Data & Privacy

General Information  |  COOKIES  |  DATA & PRIVACY  |  COPYRIGHT  |  Terms & Conditions

UPLATNĚNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PRÁV EU

中文  |  日本語  |  Español  |  Français  |  Deutsch  |  Italiano  |  Русский  |  Português  |  Polski  
Nederlands  |  Čeština  |  Magyar  |  Svenska  |  Bahasa  |  العربية  |  தமிழ்  |  Türk  |  한글

Globální prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů

Datum účinnosti: [25-05-2018]

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem společnost Caterpillar shromažďuje, používá a přenáší osobní údaje. Odráží hodnoty a principy definované v našem dokumentu Žít našimi hodnotami v praxi (celosvětový kodex chování společnosti Caterpillar).

Část 1: Jaký je rozsah působnosti tohoto dokumentu?

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny přidružené společnosti, dceřiné společnosti a ostatní právní subjekty řízené společností Caterpillar Inc. tak, jak jsou uvedeny v Harmonogramu A (seznam správců údajů společnosti Caterpillar) (souhrnně dále jako „společnost Caterpillar“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je platné pouze v situacích, kdy společnost Caterpillar shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní údaje pro své vlastní účely (například když společnost je Caterpillar samostatně nebo společně s jinými právními subjekty je správcem údajů a tedy určuje účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, společně se způsobem, jakým jsou zpracovávány). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů neplatí v případech, kdy společnost Caterpillar shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní údaje jménem jiné společnosti, například svých prodejců, dodavatelů a zákazníků.

Příslušný právní subjekt, který je „správcem“ vašich údajů, je subjekt, s nímž máte vztah, včetně například: jako zákazník (např. společnost Caterpillar, na kterou je odkazováno v nákupní objednávce nebo jiné dohodě se společností Caterpillar), jako zaměstnanec (například společnost Caterpillar, se kterou se pokoušíte uzavřít vztah nebo s níž jste uzavřeli vztah) nebo jako dodavatel (např. společnost Caterpillar, se kterou se pokoušíte uzavřít vztah nebo s níž jste uzavřeli vztah jako dodavatel). Společnost Caterpillar vám doporučuje, abyste si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně znovu prošli, abyste měli přehled o případných změnách.

Pro přehled jsou některé části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů seřazeny podle kategorie níže určených subjektů údajů. V některých situacích nemusíte přesně spadat do některé z uvedených kategorií (může se na vás například vztahovat více kategorií nebo nejste zákazníkem společnosti Caterpillar, přesto pro vás nejlépe platí část věnovaná zákazníkům). Projděte si prosím všechny definice, které se vztahují na váš vztah se společností Caterpillar. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje jednotlivců, kteří spadají do následujících kategorií:

·         Uchazeči o zaměstnání ve společnosti Caterpillar nebo stávající zaměstnanci společnosti (personál, pracovníci a dělníci) nebo ostatní osoby, které vykonávaly nebo v současné době vykonávají práci pro společnost Caterpillar (souhrnně dále jako „zaměstnanci“);

·         Osoby spojené se zákazníky společnosti Caterpillar, včetně prodejců, zákazníků prodejců, distributorů, jejich zákazníků, zákazníků pro přímý prodej, obchodních zástupců a jiných prodejců (souhrnně dále jako „zákazníci“);

·         Osoby spojené s dodavateli společnosti Caterpillar, jako jsou zaměstnanci dodavatelů (brigádníci, personál a smluvní strany atd.) (dále jako „dodavatelé“).

Pojem „zpracování“ v tomto Prohlášení označuje jakoukoli činnost vykonávanou s osobními údaji, včetně například shromažďování, uchovávání, změn, přenosu nebo jiného způsobu použití osobních údajů. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se navíc nevztahuje na ostatní informace (jiné než osobní údaje), které může společnost Caterpillar shromažďovat nebo jinak zpracovávat. Další informace o tom, jaké údaje může společnost Caterpillar shromažďovat nebo jinak zpracovávat, získáte v Prohlášení o nakládání s údaji.

Kromě tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů mohou některé systémy, aplikace a procesy společnosti Caterpillar obsahovat svá vlastní oznámení o ochraně osobních údajů, která uvádějí další podrobnosti o tom, jaké konkrétní osobní údaje jsou shromažďovány a jak se ukládají, používají a přenášejí.

Některé jurisdikce mohou zakazovat nebo omezovat sběr, používání nebo sdílení konkrétních kategorií osobních údajů a na základě toho může být toto Prohlášení o ochraně osobních údajů omezeno těmito zákony nebo dále objasněno v přílohách specifických pro jednotlivé země, které pro vás platí, a připojeny k tomuto Prohlášení formou příloh. V případě konfliktu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů mají rozhodnou platnost tyto přílohy.

 

Část 2: Co jsou osobní údaje?

Pro účely tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou osobní údaje jakékoli informace o konkrétní osobě nebo informace, které konkrétní osobu identifikují nebo mohou identifikovat. Jinými slovy jsou to jakékoli informace, které s vámi mohou být spojovány. Některé jurisdikce mohou zakazovat nebo omezovat sběr konkrétních kategorií osobních údajů. Na základě místních zákonů a jakýchkoli připojených příloh, může k osobním údajům, které můžeme shromažďovat, patřit mimo jiné následující:

·         Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, informace o kontaktech v naléhavých situacích);

·         Číslo sociálního pojištění nebo jiná národní identifikační čísla/ čísla pro platby daní;

·         Identifikační a ověřovací údaje (například fotografie, řidičský průkaz, pas, občanský průkaz a jiné identifikační doklady);

·         Údaje o zabezpečení informací (například komunikace vytvořená, uložená nebo přenášená určitou osobou pomocí vybavení pro informační technologie nebo komunikaci společnosti Caterpillar;

·         Informace, které se vztahují na položky, jako je mimo jiné komunikace, smlouvy, nákupní objednávky, platby a pohledávky;

·         Ostatní informace nutné pro vyhovění platným zákonům, včetně platných příkazů k domovní prohlídce, předvolání nebo soudních příkazů.

Dalšímu sběru osobních údajů mohou podléhat různé kategorie osob, včetně mimo jiné následujících subjektů:

Zákazníci:

·         Informace o pracovních kontaktech (například název společnosti, adresa, telefonní číslo);

·         Kontaktní údaje zástupců jednotlivých osob: (např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);

·         Fakturační údaje (například údaje z finančního účtu, faktury, příjmové doklady);

·         Informace o správě vztahů s klienty (například informace nezbytné k vyplnění profilu zákazníka nebo usnadnění marketingové automatizace);

·         Informace o opravách (například potřeby a stav oprav);

·         Informace o zárukách (například historie nákupu, prodloužené záruky);

·         Informace o spokojenosti zákazníka.

Společnost Caterpillar může obdržet informace o zařízení, které jsou osobně identifikovatelné jinou stranou, například vlastníkem zařízení. Ve většině případů však společnost Caterpillar nebude správcem těchto údajů.

Zaměstnanci:

·         Informace o původu (například datum narození, rodinný stav, informace o závislých osobách, etnické příslušnosti nebo národnosti);

·         Informace o rezidenství (například status pracovního povolení);

·         Informace o finančním účtu;

·         Informace o referencích (například doporučující nebo referenční dopisy nebo zprávy poskytované bývalými zaměstnanci či kolegy);

·         Informace o kontrole spolehlivosti (například kontrola důvěryhodnosti a trestní historie, testy na drogy a alkohol);

·         Zdravotní údaje (například historie lékařských předpisů, nároky na odměny a vysvětlení odměn v souvislosti s nároky);

·         Biometrické údaje (například otisky prstů);

·         Členství v odborech;

·         Motoristické informace (například doba vlastnictví řidičského průkazu, registrace vozidla, licenční číslo řidiče);

·         Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání); a

·         Informace související se zaměstnáním (například pracovní historie, formuláře pro nově přijaté zaměstnance, dovednosti, vzdělání a školení, hodnocení výkonu, cíle, docházka, pracovní absence, nárok na dovolenou a žádosti o dovolenou, historie odměňování, vykazování pracovních zranění a nemocí, disciplinární řízení a důvody ke stížnostem).

Dodavatelé:

·         Informace o rezidenství (například status pracovního povolení);

·         Informace o finančním účtu;

·         Informace o původu (např. náležitá péče)

·         Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání);

·         Informace o referencích (například doporučující nebo referenční dopisy nebo zprávy poskytované bývalými zaměstnanci či kolegy); a

·         Biometrické údaje (například otisky prstů).

V závislosti na platných místních zákonech mohou být některé informace shromážděné společností Caterpillar považovány za „citlivé osobní údaje“ (například osobní údaje podléhající další ochraně).

V některých případech, například tam, kde jste výhradním majitelem firmy, mohou být za osobní údaje považovány informace o vaší firmě. Do této kategorie mohou spadat informace o firmě (například adresa sídla společnosti), informace o účtu (například informace o bankovním účtu, obchodní reference, finanční výkazy), majetek (například vlastnictví nemovitosti), hodnocení důvěryhodnosti, daňové identifikační údaje a klasifikace různorodosti.

Společnost Caterpillar může používat anonymizované (neboli deidentifikované informace), které byly odvozeny z osobních údajů, ale v anonymizované formě je nelze spojovat s konkrétní osobou. Tyto deidentifikované informace nejsou považovány za osobní údaje pro účely tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a toto prohlášení se na ně nevztahuje. Pokud jsou však tyto údaje používány nebo formátovány způsobem, který umožňuje jejich spojení s konkrétní osobou, budou považovány za osobní údaje.

Část 3: Jak společnost Caterpillar osobní údaje shromažďuje?

Společnost Caterpillar shromažďuje osobní údaje v různých kontextech od různých kategorií osob.

Zákazníci (přímo nebo v některých případech prostřednictvím třetích stran) mohou poskytovat osobní údaje prostřednictvím pracovního vztahu při získávání, marketingu nebo prodeji produktů či služeb Caterpillar. Sem například patří odesílání osobních údajů v rámci návrhu, smlouvy, příjmu a uplatňování produktů či služeb (včetně oprav a záručního servisu) a případně přístup k systémům Caterpillar nebo monitorování procesů Caterpillar. Po dobu trvání vztahu se zákazníkem si společnost Caterpillar vyhrazuje právo požadovat podle potřeby jiné formy osobních údajů nezbytné k usnadnění níže popsaných účelů.

Zaměstnanci mohou osobní údaje poskytovat přímo během žádosti o zaměstnání a procesu nástupu, po celou dobu trvání zaměstnaneckého vztahu a v některých případech tam, kde to je povoleno, při odchodu ze zaměstnání. Společnost Caterpillar může dále získat výše uvedené informace od třetí strany, a to například v případě, kdy kontaktujeme reference, které společnosti Caterpillar poskytl zaměstnanec, nebo když získáváme informace z kontroly spolehlivosti v souladu s našimi zásadami a příslušnými zákony v souvislosti s žádostí zaměstnance nebo při procesu nástupu do zaměstnání. Většina těchto informací je společnosti Caterpillar poskytnuta dobrovolně jako podmínka pro zaměstnání, aby se usnadnilo řízení vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec ve společnosti Caterpillar, což je zásadní pro náš kolektivní úspěch.

Dodavatelé mohou poskytovat osobní údaje prostřednictvím pracovního vztahu při získávání, marketingu nebo prodeji produktů či služeb Caterpillar. Sem například patří odesílání osobních údajů v rámci návrhu, smlouvy, dodávek produktů či služeb a případně přístup k systémům Caterpillar nebo monitorování procesů Caterpillar. Po dobu trvání vztahu s dodavatelem si společnost Caterpillar vyhrazuje právo požadovat podle potřeby jiné formy osobních údajů nezbytné k usnadnění níže popsaných účelů.

Společnost Caterpillar zpracovává vaše osobní údaje tam, kde to je přípustné v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, včetně pro účely svých legitimních zájmů, vyhovění zákonné povinnosti společnosti Caterpillar a tam, kde jste souhlasili, že tak společnost Caterpillar bude činit.

V některých případech souhlasíte s tím, že může sběr vašich osobních údajů probíhat způsobem odpovídajícím obsahu, v tom smyslu, že mohou být poskytnuty ústně, písemně, elektronicky – nebo tam, kde to umožňují místní zákony – může být implikován tam, kde je účel zjevný na základě okolností a vy své osobní údaje poskytnete dobrovolně. V souladu s místními zákony a jak může být uvedeno v přiložených přílohách specifických pro jednotlivé země, mohou existovat okolnosti, za kterých od vás společnost Caterpillar musí získat výslovný souhlas. Takový souhlas je vaší volbou a je zcela dobrovolný. Za určitých okolností můžete svůj souhlas se sběrem údajů společností Caterpillar odvolat a používat osobní údaje v souladu se smluvními a zákonnými omezeními a na základě přiměřeného oznámení.

Část 4: Jak společnost Caterpillar osobní údaje používá?

Společnost Caterpillar používá osobní údaje způsoby, které jsou kompatibilní se způsoby, pro něž byly tyto údaje původně získány. Může sem patřit použití pro účel, který do přiměřené míry souvisí s původním účelem sběru. Společnost Caterpillar shromažďuje, používá a zpřístupňuje osobní údaje jako základní součást svých provozů.

Další informace, které popisují, jak tyto osobní údaje používáme, mohou být součástí dodatečných příloh, které popisují jedinečné právní povinnosti a práva dostupná v různých jurisdikcích.

Osobní údaje mohou být zpracovávány také s cílem vyhovět právním požadavkům platným pro společnost Caterpillar, jako je evidence u státních úřadů, vyhovění zákonným nařízením poskytnout údaje, plnění smluvních závazků a také v souvislosti s tím, jak společnost Caterpillar chrání svá práva a majetek.

Osobní údaje jsou zásadní pro naši správu a řízení vztahů se zákazníky a dodavateli obecně a pro účely zaměstnávání. V souladu s místními zákony a jakýmikoli přílohami se osobní údaje shromažďují od různých kategorií osob pro různé účely. Dále jsou popsány různé účely shromažďování osobních údajů od zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců.

Účely sběru osobních údajů zákazníků

Společnost Caterpillar používá osobní údaje zákazníků k provádění obchodních operací (například plnění objednávek zákazníků), uvádění nových produktů na trh prostřednictvím individuální aktivní pomoci (například zpravodaje), posouzení interního výkonu, správu vztahů se zákazníky (například fakturace a platby), zvládání rizik a vyhovění předpisům a podporu různých administrativních funkcí. Mezi příklady osobních údajů, které může společnost Caterpillar od zákazníků a společností shromažďovat, patří:

Příklady osobních údajů

Příklady použití

Kontaktní údaje jednotlivých zástupců (například jméno, adresa, telefonní číslo).

