Podmínky použití

Vítejte na webových stránkách společnosti Caterpillar Inc.  Pokud společnost Caterpillar nestanovila pro některé webové stránky jinak, upravují tyto Podmínky použití (dále "Podmínky použití") váš přístup na webové stránky společnosti Caterpillar a použití webových stránek společnosti Caterpillar (dále "stránka" či "stránky, "včetně webových stránek www.cat.com a www.caterpillar.com; a rovněž pro všechny síťově propojené webové stránky provozované společností Caterpillar a jejími dceřinými společnostmi a pro všechna data, texty, grafiku, uživatelská rozhraní, vizuální rozhraní, fotografie, ochranné známky, loga, zvuky, hudbu, umělecká díla a počítačový kód, jež byly zpřístupněny na stránkách nebo jejich prostřednictvím (dále "obsah")).  Toto je ujednání mezi vámi, nebo subjektem, který zastupujete ("vy"), a společností Caterpillar Inc. registrovanou ve státě Delaware, sídlící na adrese 100 N.E. Adams St. Peoria, IL 61219, USA (spolu s pobočkami, které vám případně zpřístupňují některé stránky, dále "Caterpillar, " "my, jinde také " "nám, " nebo také "naše ").  Společnost Caterpillar má zájem umožnit vám přístup na stránky a jejich používání, a to výhradně až po vašem odsouhlasení všech podmínek v těchto Podmínkách použití, a bez jakýchkoli změn v nich.  

VSTOUPÍTE-LI NA NĚKTEROU STRÁNKU NEBO JI POUŽIJETE, ZAVAZUJETE SE TÍM DODRŽOVAT VEŠKERÉ ZDE UVEDENÉ PODMÍNKY POUŽITÍ A PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNI K PŘÍSTUPU NA TYTO STRÁNKY A K JEJICH POUŽÍVÁNÍ, A SOUČASNĚ MÁTE PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST SE ZAVÁZAT TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ, A ROVNĚŽ MÁTE OPRÁVNĚNÍ ZAVÁZAT VEŠKERÉ SUBJEKTY, KTERÉ ZASTUPUJETE. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ NEBO JEJICH NÁSLEDNÝMI ÚPRAVAMI NESOUHLASÍTE, PAK NA TUTO STRÁNKU NEVSTUPUJTE, NEPROHLÍŽEJTE JI ANI JI ŽÁDNÝM JINÝM ZPŮSOBEM NEPOUŽÍVEJTE.

Vyhrazujeme si právo kdykoli podle vlastního uvážení tyto Podmínky použití aktualizovat nebo upravit.  Pokud po zveřejnění změn těchto Podmínek použití nadále na stránky přistupujete a používáte je, znamená to, že tyto změny přijímáte.  Přečtěte si prosím aktuální verzi těchto Podmínek použití, které jsou trvale k dispozici na adrese www.caterpillar.com/en/legal-notices.html

Síťově propojené webové stránky
Společnost Caterpillar využívá webové stránky cat.com ke vstupu na mnoho síťově propojených webových stránek provozovaných společností Caterpillar a jejími dceřinými společnostmi ("síťově propojené stránky").  Bez ohledu na jakákoli opačná ustanovení v těchto Podmínkách použití mohou pro určité síťově propojené stránky platit doplňující nebo jiné podmínky.  V takových případech budou tyto doplňující nebo jiné podmínky zveřejněny na příslušných síťově propojených stránkách.  Jsou-li pro některou síťově propojenou stránku stanoveny doplňující nebo jiné podmínky, pak budou mít v případě rozporu s těmito Podmínkami použití přednost ustanovení pro tuto síťově propojenou stránku.   Nejsou-li výslovně doplněny nebo nahrazeny výše uvedeným způsobem, vztahují se tyto Podmínky použití na všechny síťově propojené stránky a upravují způsob, jakým je můžete používat.  

Použití stránek
Přistupovat na stránky a používat je smíte výhradně v souladu s těmito Podmínkami použití.  Rovněž jste povinni důsledně dodržovat všechny zákony, pravidla, předpisy a zásady společnosti Caterpillar pro přístup na stránky a jejich použití, včetně zákonů, pravidel a předpisů, které platí pro chování online, obsah online a export dat do a ze Spojených států a země vašeho bydliště.  Kromě toho nesmíte:

