Voorwaarden en bepalingen van Caterpillar Now

Privacybeleid

Deze privacymededeling geeft aan welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen via deze Caterpillar Now toepassing (deze "Toepassing") en hoe deze informatie door ons kan worden gebruikt of aan derden kan worden verstrekt.

Dit beleid is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld via andere middelen (bijv. andere websites of andere methoden, waaronder telefoongesprekken) of op informatie die wordt verzameld via de website van een ander bedrijf of derde partij, ongeacht of een dergelijke website een koppeling bevat naar of toegankelijk is vanuit deze Toepassing. U dient de privacymededelingen van eventuele andere websites zorgvuldig door te lezen.

Hoe verzamelen wij persoonlijke informatie?

Persoonlijke informatie wordt vrijwillig door u verstrekt door het gebruik van:

 • Enquête

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

Door de gebruiker verstrekte informatie

Persoonlijke informatie die nodig is voor het gebruik van deze Toepassing bestaat onder meer uit:

 • CWS-ID

Optionele informatie die kan worden aangevraagd voor het gebruik van deze Toepassing bestaat onder meer uit:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Taal

Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u deze Toepassing gebruikt, wordt automatisch de volgende informatie over u verzameld:

 • IP-adres
 • Cookies
 • Browsergegevens
 • Datum en tijd van gebruik
 • Informatie over het besturingssysteem
 • Geanonimiseerde gegevens
 • Crashrapporten

Raadpleeg de  servicevoorwaarden voor meer informatie over deze cookies.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonlijke informatie?

De informatie die u verstrekt, wordt gebruikt om de relevantie te verbeteren van de content die door Caterpillar wordt gedeeld (bijvoorbeeld wekelijkse nieuwsupdates of gerichte communicatie met gebruikers in een bepaalde regio of business unit). Bovendien kan niet persoonlijk gekenmerkte informatie worden gebruikt om gebruikspatronen en andere statistieken te analyseren voor het vaststellen van mogelijke toepassingsverbeteringen voor onze gebruikers.

Verder kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken en/of verstrekken zoals vereist door wet- of regelgeving, of op verzoek van bevoegde overheidsinstanties of ter bescherming van personen of eigendommen.

Hoe beschermen wij deze informatie?

Wij passen redelijke maatregelen toe om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, manipulatie, vervalsing, ongeautoriseerde toegang of ongeoorloofde openbaarmaking. Door het ontwerp van het internet en netwerken en computertechnologieën kunnen wij niet garanderen dat de communicatie tussen u en de Toepassing beschermd is tegen ongeautoriseerde toegang door derden.

Verstrekken wij deze persoonlijke informatie die wij verzamelen aan derden?

Uw persoonlijke informatie wordt wereldwijd gedeeld met Caterpillar Inc. (dat wil zeggen zijn dochterondernemingen en partners in heel de wereld) en wordt doorgegeven aan de desbetreffende Caterpillar dealer(s) in de desbetreffende dienstenregio('s) waarvoor dat van toepassing is. Wij verstrekken uw persoonlijke informatie mogelijk om aan uw verzoek of de doelstellingen van de Toepassing te voldoen of dragen deze over aan dienstverleners om de informatie te verwerken ten behoeve van Caterpillar Inc. Uw informatie kan worden gedeeld met derden. In elk geval wordt de persoonlijke informatie alleen vrijgegeven aan personen/entiteiten met een legitieme zakelijke reden voor toegang tot de informatie. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen wij uw persoonlijke informatie ook verstrekken indien de wet of een relevant bedrijfsbeleid dit vereist of toestaat.

Uw toestemming

Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie conform de doeleinden die zijn beschreven in deze privacymededeling. Aangezien deze dienst beschikbaar is voor personen op zeer uiteenlopende locaties wereldwijd, gaat u akkoord met het overdragen van uw persoonlijke informatie aan landen of jurisdicties die niet dezelfde mate van gegevensbescherming hanteren als de jurisdictie waarin u zich bevindt.

Kinderen

Wij streven ernaar geen informatie te verzamelen of bij te houden van personen jonger dan 13 jaar. Geen enkel onderdeel van onze Toepassing is gestructureerd om aantrekkingskracht uit te oefenen op personen jonger dan 13 jaar. Door het gebruik van onze Toepassing geeft u aan dat u ten minste 13 jaar oud bent.

Waar vind ik meer informatie over deze privacymededeling?

Voor een verzoek om toegang tot, of het bijwerken of verwijderen van uw persoonlijke gegevens (inclusief afmelding voor toekomstige reclame-uitingen, marketinguitingen of opinieonderzoek van Caterpillar), of voor aanvullende informatie over deze privacymededeling kunt u contact met ons opnemen via:

Caterpillar Inc.
Attn: Jerry Warfield
100 NE Adams Street
Peoria, IL 61629
100 NE Adams Street
E-mail: warfield_jerome_t@cat.com

Ook kunt u contact opnemen met het Office of Business Practices van Caterpillar, via  http://codeofconduct.cat.com/  of door te bellen naar +1 (800)-300-7898.

Wat gebeurt er als dit privacybeleid verandert?

Wij behouden ons het recht voor om deze privacymededeling te wijzigen. Als wij deze privacymededeling bijwerken of wijzigen, worden de wijzigingen op deze pagina aangebracht. Door uw gebruik van de Toepassing na de publicatie van wijzigingen aan deze privacymededeling gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Laatste wijziging: 1-12-2016

Laatst bijgewerkt op 12 oktober 2016

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN DE TOEPASSING

De Caterpillar Now toepassing (samen met alle bijbehorende documentatie, gegevens en content die worden geleverd, hierna de "In licentie gegeven Toepassing ") wordt niet verkocht maar aan u in licentie gegeven en mag alleen worden gebruikt onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Licentie"). De In licentie gegeven Toepassing (waaronder alle documentatie, gegevens en content gerelateerd aan de In licentie gegeven Toepassing en/of diensten) is en blijft te allen tijde eigendom van Caterpillar Inc., Peoria, Illinois, Verenigde Staten en/of zijn gelieerde ondernemingen en licentiegevers ("Caterpillar ").   Caterpillar behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. Het gebruik van de In licentie gegeven Toepassing door iemand anders dan u is ten strengste verboden.  DOOR DE GELICENTIEERDE TOEPASSING OP ENIGE WIJZE TE INSTALLEREN, GEEFT U AAN DEZE LICENTIE TE ACCEPTEREN.  ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIE, DIENT U DE GELICENTIEERDE TOEPASSING NIET TE INSTALLEREN.

