Podmínky aplikace Now společnosti Caterpillar

Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje osobní údaje, které o vás shromažďujeme v rámci aplikace Caterpillar Now ("aplikace ") a jak tyto údaje můžeme dále používat nebo sdělovat.

Tyto zásady se nevztahují na informace, které společnost Caterpillar získává jinými způsoby (například přes jiné webové stránky nebo jiné metody, jako jsou třeba telefonické hovory), ani na informace získané na jiných webových stránkách společnosti nebo třetí strany bez ohledu na to, zda takové stránky odkazují na tuto aplikaci nebo jsou z této aplikace přístupné. Prohlášení o ochraně osobních údajů na ostatních webových stránkách byste si měli pečlivě přečíst.

Jak získáváme osobní údaje?

Osobní údaje od vás budou na základě vašeho dobrovolného souhlasu shromažďovány prostřednictvím:

 • Dotazníku

Které osobní údaje získáváme?

Informace poskytnuté uživatelem

Mezi osobní údaje, které budou nezbytné pro používání této aplikace, patří:

 • ID služby CWS

Mezi nepovinné údaje, které mohou být nezbytné pro používání této aplikace, patří:

 • Jméno
 • E-mail
 • Jazyk

Automaticky shromažďované informace

Při každé návštěvě této aplikace o vás automaticky aplikace shromažďuje tyto informace:

 • IP adresa
 • Soubory cookie
 • Informace o prohlížeči
 • Datum a čas použití
 • Informace o operačním systému
 • Údaje zbavené informací umožňujících identifikaci
 • Zprávy o pádu aplikace

Více informací o těchto souborech cookie naleznete v  Podmínkách používání služby.

Jak tyto osobní údaje používáme?

Tyto údaje, které poskytnete, se použijí ke zvýšení relevantnosti obsahu sdíleného přes aplikaci Caterpillar Now (např. týdenní novinky nebo komunikace zacílená na uživatele v konkrétním regionu nebo obchodní jednotce). Dále mohou být údaje nepřiřazené konkrétní osobě používány k analýze vzorců užívání a dalších metrik nezbytných k určení potenciálních možností zlepšení pro naše uživatele.

Dále můžeme používat nebo sdělovat vaše osobní údaje tak, jak nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis, na žádost orgánu státní správy nebo pro účely zajištění ochrany osob či majetku.

Jak zabezpečujeme tyto údaje?

K ochraně osobních údajů před ztrátou, manipulací, falšováním, neoprávněným přístupem či neoprávněným zveřejněním využíváme přiměřená opatření. Vzhledem ke konceptu internetu, síťových technologií a výpočetní techniky nemůžeme zaručit, že během komunikace mezi vámi a aplikací nedojde k neoprávněnému přístupu třetími stranami.

Zveřejňujeme tyto osobní údaje, které shromažďujeme?

Vaše osobní údaje budou celosvětově sdíleny v rámci společnosti Caterpillar Inc. (např. její přidružené osoby a dceřiné společnosti po celém světě) a poskytnuty příslušnému prodejci (prodejcům) v příslušném regionu (regionech), v nichž služby poskytujeme. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v rámci naší reakce na váš dotaz, v zájmu dosažení účelu aplikace nebo je můžeme předat poskytovatelům služeb, kteří budou tyto údaje zpracovávat jménem společnosti Caterpillar Inc. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s třetími stranami, V každém případě budou osobní údaje sděleny pouze osobám, které mají legitimní obchodní důvod k tomu, aby k nim měly přístup. Bez ohledu na výše uvedená prohlášení, budeme zveřejňovat osobní údaje, pokud nám to bude ukládat nebo povolovat zákon nebo v souladu s příslušnými firemními zásadami.

Váš souhlas

Poskytnutím osobních údajů souhlasíte s jejich shromažďováním a používáním v souladu s účely popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jelikož je tato služba dostupná osobám v různých lokalitách na světě, souhlasíte rovněž s přenosem vašich osobních údajů do zemí nebo jurisdikcí, které nemusejí zajišťovat stejnou úroveň ochrany dat jako právní jurisdikce, ve které se nacházíte.