 • Přistupovat na kteroukoli část libovolné stránky, získávat ji, kopírovat, ani ji monitorovat, ani jakkoli reprodukovat či obcházet navigační strukturu nebo prezentaci takové stránky za účelem získání, ani jako pokus o získání jakýchkoli materiálů, dokumentů nebo informací pomocí prostředků, které stránka za tím účelem nezpřístupnila, což se vztahuje i na použití "robotů " pro "automatizované získávání dat ze stránek (scraping) "a "přímých odkazů ", "pavouků ", nebo dalších automatických zařízení, programů, algoritmů nebo metodik, i na jakékoli podobné či rovnocenné manuální procesy.  
 • Usilovat o neoprávněný přístup k některé části nebo funkci některé stránky nebo jiného systému či sítě spojené s některou stránkou či některým serverem nebo používat hackerské praktiky, postupy pro "neoprávněné získání hesla" nebo jiné protiprávní prostředky.  
 • Zjišťovat, skenovat nebo testovat chyby zabezpečení některé stránky nebo sítě spojené s některou stránkou, ani porušovat zabezpečení nebo ověřovací kontroly na některé stránce nebo síti spojené s některou stránkou.  
 • Zpětně vyhledávat, sledovat nebo se snažit o sledování informací o jiném uživateli či návštěvníkovi stránky nebo jiném zákazníkovi společnosti Caterpillar, včetně, ale nikoli výlučně, jeho osobních identifikačních údajů nebo jiných informací.  
 • Jednat způsobem, který bude mít za následek nepřiměřené nebo neúměrně vysoké zatížení infrastruktury některé stránky nebo systémů nebo sítí společnosti Caterpillar či systémů nebo sítí spojených s některou stránkou či společností Caterpillar.      
 • Použít jakékoli zařízení, software nebo rutinu k zásahu nebo pokusu o zásah do řádného fungování některé stránky, do některé transakce prováděné na stránce nebo do toho, jak jiná osoba některou stránku používá.
 • Šířit viry nebo jiné technické prostředky, které by poškozovaly společnost Caterpillar nebo zájmy či majetek jiných osob nebo subjektů, včetně ostatních uživatelů některé stránky.    
 • Obcházet naši strukturu poplatků, proces účtování nebo se vyhýbat úhradě poplatků dlužných společnosti Caterpillar nebo s těmito záležitostmi manipulovat.  
 • Falšovat identifikátory nebo s nimi manipulovat s cílem zastřít původ některé zprávy nebo přenosu, které zasíláte společnosti Caterpillar nebo prostřednictvím některé stránky.  
 • Vydávat se za jinou osobu, předstírat že jinou osobu zastupujete nebo napodobovat jinou fyzickou osobu nebo subjekt.
 • Užívat některou stránku k účelům, které jsou nezákonné či nepřípustné podle těchto Podmínek použití, k žádostem o provedení nezákonné činnosti nebo jiné činnosti, která porušuje práva společnosti Caterpillar nebo jiných osob.

Práva duševního vlastnictví
S výjimkou úpravy v rozsahu výslovně uvedeném pod záhlavím "Udělení licence "v těchto Podmínkách použití souhlasíte a berete na vědomí následující:

 • Společnost Caterpillar je vlastníkem nebo držitelem licence k veškerým právům vyplývajícím z patentového práva, autorského práva, práva obchodního tajemství, ochranných známek a veškerých dalších vlastnických či morálních práv ke všem aplikacím a jejich obnovení, prodloužení a znovuzřízení, která jsou nyní v platnosti nebo budou platit později, a to po celém světě ("práva duševního vlastnictví ") v souvislosti se stránkami a obsahem, včetně, ale nikoli výlučně, práv k návrhu, struktuře, výběru, koordinaci, vyjádření, "vzhledu a dojmu " a uspořádání tohoto obsahu či materiálu na stránkách ("DV společnosti Caterpillar ").  
 • K žádné stránce ani obsahu vám nenáleží žádné právo, licence, ani podíl související s právy duševního vlastnictví.
 • Společnosti Caterpillar náleží všechna práva, majetkové podíly i právní titul ke každé náhradě, vylepšení, aktualizaci, rozšíření, či odvozenému dílu i ostatním úpravám (včetně mimo jiné zapracování myšlenky, metody nebo procesu dodaného vámi nebo vaším prostřednictvím) DV společnosti Caterpillar provedeným jakoukoli osobou, a to i v případech, kdy jste je uhradili, a bez ohledu na to, zda se podobají vašim předmětům práv duševního vlastnictví.   Jste povinni provést nezbytné kroky k předání těchto práv do rukou společnosti Caterpillar, včetně např. postoupení (tímto je postupujete) všech práv duševního vlastnictví, včetně např. patentových žádostí, morálních práv, a autorských práv ke stránce nebo obsahu nebo v souvislosti s nimi.  
 • Žádnou část stránek ani obsahu není dovoleno bez písemného souhlasu společnosti Caterpillar kopírovat, reprodukovat, opakovaně publikovat, načítat, vystavovat, veřejně zobrazovat, kódovat, překládat, přenášet ani jakýmkoli jiným způsobem šířit (včetně "zrcadlení") na jiný počítač, server nebo webovou stránku nebo jiné médium za účelem publikace nebo šíření, ani pro jakékoliv jiné komerční účely.
 • Všechny známky uvedené na stránkách a v obsahu jsou majetkem společnosti Caterpillar nebo příslušných vlastníků těchto známek a jsou chráněny patenty USA a právem mezinárodních ochranných známek a autorským právem.  Použití těchto známek bez výslovného písemného souhlasu společnosti Caterpillar nebo příslušného vlastníka je přísně zakázáno.  
 • Společnost Caterpillar může podle svého uvážení deaktivovat a zrušit přístup na stránky a k obsahu kterékoli osobě nebo subjektu, které porušují práva duševního vlastnictví společnosti Caterpillar nebo jiných osob.