a. OMVANG VAN DE LICENTIE: De door Caterpillar aan u verleende Licentie voor de In licentie gegeven Toepassing is een beperkt, niet-overdraagbaar, niet in sublicentie te geven gebruiksrecht voor de In licentie gegeven Toepassing, uitsluitend voor uw eigen interne zakelijke doelen op een smartphone, tabletcomputer of ander gelijksoortig mobiel apparaat (een "Apparaat", zoals iPhone, iPod touch of iPad) in uw eigendom of bezit.  Deze Licentie staat u niet toe de In licentie gegeven Toepassing te gebruiken op een Apparaat dat niet in uw eigendom of bezit is en u mag de in licentie gegeven Toepassing niet verspreiden of beschikbaar stellen via een netwerk waar deze door meerdere apparaten tegelijk kan worden gebruikt.  U mag de In licentie gegeven Toepassing niet verhuren, in lease geven, uitlenen, verkopen, herdistribueren of in sublicentie geven.  U mag de In licentie gegeven Toepassing, updates of delen hiervan niet kopiëren, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of pogen de broncode van de software af te leiden, te wijzigen of afgeleide werken hiervan maken. Elke poging daartoe is een schending van de rechten van Caterpillar en zijn licentiegevers. Als u inbreuk maakt op deze beperking, kunt u strafrechtelijk worden vervolgd of civielrechtelijk voor schadevergoeding worden aangesproken. De voorwaarden van deze Licentie zijn ook van toepassing op eventuele door Caterpillar geleverde upgrades die de oorspronkelijke In licentie gegeven Toepassing vervangen en/of aanvullen, tenzij de upgrade wordt vergezeld van een afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zullen zijn.

b. &GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS:  Wanneer u de In licentie gegeven Toepassing gebruikt, kan u worden gevraagd om persoonlijke informatie (waaronder uw naam en een identificatie van uw apparaat) en apparatuurgegevens die via de dienst worden verzameld van machines die gebruikmaken van de In licentie gegeven Toepassing (waaronder begrepen de toestand van de apparatuur, status, productiviteit, enzovoort).  Caterpillar verzamelt dergelijke informatie, samen met systeeminformatie over het apparaat dat u gebruikt, waaronder de naam van uw apparaat, het besturingssysteem dat op uw apparaat wordt gebruikt, de versie van de In licentie gegeven Toepassing die u gebruikt en het IP-adres van uw apparaat om te controleren of u bevoegd bent deze In licentie gegeven Toepassing te gebruiken, om Caterpillar producten en diensten te verbeteren en om de dealers van Caterpillar te informeren over de personen die binnen hun dienstverleningsgebied de In licentie gegeven Toepassing gebruiken.  Caterpillar kan dergelijke informatie verstrekken aan zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of andere vertrouwde bedrijven of personen, waaronder Caterpillar dealers.  Caterpillar zal redelijke en gepaste voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te beschermen; het kan echter zijn dat Caterpillar of uzelf door het gebruik van de In licentie gegeven Toepassing dergelijke informatie verzendt naar een rechtsgebied dat niet dezelfde gegevensbescherming biedt als het rechtsgebied waar u bent gevestigd.  Door dergelijke informatie in te voeren en/of de In licentie gegeven Toepassing te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en overdragen van de informatie door Caterpillar in overeenstemming met dit lid.  

c. OPENSOURCESOFTWARE:   Onverminderd eventuele andersluidende bepalingen in deze Licentie, maakt opensourcesoftware die is opgenomen als onderdeel van het pakket met de In licentie gegeven Toepassing geen deel uit van de In licentie gegeven Toepassing zoals in deze overeenkomst is gedefinieerd en wordt deze niet in licentie gegeven onder de voorwaarden van deze Licentie. In plaats daarvan is deze onderhevig aan de toepasselijke licentie van de opensourcesoftware.  Tenzij anders wordt vereist door de voorwaarden van een licentie voor opensourcesoftware, verleent Caterpillar u geen recht de broncode te ontvangen van de opensourcesoftware; in bepaalde gevallen kunt u evenwel rechtstreeks via de licentiegevers uw rechten uitoefenen en toegang tot de broncode verkrijgen.  Als u het recht hebt de broncode van Caterpillar te ontvangen voor opensourcesoftware die deel uitmaakt van het toepassingspakket, kunt u de broncode kosteloos ontvangen door deze schriftelijk aan te vragen bij Caterpillar op het hieronder aangegeven adres.  U dient akkoord te gaan met de voorwaarden van de toepasselijke licentie van de opensourcesoftware voordat u de desbetreffende opensourcesoftware mag gebruiken.  In het kader van deze Licentie" wordt onder opensourcesoftware verstaan: softwareprogramma's, bibliotheken of code waarvan wordt aangegeven in de softwaredocumentatie of het bestand "read-me" (leesmij) en/of het bestand "about" (info) dat deze vallen onder een licentie voor opensourcesoftware en alle wijzigingen, afgeleide werken en uitvoerbare bestanden op basis van of afgeleid van deze softwaretoepassingen of bibliotheken, als deze wijzigingen, afgeleide werken en/of uitvoerbare bestanden op basis van de desbetreffende voorwaarden ook vallen onder de toepasselijke licentie voor opensourcesoftware.