Děti

Nechceme shromažďovat ani uchovávat údaje osob ve věku do 13 let. Žádná část naší aplikace není strukturována tak, aby poutala pozornost osob ve věku do 13 let. Používáním naší aplikace prohlašujete, že nejste mladší 13 let.

Kde mohu získat další informace o tomto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Pokud si přejete požádat o přístup, nechat si aktualizovat nebo vymazat své osobní údaje (včetně vynětí z budoucí reklamní, marketingové komunikace a průzkumu mínění od společnosti Caterpillar) nebo si vyžádat další informace o tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, obraťte se na nás na těchto adresách:

Caterpillar Inc.
K rukám: Jerry Warfield
100 NE Adams Street
Peoria, IL 61629
100 NE Adams Street
E-mail: warfield_jerome_t@cat.com

Můžete také kontaktovat kancelář obchodních zvyklostí (Office of Business Practices) společnosti Caterpillar na stránce  http://codeofconduct.cat.com/  nebo na telefonním čísle +1 (800)-300-7898.

Co se stane v případě změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravit. Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizujeme nebo změníme, budou změny provedeny na této stránce. Vaše používání aplikace po zveřejnění změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů představuje váš souhlas s danými změnami.

Poslední revize: 1. 12. 2016

Poslední aktualizace: 12. října 2016

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENCOVANÉ APLIKACE

Aplikace Caterpillar Now (společně s veškerou související dokumentací, údaji a obsahem doručovaným přes aplikaci, dále jen "licencovaná aplikace ") vám je licencována, a nikoli prodána, k používání výhradně podle podmínek této licenční smlouvy s koncovým uživatelem licencované aplikace ( "licence"). Vlastnické právo k této licencované aplikaci (včetně veškeré dokumentace, údajů a obsahu týkajícího se licencované aplikace nebo služeb) patří společnosti Caterpillar Inc. nebo jejím přidruženým osobám a poskytovatelům licence a za každých okolnosti zůstane jejich majetkem ( "společnost Caterpillar ").   Společnost Caterpillar si vyhrazuje práva, ledaže by vám byla výslovně udělena. Používání licencované aplikace kýmkoli kromě vás je přísně zakázáno.    INSTALACE LICENCOVANÉ APLIKACE JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM PŘEDSTAVUJE VAŠE PŘIJETÍ TÉTO LICENCE.   POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE, LICENCOVANOU APLIKACI NEINSTALUJTE.

a. ROZSAH LICENCE: Tato licence na licencovanou aplikaci, kterou vám uděluje společnost Caterpillar, je omezeným a nepřevoditelným právem na používání licencované aplikace, které nelze dále předávat formou sublicence. Je udělena výhradně pro vaše vlastní interní obchodní účely na jakémkoli chytrém telefonu, tabletu, počítači, notebooku nebo jiném obdobném zařízení (samostatně jako "zařízení, " např. iPhone, iPod touch nebo iPad), které vlastníte nebo máte v užívání.  Tato licence vám nepovoluje licencovanou aplikaci používat na žádném zařízení, které nevlastníte či nemáte v užívání, a nesmíte licencovanou aplikaci distribuovat ani zpřístupňovat přes síť, kde by ji mohlo používat několik zařízení zároveň.  Licencovanou aplikaci nesmíte pronajímat, dát do nájmu, půjčovat, prodat, znovu distribuovat ani nesmíte poskytnout sublicenci k licencované aplikaci.  Licencovanou aplikaci, případné aktualizace ani žádnou její část nesmíte kopírovat, dekompilovat, zpětně analyzovat, převádět zdrojový kód, pokoušet se získat zdrojový kód, upravovat ani vytvářet z nich odvozená díla. Případný pokus o takový zásah bude porušením práv společnosti Caterpillar a jejích poskytovatelů licence. Pokud toto omezení porušíte, může vám hrozit žaloba a vymáhání náhrady škody. Podmínky této licence upravují případné upgrady zajišťované společností Caterpillar, které nahrazují nebo doplňují originální licencovanou aplikaci, pokud tento upgrade nedoprovází samostatná licence, přičemž v takovém případě budou platit podmínky dané licence.