Udělení licence
Společnost Caterpillar vám uděluje omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou, nepostupitelnou licenci (bez práva na poskytnutí sublicence) pro přístup a použití stránek, a to výhradně komerčně přiměřeným způsobem, pro legitimní interní účely a účely, které jsou jinak v souladu s těmito Podmínkami použití.  Nesmíte:

 • Reprodukovat, modifikovat, publikovat, šířit, veřejně vystavovat, upravovat, měnit, překládat ani vytvářet odvozená díla z žádné stránky nebo obsahu.
 • Udělovat sublicence, pronajímat, prodávat, půjčovat, ani jinak přenášet stránky nebo obsah kterékoli třetí straně.
 • Zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat ani se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód kterékoli stránky či obsahu.
 • Používat nebo kopírovat stránky nebo obsah jiným způsobem, než je výslovně povoleno tímto ustanovením o udělení licence a těmito Podmínkami použití.
 • Použít žádnou stránku nebo obsah formou "střediska služeb" nebo jiného uspořádání, kdy třetí strany dostanou vaším prostřednictvím možnost použít příslušné stránky či obsah.
 • Odstraňovat, zastírat nebo měnit žádné označení autorských práv, ochranných známek či jiných vlastnických práv vložené na stránce, do obsahu, připojené k nim nebo zpřístupněné ve spojení s nimi.  

Zástupce pro autorské právo
Společnost Caterpillar respektuje práva všech držitelů autorských práv a v tomto ohledu přijala a implementovala zásady, které zajišťují odebrání ze stránek těch materiálů, které porušují práva držitelů autorských práv.   Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorského práva, předejte zástupci pro autorská práva společnosti Caterpillar všechny následující informace, které vyžaduje zákon o omezení odpovědnosti při porušení autorského práva k obsahu online obsaženého v zákoně Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

 • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno;
 • Označení díla, na které se vztahuje autorské právo a které bylo údajně porušeno, nebo v případě oznámení týkajícího se několika takových děl na jediném online webu reprezentativní seznam těchto děl na daném webu;
 • Označení materiálu, který porušuje autorské právo nebo který je předmětem činnosti porušující autorské právo a který má být odebrán či ke kterému má být zamezen přístup, a dostatečně přiměřené informace umožňující materiál vyhledat;
 • Dostatečně přiměřené informace umožňující kontaktovat stěžující si stranu;
 • Prohlášení, že je stěžující strana v dobré víře přesvědčena o tom, že použití materiálu, na které se stížnost vztahuje, nebylo schváleno držitelem autorského práva, jeho zástupcem nebo není v souladu se zákonem a
 • prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a že stěžující si strana je pod hrozbou postihu za křivé svědectví oprávněná jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno.

Zástupce pro autorské právo společnosti Caterpillar, který má na starosti stížnosti na porušování autorských práv na tomto webu nebo v jeho souvislosti lze kontaktovat následujícími způsoby:

Zástupce pro autorské právo
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620, USA
E-mail:  CopyrightAgent@cat.com

Příspěvky
Nepoužívejte tuto stránku jako prostředek k odeslání informací, které považujete za chráněné. Není-li v podmínkách použití pro vaše transakce se síťově propojenou stránkou nebo v písemném ujednání se společností Caterpillar ohledně vašeho konkrétního použití síťově propojené stránky výslovně stanoveno jinak, všechny vámi odeslané materiály se budou považovat za příspěvky, které společnost Caterpillar může dále použít podle svého vlastního uvážení, a to bez ohledu na jakékoli vlastnické nároky nebo výhrady práv v nich uvedené. Rovněž souhlasíte, že materiály, včetně, ale nikoli výlučně, dotazů, připomínek, návrhů, nápadů, plánů, poznámek, výkresů, původních nebo tvůrčích materiálů nebo jiných informací, které poskytnete v e-mailu nebo příspěvku společnosti Caterpillar, nebo zveřejníte na této stránce, nebudou důvěrné (s výhradou Zásad ochrany osobních údajů společnosti Caterpillar) a stávají se výhradním majetkem společnosti Caterpillar. Společnost Caterpillar vlastní výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a má nárok na neomezené využívání těchto materiálů pro jakýkoli komerční nebo jiný účel, bez potvrzení i jakékoli náhrady pro vás.  Odeslání jakéhokoli materiálu do společnosti Caterpillar, včetně zveřejnění materiálů na libovolném fóru nebo v interaktivní sekci, znamená neodvolatelné zřeknutí se veškerých "morálních práv " k takovým materiálům, včetně práv na uvedení jména a užití díla neznehodnocujícím způsobem.

