PODMÍNKY POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

PODMÍNKY POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ NEBO VIDEÍ VLOŽENÝCH NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ K PROPAGAČNÍM ÚČELŮM

Zadáním odpovědi ve formě #YesCaterpillar vyjadřuji svůj souhlas s těmito Podmínkami &propagace prostřednictvím fotografií vložených na sociální sítě:

1.         POUŽITÍ JMÉNA, UŽIVATELSKÉHO JMÉNA, TEXTU, FOTOGRAFIE, VIDEA, PODOBY a DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Tímto uděluji společnosti Caterpillar Inc. ("společnost Caterpillar "), jejím dceřiným a přidruženým společnostem, a také jejich příslušným nástupcům a nabyvatelům (tyto jsou souhrnně uváděny jako "schválené strany "), nevýhradní, neodvolatelné (s výjimkou případů upravených v oddílu 3 tohoto dokumentu pod názvem Odstranění), neomezené, trvalé a celosvětově platné oprávnění, právo i souhlas, a to bez nároku na licenční poplatky a jiné úhrady, přičemž toto oprávnění, právo i souhlas lze poskytnout formou podlicence další straně, a to pro využití mého jména nebo uživatelského jména, vyobrazení a podoby, a také textu a fotografií nebo videí umístěných na sociální sítě, včetně, ale nikoli výlučně, služeb Twitter, Facebook a Instagram, pokud toto umístění proběhlo prostřednictvím propagačního hashtagu schválených stran (tyto materiály jsou souhrnně uváděny jako "obsah "), na stránkách www.cat.com, www.caterpillar.com, a jiných webových stránkách pod kontrolou společnosti Caterpillar nebo jejích dceřiných a přidružených společností (souhrnně označených „stránky společnosti Caterpillar“), na Facebooku, Instagramu, Twitteru, jiných platformách sociálních sítí a jiných webových stránkách (souhrnně „platformách“), jakož i v jiných tištěných, audio a video materiálech určených k marketingu a reklamě (dále jen „reklama“).

Souhlasím s tím, že se obsah bude používat, kopírovat, distribuovat, zveřejňovat, vystavovat, digitalizovat, veřejně prezentovat, reprodukovat, upravovat, editovat, zpracovávat, jakož i jinými způsoby využívat prostřednictvím libovolného média a jakýmikoli prostředky, a to v celém rozsahu i zčásti, kdekoli ve světě, kdykoli, v neomezeném počtu projektů i pro veškeré účely v rámci reklamy, marketingu či obchodu při propagaci a popularizaci schválených stran.

Souhlasím s tím, že nebudu mít schvalovací právo, ani nárok na náhradu (zejména na licenční poplatky), ani jiné nároky (zejména nároky vzešlé ze zásahu do soukromí, nároky z ochrany osobnosti, z porušení autorského práva či porušení ochranné známky), které by vzešly z jakéhokoli použití obsahu (v souladu s těmito podmínkami) či z jeho rozostření, úpravy, editace, deformace, chybné reprodukce či použití formou koláže.   Rovněž se neodvolatelně vzdávám veškerých osobnostních práv k tomuto obsahu. V rozsahu, ve kterém poskytuji své osobní údaje, se zavazuji dodržovat Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar (http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#privacy)

2.         DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK PLATFOREM TŘETÍ STRANY. Beru na vědomí a zavazuji se, že při umisťování obsahu na platformy budu dodržovat podmínky těchto platforem.

Prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto platformách byste si měli pečlivě přečíst.  

3.         ODSTRANĚNÍ. Budu-li chtít, aby byl z platforem, stránek společnosti Caterpillar a z reklam odstraněn můj obsah, pošlu e-mail na adresu: Info_Cat@cat.com.

4.         PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY/PROHLÁŠENÍ O NÁHRADĚ ŠKOD VYDANÉ UŽIVATELEM. Prohlašuji a zaručuji, že: (a) je mi nejméně 18 let, (b) mám ze zákona právo tento obsah zveřejnit, (c) tento obsah sám o sobě, ani jeho použití schválenou stranou, neporuší práva duševního vlastnictví, ani jiná práva, včetně, ale nikoli výlučně, jakýchkoli osobnostních práv, práv vyplývajících z ochranné známky nebo patentu, ani autorská práva žádné osoby ani subjektu, ani žádné příslušné zákony, (d) součástí tohoto obsahu není žádný nevhodný, neslušný, obscénní, nenávistný, protiprávní, hanlivý, znevažující ani pomlouvačný materiál, ani materiál, který by jiným způsobem zobrazoval nevhodné chování, (e) součástí tohoto obsahu není žádný reklamní materiál, ani materiál komerčního charakteru.  

Tímto se zavazuji odškodnit a chránit všechny schválené strany před případnými nároky, žalobami, požadavky nebo jinými druhy řízení, která proti nim zahájí třetí strana, jakož i před veškerými nároky na náhradu škody, následky právní odpovědnosti, náklady a výdaji, včetně, ale nikoli výlučně, přiměřených nákladů na právní zastoupení a nákladů přiznaných ve prospěch smluvních stran, v souvislosti s těmito nároky, žalobami, požadavky nebo jinými druhy řízení nebo jejich následkem, pokud jsou tyto následkem nebo vycházejí z následujících skutečností: (a) nedodržení nebo údajné nedodržení mých záruk a prohlášení nebo mé porušení či údajné porušení ujednání v tomto dokumentu, (b) porušení těchto Podmínek použití fotografií nebo videí vložených na sociální sítě k propagačním účelům, (c) porušení kteréhokoli zákona, právní normy nebo práv třetí strany.

Uhradím veškeré náklady, náhradu škody a výdaje, včetně, ale nikoli výlučně, přiměřených nákladů na právní zastoupení a nákladů přiznaných ve prospěch smluvních stran, v souvislosti s těmito nároky, žalobami, požadavky nebo jinými druhy řízení, nebo jejich následkem.

5.         VYLOUČENÍ ZÁRUK SCHVÁLENÝMI STRANAMI, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, NÁPRAVA, VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ, TISKOVÉ ZPRÁVY,  UKONČENÍ, AKTUALIZACE STRÁNEK;   PROPOJENÉ STRÁNKY, ÚPLNOST UJEDNÁNÍ, DOTAZY.  Tímto potvrzuji, že jsem ustanovením uvedeným v oddílech pod následujícími názvy v části Podmínky použití na stránkách společnosti Caterpillar porozuměl(a) a vyjadřuji s nimi souhlas: Záruka a omezení odpovědnosti, Výhledová prohlášení, Tiskové zprávy, Ukončení, Aktualizace stránek, Propojené stránky, Úplnost ujednání a Dotazy  .(http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#terms)

6.         NEPOVINNOST VYUŽITÍ. Rozumím následujícím bodům a vyjadřuji s nimi svůj souhlas: (a) schválené strany nemají povinnost obsah (ani žádnou jeho část) jakýmkoli způsobem použít, (b) schválené strany mohou obsah (nebo kteroukoli jeho část) z platforem, stránek společnosti Caterpillar nebo reklamy kdykoli odstranit, a to z jakéhokoli důvodu a podle svého výhradního uvážení. Rovněž chápu a souhlasím s tím, že schválené strany nepoužijí obsah ani jiné materiály, pokud budou tyto podle jejich názoru nevhodné, neslušné, obscénní, nenávistné, protiprávní, hanlivé, znevažující či pomlouvačné nebo pokud podle jejich názoru bude hrozit, že tyto poruší práva jiných osob, zejména práva na ochranu soukromí, osobnostní práva nebo práva duševního vlastnictví.