Komunikace se zástupci zákazníků a správa vzájemného vztahu.

Fakturační údaje (například údaje z finančního účtu, faktury, příjmové doklady).

Plnění objednávek zákazníků a odesílání nezbytných fakturačních údajů.

Identifikační a ověřovací údaje (například fotografie, řidičský průkaz, pas, občanský průkaz a jiné identifikační doklady).

Umožnění fyzického nebo vzdáleného přístupu do prostor nebo systémů společnosti Caterpillar. (např. ověřování)

Bezpečnost informací / technologických údajů (například informace zaznamenané při používání systémů Caterpillar).

Usnadnění používání platných systémů a jejich zabezpečení.

 

Účely sběru osobních údajů zaměstnance

Společnost Caterpillar používá osobní údaje zaměstnanců k provádění pracovních operací (například správa řízení přístupu, bezpečnostní systémy a aktualizace osobních adresářů) podpora rozvoje zaměstnanců (např. školení), podpora různých administrativních funkcí (např. správa plánů odměňování, výhod a plánů dovolených a správa provozu naší společnosti).

Mezi příklady osobních údajů, které může společnost Caterpillar shromažďovat od zaměstnanců, a jejich použití, patří:

Příklady osobních údajů

Příklady použití

Kontaktní údaje zaměstnance a jeho rodinných příslušníků (například jméno, adresa, telefonní číslo, informace o kontaktech v naléhavých situacích).

Komunikace se zaměstnanci a usnadnění výhod.

Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání).

Posouzení a výběr jednotlivců na pracovní pozice ve společnosti Caterpillar.

Informace související se zaměstnáním (například pracovní historie, hodnocení výkonu, cíle, docházka, pracovní absence).

Řízení vztahů se zaměstnanci.

Informace související se zaměstnáním (například zranění na pracovišti).

Plnění povinností vyhovění předpisům a řízení bezpečnosti.

Identifikační a ověřovací údaje (například fotografie, řidičský průkaz, pas, občanský průkaz a jiné identifikační doklady).

Plnění povinností v oblasti vyhovění předpisům a umožnění fyzického nebo vzdáleného přístupu do prostor nebo systémů společnosti Caterpillar.

Biometrické údaje (například otisky prstů).

Identifikace nebo ověřování uživatelů a účely řízení přístupu.

Informace související s vozidly (například informace z poznávací značky vozu).

Usnadnění přístupu do prostor společnosti Caterpillar (například parkování).

Bezpečnost informací / technologických údajů (například informace zaznamenané při používání systémů Caterpillar).

Usnadnění používání platných systémů a jejich zabezpečení.

 

Účely sběru osobních údajů dodavatelů

Společnost Caterpillar používá osobní údaje dodavatelů k provádění pracovních operací (například správa řízení přístupu a bezpečnostních systémů), výběru a schvalování nových dodavatelů, posouzení výkonu dodavatele, správa vztahů s dodavateli (například fakturace a platby), zvládání rizik a vyhovění předpisům a podpora různých administrativních funkcí.

Mezi příklady osobních údajů, které může společnost Caterpillar od dodavatelů shromažďovat a používat, patří:

Příklady osobních údajů

Příklady použití

Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, informace o kontaktech v naléhavých situacích).

Uvedení v interním celopodnikovém adresáři společnosti Caterpillar, který slouží ke komunikaci se zástupci dodavatele a ke správě tohoto vztahu.

Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání).

Posouzení a výběr dodavatelů.

Identifikační a ověřovací údaje (například fotografie, řidičský průkaz, pas, občanský průkaz a jiné identifikační doklady).

Umožnění fyzického nebo vzdáleného přístupu do prostor nebo systémů společnosti Caterpillar.

Údaje o zabezpečení informací (například informace zaznamenané při používání systémů Caterpillar).

Usnadnění používání platných systémů a jejich zabezpečení.

 

Část 5: Jak společnost Caterpillar osobní údaje chrání?

Společnost Caterpillar využívá při ochraně osobních údajů přiměřená opatření, včetně zabezpečení informačních technologií a fyzických bezpečnostních opatření. Tato opatření jsou přiměřená rizikům představovaným zpracováním osobních údajů a citlivosti osobních údajů a zohledňují požadavky platných místních zákonů. Společnost Caterpillar vyžaduje, aby se všichni při používání systémů Caterpillar řídili příslušnými zásadami zabezpečení souvisejícími s osobními údaji.

Část 6: Jak dlouho společnost Caterpillar osobní údaje uchovává?

Společnost Caterpillar uchovává osobní údaje podle potřeby pro vyhovění výše uvedeným účelům a plnění právních požadavků, včetně uchovávání záznamů. Naše uchovávání vašich osobních údajů se vždy řídí místními zákony. Toto období uchovávání se může prodloužit nad rámec vašeho vztahu se společností Caterpillar.

Část 7: Jak společnost Caterpillar s osobními údaji nakládá?

Jakmile osobní údaje přestanou být užitečné nebo vždy po uplynutí zákonného období pro jejich uchovávání budou osobní údaje zničeny v souladu s místními zákony a podle postupů stanovených v příslušných systémech nebo procesech společnosti Caterpillar.

Část 8: Jak společnost Caterpillar přenáší nebo sdílí shromážděné osobní údaje?

Protože je společnost Caterpillar globální, může být nutné z obchodních důvodů přenášet vaše osobní údaje do různých jurisdikcí. Společnost Caterpillar může osobní údaje přenášet do zemí mimo jurisdikce, které nemusí povinně zachovávat stejnou úroveň ochrany údajů jako jurisdikce, v níž byly osobní údaje shromážděny. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny provozy společnosti Caterpillar a jejich aktivity zpracování údajů a společnost Caterpillar uzavřela smlouvy o přenosy údajů se svými dceřinými společnostmi po celém světě s cílem zajistit ochranu osobních údajů.

Společnost Caterpillar sdílí osobní údaje s ostatními pouze způsobem vyhovujícím tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pro výše uvedené účely, když to požaduje zákon nebo s vaším souhlasem. Obecně budou údaje přenášeny zpracovatelům třetích stran pro účely vyhovující tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Caterpillar může dále přenášet osobní údaje správcům údajů třetí strany podle požadavků zákona, s vaším souhlasem nebo na základě oprávnění od příslušného úřadu. V některých jurisdikcích mohou přenosy konkrétně vymezených kategorií údajů nebo přenosy určitým třetím stranám vyžadovat váš výslovný souhlas. Přenos osobních údajů ve všech případech podléhá místním zákonům a přiloženým přílohám.

Když společnost Caterpillar sdílí osobní údaje s třetími stranami, které zpracovávají osobní údaje jejím jménem (například smluvní strany, konzultanti), vynaloží přiměřené kroky vyžadující od takových příjemců ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony. Mezi třetí strany, s nimiž můžeme údaje pro jakýkoli takový účel sdílet, patří:

·         Dodavatelé, poskytovatelé služeb a další partneři, kteří podporují naši společnost, například zajišťují služby technické infrastruktury;

·         Agentury pro vymáhání zákona nebo jiné státní orgány (v případě požadavku zákona autorizovaní zákazníkem, na ochranu společnosti Caterpillar, osob nebo majetku a na podporu naší firmy, například v žádostech o státní granty;

·         Dceřiné společnosti, pobočky a další právní subjekty kontrolované společností Caterpillar;

·         Ostatní poskytovatelé služeb třetí strany, kteří zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Caterpillar;

·         Právní subjekt, který údaje získal (nebo má zájem o jejich získání) v případě, že se společnost Caterpillar zbaví (nebo zvažuje zbavení se) části svých podniků;

·         (pouze zaměstnanci) Dodavatelé zajišťující služby zdravotního nebo finančního plánování pro zaměstnance.

Část 9: Jaká jsou vaše přístupová práva s ohledem na osobní údaje?

Společnost Caterpillar podniká kroky na zajištění přesnosti a úplnosti osobních údajů. Můžete požadovat a získáte přiměřený přístup k osobním údajům, které jste společnosti Caterpillar poskytli, a máte možnost je v případě potřeby opravit. Postupy společnosti Caterpillar vám udělují přístup k vašim osobním údajům a umožňují uplatňování dalších práv, která můžete mít v rámci příslušných místních zákonů k dispozici.

Pokud to nezakazují místní zákony nebo v některých případech na základě nařízení místních zákonů může být váš přístup k vašim osobním údajům omezený. Příklady, kdy může být přístup omezen:

·         Požadavek souvisí s právní poradou nebo soudním řízením;

·         Je možné uplatnit zákonný nárok týkající se předmětu daných informací;

·         K osobním údajům patří také osobní údaje třetí strany, která nesouhlasila se zpřístupněním svých údajů a jejích soukromí by takovým zpřístupněním bylo ovlivněno;

·         Požadavek je nedostatečně definován nebo již byl vyřízen; 

·         Požadavek je neopodstatněný nebo nedůvodný;

·         (pouze zaměstnanci) Informace by mohly odhalit nějakou důvěrnou referenci.

Společnost Caterpillar bude při kontrole žádostí o přístup nebo změnu osobních údajů, které uchovává, jednat s ohledem na místní zákony.

Jestliže jste zákazník, obraťte se s žádostí o přístup ke svým osobním údajům na zástupce společnosti Caterpillar, kterému jste své osobní údaje svěřili.

Pokud jste zaměstnanec, kontaktujte prosím svého místního, regionálního nebo podnikového zástupce personálního oddělení, který vám sdělí řádný postup při získávání přístupu k osobním údajům. Na vyžádání a po předložení dostatečného dokladu o identitě a splnění jakýchkoli dalších požadavků stanovených příslušnými místními zákony vám bude udělen přístup k vašim osobním údajům, které máte právo překontrolovat, a v příslušných případech máte také možnost je kopírovat, odstranit nebo vznést námitku proti jejich uchovávání v systémech společnosti Caterpillar.

Pokud jste dodavatel, můžete kontaktovat osobu v organizaci, která zodpovídá za vztahy se společností Corporate Web Security Identification a která uchovává bezpečnostní identifikaci firemního webu (Corporate Web Security Identification – CWS ID) a má přístup do aplikace pro správu vztahů s dodavateli (např. Supplier Connect), pro účely „samoobslužného přístupu“.

Část 10: Kde můžete získat další informace?

Pokud máte v souvislosti s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů nějaké otázky, zašlete prosím e-mail na adresu dataprivacy@cat.com nebo zatelefonujte některé z níže uvedených kontaktních osob. Pokud se domníváte, že s vašimi osobními údaji bylo nakládáno v rozporu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, neváhejte zaslat e-mail na adresu dataprivacy@cat.com nebo se spojit s kanceláří pro obchodní praktiky společnosti Caterpillar prostřednictvím stránek https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html nebo na telefonním čísle +1 (800) 300-7898, případně na telefonním čísle pro vaši zemi uvedeném na výše odkazovaných webových stránkách.

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů:

·         Pozice: Ředitel, ochrana osobních údajů

·         Jméno: Pan Todd Wagner

·         Adresa: 100 NE Adams St., Peoria, IL 61629

·         Telefon: +1 309-494-3282(DATA)

·         E-mail: dataprivacy@cat.com

Kontaktní údaje místního správce údajů mohou být navíc uvedeny na nákupní objednávce nebo jiné dohodě, kterou máte se společností Caterpillar.

Jestliže jste zaměstnanec, můžete získat další informace prostřednictvím svého místního, regionálního nebo firemního zástupce personálního oddělení na adrese:

·         Human Resources, 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, USA

·         corporate_hr@cat.com

V některých případech jsou kontaktní údaje místního zástupce personálního oddělení uvedeny v příručce pro zaměstnance nebo smlouvě o zaměstnání.

 

Část 11: Co se stane, když se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů změní?

Vyhrazujeme si právo podle potřeby toto Prohlášení o ochraně osobních údajů doplňovat. Když takovou změnu provedeme, bude sdělena příslušným osobám a v horní části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů bude uvedeno datum, kdy byly tyto změny provedeny a kdy vstupují v platnost. V některých případech, když jsou provedené změny významné, vám také můžeme zaslat e-mailovou zprávu nebo jinou komunikaci informující o těchto změnách a vašich případných volbách v souvislosti s nimi nebo akcích, které můžete provést, než tyto změny vstoupí v platnost. V závislosti na povaze změn a v souladu s místními zákony bude vás další vztah se společností Caterpillar znamenat vaše přijetí těchto změn.

 

 

Příloha 1. Subjekty údajů v EHP, které nejsou personálními subjekty

Tato příloha globálního Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar uvádí další informace o tom, jak společnost Caterpillar shromažďuje, používá, převádí a jinak zpracovává osobní údaje (včetně speciálních kategorií údajů) v určitých zemích nebo z určitých zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Tato příloha platí pro subjekty, které nemají se společností Caterpillar zaměstnanecký / osobní vztah. Více informací uvádí globální Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar. Další informace o tom, jak společnost Caterpillar shromažďuje a zpracovává jiné než personální údaje, získáte v Globálním prohlášení o nakládání s údaji společnosti Caterpillar.

Pokud vás smlouva se společností Caterpillar odkazuje na tuto přílohu pro EHP, bude správcem údajů osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě této smlouvy, právní subjekt odkazovaný v této smlouvě. Příslušní správci jsou pro účely této přílohy pro EHP uvedeni v Plánu A Globálního Prohlášení o ochraně osobních údajů v tabulce nazvané Správci údajů společnosti Caterpillar.

Část 1: Jaký je účel této přílohy?

Společnost Caterpillar se zavazuje chránit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. Tato příloha pro EHP popisuje, jakým způsobem shromažďujeme, uchováváme, používáme a přenášíme vaše osobní údaje v průběhu vašeho vztahu s námi a po jeho ukončení, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“). Legislativa o ochraně údajů po nás jako po správci údajů vyžaduje, abychom vás upozornili na informace obsažené v této příloze pro EHP.

Část 2: Jaké citlivé osobní údaje může společnost Caterpillar shromažďovat a zpracovávat?

Citlivé osobní údaje (známé také jako speciální kategorie údajů) vyžadují vyšší úroveň ochrany. Jsou to osobní údaje, které odhalují nebo obsahují: rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filosofické přesvědčení, členství v odborech, informace o genetickém původu, biometrické údaje, zdravotní informace, informace o sexuálním životě nebo informace o sexuální orientaci.