Soukromí
Přístupem na stránku nebo jejím použitím stvrzujete, že jste obdrželi příslušné Oznámení o ochraně osobních údajů platné pro předmětnou stránku (dostupné na této stránce) a Globální prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti Caterpillar a že chápete a souhlasíte, že vaše osobní údaje budou shromažďovány, sdíleny a dále zpracovávány v souladu s Oznámením a Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Interaktivní fóra a uživatelské materiály
Součástí stránek mohou být diskusní fóra a interaktivní sekce.   Aniž tím jsou omezena ostatní ustanovení těchto Podmínek použití, zavazujete se použitím těchto fór nebo interaktivních sekcí, že nebudete činit následující:

 • Nahrávat, šířit nebo jinak publikovat prostřednictvím některé stránky jakoukoli zprávu, data, informace, text nebo jiný materiál ("uživatelský materiál "), který je protiprávní, hanlivý, pomlouvačný, obscénní, pornografický, neslušný, sprostý, obtěžující, výhružný, škodlivý, narušuje soukromí nebo osobnostní práva, je pobuřující nebo jinak závadný.
 • Odesílat nebo přenášet jakékoli uživatelské materiály, které by naplňovaly skutkovou podstatu trestného činu, nebo k němu podněcovaly, porušovaly práva jakékoli strany, nebo které by jinak zakládaly odpovědnost nebo porušovaly místní, státní, národní či mezinárodní právo.
 • Odesílat nebo přenášet uživatelské materiály, které porušují práva k některému patentu, ochranné známce, obchodnímu tajemství, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví či chráněná práva některého subjektu.  Zveřejňováním uživatelského obsahu současně prohlašujete a zaručujete, že máte právo takové uživatelské materiály šířit a reprodukovat.
 • Šířit nebo zveřejňovat bez písemného svolení společnosti Caterpillar nevyžádané propagační akce, reklamu nebo žádosti o finanční prostředky, zboží či služby, včetně nevyžádané pošty a spamu.
 • Společnost Caterpillar nemá žádnou, ani právní, odpovědnost za uživatelské materiály zveřejněné nebo odeslané vámi či jakoukoli třetí stranou, ani za chyby, pomluvy, urážky, urážky na cti, opomenutí, nepravdy, obscénnosti, pornografii nebo profánnost, se kterými se případně setkáte.  Jako poskytovatel interaktivních služeb nabízí společnost Caterpillar pouze fórum pro vyjádření a není odpovědná za žádné tvrzení, prohlášení, ani uživatelské materiály dodané jeho uživateli.

Společnost Caterpillar má právo, avšak nikoli povinnost, monitorovat jakoukoli činnost a uživatelské materiály související s jejími fóry a interaktivními sekcemi. Společnost Caterpillar také může prošetřit každé ohlášené porušení jejích zásad či stížnost a přijmout kroky, které uzná za vhodné.  Takovým krokem může být např. vydání varování, pozastavení nebo ukončení služby nebo odstranění zveřejněných uživatelských materiálů. Společnost Caterpillar si vyhrazuje a má právo podle výlučně vlastního uvážení odstranit, provést výběr nebo upravit uživatelské materiály, které porušují tyto podmínky nebo jsou z jiných důvodů nevhodné.  

Za veškeré zprávy nebo jiné uživatelské materiály, které odešlete nebo přenesete na některou stránku, a to včetně jejích diskusních fór nebo interaktivních sekcí, máte výhradní odpovědnost vy sami.