b. POUŽÍVÁNÍ & OSOBNÍCH ÚDAJŮ:   Při používání licencované aplikace vás může aplikace požádat o poskytnutí osobních údajů (včetně vašeho jména a identifikátoru vašeho zařízení) a informací o zařízení, které jsou shromažďovány prostřednictvím přístrojů používajících licencovanou aplikaci (včetně zdraví, stavu, produktivity vybavení atd.).   Společnost Caterpillar shromažďuje tyto informace společně se systémovými informacemi o zařízení, které používáte, včetně názvu vašeho zařízení, operačního systému používaného na vašem zařízení, verze licencované aplikace, kterou používáte, a IP adresy vašeho zařízení, aby si tak ověřila, že jste oprávněni používat tuto licencovanou aplikaci, za účelem vylepšování produktů a služeb společnosti Caterpillar a aby tak prodejci společnosti Caterpillar měli povědomí o tom, kdo na jejich území používá licencovanou aplikaci.   Společnost Caterpillar může poskytovat tyto údaje svým přidruženým osobám, dceřiným společnostem nebo jiným důvěryhodným podnikům či osobám, včetně prodejců společnosti Caterpillar.   Společnost Caterpillar podnikne přiměřená a vhodná preventivní opatření na ochranu důvěrnosti těchto údajů. Společnost Caterpillar však může předávat tyto údaje nebo vy můžete používáním licencované aplikace předávat tyto údaje do jurisdikce, která nezajišťuje stejnou úroveň ochrany údajů jako právní jurisdikce, v níž se nacházíte.   Zadáním těchto údajů nebo používáním licencované aplikace udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováváním a předáváním údajů společností Caterpillar v souladu s tímto odstavcem.  

c. SOFTWARE S OTEVŘENÝM ZDROJOVÝM KÓDEM:   Bez ohledu na kterékoli ustanovení této licence, které stanoví jinak, případný software s otevřeným zdrojovým kódem, který je součástí balíčku s licencovanou aplikací, netvoří součást licencované aplikace, jak je definováno v této licenci, a není licencován za podmínek této licence. Podléhá naopak podmínkám příslušné licence na software s otevřeným zdrojovým kódem.   Nevyžadují-li podmínky licence na software s otevřeným zdrojovým kódem jinak, společnost Caterpillar vám neuděluje žádné právo obdržet zdrojový kód softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. V některých případech však můžete práva a přístup ke zdrojovému kódu obdržet přímo od poskytovatelů licence.   Pokud jste oprávněni dostat zdrojový kód k kterémukoli softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který je součástí balíčku aplikace, od společnosti Caterpillar, můžete si zdrojový kód bezplatně obstarat na základě písemné žádost zaslané společnosti Caterpillar na níže uvedenou adresu.   Musíte odsouhlasit podmínky příslušné licence na software s otevřeným zdrojovým kódem nebo nebudete moci daný software s otevřeným zdrojovým kódem používat.   Pro účely této licence se "softwarem s otevřeným zdrojovým kódem " rozumí ty softwarové programy, knihovny nebo kód, které jsou uvedeny v softwarové dokumentaci, v souborech read me nebo about jako podléhající licenci k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, a všechny modifikace, odvozená díla a spustitelné soubory založené na těchto softwarových aplikacích nebo knihovnách nebo z nich odvozené, pokud tyto modifikace, odvozená díla nebo spustitelné soubory taktéž podléhají podmínkám příslušné licence na software s otevřeným zdrojovým kódem.

d.  UKONČENÍ:  Tato licence nabývá účinnosti v den, kdy jste řádně nainstalovali licencovanou aplikaci, dokud ji neukončíte vy nebo společnost Caterpillar. Vaše práva podle této licence pozbudou platnosti automaticky bez předchozího upozornění společnosti Caterpillar, pokud nedodržíte podmínky této licence. Po ukončení licence musíte ukončit veškeré používání licencované aplikace a zničit všechny úplné či částečné kopie licencované aplikace a všech důvěrných informací.  Na žádost společnosti Caterpillar předložíte společnosti Caterpillar písemné prohlášení podepsané vámi nebo vaším řádně oprávněným zástupce, ve kterém potvrdíte, že licencovaná aplikace a všechny související důvěrné informace byly zničeny.   Veškerá ustanovení, která by ze své podstaty měla trvat po ukončení licence, včetně odstavců b., d., f., h., i., j., k., m. a o., budou nadále trvat i po ukončení této licence.