Můžeme shromažďovat, uchovávat a používat následující informace, které mohou zahrnovat nebo být považovány za speciální kategorie údajů (dle definice výše):

·         Informace o původu (například rodinný stav, informace o závislých osobách, etnické příslušnosti nebo národnosti, kontrola důvěryhodnosti a trestní historie a testy na drogy a alkohol); a

·         Biometrické údaje (například otisky prstů).

Část 3: Proč společnost Caterpillar vaše osobní údaje používá?

Všechny kategorie shromažďovaných údajů potřebujeme primárně pro to, abychom mohli spravovat náš vzájemný vztah s cílem provozovat naši společnost a abychom vyhověli našim zákonným a regulatorním povinnostem. V některých případech nám vaše osobní údaje mohou pomáhat uplatňovat naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy třetích stran, za předpokladu, že vaše zájmy a základní práva tyto zájmy nepřeváží.

Důvody, pro které budeme my nebo nasmlouvaná třetí strana vaše osobní údaje zpracovávat, uvádí Tabulka 1 dole.

Některé z důvodů tohoto zpracování budou převažovat a může existovat několik účelů. proč odůvodnit naše používání vašich osobních údajů.

 

 

Tabulka 1. Kategorie, účel a právní základ zpracování: Údaje nesouvisející s lidskými zdroji

Subjekty údajů

Kategorie osobních údajů

Účely zpracování

Právní podklady pro zpracování

Zákazníci a dodavatelé

·         Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, název firmy);

·         Fakturační údaje (informace o finančních účtech, faktury, informace o rezidenství)

·         Informace o správě vztahů s klienty

·         Elektronické identifikační informace (například e-mail), používání systému a preference

·         Usnadnění komunikace

·         Posouzení a případně zapojení do obchodního vztahu nebo uzavření smlouvy, včetně potenciální přípravy nabídek (odpovědí na nabídky) a dalších požadavků souvisejících s potenciální spoluprací

·         Usnadnění finančních transakcí a řízení, audit

·         Plnění našich povinností v souvislosti s vyhověním předpisům (např. boj s praním peněz, kontrola na základě seznamu sankcí)

·         Správa našich systémů IT a poskytování služeb

·         Výkon smlouvy

·         Vyhovění právním požadavkům 

·         Legitimní zájmy (řízení vzájemného vztahu)

Zákazníci

·         Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, název firmy);

·         Fakturační údaje

·         Důvěryhodnost

·         Elektronické identifikační informace (například e-mail), používání systému a preference

·         Informace o opravách a záruční informace 

·         Provádění kontrol ratingu a finanční náležité péče

·         Provádění průzkumů spokojenosti zákazníků

·         Výkon smlouvy

·         Legitimní zájem (příjem zpětné vazby o zkušenostech zákazníků)

Odběratelé našich zpravodajů nebo jiných marketingových aktivit

·         Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, název firmy);

·         Elektronické identifikační informace (například e-mail) a preference

·         Informování vás o našich aktivitách, zasílání našeho zpravodaje, zasílání zpráv, sdělování skvělých nových informací o našich produktech

·         Legitimní zájmy (komunikace o souvisejících produktech nebo službách)

·         Souhlas

 

 

Část 4: Jaké jsou právní základy společnosti Caterpillar v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v případě, že nám to dovolí zákon. Většinou budeme spoléhat na jeden nebo více právních základů pro zpracování vašich osobních údajů:

·         Tam, kde to je nutné pro účely vyhovění právní nebo regulatorní povinnosti.

·         Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních zájmů (nebo legitimních zájmů třetí strany) a vaše zájmy nebo základní práva tyto zájmy nepřevyšují.

·         Tam, kde to je nezbytné pro výkon smlouvy.

Vaše osobní údaje můžeme používat také v následujících situacích, které jsou pravděpodobně vzácné:

·         Tam, kde musíme chránit vaše zájmy (nebo zájmy někoho jiného).

·         Tam, kde to je nezbytné v zájmu veřejnosti nebo z jiných oficiálních důvodů.

·         Tam, kde jsme získali váš předchozí souhlas (to platí pouze v souvislosti s dobrovolným zpracováním a nepoužívá se pro zpracování, které je nezbytné nebo povinné).

Právní podklady, na které spoléháme při zpracování vašich osobních údajů, uvádí Tabulka 1.

Část 5: Jaké jsou speciální kategorie osobních údajů používané ve společnosti Caterpillar?

Speciální kategorie osobních údajů budeme používat pro následující účely:

·         Informace související s biometrickými údaji pro účely identifikace nebo ověřování uživatelů a účely řízení přístupu.

·         Informace z kontroly původu k posouzení a výběru jednotlivců, s nimiž společnost Caterpillar spolupracuje.

Speciální kategorie osobních údajů (dle definice výše) můžeme zpracovávat, protože k tomu máme zákonný důvod (jak je uvedeno výše) a protože za určitých omezených okolností máme váš výslovný písemný souhlas. Méně často můžeme tento typ údajů zpracovávat, když je to potřeba v souvislosti s právními nároky nebo když to je třeba z důvodu ochrany našich zájmů (nebo zájmů někoho jiného) a vy nám nemůžete dát souhlas, nebo jste informace již zveřejnili. Tyto informace můžeme zpracovávat také v rámci našich legitimních pracovních činností se zajištěním vhodných ochranných opatření.

Část 6: Kdy se používá automatizované rozhodování?

Společnost Caterpillar pravidelně a systematicky neprovádí automatické rozhodování, které má právní důsledky pro jednotlivé subjekty nebo by mělo podobně významný dopad. V případě, že spolupracujete se společností Caterpillar, která provádí taková automatizovaná rozhodnutí, byste měli obdržet specifické oznámení, které uvádí detaily automatizovaného rozhodování.

V rámci evropských zákonů o ochraně údajů (a v souladu se způsobem, kterým se tyto zákony a další zákony a nařízení vztahují na společnost Caterpillar a měrou, do které je musí dodržovat), máte právo vznést námitku s automatizovaným rozhodováním o vašich osobních údajích.

Část 7: Potřebuje společnost Caterpillar váš souhlas?

Za určitých omezených okolností vás můžeme požádat o písemný souhlas umožňující nám zpracovávat některé zvlášť citlivé údaje. Jestliže tak učiníme, poskytneme vám podrobnosti o informacích, které požadujeme, a sdělíme vám důvod, proč je potřebujeme, abyste mohli pečlivě zvážit svůj souhlas. Na souhlas spoléháme také v ostatních situacích, které jsou uvedeny v Tabulce 1.

Měli byste si být vědomi, že podmínkou vaší smlouvy s námi není souhlas jakékoli žádosti o souhlas z naší strany.

Část 8: Co když nám své osobní údaje neposkytnete?

Pokud nám neposkytnete některé údaje, o něž jste požádáni, nemusíme být schopni vykonávat smlouvu, kterou s vámi máme uzavřenou (například platit vám nebo poskytnout určitý produkt), nebo nemusíme být schopni plnit naše zákonné či regulatorní povinnosti.

Část 9: Co když se změní účely, pro které společnost Caterpillar osobní údaje shromáždila?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud nenaznáme, že je nutné je používat z jiného důvodu a tento důvod není kompatibilní s původním účelem. Jestliže budeme potřebovat používat vaše osobní údaje pro nesouvisející účel, upozorníme vás na to a vysvětlíme vám právní základ, který nám to umožňuje.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, v souladu s výše uvedenými pravidly, když to požaduje nebo povoluje zákon.

Část 10: Bude společnost Caterpillar sdílet vaše osobní údaje?

Může být potřeba, abychom vaše údaje sdíleli s třetími stranami (dle definice dále), včetně poskytovatelů služeb třetí strany.

Vaše osobní údaje můžeme přenášet mimo Evropskou unii („EU“). Pokud tak učiníme, můžete očekávat stejnou úroveň ochrany svých osobních údajů.

Část 11: Které třetí strany mohou vaše osobní údaje zpracovávat?

„Třetí strany“ zahrnují poskytovatele služeb třetí strany (včetně smluvních stran, pověřených zástupců, pojišťovatelů a pojišťovacích agentů) a dalších právních subjektů společnosti Caterpillar. Zde jsou některé příklady:

·         Dodavatelé, poskytovatelé služeb a další partneři, kteří podporují naši společnost, například zajišťují služby technické infrastruktury;

·         Agentury pro vymáhání zákonů nebo jiné státní orgány;

·         Dceřiné společnosti, pobočky a další právní subjekty kontrolované společností Caterpillar;

·         Ostatní poskytovatelé služeb třetí strany, kteří zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Caterpillar; a

·         Právní subjekt, který údaje získal (nebo má zájem o jejich získání) v případě, že se společnost Caterpillar zbaví (nebo zvažuje zbavení se) části svých podniků.

Část 12: Kdy může společnost Caterpillar sdílet vaše osobní údaje v rámci svého pole působnosti?

Vaše osobní údaje budeme v rámci společnosti sdílet jako součást našich běžných provozních a výkaznických činností, v kontextu reorganizace firmy nebo restrukturalizace skupiny, z důvodu podpory údržby systémů, pro účely hostování údajů a z dalších legitimních pracovních důvodů.

Část 13: Proč může společnost Caterpillar vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami?

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami z následujících důvodů:

·         Pro účely vyhovění právní nebo regulatorní povinnosti, když je takové zpřístupnění požadováno regulatorním úřadem nebo orgánem dohledu, policií nebo soudem oprávněné jurisdikce;

·         Tam, kde to je nezbytné pro účely správy smlouvy s vámi;

·         Pro účely auditu, pojištění nebo v případě hledání poradenství s ohledem na naše pracovní provozy a zpracování nároků;

·         Když máme jiný legitimní důvod tak činit.

Část 14: Kdy by společnost Caterpillar přenášela osobní údaje mimo EU?

Osobní údaje, které o vás shromáždíme, mohou být přenášeny a uchovávány v jedné nebo více zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) a mohou. Mohou je také zpracovávat zaměstnanci působící mimo EHP, kteří pracují pro společnost Caterpillar nebo pro některého nezávislého poskytovatele služeb. V takových případech podnikneme příslušné kroky zajišťující adekvátní úroveň ochrany údajů příjemce, jako požaduje nařízení GDPR a jak je popsáno v tomto dokumentu. Pokud nemůžeme zajistit takovou adekvátní ochranu údajů, budou vaše osobní údaje přenášeny mimo EHP pouze v případě, že jste s jejich přenosem předtím udělili souhlas.

Část 15: Jaká bezpečnostní opatření jsou nasazena na ochranu osobních údajů?

Uplatňujeme vhodná bezpečností opatření na ochranu bezpečnosti vašich osobních údajů a poskytujeme adekvátní ochranu zabezpečení před riziky, včetně opatření zajišťujících prevenci náhodné ztráty, použití nebo přístupu k vašim údajům neautorizovaným způsobem, jejich pozměnění nebo zpřístupnění. Podrobnosti těchto opatření jsou k dispozici na vyžádání. Přístup k vašim osobním údajům je navíc omezen na ty zaměstnance, zástupce, smluvní strany a ostatní třetí strany, kteří mají pracovní důvod je znát.

Máme zavedené postupy pro případ jakéhokoli podezření na narušení bezpečnosti údajů a upozorníme vás a jakékoli platného pověřence na podezření z porušení údajů, když to po nás vyžaduje zákon.

Část 16: Jak dlouho si společnost Caterpillar ponechá osobní údaje?

Vaše osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak to bude nutné pro plnění účelů, pro něž jsme je shromáždili, včetně účely splnění jakýchkoli zákonných, regulatorních, účetních nebo ohlašovacích povinností. Podrobnosti o dobách uchování různých aspektů vašich osobních údajů jsou uvedeny v našich zásadách uchovávání údajů. Při určování vhodného období uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, možné riziko poškození z neautorizovaných zdrojů nebo zpřístupnění vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a platné právní požadavky.

Část 17: Jaká je vaše povinnost informovat společnost Caterpillar o změnách vašich osobních údajů?

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Obraťte se prosím na svůj kontakt ve společnost i Caterpillar nebo napište e-mail na adresu dataprivacy@cat.com, pokud nás budete chtít informovat o jakýchkoli potřebných změnách v souvislosti s vašimi osobními údaji, které vlastníme.

Část 18: Jaká jsou vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Za určitých okolností máte ze zákona právo:

·         Vyžádat si přístup k vašim osobním údajům (obecně známo jako „žádost o přístup k údajům“). Díky tomu můžete získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a ověřit si, že je zpracováváme v souladu se zákonem.

·         Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožní opravit neúplné nebo nepřesné osobní údaje, které o vás máme.

·         Požádat o vymazání vašich osobních údajů. To vám umožní požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů v případech, kdy neexistuje žádný důvod, proč bychom je měli dále zpracovávat. Máte také právo požádat nás o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů v případě, že jste uplatnili své právo na námitku proti zpracovávání (viz níže).

·         Vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů v případech, kdy se opíráme na oprávněný zájem (nebo zájem třetí strany) a vaše konkrétní situace vás přiměje k vznesení námitky proti zpracovávání. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

·         Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás požádat, abychom pozastavili zpracovávání vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom doložili jejich přesnost nebo důvod zpracovávání.

·         Zažádat o přenos svých osobních údajů jiné straně.

·         Zadat stížnost u příslušného orgánu dohledu s ohledem na zpracování vašich osobních údajů.

Pokud chcete své osobní údaje zkontrolovat, ověřit, opravit nebo si vyžádat jejich vymazání, vznést námitku s jejich zpracováním nebo požadovat, abychom kopii vašich osobních údajů převedli na jinou stranu, pošlete nám prosím písemnou žádost na adresu dataprivacy@cat.com a vyžádat si správný postup.

Za přístup ke svým osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit žádné poplatky. Můžeme si nicméně účtovat přiměřený poplatek, pokud bude vaše žádost o přístup zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. Jinak můžeme za takových okolností odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Část 19: Co od vás může společnost Caterpillar požadovat?

Je možné, že si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a zajistit vám právo na přístup k informacím (nebo uplatnění jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o další přiměřené bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajistit, aby osobní údaje nebyly předány žádné osobě, která nemá právo je získat.

Část 20: Jaké je vaše právo odvolat souhlas?

