Data & Privacy

General Information  |  COOKIES  |  DATA & PRIVACY  |  COPYRIGHT  |  Terms & Conditions

UPLATNĚNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PRÁV EU

中文  |  日本語  |  Español  |  Français  |  Deutsch  |  Italiano  |  Русский  |  Português  |  Polski  
Nederlands  |  Čeština  |  Magyar  |  Svenska  |  Bahasa  |  العربية  |  தமிழ்  |  Türk  |  한글

Globální prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů

Datum účinnosti: [25-05-2018]

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem společnost Caterpillar shromažďuje, používá a přenáší osobní údaje. Odráží hodnoty a principy definované v našem dokumentu Žít našimi hodnotami v praxi (celosvětový kodex chování společnosti Caterpillar).

Část 1: Jaký je rozsah působnosti tohoto dokumentu?

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny přidružené společnosti, dceřiné společnosti a ostatní právní subjekty řízené společností Caterpillar Inc. tak, jak jsou uvedeny v Harmonogramu A (seznam správců údajů společnosti Caterpillar) (souhrnně dále jako „společnost Caterpillar“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je platné pouze v situacích, kdy společnost Caterpillar shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní údaje pro své vlastní účely (například když společnost je Caterpillar samostatně nebo společně s jinými právními subjekty je správcem údajů a tedy určuje účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, společně se způsobem, jakým jsou zpracovávány). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů neplatí v případech, kdy společnost Caterpillar shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní údaje jménem jiné společnosti, například svých prodejců, dodavatelů a zákazníků.

Příslušný právní subjekt, který je „správcem“ vašich údajů, je subjekt, s nímž máte vztah, včetně například: jako zákazník (např. společnost Caterpillar, na kterou je odkazováno v nákupní objednávce nebo jiné dohodě se společností Caterpillar), jako zaměstnanec (například společnost Caterpillar, se kterou se pokoušíte uzavřít vztah nebo s níž jste uzavřeli vztah) nebo jako dodavatel (např. společnost Caterpillar, se kterou se pokoušíte uzavřít vztah nebo s níž jste uzavřeli vztah jako dodavatel). Společnost Caterpillar vám doporučuje, abyste si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně znovu prošli, abyste měli přehled o případných změnách.

Pro přehled jsou některé části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů seřazeny podle kategorie níže určených subjektů údajů. V některých situacích nemusíte přesně spadat do některé z uvedených kategorií (může se na vás například vztahovat více kategorií nebo nejste zákazníkem společnosti Caterpillar, přesto pro vás nejlépe platí část věnovaná zákazníkům). Projděte si prosím všechny definice, které se vztahují na váš vztah se společností Caterpillar. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje jednotlivců, kteří spadají do následujících kategorií:

·         Uchazeči o zaměstnání ve společnosti Caterpillar nebo stávající zaměstnanci společnosti (personál, pracovníci a dělníci) nebo ostatní osoby, které vykonávaly nebo v současné době vykonávají práci pro společnost Caterpillar (souhrnně dále jako „zaměstnanci“);

·         Osoby spojené se zákazníky společnosti Caterpillar, včetně prodejců, zákazníků prodejců, distributorů, jejich zákazníků, zákazníků pro přímý prodej, obchodních zástupců a jiných prodejců (souhrnně dále jako „zákazníci“);

·         Osoby spojené s dodavateli společnosti Caterpillar, jako jsou zaměstnanci dodavatelů (brigádníci, personál a smluvní strany atd.) (dále jako „dodavatelé“).

Pojem „zpracování“ v tomto Prohlášení označuje jakoukoli činnost vykonávanou s osobními údaji, včetně například shromažďování, uchovávání, změn, přenosu nebo jiného způsobu použití osobních údajů. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se navíc nevztahuje na ostatní informace (jiné než osobní údaje), které může společnost Caterpillar shromažďovat nebo jinak zpracovávat. Další informace o tom, jaké údaje může společnost Caterpillar shromažďovat nebo jinak zpracovávat, získáte v Prohlášení o nakládání s údaji.

Kromě tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů mohou některé systémy, aplikace a procesy společnosti Caterpillar obsahovat svá vlastní oznámení o ochraně osobních údajů, která uvádějí další podrobnosti o tom, jaké konkrétní osobní údaje jsou shromažďovány a jak se ukládají, používají a přenášejí.

Některé jurisdikce mohou zakazovat nebo omezovat sběr, používání nebo sdílení konkrétních kategorií osobních údajů a na základě toho může být toto Prohlášení o ochraně osobních údajů omezeno těmito zákony nebo dále objasněno v přílohách specifických pro jednotlivé země, které pro vás platí, a připojeny k tomuto Prohlášení formou příloh. V případě konfliktu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů mají rozhodnou platnost tyto přílohy.

 

Část 2: Co jsou osobní údaje?

Pro účely tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou osobní údaje jakékoli informace o konkrétní osobě nebo informace, které konkrétní osobu identifikují nebo mohou identifikovat. Jinými slovy jsou to jakékoli informace, které s vámi mohou být spojovány. Některé jurisdikce mohou zakazovat nebo omezovat sběr konkrétních kategorií osobních údajů. Na základě místních zákonů a jakýchkoli připojených příloh, může k osobním údajům, které můžeme shromažďovat, patřit mimo jiné následující:

·         Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, informace o kontaktech v naléhavých situacích);

·         Číslo sociálního pojištění nebo jiná národní identifikační čísla/ čísla pro platby daní;

·         Identifikační a ověřovací údaje (například fotografie, řidičský průkaz, pas, občanský průkaz a jiné identifikační doklady);

·         Údaje o zabezpečení informací (například komunikace vytvořená, uložená nebo přenášená určitou osobou pomocí vybavení pro informační technologie nebo komunikaci společnosti Caterpillar;

·         Informace, které se vztahují na položky, jako je mimo jiné komunikace, smlouvy, nákupní objednávky, platby a pohledávky;

·         Ostatní informace nutné pro vyhovění platným zákonům, včetně platných příkazů k domovní prohlídce, předvolání nebo soudních příkazů.

Dalšímu sběru osobních údajů mohou podléhat různé kategorie osob, včetně mimo jiné následujících subjektů:

Zákazníci:

·         Informace o pracovních kontaktech (například název společnosti, adresa, telefonní číslo);

·         Kontaktní údaje zástupců jednotlivých osob: (např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);

·         Fakturační údaje (například údaje z finančního účtu, faktury, příjmové doklady);

·         Informace o správě vztahů s klienty (například informace nezbytné k vyplnění profilu zákazníka nebo usnadnění marketingové automatizace);

·         Informace o opravách (například potřeby a stav oprav);

·         Informace o zárukách (například historie nákupu, prodloužené záruky);

·         Informace o spokojenosti zákazníka.

Společnost Caterpillar může obdržet informace o zařízení, které jsou osobně identifikovatelné jinou stranou, například vlastníkem zařízení. Ve většině případů však společnost Caterpillar nebude správcem těchto údajů.

Zaměstnanci:

·         Informace o původu (například datum narození, rodinný stav, informace o závislých osobách, etnické příslušnosti nebo národnosti);

·         Informace o rezidenství (například status pracovního povolení);

·         Informace o finančním účtu;

·         Informace o referencích (například doporučující nebo referenční dopisy nebo zprávy poskytované bývalými zaměstnanci či kolegy);

·         Informace o kontrole spolehlivosti (například kontrola důvěryhodnosti a trestní historie, testy na drogy a alkohol);

·         Zdravotní údaje (například historie lékařských předpisů, nároky na odměny a vysvětlení odměn v souvislosti s nároky);

·         Biometrické údaje (například otisky prstů);

·         Členství v odborech;

·         Motoristické informace (například doba vlastnictví řidičského průkazu, registrace vozidla, licenční číslo řidiče);

·         Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání); a

·         Informace související se zaměstnáním (například pracovní historie, formuláře pro nově přijaté zaměstnance, dovednosti, vzdělání a školení, hodnocení výkonu, cíle, docházka, pracovní absence, nárok na dovolenou a žádosti o dovolenou, historie odměňování, vykazování pracovních zranění a nemocí, disciplinární řízení a důvody ke stížnostem).

Dodavatelé:

·         Informace o rezidenství (například status pracovního povolení);

·         Informace o finančním účtu;

·         Informace o původu (např. náležitá péče)

·         Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání);

·         Informace o referencích (například doporučující nebo referenční dopisy nebo zprávy poskytované bývalými zaměstnanci či kolegy); a

·         Biometrické údaje (například otisky prstů).

V závislosti na platných místních zákonech mohou být některé informace shromážděné společností Caterpillar považovány za „citlivé osobní údaje“ (například osobní údaje podléhající další ochraně).

V některých případech, například tam, kde jste výhradním majitelem firmy, mohou být za osobní údaje považovány informace o vaší firmě. Do této kategorie mohou spadat informace o firmě (například adresa sídla společnosti), informace o účtu (například informace o bankovním účtu, obchodní reference, finanční výkazy), majetek (například vlastnictví nemovitosti), hodnocení důvěryhodnosti, daňové identifikační údaje a klasifikace různorodosti.

Společnost Caterpillar může používat anonymizované (neboli deidentifikované informace), které byly odvozeny z osobních údajů, ale v anonymizované formě je nelze spojovat s konkrétní osobou. Tyto deidentifikované informace nejsou považovány za osobní údaje pro účely tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a toto prohlášení se na ně nevztahuje. Pokud jsou však tyto údaje používány nebo formátovány způsobem, který umožňuje jejich spojení s konkrétní osobou, budou považovány za osobní údaje.

Část 3: Jak společnost Caterpillar osobní údaje shromažďuje?

Společnost Caterpillar shromažďuje osobní údaje v různých kontextech od různých kategorií osob.

Zákazníci (přímo nebo v některých případech prostřednictvím třetích stran) mohou poskytovat osobní údaje prostřednictvím pracovního vztahu při získávání, marketingu nebo prodeji produktů či služeb Caterpillar. Sem například patří odesílání osobních údajů v rámci návrhu, smlouvy, příjmu a uplatňování produktů či služeb (včetně oprav a záručního servisu) a případně přístup k systémům Caterpillar nebo monitorování procesů Caterpillar. Po dobu trvání vztahu se zákazníkem si společnost Caterpillar vyhrazuje právo požadovat podle potřeby jiné formy osobních údajů nezbytné k usnadnění níže popsaných účelů.

Zaměstnanci mohou osobní údaje poskytovat přímo během žádosti o zaměstnání a procesu nástupu, po celou dobu trvání zaměstnaneckého vztahu a v některých případech tam, kde to je povoleno, při odchodu ze zaměstnání. Společnost Caterpillar může dále získat výše uvedené informace od třetí strany, a to například v případě, kdy kontaktujeme reference, které společnosti Caterpillar poskytl zaměstnanec, nebo když získáváme informace z kontroly spolehlivosti v souladu s našimi zásadami a příslušnými zákony v souvislosti s žádostí zaměstnance nebo při procesu nástupu do zaměstnání. Většina těchto informací je společnosti Caterpillar poskytnuta dobrovolně jako podmínka pro zaměstnání, aby se usnadnilo řízení vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec ve společnosti Caterpillar, což je zásadní pro náš kolektivní úspěch.

Dodavatelé mohou poskytovat osobní údaje prostřednictvím pracovního vztahu při získávání, marketingu nebo prodeji produktů či služeb Caterpillar. Sem například patří odesílání osobních údajů v rámci návrhu, smlouvy, dodávek produktů či služeb a případně přístup k systémům Caterpillar nebo monitorování procesů Caterpillar. Po dobu trvání vztahu s dodavatelem si společnost Caterpillar vyhrazuje právo požadovat podle potřeby jiné formy osobních údajů nezbytné k usnadnění níže popsaných účelů.

Společnost Caterpillar zpracovává vaše osobní údaje tam, kde to je přípustné v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, včetně pro účely svých legitimních zájmů, vyhovění zákonné povinnosti společnosti Caterpillar a tam, kde jste souhlasili, že tak společnost Caterpillar bude činit.