d.  BEËINDIGING:  De Licentie is van kracht vanaf de datum waarop u de In licentie gegeven Toepassing op de juiste wijze hebt geïnstalleerd totdat deze door u of Caterpillar op enig moment wordt beëindigd. Uw rechten op grond van deze Licentie vervallen automatisch, zonder aankondiging van Caterpillar, als u niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden van deze Licentie. Nadat de geldigheid van deze Licentie is verlopen, dient u elk gebruik van de In licentie gegeven Toepassing te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van de In licentie gegeven Toepassing die in uw bezit zijn te vernietigen.  Op verzoek van Caterpillar dient u Caterpillar een schriftelijke verklaring die door u of uw bevoegde vertegenwoordiger is ondertekend te verstrekken om te bevestigen dat de In licentie gegeven Toepassing en alle gerelateerde vertrouwelijke informatie zijn vernietigd.   Alle bepalingen die door hun aard van kracht blijven na beëindiging, waaronder de leden b., d., f., h., i., j., k., m. en o., blijven van kracht na de beëindiging van deze Licentie om welke reden dan ook.

e.  DIENSTEN; MATERIALEN VAN DERDEN: De  in licentie gegeven toepassing kan toegang bieden tot diensten, gegevens en websites van Caterpillar en derden (gezamenlijk en individueel de  diensten"genoemd). Het gebruik van de diensten vereist mogelijk internettoegang en uw instemming met aanvullende servicevoorwaarden. "U gaat ermee akkoord dat de diensten bedrijfseigen inhoud, informatie en materiaal bevatten die zijn beschermd door toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom en andere wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, en dat u dergelijke bedrijfseigen inhoud, informatie of materiaal op geen enkele wijze zult gebruiken, met uitzondering van toegestaan gebruik van de diensten.  Geen enkel deel van de diensten mag in welke vorm of op welke wijze dan ook worden gereproduceerd. U gaat ermee akkoord de diensten op geen enkele wijze te wijzigen, verhuren, leasen, uit te lenen, verkopen of distribueren en geen afgeleide werken op basis van de diensten te creëren, en u verklaart de diensten op geen enkele ongeoorloofde wijze te exploiteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het onbevoegd gebruiken of belasten van de netwerkcapaciteit. U gaat er verder mee akkoord de diensten op geen enkele wijze zodanig te gebruiken dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van een derde of dat dergelijke rechten worden geschonden.  Daarnaast zijn diensten en materialen van derden die kunnen worden geopend vanaf, weergegeven op of gekoppeld aan het apparaat niet beschikbaar in alle talen of in alle landen. Caterpillar doet geen enkele toezegging dat dergelijke diensten en materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u zich toegang tot dergelijke diensten of materialen wenst te verschaffen, doet u dit op eigen initiatief, waarbij u verantwoordelijk bent voor het naleven van toepasselijke wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toepasselijke lokale wetgeving. Caterpillar en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving de toegang tot de diensten te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of te blokkeren. Caterpillar is in geen enkel geval aansprakelijk voor het verwijderen of blokkeren van toegang tot dergelijke diensten. Caterpillar kan ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of toegang tot bepaalde diensten, ongeacht de situatie en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

f. VERTROUWELIJKHEID:   Caterpillar kan u bepaalde zakelijke en technische informatie verstrekken via de in licentie gegeven toepassing of het verlenen van de diensten die Caterpillar als vertrouwelijk beschouwt, met inbegrip van informatie die is aangemerkt als bedrijfseigen of vertrouwelijk of die, gezien de aard van de informatie of omstandigheden met betrekking tot de verstrekking, redelijkerwijs kan worden geacht vertrouwelijk te zijn (" vertrouwelijke informatie ").   Wanneer u vertrouwelijke informatie ontvangt, wordt u geacht de vertrouwelijkheid hiervan strikt te betrachten en, totdat Caterpillar schriftelijk opdracht geeft tot het tegendeel, vertrouwelijke informatie uitsluitend te gebruiken voor uw interne zakelijke doeleinden in overeenstemming met de verlening van deze licentie, en vertrouwelijke informatie niet aan derden bekend te maken.  Vertrouwelijke informatie van Caterpillar omvat geen informatie die: (a)  al in uw bezit was voordat deze van Caterpillar werd ontvangen zonder beperking op het gebruik of de openbaarmaking ervan; (b)  algemeen beschikbaar is of wordt anders dan via een handeling of fout uwerzijds; of (c)  rechtmatig aan u wordt bekendgemaakt door een derde zonder beperking op het gebruik of de openbaarmaking ervan.   De in licentie gegeven toepassing en alle gerelateerde documentatie, gegevens en inhoud die in verband daarmee of met de diensten worden geleverd, worden geacht vertrouwelijke informatie te zijn.  Vertrouwelijke informatie is en blijft te allen tijde eigendom van Caterpillar.  

g. BEVEILIGING:   U dient de nodige stappen te ondernemen om misbruik, oneigenlijk gebruik, onbevoegde toegang en/of onrechtmatige bekendmaking van de in licentie gegeven toepassing en de vertrouwelijke informatie te voorkomen met ten minste dezelfde zorgvuldigheid als waarmee u uw eigen informatie van soortgelijke aard beschermt, maar in geen geval met minder dan redelijke zorgvuldigheid.

H. SCHADELOOSSTELLING:   U komt overeen Caterpillar, zijn bestuurders, medewerkers, werknemers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle gerechtelijke procedures, vorderingen, verliezen, schadevergoedingen en kosten van welke aard dan ook, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, procedurekosten, honoraria voor juridische bijstand en kosten die in verband daarmee zijn gemaakt, ten aanzien van alle vorderingen die voortvloeien uit deze licentie, uw gebruik van de in licentie gegeven toepassing, diensten en/of vertrouwelijke informatie.