Výhledová prohlášení
Na stránkách a v dokumentech, které společnost Caterpillar zpřístupnila jejich prostřednictvím, mohou být uvedena prohlášení o budoucích událostech a očekáváních, tj. výhledová prohlášení ve smyslu amerického zákona o reformě soukromých sporů ve věcech cenných papírů (Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995.   Výhledová prohlášení lze často poznat podle slov „věřit“, „odhadovat“, „bude“, „bylo by“, „očekávat,“ „předpokládat“, „plánovat“, „plán“, „zamýšlet“, „mohlo by“, „mělo by“ a jiných podobných slov či výrazů.   Každé tvrzení, které neuvádí již nastalé skutečnosti, je výhledové prohlášení, včetně např. tvrzení ohledně našich výhledů do budoucnosti, plánů, předpovědi nebo popisy trendů. Tato prohlášení nepředstavují záruku budoucích výkonů, přičemž se nijak nezavazujeme, že budeme svá výhledová prohlášení aktualizovat.  Skutečné výsledky společnosti Caterpillar se mohou podstatně lišit od údajů uvedených nebo předpokládaných v našich výhledových prohlášeních, a to podle mnoha faktorů, včetně, ale nikoli výlučně, těchto činitelů: (i), globální hospodářské podmínky a hospodářské podmínky v odvětvích a na trzích, kde působíme; (ii) státní měnové nebo fiskální zásady a výdaje na infrastrukturu; (iii) růst cen komodit nebo dílů, výkyvy v poptávce po našich výrobcích nebo omezená dostupnost surovin a dílů, včetně oceli; (iv) schopnost a možnost našich zákazníků, prodejců a dodavatelů řídit svou likviditu; (v) politická a ekonomická rizika a nestabilita, včetně vnitrostátních nebo mezinárodních konfliktů a občanských nepokojů; (vi) možnosti naší společnosti a společnosti Cat Financial: udržet si rating, předcházet významnému zvyšování ceny úvěrů a mít přístup na kapitálové trhy; (vii) finanční zdraví a bonita zákazníků společnosti Cat Financial; (viii) změny úrokových sazeb nebo likvidity na trhu; (ix) změny v právní úpravě finančních služeb; (x) nemožnost naplnit očekávané výhody z akvizic, např. společnosti ERA Mining Machinery Limited, a z oddělení obchodních společností, např. vyčlenění distribuční společnosti Bucyrus International, Inc. mezi naše nezávislé prodejce; (xi) zásady pro mezinárodní obchod a investice; (xii) přijetí našich výrobků a služeb na trhu; (xiii) změny v konkurenčním prostředí, včetně podílu na trhu, cenotvorbě a geografickém a výrobkovém mixu odbytu; (xiv) úspěšná realizace projektů na rozšíření kapacity, kampaně pro snížení nákladů a lepší efektivitu nebo produktivitu, včetně systému Caterpillar Production System; (xv) rozhodnutí ohledně řízení zásoby a postupy pořizování našich prodejců nebo výrobců originálních zařízení; (xvi) dodržování zákonů a předpisů o životním prostředí; (xvii) údajné či skutečné porušení odvětvových či protikorupčních zákonů a předpisů; (xviii) navýšení daňových výdajů nebo jejich potenciálního rozsahu; (xix) měnové výkyvy; (xx) dodržování finančních závazků ze strany naší i společnosti Cat Financial; (xxi) vyšší závazky financování penzijních fondů; (xxii) spory s odbory či jiné pracovněprávní záležitosti; (xxiii) závažná právní řízení, žaloby či šetření; (xxiv) nové požadavky kladené emisními předpisy pro uhlík v případě jejich schválení; (xxv) změny v účetních standardech; (xxvi) selhání nebo porušení zabezpečení informací; (xxvii) nepříznivé dopady přírodních pohrom; a (xviii) další faktory podrobněji popsané v částech pod názvem "Manažerská diskuze a analýza" a "Rizikové faktory" v našem nejnovějším formuláři 10-K podaném k americké komisi pro cenné papíry (SEC).

Tiskové zprávy
Obsah tiskových zpráv vydaných společností Caterpillar je třeba považovat za správný a aktuální jen k datu zveřejnění příslušné zprávy.  Společnost Caterpillar nemá v úmyslu aktualizovat informace obsažené v tiskových zprávách a výslovně se zříká povinnosti je aktualizovat. Veškeré výhledové informace jsou podávané v rámci režimu „bezpečného přístavu“ pro výhledová sdělení a jsou zatížené podstatným rizikem.

Odmítnutí záruk
SPOLEČNOST CATERPILLAR, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI, DODAVATELÉ, PRODEJCI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ("SMLUVNÍ STRANY TVOŘÍCÍ SPOLEČNOST CATERPILLAR ") SE ZŘÍKAJÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VEŠKEROU PŘÍPADNOU ÚJMU VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÉ STRÁNKY ČI OBSAHU.  VÝSLOVNĚ STVRZUJETE A SOUHLASÍTE, ŽE: (a) STRÁNKY A OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", " SE VŠEMI CHYBAMI" A "V PODOBĚ, VE KTERÉ JSOU K DISPOZICI", PŘIČEMŽ VEŠKERÁ RIZIKA V SOUVISLOSTI S DOSTATEČNOU KVALITOU, VÝKONEM, SPRÁVNOSTÍ A VYNALOŽENÝM ÚSILÍM NESETE VY; (b) V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, JAKÝ DOVOLUJE PŘÍSLUŠNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA, SMLUVNÍ STRANY TVOŘÍCÍ SPOLEČNOST CATERPILLAR NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ, NEDÁVAJÍ ZÁRUKY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO VZNIKLÉ JINAK, VČETNĚ NAPŘ. (1) ZÁRUKY PRÁVNÍHO TITULU, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ODBORNÉHO PROVEDENÍ, PŘESNOSTI, KLIDNÉ DRŽBY BEZ RUŠIVÝCH ZÁSAHŮ, BEZ ZATÍŽENÍ ZÁVAZKY A ZÁSTAVNÍM PRÁVEM A ZÁRUKY ZACHOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, (2) ZÁRUKY VZEŠLÉ Z JEDNÁNÍ, POUŽITÍ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, (3) ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE ZABEZPEČENÍ, SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI A VÝKONŮ STRÁNEK A OBSAHU, A (4) ZÁRUKY, ŽE VÁŠ PŘÍSTUP NA STRÁNKY NEBO K OBSAHU NEBO JEJICH POUŽITÍ BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY A BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZCHYBNÉ; A (c) ŽE BUDETE PŘISTUPOVAT NA NABÍZENÉ STRÁNKY NEBO K OBSAHU NEBO JE POUŽIJETE PODLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO, A ŽE PONESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT V DŮSLEDKU TAKOVÉHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽITÍ.  BEZ OHLEDU NA VAŠE POUŽITÍ STRÁNEK A OBSAHU A BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI INFORMACE NA NICH UVEDENÉ (AŤ PŘESNÉ ČI NEPŘESNÉ) OHLEDNĚ PROVOZU, ÚDRŽBY NEBO STAVU VÝKONNOSTI STROJŮ, NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ, PODPORU A ÚDRŽBU STROJŮ A PŘEBÍRÁTE VEŠKERÁ RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ.  ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEROZŠIŘUJÍ ROZSAH ZÁRUK VÝSLOVNĚ UDĚLENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ.  

