), component life (history of usage and wear life of a component), maintenance schedule, planned maintenance, warranty coverage data, maintenance and repair contracts, service intervals (scheduled interval for planned maintenance of component replacement activities for an Asset), component lists (lists of parts that make up an Asset) and service letters (describing special service actions recommended by Caterpillar to correct a known problem with an Asset).
 • Site and Environmental Conditions, including the type of work being done, condition of roads or tracks, altitude, climate and material tracking.
 • Patterns of Use, including any user-defined information relating to a product you provide to us through a Digital Offering.

Personal Information” is information that relates to an identified or identifiable individual, which may include:

 • Name
 • Postal address (including billing and shipping addresses)
 • Telephone number
 • Email address
 • Identification information such as usernames and user IDs
 • The employer or company with which an individual is associated and his or her role and title
 •  User Profile information
 • Location information
 • Information about any computer or mobile device with which you access Applications
 • Information about your use of Applications
 • Audiovisual data
 • Physiological data such as eye movement, facial expressions, heart rate 

“Operations Data” is information we may collect from or that is otherwise provided by Distribution Networks through Caterpillar’s data flow & information integration platform with its dealers, which may include: 

 • Information contained in invoices and service contracts.
 • Information about customers of Distribution Networks, including the customer’s name, address, industry, customer category, the name, position, email address, and telephone number of the designated contact person, the name, email address and telephone number of the Dealer’s sales representative assigned to the customer, and other information relating to the Dealer’s relationship with its customer.
 • Work order data, including information about the customer, Asset involved, problem identified, and repairs performed
 • Store hierarchy data, including information about Dealer inventory reporting and replenishment processes.
 • Information used by Distribution Networks to manage a fleet of Assets (either owned or rental) including customers of Distribution Networks and worksites.
 • Dealer component data, including Information relating to management and replenishment of parts inventory, and customer purchases, returns and replacements.

Information collected by Caterpillar may simultaneously constitute System Data, Personal Information, and Operations Data, or any combination thereof. If you submit any System Data, Operations Data, or Personal Information in connection with Digital Offerings, including System Data that may relate to Devices on Assets that are not manufactured by Caterpillar, you represent that you have the authority to do so and to permit us to use the information in accordance with this Data Governance Statement.

HOW WE MAY COLLECT INFORMATION

We and our service providers may collect information in a variety of ways, including:

 • Through Devices: We may receive information via cellular or satellite link, or radio or Ethernet connection from Assets equipped with a Device, which may include System Data (such as information relating to the Device or Asset) or Personal Information (such as from information generated by fatigue monitoring devices, on-board camera and proximity detection systems, and in-cab monitoring technology).  Some information may be collected automatically, such as fault codes, hours of operation and fuel levels.
 • Through Applications and Online: We may collect information through Applications (e.g., when you enter maintenance information) or when you use our websites, online services or platforms.  We may also receive information through other online means, such as when you initiate a data transmission through on-site servers or email inspection information to us. We may also collect information typically collected through websites and mobile applications, such as browser and device information, application usage data, information collected through cookies, pixel tags and other technologies, IP addresses and location information.
 • Offline: We may collect information when you interact with us or our Distribution Networks, attend one of our trade shows, place an order or contact customer service.
 • From Component Manufacturers and OEMs: We may obtain System Data from manufacturers of the components in your Assets or of non-Caterpillar Assets you use.  This information may be provided to us automatically.
 • Through Wearable Technology: We may collect information through wearable technology, such as fatigue monitoring devices or RFID tags embedded in hardhats or safety vests.
 • From Asset Owners, Distribution Networks and Others: We may receive additional information from Asset owners, Distribution Networks, operators and other persons who have management responsibility for an Asset.
 • From Other Sources: We may receive your information from other sources, such as public databases, joint marketing partners, social media platforms (including from people with whom you are friends or are otherwise connected) and from other third parties.  We may collect or generate information from troubleshooting data, from your service providers (such as fluid analysts and site inspectors) or from maintenance, inspection or warranty records.