V případech, kdy jste mohli poskytnout svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a přenosem svých osobních údajů pro konkrétní účel, máte právo svůj souhlas pro toto konkrétní zpracování kdykoli odvolat. Pokud chcete svůj souhlas odvolat, napište prosí e-mail na adresu dataprivacy@cat.com nebo použijte jakoukoli možnost odhlášení, kterou jsme vám nabídli v kontextu zpracování. Jakmile obdržíme oznámení, že jste svůj souhlas odvolali, nebudeme vaše údaje dále zpracovávat za účelem, k němuž jste původně poskytli souhlas, a pokud nebudeme mít jiný legitimní důvod ke zpracování vašich osobních údajů, bezpečně je zlikvidujeme.

Část 21: Co když se tento dokument změní?

Vyhrazujeme si právo toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů a tuto přílohu kdykoli změnit a v případě jakýchkoli významných změn vám poskytnout aktualizované dokumenty. O zpracování vašich osobních údajů vás můžeme čas od času informovat také jinými způsoby.

[KONEC přílohy 1. Subjekty údajů v EHP, které nejsou personálními subjekty]

Příloha 2. Personální subjekty údajů v EHP

Tato příloha globálního Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar uvádí další informace o tom, jak společnost Caterpillar shromažďuje, používá, převádí a jinak zpracovává osobní údaje (včetně speciálních kategorií údajů) v určitých zemích nebo z určitých zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Tato příloha platí pro subjekty, které mají se společností Caterpillar zaměstnanecký / osobní vztah. Více informací uvádí globální Prohlášení o ochraně soukromí společnosti Caterpillar.

Pokud vás smlouva se společností Caterpillar odkazuje na tuto přílohu pro EHP, bude správcem údajů osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě této smlouvy, právní subjekt odkazovaný v této smlouvě. Příslušní správci jsou pro účely této přílohy pro EHP uvedeni v Plánu A globálního Prohlášení o ochraně osobních údajů v tabulce nazvané Správci údajů společnosti Caterpillar.

Část 1: Jaký je účel této přílohy?

Společnost Caterpillar se zavazuje chránit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. Tato příloha pro EHP popisuje, jakým způsobem shromažďujeme, uchováváme, používáme a přenášíme vaše osobní údaje v průběhu vašeho vztahu s námi a po jeho ukončení, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“). Legislativa o ochraně údajů po nás jako po správci údajů vyžaduje, abychom vás upozornili na informace obsažené v této příloze pro EHP.

Část 2: Jaké citlivé osobní údaje může společnost Caterpillar shromažďovat a zpracovávat?

Citlivé osobní údaje (známé také jako speciální kategorie údajů) vyžadují vyšší úroveň ochrany. Jsou to osobní údaje, které odhalují nebo obsahují: rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filosofické přesvědčení, členství v odborech, informace o genetickém původu, biometrické údaje, zdravotní informace, informace o sexuálním životě nebo informace o sexuální orientaci.

Můžeme shromažďovat, uchovávat a používat následující informace, které mohou zahrnovat nebo být považovány za speciální kategorie údajů (dle definice výše):

·         Zdravotní údaje (například záznamy o receptech, nárok na výhody a vysvětlení výhod zasílané v souvislosti s těmito nároky) související mimo jiné s fyzickým nebo duševním zdravím, invaliditou, nemocenskou dovolenou a rodinnou dovolenou;

·         Informace o původu (například rodinný stav, informace o závislých osobách, etnické příslušnosti nebo národnosti, kontrola důvěryhodnosti a trestní historie a testy na drogy a alkohol);

·         Biometrické údaje (například otisky prstů); a

·         Členství v odborech.

Část 3: Proč společnost Caterpillar vaše osobní údaje používá?

Osobní údaje jsou zásadní pro naši správu a řízení vztahů se zaměstnanci. Všechny kategorie shromažďovaných údajů potřebujeme primárně pro to, abychom mohli spravovat náš vzájemný vztah s vámi a abychom vyhověli našim právním a regulatorním povinnostem. V některých případech nám vaše osobní údaje mohou pomáhat uplatňovat naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy třetích stran, za předpokladu, že vaše zájmy a základní práva tyto zájmy nepřeváží.

Důvody, pro které budeme my nebo nasmlouvaná třetí strana vaše osobní údaje zpracovávat, uvádí Tabulka 1 dole.

Některé z důvodů tohoto zpracování budou převažovat a může existovat několik účelů. proč odůvodnit naše používání vašich osobních údajů.

Tabulka 1. Kategorie, účel a právní základ zpracování: Údaje související s lidskými zdroji

Kategorie osobních údajů

Účely zpracování

Právní podklady pro zpracování

Kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, informace o kontaktech v naléhavých situacích)

·         Komunikace se zaměstnanci

·         Usnadnění výhod

·         Zodpovědnost za pracovní záznamy

·         Výkon smlouvy

·         Legitimní zájem (správa pracovníků a komunikace s nimi)

Informace pro identifikaci a ověření (včetně daňových identifikačních čísel a stavu pracovního povolení)

·         Plnění povinností vyhovění předpisům

·         Umožnění fyzického nebo vzdáleného přístupu do prostor nebo systémů společnosti Caterpillar

·         Komunikace se zaměstnanci

·         Usnadnění výhod

·         Výkon smlouvy

·         Vyhovění právním povinnostem

·         Legitimní zájem (správa pracovníků a komunikace s nimi)

Informace o finančním účtu

·         Komunikace se zaměstnanci

·         Usnadnění platů a výhod

·         Výkon smlouvy

·         Vyhovění právním povinnostem

·         Legitimní zájem (správa pracovníků a komunikace s nimi)

Motoristické informace (například doba vlastnictví řidičského průkazu, registrace vozidla, licenční číslo řidiče)

·         Usnadnění přístupu do prostor společnosti Caterpillar (například parkování)

·         Správa firemních vozidel

·         Výkon smlouvy

·         Legitimní zájem (usnadnění přístupu a správy zařízení a vybavení společnosti Caterpillar)

Informace o profesní kvalifikaci (například pracovní zkušenosti, vzdělání, referenční informace).

·         Posouzení a výběr jednotlivců na pracovní pozice ve společnosti Caterpillar

·         Legitimní zájem (správa pracovníků)

Všeobecné personální záznamy

·         Účely správy

·         Účely ověření, nezbytné jako důkaz v případě případných dotazů nebo sporů a poskytování referencí

·         Provádění analytických studií pro účely kontroly a lepšího porozumění udržení si a přirozeného úbytku zaměstnanců

·         Správa vzdělávání, školení a rozvoje

·         Výkon smlouvy

·         Vyhovění právním povinnostem

·         Legitimní zájem (správa pracovníků)

Informace související se zaměstnáním (například pracovní historie, hodnocení výkonu, cíle, docházka, pracovní absence)

·         Monitorování a hodnocení výkonu na podporu rozhodování (například zvyšování platů, pobídky a povýšení)

·         Legitimní zájem (správa pracovníků)

Zdraví a bezpečnost (například bezpečnostní nehody)

·         Správa zdraví a bezpečnosti na pracovišti

·         Vyhovění právním povinnostem

·         Ochrana životních zájmů

·         Legitimní zájmy (udržení bezpečnosti)

Osobní údaje získané z monitorování nebo vyšetřování

·         Prevence a detekce podvodů nebo jiného nesprávného chování

·         Jiné účely bezpečnosti a správy rizik

·         Vyhovění právním povinnostem

·         Ochrana životních zájmů

·         Legitimní zájem (správa pracovníků a bezpečnost)

Osobní údaje zpracovávané v našich systémech IT

·         Pro výkon práce

·         Výkon smlouvy

·         Legitimní zájem (správa obchodních procesů a systémů)

 

Část 4: Jaké jsou právní základy společnosti Caterpillar v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v případě, že nám to dovolí zákon. Většinou budeme spoléhat na jeden nebo více právních základů pro zpracování vašich osobních údajů:

·         Tam, kde to je nezbytné pro výkon smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenou.

·         Tam, kde to je nutné pro účely vyhovění právní nebo regulatorní povinnosti.

·         Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních zájmů (nebo legitimních zájmů třetí strany) a vaše zájmy nebo základní práva tyto zájmy nepřevyšují.

Vaše osobní údaje můžeme používat také v následujících situacích, které jsou pravděpodobně vzácné:

·         Tam, kde musíme chránit vaše zájmy (nebo zájmy někoho jiného).

·         Tam, kde to je nezbytné v zájmu veřejnosti nebo z jiných oficiálních důvodů.

·         Tam, kde jsme získali váš předchozí souhlas (to platí pouze v souvislosti s dobrovolným zpracováním a nepoužívá se pro zpracování, které je nezbytné nebo povinné).

Budeme spoléhat na zákonné zájmy a právní podklad zpracování kategorií osobních údajů uvedených níže a v každém případě určíme legitimní zájem, na který spoléháme. (Také určíme další základy pro zpracování určitých kategorií údajů tam, kde k tomu máme záruku)

Část 5: Jaké jsou speciální kategorie osobních údajů používané ve společnosti Caterpillar?

Speciální kategorie osobních údajů budeme používat pro následující účely:

·         Informace týkající se dovolených, ke kterým mohou patřit nemocenské nebo rodinné dovolené, pro účely vyhovění zákonům o zaměstnání a jiným zákonům.

·         Informace o vašem fyzickém nebo duševním zdraví nebo stavu invalidity pro zajištění vašeho zdraví a bezpečnosti na pracovišti a posouzení vaší vhodnosti pro práci, poskytnutí příslušných úprav pracoviště, sledování a správu nemocenských a správy zaměstnaneckých výhod.

·         Informace související s členstvím v odborech pro účely usnadnění výběru dlužných částek, vedení kontaktních seznamů a výkon dalších pracovních činností.

·         Informace související s etnickou příslušností nebo národností pro účely vyhovění zákonům o zaměstnání a jiným zákonům.

·         Informace související s biometrickými údaji pro účely identifikace nebo ověřování uživatelů a účely řízení přístupu.

·         Informace související se standardními kontrolami původu pro účely zaměstnání, pro posouzení a výběru jednotlivců na pracovní pozici ve společnosti Caterpillar.

Speciální kategorie osobních údajů (dle definice výše) můžeme zpracovávat, protože k tomu máme zákonný důvod (jak je uvedeno výše) a z následujících důvodů:

·         Za omezených okolností máme váš výslovný písemný souhlas;

·         Musíme plnit povinnosti nebo uplatňovat konkrétní práva v oblasti zákonů o zaměstnání a sociálním pojištění a v souladu s naším Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů;

·         Tam, kde je to potřeba ve veřejném zájmu, například pro monitorování rovných příležitostí a v souladu s naším Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů;

·         Tam, kde to je potřeba pro účely posouzení vašich pracovních schopností na základě zdraví, v souladu s příslušnými opatřeními zajišťujícími důvěrnost.

Méně často můžeme tento typ údajů zpracovávat, když je to potřeba v souvislosti s právními nároky nebo když to je třeba z důvodu ochrany našich zájmů (nebo zájmů někoho jiného) a vy nám nemůžete dát souhlas, nebo jste informace již zveřejnili. Tyto informace můžeme zpracovávat také v rámci našich legitimních pracovních činností se zajištěním vhodných ochranných opatření.

Část 6: Kdy se používá automatizované rozhodování?

Společnost Caterpillar pravidelně a systematicky neprovádí automatické rozhodování, které má právní důsledky pro jednotlivé subjekty nebo by mělo podobně významný dopad. V případě, že spolupracujete se společností Caterpillar, která provádí taková automatizovaná rozhodnutí, byste měli obdržet specifické oznámení, které uvádí detaily automatizovaného rozhodování.

V rámci evropských zákonů o ochraně údajů (a v souladu se způsobem, kterým se tyto zákony a další zákony a nařízení vztahují na společnost Caterpillar a měrou, do které je musí dodržovat), máte právo vznést námitku s automatizovaným rozhodováním o vašich osobních údajích.

Část 7: Potřebuje společnost Caterpillar váš souhlas?

Za určitých omezených okolností vás můžeme požádat o písemný souhlas umožňující nám zpracovávat některé zvlášť citlivé údaje. Jestliže tak učiníme, poskytneme vám podrobnosti o informacích, které požadujeme, a sdělíme vám důvod, proč je potřebujeme, abyste mohli pečlivě zvážit svůj souhlas.

Měli byste si být vědomi, že podmínkou vaší smlouvy s námi není souhlas jakékoli žádosti o souhlas z naší strany.

Část 8: Co když nám své osobní údaje neposkytnete?

Pokud nám neposkytnete některé údaje, o něž jste požádáni, nemusíme být schopni vykonávat smlouvu, kterou s vámi máme uzavřenou (například platit vám nebo poskytnout určitou výhodu), nebo nemusíme být schopni plnit naše zákonné či regulatorní povinnosti (například pro zajištění vašeho zdraví a bezpečnosti).

Část 9: Co když se změní účely, pro které společnost Caterpillar osobní údaje shromáždila?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud nenaznáme, že je nutné je používat z jiného důvodu a tento důvod není kompatibilní s původním účelem. Jestliže budeme potřebovat používat vaše osobní údaje pro nesouvisející účel, upozorníme vás na to a vysvětlíme vám právní základ, který nám to umožňuje.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, v souladu s výše uvedenými pravidly, když to požaduje nebo povoluje zákon.

Část 10: Bude společnost Caterpillar sdílet vaše osobní údaje?

Může být potřeba, abychom vaše údaje sdíleli s třetími stranami (dle definice dále), včetně poskytovatelů služeb třetí strany.

Vaše osobní údaje můžeme přenášet mimo Evropskou unii („EU“). Pokud tak učiníme, můžete očekávat stejnou úroveň ochrany svých osobních údajů.

Část 11: Které třetí strany mohou vaše osobní údaje zpracovávat?

„Třetí strany“ zahrnují poskytovatele služeb třetí strany (včetně smluvních stran, pověřených zástupců, pojišťovatelů a pojišťovacích agentů) a dalších právních subjektů společnosti Caterpillar. Zde jsou některé příklady:

·         Dodavatelé, poskytovatelé služeb a další partneři, kteří podporují naši společnost, například zajišťují služby technické infrastruktury;

·         Agentury pro vymáhání zákonů nebo jiné státní orgány;

·         Dceřiné společnosti, pobočky a další právní subjekty kontrolované společností Caterpillar;

·         Ostatní poskytovatelé služeb třetí strany, kteří zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Caterpillar; a

·         Právní subjekt, který údaje získal (nebo má zájem o jejich získání) v případě, že se společnost Caterpillar zbaví (nebo zvažuje zbavení se) části svých podniků.

Část 12: Kdy může společnost Caterpillar sdílet vaše osobní údaje v rámci svého pole působnosti?