I. GEEN GARANTIE:  U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING, DE DIENSTEN EN DE VERTROUWELIJKE INFORMATIE GEHEEL OP EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BIJ U BERUST. U NEEMT VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE SELECTIE VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING, DE DIENSTEN EN DE VERTROUWELIJKE INFORMATIE OM UW BEOOGDE RESULTATEN TE BEREIKEN, EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE U VIA DIT PROGRAMMA EN DE DIENSTEN VERKRIJGT.  VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDEN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING EN ALLE DIENSTEN EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE GELEVERD" IN DE HUIDIGE STAAT " EN ZOALS DEZE BESCHIKBAAR ZIJN, INCLUSIEF ALLE GEBREKEN EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EN CATERPILLAR WIJST HIERBIJ ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING EN ALLE DIENSTEN EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE VAN DE HAND, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GENOT EN NIET-INBREUKMAKENDHEID OP RECHTEN VAN DERDEN. CATERPILLAR GARANDEERT NIET DAT UW GENOT VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING, DE DIENSTEN OF DE VERTROUWELIJKE INFORMATIE NIET WORDT ONDERBROKEN, DAT DE GELEVERDE DIENSTEN OF FUNCTIES BESLOTEN IN EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, DAT DE WERKING VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING OF DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT GEBREKEN IN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING, DIENSTEN OF VERTROUWELIJKE INFORMATIE WORDEN VERHOLPEN. MONDELING OF SCHRIFTELIJK VERSTREKTE INFORMATIE OF ADVIEZEN DOOR CATERPILLAR OF ZIJN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER DOEN GEEN GARANTIE ONTSTAAN. INDIEN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING, DIENSTEN OF VERTROUWELIJKE INFORMATIE GEBREKEN BLIJKEN TE VERTONEN, DRAAGT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, REPARATIES OF CORRECTIES. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN DE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

j.  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:  VOOR ZOVER WETTELIJK NIET IS VERBODEN, IS CATERPILLAR IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING OF ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIEZEN, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN TOEPASSING, DIENSTEN OF VERTROUWELIJKE INFORMATIE, ONGEACHT DE OORZAAK EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), EN ZELFS ALS CATERPILLAR OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CATERPILLAR VOOR ALLE SCHADE (ANDERS DAN ZOALS MOGELIJK VEREIST DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING IN GEVALLEN WAARBIJ SPRAKE IS VAN PERSOONLIJK LETSEL) HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG VAN VIJFTIG DOLLAR ($ 50,00). DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS BOVENSTAAND RECHTSMIDDEL HAAR ESSENTIËLE DOEL NIET BEREIKT.

k. EXPORTCONTROLE: U  mag de in licentie gegeven applicatie, diensten of vertrouwelijke informatie niet gebruiken, overdragen, vrijgeven of anderszins exporteren of opnieuw exporteren, behalve zoals is toegestaan krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten en de wetten van het rechtsgebied waarin de in licentie gegeven toepassing, diensten en vertrouwelijke informatie is verkregen. De in licentie gegeven toepassing, diensten en vertrouwelijke   informatie mogen in het bijzonder, doch hiertoe niet beperkt, niet direct of indirect worden gebruikt, overgedragen, vrijgegeven of anderszins uitgevoerd of wederuitgevoerd in strijd met toepasselijke wetten of overheidsautorisatie: (a) naar landen, gebieden of regio's waarvoor een Amerikaans embargo geldt of (b) naar partijen die zijn aangemerkt als beperkt of verboden door de Amerikaanse overheid, waaronder die vermeld op de lijst Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Person’s List van het Amerikaanse Ministerie van Handel, of de Entity List of Unverified List, met inbegrip van partijen die eigendom zijn van of onder beleidsbepalende invloed staan van dergelijke aangewezen partijen, zoals mogelijk vereist door Amerikaanse wetgeving. Door de in licentie gegeven toepassing te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw bezit en gebruik van de in licentie gegeven toepassing, diensten en vertrouwelijke informatie niet in strijd is met dergelijke wetten en dat u zich niet in een dergelijk land bevindt of op een dergelijke lijst staat. U gaat er ook mee akkoord de in licentie gegeven toepassing, diensten of vertrouwelijke informatie niet te gebruiken voor doeleinden die zijn verboden door de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de vervaardiging of de productie van kernraketten of chemische of biologische wapens.

I. COMMERCIËLE COMPUTERSOFTWARE:   De in licentie gegeven toepassing en de verwante diensten en vertrouwelijke Informatie zijn "Commerciële items ", zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit "Commerciële computersoftware " en "Commerciële computersoftwaredocumentatie ", conform het gebruik van die termen in de VS-regelgeving 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, zoals van toepassing. Conform 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, zoals van toepassing, worden de Commerciële computersoftware en de Commerciële computersoftwaredocumentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers binnen de VS-overheid (a) enkel als Commerciële items en (b) met enkel die rechten die zijn toegekend aan alle andere eindgebruikers conform de hierin vermelde bepalingen en voorwaarden.

m. Gebruik VAN UW GEGEVENS:  U verleent Caterpillar hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, permanente, betaalde licentie voor de toegang tot en gebruik, verwerking, bewerking of wijziging van de gegevens en informatie die zijn afgeleid van uw gebruik van de in licentie gegeven toepassing.   Caterpillar is bevoegd de gegevens en informatie die zijn afgeleid van uw gebruik van de in licentie gegeven toepassing voor elk intern zakelijk doel te gebruiken, inclusief voor de analyse en verbetering van producten of servicemogelijkheden.   Caterpillar is bevoegd om rapporten, analyses en andere informatie op te stellen op basis van de gegevens en informatie die zijn afgeleid van uw gebruik van de in licentie gegeven toepassing.   Caterpillar is eigenaar van alle rapporten, analyses en andere informatie en u draagt hierbij alle rechten, aanspraken en belangen, indien van toepassing, in en op de genoemde informatie over aan Caterpillar zonder enige vergoeding en zonder rechten op toekomstige royalty's of andere betalingen.

 n. GEEN BELASTINGADVIES:   Niets in de in licentie gegeven toepassing zal worden beschouwd of geïnterpreteerd als of bestaan uit belastingadvies voor enig doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele "belastinganalyse" of andere berekeningen die door de in licentie gegeven toepassing worden gemaakt.   "Belastinganalyse"-berekeningen, inclusief belastingtarieven, afschrijvingsschema's of vergelijkbare invoervelden, worden uitsluitend ter illustratie opgenomen in de in licentie gegeven toepassing en zijn niet gebaseerd op de wetten van een bepaald rechtsgebied.  