HOW WE MAY USE INFORMATION

We may, and may permit our Distribution Networks to, use collected information for the following purposes:

To Provide Services to You and Others:

 • To allow you or the Dealer to monitor the status of Assets, to provide you use of Applications, to complete and fulfill purchases, and to communicate with you regarding your purchase or rental and provide you with related customer service.
 • To fulfill customer support agreements, perform maintenance and repairs and deliver rental Assets or parts.
 • To make recommendations regarding safety, Asset health, maintenance, worksite efficiency and productivity training for operators.
 • To enhance the safety of machine operations, including by tracking proximity to Assets, other objects or humans.
 • To enable remote technician services, such as remote troubleshooting, and remote tuning. 
 • To provide you with location-based services and content.

To Enable Communications:

 • To manage the connection to the Asset or Device.
 • To allow you and other users of Applications to communicate with each other through Applications. 
 • To send administrative or contractual information, for example, information regarding the terms and conditions of using Digital Offerings, warranty policies or service contracts.
 • To provide you with information about new products and services and to send you marketing communications that we believe may be of interest to you. 

For General Business Purposes:

 • To conduct market research or to evaluate Caterpillar or Distribution Networks.
 • To perform data analytics, audits, improving products, developing new products, enhancing, improving or modifying our Digital Offerings, identifying usage trends and operating and expanding our business activities and for statistical analysis based on aggregated and de-identified data, such as benchmarking reports.
 • To provide services to customers, manage work flow, monitor repairs, project future maintenance and service, and troubleshoot issues. 
 • To validate effectiveness of recommendations, resolve complaints, and fulfill orders.
 • To manage inventory in order to provide you with parts and services. 
 • To manage a fleet of owned or rented Assets.
 • To maximize the efficiency of operations and increase sales.
 • To develop digital applications.

Other Uses:

 • To allow you to participate in sweepstakes, contests or similar promotions and to administer these activities. Some of these activities have additional rules, which could contain additional information about how we use and disclose your Personal Information. We suggest that you read any such rules carefully.
 • For additional uses as agreed by you and us.

With respect to audiovisual data that identifies an individual or physiological data for an identifiable individual, we will use that data only to provide products and services to our customers, including to make recommendations regarding safety, Asset health, maintenance, worksite efficiency and productivity training for operators, and to improve our products and services.

HOW WE MAY DISCLOSE INFORMATION

We may disclose information:

 • To our affiliates which are entities directly or indirectly, controlling, controlled by, or under common control with Caterpillar Inc. (for a list, see Exhibit 21 of our Form 10-K available here) for the purposes described in this Data Governance Statement. Caterpillar Inc. is the entity responsible for information jointly used with its affiliates. 
 • To Distribution Networks to permit them to use System Data and Personal Information to maintain relationships with you, provide services to you and send marketing communications to you.
 • To Asset owners, to permit them to manage their use of their Asset.
 • To our service providers who provide services such as data analytics, information technology and related infrastructure provision, application development, platform hosting, customer service, product development, auditing, advisory and other services.
 • To component manufacturers, to permit them to study the use of their products, to improve their products and to develop new products.
 • To agents, service providers or other third parties contracted by or engaged in business with Asset owners, who have management responsibility for the Asset.
 • To a third party in the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any portion of our or any of our affiliate’s business, Assets or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceedings).
 • To additional recipients as agreed by you and us.

Location Data: We may share location information with our affiliates and Distribution Networks to enable them to provide you with localized content and services. In some instances, you may be permitted to allow or deny such uses and/or sharing of your Device’s location, but if you do, we and/or our affiliates and Distribution Networks may not be able to provide you with the applicable services and content.

We may use or disclose information, as we believe to be necessary or appropriate: (a) under applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to lawful requests from public and government authorities, including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others, including for purposes of information security; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.

De-identified or Aggregated Information: De-identified or Aggregated Personal Information, Operations Data or System Data does not personally identify you or any other user of Digital Offerings (for example, we may aggregate Personal Information to calculate the percentage of our users who have a particular telephone area code, or we may aggregate System Data to calculate component wear rates). We may use and disclose de-identified or aggregated information for any purpose, except where we are required to do otherwise under applicable law.