Vaše osobní údaje budeme v rámci společnosti sdílet jako součást našich běžných provozních a výkaznických činností, v kontextu reorganizace firmy nebo restrukturalizace skupiny, z důvodu podpory údržby systémů, pro účely hostování údajů a z dalších legitimních pracovních důvodů. Zde jsou některé příklady:

·         mzdy;

·         poskytování a správa výhod (včetně penze);

·         zdraví na pracovišti nebo lékařský posudek týkající se vaší vhodnosti pro práci a zdraví a bezpečnosti (například hodnocení pracovní stanice);

·         nároky a oznámení v souvislosti s pojištěním;

·         poskytování a správa hodnocení při náboru, školení a profesního rozvoje;

·         knihovnické a výzkumné služby, jako jsou předplatná a členství;

·         bezpečný přístup do budov a správa budov;

·         poskytovatelé cest;

·         služby telekomunikací a zasílání zpráv, jako je naše systém upozornění v nouzových situacích pro zachování obchodní kontinuity;

·         archivace kopií a

·         služby IT.

Část 13: Proč může společnost Caterpillar vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami?

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami z následujících důvodů:

·         Pro účely vyhovění právní nebo regulatorní povinnosti, když je takové zpřístupnění požadováno regulatorním úřadem nebo orgánem dohledu, policií nebo soudem oprávněné jurisdikce;

·         Tam, kde to je třeba pro správu smluv, pracovních vztahů a přidružených výhod pro vás;

·         Pro účely auditu, pojištění nebo v případě hledání poradenství s ohledem na naše pracovní provozy a zpracování nároků;

·         Když máme jiný legitimní důvod tak činit.

Část 14: Kdy by společnost Caterpillar přenášela osobní údaje mimo EU?

Osobní údaje, které o vás shromáždíme, mohou být přenášeny a uchovávány v jedné nebo více zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) a mohou. Mohou je také zpracovávat zaměstnanci působící mimo EHP, kteří pracují pro společnost Caterpillar nebo pro některého nezávislého poskytovatele služeb. V takových případech podnikneme příslušné kroky zajišťující adekvátní úroveň ochrany údajů příjemce, jako požaduje nařízení GDPR a jak je popsáno v tomto dokumentu. Pokud nemůžeme zajistit takovou adekvátní ochranu údajů, budou vaše osobní údaje přenášeny mimo EHP pouze v případě, že jste s jejich přenosem předtím udělili souhlas.

Část 15: Jaká bezpečnostní opatření jsou nasazena na ochranu osobních údajů?

Uplatňujeme vhodná bezpečností opatření na ochranu bezpečnosti vašich osobních údajů a poskytujeme adekvátní ochranu zabezpečení před riziky, včetně opatření zajišťujících prevenci náhodné ztráty, použití nebo přístupu k vašim údajům neautorizovaným způsobem, jejich pozměnění nebo zpřístupnění. Podrobnosti těchto opatření jsou k dispozici na vyžádání. Přístup k vašim osobním údajům je navíc omezen na ty zaměstnance, zástupce, smluvní strany a ostatní třetí strany, kteří mají pracovní důvod je znát.

Máme zavedené postupy pro případ jakéhokoli podezření na narušení bezpečnosti údajů a upozorníme vás a jakékoli platného pověřence na podezření z porušení údajů, když to po nás vyžaduje zákon.

Část 16: Jak dlouho si společnost Caterpillar ponechá osobní údaje?

Vaše osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak to bude nutné pro plnění účelů, pro něž jsme je shromáždili, včetně účely splnění jakýchkoli zákonných, regulatorních, účetních nebo ohlašovacích povinností. Podrobnosti o dobách uchování různých aspektů vašich osobních údajů jsou uvedeny v našich zásadách uchovávání údajů, které jsou k dispozici v personálním oddělení. Při určování vhodného období uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, možné riziko poškození z neautorizovaných zdrojů nebo zpřístupnění vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a platné právní požadavky.

Jakmile skončí vaše zaměstnání, brigáda nebo smluvní vztah se společností Caterpillar, ponecháme si a bezpečně zničíme vaše osobní údaje v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

Část 17: Jaká je vaše povinnost informovat společnost Caterpillar o změnách vašich osobních údajů?

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Řádný postup informování nás o jakýchkoli nezbytných změnách vašich osobních údajů, které vlastníme, vám poskytne zástupce personálního oddělení.

Část 18: Jaká jsou vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Za určitých okolností máte ze zákona právo:

·         Vyžádat si přístup k vašim osobním údajům (obecně známo jako „žádost o přístup k údajům“). Díky tomu můžete získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a ověřit si, že je zpracováváme v souladu se zákonem.

·         Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožní opravit neúplné nebo nepřesné osobní údaje, které o vás máme.

·         Požádat o vymazání vašich osobních údajů. To vám umožní požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů v případech, kdy neexistuje žádný důvod, proč bychom je měli dále zpracovávat. Máte také právo požádat nás o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů v případě, že jste uplatnili své právo na námitku proti zpracovávání (viz níže).

·         Vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů v případech, kdy se opíráme na oprávněný zájem (nebo zájem třetí strany) a vaše konkrétní situace vás přiměje k vznesení námitky proti zpracovávání. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

·         Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás požádat, abychom pozastavili zpracovávání vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom doložili jejich přesnost nebo důvod zpracovávání.

·         Zažádat o přenos svých osobních údajů jiné straně.

·         Zadat stížnost u příslušného orgánu dohledu s ohledem na zpracování vašich osobních údajů.

Pokud chcete své osobní údaje zkontrolovat, ověřit, opravit nebo si vyžádat jejich vymazání, vznést námitku s jejich zpracováním nebo požadovat, abychom kopii vašich osobních údajů převedli na jinou stranu, kontaktujte prosím místního, regionálního nebo firemního zástupce personálního oddělení nebo napište e-mail na adresu dataprivacy@cat.com a my vám sdělíme, jak postupovat.

Za přístup ke svým osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit žádné poplatky. Můžeme si nicméně účtovat přiměřený poplatek, pokud bude vaše žádost o přístup zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená. Jinak můžeme za takových okolností odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Část 19: Co od vás může společnost Caterpillar požadovat?

Je možné, že si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a zajistit vám právo na přístup k informacím (nebo uplatnění jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o další přiměřené bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajistit, aby osobní údaje nebyly předány žádné osobě, která nemá právo je získat.

Část 20: Jaké je vaše právo odvolat souhlas?

V omezených případech, kdy jste mohli poskytnout svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a přenosem svých osobních údajů pro konkrétní účel, máte právo svůj souhlas pro toto konkrétní zpracování kdykoli odvolat. Pokud chcete svůj souhlas odvolat, obraťte se prosím na místního, regionálního nebo podnikového zástupce personálního oddělení. Jakmile obdržíme oznámení, že jste svůj souhlas odvolali, nebudeme vaše údaje dále zpracovávat za účelem, k němuž jste původně poskytli souhlas, a pokud nebudeme mít jiný legitimní důvod ke zpracování vašich osobních údajů, bezpečně je zlikvidujeme.

 

 

Část 21: Co když se tento dokument změní?

Vyhrazujeme si právo toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů a tuto přílohu kdykoli změnit a v případě jakýchkoli významných změn vám poskytnout aktualizované dokumenty. O zpracování vašich osobních údajů vás můžeme čas od času informovat také jinými způsoby.

[KONEC přílohy 2. Personální subjekty údajů v EHP]

 

 

Plán A. Správci údajů společnosti Caterpillar

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar (U.K.) Limited

Peckleton Lane, Desford Leicester LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Anchor Coupling Inc.

5520 13th Street, Menominee, Michigan, 49858-1014, United States

United States

 

Asia Power Systems (Tianjin) Ltd.

No 2 Xier Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

AsiaTrak (Tianjin) Ltd.

169, HaiBin Jiu Road, Tianjin Port Free Trade Zone, Tianjin  300456, Peoples Republic of China

China

 

Banco Caterpillar S.A.

Rua Henri Dunant, 1383, Edificio Golden Tower - 17 Andar, Sao Paulo Sao Paulo 04709-111, Brazil

Brazil

 

Bucyrus (Huainan) Machinery Co., Ltd. (CGM HK 60%)

Huainan Economical & Technical Development Zone, Huainan, Peoples Republic of China

China

 

Bucyrus International (Chile) Limitada

Av. El Bosque Norte #0177, Oficina 802, P.O. Box 7550100, Las Condes Santiago 6650115, Chile

Chile

 

Bucyrus International (Peru) S.A.

Av. Santa Cruz 830, of. 502, Miraflores  18, Peru

Peru

 

Cat Rental Kyushu Ltd.

6-1, Harisurihigashi 3-chome, Chikushino-shi Fukuoka-ken 818-0025, Japan

Japan

 

Caterpillar (Africa) (Proprietary) Limited

Anvil Road, PO Box 197, Isando  1600, South Africa

South Africa

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd.

1701 Caterpillar Tower, 8 Wangjing Street, Beijing Chaoyang District 100102 (Peoples Republic of China)

China

 

Caterpillar (China) Investment Co., Ltd.

Rm. 1601 Caterpillar Tower, No. 8 Wangjing Street, Beijing  100102, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (China) Machinery Components Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, Wuxi National High-tech Industrial Development Zone, Wuxi, Jiangsu  2140128, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Langfang) Mining Equipment Co., Ltd.

No. 22 Jinyuandongdao, Economic Development Zone Langfang Hebei Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Newberry)

284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina 29108, United States

United States

 

Caterpillar (NI) Limited

Old Glenarm Road, Co Antrim, Larne  BT40 1EJ, Northern Ireland

Northern Ireland

 

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan, Qingzhou, Shandong Province 262500, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Shanghai) Trading Co., Ltd.

A1225, 12th Floor, No 188, Yesheng Road, Pudong New District, Shanghai  201308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd.

No. 58 Qi Ming Road Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215121, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Suzhou) Logistics Co., Ltd.

Warehouse No. C22, Suzhou GLP Park, No. 152 Qian Ren Street, Wei Ting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, angsu Province 21512, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit 52-54, Bangchak Sub-District, Prakanong District, Bangkok Metropolis  10260, Thailand

Thailand

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar (Tongzhou) Co., Ltd.

No. 18 Zhusong Road, Xitong Technology Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Wujiang) Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar (Zhengzhou) Ltd.

Dongzhuang Village, Guangwu Town, Xingyang City, Zhengzhou, Henan Province, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Asia Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Belgium S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B-6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Brasil Comercio de Maquinas e Pecas Ltda.

Rodovia Luiz de Queiroz, no number, Buildings AS, Room B, and L1, Column B04, Unileste District, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Brasil Ltda.

Rodovia Luiz de Queiróz , km 157, s/n, Distrito Unileste, Piracicaba Sao Paulo 13420-900, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Castings Kiel GmbH

Falckensteiner Str. 2, Kiel  24159, Germany

Germany

 

Caterpillar Centro de Formacion, S.L.

Camino de Caterpillar, 2

Santa Rosalia-Maqueda, Malaga  E 29591, Spain

Spain

 

Caterpillar Commercial Northern Europe Limited

Peckleton Lane, Desford, Desford LE9 9JT, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Commercial S.A.R.L.

84 Rue Charles Michels, Hall C, Saint-Denis 93200, France

France

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Commercial Services S.A.R.L.

40 avenue Leon Blum, Grenoble Cedex 9 38100, France

France

 

Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A.

Humbeeksesteenweg 98, Grimbergen  B-1850, Belgium

Belgium

 

Caterpillar East Japan Ltd.

32-2, Honcho 1 Chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Caterpillar Emissions Solutions Inc.

2600 Camino Entrada, Santa Fe, New Mexico 87507, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.

11 Kian Teck Road, Singapore 628768, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Energy Solutions GmbH

Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany

Germany

Inspektor ochrany údajů: Beatrice Brauchler (DPO)

Caterpillar Energy Solutions Inc.

1750 Breckinridge Parkway, Ste 500, Duluth, Georgia, 30096, United States

United States

 

Caterpillar Energy Solutions, S.A.

Avenida de los Artesanos 50, 28760, Tres Cantos, Madrid, Spain

Spain

 

Caterpillar Energy Systems Technology ( Beijing) Co., Ltd.
Formerly known as MWM (Beijing) Co., Ltd.

CES (Beijing) Co., Ltd., Room 2-02, CITIC Building Tower A No. 19 Jianguomen Wai Street, Chaoyang District, Beijing   100004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Finance France S.A.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex  93284, France

France

 

Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha

SBS Tower 14F, 4-10-1 Yoka, Setagaya-ku, Tokyo  158-0097, Japan

Japan

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Financial Commercial Account Corporation

2120 West End Avenue, Nashville Tennessee 37203-0001

United States

 

Caterpillar Financial Corporacion Financiera, S.A., E.F.C.

Via de las dos Castillas No 33, 4th Floor, Edificio Atica 6, 28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid  28000, Spain

Spain

 

Caterpillar Financial Kazakhstan Limited Liability Partnership

69, Tolebi str., Almaty (Kazakhstan)

Kazakhstan

 

Caterpillar Financial Leasing (Shanghai) Co., Ltd.

Unit 251, Floor 3, A5 Building, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China

China

 

Caterpillar Financial New Zealand Limited

Level 13, 34 Shortland Street, Auckland  1150, New Zealand

New Zealand

 

Caterpillar Financial Nordic Services AB

PO Box 115, Svardvagen 3B, 194 22 Upplands, Vasby 660 57, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Financial Renting S.A.

Vía de las Dos Castillas, No. 33, Edificio Ática 6, Planta 4a, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spain

Spain

 

Caterpillar Financial SARL

Muehlebachstrasse 43, CH-8008, Zurich  8008 Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Financial Services (Dubai) Limited

Dubai International Financial Centre (DIFC), The Gate Village, Building 5, Level 2 PO Box 506590, Dubai, United Arab Emirates

United Arab Emirates

 

Caterpillar Financial Services (Ireland) p.I.c.

Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Ireland

 

Caterpillar Financial Services (UK) Limited

Friars Gate, 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, West Midlands, B90 4BN, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Financial Services Argentina S.A.

Butty 275, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires  C1043AAQ, Argentina

Argentina

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Financial Services Asia Pte. Ltd.

14 Tractor Road, Singapore  627973, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Financial Services Belgium S.P.R.L.

Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Financial Services Corporation

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37203-0001, United States

United States

 

Caterpillar Financial Services CR, s.r.o.

Lipova 72, Modletice  251 70, Czech Republic

Czech Republic

 

Caterpillar Financial Services GmbH

Lise-Meitner, Str. 3, Ismaning  D-85737, Germany

Germany

 

Caterpillar Financial Services Limited Les Services Financiers Caterpillar Limitee

3457 Superior Court, Unit 2, Oakville Ontario L6L 0C4, Canada

Canada

 

Caterpillar Financial Services Malaysia Sdn. Bhd.