V některých případech souhlasíte s tím, že může sběr vašich osobních údajů probíhat způsobem odpovídajícím obsahu, v tom smyslu, že mohou být poskytnuty ústně, písemně, elektronicky – nebo tam, kde to umožňují místní zákony – může být implikován tam, kde je účel zjevný na základě okolností a vy své osobní údaje poskytnete dobrovolně. V souladu s místními zákony a jak může být uvedeno v přiložených přílohách specifických pro jednotlivé země, mohou existovat okolnosti, za kterých od vás společnost Caterpillar musí získat výslovný souhlas. Takový souhlas je vaší volbou a je zcela dobrovolný. Za určitých okolností můžete svůj souhlas se sběrem údajů společností Caterpillar odvolat a používat osobní údaje v souladu se smluvními a zákonnými omezeními a na základě přiměřeného oznámení.

Část 4: Jak společnost Caterpillar osobní údaje používá?

Společnost Caterpillar používá osobní údaje způsoby, které jsou kompatibilní se způsoby, pro něž byly tyto údaje původně získány. Může sem patřit použití pro účel, který do přiměřené míry souvisí s původním účelem sběru. Společnost Caterpillar shromažďuje, používá a zpřístupňuje osobní údaje jako základní součást svých provozů.

Další informace, které popisují, jak tyto osobní údaje používáme, mohou být součástí dodatečných příloh, které popisují jedinečné právní povinnosti a práva dostupná v různých jurisdikcích.

Osobní údaje mohou být zpracovávány také s cílem vyhovět právním požadavkům platným pro společnost Caterpillar, jako je evidence u státních úřadů, vyhovění zákonným nařízením poskytnout údaje, plnění smluvních závazků a také v souvislosti s tím, jak společnost Caterpillar chrání svá práva a majetek.

Osobní údaje jsou zásadní pro naši správu a řízení vztahů se zákazníky a dodavateli obecně a pro účely zaměstnávání. V souladu s místními zákony a jakýmikoli přílohami se osobní údaje shromažďují od různých kategorií osob pro různé účely. Dále jsou popsány různé účely shromažďování osobních údajů od zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců.

Účely sběru osobních údajů zákazníků

Společnost Caterpillar používá osobní údaje zákazníků k provádění obchodních operací (například plnění objednávek zákazníků), uvádění nových produktů na trh prostřednictvím individuální aktivní pomoci (například zpravodaje), posouzení interního výkonu, správu vztahů se zákazníky (například fakturace a platby), zvládání rizik a vyhovění předpisům a podporu různých administrativních funkcí. Mezi příklady osobních údajů, které může společnost Caterpillar od zákazníků a společností shromažďovat, patří:

Příklady osobních údajů

Příklady použití

Kontaktní údaje jednotlivých zástupců (například jméno, adresa, telefonní číslo).

Komunikace se zástupci zákazníků a správa vzájemného vztahu.

Fakturační údaje (například údaje z finančního účtu, faktury, příjmové doklady).

Plnění objednávek zákazníků a odesílání nezbytných fakturačních údajů.

Identifikační a ověřovací údaje (například fotografie, řidičský průkaz, pas, občanský průkaz a jiné identifikační doklady).

Umožnění fyzického nebo vzdáleného přístupu do prostor nebo systémů společnosti Caterpillar. (např. ověřování)

Bezpečnost informací / technologických údajů (například informace zaznamenané při používání systémů Caterpillar).

Usnadnění používání platných systémů a jejich zabezpečení.

 

Účely sběru osobních údajů zaměstnance

Společnost Caterpillar používá osobní údaje zaměstnanců k provádění pracovních operací (například správa řízení přístupu, bezpečnostní systémy a aktualizace osobních adresářů) podpora rozvoje zaměstnanců (např. školení), podpora různých administrativních funkcí (např. správa plánů odměňování, výhod a plánů dovolených a správa provozu naší společnosti).

Mezi příklady osobních údajů, které může společnost Caterpillar shromažďovat od zaměstnanců, a jejich použití, patří:

Příklady osobních údajů

Příklady použití

Kontaktní údaje zaměstnance a jeho rodinných příslušníků (například jméno, adresa, telefonní číslo, informace o kontaktech v naléhavých situacích).

Komunikace se zaměstnanci a usnadnění výhod.

Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání).

Posouzení a výběr jednotlivců na pracovní pozice ve společnosti Caterpillar.

Informace související se zaměstnáním (například pracovní historie, hodnocení výkonu, cíle, docházka, pracovní absence).

Řízení vztahů se zaměstnanci.

Informace související se zaměstnáním (například zranění na pracovišti).

Plnění povinností vyhovění předpisům a řízení bezpečnosti.

Identifikační a ověřovací údaje (například fotografie, řidičský průkaz, pas, občanský průkaz a jiné identifikační doklady).

Plnění povinností v oblasti vyhovění předpisům a umožnění fyzického nebo vzdáleného přístupu do prostor nebo systémů společnosti Caterpillar.

Biometrické údaje (například otisky prstů).

Identifikace nebo ověřování uživatelů a účely řízení přístupu.

Informace související s vozidly (například informace z poznávací značky vozu).

Usnadnění přístupu do prostor společnosti Caterpillar (například parkování).

Bezpečnost informací / technologických údajů (například informace zaznamenané při používání systémů Caterpillar).

Usnadnění používání platných systémů a jejich zabezpečení.

 

Účely sběru osobních údajů dodavatelů

Společnost Caterpillar používá osobní údaje dodavatelů k provádění pracovních operací (například správa řízení přístupu a bezpečnostních systémů), výběru a schvalování nových dodavatelů, posouzení výkonu dodavatele, správa vztahů s dodavateli (například fakturace a platby), zvládání rizik a vyhovění předpisům a podpora různých administrativních funkcí.

Mezi příklady osobních údajů, které může společnost Caterpillar od dodavatelů shromažďovat a používat, patří:

Příklady osobních údajů

Příklady použití

Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, informace o kontaktech v naléhavých situacích).

Uvedení v interním celopodnikovém adresáři společnosti Caterpillar, který slouží ke komunikaci se zástupci dodavatele a ke správě tohoto vztahu.

Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání).

Posouzení a výběr dodavatelů.

Identifikační a ověřovací údaje (například fotografie, řidičský průkaz, pas, občanský průkaz a jiné identifikační doklady).

Umožnění fyzického nebo vzdáleného přístupu do prostor nebo systémů společnosti Caterpillar.

Údaje o zabezpečení informací (například informace zaznamenané při používání systémů Caterpillar).

Usnadnění používání platných systémů a jejich zabezpečení.

 

Část 5: Jak společnost Caterpillar osobní údaje chrání?

Společnost Caterpillar využívá při ochraně osobních údajů přiměřená opatření, včetně zabezpečení informačních technologií a fyzických bezpečnostních opatření. Tato opatření jsou přiměřená rizikům představovaným zpracováním osobních údajů a citlivosti osobních údajů a zohledňují požadavky platných místních zákonů. Společnost Caterpillar vyžaduje, aby se všichni při používání systémů Caterpillar řídili příslušnými zásadami zabezpečení souvisejícími s osobními údaji.

Část 6: Jak dlouho společnost Caterpillar osobní údaje uchovává?

Společnost Caterpillar uchovává osobní údaje podle potřeby pro vyhovění výše uvedeným účelům a plnění právních požadavků, včetně uchovávání záznamů. Naše uchovávání vašich osobních údajů se vždy řídí místními zákony. Toto období uchovávání se může prodloužit nad rámec vašeho vztahu se společností Caterpillar.

Část 7: Jak společnost Caterpillar s osobními údaji nakládá?

Jakmile osobní údaje přestanou být užitečné nebo vždy po uplynutí zákonného období pro jejich uchovávání budou osobní údaje zničeny v souladu s místními zákony a podle postupů stanovených v příslušných systémech nebo procesech společnosti Caterpillar.

Část 8: Jak společnost Caterpillar přenáší nebo sdílí shromážděné osobní údaje?

Protože je společnost Caterpillar globální, může být nutné z obchodních důvodů přenášet vaše osobní údaje do různých jurisdikcí. Společnost Caterpillar může osobní údaje přenášet do zemí mimo jurisdikce, které nemusí povinně zachovávat stejnou úroveň ochrany údajů jako jurisdikce, v níž byly osobní údaje shromážděny. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny provozy společnosti Caterpillar a jejich aktivity zpracování údajů a společnost Caterpillar uzavřela smlouvy o přenosy údajů se svými dceřinými společnostmi po celém světě s cílem zajistit ochranu osobních údajů.

Společnost Caterpillar sdílí osobní údaje s ostatními pouze způsobem vyhovujícím tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pro výše uvedené účely, když to požaduje zákon nebo s vaším souhlasem. Obecně budou údaje přenášeny zpracovatelům třetích stran pro účely vyhovující tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Caterpillar může dále přenášet osobní údaje správcům údajů třetí strany podle požadavků zákona, s vaším souhlasem nebo na základě oprávnění od příslušného úřadu. V některých jurisdikcích mohou přenosy konkrétně vymezených kategorií údajů nebo přenosy určitým třetím stranám vyžadovat váš výslovný souhlas. Přenos osobních údajů ve všech případech podléhá místním zákonům a přiloženým přílohám.

Když společnost Caterpillar sdílí osobní údaje s třetími stranami, které zpracovávají osobní údaje jejím jménem (například smluvní strany, konzultanti), vynaloží přiměřené kroky vyžadující od takových příjemců ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony. Mezi třetí strany, s nimiž můžeme údaje pro jakýkoli takový účel sdílet, patří:

·         Dodavatelé, poskytovatelé služeb a další partneři, kteří podporují naši společnost, například zajišťují služby technické infrastruktury;

·         Agentury pro vymáhání zákona nebo jiné státní orgány (v případě požadavku zákona autorizovaní zákazníkem, na ochranu společnosti Caterpillar, osob nebo majetku a na podporu naší firmy, například v žádostech o státní granty;

·         Dceřiné společnosti, pobočky a další právní subjekty kontrolované společností Caterpillar;

·         Ostatní poskytovatelé služeb třetí strany, kteří zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Caterpillar;

·         Právní subjekt, který údaje získal (nebo má zájem o jejich získání) v případě, že se společnost Caterpillar zbaví (nebo zvažuje zbavení se) části svých podniků;

·         (pouze zaměstnanci) Dodavatelé zajišťující služby zdravotního nebo finančního plánování pro zaměstnance.

Část 9: Jaká jsou vaše přístupová práva s ohledem na osobní údaje?

Společnost Caterpillar podniká kroky na zajištění přesnosti a úplnosti osobních údajů. Můžete požadovat a získáte přiměřený přístup k osobním údajům, které jste společnosti Caterpillar poskytli, a máte možnost je v případě potřeby opravit. Postupy společnosti Caterpillar vám udělují přístup k vašim osobním údajům a umožňují uplatňování dalších práv, která můžete mít v rámci příslušných místních zákonů k dispozici.

Pokud to nezakazují místní zákony nebo v některých případech na základě nařízení místních zákonů může být váš přístup k vašim osobním údajům omezený. Příklady, kdy může být přístup omezen:

·         Požadavek souvisí s právní poradou nebo soudním řízením;

·         Je možné uplatnit zákonný nárok týkající se předmětu daných informací;

·         K osobním údajům patří také osobní údaje třetí strany, která nesouhlasila se zpřístupněním svých údajů a jejích soukromí by takovým zpřístupněním bylo ovlivněno;

·         Požadavek je nedostatečně definován nebo již byl vyřízen; 

·         Požadavek je neopodstatněný nebo nedůvodný;

·         (pouze zaměstnanci) Informace by mohly odhalit nějakou důvěrnou referenci.

Společnost Caterpillar bude při kontrole žádostí o přístup nebo změnu osobních údajů, které uchovává, jednat s ohledem na místní zákony.