Omezení odpovědnosti, náprava
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, A TO VČETNĚ NEDBALOSTI, NEMAJÍ SMLUVNÍ STRANY TVOŘÍCÍ SPOLEČNOST CATERPILLAR POVINNOST VÁM ANI TŘETÍ STRANĚ (VČETNĚ ZÁKAZNÍKŮ) NAHRADIT JAKÉKOLI ŠKODY, VČETNĚ NAPŘ. PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH ČI PŘÍKLADMÝCH ŠKOD, ŠKOD, KTERÉ UTRPĚLA TŘETÍ STRANA, A NÁSLEDNÝCH ŠKOD (ANI PROVÉST NÁHRADU ŠKOD S REPRESIVNÍ FUNKCÍ, NAHRADIT UŠLÝ ZISK Z PODNIKÁNÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, VIROVOU INFEKCI, VÝPADKY SYSTÉMU A PODOBNĚ) VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ ČI VAŠEHO PŘÍSTUPU, POUŽITÍ, ZNEUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT NĚKTEROU STRÁNKU NEBO OBSAH, A TO ANI KDYŽ BYLA SPOLEČNOST CATERPILLAR UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD (VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH TŘETÍM STRANÁM).  VYLOUČENÍ POVINNOSTI K NÁHRADĚ ŠKOD V TÉTO ČÁSTI JE NEZÁVISLÉ NA NÁPRAVĚ POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ A PŘETRVÁVÁ I V PŘÍPADĚ, KDY TATO NÁPRAVA NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL NEBO JE JINAK NEVYMAHATELNÁ.  TATO OMEZENÍ A VÝJIMKY PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA POVINNOST NÁHRADY ŠKOD VZNIKÁ NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO ZÁRUKY, NEDBALOSTI NEBO Z JAKÉHOKOLI JINÉHO DŮVODU ŽALOBY, A TO V ROZSAHU, V NĚMŽ PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON TAKOVÉMU VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEBRÁNÍ.  V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI CATERPILLAR VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ NÁHRADY ŠKOD, ZTRÁT A DŮVODY ŽALOBY, AŤ VYPLÝVAJÍ ZE SMLOUVY, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO Z JINÉHO DŮVODU, ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI SPOLEČNOSTI CATERPILLAR V RÁMCI POSLEDNÍHO UPLYNUVŠÍHO MĚSÍCE ZA SVŮJ PŘÍSTUP NEBO POUŽITÍ PŘÍSLUŠNÉ STRÁNKY A OBSAHU.  

Některé zákony neumožňují omezit předpokládané záruky nebo vyloučit či omezit náhrady určitých škod.  Pokud se tyto zákony uplatní, pak se na vás některá nebo všechna výše uvedená vyloučení odpovědnosti, výjimky či omezení nemusejí vztahovat, a mohou vám náležet další práva nad rámec práv uvedených zde.

Odškodnění  
Souhlasíte, že odškodníte, budete bránit a chránit smluvní strany tvořící společnost Caterpillar proti všem nárokům, požadavkům a žalobám či jiným řízením proti nim vedeným třetí stranou z důvodu nebo v souvislosti s vaším (a) použitím některé stránky (včetně zpráv či uživatelských materiálů, které jste zveřejnili nebo odeslali na některé interaktivní fórum), (b) porušením těchto Podmínek použití nebo (c) porušením zákona, předpisu nebo práv třetí strany.  Jste povinni uhradit veškeré náklady, náhrady škod a výdaje, včetně např. přiměřených nákladů na právní zastoupení a nákladů přiznaných ve prospěch smluvních stran tvořících společnost Caterpillar nebo nákladů, které jim vznikly jiným způsobem v souvislosti či následkem zmíněných nároků, žalob, požadavků či jiných řízení.