o. ALGEMEEN:   De wetten van de staat Illinois, met uitzondering van de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen, zijn van toepassing op deze licentie en op uw gebruik van de in licentie gegeven toepassing. Uw gebruik van de in licentie gegeven toepassing kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, nationale of internationale wetten.   Deze licentie mag alleen worden gewijzigd door een schriftelijke verklaring ondertekend door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van Caterpillar.   U mag deze licentie of enige andere hierin opgenomen rechten of verplichtingen niet overdragen, vrijwillig of onvrijwillig, met inbegrip van een wijziging in de zeggenschapsverhoudingen, fusie, rechtswerking of op enige andere wijze, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Caterpillar.   De tekst van deze licentie kan in meerdere talen zijn opgesteld, waaronder het Engels.   Alle taalversies worden als authentiek beschouwd, maar de Engelse taal is de bindende en controlerende taal voor alle zaken met betrekking tot de betekenis en interpretatie van deze licentie.

p. COPYRIGHT AGENT: Caterpillar respecteert de rechten van alle houders van auteursrechten en hiertoe heeft Caterpillar een beleid aangenomen en ingevoerd om materialen die inbreuk maken op de rechten van houders van auteursrecht, uit zijn apps te verwijderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, dien dan bij de Copyright Agent van Caterpillar de volgende informatie in, die is vereist volgens de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

·                Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou worden gemaakt.

·                Identificatie van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of als er meerdere werken met auteursrecht op één online site onder één kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.

·                Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of dat het onderwerp is van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.

·                Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij.

·                Een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen van mening is dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de houder van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.

·                een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou worden gemaakt.

De Copyright Agent van Caterpillar voor kennisgeving van claims van inbreuk op auteursrechten op of betreffende deze site is als volgt bereikbaar:

Copyright Agent

100 N.E. Adams St.

Peoria, IL 61629-9620

E-mail: CopyrightAgent@caterpillar.com

q.  Specifieke voorwaarden voor Apple:  In aanvulling op uw instemming met de voorgaande voorwaarden, en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze licentie, zijn de volgende bepalingen van toepassing met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van elke versie van de in licentie gegeven toepassing die compatibel is met het iOS-besturingssysteem van Apple Inc. ("Apple").  Apple is geen partij bij deze licentie en is noch eigenaar van noch verantwoordelijk voor de in licentie gegeven toepassing.  Apple biedt geen garantie voor de in licentie gegeven toepassing, behalve om de aankoopprijs hiervoor te restitueren, indien van toepassing. Apple is niet verantwoordelijk voor onderhoud of andere ondersteunende diensten voor de in licentie gegeven toepassing en is niet verantwoordelijk voor andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot de in licentie gegeven toepassing, met inbegrip van aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot producten van derden, claims dat de in licentie gegeven toepassing niet voldoet aan alle toepasselijke juridische of wettelijke vereisten, claims die voortvloeien uit wetgeving inzake consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving, en claims met betrekking tot inbreuk op intellectueel eigendom.  Richt u met vragen of klachten met betrekking tot het gebruik van de in licentie gegeven toepassing, met inbegrip van vragen met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten, in alle gevallen tot Caterpillar.  Indien een derde beweert dat de in licentie gegeven toepassing, of uw bezit en gebruik van de in licentie gegeven toepassing, inbreuk maakt op diens intellectuele-eigendomsrechten, is Apple niet verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking of vrijspraak van een dergelijke claim betreffende inbreuk op intellectueel eigendom.  U dient zich te houden aan de gebruiksregels uiteengezet in de servicevoorwaarden van de App Store van Apple.  Daarnaast dient u zich te houden aan de voorwaarden van elke op u toepasselijke overeenkomst met derden bij het gebruik van de in licentie gegeven toepassing, zoals uw serviceovereenkomst voor een draadloze gegevensverbinding. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn externe begunstigden van deze licentie en hebben, na uw acceptatie van de voorwaarden en bepalingen van deze licentie, het recht (en u wordt geacht dit recht te hebben aanvaard) om deze licentie jegens u af te dwingen als een externe begunstigde ervan; niettegenstaande het voorgaande, is het recht van Caterpillar om een variatie, verklaring van afstand of schikking op grond van deze licentie aan te gaan, te ontbinden of te beëindigen, niet afhankelijk van de goedkeuring van een willekeurige derde.

VRAGEN: Wanneer u vragen hebt met betrekking tot deze licentie, kunt u schrijven naar Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490, Verenigde Staten, T.a.v.:   Deputy General Counsel, Commercial Section.

Kennisgevingen/licenties opensourcesoftware

AFNetworking

Copyright (c) 2011-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Hierbij geven we toestemming aan iedereen die een kopie van deze software en de gerelateerde documentatiebestanden verkrijgt (de "Software ") om, kosteloos, zonder beperkingen met de software te werken, waaronder onbeperkt de rechten om de software te kopiëren, wijzigen, samen te voegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of kopieën van de software te verkopen en om personen aan wie de software is verschaft, toestemming te geven dit te doen, onder navolging van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtelijke kennisgeving en deze kennisgeving van toestemming dient in alle kopieën of deelkopieën van de software te worden opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT "EN ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.

SegmentIO

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2016 Segment.io, Inc.

Hierbij geven we toestemming aan iedereen die een kopie van deze software en de gerelateerde documentatiebestanden verkrijgt (de "Software ") om, kosteloos, zonder beperkingen met de software te werken, waaronder onbeperkt de rechten om de software te kopiëren, wijzigen, samen te voegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of kopieën van de software te verkopen en om personen aan wie de software is verschaft, toestemming te geven dit te doen, onder navolging van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtelijke kennisgeving en deze kennisgeving van toestemming dient in alle kopieën of deelkopieën van de software te worden opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT "EN ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.

JSONAPI

Copyright (c) 2013 Josh Holtz

Hierbij geven we toestemming aan iedereen die een kopie van deze software en de gerelateerde documentatiebestanden verkrijgt (de "Software ") om, kosteloos, zonder beperkingen met de software te werken, waaronder onbeperkt de rechten om de software te kopiëren, wijzigen, samen te voegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of kopieën van de software te verkopen en om personen aan wie de software is verschaft, toestemming te geven dit te doen, onder navolging van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtelijke kennisgeving en deze kennisgeving van toestemming dient in alle kopieën of deelkopieën van de software te worden opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT "EN ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.

Mixapanel

Copyright 2013 Mixpanel, Inc.