No. 1 Jalan Puchong, Perindustrian Puchong Utama, Sleangor  47100, Malaysia

Malaysia

 

Caterpillar Financial Services Netherlands B.V.

Rondebeltweg 41, Almere  1329 BP, Netherlands

Netherlands

 

Caterpillar Financial Services Norway AS

Cort Adelers gate 16, P.O. Box 1388 Vika, Oslo  0114, Norway

Norway

 

Caterpillar Financial Services Philippines Inc.

#13 Economia Street, 1110 Bagumabayan, Quezon City Metro Manila 1100, Philippines

Philippines

 

Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.

51, Prosta Street, Warsaw  00-838, Poland

Poland

 

Caterpillar Financial Ukraine LLC

34 Vasilkovskaya, of. 326B, Kiev 03022 Ukraine

Ukraine

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Fluid Systems S.r.l.

Via Giobetti nr. 2/A Palazzo C, 20063 Cernusco sul Naviglio MI., Italy

Italy

 

Caterpillar Forest Products Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar France S.A.S.

40 Avenue Leon-Blum, Boite Postal 55, Grenoble  Cedex 9 F-38041, France

France

 

Caterpillar Global Mining America LLC

2045 West Pike Street, Houston Pennsylvania 15324-1010 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Colombia S.A.S.

Cra. 7 No. 71-52, Torre b, Piso 9, Bogota, Colombia

Colombia

 

Caterpillar Global Mining Equipamentos De Mineracao do Brasil Ltda.

Rua Maria Luiza Santiago, 200 21º andar, Belo Horizonte   30360740, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Global Mining Europe GmbH

Industriestrasse 1, Lünen D-44534, Germany

Germany

Inspektor ochrany údajů: Claudia Panse (DPO)

 

Caterpillar Global Mining Field Services LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek, Wisconsin 53154,United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Highwall Miners LLC

351 Ragland Road, Beckley West Virginia 25801, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining HMS GmbH

Karl-Funke-Strasse 36, Dortmund  44149, Germany

Germany

Inspektor ochrany údajů:

Sven Stuadinger (DPO)

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Global Mining LLC

6744 S. Howell Ave., P.O. Box 267, Oak Creek  Wisconsin 53154, United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Mexico LLC

10 Finegan Road, Del Rio, Texas 78840, United States

United States

 

Caterpillar Group Services S.A.

1 Avenue des Etats Unis, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Hungary Components Manufacturing Ltd.

2117 Isaszeg, Hrsz, Isaszeg  0185/3, Hungary

Hungary

 

Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l.

Via Andrea Costa, 73/2, Bologna  40134, Italy

Italy

 

Caterpillar Insurance Co. Ltd.

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee 37023-0001, United States

United States

 

 

Caterpillar International Finance Luxembourg, S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg I S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Luxembourg II S.a.r.l.

4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar International Services del Peru S.A.

Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco, Lima, Peru

Peru

 

Caterpillar Japan LLC

SBS Tower, 10-1 Yoga 4-Chome Setagaya-ku, Tokyo Tokyo 158-8530, Japan

Japan

 

Caterpillar Latin America Services de Panama, S. de R.L.

Business Park, Torre Oeste, Piso 1, Esquina de la Ave Principal y Ave La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Latin America Servicios de Chile Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes Santiago Chile

Chile

 

Caterpillar Latin America Support Services, S. DE R.L.

Edificio Customer Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Caterpillar Leasing (Thailand) Limited

1760 Sukhumvit Road, Bangkok Sub-district, Phrakanong District, Bangkok  10150, Thailand

Thailand

 

Caterpillar Leasing Chile, S.A.

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Logistics (Shanghai) Co. Ltd.

500 Ton Shun Avenue, Shanghai, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Logistics (UK) Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Logistics Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Cateprillar Luxembourg S.a.r.l.

4a, rue Henri Schnadt, Luxembourg  L-2530, Luxembourg

Luxembourg

 

Caterpillar Marine Asia Pacific Pte. Ltd.

7 Tractor Road, Singapore  627968, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Marine Power UK Limited

22 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate Co Dorset, Wimborne  BH21 7PG, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Marine Trading (Shanghai) Co., Ltd.

333 Futexi First Road, Room B8 4th Floor Changcheng Building, Waigaoqiao FTZ 200131, Peoples Republic of China

China

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Maroc SARL

Route Desserte des Usines, Autoroute Casablanca-Rabat (km 11,6) Ain Sebaa, Casablanca  20250, Morocco

Morocco

 

Caterpillar Materiels Routiers SAS

21 Avenue Jean Jaures, BP 2F, Rantigny  F-60290, France

France

 

Caterpillar Mining Chile Servicios Limitada

Rosario Norte 407, piso 14 Las Condes, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Motoren (Guangdong) Co. Ltd.

Shizhou Industrial Estate Chencun Town, Shunde District, Foshan City Guangdong 528314, Peoples Republic of China

China

Inspektor ochrany údajů:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG

Falckensteiner Strasse 2, Kiel  24159, Germany

Germany

Inspektor ochrany údajů:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren Henstedt Ulzburg GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 5-9, Henstedt-Ulzburg 24558, Germany

Germany

Inspektor ochrany údajů:

Regine Oppelland  

Caterpillar Motoren Rostock GmbH

Werftallee 3, Rostock 18119, Germany

Germany

Inspektor ochrany údajů:

Regine Oppelland  

Caterpillar of Canada Corporation

3700 Steeles Avenue West, Suite 902, Woodbridge Ontario L4L 8K8, Canada

Canada

 

Caterpillar Operator Training Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Panama Services S.A.

Edificio Regional Shared Services Center, Caterpillar Campus, Carretera Conectora Oeste, Area Panama-Pacifico, Veracruz, Distrito de Arraijan, Provincia de Panama, Panama

Panama, Republic of

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Paving Products Inc.

9401 85th Avenue N, Brooklyn Park, Minnesota 55445-2199, United States

United States

 

Caterpillar Paving Products Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu Province 221004, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Poland Sp. z o.o.

U1 Lubielski 74, 23 300 Janow, Lubelski  23-300, Poland

Poland

 

Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.

Via IV Novembre 2, Minerbio Bologna I-40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Propulsao Maritima do Brasil Ltda

Av. Marechal Camara 160, CONJ 1607, Rio de Janeiro  20.020-080 Centro, Brazil

Brazil

 

Caterpillar Propulsion AB

Tarnvagen 15, Hono  47540, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

6F, Lei Shing International Plaza No. 1319, West Yan'an Road, Shanghai  20050, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Propulsion LQ Pte Ltd

85 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Production AB

Langesand 1, Box 1005, Ockero  47522, Sweden

Sweden

 

Caterpillar Propulsion Pte Ltd

No. 5 Tukang Innovation Grove, .618304, Singapore

Singapore

 

Caterpillar Propulsion Singapore Pte Ltd

87 Tuas South Avenue 1, .  637419, Singapore

Singapore

 

Caterpillar R & D Center (China) Co., Ltd.

Lot B6-D, National High-Tech Development Zone, Wuxi, Jiangsu  214028, Peoples Republic of China

China

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Reman Powertrain Indiana LLC

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar Remanufacturing Services (Shanghai) Co., Ltd.

Plant 3#, Lingang Industrial Park, 1555 Cenglin Road, Pudong, Shanghai  201306, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Remanufacturing Services Radom Poland Sp. z o.o.

ul Kozienicka 97, 26-600, Radom  26-610, Poland

Poland

 

Caterpillar Renting France S.A.S.

84 Rue Charles Michels, Saint Denis Cedex 93284, France

France

 

Caterpillar SARL

Route de Frontenex 76, 1208 Geneva, Switzerland

Switzerland

 

Caterpillar Services Germany GmbH

Falckensteiner Str. 2, 24159 Kiel, Germany

Germany

 

Caterpillar Servicios Limitada

Rosario Norte 407, Piso 14, Las Condes, 7561156, Santiago, Chile

Chile

 

Caterpillar Servizi Italia Srl

Via IV Novembre 2, Minerbio 40061, Italy

Italy

 

Caterpillar Shrewsbury Limited

Lancaster Road, Shrewsbury, Shropshire  SY1 3NX, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Skinningrove Limited

Skinningrove Works, Carlin How, Saltburn By The Sea, Cleveland England TS13 4EE, England & Wales

United Kingdom

 

Caterpillar Solution Engineering Ltd.

3700 Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken  252-5292, Japan

Japan

 

Caterpillar Southern Africa (Pty) Ltd.

Gallagher Convention Centre, 19 Richards Road, Halfway House, Midrand  1685, South Africa

South Africa

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Special Services Belgium S.P.R.L.

Avenue Des Etats Unis 1, Gosselies  6041, Belgium

Belgium

 

Caterpillar Tianjin Ltd.

No. 25, Huanhe West Road, Tianjin Airport Economy Area, Tianjin  300308, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Tohoku Ltd.

1-8, Kamisugi 2-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken  9800011, Japan

Japan

 

Caterpillar Transmissions France S.A.R.L.

445 Boulevard de l'Europe, Artoipole, Monchy-le-Preux  62118, France

France

 

Caterpillar Tunneling Canada Holding Ltd.

3190 Orlando Drive, Unit A, Mississauga Ontario L4V 1R5, Canada

Canada

 

Caterpillar Undercarriage (Xuzhou) Co., Ltd.

No 8 Jinchuan Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Xuzhou, Peoples Republic of China

China

 

Caterpillar Used Equipment Services Inc.

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, United States

United States

 

Caterpillar West Japan Ltd.

1-23, Shimoi-cho, Ibaraki-shi, Osaka-fu 5670066, Japan

Japan

 

Caterpillar Work Tools B.V.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

Netherlands

 

Caterpillar Work Tools, Inc.

400 Work Tool Drive, Wamego Kansas 66547-1299, United States

United States

 

Caterpillar Xuzhou Ltd.

South District of Jinshanqiao Development Zone, Xuzhou Jiangsu 221004, Peoples Republic of China

China

 

Centre de Distribution de Wallonie SPRL (Cediwal SPRL)

Rue L. Bleriot 9, Gosselies Hainaut 6041, Belgium

Belgium

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

ECM S.p.A.

Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembr 29

Frazione Cantagrillo

Italy

 

EDC European Excavator Design Center GmbH & Co. KG

Karl-Rapp Strasse 1, Wackersdorf  92442, Germany

Germany

 

Leading Edge Hydraulic Systems Co., Ltd.

No. 16 Xinrong Road, National Hi-tech Industry Development Zone, Wuxi Jiangsu Province 214028, Peoples Republic of China

China

 

Mec-Track S.r.l.

Via Muzza Spadetta 30, Bazzano Bologna  I-40053, Italy

Italy

 

Motoren Steffens GmbH

Geefacker 63, Kleve 47533, Germany

Germany

 

MWM Austria GmbH

Munchner Strabe 22, A-6130 Schwaz, Austria

Austria

 

MWM Benelux B.V.

Soerweg 13, 3088 GR, Rotterdam, Netherlands

Netherlands

 

MWM Energy Hungaria Kft.

Ezred u. 1-3. H-1044, Budapest, Hungary

Hungary

 

MWM France S.A.S.

99 Avenue Louis Roche
Gennevilliers 92230 (France)

France

 

P. T. Solar Services Indonesia

Landmark Center, Tower A 10th Floor, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta  12910, Indonesia

Indonesia

 

Perkins Engines (Asia Pacific) Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore   627968, Singapore

Singapore

 

Perkins Engines Company Limited

Eastfield, Peterborough  PE1 5FQ, England & Wales

United Kingdom

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Perkins Engines, Inc.

11 East Chase Street, Baltimore, Maryland 21202, United States

United States

 

Perkins Motores do Brasil Ltda.

Rua Joao Che de 2489 CIC, Curitiba Parana 81170-220, Brazil

Brazil

 

Perkins Power Systems Technology (Wuxi) Co., Ltd.

No.8 Xinchang South Road, Wuxi National Hi- tech Development Zone, Jiangsu, Peoples Republic of China

China

 

Perkins Shibaura Engines (Wuxi) Co., Ltd.

No. 10 South Xinchang Road, Wuxi Jiangsu 214142, Peoples Republic of China

China

 

Progress Rail Equipamentos e Servicos Ferroviarios Ltda.

Rua Georg Rexroth, 609, Bloco D. conjuntos 1 e 2, Jardim Padre Anchieta, Diadema Sao Paulo 09951-270, Brazil

Brazil

 

Progress Rail Locomotivas (do Brasil) Ltda.

City of Sete Lagoas, State of Minas Gerais
at Street Padre Tercisio Gonclaves
s/n, Cida Deus 35.703-387 (Brazil)

Brazil

 

PT Caterpillar Finance Indonesia

Jl. Raya Naragong KM., 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

PT. Bucyrus Indonesia

Beltway Office Park, Building C, Level 3, Unit 03-02, Jl. TB Simatupang No. 41, Kelurahan Ragunan Kecamatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan  12550, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia

Jl. Raya Naragong KM.
19 Cileungsi Bogor
Jawa Barat 16820 Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Indonesia Batam

Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Kel. Tanjung Uncang, Batam, Indonesia

Indonesia

 

PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia

Jl. Raya Naragong KM, 19 Cileungsi Bogor, Jawa Barat  16820, Indonesia

Indonesia

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Pyroban (Suzhou) Safety Systems Co., Ltd.

Area B2 Section A, Weiting Industry Zone, No. 9 Weixin Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Peoples Republic of China

China

 

Pyroban Benelux B.V.

24-26 3341 Lt Postbus, AE Hendrik Ido Ambacht P Iva, NL 008884924B01, Netherlands

Netherlands

 

Pyroban Group Limited

Endeavor Works, Dolphin Road, Shoreham-By-Sea, West Sussex  BN43 6QG, England & Wales

United Kingdom

 

SCM Singapore Holdings Pte Ltd

7 Tractor Road, Singapore  048620, Singapore

Singapore

 

Solar Turbines (Beijing) Trading & Services Co., Ltd.

Room 2103 China Life Tower, No. 16, Chaowaidajie, Chaoyang District, Beijing  100020, Peoples Republic of China

China

 

Solar Turbines (Thailand) Ltd.