Jestliže jste zákazník, obraťte se s žádostí o přístup ke svým osobním údajům na zástupce společnosti Caterpillar, kterému jste své osobní údaje svěřili.

Pokud jste zaměstnanec, kontaktujte prosím svého místního, regionálního nebo podnikového zástupce personálního oddělení, který vám sdělí řádný postup při získávání přístupu k osobním údajům. Na vyžádání a po předložení dostatečného dokladu o identitě a splnění jakýchkoli dalších požadavků stanovených příslušnými místními zákony vám bude udělen přístup k vašim osobním údajům, které máte právo překontrolovat, a v příslušných případech máte také možnost je kopírovat, odstranit nebo vznést námitku proti jejich uchovávání v systémech společnosti Caterpillar.

Pokud jste dodavatel, můžete kontaktovat osobu v organizaci, která zodpovídá za vztahy se společností Corporate Web Security Identification a která uchovává bezpečnostní identifikaci firemního webu (Corporate Web Security Identification – CWS ID) a má přístup do aplikace pro správu vztahů s dodavateli (např. Supplier Connect), pro účely „samoobslužného přístupu“.

Část 10: Kde můžete získat další informace?

Pokud máte v souvislosti s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů nějaké otázky, zašlete prosím e-mail na adresu dataprivacy@cat.com nebo zatelefonujte některé z níže uvedených kontaktních osob. Pokud se domníváte, že s vašimi osobními údaji bylo nakládáno v rozporu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, neváhejte zaslat e-mail na adresu dataprivacy@cat.com nebo se spojit s kanceláří pro obchodní praktiky společnosti Caterpillar prostřednictvím stránek https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html nebo na telefonním čísle +1 (800) 300-7898, případně na telefonním čísle pro vaši zemi uvedeném na výše odkazovaných webových stránkách.

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů:

·         Pozice: Ředitel, ochrana osobních údajů

·         Jméno: Pan Todd Wagner

·         Adresa: 100 NE Adams St., Peoria, IL 61629

·         Telefon: +1 309-494-3282(DATA)

·         E-mail: dataprivacy@cat.com

Kontaktní údaje místního správce údajů mohou být navíc uvedeny na nákupní objednávce nebo jiné dohodě, kterou máte se společností Caterpillar.

Jestliže jste zaměstnanec, můžete získat další informace prostřednictvím svého místního, regionálního nebo firemního zástupce personálního oddělení na adrese:

·         Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, USA

·         corporate_hr@cat.com

V některých případech jsou kontaktní údaje místního zástupce personálního oddělení uvedeny v příručce pro zaměstnance nebo smlouvě o zaměstnání.

 

Část 11: Co se stane, když se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů změní?

Vyhrazujeme si právo podle potřeby toto Prohlášení o ochraně osobních údajů doplňovat. Když takovou změnu provedeme, bude sdělena příslušným osobám a v horní části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů bude uvedeno datum, kdy byly tyto změny provedeny a kdy vstupují v platnost. V některých případech, když jsou provedené změny významné, vám také můžeme zaslat e-mailovou zprávu nebo jinou komunikaci informující o těchto změnách a vašich případných volbách v souvislosti s nimi nebo akcích, které můžete provést, než tyto změny vstoupí v platnost. V závislosti na povaze změn a v souladu s místními zákony bude vás další vztah se společností Caterpillar znamenat vaše přijetí těchto změn.

 

 

Příloha 1. Subjekty údajů v EHP, které nejsou personálními subjekty

Tato příloha globálního Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar uvádí další informace o tom, jak společnost Caterpillar shromažďuje, používá, převádí a jinak zpracovává osobní údaje (včetně speciálních kategorií údajů) v určitých zemích nebo z určitých zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Tato příloha platí pro subjekty, které nemají se společností Caterpillar zaměstnanecký / osobní vztah. Více informací uvádí globální Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar. Další informace o tom, jak společnost Caterpillar shromažďuje a zpracovává jiné než personální údaje, získáte v Globálním prohlášení o nakládání s údaji společnosti Caterpillar.

Pokud vás smlouva se společností Caterpillar odkazuje na tuto přílohu pro EHP, bude správcem údajů osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě této smlouvy, právní subjekt odkazovaný v této smlouvě. Příslušní správci jsou pro účely této přílohy pro EHP uvedeni v Plánu A Globálního Prohlášení o ochraně osobních údajů v tabulce nazvané Správci údajů společnosti Caterpillar.

Část 1: Jaký je účel této přílohy?

Společnost Caterpillar se zavazuje chránit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. Tato příloha pro EHP popisuje, jakým způsobem shromažďujeme, uchováváme, používáme a přenášíme vaše osobní údaje v průběhu vašeho vztahu s námi a po jeho ukončení, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“). Legislativa o ochraně údajů po nás jako po správci údajů vyžaduje, abychom vás upozornili na informace obsažené v této příloze pro EHP.

Část 2: Jaké citlivé osobní údaje může společnost Caterpillar shromažďovat a zpracovávat?

Citlivé osobní údaje (známé také jako speciální kategorie údajů) vyžadují vyšší úroveň ochrany. Jsou to osobní údaje, které odhalují nebo obsahují: rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filosofické přesvědčení, členství v odborech, informace o genetickém původu, biometrické údaje, zdravotní informace, informace o sexuálním životě nebo informace o sexuální orientaci.

Můžeme shromažďovat, uchovávat a používat následující informace, které mohou zahrnovat nebo být považovány za speciální kategorie údajů (dle definice výše):

·         Informace o původu (například rodinný stav, informace o závislých osobách, etnické příslušnosti nebo národnosti, kontrola důvěryhodnosti a trestní historie a testy na drogy a alkohol); a

·         Biometrické údaje (například otisky prstů).

Část 3: Proč společnost Caterpillar vaše osobní údaje používá?

Všechny kategorie shromažďovaných údajů potřebujeme primárně pro to, abychom mohli spravovat náš vzájemný vztah s cílem provozovat naši společnost a abychom vyhověli našim zákonným a regulatorním povinnostem. V některých případech nám vaše osobní údaje mohou pomáhat uplatňovat naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy třetích stran, za předpokladu, že vaše zájmy a základní práva tyto zájmy nepřeváží.

Důvody, pro které budeme my nebo nasmlouvaná třetí strana vaše osobní údaje zpracovávat, uvádí Tabulka 1 dole.

Některé z důvodů tohoto zpracování budou převažovat a může existovat několik účelů. proč odůvodnit naše používání vašich osobních údajů.

 

 

Tabulka 1. Kategorie, účel a právní základ zpracování: Údaje nesouvisející s lidskými zdroji

Subjekty údajů

Kategorie osobních údajů

Účely zpracování

Právní podklady pro zpracování

Zákazníci a dodavatelé

·         Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, název firmy);

·         Fakturační údaje (informace o finančních účtech, faktury, informace o rezidenství)

·         Informace o správě vztahů s klienty

·         Elektronické identifikační informace (například e-mail), používání systému a preference

·         Usnadnění komunikace

·         Posouzení a případně zapojení do obchodního vztahu nebo uzavření smlouvy, včetně potenciální přípravy nabídek (odpovědí na nabídky) a dalších požadavků souvisejících s potenciální spoluprací

·         Usnadnění finančních transakcí a řízení, audit

·         Plnění našich povinností v souvislosti s vyhověním předpisům (např. boj s praním peněz, kontrola na základě seznamu sankcí)

·         Správa našich systémů IT a poskytování služeb

·         Výkon smlouvy

·         Vyhovění právním požadavkům 

·         Legitimní zájmy (řízení vzájemného vztahu)

Zákazníci

·         Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, název firmy);

·         Fakturační údaje

·         Důvěryhodnost

·         Elektronické identifikační informace (například e-mail), používání systému a preference

·         Informace o opravách a záruční informace 

·         Provádění kontrol ratingu a finanční náležité péče

·         Provádění průzkumů spokojenosti zákazníků

·         Výkon smlouvy

·         Legitimní zájem (příjem zpětné vazby o zkušenostech zákazníků)

Odběratelé našich zpravodajů nebo jiných marketingových aktivit

·         Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, název firmy);

·         Elektronické identifikační informace (například e-mail) a preference

·         Informování vás o našich aktivitách, zasílání našeho zpravodaje, zasílání zpráv, sdělování skvělých nových informací o našich produktech

·         Legitimní zájmy (komunikace o souvisejících produktech nebo službách)

·         Souhlas

 

 

Část 4: Jaké jsou právní základy společnosti Caterpillar v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v případě, že nám to dovolí zákon. Většinou budeme spoléhat na jeden nebo více právních základů pro zpracování vašich osobních údajů:

·         Tam, kde to je nutné pro účely vyhovění právní nebo regulatorní povinnosti.

·         Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních zájmů (nebo legitimních zájmů třetí strany) a vaše zájmy nebo základní práva tyto zájmy nepřevyšují.

·         Tam, kde to je nezbytné pro výkon smlouvy.

Vaše osobní údaje můžeme používat také v následujících situacích, které jsou pravděpodobně vzácné:

·         Tam, kde musíme chránit vaše zájmy (nebo zájmy někoho jiného).

·         Tam, kde to je nezbytné v zájmu veřejnosti nebo z jiných oficiálních důvodů.

·         Tam, kde jsme získali váš předchozí souhlas (to platí pouze v souvislosti s dobrovolným zpracováním a nepoužívá se pro zpracování, které je nezbytné nebo povinné).

Právní podklady, na které spoléháme při zpracování vašich osobních údajů, uvádí Tabulka 1.

Část 5: Jaké jsou speciální kategorie osobních údajů používané ve společnosti Caterpillar?

Speciální kategorie osobních údajů budeme používat pro následující účely:

·         Informace související s biometrickými údaji pro účely identifikace nebo ověřování uživatelů a účely řízení přístupu.

·         Informace z kontroly původu k posouzení a výběru jednotlivců, s nimiž společnost Caterpillar spolupracuje.

Speciální kategorie osobních údajů (dle definice výše) můžeme zpracovávat, protože k tomu máme zákonný důvod (jak je uvedeno výše) a protože za určitých omezených okolností máme váš výslovný písemný souhlas. Méně často můžeme tento typ údajů zpracovávat, když je to potřeba v souvislosti s právními nároky nebo když to je třeba z důvodu ochrany našich zájmů (nebo zájmů někoho jiného) a vy nám nemůžete dát souhlas, nebo jste informace již zveřejnili. Tyto informace můžeme zpracovávat také v rámci našich legitimních pracovních činností se zajištěním vhodných ochranných opatření.

Část 6: Kdy se používá automatizované rozhodování?

Společnost Caterpillar pravidelně a systematicky neprovádí automatické rozhodování, které má právní důsledky pro jednotlivé subjekty nebo by mělo podobně významný dopad. V případě, že spolupracujete se společností Caterpillar, která provádí taková automatizovaná rozhodnutí, byste měli obdržet specifické oznámení, které uvádí detaily automatizovaného rozhodování.

V rámci evropských zákonů o ochraně údajů (a v souladu se způsobem, kterým se tyto zákony a další zákony a nařízení vztahují na společnost Caterpillar a měrou, do které je musí dodržovat), máte právo vznést námitku s automatizovaným rozhodováním o vašich osobních údajích.

Část 7: Potřebuje společnost Caterpillar váš souhlas?

Za určitých omezených okolností vás můžeme požádat o písemný souhlas umožňující nám zpracovávat některé zvlášť citlivé údaje. Jestliže tak učiníme, poskytneme vám podrobnosti o informacích, které požadujeme, a sdělíme vám důvod, proč je potřebujeme, abyste mohli pečlivě zvážit svůj souhlas. Na souhlas spoléháme také v ostatních situacích, které jsou uvedeny v Tabulce 1.

Měli byste si být vědomi, že podmínkou vaší smlouvy s námi není souhlas jakékoli žádosti o souhlas z naší strany.

Část 8: Co když nám své osobní údaje neposkytnete?