Ukončení
Společnost Caterpillar může podle vlastního uvážení zrušit vaše uživatelské jméno a heslo a vaše právo na přístup nebo použití stránek a obsahu, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu.  Pokud porušíte tyto Podmínky použití nebo nedodržíte některé zde uvedené, bude tímto udělená licence automaticky ukončena i bez dalších kroků společnosti Caterpillar.  Po ukončení těchto Podmínek použití, a to z jakéhokoli důvodu, musíte přestat používat stránky a obsah   Ustanovení pod záhlavími Odmítnutí záruk, Omezení odpovědnosti, náprava, Odškodnění, Import a export, Smluvní promlčení, Řešení sporů a povinnost rozhodčího řízení, Volba práva a Oddělitelnost budou platit i po ukončení těchto Podmínek použití.

Aktualizace stránek
Vyhrazujeme si právo kdykoli podle vlastního uvážení změnit kdykoli bez předchozího upozornění kteroukoli stránku a obsah, což platí i pro odstranění kterékoli stránky nebo obsahu.  Když budou k dispozici nové nebo zlepšené verze stránek, můžeme požadovat aktualizaci vaší nynější verze souvisejícího softwaru.  Pokud společnost Caterpillar výslovně neuvede jinak, podléhají všechny nové nebo zlepšené verze stránek, obsahu a služeb těmto Podmínkám použití.

Propojené stránky
Weby mohou obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky nebo prostředky třetích stran ("propojené stránky"). Tyto propojené stránky jsou nabízeny výhradně pro vaše větší pohodlí. Nad těmito propojenými stránkami nemá společnost Caterpillar kontrolu a není za jejich obsah odpovědná ani jej neschvaluje, což platí i pro veškeré informace nebo materiály na nich uvedené. Při své interakci s těmito propojenými stránkami použijte vlastní nezávislý úsudek.

Import a export
Stránky nebo obsah nesmíte používat ani jinak exportovat či opakovaně exportovat, s výjimkou případů povolených zákony Spojených států a zákony na tom území, kde byly stránky, obsah a nabídky služeb získány. Konkrétně platí, že mimo jiné nelze stránky a obsah exportovat ani reexportovat (a) do žádné země, na kterou Spojené státy uvalily embargo, (b) žádné osobě uvedené na seznamu Zvlášť vymezených státních příslušníků Ministerstva financí USA či na seznamech zakázaných osob nebo subjektů Ministerstva obchodu USA. Prohlašujete a zaručujete, že svým přístupem a použitím stránek a obsahu neporušíte tyto zákony a že se nenacházíte v některé z takto určených zemí ani na žádném takovém seznamu. Rovněž souhlasíte, že nebudete používat žádnou stránku ani obsah k účelům zakázaným zákony USA, včetně mimo jiné k vývoji, navrhování či výrobě jaderných, balistických, chemických či biologických zbraní.

Práva vlády Spojených států
Stránky a obsah představují "komerční předměty" podle definice tohoto termínu v předpisu 48 C.F.R. §2.101 a skládají se z "komerčního počítačového softwaru" a "dokumentace komerčního počítačového softwaru ", jak je používá předpis 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202. 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4, a to podle situace, přičemž jako komerční počítačový software a dokumentace komerčního počítačového softwaru jsou pod licencí poskytnuty koncovým uživatelů z vlády USA (a) pouze jako komerční předměty a (b) pouze s těmi právy, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům v souladu s těmito podmínkami.

Smluvní promlčení
Souhlasíte, že na základě žádné události, ke které došlo více než 12 měsíců po datu, ke kterému jste se dozvěděli nebo při uplatnění náležité péče mohli dozvědět o jejích podstatných skutečnostech, nebudete vůči společnosti Caterpillar uplatňovat v přímé nebo nepřímé souvislosti s těmito Podmínkami použití žádné nároky ani požadavky na řešení takového sporu či uplatňovat tuto událost jako žalobní důvod.

Řešení sporů a povinnost rozhodčího řízení
Všechny spory, nároky a kontroverze související jakkoli s vaším použitím stránek nebo obsahu nebo jakýchkoli výrobků či služeb, které se na těchto stránkách prodávají nebo šíří, případně jinak vyplývající z těchto Podmínek použití nebo s nimi související se budou řešit závazným rozhodčím řízením, a nikoli před soudem, s výhradou, že můžete uplatnit své nároky před soudem pro drobné žaloby, pokud jeho podmínkám váš nárok vyhovuje.  Na tyto Podmínky použití se vztahuje americký federální zákon o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act) a federální právo rozhodčího řízení.

K zahájení rozhodčího řízení musíte zaslat dopis se žádostí o arbitráž a popisem vašeho nároku na adresu:  Chief Legal Officer, Caterpillar Inc., 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015.  Rozhodčí řízení bude probíhat v Chicagu ve státě Illinois podle pravidel obchodní arbitráže a mediace (Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures) organizace American Arbitration Association (AAA).  Na vaší žádosti o arbitráž musí být poštovní razítko s datem spadajícím do období uvedeného výše v části "Smluvní promlčení. "   Rozhodčí řízení nelze žádat po příslušném datu promlčení, kdy by bylo v rozporu s požadavkem na legitimitu nebo spravedlnost řízení podle práva ekvity.