No.5 Ramkhumheang Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  10240, Thailand

Thailand

 

Solar Turbines Canada Ltd. / Ltee

2510 84th Avenue, Edmonton, Alberta T6P, Ik3, Canada

Canada

 

Solar Turbines Central Asia Limited Liability Partnership

38 Tulebaev Street, Almaty  050004, Kazakhstan

Republic of Kazakhstan

 

Solar Turbines EAME s.r.o.

Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 5 Czech Republic

Czech Republic

 

Solar Turbines Egypt Limited Liability Company

44 Palestine Street, New Maadi Vairo, Cairo, Egypt

Egypt

 

Solar Turbines Europe S.A.

Avenue des Etats Unis 1, Gosselies  B 6041, Belgium

Belgium

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Solar Turbines Incorporated

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines International Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Malaysia Sdn Bhd

Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 47800, Malaysia

Malaysia

 

Solar Turbines Middle East Limited

PO Box 9275, c/o Al Tammi & Company, Advocates and Legal Consultants, 15th Floor, the Maze Tower, Dubai, UAE

United Arab Emirates

 

Solar Turbines Services Company

2200 Pacific Highway, San Diego, California 92101, United States

United States

 

Solar Turbines Services Nigeria Limited

Plot 133, Trans Amadi Industrial Estate, Redeem Road, Oginigba Port Harcourt Nigeria

Nigeria

 

Solar Turbines Services of Argentina S.R.L.

Maipu 1210, Buenos Aires Argentina

Argentina

 

Solar Turbines Switzerland Sagl - formerly known as Turbomach S.A.

Camoagna 15, Riazzino, 6595, Switzerland

Switzerland

 

Solar Turbines Trinidad & Tobago Limited

48-50 Sackville Street, PO Box 75, Port of Spain, Trinidad and Tobago

Trinidad & Tobago

 

Solar Turbines West-Africa SARL

Face à l’entrée de Collège Victor Hugo, quartier SBOM, BP, 2765 Port-Gentil, Gabon

Gabon

 

Tangshan DBT Machinery Co., Ltd.

No. 2 Gangyao Road, Tangshan  63027, Peoples Republic of China

China

 

Tokyo Rental Ltd.

32-2, Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo  1640012, Japan

Japan

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Turbinas Solar de Columbia S.A.

Calle 70 # 4-60, Bogota D.C., Colombia

Colombia

 

Turbinas Solar de Venezuela, C.A.

Avenida Jorge Rodriquez, Sector las Garzas, Torre B.V.C., Piso 6, Oficina 6R, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui Venezuela

Venezuela

 

Turbomach Endustriyel Gaz Turbinleri Sanayi Ve Ticaret Limited

Kavacik Mah. Sehit, Tegmen Ali Yilmaz Sok. No: 13, Guven Sazak Plaza A Blok, Kat:1 TR-34810 Beykoz, Istanbul Turkey

Turkey

 

Turbomach France S.A.R.L.

11 rue de la Mare a Tissier, BP73, St-Pierre-Du-Perray  FR-91280, France

France

 

Turbomach GmbH

Weisenstrasse 10-12, Griesheim  64347, Germany

Germany

 

Turbomach Netherlands B.V.

Rijksstraatweg 22 G, 2171 AL Sassenheim 1329BD, The Netherlands

Netherlands

 

Turbomach Pakistan (Private) Limited

32-K, B-1 Gulberg II, Lahore 54000, Pakistan

Pakistan

 

Turbomach S.A. Unipersonal

via Campagna 15, Riazzino  6595, Switzerland

Spain

 

Turbomach S.r.L.

via Battistini 21A,Parma 43100 Italy

Italy

 

Turbomach Sp.Zo.o.

ul. Mikolowska 7, 44-100, Gliwice, Poland

Poland

 

Turner Powertrain Systems Limited

Racecourse Road, West Midlands, Wolverhampton England WV6 0QT, England & Wales

United Kingdom

 

Kemper Valve & Fittings Corp.

3001 Darrell Road
Island Lake Illinois 60042 (United States)

United States

 

Jméno

Legal Entity Name

Adresa nebo jiné kontaktní údaje

Legal Entity Address

Země

Country Name

 

Kontakt Contact

Caterpillar Remanufacturing Drivetrain LLC - may not have employees

100 NE Adams St
Peoria Illinois 61629 United States

United States

 

Caterpillar Global Mining Equipment LLC

3501 S. FM Hwy 1417
Denison Texas 75020
United States

United States

 

Caterpillar Financial Dealer Funding LLC

2120 West End Avenue
Nashville Tennessee 37203
United States

United States

 

 

 

 

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 15 srpnu 2018

PROHLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ S ÚDAJI

English  |  中文   |  日本語   |  Español   |  Français   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski
Nederlands  |  Čeština   |  Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  العربية   |  தமிழ்   |  Türk   |  한글   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ไทย

Toto Prohlášení o nakládání s údaji popisuje postupy společnosti Caterpillar Inc. (dále společně s našimi Přidruženými společnostmi jako „společnosti Caterpillar“, „my,“ „nás“ nebo „naše“) při shromažďování informací z distribučních sítí (včetně prodejců a jejich přidružených subjektů, „Distribučních sítě“), Přidružených společností (jak jsou definovány dále) a všech našich i jejich zákazníků,které se vztahují ke strojům, produktům nebo jiným aktivům a jejich přidruženým pracovištím (souhrnně dále jako „Aktiva“).  Tyto informace shromažďujeme online i offline prostřednictvím následujících zdrojů: (1) ze žádostí a platforem používaných na počítačích, v rozhraních API a mobilních zařízeních; (2) z telematických nebo jiných zařízení, která jsou součástí Aktiv, ať již je jejich výrobcem společnost Caterpillar nebo jiné společnosti („zařízení“ a společně s aplikacemi „Digitální nabídky“) a (3) z Distribučních sítí, od výrobců součástí, poskytovatelů služeb a od zákazníků.  V tomto Prohlášení o nakládání s údaji, „vy“ znamená jednak vy jednotlivě a, pokud je to použitelné, pak i společnost nebo subjekt, který zastupujete a každého z jejich zaměstnanců a zástupců.

Toto prohlášení byste měli pravidelně kontrolovat, abyste porozuměli, jaké informace naše Digitální nabídky přijímají, generují a přenášejí – a jak s těmito informacemi nakládáme.  Tím, že nám poskytnete Systémové údaje, Provozní údaje nebo Osobní údaje (jednotlivé definice jsou uvedeny dále), souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení o nakládání s údaji, včetně shromažďování, používání a sdílení těchto informací z naší strany.

Typy údajů, které můžeme shromažďovat

Osobní údaje“ jsou jakákoliv informace o konkrétním jedinci nebo údaje, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétního jedince, jak je dále popsáno v Prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů.  Zatímco toto Prohlášení o nakládání s údaji obsahuje odkazy na Osobní údaje z důvodu jasnosti a transparentnosti, Prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů a oznámení o ochraně soukromí platné pro vaše Digitální nabídky, jsou rozhodující ohledně záležitostí v nich popsaných, včetně shromažďování, používání, přenosu, zpřístupnění a správy Osobních údajů.  Nic v tomto Prohlášení o nakládání s údaji není určeno k úpravě Prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů nebo jakýchkoliv platných zásady ochrany osobních údajů.

Systémové údaje“ jsou informace, které jsou přijímány, využívány nebo generovány prostřednictvím Digitálních nabídek. Mohou sem patřit tyto údaje:

 • Údaje o zařízeních, Aktivech a součástech, včetně čísla modelu, sériového čísla, čísla objednávky, čísel verzí softwaru a hardwaru, výkonu a konfigurace včetně pracovních nástrojů nebo jiných periferních zařízení připojených k Aktivům.
 • Elektronické údaje, včetně protokolů ze snímačů, trendů, histogramů, údajů o událostech, jiných výstrahách, údaje o digitálním stavu, chybových kódech, době nečinnosti, denní a kumulativní spotřebě paliva, údaje o emisích, hodinách uvedených na servisních měřidlech, elektronických datových souborů ručně nebo automaticky stažených prostřednictvím Aktiv, údaje o řešení problémů a jiné údaje v závislosti na zákazníkovi a Aktivu a komunikačním kanálu využívaných zařízením.
 • Údaje o kontrolách, včetně výsledků kontrol vyžívajících systém kontroly společnosti Caterpillar nebo jiného výrobce.
 • Informace o poloze zařízení včetně fyzického umístění Aktiva (např. určené pomocí satelitu, GPS, systému mobilního telefonu, systému Bluetooth nebo bezdrátových signálů).
 • Údaje o tekutinách včetně výsledků analýz vzorků tekutin (jako je olej, hydraulické nebo chladicí tekutiny) získané prostřednictvím nástrojů společnosti Caterpillar nebo jiného výrobce.
 • Údaje ze záznamníku událostí včetně polohy, rychlosti, směru a souvisejících videonahrávek s využitím informací z ovládacích prvků a zaměřovacích zařízení.
 • Historie servisu a údržby včetně pracovních příkazů (záznamy o veškeré údržbě, opravách, nákupech dílů, výměně a změně Aktiv), životnosti součástí (historie používání a životnosti součásti), plánu údržby, plánované údržby, pokrytí zárukou, smluv o údržbě a opravách, servisních intervalech (časový interval plánované údržby nebo výměny součástí u Aktiva), seznamů součástí (seznamy dílů, které dohromady tvoří Aktivum) a servisních výkazů (podpisujících speciální servisní zákroky doporučované společností Caterpillar pro účely opravy známého problému Aktiva).
 • Podmínky pracoviště a provozní podmínky včetně typu prováděné práce, stavu cest nebo tras, nadmořské výšky, klimatu a sledování materiálů.
 • Vzorce použití včetně jakýchkoli uživatelem definovaných informací souvisejících s produktem, který nám poskytnete prostřednictvím Digitální nabídky.

„Provozní údaje“ představují další informace, které můžeme získat nebo které jsou jinak poskytovány prostřednictvím Distribuční sítě, ty mohou zahrnovat:

 • Informace uvedené na fakturách a servisních smlouvách.
 • Informace o zákaznících z Distribuční sítě, včetně určitých Osobní údajů, které se vztahují k těmto zákazníkům nebo obchodním zástupcům prodejců.
 • Údaje o výrobním příkazu včetně informací o zákazníkovi, zapojených Aktivech, identifikovaných problémech a provedených opravách.
 • Uložení hierarchických údajů včetně informací o procesech vykazování a doplňování zásob.
 • Informace využívané v distribučních sítích ke správě Aktiv ve strojovém parku (vlastněných nebo pronajatých) včetně zákazníků Distribučních sítí a pracovišť.
 • Údaje o součástech prodejců včetně informací souvisejících se správou a doplňováním skladových zásob a nákupů zákazníka, vrácených produktů a výměn.

Informace shromažďované společností Caterpillar mohou současně představovat Systémové údaje, Osobní údaje a Provozní údaje nebo jakoukoli jejich kombinaci. Pokud předložíte jakékoli Systémové údaje, Provozní údaje nebo Osobní údaje v souvislosti s digitálními nabídkami, včetně Systémových údajů, které mohou souviset se zařízeními v Aktivech, které nevyrábí společnost Caterpillar, ručíte za to, že máte právo tak učinit a že nám povolíte tyto informace používat v souladu s tímto Prohlášením o nakládání s údaji.

Jakým způsobem můžeme údaje shromažďovat

My a naši poskytovatelé služeb můžeme shromažďovat údaje několika způsoby, včetně následujících:

 • Prostřednictvím zařízení: Informace můžeme přijímat prostřednictvím mobilních nebo satelitních odkazů nebo ethernetového či rádiového připojení z Aktiv, která jsou součástí zařízení a která mohou zahrnovat Systémové údaje (jako informace související se zařízením nebo Aktivem) nebo Osobní údaje (například na základě informací generovaných sledovacími systémy, místními kamerami a systémy pro detekci blízkosti a technologie monitorování na pracovišti).  Některé informace, jako například chybové kódy, doba provozu a hladiny paliva, mohou být monitorovány automaticky.
 • Prostřednictvím aplikací a online: Údaje můžeme shromažďovat prostřednictvím aplikací (například, když zadáte informace o údržbě) nebo v době používání našich webových stránek, online služeb či platforem.  Informace můžeme získávat také jinými on-line prostředky, například když použijete přenos dat prostřednictvím místních serverů nebo nám pošlete informace o kontrole v e-mailu. Můžeme také shromažďovat údaje, které se běžně získávají prostřednictvím webových stránek a mobilních aplikací, jako jsou údaje o prohlížeči a zařízení, údaje o využití aplikace, informace shromážděné prostřednictvím souborů cookies, pixelových značek a jiných technologií, IP adres a informací o poloze.
 • Offline: Informace můžeme shromažďovat, když používáte naše Distribuční sítě, účastníte se některé z našich výstav, zadáte objednávku nebo kontaktujete oddělení služeb zákazníkům.
 • Od výrobců součástí a OEM: Systémové údaje můžeme získat od výrobců součástí ve vašich Aktivech nebo Aktivech jiné značky než Caterpillar, které používáte.  Tyto údaje nám mohou být poskytnuty automaticky.
 • Prostřednictvím nositelných technologií: Informace můžeme shromažďovat prostřednictvím nositelných technologií, jako jsou pracovní monitorovací zařízení nebo štítky RFID integrované v helmách nebo bezpečnostních vestách.
 • Od vlastníků Aktiv, Distribučních sítí a jiných uživatelů: Můžeme získávat další informace od majitelů Aktiv, Distribučních sítí, provozovatelů a jiných osob, které mají zodpovědnost za správu Aktiv.
 • Z jiných zdrojů: Informace o vás můžeme získávat z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, společní marketingoví partneři, platformy sociálních médií (včetně vašich přátel nebo jinak spřízněných osob) a od dalších třetích stran.  Informace můžeme shromažďovat nebo generovat z údajů o odstraňování potíží, od vašich poskytovatelů služeb (jako jsou analytici tekutin a kontroloři pracoviště) nebo ze záznamů o údržbě, kontrole či záručních údajů.