In licentie gegeven op grond van de Apache-licentie, versie 2.0 (de " licentie "); u mag dit werk uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de licentie. U kunt een exemplaar van de licentie hieronder verkrijgen, of op:

     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, wordt software op grond van de licentie verspreid "IN DE HUIDIGE " STAAT, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, hetzij expliciet of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal die van toepassing is op toestemmingen en beperkingen op grond van de licentie.

Apache-licentie

Versie 2.0, januari 2004

http://www.apache.org/licenses/

   ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK, REPRODUCTIE EN DISTRIBUTIE

   1. Definities.

      "Onder licentie " wordt verstaan de voorwaarden voor gebruik, reproductie en distributie zoals gedefinieerd in lid 1 t/m 9 van dit document.

      "Onder licentiegever " wordt verstaan de auteursrechthebbende of rechtspersoon die door de auteursrechthebbende die de licentie verleent, is gemachtigd.

      "Onder juridische entiteit " wordt verstaan de vereniging van de handelende entiteit en alle andere entiteiten die controle uitoefenen, onder controle staan of onder gemeenschappelijke controle staan van die entiteit. In het kader van deze definitie wordt onder "controle " verstaan (i) de macht om, direct of indirect, de richting of het beheer van deze entiteit te bepalen, hetzij op grond van een contract of anderszins, of (ii) het bezit van vijftig procent (50%) of meer van de uitstaande aandelen, of (iii) het economisch eigendom van deze entiteit.

      "Onder u" (of "uw ") wordt verstaan een persoon of juridische entiteit die rechten uitoefent die door deze licentie zijn verleend.

        "Onder bronvorm " wordt verstaan de voorkeursvorm voor het aanbrengen van wijzigingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, softwarebroncode, documentatiebron en configuratiebestanden.

"Onder objectvorm " wordt verstaan elke vorm die voortvloeit uit mechanische transformatie of vertaling van een bronvorm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gecompileerde objectcode, gegenereerde documentatie en conversies naar andere mediatypen.

"Onder werk " wordt verstaan het werk waarop auteursrecht rust, zowel in bron- als objectvorm, dat beschikbaar is gesteld op grond van de licentie, zoals aangegeven door een auteursrechtvermelding die is opgenomen in of bijgevoegd bij het werk (een voorbeeld wordt in de bijlage hieronder weergegeven).

      "Onder afgeleide werken" wordt verstaan elk werk, zowel in bron- als objectvorm, dat is gebaseerd op (of is afgeleid van) het werk en waarvoor geldt dat de redactionele revisies, annotaties, aanvullingen of andere wijzigingen als geheel een origineel werk waarop auteursrecht rust vertegenwoordigen. In het kader van deze licentie omvatten afgeleide werken geen werken die scheidbaar blijven van, of enkel koppelen (of een naamsbinding vormen) naar de interfaces van het werk en de daarvan afgeleide werken.

  "Onder bijdrage " wordt verstaan elk werk waarop auteursrecht rust, inclusief de oorspronkelijke versie van het werk en eventuele wijzigingen of toevoegingen aan dat werk of afgeleide werken daarvan, die opzettelijk bij de licentiegever zijn ingediend voor opname in het werk door de eigenaar van het auteursrecht of door een persoon of rechtspersoon die bevoegd is om deze namens de eigenaar van het auteursrecht in te dienen. In het kader van deze definitie betekent "ingediend" elke vorm van aan de Licentiegever of diens vertegenwoordigers verzonden elektronische, mondelinge of schriftelijke communicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, communicatie op elektronische mailinglijsten, broncodebeheersystemen en systemen voor het volgen van problemen die door of namens de licentiegever worden beheerd met het doel het werk te bespreken en te verbeteren, doch met uitzondering van communicatie die duidelijk door de eigenaar van het auteursrecht is gemarkeerd of anderszins is aangeduid als zijnde "Geen bijdrage. "

"Onder bijdrager " wordt verstaan de licentiegever en elke persoon of rechtspersoon namens wie een bijdrage door de licentiegever is ontvangen en vervolgens is opgenomen in het werk.

   2. Verlening van auteursrechtlicentie. Behoudens de voorwaarden en bepalingen van deze licentie verleent elke bijdrager u hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, gratis, royaltyvrije en onherroepelijke auteursrechtlicentie voor het reproduceren, creëren van afgeleide werken, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, in sublicentie geven en distribueren van het werk en dergelijke afgeleide werken in bron- of objectvorm.

   3. Verlening van octrooilicentie. Behoudens de voorwaarden en bepalingen van deze licentie verleent elke bijdrager u hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, gratis, royaltyvrije en onherroepelijke (behalve zoals vermeld in dit onderdeel) octrooilicentie voor het maken, laten maken, gebruiken, aanbieden voor verkoop, verkopen, importeren en anderszins overdragen van het werk, waarbij een dergelijke licentie alleen van toepassing is op die octrooiclaims die door de betreffende bijdrager in licentie kunnen worden gegeven en die noodzakelijkerwijs uitsluitend door hun bijdrage(n) of door een combinatie van hun bijdrage(n) en het werk waarvoor deze bijdrage(n) zijn ingediend, worden geschonden. Als u een octrooirechtzaak aanspant tegen een entiteit (inclusief een vordering op derden of tegenvordering in een rechtszaak) waarbij u stelt dat het werk of een in het werk opgenomen bijdrage een directe octrooi-inbreuk of een octrooi-inbreuk door medewerking vormt, worden eventuele op grond van deze licentie aan u verleende octrooilicenties voor dat werk beëindigd vanaf de datum waarop een dergelijke gerechtelijke procedure wordt begonnen.