Pokud nám neposkytnete některé údaje, o něž jste požádáni, nemusíme být schopni vykonávat smlouvu, kterou s vámi máme uzavřenou (například platit vám nebo poskytnout určitý produkt), nebo nemusíme být schopni plnit naše zákonné či regulatorní povinnosti.

Část 9: Co když se změní účely, pro které společnost Caterpillar osobní údaje shromáždila?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud nenaznáme, že je nutné je používat z jiného důvodu a tento důvod není kompatibilní s původním účelem. Jestliže budeme potřebovat používat vaše osobní údaje pro nesouvisející účel, upozorníme vás na to a vysvětlíme vám právní základ, který nám to umožňuje.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, v souladu s výše uvedenými pravidly, když to požaduje nebo povoluje zákon.

Část 10: Bude společnost Caterpillar sdílet vaše osobní údaje?

Může být potřeba, abychom vaše údaje sdíleli s třetími stranami (dle definice dále), včetně poskytovatelů služeb třetí strany.

Vaše osobní údaje můžeme přenášet mimo Evropskou unii („EU“). Pokud tak učiníme, můžete očekávat stejnou úroveň ochrany svých osobních údajů.

Část 11: Které třetí strany mohou vaše osobní údaje zpracovávat?

„Třetí strany“ zahrnují poskytovatele služeb třetí strany (včetně smluvních stran, pověřených zástupců, pojišťovatelů a pojišťovacích agentů) a dalších právních subjektů společnosti Caterpillar. Zde jsou některé příklady:

·         Dodavatelé, poskytovatelé služeb a další partneři, kteří podporují naši společnost, například zajišťují služby technické infrastruktury;

·         Agentury pro vymáhání zákonů nebo jiné státní orgány;

·         Dceřiné společnosti, pobočky a další právní subjekty kontrolované společností Caterpillar;

·         Ostatní poskytovatelé služeb třetí strany, kteří zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Caterpillar; a

·         Právní subjekt, který údaje získal (nebo má zájem o jejich získání) v případě, že se společnost Caterpillar zbaví (nebo zvažuje zbavení se) části svých podniků.

Část 12: Kdy může společnost Caterpillar sdílet vaše osobní údaje v rámci svého pole působnosti?

Vaše osobní údaje budeme v rámci společnosti sdílet jako součást našich běžných provozních a výkaznických činností, v kontextu reorganizace firmy nebo restrukturalizace skupiny, z důvodu podpory údržby systémů, pro účely hostování údajů a z dalších legitimních pracovních důvodů.

Část 13: Proč může společnost Caterpillar vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami?

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami z následujících důvodů:

·         Pro účely vyhovění právní nebo regulatorní povinnosti, když je takové zpřístupnění požadováno regulatorním úřadem nebo orgánem dohledu, policií nebo soudem oprávněné jurisdikce;

·         Tam, kde to je nezbytné pro účely správy smlouvy s vámi;

·         Pro účely auditu, pojištění nebo v případě hledání poradenství s ohledem na naše pracovní provozy a zpracování nároků;

·         Když máme jiný legitimní důvod tak činit.

Část 14: Kdy by společnost Caterpillar přenášela osobní údaje mimo EU?

Osobní údaje, které o vás shromáždíme, mohou být přenášeny a uchovávány v jedné nebo více zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) a mohou. Mohou je také zpracovávat zaměstnanci působící mimo EHP, kteří pracují pro společnost Caterpillar nebo pro některého nezávislého poskytovatele služeb. V takových případech podnikneme příslušné kroky zajišťující adekvátní úroveň ochrany údajů příjemce, jako požaduje nařízení GDPR a jak je popsáno v tomto dokumentu. Pokud nemůžeme zajistit takovou adekvátní ochranu údajů, budou vaše osobní údaje přenášeny mimo EHP pouze v případě, že jste s jejich přenosem předtím udělili souhlas.

Část 15: Jaká bezpečnostní opatření jsou nasazena na ochranu osobních údajů?

Uplatňujeme vhodná bezpečností opatření na ochranu bezpečnosti vašich osobních údajů a poskytujeme adekvátní ochranu zabezpečení před riziky, včetně opatření zajišťujících prevenci náhodné ztráty, použití nebo přístupu k vašim údajům neautorizovaným způsobem, jejich pozměnění nebo zpřístupnění. Podrobnosti těchto opatření jsou k dispozici na vyžádání. Přístup k vašim osobním údajům je navíc omezen na ty zaměstnance, zástupce, smluvní strany a ostatní třetí strany, kteří mají pracovní důvod je znát.

Máme zavedené postupy pro případ jakéhokoli podezření na narušení bezpečnosti údajů a upozorníme vás a jakékoli platného pověřence na podezření z porušení údajů, když to po nás vyžaduje zákon.

Část 16: Jak dlouho si společnost Caterpillar ponechá osobní údaje?

Vaše osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak to bude nutné pro plnění účelů, pro něž jsme je shromáždili, včetně účely splnění jakýchkoli zákonných, regulatorních, účetních nebo ohlašovacích povinností. Podrobnosti o dobách uchování různých aspektů vašich osobních údajů jsou uvedeny v našich zásadách uchovávání údajů. Při určování vhodného období uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, možné riziko poškození z neautorizovaných zdrojů nebo zpřístupnění vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a platné právní požadavky.

Část 17: Jaká je vaše povinnost informovat společnost Caterpillar o změnách vašich osobních údajů?

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Obraťte se prosím na svůj kontakt ve společnost i Caterpillar nebo napište e-mail na adresu dataprivacy@cat.com, pokud nás budete chtít informovat o jakýchkoli potřebných změnách v souvislosti s vašimi osobními údaji, které vlastníme.

Část 18: Jaká jsou vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Za určitých okolností máte ze zákona právo:

·         Vyžádat si přístup k vašim osobním údajům (obecně známo jako „žádost o přístup k údajům“). Díky tomu můžete získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a ověřit si, že je zpracováváme v souladu se zákonem.

·         Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožní opravit neúplné nebo nepřesné osobní údaje, které o vás máme.

·         Požádat o vymazání vašich osobních údajů. To vám umožní požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů v případech, kdy neexistuje žádný důvod, proč bychom je měli dále zpracovávat. Máte také právo požádat nás o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů v případě, že jste uplatnili své právo na námitku proti zpracovávání (viz níže).

·         Vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů v případech, kdy se opíráme na oprávněný zájem (nebo zájem třetí strany) a vaše konkrétní situace vás přiměje k vznesení námitky proti zpracovávání. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

·         Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás požádat, abychom pozastavili zpracovávání vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom doložili jejich přesnost nebo důvod zpracovávání.

·         Zažádat o přenos svých osobních údajů jiné straně.

·         Zadat stížnost u příslušného orgánu dohledu s ohledem na zpracování vašich osobních údajů.

Pokud chcete své osobní údaje zkontrolovat, ověřit, opravit nebo si vyžádat jejich vymazání, vznést námitku s jejich zpracováním nebo požadovat, abychom kopii vašich osobních údajů převedli na jinou stranu, pošlete nám prosím písemnou žádost na adresu dataprivacy@cat.com a vyžádat si správný postup.

Za přístup ke svým osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit žádné poplatky. Můžeme si nicméně účtovat přiměřený poplatek, pokud bude vaše žádost o přístup zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. Jinak můžeme za takových okolností odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Část 19: Co od vás může společnost Caterpillar požadovat?

Je možné, že si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a zajistit vám právo na přístup k informacím (nebo uplatnění jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o další přiměřené bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajistit, aby osobní údaje nebyly předány žádné osobě, která nemá právo je získat.

Část 20: Jaké je vaše právo odvolat souhlas?

V případech, kdy jste mohli poskytnout svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a přenosem svých osobních údajů pro konkrétní účel, máte právo svůj souhlas pro toto konkrétní zpracování kdykoli odvolat. Pokud chcete svůj souhlas odvolat, napište prosí e-mail na adresu dataprivacy@cat.com nebo použijte jakoukoli možnost odhlášení, kterou jsme vám nabídli v kontextu zpracování. Jakmile obdržíme oznámení, že jste svůj souhlas odvolali, nebudeme vaše údaje dále zpracovávat za účelem, k němuž jste původně poskytli souhlas, a pokud nebudeme mít jiný legitimní důvod ke zpracování vašich osobních údajů, bezpečně je zlikvidujeme.

Část 21: Co když se tento dokument změní?

Vyhrazujeme si právo toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů a tuto přílohu kdykoli změnit a v případě jakýchkoli významných změn vám poskytnout aktualizované dokumenty. O zpracování vašich osobních údajů vás můžeme čas od času informovat také jinými způsoby.

[KONEC přílohy 1. Subjekty údajů v EHP, které nejsou personálními subjekty]

Příloha 2. Personální subjekty údajů v EHP

Tato příloha globálního Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar uvádí další informace o tom, jak společnost Caterpillar shromažďuje, používá, převádí a jinak zpracovává osobní údaje (včetně speciálních kategorií údajů) v určitých zemích nebo z určitých zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Tato příloha platí pro subjekty, které mají se společností Caterpillar zaměstnanecký / osobní vztah. Více informací uvádí globální Prohlášení o ochraně soukromí společnosti Caterpillar.

Pokud vás smlouva se společností Caterpillar odkazuje na tuto přílohu pro EHP, bude správcem údajů osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě této smlouvy, právní subjekt odkazovaný v této smlouvě. Příslušní správci jsou pro účely této přílohy pro EHP uvedeni v Plánu A globálního Prohlášení o ochraně osobních údajů v tabulce nazvané Správci údajů společnosti Caterpillar.

Část 1: Jaký je účel této přílohy?

Společnost Caterpillar se zavazuje chránit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. Tato příloha pro EHP popisuje, jakým způsobem shromažďujeme, uchováváme, používáme a přenášíme vaše osobní údaje v průběhu vašeho vztahu s námi a po jeho ukončení, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“). Legislativa o ochraně údajů po nás jako po správci údajů vyžaduje, abychom vás upozornili na informace obsažené v této příloze pro EHP.

Část 2: Jaké citlivé osobní údaje může společnost Caterpillar shromažďovat a zpracovávat?

Citlivé osobní údaje (známé také jako speciální kategorie údajů) vyžadují vyšší úroveň ochrany. Jsou to osobní údaje, které odhalují nebo obsahují: rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filosofické přesvědčení, členství v odborech, informace o genetickém původu, biometrické údaje, zdravotní informace, informace o sexuálním životě nebo informace o sexuální orientaci.

Můžeme shromažďovat, uchovávat a používat následující informace, které mohou zahrnovat nebo být považovány za speciální kategorie údajů (dle definice výše):

·         Zdravotní údaje (například záznamy o receptech, nárok na výhody a vysvětlení výhod zasílané v souvislosti s těmito nároky) související mimo jiné s fyzickým nebo duševním zdravím, invaliditou, nemocenskou dovolenou a rodinnou dovolenou;

·         Informace o původu (například rodinný stav, informace o závislých osobách, etnické příslušnosti nebo národnosti, kontrola důvěryhodnosti a trestní historie a testy na drogy a alkohol);

·         Biometrické údaje (například otisky prstů); a

·         Členství v odborech.

Část 3: Proč společnost Caterpillar vaše osobní údaje používá?

Osobní údaje jsou zásadní pro naši správu a řízení vztahů se zaměstnanci. Všechny kategorie shromažďovaných údajů potřebujeme primárně pro to, abychom mohli spravovat náš vzájemný vztah s vámi a abychom vyhověli našim právním a regulatorním povinnostem. V některých případech nám vaše osobní údaje mohou pomáhat uplatňovat naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy třetích stran, za předpokladu, že vaše zájmy a základní práva tyto zájmy nepřeváží.

Důvody, pro které budeme my nebo nasmlouvaná třetí strana vaše osobní údaje zpracovávat, uvádí Tabulka 1 dole.

Některé z důvodů tohoto zpracování budou převažovat a může existovat několik účelů. proč odůvodnit naše používání vašich osobních údajů.