REMOTE SERVICES AND UPDATES

Device Software Maintenance: From time to time, we use System Data to remotely examine and update Devices that we manufacture or otherwise provide (e.g., to update system settings or to manage the communications carriers used to connect to Caterpillar or our affiliates). In doing so, we may change the volume or granularity of System Data that we collect in order to improve the utility of Digital Offerings to you, as well as to improve our products and services, among other purposes. If the change in data we collect materially changes the scope of System Data, we will update this Data Governance Statement as described in “Updates to This Data Governance Statement” below.

Asset Software Maintenance: In addition, we offer Asset owners the option to participate in our automatic update service for Asset software. If you participate in this service, we will use System Data to remotely update software that controls machine operations for your Caterpillar Asset, and we may push the software update files to the Asset in preparation for an update.

SECURITY

We use reasonable organizational, technical and administrative measures designed to protect information within our organization. Unfortunately, no data transmission or storage system can be guaranteed to be 100% secure. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure (for example, if you feel that the security of your account has been compromised), please immediately notify us in accordance with the “Contacting Us” section below.

CHOICES AND ACCESS

Your choices regarding our use and disclosure of your Personal Information

We give you choices regarding our use and disclosure of your Personal Information. You may opt-out from:

 • Receiving electronic marketing communications from us: If you no longer want to receive marketing emails relating to Digital Offerings from us on a going-forward basis, you may opt-out by contacting us via email at CatConnectCare@cat.com. We will process your request(s) as soon as reasonably practicable. Please note that if you opt-out of receiving marketing-related emails from us, we may still send you important administrative messages, from which you cannot opt-out.
 • Our sharing of your Personal Information with our Distribution Networks for their direct marketing purposes: If you would prefer that we not share your Personal Information from Digital Offerings on a going-forward basis with our Distribution Networks for their direct marketing purposes, you may opt-out of this sharing by contacting us via email at CatConnectCare@cat.com.

How you can access, change or suppress your Personal Information

If you would like to review, correct, update, suppress or delete Personal Information that you have previously provided to us, you may contact us by email at CatConnectCare@cat.com.

In your request, please make clear what Personal Information you would like to have changed, whether you would like to have your Personal Information suppressed in our database. For your protection, we may only implement requests with respect to the Personal Information associated with the particular email address that you use to send us your request, and we may need to verify your identity before implementing your request. We will process your request as soon as reasonably practicable.

Please note that we may need to retain certain information for recordkeeping purposes or in accordance with agreements we may have with a third party (e.g., an Asset owner or Dealer that employs you). There may also be residual information that will remain within our databases and other records, which will not be removed.

OTHER IMPORTANT INFORMATION

Third Party Content: This Data Governance Statement does not address, and we are not responsible for (i) the privacy, information or other practices of any third party operating any website or online service to which a Digital Offerings links (e.g., our Applications may include, for your convenience, a hyperlink to local weather information provided by a third party with whom we have no business relationship) and (ii) Personal Information controlled by a third party, such as a supplier, service provider, or customer, even if such Personal Information is collected or otherwise processed by Caterpillar. Further, the inclusion of a link in a Digital Offering does not imply endorsement of the linked site or service by us or by our affiliates.

Retention Period: We will retain your Personal Information for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Data Governance Statement unless a longer retention period is required or permitted by law.

Cross Border Transfers: Your information may be stored and processed in any country where we operate or where our service providers operate, and by using a Digital Offering you expressly consent to the transfer of information to countries outside of your country of residence, including the United States, which may have data protection rules that are different from those of your country.

Sensitive Information: Our Digital Offerings are not designed for you to send us sensitive Personal Information such as social security numbers, information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or other beliefs, or genetic characteristics, criminal background or trade union membership. We request that you refrain from sending such information on or through Digital Offerings or otherwise to us.

UPDATES TO THIS DATA GOVERNACE STATEMENT

We may change this Data Governance Statement. The “LAST UPDATED” legend at the top of this page indicates when this Data Governance Statement was last revised. Any changes will become effective when we post the revised Data Governance Statement. Your use of Digital Offerings following these changes means that you accept the revised Data Governance Statement.

CONTACTING US

If you have any questions about this Data Governance Statement, please contact us at CatConnectCare@cat.com.