Každý z nás souhlasí, že řízení o řešení sporu proběhne pouze mezi jednotlivými osobami, nikoli formou hromadné, konsolidované nebo zástupné žaloby.  Pokud z nějakého důvodu proběhne řešení nároku před soudem, a nikoli v rozhodčím řízení, zříká se každý z nás práva na soudní řízení před porotou.  Každý z nás rovněž souhlasí s tím, že kdokoli z nás může zahájit soudní spor o zákaz porušování nebo jiného zneužití práv duševního vlastnictví.

Panel rozhodců musí tvořit jedna osoba jmenovaná společností Caterpillar a vámi.  Tato osoba musí (i) být vybrána ze seznamu možných rozhodců organizace AAA, (ii) mít alespoň 10 let zkušeností v oboru, který je předmětem sporu, a (iii) být právník, jehož 10letá zkušenost se týká soudních sporů a otázek rozhodčího řízení, které jsou předmětem sporu.  Pokud se společnosti Caterpillar a vám nepodaří na osobě rozhodce vzájemně dohodnout do 15 pracovních dnů po obdržení žádosti o rozhodčí řízení, sestaví panel rozhodců správní kancelář organizace AAA.  Tato kancelář musí během pěti dnů od upozornění jedné ze stran vázaných těmito Podmínkami vybrat jednoho rozhodce, který splňuje požadavky stanovené v tomto odstavci.  Tento rozhodce vydá své rozhodnutí podle možností co nejdříve po svém jmenování, přičemž musí dodržovat tyto Podmínky použití.

Tato dohoda o rozhodčím řízení musí být konkrétně vymahatelná u libovolného soudu v příslušné jurisdikci.  Každé rozhodnutí rozhodce v rozhodčím řízení je konečné a závazné pro všechny strany, přičemž může být potvrzeno kterýmkoli příslušným soudem v souladu s příslušnými zákony.

Straně, která v rozhodčím, nebo soudním řízení zvítězila, musí být druhou stranou uhrazeny všechny náklady, výdaje a poplatky, včetně mimo jiné přiměřené odměny za právní zastoupení.

Volba práva, oddělitelnost
Tyto Podmínky použití se řídí zákony státu Illinois ve Spojených státech amerických (bez ohledu na zákony, které by se mohly uplatnit na základě jeho zásad při kolizi právních řádů).  Každá ze stran se podřídí výhradní jurisdikci soudů v tomto místě.  Pokud soud shledá některé ustanovení těchto Podmínek použití nebo jeho uplatnění neplatným nebo nevynutitelným, nebude mít jeho neplatnost nebo nevynutitelnost vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek použití, které zůstanou v platnosti v plném rozsahu, přičemž budou interpretována tak, aby přiměřeně a co nejlépe naplnila záměr stran.  Strany dále souhlasí s tím, že každé neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradí platným a vynutitelným ustanovením, které bude vytvořeno tak, aby v míře umožněné příslušnými zákony, naplnilo obchodní účel a záměr zmíněného neplatného či nevynutitelného ustanovení.  Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží se neuplatní.

Uvědomujeme si, že na tuto stránku můžete přistoupit z kteréhokoli území s vlastním právním řádem na celém světě, přičemž prakticky nemůžeme takovému přístupu předejít.  Tato stránka byla navržena tak, aby byla v souladu se zákony státu Illinois a Spojených států. Pokud je některá část obsahu nebo uživatelské materiály na některé stránce, případně vaše použití některé stránky, v rozporu se zákony v místě, kde se při přístupu na stránku právě nacházíte, pak tato stránka není určena pro vás, a žádáme vás, abyste ji nepoužívali. O zákonech v právním řádu, kde se nacházíte, jste povinni se sami informovat a dodržovat je.

Úplnost ujednání
Tyto Podmínky použití (a rovněž, v příslušném rozsahu, i doplňující podmínky pro konkrétní síťově propojené stránky a všechny licenční smlouvy koncového uživatele pro veškerý související software, včetně mobilních aplikací) představují úplné ujednání mezi vámi a námi ohledně stránek  a obsahu a nahrazují všechna předchozí ujednání.  Záhlaví částí uvedená v této dohodě slouží pouze k orientaci a nemají žádný právní ani smluvní účinek.  Rovněž se neuplatní žádné podmínky uvedené v cenové či jiné nabídce, potvrzení, faktuře, ani jiném obdobném dokumentu, bez ohledu na jeho označení, který jste přímo nebo nepřímo vystavili.

Dotazy
Máte-li dotazy ohledně těchto Podmínek použití, napište společnosti Caterpillar Inc. na adresu 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015, Attn:   Deputy General Counsel—Commercial, Legal Services, Law, Security & Public Policy.