Jakým způsobem můžeme údaje používat

Shromážděné údaje můžeme používat a můžeme povolit jejich používání Distribučním sítím pro následující účely:

 • Poskytování služeb vám a ostatním:
 • Poskytování služeb umožní vám nebo prodejci sledovat stav Aktiv, poskytovat vám informace o využití aplikací, realizaci nákupů a komunikovat s vámi ohledně vašeho nákupu nebo pronájmu a poskytovat související služby zákazníkům.
 • Poskytování smluv o podpoře zákazníků, provádění údržby a oprav a poskytování pronájmu Aktiv nebo dílů.
 • Doporučení týkající se bezpečnosti, stavu Aktiv, údržby, efektivity pracoviště a školení produktivity operátorů.
 • Zvýšení bezpečnosti provozovatelů strojů včetně sledování blízkosti Aktiv, ostatních objektů nebo lidí.
 • Aktivace vzdálených technických služeb, jako je vzdálené řešení potíží a ladění.
 • Poskytování služeb na základě polohy a obsahu.
 • Aktivace komunikace:
 • Správa připojení k Aktivům nebo zařízením.
 • Umožnění vám a ostatním uživatelům aplikace vzájemně komunikovat prostřednictvím aplikací.
 • Zasílání administrativních nebo smluvních informací, například informací týkajících se podmínek používání Digitálních nabídek, záručních podmínek nebo servisních smluv.
 • Poskytování informací o nových produktech a službách a zasílání marketingové komunikace, která by vás podle našeho názoru mohla zajímat.
 • Všeobecné obchodní účely:
 • Realizace marketingového výzkumu nebo hodnocení společnosti Caterpillar nebo Distribučních sítí.
 • Provádění analýz dat, auditů, vylepšování produktů, vývoj nových produktů, zdokonalování, vylepšování nebo úpravy našich Digitálních nabídek, určování trendů využití, provozu a rozšiřování našich obchodních aktivit a statistické analýzy na základě agregovaných a anonymizovaných údajů, jako jsou srovnávací zprávy.
 • Poskytování služeb zákazníkům, řízení pracovních postupů, sledování oprav, plánování budoucích oprav a údržby a odstraňování problémů.
 • Ověření efektivity doporučení, řešení stížností a plnění objednávek.
 • Správa zásob pro účely poskytování dílů a služeb.
 • Správa strojového parku vlastněných nebo pronajímaných Aktiv.
 • Maximalizace efektivity provozu a zvyšování prodejů.
 • Vývoj digitálních aplikací.
 • Další možnosti využití:
 • Umožnění účasti v loteriích, soutěžích a podobných propagačních akcích a správa těchto aktivit.  Některé z těchto aktivit mají další pravidla, která mohou zahrnovat další informace o způsobu, jakým využíváme a zpřístupňujeme vaše Osobní údaje.  Doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli tato pravidla, včetně Prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů a platných zásad ochrany soukromí.
 • Další možnosti využití, na kterých se dohodneme.

S ohledem na audiovizuální údaje, které identifikují jedince nebo fyziologické údaje identifikovatelného jedince budeme tyto údaje používat pouze pro účely poskytování produktů a služeb našim zákazníkům včetně doporučení týkajících se bezpečnosti, dobrého stavu Aktiv, údržby, efektivity pracoviště a školení produktivity operátorů a vylepšování našich produktů a služeb.

Jakým způsobem můžeme informace zpřístupnit:

Informace můžeme zpřístupnit těmto subjektům:

 • Subjektům přímo nebo nepřímo řídícím nebo řízeným společností Caterpillar nebo pod společnou kontrolou společnosti Caterpillar Inc.  („Přidružené společnosti“) pro účely popsané v tomto Prohlášení o nakládání s údaji.  Caterpillar Inc. je právní subjekt zodpovědný za údaje, které používají jeho Přidružené společnosti.
 • Pro Distribuční sítě, aby mohly používat Systémové údaje a Osobní údaje pro účely udržování vztahů s vámi, poskytování služeb a zasílání marketingové komunikace.
 • Vlastníkům Aktiv, aby mohli řídit způsob, jakým svá Aktiva využívají.
 • Našim poskytovatelům služeb, kteří zajišťují služby jako analýzy dat, poskytování informačních technologií a související infrastruktury, vývoj aplikací, hostování platforem, služby zákazníkům, vývoj produktů, audit, poradenské a jiné služby.
 • Výrobcům součástí, aby mohli studovat využívání svých produktů, vylepšovat je a vyvíjet nové produkty.
 • Zástupcům, poskytovatelům služeb nebo jiným třetím smluvním stranám nebo stranám zapojeným do spolupráce s vlastníky Aktiv, kteří mají zodpovědnost za správu Aktiv.
 • Třetím stranám v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření podniku se společnou majetkovou účastí, přidělení, převod nebo jiného nakládání s veškerými záležitostmi naší společnosti nebo našich dceřiných společností, aktiv nebo zásob (včetně položek v souvislosti s bankrotem nebo podobným řízením).
 • Aby byly údaje k dispozici, v souladu s tímto Prohlášení o nakládání s údaji, prostřednictvím Vývojářského portálu společnosti Caterpillar nebo jiných podobných API.
 • Dalším příjemcům na základě dohody mezi námi a vámi.

Údaje o poloze: Údaje o poloze můžeme sdílet s našimi Přidruženými společnostmi a Distribučními sítěmi, abychom jim umožnili poskytování lokalizovaného obsahu a služeb pro vás.  V některých případech vám může být povoleno takové využívání nebo sdílení informací o poloze povolit nebo zakázat, ale pokud tak učiníte, nebudeme vám my ani naše Přidružené společnosti a Distribuční sítě moci poskytnout příslušné služby ani obsah.

Informace můžeme využívat nebo zpřístupnit, když se budeme domnívat, že je to vhodné nebo žádoucí z těchto důvodů: (a) v rámci platných zákonů, včetně zákonů platných mimo zemi, kde sídlíte; (b) pro účely vyhovění soudnímu řízení; v rámci reakce na zákonné požadavky od veřejných a státních úřadů včetně státních a veřejných úřadů mimo zemi, kde sídlíte; (d) pro vynucování našich podmínek; (e) pro účely ochrany našich činností nebo činností našich Přidružených společností; (f) na ochranu našich práv, osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku nebo na ochranu práv, osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku našich Přidružených společností, Distribučních sítí, vás nebo ostatních, včetně účelu zabezpečení ochrany údajů a (g) abychom mohli zajistit dostupné odškodnění nebo omezit škody, které můžeme utrpět.

Anonymizované nebo souhrnné údaje: Anonymizované nebo souhrnné údaje (tj. údaje, které neidentifikují vás ani jiné uživatele Digitálních nabídek) můžeme využívat a zpřístupnit pro jakýkoli účel s výjimkou případů, kdy zákon vyžaduje jinak.

Vzdálené služby a aktualizace

 

Jak je dále popsáno v dokumentech Cat® Vzdálené služby – Proces aktualizace softwaru pro aplikaci Product Link™ telematika a Ovládací software modulu zařízení společnosti Caterpillar, v závislosti na vašem zařízení, a konfigurace Aktiv, můžeme použit Systémové údaje vzdáleně:

 • Ke vzdálené diagnostice a aktualizaci zařízení, která vyrábíme nebo jinak poskytujeme (například pro účely aktualizace nastavení systému nebo správy komunikačních prostředků používaných pro spojení se společností Caterpillar nebo našimi Přidruženými společnostmi).
 • K aktualizaci software, který řídí operace stroje pro vaše Aktivum Caterpillar, za tím účelem můžeme použít „push mode“ pro soubory aktualizace softwaru Aktiv v rámci přípravy na aktualizaci.

Prosím podívejte se na další informace o tom, jak spravujeme vzdálené aktualizace softwaru a o vašich možnostech s tím souvisejících, v dokumentech Cat® Vzdálené služby – Proces aktualizace softwaru pro aplikaci Product Link™ telematika a Ovládací software modulu zařízení společnosti Caterpillar.

Zabezpečení

 

K ochraně informací v celé naší organizaci používáme přiměřené organizační, technické a administrativní prostředky.  Nelze však bohužel zaručit stoprocentní bezpečnost žádného systému pro přenos nebo ukládání údajů.  Pokud máte důvod domnívat se, že vaše interakce s námi není nadále bezpečná (například máte pocit, že byla narušena bezpečnost vašeho účtu), kontaktujte nás prosím ihned podle informací v části Kontakt uvedené dále.

OSOBNÍ INFORMACE VOLBY A PŘÍSTUP

Prosím podívejte se na Prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně Osobních údajů a jakékoli platné zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli vašim právům a možnostem ohledně používání a zveřejňování vašich Osobních údajů naší společností.

Další důležité informace

Obsah třetích stran: Toto Prohlášení o nakládání s údaji neřeší a my neneseme odpovědnost za (i) ochranu soukromí, údajů nebo jiné praktiky jakékoli třetí strany provozující jakoukoliv webovou stránku nebo online službu, se kterými jsou Digitální nabídky spojené (naše aplikace mohou například zahrnovat praktický odkaz na místní předpovědi počasí zajišťované třetí stranou, se kterou nemáme žádný pracovní vztah) a (ii) Osobní údaje řízené třetí stranou, jako je dodavatel, poskytovatel služby nebo zákazník, a to i v případě, že takové Osobní údaje shromažďuje nebo jinak zpracovává společnost Caterpillar. Dále, zahrnutí odkazu na Digitální nabídku neimplikuje souhlas s propojenou webovou stránkou nebo službou z naší strany nebo ze strany našich Přidružených společností.

Přeshraniční převody: Vaše údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v libovolné zemi, kde působí naše společnost nebo naši poskytovatelé služeb a využitím Digitální nabídky výslovně souhlasíte s převodem informací do zemí mimo zemi, ve které jste rezidentem, včetně Spojených států, které mohou mít pravidla na ochranu osobních údajů odlišná od pravidel vaší země.

Citlivé údaje: Naše Digitální nabídky nejsou určeny k tomu, abyste nám zasílali své citlivé Osobní údaje, jako je číslo sociálního pojištění, informace související s rasovým nebo etnickým původem, politickými názory, náboženstvím nebo jinými vírami či genetickými vlastnostmi, trestní historií nebo členstvím v odborových organizacích.  Žádáme vás, abyste nám tyto informace nezasílali prostřednictvím Digitálních nabídek ani jiným způsobem.

Distribuční sítě: Distribuční sítě mohou mít své vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů a pravidla nakládání s údaji.  Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali taková prohlášení.  Taková prohlášení a pravidla jsou specifická pro příslušné prodejce a nevztahují se na shromažďování, používání, zpřístupňování nebo správu údajů, jak je popsáno v tomto Prohlášení o nakládání s údaji, Prohlášení společnosti Caterpillar o ochraně osobních údajů a platných zásadách ochrany osobních údajů.

AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ S ÚDAJI

Toto Prohlášení o nakládání s údaji můžeme změnit.  Pod odkazem Poslední aktualizace v záhlaví této stránky zjistíte, kdy bylo toto Prohlášení o nakládání s údaji naposledy revidováno.  Jakékoli změny vstoupí v platnost, jakmile je revidované Prohlášení o nakládání s údaji publikováno.  Vaše používání našich Digitálních nabídek po takto provedených změnách znamená, že s revidovaným Prohlášením o nakládání s údaji souhlasíte.

KONTAKT

Pokud máte jakékoli otázky týkající se tohoto Prohlášení o nakládán s údaji, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese CatConnectCare@cat.com.

Společnost Caterpillar si uvědomuje a respektuje zájem uživatelů webu Cat.com o ochranu svých osobních údajů poskytnutých Centru pro komunikaci se zákazníky (Customer Interaction Center), jehož činnosti jsou v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Caterpillar.

Jak získáváme osobní údaje?
Osobní údaje, které poskytnete Centru pro komunikaci se zákazníky, získáváme prostřednictvím kontaktního formuláře na webu Cat.com. Osobní údaje můžete získávat také z jiných zdrojů, jak ve společnosti, tak mimo společnost Caterpillar.

Používáme elektronické mechanizmy, jako jsou soubory „cookie“?
Centrum pro komunikaci se zákazníky nepoužívá jako prostředek sběru informací soubory cookie.

Jaké osobní údaje získáváme?
Získáváme křestní jméno, příjmení, adresu, město, stát/kraj, PSČ, zemi, e-mail a telefonní číslo, které uvedete do kontaktního formuláře webu Cat.com.

Jak tyto osobní údaje používáme?
Osobní údaje získané v souvislosti s kontaktním formulářem webu Cat.com jsou využívány ke splnění vašeho požadavku na dokumenty nebo kontakt.

Jak zabezpečujeme osobní údaje?
Centrum pro komunikaci se zákazníkem používá přiměřená opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, manipulací, falšováním, neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním jakýmkoli subjektem ve společnosti i mimo společnost Caterpillar. Tyto údaje jsou například uloženy v databázi chráněné bránou firewall, přístup k níž vyžaduje ověření.

Zveřejňujeme osobní údaje, které shromažďujeme?
Vaše osobní údaje můžeme sdělit, pokud je to nutné v rámci odpovědi na dotaz nebo ke splnění účelu kontaktního formuláře webu Cat.com. V každém případě jsou osobní údaje poskytovány pouze osobám, které mají k přístupu k nim odůvodněné obchodní důvody. Bez ohledu na výše uvedené sdělujeme vaše osobní údaje v případech, kdy je to vyžadováno či umožněno ze zákona nebo podle příslušných firemních zásad.

Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?
Na žádost a po předložení vyhovujícího dokladu totožnosti získají jednotlivci přístup k osobním údajům, které poskytli prostřednictvím odeslání tohoto formuláře.

Centrum pro komunikaci se zákazníky uchovává poskytnuté osobní údaje pouze po takovou dobu, jaká je potřeba ke splnění žádosti a k nutným následným aktivitám, a tak, jak předepisuje zákon nebo odpovídající pravidla pro uchovávání záznamů společnosti Caterpillar.
Váš souhlas
Poskytnutím osobních údajů souhlasíte s jejich shromažďováním a používáním v souladu s účely popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jelikož je tato služba dostupná osobám v různých lokalitách na světě, souhlasíte rovněž s přenosem osobních údajů do zemí nebo jurisdikcí, které nemusejí zajišťovat stejnou úroveň ochrany dat jako právní jurisdikce, ve které se nacházíte.

Kde mohu získat další informace o tomto prohlášení o ochraně osobních údajů?
Můžete se obrátit na Centrum pro komunikaci se zákazníky jedním z následujících způsobů:

 • Odesláním dotazu pomocí kontaktního formuláře
 • Telefonicky v USA na čísle (309) 578-6298
 • Faxem v USA na čísle (309) 578-2559

Co se stane v případě změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Vyhrazujeme si právo na úpravy tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů týkajícího se kontaktního formuláře. Pokud Centrum pro komunikaci se zákazníky toto prohlášení o ochraně osobních údajů změní, změny budou provedeny na této stránce. Vaše používání kontaktního formuláře po zveřejnění změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů týkajícího se kontaktního formuláře představuje váš souhlas s danými změnami.

21. ledna 2004