      4. Herdistributie. U mag kopieën van het werk of afgeleide werken reproduceren en distribueren op elk medium, met of zonder wijzigingen, en zowel in bron- als objectvorm, mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

(a) U geeft andere ontvangers van het werk of afgeleide werken een kopie van deze licentie; en

         (b) U zorgt ervoor dat alle gewijzigde bestanden duidelijke kennisgevingen bevatten waarin staat dat u de bestanden hebt gewijzigd; en

(c) U behoudt in de bronvorm van alle afgeleide werken die u distribueert alle auteursrecht-, octrooi-, handelsmerk- en attributievermeldingen van de bronvorm van het werk, met uitzondering van vermeldingen die geen betrekking hebben op enig onderdeel van de afgeleide werken; en

(d) Als het werk als onderdeel van de distributie een "NOTICE"-tekstbestand bevat, moeten afgeleide werken die u distribueert een leesbare kopie bevatten van de kennisgeving van toewijzing in een dergelijk NOTICE-bestand, met uitzondering van vermeldingen die geen betrekking hebben op enig onderdeel van de afgeleide werken, op ten minste een van de volgende plaatsen: binnen een NOTICE-tekstbestand dat wordt gedistribueerd als onderdeel van de afgeleide werken; binnen de bronvorm of documentatie, indien verstrekt samen met de afgeleide werken; of in een door de afgeleide werken gegenereerde weergave, indien en waar dergelijke kennisgevingen van derden normaal gesproken verschijnen. De inhoud van het NOTICE-bestand is uitsluitend bedoeld ter informatie en wijzigen de licentie niet. U kunt uw eigen kennisgevingen van toewijzing toevoegen in afgeleide werken die u verspreidt, naast of als aanvulling op de NOTICE-tekst van het werk, mits dergelijke aanvullende kennisgevingen van toewijzing niet kunnen beschouwd als zijnde een wijziging van de licentie.

U mag uw eigen auteursrechtvermelding aan uw wijzigingen toevoegen en aanvullende of andere licentievoorwaarden stellen aan het gebruik, de reproductie of de distributie van uw wijzigingen, of voor dergelijke afgeleide werken als geheel, op voorwaarde dat uw gebruik, reproductie en distributie van het werk anderszins voldoet aan de voorwaarden vermeld in deze licentie.

5. Indiening van bijdragen. Tenzij U uitdrukkelijk anders vermeldt, zal elke Bijdrage die opzettelijk is ingediend voor opname in het Werk door U aan de Licentiegever, vallen onder de voorwaarden en bepalingen van deze Licentie, zonder aanvullende voorwaarden of bepalingen. Niettegenstaande het bovenstaande, zal niets in dit document de voorwaarden van een afzonderlijke licentieovereenkomst vervangen of wijzigen die u mogelijk met de Licentiegever bent overeengekomen met betrekking tot dergelijke Bijdragen.

6. Handelsmerken. Deze Licentie verleent geen toestemming om de handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken of productnamen van de Licentiegever te gebruiken, behalve zoals vereist voor redelijk en gangbaar gebruik bij het beschrijven van de oorsprong van het Werk en het reproduceren van de inhoud van het KENNISGEVINGSBESTAND.

7. Afwijzing van garantie. Tenzij de Licentiegever daartoe verplicht is of dit schriftelijk is overeengekomen, levert de Licentiegever het Werk (en levert elke Contribuant zijn Bijdragen) "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN ", ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties of voorwaarden van EIGENDOM, NIET-SCHENDING VAN ENIG RECHT, VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het gebruik of de herdistributie van het Werk en voor het nemen van risico's met betrekking tot uw uitoefening van rechten onder deze Licentie.

8. Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval en op basis van geen enkele wettelijke theorie, hetzij onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, tenzij daartoe verplicht door het toepasselijke recht (zoals bij opzettelijke en grove nalatigheid) of schriftelijk overeengekomen, is een Contribuant jegens U aansprakelijk voor schade, met inbegrip van enige directe, indirecte, speciale incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit deze Licentie of het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het Werk (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de schade vanwege verlies van goodwill, werkonderbreking, computerstoring, of welke andere commerciële schade of verliezen dan ook), zelfs als een dergelijke Contribuant op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

9. Aanvaarding van garantie of aanvullende aansprakelijkheid. Tijdens het opnieuw distribueren van het Werk of Afgeleide werken daarvan kunt U ervoor kiezen om een vergoeding aan te bieden en in rekening te brengen voor aanvaarding van ondersteuning, garantie, schadeloosstelling of andere aansprakelijkheidsverplichtingen en/of rechten die in overeenstemming zijn met deze Licentie. Bij het aanvaarden van dergelijke verplichtingen mag U echter uitsluitend namens Uzelf en op Uw eigen verantwoordelijkheid handelen, niet namens enige andere Contribuant, en alleen als U ermee instemt elke Contribuant te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor enige aansprakelijkheid die is ontstaan of claims die zijn aangespannen tegen een dergelijke Contribuant door Uw aanvaarding van een dergelijke garantie of aanvullende aansprakelijkheid.

   EINDE VAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

     Copyright 2016 Caterpillar Inc.

   In licentie gegeven onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de "Licentie "); u mag dit bestand niet gebruiken, behalve in overeenstemming met de Licentie.

     U kunt een exemplaar van de Licentie verkrijgen op

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   Tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, wordt software die onder de Licentie wordt verspreid, gedistribueerd "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT", ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, hetzij expliciet of impliciet.

     Zie de Licentie voor de specifieke taal met betrekking tot toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

================================================================================

_MPTweakBindObserver.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

_MPTweakBindObserver.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

MPTweak.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

MPTweak.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

MPTweakInline.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

MPTweakInline.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

MPTweakInlineInternal.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

MPTweakStore.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

MPTweakStore.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire formaten, met of zonder wijzigingen, zijn toegestaan op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Herdistributie van broncode moet de bovenstaande auteursrechtelijke kennisgeving bevatten, deze opsomming van voorwaarden en de volgende disclaimer.

* Herdistributie in binaire vorm moet de bovenstaande auteursrechtelijke kennisgeving bevatten, deze opsomming van voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.