Tabulka 1. Kategorie, účel a právní základ zpracování: Údaje související s lidskými zdroji

Kategorie osobních údajů

Účely zpracování

Právní podklady pro zpracování

Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, informace o kontaktech v naléhavých situacích)

·         Komunikace se zaměstnanci

·         Usnadnění výhod

·         Zodpovědnost za pracovní záznamy

·         Výkon smlouvy

·         Legitimní zájem (správa pracovníků a komunikace s nimi)

Informace pro identifikaci a ověření (včetně daňových identifikačních čísel a stavu pracovního povolení)

·         Plnění povinností vyhovění předpisům

·         Umožnění fyzického nebo vzdáleného přístupu do prostor nebo systémů společnosti Caterpillar

·         Komunikace se zaměstnanci

·         Usnadnění výhod

·         Výkon smlouvy

·         Vyhovění právním povinnostem

·         Legitimní zájem (správa pracovníků a komunikace s nimi)

Informace o finančním účtu

·         Komunikace se zaměstnanci

·         Usnadnění platů a výhod

·         Výkon smlouvy

·         Vyhovění právním povinnostem

·         Legitimní zájem (správa pracovníků a komunikace s nimi)

Motoristické informace (například doba vlastnictví řidičského průkazu, registrace vozidla, licenční číslo řidiče)

·         Usnadnění přístupu do prostor společnosti Caterpillar (například parkování)

·         Správa firemních vozidel

·         Výkon smlouvy

·         Legitimní zájem (usnadnění přístupu a správy zařízení a vybavení společnosti Caterpillar)

Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání, referenční informace).

·         Posouzení a výběr jednotlivců na pracovní pozice ve společnosti Caterpillar

·         Legitimní zájem (správa pracovníků)

Všeobecné personální záznamy

·         Účely správy

·         Účely ověření, nezbytné jako důkaz v případě případných dotazů nebo sporů a poskytování referencí

·         Provádění analytických studií pro účely kontroly a lepšího porozumění udržení si a přirozeného úbytku zaměstnanců

·         Správa vzdělávání, školení a rozvoje

·         Výkon smlouvy

·         Vyhovění právním povinnostem

·         Legitimní zájem (správa pracovníků)

Informace související se zaměstnáním (například pracovní historie, hodnocení výkonu, cíle, docházka, pracovní absence)

·         Monitorování a hodnocení výkonu na podporu rozhodování (například zvyšování platů, pobídky a povýšení)

·         Legitimní zájem (správa pracovníků)

Zdraví a bezpečnost (například bezpečnostní nehody)

·         Správa zdraví a bezpečnosti na pracovišti

·         Vyhovění právním povinnostem

·         Ochrana životních zájmů

·         Legitimní zájmy (udržení bezpečnosti)

Osobní údaje získané z monitorování nebo vyšetřování

·         Prevence a detekce podvodů nebo jiného nesprávného chování

·         Jiné účely bezpečnosti a správy rizik

·         Vyhovění právním povinnostem

·         Ochrana životních zájmů

·         Legitimní zájem (správa pracovníků a bezpečnost)

Osobní údaje zpracovávané v našich systémech IT

·         Pro výkon práce

·         Výkon smlouvy

·         Legitimní zájem (správa obchodních procesů a systémů)

 

Část 4: Jaké jsou právní základy společnosti Caterpillar v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v případě, že nám to dovolí zákon. Většinou budeme spoléhat na jeden nebo více právních základů pro zpracování vašich osobních údajů:

·         Tam, kde to je nezbytné pro výkon smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenou.

·         Tam, kde to je nutné pro účely vyhovění právní nebo regulatorní povinnosti.

·         Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních zájmů (nebo legitimních zájmů třetí strany) a vaše zájmy nebo základní práva tyto zájmy nepřevyšují.

Vaše osobní údaje můžeme používat také v následujících situacích, které jsou pravděpodobně vzácné:

·         Tam, kde musíme chránit vaše zájmy (nebo zájmy někoho jiného).

·         Tam, kde to je nezbytné v zájmu veřejnosti nebo z jiných oficiálních důvodů.

·         Tam, kde jsme získali váš předchozí souhlas (to platí pouze v souvislosti s dobrovolným zpracováním a nepoužívá se pro zpracování, které je nezbytné nebo povinné).

Budeme spoléhat na zákonné zájmy a právní podklad zpracování kategorií osobních údajů uvedených níže a v každém případě určíme legitimní zájem, na který spoléháme. (Také určíme další základy pro zpracování určitých kategorií údajů tam, kde k tomu máme záruku)

Část 5: Jaké jsou speciální kategorie osobních údajů používané ve společnosti Caterpillar?

Speciální kategorie osobních údajů budeme používat pro následující účely:

·         Informace týkající se dovolených, ke kterým mohou patřit nemocenské nebo rodinné dovolené, pro účely vyhovění zákonům o zaměstnání a jiným zákonům.

·         Informace o vašem fyzickém nebo duševním zdraví nebo stavu invalidity pro zajištění vašeho zdraví a bezpečnosti na pracovišti a posouzení vaší vhodnosti pro práci, poskytnutí příslušných úprav pracoviště, sledování a správu nemocenských a správy zaměstnaneckých výhod.

·         Informace související s členstvím v odborech pro účely usnadnění výběru dlužných částek, vedení kontaktních seznamů a výkon dalších pracovních činností.

·         Informace související s etnickou příslušností nebo národností pro účely vyhovění zákonům o zaměstnání a jiným zákonům.

·         Informace související s biometrickými údaji pro účely identifikace nebo ověřování uživatelů a účely řízení přístupu.

·         Informace související se standardními kontrolami původu pro účely zaměstnání, pro posouzení a výběru jednotlivců na pracovní pozici ve společnosti Caterpillar.

Speciální kategorie osobních údajů (dle definice výše) můžeme zpracovávat, protože k tomu máme zákonný důvod (jak je uvedeno výše) a z následujících důvodů:

·         Za omezených okolností máme váš výslovný písemný souhlas;

·         Musíme plnit povinnosti nebo uplatňovat konkrétní práva v oblasti zákonů o zaměstnání a sociálním pojištění a v souladu s naším Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů;

·         Tam, kde je to potřeba ve veřejném zájmu, například pro monitorování rovných příležitostí a v souladu s naším Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů;

·         Tam, kde to je potřeba pro účely posouzení vašich pracovních schopností na základě zdraví, v souladu s příslušnými opatřeními zajišťujícími důvěrnost.

Méně často můžeme tento typ údajů zpracovávat, když je to potřeba v souvislosti s právními nároky nebo když to je třeba z důvodu ochrany našich zájmů (nebo zájmů někoho jiného) a vy nám nemůžete dát souhlas, nebo jste informace již zveřejnili. Tyto informace můžeme zpracovávat také v rámci našich legitimních pracovních činností se zajištěním vhodných ochranných opatření.

Část 6: Kdy se používá automatizované rozhodování?

Společnost Caterpillar pravidelně a systematicky neprovádí automatické rozhodování, které má právní důsledky pro jednotlivé subjekty nebo by mělo podobně významný dopad. V případě, že spolupracujete se společností Caterpillar, která provádí taková automatizovaná rozhodnutí, byste měli obdržet specifické oznámení, které uvádí detaily automatizovaného rozhodování.

V rámci evropských zákonů o ochraně údajů (a v souladu se způsobem, kterým se tyto zákony a další zákony a nařízení vztahují na společnost Caterpillar a měrou, do které je musí dodržovat), máte právo vznést námitku s automatizovaným rozhodováním o vašich osobních údajích.

Část 7: Potřebuje společnost Caterpillar váš souhlas?

Za určitých omezených okolností vás můžeme požádat o písemný souhlas umožňující nám zpracovávat některé zvlášť citlivé údaje. Jestliže tak učiníme, poskytneme vám podrobnosti o informacích, které požadujeme, a sdělíme vám důvod, proč je potřebujeme, abyste mohli pečlivě zvážit svůj souhlas.

Měli byste si být vědomi, že podmínkou vaší smlouvy s námi není souhlas jakékoli žádosti o souhlas z naší strany.

Část 8: Co když nám své osobní údaje neposkytnete?

Pokud nám neposkytnete některé údaje, o něž jste požádáni, nemusíme být schopni vykonávat smlouvu, kterou s vámi máme uzavřenou (například platit vám nebo poskytnout určitou výhodu), nebo nemusíme být schopni plnit naše zákonné či regulatorní povinnosti (například pro zajištění vašeho zdraví a bezpečnosti).

Část 9: Co když se změní účely, pro které společnost Caterpillar osobní údaje shromáždila?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud nenaznáme, že je nutné je používat z jiného důvodu a tento důvod není kompatibilní s původním účelem. Jestliže budeme potřebovat používat vaše osobní údaje pro nesouvisející účel, upozorníme vás na to a vysvětlíme vám právní základ, který nám to umožňuje.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, v souladu s výše uvedenými pravidly, když to požaduje nebo povoluje zákon.

Část 10: Bude společnost Caterpillar sdílet vaše osobní údaje?

Může být potřeba, abychom vaše údaje sdíleli s třetími stranami (dle definice dále), včetně poskytovatelů služeb třetí strany.

Vaše osobní údaje můžeme přenášet mimo Evropskou unii („EU“). Pokud tak učiníme, můžete očekávat stejnou úroveň ochrany svých osobních údajů.

Část 11: Které třetí strany mohou vaše osobní údaje zpracovávat?

„Třetí strany“ zahrnují poskytovatele služeb třetí strany (včetně smluvních stran, pověřených zástupců, pojišťovatelů a pojišťovacích agentů) a dalších právních subjektů společnosti Caterpillar. Zde jsou některé příklady:

·         Dodavatelé, poskytovatelé služeb a další partneři, kteří podporují naši společnost, například zajišťují služby technické infrastruktury;

·         Agentury pro vymáhání zákonů nebo jiné státní orgány;

·         Dceřiné společnosti, pobočky a další právní subjekty kontrolované společností Caterpillar;

·         Ostatní poskytovatelé služeb třetí strany, kteří zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Caterpillar; a

·         Právní subjekt, který údaje získal (nebo má zájem o jejich získání) v případě, že se společnost Caterpillar zbaví (nebo zvažuje zbavení se) části svých podniků.

Část 12: Kdy může společnost Caterpillar sdílet vaše osobní údaje v rámci svého pole působnosti?

Vaše osobní údaje budeme v rámci společnosti sdílet jako součást našich běžných provozních a výkaznických činností, v kontextu reorganizace firmy nebo restrukturalizace skupiny, z důvodu podpory údržby systémů, pro účely hostování údajů a z dalších legitimních pracovních důvodů. Zde jsou některé příklady:

·         mzdy;

·         poskytování a správa výhod (včetně penze);

·         zdraví na pracovišti nebo lékařský posudek týkající se vaší vhodnosti pro práci a zdraví a bezpečnosti (například hodnocení pracovní stanice);

·         nároky a oznámení v souvislosti s pojištěním;

·         poskytování a správa hodnocení při náboru, školení a profesního rozvoje;

·         knihovnické a výzkumné služby, jako jsou předplatná a členství;

·         bezpečný přístup do budov a správa budov;

·         poskytovatelé cest;

·         služby telekomunikací a zasílání zpráv, jako je naše systém upozornění v nouzových situacích pro zachování obchodní kontinuity;

·         archivace kopií a

·         služby IT.

Část 13: Proč může společnost Caterpillar vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami?

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami z následujících důvodů:

·         Pro účely vyhovění právní nebo regulatorní povinnosti, když je takové zpřístupnění požadováno regulatorním úřadem nebo orgánem dohledu, policií nebo soudem oprávněné jurisdikce;

·         Tam, kde to je třeba pro správu smluv, pracovních vztahů a přidružených výhod pro vás;

·         Pro účely auditu, pojištění nebo v případě hledání poradenství s ohledem na naše pracovní provozy a zpracování nároků;

·         Když máme jiný legitimní důvod tak činit.