e.  SLUŽBY, MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN:    Licencovaná aplikace může umožňovat přístup ke službám, datům a webovým stránkám společnosti Caterpillar a třetích stran (společně i jednotlivě, "služby"). Používání těchto služeb může vyžadovat přístup k internetu a vaše přijetí dodatečných podmínek používání služby.    Berete na vědomí, že služby obsahují proprietární obsah, informace a materiály, které jsou chráněny podle platných zákonů o duševním vlastnictví a jiných zákonů, zejména autorským právem, a že nebude tento proprietární obsah, informace ani materiály používat jinak než pro povolené způsoby používání služeb.   Žádnou část služeb nelze žádným způsobem ani pomocí žádných prostředků reprodukovat. Nesmíte žádným způsobem upravovat, pronajímat, nabízet k pronájmu, půjčovat, prodávat, distribuovat ani vytvářet odvozená díla založená na službách a nesmíte služby používat žádným nepovoleným způsobem, zejména překračováním nebo zatěžováním kapacity sítě. Dále se zavazujete, že služby nebudete používat žádným způsobem, který bude porušovat práva jiné smluvní strany.    Navíc platí, že služby třetích stran a materiály třetích stran, ke kterým lze přistupovat ze zařízení, které lze na zařízení zobrazovat nebo se k nim přihlašovat, nejsou k dispozici ve všech jazycích ani ve všech zemích. Společnost Caterpillar nečiní žádné prohlášení o tom, že tyto služby a materiály jsou vhodné nebo k dispozici k používání na konkrétním místě. Pokud se rozhodnete přistupovat k těmto službám či materiálům, činíte tak ze svého vlastního podnětu a jste povinni dodržovat všechny příslušné platné zákony, zejména platné místní zákony. Společnost Caterpillar a její poskytovatelé licence si vyhrazují právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, pozastavit, odvolat nebo zrušit přístup ke kterýmkoli službám. Společnost Caterpillar neponese v žádném případě odpovědnost za odvolání nebo zrušení přístupu k těmto službám. Společnost Caterpillar může uložit omezení na používání určitých služeb nebo přístup k nim, a to v libovolném případě a bez předchozího upozornění či odpovědnosti.

f. DŮVĚRNOST:   Společnost Caterpillar vám může přes licencovanou aplikaci nebo poskytování služeb poskytnout určité obchodní a technické informace, které společnost Caterpillar považuje za důvěrné, včetně informací označených za proprietární nebo důvěrné nebo které by mohly být vzhledem k povaze informací nebo okolností ohledně jejich zveřejnění přiměřeně považovány za důvěrné ( "důvěrné informace").   Po přijetí důvěrných informací budete všechny důvěrné informace vést v přísné důvěrnosti, a dokud vám společnost Caterpillar neudělí písemný pokyn, který stanoví jinak, budete důvěrné informace používat pouze pro své interní obchodní účely v souladu s udělením této licence a nesdělíte žádné důvěrné informace žádné třetí straně.   Důvěrné informace společnosti Caterpillar nezahrnují informace, které: (a)  jste měli ve svém držení již před jejich přijetím od společnosti Caterpillar bez jakýchkoli omezení jejich používání nebo sdělování; (b)  jsou nebo se stanou veřejně dostupnými bez jakéhokoli přičinění nebo pochybení z vaší strany; nebo (c)  vám legitimně sdělí třetí strana bez jakýchkoli omezení jejich používání nebo sdělování.   Licencovaná aplikace a veškerá související dokumentace, údaje a obsah dodávaný v souvislosti s ní nebo se službami jsou považovány za důvěrné informace.   Vlastnické právo ke všem důvěrným informacím náleží společnosti Caterpillar a za všech okolností tyto informace zůstanou majetkem společnosti Caterpillar.  