 

Cat.com van Caterpillar erkent en respecteert het privébelang van individuen met betrekking tot de persoonlijke informatie die via activiteiten wordt verstrekt aan het Customer Interaction Center in overeenstemming met de grondbeginselen van Caterpillar inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

Hoe winnen wij persoonlijke informatie in?
We verzamelen de persoonlijke informatie die u verstrekt aan het Customer Interaction Center via het contactformulier op Cat.com. Wij verzamelen mogelijk ook persoonlijke informatie uit andere bronnen, zowel binnen als buiten het bedrijf Caterpillar.

Gebruiken wij elektronische mechanismen zoals 'cookies'?
Het Customer Interaction Center gebruikt geen cookies met als doel het verzamelen van persoonlijke informatie.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?
Wij registreren gegevens zoals voornaam, achternaam, adres, plaats, staat/provincie, postcode, land, e-mailadres en telefoonnummer die u ons levert via het contactformulier op Cat.com.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonlijke informatie?
De persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld via het contactformulier op CAT.com wordt gebruikt om aan uw verzoek om literatuur of contact te kunnen voldoen.

Hoe beschermen wij persoonlijke informatie?
Het Customer Interaction Center maakt gebruik van gepaste maatregelen ter bescherming van persoonlijke informatie tegen verlies, manipulatie, vervalsing, ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde openbaarmaking door welke partij dan ook binnen of buiten Caterpillar. Deze informatie wordt bijvoorbeeld bewaard in een database die niet toegankelijk is zonder autorisatie en een wachtwoord, en die zich achter een firewall bevindt.

Geven wij de persoonlijke informatie vrij die wij verzamelen?
De mogelijkheid bestaat dat wij uw persoonlijke informatie vrijgeven wanneer het nodig is om uw aanvraag te beantwoorden en aan de doelstelling van het contactformulier op Cat.com te kunnen voldoen. Persoonlijke informatie wordt in ieder geval uitsluitend vrijgegeven aan partijen die om een legitieme zakelijke reden toegang tot deze informatie vereisen. Niettegenstaande de eerdergenoemde vrijgave, geven wij, indien de wet of relevant bedrijfsbeleid dit vereist of toestaat, uw persoonlijke informatie vrij.

Hoe heb ik toegang tot mijn persoonlijke informatie?
Op verzoek en na overleg van toereikend bewijs van hun identiteit, kunnen personen toegang verkrijgen tot de persoonlijke informatie die zij via het indienen van dit formulier hebben verstrekt.

Het Customer Interaction Center bewaart de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt slechts zo lang als nodig is om aan uw verzoek te kunnen voldoen en voor noodzakelijke opvolging, en anders zoals wettelijk is toegestaan of conform de bewaarrichtlijnen van documenten van Caterpillar.
Uw toestemming
Door uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, geeft u ons toestemming voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die u verstrekt conform het in deze privacyverklaring beschreven doel. Aangezien deze service beschikbaar is voor personen op zeer uiteenlopende locaties wereldwijd, gaat u ook akkoord met het overdragen van uw persoonlijke informatie aan landen of jurisdicties die niet dezelfde mate van gegevensbescherming hanteren als de jurisdictie waarin u zich bevindt.

Waar vind ik meer informatie over deze privacyverklaring?
U kunt op een van de volgende manieren contact opnemen met de coördinator van het Customer Interaction Center:

 • Door een aanvraag in te sturen met behulp van het contactformulier
 • Per telefoon naar de Verenigde Staten via (309) 578-6298
 • Per fax naar de Verenigde Staten via (309) 578-2559

Wat gebeurt er indien en wanneer deze privacyverklaring verandert?

Wij behouden het recht voor om deze verklaring inzake de bescherming van gegevens bij het contactformulier te wijzigen. Indien en wanneer het Customer Interaction Center deze privacyverklaring bijwerkt of wijzigt, worden de wijzigingen aangebracht op deze pagina. Door het contactformulier te gebruiken nadat de wijzigingen in deze verklaring inzake de bescherming van gegevens bij het contactformulier zijn verwerkt, gaat u akkoord met deze wijzigingen.

21 januari 2004