Část 14: Kdy by společnost Caterpillar přenášela osobní údaje mimo EU?

Osobní údaje, které o vás shromáždíme, mohou být přenášeny a uchovávány v jedné nebo více zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) a mohou. Mohou je také zpracovávat zaměstnanci působící mimo EHP, kteří pracují pro společnost Caterpillar nebo pro některého nezávislého poskytovatele služeb. V takových případech podnikneme příslušné kroky zajišťující adekvátní úroveň ochrany údajů příjemce, jako požaduje nařízení GDPR a jak je popsáno v tomto dokumentu. Pokud nemůžeme zajistit takovou adekvátní ochranu údajů, budou vaše osobní údaje přenášeny mimo EHP pouze v případě, že jste s jejich přenosem předtím udělili souhlas.

Část 15: Jaká bezpečnostní opatření jsou nasazena na ochranu osobních údajů?

Uplatňujeme vhodná bezpečností opatření na ochranu bezpečnosti vašich osobních údajů a poskytujeme adekvátní ochranu zabezpečení před riziky, včetně opatření zajišťujících prevenci náhodné ztráty, použití nebo přístupu k vašim údajům neautorizovaným způsobem, jejich pozměnění nebo zpřístupnění. Podrobnosti těchto opatření jsou k dispozici na vyžádání. Přístup k vašim osobním údajům je navíc omezen na ty zaměstnance, zástupce, smluvní strany a ostatní třetí strany, kteří mají pracovní důvod je znát.

Máme zavedené postupy pro případ jakéhokoli podezření na narušení bezpečnosti údajů a upozorníme vás a jakékoli platného pověřence na podezření z porušení údajů, když to po nás vyžaduje zákon.

Část 16: Jak dlouho si společnost Caterpillar ponechá osobní údaje?

Vaše osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak to bude nutné pro plnění účelů, pro něž jsme je shromáždili, včetně účely splnění jakýchkoli zákonných, regulatorních, účetních nebo ohlašovacích povinností. Podrobnosti o dobách uchování různých aspektů vašich osobních údajů jsou uvedeny v našich zásadách uchovávání údajů, které jsou k dispozici v personálním oddělení. Při určování vhodného období uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, možné riziko poškození z neautorizovaných zdrojů nebo zpřístupnění vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a platné právní požadavky.

Jakmile skončí vaše zaměstnání, brigáda nebo smluvní vztah se společností Caterpillar, ponecháme si a bezpečně zničíme vaše osobní údaje v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

Část 17: Jaká je vaše povinnost informovat společnost Caterpillar o změnách vašich osobních údajů?

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Řádný postup informování nás o jakýchkoli nezbytných změnách vašich osobních údajů, které vlastníme, vám poskytne zástupce personálního oddělení.

Část 18: Jaká jsou vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Za určitých okolností máte ze zákona právo:

·         Vyžádat si přístup k vašim osobním údajům (obecně známo jako „žádost o přístup k údajům“). Díky tomu můžete získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a ověřit si, že je zpracováváme v souladu se zákonem.

·         Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožní opravit neúplné nebo nepřesné osobní údaje, které o vás máme.

·         Požádat o vymazání vašich osobních údajů. To vám umožní požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů v případech, kdy neexistuje žádný důvod, proč bychom je měli dále zpracovávat. Máte také právo požádat nás o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů v případě, že jste uplatnili své právo na námitku proti zpracovávání (viz níže).

·         Vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů v případech, kdy se opíráme na oprávněný zájem (nebo zájem třetí strany) a vaše konkrétní situace vás přiměje k vznesení námitky proti zpracovávání. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

·         Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás požádat, abychom pozastavili zpracovávání vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom doložili jejich přesnost nebo důvod zpracovávání.

·         Zažádat o přenos svých osobních údajů jiné straně.

·         Zadat stížnost u příslušného orgánu dohledu s ohledem na zpracování vašich osobních údajů.

Pokud chcete své osobní údaje zkontrolovat, ověřit, opravit nebo si vyžádat jejich vymazání, vznést námitku s jejich zpracováním nebo požadovat, abychom kopii vašich osobních údajů převedli na jinou stranu, kontaktujte prosím místního, regionálního nebo firemního zástupce personálního oddělení nebo napište e-mail na adresu dataprivacy@cat.com a my vám sdělíme, jak postupovat.

Za přístup ke svým osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit žádné poplatky. Můžeme si nicméně účtovat přiměřený poplatek, pokud bude vaše žádost o přístup zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. Jinak můžeme za takových okolností odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Část 19: Co od vás může společnost Caterpillar požadovat?

Je možné, že si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a zajistit vám právo na přístup k informacím (nebo uplatnění jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o další přiměřené bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajistit, aby osobní údaje nebyly předány žádné osobě, která nemá právo je získat.

Část 20: Jaké je vaše právo odvolat souhlas?

V omezených případech, kdy jste mohli poskytnout svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a přenosem svých osobních údajů pro konkrétní účel, máte právo svůj souhlas pro toto konkrétní zpracování kdykoli odvolat. Pokud chcete svůj souhlas odvolat, obraťte se prosím na místního, regionálního nebo podnikového zástupce personálního oddělení. Jakmile obdržíme oznámení, že jste svůj souhlas odvolali, nebudeme vaše údaje dále zpracovávat za účelem, k němuž jste původně poskytli souhlas, a pokud nebudeme mít jiný legitimní důvod ke zpracování vašich osobních údajů, bezpečně je zlikvidujeme.

 

 

Část 21: Co když se tento dokument změní?

Vyhrazujeme si právo toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů a tuto přílohu kdykoli změnit a v případě jakýchkoli významných změn vám poskytnout aktualizované dokumenty. O zpracování vašich osobních údajů vás můžeme čas od času informovat také jinými způsoby.

[KONEC přílohy 2. Personální subjekty údajů v EHP]

 

 

Plán A. Správci údajů společnosti Caterpillar

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar (U.K.) Limited

Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Anchor Coupling Inc.

5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States

United States

 

Asia Power Systems (Tianjin) Ltd.

No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

AsiaTrak (Tianjin) Ltd.

169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

Banco Caterpillar S.A.

Rua Henri Dunant, 1383, Edificio Golden Tower - 17 Andar, Sao Paulo Sao Paulo 04709-111, Brazil

Brazil

 

Bucyrus (Huainan) Machinery Co., Ltd. (CGM HK 60%)

Huainan Economical & Technical Development Zone, Huainan, Peoples Republic of China

China

 

Bucyrus International (Chile) Limitada

Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile

Chile

 

Bucyrus International (Peru) S.A.

Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru

Peru

 

Cat Rental Kyushu Ltd.

6-1, Harisurihigashi 3-chome, Chikushino-shi Fukuoka-ken 818-0025, Japan

Japan

 

Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited

Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa

South Africa

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd.

1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China)

China

 

Caterpillar (China) Investment Co., Ltd.

Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd.

No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Newberry)

284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States

United States

 

Caterpillar (NI) Limited

Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland

Northern Ireland

 

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd.

A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd.

No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd.

Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand

Thailand

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar (Tongzhou) Co., Ltd.

No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Wujiang) Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Zhengzhou) Ltd.

Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Asia Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Belgium S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B-6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda.

Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Brasil Ltda.

Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Castings Kiel GmbH

Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany

Germany

 

Caterpillar Centro de Formacion, S.L.

Camino de Caterpillar, 2

Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain

Spain

 

Caterpillar Commercial Northern Europe Limited

Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Commercial S.A.R.L.

84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France

France

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Commercial Services S.A.R.L.

40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France

France

 

Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A.

Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium

Belgium

 

Caterpillar East Japan Ltd.

32-2, Honcho 1 Chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Caterpillar Emissions Solutions Inc.

2600 Camino Entrada, Santa Fe, New Mexico 87507, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.

11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Energy Solutions GmbH

Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany

Germany

Inspektor ochrany údajů: Beatrice Brauchler (DPO)

Caterpillar Energy Solutions Inc.

1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions, S.A.

Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain

Spain

 

Caterpillar Energy Systems Technology ( Beijing) Co., Ltd.
Formerly known as MWM (Beijing) Co., Ltd.

CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Finance France S.A.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France

France

 

Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

SBS Tower 14F, 4-10-1 Yoka, Setagaya-ku, Tokyo  158-0097, Japan

Japan

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Financial Commercial Account Corporation

2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001

United States

 

Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C.

Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain

Spain

 

Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership

69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan)

Kazakhstan

 

Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd.

Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China

China

 

Caterpillar Financial New Zealand Limited

Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand

New Zealand

 

Caterpillar Financial Nordic Services AB

PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Financial Renting S.A.

Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain

Spain

 

Caterpillar Financial SARL

Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited

Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates

United Arab Emirates

 

Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c.

Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Ireland

 

Caterpillar Financial Services (UK) Limited

Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Financial Services Argentina S.A.

Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina

Argentina

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd.

14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L.

Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Financial Services Corporation

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States

United States

 

Caterpillar Financial Services CR, s.r.o.

Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic

Czech Republic

 

Caterpillar Financial Services GmbH

Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany

Germany

 

Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee

3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada

Canada

 

Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd.

No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia

Malaysia

 

Caterpillar Financial Services Netherlands B.V.

Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands

Netherlands

 

Caterpillar Financial Services Norway AS

Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway

Norway

 

Caterpillar Financial Services Philippines Inc.

#13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines

Philippines

 

Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.

51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland

Poland

 

Caterpillar Financial Ukraine LLC

34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine

Ukraine

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Fluid Systems S.r.l.

Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy

Italy

 

Caterpillar Forest Products Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar France S.A.S.

40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France

France

 

Caterpillar Global Mining America LLC

2045 West Pike Street, Houston Pennsylvania 15324-1010 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Colombia S.A.S.

Cra. 7 No. 71-52, Torre b, Piso 9, Bogota, Colombia

Colombia

 

Caterpillar Global Mining Equipamentos De Mineracao do Brasil Ltda.

Rua Maria Luiza Santiago, 200 21º andar, Belo Horizonte   30360740, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Global Mining Europe GmbH

Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany

Germany

Inspektor ochrany údajů: Claudia Panse (DPO)

 

Caterpillar Global Mining Field Services LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek, Wisconsin 53154,United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Highwall Miners LLC

351 Ragland Road, Beckley West Virginia 25801, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining HMS GmbH

Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany

Germany

Inspektor ochrany údajů:

Sven Stuadinger (DPO)

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Global Mining LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek  Wisconsin 53154, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Mexico LLC

10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States

United States

 

Caterpillar Group Services S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd.

2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary

Hungary

 

Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l.

Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy

Italy

 

Caterpillar Insurance Co. Ltd.

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States

United States

 

 

Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Services del Peru S.A.

Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru

Peru

 

Caterpillar Japan LLC

SBS Tower, 10-1 Yoga 4-Chome Setagaya-ku, Tokyo Tokyo 158-8530, Japan

Japan

 

Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L.

Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile

Chile

 

Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L.

Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Leasing (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand

Thailand

 

Caterpillar Leasing Chile, S.A.

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd.

500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Logistics (UK) Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Logistics Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Cateprillar Luxembourg S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Marine Power UK Limited

22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd.

333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China

China

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Maroc SARL

Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco

Morocco

 

Caterpillar Materiels Routiers SAS

21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France

France

 

Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada

Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd.

Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China

China

Inspektor ochrany údajů:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG

Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany

Germany

Inspektor ochrany údajů:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren Henstedt Ulzburg GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany

Germany

Inspektor ochrany údajů:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren Rostock GmbH

Werftallee 3, Rostock 18119, Germany

Germany

Inspektor ochrany údajů:

Regine Oppelland  

Caterpillar of Canada Corporation

3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada

Canada

 

Caterpillar Operator Training Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Panama Services S.A.

Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Paving Products Inc.

9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States

United States

 

Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Poland Sp. z o.o.

U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland

Poland

 

Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.

Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Propulsao Maritima do Brasil Ltda

Av. Marechal Camara 160, CONJ 1607, Rio de Janeiro  20.020-080 Centro, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Propulsion AB

Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Propulsion LQ Pte Ltd

85 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Production AB

Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion Pte Ltd

No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd

87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd.

Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China

China

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd.

Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Remanufacturing Services Radom Poland Sp. z o.o.

ul Kozienicka 97, 26-600, Radom  26-610, Poland

Poland

 

Caterpillar Renting France S.A.S.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France

France

 

Caterpillar SARL

Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Services Germany GmbH

Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany

Germany

 

Caterpillar Servicios Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Servizi Italia Srl

Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Shrewsbury Limited

Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Skinningrove Limited

Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Solution Engineering Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd.

Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa

South Africa

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Special Services Belgium S.P.R.L.

Avenue Des Etats Unis 1, Gosselies  6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Tianjin Ltd.

No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Tohoku Ltd.

1-8, Kamisugi 2-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken  9800011, Japan

Japan

 

Caterpillar Transmissions France S.A.R.L.

445 Boulevard de l'Europe, Artoipole, Monchy-le-Preux  62118, France

France

 

Caterpillar Tunneling Canada Holding Ltd.

3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada

Canada

 

Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd.

No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Used Equipment Services Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar West Japan Ltd.

1-23, Shimoi-cho, Ibaraki-shi, Osaka-fu 5670066, Japan

Japan

 

Caterpillar Work Tools B.V.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

Netherlands

 

Caterpillar Work Tools, Inc.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

United States

 

Caterpillar Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Centre de Distribution de Wallonie SPRL (Cediwal SPRL)

Rue L. Bleriot 9, Gosselies Hainaut 6041, Belgium

Belgium

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

ECM S.p.A.

Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29

Frazione Cantagrillo

Italy

 

EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG

Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany

Germany

 

Leading Edge Hydraulic Systems Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, National Hi-tech Industry Development Zone, Wuxi Jiangsu Province 214028, Peoples Republic of China

China

 

Mec-Track S.r.l.

Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy

Italy

 

Motoren Steffens GmbH

Geefacker 63, Kleve 47533, Germany

Germany

 

MWM Austria GmbH

Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria

Austria

 

MWM Benelux B.V.

Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands

Netherlands

 

MWM Energy Hungaria Kft.

Ezred u. 1-3. H-1044, Budapest, Hungary

Hungary

 

MWM France S.A.S.

99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)

France

 

P. T. Solar Services Indonesia

Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia

Indonesia

 

Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore

Singapore

 

Perkins Engines Company Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Perkins Engines, Inc.

11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States

United States

 

Perkins Motores do Brasil Ltda.

Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil

Brazil

 

Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd.

No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Perkins Shibaura Engines (Wuxi) Co., Ltd.

No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China

China

 

Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios Ltda.

Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2, Jardim Padre Anchieta, Diadema Sao Paulo 09951-270, Brazil

Brazil

 

Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda.

City of Sete Lagoas, State of Minas Gerais
at Street Padre Tercisio Gonclaves
s/n, Cida Deus 35.703-387 (Brazil)

Brazil

 

PT Caterpillar Finance Indonesia

Jl. Raya Naragong KM., 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

PT. Bucyrus Indonesia

Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia

Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia Batam

Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia

Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Pyroban (Suzhou) Safety Systems Co., Ltd.

Area B2 Section A, Weiting Industry Zone, No. 9 Weixin Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Peoples Republic of China

China

 

Pyroban Benelux B.V.

24-26 3341 Lt Postbus, AE Hendrik Ido Ambacht P Iva, NL 008884924B01, Netherlands

Netherlands

 

Pyroban Group Limited

Endeavor Works, Dolphin Road, Shoreham-By-Sea, West Sussex  BN43 6QG, England & Wales

United Kingdom

 

SCM Singapore Holdings Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore

Singapore

 

Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd.

Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China

China

 

Solar Turbines (Thailand) Ltd.

No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand

Thailand

 

Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee

2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada

Canada

 

Solar Turbines Central Asia Limited Liability Partnership

38 Tulebaev Street, Almaty  050004, Kazakhstan

Republic of Kazakhstan

 

Solar Turbines EAME s.r.o.

Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic

Czech Republic

 

Solar Turbines Egypt Limited Liability Company

44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt

Egypt

 

Solar Turbines Europe S.A.

Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Solar Turbines Incorporated

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines International Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd

Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia

Malaysia

 

Solar Turbines Middle East Limited

PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE

United Arab Emirates

 

Solar Turbines Services Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Services Nigeria Limited

Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria

Nigeria

 

Solar Turbines Services of Argentina S.R.L.

Maipu 1210, Buenos Aires Argentina

Argentina

 

Solar Turbines Switzerland Sagl - formerly known as Turbomach S.A.

Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland

Switzerland

 

Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited

48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago

Trinidad & Tobago

 

Solar Turbines West-Africa SARL

Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon

Gabon

 

Tangshan DBT Machinery Co., Ltd.

No. 2 Gangyao Road, Tangshan  63027, Peoples Republic of China

China

 

Tokyo Rental Ltd.

32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Turbinas Solar de Columbia S.A.

Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia

Colombia

 

Turbinas Solar de Venezuela, C.A.

Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela

Venezuela

 

Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited

Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey

Turkey

 

Turbomach France S.A.R.L.

11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France

France

 

Turbomach GmbH

Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany

Germany

 

Turbomach Netherlands B.V.

Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands

Netherlands

 

Turbomach Pakistan (Private) Limited

32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan

Pakistan

 

Turbomach S.A. Unipersonal

via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland

Spain

 

Turbomach S.r.L.

via Battistini 21A,Parma 43100 Italy

Italy

 

Turbomach Sp.Zo.o.

ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland

Poland

 

Turner Powertrain Systems Limited

Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales

United Kingdom

 

Kemper Valve & Fittings Corp.

3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)

United States

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC - may not have employees

100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Equipment LLC

3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States

United States

 

Caterpillar Financial Dealer Funding LLC

2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States

United States

 

 

 

 

 

LAST UPDATED: November 3, 2016

This Data Governance Statement describes the practices of Caterpillar Inc. (“Caterpillar,” “we,” “us” or “our”) for collecting information from customers and Distribution Networks relating to machines, products or other assets and their associated worksites (collectively “Assets”), and the operations of our distribution networks, including dealers and their related entities (“Distribution Networks”).  We collect this information through online and offline means including: (1) applications and platforms for use on or through computers, APIs, and mobile devices, such as VisionLink® and Product LinkTM Web (“Applications”); (2) telematics or other devices on Assets, whether manufactured by Caterpillar or by other companies (“Devices” and, together with the Applications, “Digital Offerings”); and (3) our Distribution Networks, component manufacturers, service providers, and customers.

You should regularly review this Statement carefully to understand what information our digital offerings receive, generate and transmit—and what we do with that information.  By providing System Data, Operations Data, or Personal Information (each as defined below) to us, you agree to the terms and conditions of this Data Governance Statement, including our collection, use and sharing of that information.

WHAT INFORMATION WE MAY COLLECT

“System Data” is information that is ingested or used by or generated through Digital Offerings, which may include:

 • Device, Asset and Component Information, including model number, serial number, order number, software and hardware version numbers, performance, and configuration, including work tools or other peripheral devices attached to Assets.
 • Electronic Data, including sensor logs, trends, histograms, event data, other alerts, digital state data, fault codes, idle time, daily and cumulative fuel consumption, emissions data, service meter hours, electronic data files downloaded manually or automatically from an Asset, troubleshooting data, and other data, depending on the customer and Asset and communication channel used by a Device.
 • Inspection Data, including results of inspections using a Caterpillar or third-party inspection system.
 • Device Location Information, including the physical location of an Asset (e.g., determined using satellite, GPS, cell phone tower, Bluetooth or WiFi signals).
 • Fluid Data, including analysis results of fluid samples (such as oil, hydraulic and coolant fluids) obtained using Caterpillar or third-party tools.
 • Event Recorder Data, including location, speed, direction and associated video recordings, use of controls and positive train control information.
 • Service and Maintenance History, including work orders (records of all maintenance, repair, parts purchases, replacement and modification to an Asset), component life (history of usage and wear life of a component), maintenance schedule, planned maintenance, warranty coverage data, maintenance and repair contracts, service intervals (scheduled interval for planned maintenance of component replacement activities for an Asset), component lists (lists of parts that make up an Asset) and service letters (describing special service actions recommended by Caterpillar to correct a known problem with an Asset).
 • Site and Environmental Conditions, including the type of work being done, condition of roads or tracks, altitude, climate and material tracking.
 • Patterns of Use, including any user-defined information relating to a product you provide to us through a Digital Offering.

Personal Information” is information that relates to an identified or identifiable individual, which may include:

 • Name
 • Postal address (including billing and shipping addresses)
 • Telephone number
 • Email address
 • Identification information such as usernames and user IDs
 • The employer or company with which an individual is associated and his or her role and title
 •  User Profile information
 • Location information
 • Information about any computer or mobile device with which you access Applications
 • Information about your use of Applications
 • Audiovisual data
 • Physiological data such as eye movement, facial expressions, heart rate 

“Operations Data” is information we may collect from or that is otherwise provided by Distribution Networks through Caterpillar’s data flow & information integration platform with its dealers, which may include: 

 • Information contained in invoices and service contracts.
 • Information about customers of Distribution Networks, including the customer’s name, address, industry, customer category, the name, position, email address, and telephone number of the designated contact person, the name, email address and telephone number of the Dealer’s sales representative assigned to the customer, and other information relating to the Dealer’s relationship with its customer.
 • Work order data, including information about the customer, Asset involved, problem identified, and repairs performed
 • Store hierarchy data, including information about Dealer inventory reporting and replenishment processes.
 • Information used by Distribution Networks to manage a fleet of Assets (either owned or rental) including customers of Distribution Networks and worksites.
 • Dealer component data, including Information relating to management and replenishment of parts inventory, and customer purchases, returns and replacements.

Information collected by Caterpillar may simultaneously constitute System Data, Personal Information, and Operations Data, or any combination thereof. If you submit any System Data, Operations Data, or Personal Information in connection with Digital Offerings, including System Data that may relate to Devices on Assets that are not manufactured by Caterpillar, you represent that you have the authority to do so and to permit us to use the information in accordance with this Data Governance Statement.

HOW WE MAY COLLECT INFORMATION

We and our service providers may collect information in a variety of ways, including:

 • Through Devices: We may receive information via cellular or satellite link, or radio or Ethernet connection from Assets equipped with a Device, which may include System Data (such as information relating to the Device or Asset) or Personal Information (such as from information generated by fatigue monitoring devices, on-board camera and proximity detection systems, and in-cab monitoring technology).  Some information may be collected automatically, such as fault codes, hours of operation and fuel levels.
 • Through Applications and Online: We may collect information through Applications (e.g., when you enter maintenance information) or when you use our websites, online services or platforms.  We may also receive information through other online means, such as when you initiate a data transmission through on-site servers or email inspection information to us. We may also collect information typically collected through websites and mobile applications, such as browser and device information, application usage data, information collected through cookies, pixel tags and other technologies, IP addresses and location information.
 • Offline: We may collect information when you interact with us or our Distribution Networks, attend one of our trade shows, place an order or contact customer service.
 • From Component Manufacturers and OEMs: We may obtain System Data from manufacturers of the components in your Assets or of non-Caterpillar Assets you use.  This information may be provided to us automatically.
 • Through Wearable Technology: We may collect information through wearable technology, such as fatigue monitoring devices or RFID tags embedded in hardhats or safety vests.
 • From Asset Owners, Distribution Networks and Others: We may receive additional information from Asset owners, Distribution Networks, operators and other persons who have management responsibility for an Asset.
 • From Other Sources: We may receive your information from other sources, such as public databases, joint marketing partners, social media platforms (including from people with whom you are friends or are otherwise connected) and from other third parties.  We may collect or generate information from troubleshooting data, from your service providers (such as fluid analysts and site inspectors) or from maintenance, inspection or warranty records.