g. ZABEZPEČENÍ:   Podniknete veškeré kroky nezbytné k zabránění zneužívání, nesprávnému používání, neoprávněnému přístupu nebo protiprávnímu zveřejnění licencované aplikace a důvěrných informací alespoň s tou nejnižší mírou péče, se kterou chráníte své vlastní podobné informace, avšak ne s nižší než přiměřenou mírou péče.

h. ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI:   Odškodníte, budete bránit a zbavíte společnost Caterpillar, její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce veškeré odpovědnosti za případné žaloby, nároky, požadavky, ztráty, škody, náklady a výdaje jakékoli povahy, zejména náklady na soudní spory, poplatky za právní služby a závazky vzniklé v souvislosti s tím, i za případné nároky vyplývající z této licence, vašeho používání licencované aplikace, služeb nebo důvěrných informací.

i. VYLOUČENÍ ZÁRUKY:  VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ LICENCOVANÉ APLIKACE, SLUŽEB A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO TÝKAJÍCÍ SE USPOKOJUJÍCÍ KVALITY, VÝKONU, PŘESNOSTI A VLASTNOSTÍ NESETE VY. PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR LICENCOVANÉ APLIKACE, SLUŽEB A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ K DOSAŽENÍ VAŠICH ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY TOHOTO PROGRAMU A SLUŽEB.   V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ JE LICENCOVANÁ APLIKACE A VŠECHNY SLUŽBY A DŮVĚRNÉ INFORMACE POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU, " A V „PODOBĚ, VE KTERÉ JSOU K DISPOZICI“, SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A SPOLEČNOST CATERPILLAR SE TÍMTO ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE LICENCOVANÉ APLIKACE A VŠECH SLUŽEB A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, AŤ UŽ JSOU VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ ČI ZÁKONNÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, PŘESNOSTI, NERUŠENÉ DRŽBY A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST CATERPILLAR NEZARUČUJE, ŽE NEDOJDE K ZÁSAHU DO VAŠÍ DRŽBY LICENCOVANÉ APLIKACE, SLUŽEB NEBO DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V LICENCOVANÉ APLIKACI, SLUŽBY ČI DŮVĚRNÉ INFORMACE POSKYTOVANÉ TOUTO APLIKACÍ SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, ŽE FUNGOVÁNÍ LICENCOVANÉ APLIKACE ČI SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠENÉ ČI BEZCHYBNÉ ANI ŽE VADY LICENCOVANÉ APLIKACE, SLUŽEB ČI DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ BUDE NAPRAVENO. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ CATERPILLAR NEBO JEJÍM OPRÁVNĚNÝM ZÁSTUPCEM NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU. POKUD SE UKÁŽE, ŽE JSOU LICENCOVANÁ APLIKACE, SLUŽBY NEBO DŮVĚRNÉ INFORMACE VADNÉ, UHRADÍTE VEŠKERÉ NÁKLADY NA VEŠKERÝ NEZBYTNÝ SERVIS, OPRAVU ČI NÁPRAVU. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ POVOLENO VYLUČOVAT PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO OMEZENÍ PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTŘEBITELE, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

j.  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:  DO TÉ MÍRY, DO JAKÉ TO ZÁKON NEZAKAZUJE, NEBUDE SPOLEČNOST CATERPILLAR V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ, ANI ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY, ZEJMÉNA ZA ŠKODY VE FORMĚ UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ ČI JAKÝCHKOLI JINÝCH KOMERČNÍCH ŠKOD ČI ZTRÁT, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TOHO NEBO SOUVISÍ S TÍM, ŽE POUŽÍVÁTE NEBO NEMŮŽETE POUŽÍVAT LICENCOVANOU APLIKACI, SLUŽBY NEBO DŮVĚRNÉ INFORMACE BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘÍČINU NEBO NA TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLUVNÍ, DELIKTNÍ ČI JINÁ), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST CATERPILLAR NA MOŽNOST VZNIKU TÉTO ŠKODY UPOZORNĚNA. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ POVOLENO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ NEBO ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE NA VÁS TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ NUTNĚ VZTAHOVAT. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI CATERPILLAR VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ŠKODY (KROMĚ TOHO, JAK STANOVÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE ÚJMY NA ZDRAVÍ) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU VE VÝŠI PADESÁTI DOLARŮ ($ 50,00). VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE UPLATNÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE VÝŠE UVEDENÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY POZBUDE SVÉHO ZÁKLADNÍHO ÚČELU.

