General Information  |  COOKIES  |  DATA & PRIVACY  |  COPYRIGHT  |  Terms & Conditions

Caterpillar behoudt alle auteursrechten op alle tekst, grafische beelden en software die eigendom van Caterpillar zijn, en machtigt u bij deze om de hierin gepubliceerde documenten elektronisch te kopiëren, uitsluitend voor het overdragen of bekijken van de informatie. U mag geen bestanden op deze website dupliceren, wijzigen of anderszins veranderen om ze door te sturen, en u mag de informatie hierin niet afdrukken zonder toestemming van Caterpillar. Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven bepaald, mag niets hierin worden opgevat als het verlenen van enige licentie of recht onder welk Caterpillar copyright, octrooi of handelsmerk dan ook.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar geel" en POWER EDGE 'trade dress' alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. Cat en Caterpillar zijn gedeponeerde handelsmerken van Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629 VS.

Juridische mededelingen

De informatie in deze publicatie, waaronder tekst, afbeeldingen en links, worden DOOR CATERPILLAR INC. VERSTREKT "ALS ZODANIG", UITSLUITEND VOOR HET GEMAK VAN HAAR DEALERS EN KLANTEN ZONDER ENIGE GARANTIE, OFWEL UITDRUKKELIJK OFWEL IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET PLEGEN VAN INBREUK. Caterpillar Inc. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in deze publicatie of andere documenten waarnaar in deze publicatie wordt verwezen of die in een link worden vermeld. Deze publicatie kan technische of andere onnauwkeurigheden bevatten en niet alle producten of diensten waarnaar wordt verwezen, zijn in alle gebieden verkrijgbaar. Van tijd tot tijd worden veranderingen in de informatie aangebracht en Caterpillar kan de in deze publicatie beschreven producten of diensten te allen tijde veranderen. Neem contact op met uw plaatselijke Caterpillar dealer voor meer informatie voordat u op enige informatie hierin vertrouwt.

Mocht u ervoor kiezen om rechtstreeks aan Caterpillar opmerkingen, vragen, suggesties, ideeën en dergelijke te sturen met betrekking tot deze website of Caterpillar producten en diensten, stemt u ermee in dat dergelijke informatie geacht wordt niet vertrouwelijk te zijn en dat Caterpillar geen enkele verplichting heeft om te antwoorden en vrij is om de informatie zonder beperking te reproduceren, gebruiken, onthullen en onder derden te verspreiden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten die dergelijke informatie bevatten.

©2018 Caterpillar Alle rechten voorbehouden.

Caterpillar Inc. respecteert de rechten van alle houders van auteursrechten en hiertoe heeft Caterpillar Inc. een beleid aangenomen en ingevoerd om materialen die inbreuk maken op de rechten van houders van auteursrecht, van de website te verwijderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, dien dan bij de Copyright Agent van Caterpillar de volgende informatie in, die is vereist volgens de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. ¤ 512:

  1. een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou worden gemaakt;
  2. identificatie van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of als er meerdere werken met auteursrecht op één online site onder één kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
  3. identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of dat het onderwerp is van inbreukactiviteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
  4. informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij;
  5. een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen van mening is dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de houder van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
  6. een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou worden gemaakt.

De Copyright Agent van Caterpillar voor kennisgeving van claims van inbreuk op auteursrechten op of betreffende deze site is als volgt bereikbaar:

Copyright Agent
T.a.v.: Jim Smith
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620, Verenigde Staten
E-mail:  smith_james_r3@cat.com