HOW WE MAY USE INFORMATION

We may, and may permit our Distribution Networks to, use collected information for the following purposes:

To Provide Services to You and Others:

 • To allow you or the Dealer to monitor the status of Assets, to provide you use of Applications, to complete and fulfill purchases, and to communicate with you regarding your purchase or rental and provide you with related customer service.
 • To fulfill customer support agreements, perform maintenance and repairs and deliver rental Assets or parts.
 • To make recommendations regarding safety, Asset health, maintenance, worksite efficiency and productivity training for operators.
 • To enhance the safety of machine operations, including by tracking proximity to Assets, other objects or humans.
 • To enable remote technician services, such as remote troubleshooting, and remote tuning. 
 • To provide you with location-based services and content.

To Enable Communications:

 • To manage the connection to the Asset or Device.
 • To allow you and other users of Applications to communicate with each other through Applications. 
 • To send administrative or contractual information, for example, information regarding the terms and conditions of using Digital Offerings, warranty policies or service contracts.
 • To provide you with information about new products and services and to send you marketing communications that we believe may be of interest to you. 

For General Business Purposes:

 • To conduct market research or to evaluate Caterpillar or Distribution Networks.
 • To perform data analytics, audits, improving products, developing new products, enhancing, improving or modifying our Digital Offerings, identifying usage trends and operating and expanding our business activities and for statistical analysis based on aggregated and de-identified data, such as benchmarking reports.
 • To provide services to customers, manage work flow, monitor repairs, project future maintenance and service, and troubleshoot issues. 
 • To validate effectiveness of recommendations, resolve complaints, and fulfill orders.
 • To manage inventory in order to provide you with parts and services. 
 • To manage a fleet of owned or rented Assets.
 • To maximize the efficiency of operations and increase sales.
 • To develop digital applications.

Other Uses:

 • To allow you to participate in sweepstakes, contests or similar promotions and to administer these activities. Some of these activities have additional rules, which could contain additional information about how we use and disclose your Personal Information. We suggest that you read any such rules carefully.
 • For additional uses as agreed by you and us.

With respect to audiovisual data that identifies an individual or physiological data for an identifiable individual, we will use that data only to provide products and services to our customers, including to make recommendations regarding safety, Asset health, maintenance, worksite efficiency and productivity training for operators, and to improve our products and services.

HOW WE MAY DISCLOSE INFORMATION

We may disclose information:

 • To our affiliates which are entities directly or indirectly, controlling, controlled by, or under common control with Caterpillar Inc. (for a list, see Exhibit 21 of our Form 10-K available here) for the purposes described in this Data Governance Statement. Caterpillar Inc. is the entity responsible for information jointly used with its affiliates. 
 • To Distribution Networks to permit them to use System Data and Personal Information to maintain relationships with you, provide services to you and send marketing communications to you.
 • To Asset owners, to permit them to manage their use of their Asset.
 • To our service providers who provide services such as data analytics, information technology and related infrastructure provision, application development, platform hosting, customer service, product development, auditing, advisory and other services.
 • To component manufacturers, to permit them to study the use of their products, to improve their products and to develop new products.
 • To agents, service providers or other third parties contracted by or engaged in business with Asset owners, who have management responsibility for the Asset.
 • To a third party in the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any portion of our or any of our affiliate’s business, Assets or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceedings).
 • To additional recipients as agreed by you and us.

Location Data: We may share location information with our affiliates and Distribution Networks to enable them to provide you with localized content and services. In some instances, you may be permitted to allow or deny such uses and/or sharing of your Device’s location, but if you do, we and/or our affiliates and Distribution Networks may not be able to provide you with the applicable services and content.

We may use or disclose information, as we believe to be necessary or appropriate: (a) under applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to lawful requests from public and government authorities, including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others, including for purposes of information security; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.

De-identified or Aggregated Information: De-identified or Aggregated Personal Information, Operations Data or System Data does not personally identify you or any other user of Digital Offerings (for example, we may aggregate Personal Information to calculate the percentage of our users who have a particular telephone area code, or we may aggregate System Data to calculate component wear rates). We may use and disclose de-identified or aggregated information for any purpose, except where we are required to do otherwise under applicable law.

REMOTE SERVICES AND UPDATES

Device Software Maintenance: From time to time, we use System Data to remotely examine and update Devices that we manufacture or otherwise provide (e.g., to update system settings or to manage the communications carriers used to connect to Caterpillar or our affiliates). In doing so, we may change the volume or granularity of System Data that we collect in order to improve the utility of Digital Offerings to you, as well as to improve our products and services, among other purposes. If the change in data we collect materially changes the scope of System Data, we will update this Data Governance Statement as described in “Updates to This Data Governance Statement” below.

Asset Software Maintenance: In addition, we offer Asset owners the option to participate in our automatic update service for Asset software. If you participate in this service, we will use System Data to remotely update software that controls machine operations for your Caterpillar Asset, and we may push the software update files to the Asset in preparation for an update.

SECURITY

We use reasonable organizational, technical and administrative measures designed to protect information within our organization. Unfortunately, no data transmission or storage system can be guaranteed to be 100% secure. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure (for example, if you feel that the security of your account has been compromised), please immediately notify us in accordance with the “Contacting Us” section below.

CHOICES AND ACCESS

Your choices regarding our use and disclosure of your Personal Information

We give you choices regarding our use and disclosure of your Personal Information. You may opt-out from:

 • Receiving electronic marketing communications from us: If you no longer want to receive marketing emails relating to Digital Offerings from us on a going-forward basis, you may opt-out by contacting us via email at CatConnectCare@cat.com. We will process your request(s) as soon as reasonably practicable. Please note that if you opt-out of receiving marketing-related emails from us, we may still send you important administrative messages, from which you cannot opt-out.
 • Our sharing of your Personal Information with our Distribution Networks for their direct marketing purposes: If you would prefer that we not share your Personal Information from Digital Offerings on a going-forward basis with our Distribution Networks for their direct marketing purposes, you may opt-out of this sharing by contacting us via email at CatConnectCare@cat.com.

How you can access, change or suppress your Personal Information

If you would like to review, correct, update, suppress or delete Personal Information that you have previously provided to us, you may contact us by email at CatConnectCare@cat.com.

In your request, please make clear what Personal Information you would like to have changed, whether you would like to have your Personal Information suppressed in our database. For your protection, we may only implement requests with respect to the Personal Information associated with the particular email address that you use to send us your request, and we may need to verify your identity before implementing your request. We will process your request as soon as reasonably practicable.

Please note that we may need to retain certain information for recordkeeping purposes or in accordance with agreements we may have with a third party (e.g., an Asset owner or Dealer that employs you). There may also be residual information that will remain within our databases and other records, which will not be removed.

OTHER IMPORTANT INFORMATION

Third Party Content: This Data Governance Statement does not address, and we are not responsible for (i) the privacy, information or other practices of any third party operating any website or online service to which a Digital Offerings links (e.g., our Applications may include, for your convenience, a hyperlink to local weather information provided by a third party with whom we have no business relationship) and (ii) Personal Information controlled by a third party, such as a supplier, service provider, or customer, even if such Personal Information is collected or otherwise processed by Caterpillar. Further, the inclusion of a link in a Digital Offering does not imply endorsement of the linked site or service by us or by our affiliates.

Retention Period: We will retain your Personal Information for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Data Governance Statement unless a longer retention period is required or permitted by law.

Cross Border Transfers: Your information may be stored and processed in any country where we operate or where our service providers operate, and by using a Digital Offering you expressly consent to the transfer of information to countries outside of your country of residence, including the United States, which may have data protection rules that are different from those of your country.

Sensitive Information: Our Digital Offerings are not designed for you to send us sensitive Personal Information such as social security numbers, information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or other beliefs, or genetic characteristics, criminal background or trade union membership. We request that you refrain from sending such information on or through Digital Offerings or otherwise to us.

UPDATES TO THIS DATA GOVERNACE STATEMENT

We may change this Data Governance Statement. The “LAST UPDATED” legend at the top of this page indicates when this Data Governance Statement was last revised. Any changes will become effective when we post the revised Data Governance Statement. Your use of Digital Offerings following these changes means that you accept the revised Data Governance Statement.

CONTACTING US

If you have any questions about this Data Governance Statement, please contact us at CatConnectCare@cat.com.

 

Společnost Caterpillar si uvědomuje a respektuje zájem uživatelů webu Cat.com o ochranu svých osobních údajů poskytnutých Centru pro komunikaci se zákazníky (Customer Interaction Center), jehož činnosti jsou v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Caterpillar.

Jak získáváme osobní údaje?
Osobní údaje, které poskytnete Centru pro komunikaci se zákazníky, získáváme prostřednictvím kontaktního formuláře na webu Cat.com. Osobní údaje můžete získávat také z jiných zdrojů, jak ve společnosti, tak mimo společnost Caterpillar.

Používáme elektronické mechanizmy, jako jsou soubory „cookie“?
Centrum pro komunikaci se zákazníky nepoužívá jako prostředek sběru informací soubory cookie.

Jaké osobní údaje získáváme?
Získáváme křestní jméno, příjmení, adresu, město, stát/kraj, PSČ, zemi, e-mail a telefonní číslo, které uvedete do kontaktního formuláře webu Cat.com.

Jak tyto osobní údaje používáme?
Osobní údaje získané v souvislosti s kontaktním formulářem webu Cat.com jsou využívány ke splnění vašeho požadavku na dokumenty nebo kontakt.

Jak zabezpečujeme osobní údaje?
Centrum pro komunikaci se zákazníkem používá přiměřená opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, manipulací, falšováním, neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním jakýmkoli subjektem ve společnosti i mimo společnost Caterpillar. Tyto údaje jsou například uloženy v databázi chráněné bránou firewall, přístup k níž vyžaduje ověření.

Zveřejňujeme osobní údaje, které shromažďujeme?
Vaše osobní údaje můžeme sdělit, pokud je to nutné v rámci odpovědi na dotaz nebo ke splnění účelu kontaktního formuláře webu Cat.com. V každém případě jsou osobní údaje poskytovány pouze osobám, které mají k přístupu k nim odůvodněné obchodní důvody. Bez ohledu na výše uvedené sdělujeme vaše osobní údaje v případech, kdy je to vyžadováno či umožněno ze zákona nebo podle příslušných firemních zásad.

Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?
Na žádost a po předložení vyhovujícího dokladu totožnosti získají jednotlivci přístup k osobním údajům, které poskytli prostřednictvím odeslání tohoto formuláře.

Centrum pro komunikaci se zákazníky uchovává poskytnuté osobní údaje pouze po takovou dobu, jaká je potřeba ke splnění žádosti a k nutným následným aktivitám, a tak, jak předepisuje zákon nebo odpovídající pravidla pro uchovávání záznamů společnosti Caterpillar.
Váš souhlas
Poskytnutím osobních údajů souhlasíte s jejich shromažďováním a používáním v souladu s účely popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jelikož je tato služba dostupná osobám v různých lokalitách na světě, souhlasíte rovněž s přenosem osobních údajů do zemí nebo jurisdikcí, které nemusejí zajišťovat stejnou úroveň ochrany dat jako právní jurisdikce, ve které se nacházíte.

Kde mohu získat další informace o tomto prohlášení o ochraně osobních údajů?
Můžete se obrátit na Centrum pro komunikaci se zákazníky jedním z následujících způsobů:

 • Odesláním dotazu pomocí kontaktního formuláře
 • Telefonicky v USA na čísle (309) 578-6298
 • Faxem v USA na čísle (309) 578-2559

Co se stane v případě změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Vyhrazujeme si právo na úpravy tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů týkajícího se kontaktního formuláře. Pokud Centrum pro komunikaci se zákazníky toto prohlášení o ochraně osobních údajů změní, změny budou provedeny na této stránce. Vaše používání kontaktního formuláře po zveřejnění změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů týkajícího se kontaktního formuláře představuje váš souhlas s danými změnami.

21. ledna 2004