* De naam Facebook noch de namen van de personen die hebben bijgedragen, mogen worden gebruikt om deze software te steunen of te promoten zonder specifieke schriftelijke toestemming vooraf.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE CONTRIBUANTEN "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT " EN

ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN

AFGEWEZEN. DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT EN DE CONTRIBUANTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE,SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF VOOR SCHADEVERGOEDING MET BOETEKARAKTER, (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN);

SDWebImage

Copyright (c) 2016 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

Hierbij geven we toestemming aan iedereen die een kopie van deze software en de gerelateerde documentatiebestanden verkrijgt (de "Software ") om, kosteloos, zonder beperkingen met de software te werken, waaronder onbeperkt de rechten om de software te kopiëren, wijzigen, samen te voegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of kopieën van de software te verkopen en om personen aan wie de software is verschaft, toestemming te geven dit te doen, onder navolging van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtelijke kennisgeving en deze kennisgeving van toestemming dient in alle kopieën of deelkopieën van de software te worden opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT " EN ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.

SSKeychain

Copyright (c) 2010-2016 Sam Soffes, http://soff.es

Hierbij geven we toestemming aan iedereen die een kopie van deze software en de gerelateerde documentatiebestanden verkrijgt (de "Software ") om, kosteloos, zonder beperkingen met de software te werken, waaronder onbeperkt de rechten om de software te kopiëren, wijzigen, samen te voegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of kopieën van de software te verkopen en om personen aan wie de software is verschaft, toestemming te geven dit te doen, onder navolging van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtelijke kennisgeving en deze kennisgeving van toestemming dient in alle kopieën of deelkopieën van de software te worden opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT "EN ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.

SVProgressHUD

Copyright (c) 2011-2016 Sam Vermette, Tobias Tiemerding en contribuanten.

Hierbij geven we toestemming aan iedereen die een kopie van deze software en de gerelateerde documentatiebestanden verkrijgt (de "Software ") om, kosteloos, zonder beperkingen met de software te werken, waaronder onbeperkt de rechten om de software te kopiëren, wijzigen, samen te voegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of kopieën van de software te verkopen en om personen aan wie de software is verschaft, toestemming te geven dit te doen, onder navolging van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtelijke kennisgeving en deze kennisgeving van toestemming dient in alle kopieën of deelkopieën van de software te worden opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT "EN ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.

Er kan een andere licentie van toepassing zijn op andere bronnen in dit pakket, waaronder Freepik-pictogrammen. Raadpleeg de desbetreffende kopteksten voor de voorwaarden van hun afzonderlijke licenties.

UITextView+Placeholder

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2014 Suyeol Jeon (http://xoul.kr)

Hierbij geven we toestemming aan iedereen die een kopie van deze software en de gerelateerde documentatiebestanden verkrijgt (de "Software ") om, kosteloos, zonder beperkingen met de software te werken, waaronder onbeperkt de rechten om de software te kopiëren, wijzigen, samen te voegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of kopieën van de software te verkopen en om personen aan wie de software is verschaft, toestemming te geven dit te doen, onder navolging van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtelijke kennisgeving en deze kennisgeving van toestemming dient in alle kopieën of deelkopieën van de software te worden opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT "EN ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.

TOCropViewController

De MIT-licentie (MIT)

Copyright (c) 2015-2016 Tim Oliver

Hierbij geven we toestemming aan iedereen die een kopie van deze software en de gerelateerde documentatiebestanden verkrijgt (de "Software ") om, kosteloos, zonder beperkingen met de software te werken, waaronder onbeperkt de rechten om de software te kopiëren, wijzigen, samen te voegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of kopieën van de software te verkopen en om personen aan wie de software is verschaft, toestemming te geven dit te doen, onder navolging van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtelijke kennisgeving en deze kennisgeving van toestemming dient in alle kopieën of deelkopieën van de software te worden opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT "EN ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.

SVWebViewControler

Copyright (c) 2011 Sam Vermette

Hierbij geven we toestemming aan iedereen die een kopie van deze software en de gerelateerde documentatiebestanden verkrijgt (de "Software ") om, kosteloos, zonder beperkingen met de software te werken, waaronder onbeperkt de rechten om de software te kopiëren, wijzigen, samen te voegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of kopieën van de software te verkopen en om personen aan wie de software is verschaft, toestemming te geven dit te doen, onder navolging van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtelijke kennisgeving en deze kennisgeving van toestemming dient in alle kopieën of deelkopieën van de software te worden opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT "EN ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.

Bereikbaarheid

Voorbeeldcodeproject: Bereikbaarheid

Versie: 5.0

BELANGRIJK:    Deze Apple-software wordt aan u geleverd door Apple Inc. ( "Apple ") in verband met uw overeenkomst met de volgende voorwaarden en uw gebruik, installatie, wijziging of herdistributie van deze Apple-software betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.    Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze Apple-software niet gebruiken, installeren, wijzigen of opnieuw distribueren.

Met het oog op uw overeenkomst om u te houden aan de volgende voorwaarden, en onderworpen aan deze voorwaarden, verleent Apple u een persoonlijke, niet-exclusieve licentie onder de auteursrechten van Apple in deze originele Apple-software (de

"Apple Software "), voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen en opnieuw distribueren van de Apple Software, met of zonder wijzigingen, in bron- en/of binaire vorm; op voorwaarde dat, als u de Apple Software in zijn geheel en zonder aanpassingen opnieuw distribueert, u deze kennisgeving en de volgende tekst en disclaimers in alle dergelijke herdistributies van de Apple Software dient op te nemen. De naam, handelsmerken, dienstmerken of logo's van Apple Inc. mogen niet worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van de Apple Software aan te prijzen of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple.    Behalve zoals uitdrukkelijk in deze kennisgeving is vermeld, worden er geen andere rechten of licenties, expliciet of impliciet, door Apple in dit document verleend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, patentrechten die kunnen worden geschonden door uw afgeleide werken of door andere werken waarin de Apple-software wellicht is opgenomen.

De Apple Software wordt geleverd door Apple "IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT".   APPLE GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT, VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE APPLE-SOFTWARE OF HET GEBRUIK EN DE WERKING ERVAN OP ZELFSTANDIGE BASIS OF IN COMBINATIE MET UW PRODUCTEN.

IN GEEN GEVAL ZAL APPLE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK, DE REPRODUCTIE, DE WIJZIGING EN/OF DE DISTRIBUTIE VAN DE APPLE-SOFTWARE, ONGEACHT HOE DEZE IS ONTSTAAN EN ONGEACHT OF DIT GEBEURT OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN APPLE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD.

Copyright (C) 2016 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.