k. KONTROLA VÝVOZU:   Licencovanou aplikaci, služby nebo důvěrné informace nesmíte používat, předávat, publikovat ani jinak exportovat či zpětně exportovat jinak než v souladu se zákony Spojených států a zákony platnými v jurisdikci, v níž je možné si licencovanou aplikaci, služby a důvěrné informace obstarat. Zejména se nesmí licencovaná aplikace, služby a důvěrné   informace používat, předávat, publikovat ani jinak exportovat či zpětně exportovat, a to přímo ani nepřímo, v rozporu s platnými právními předpisy či povoleními vydanými orgány státní správy: (a) do žádných zemí, oblastí či regionů, na které USA uvalily embargo, ani (b) žádnému subjektu, který vláda USA označila za omezený nebo zakázaný, jako jsou osoby uvedené na seznamu Zvlášť vymezených státních příslušníků Ministerstva financí USA nebo na Seznamu zakázaných fyzických a právnických osob vedeném Ministerstvem obchodu Spojených států nebo na Seznamu subjektů či Seznamu neověřených stran, včetně subjektů, které výše uvedené subjekty vlastní nebo ovládají, podle právních předpisů USA. Používáním licencované aplikace prohlašujete a zaručujete, že držbou a používáním licencované aplikace, služeb a důvěrných informací nebudete porušovat žádné zákony a že se nenacházíte v žádné takové zemi ani nejste uvedeni na žádném z těchto seznamů. Souhlasíte také, že nebudete licencovanou aplikaci, služby ani důvěrné informace používat pro žádné účely zakázané zákony Spojených států, zejména pro účely vývoje, navrhování nebo výroby jaderných, balistických, chemických nebo biologických zbraní.

l. KOMERČNÍ POČÍTAČOVÝ SOFTWARE:   Licencovaná aplikace a související služby a důvěrné informace jsou "komerční předměty " podle definice tohoto termínu v předpisu 48 C.F.R. §2.101 a skládají se z "komerčního počítačového softwaru " a "dokumentace komerčního počítačového softwaru ", jak je používá předpis 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202. 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4, a to podle situace, přičemž komerční počítačový software a dokumentace komerčního počítačového softwaru jsou pod licencí poskytnuty koncovým uživatelů z vlády USA (a) pouze jako komerční předměty a (b) pouze s těmi právy, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům v souladu s těmito podmínkami. Nepublikovaná práva vyhrazena podle autorských zákonů Spojených států.

m. POUŽÍVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ:   Tímto udělujete společnosti Caterpillar nevýhradní, celosvětovou, trvalou, bezplatnou licenci na přístup, používání, zpracování, manipulaci či jakoukoli úpravu údajů a informací získaných z vašeho používání licencované aplikace.   Společnost Caterpillar smí údaje a informace získané z vašeho používání licencované aplikace použít pro libovolné interní obchodní účely, včetně analýzy a vylepšování produktů či funkcí služby.   Společnost Caterpillar může sestavovat zprávy, analýzy a vytvářet jiné informace na základě údajů a informací získaných z vašeho používání licencované aplikace.   Společnost Caterpillar vlastní všechny zprávy, analýzy a další informace a vy tímto postupujete veškerá práva k výše uvedeným informacím a podíly na těchto informacích společnosti Caterpillar, a to bezplatně a bez jakýchkoli nároků na budoucí licenční poplatky či jiné platby.

 n. VYLOUČENÍ INTERPRETACE JAKO DAŇOVÝCH RAD:   Žádný prvek licencované aplikace nebude představovat daňovou radu pro žádné účely, zejména pro účely „daňové analýzy“ nebo jiných výpočtů a kalkulací prováděných přes licencovanou aplikaci, ani se nebude tímto způsobem vykládat.   Výpočty v rámci „daňové analýzy“, včetně případné daňové sazby, odpisové tabulky nebo podobných vstupních polí, jsou zahrnuty do licencované aplikace pouze pro informační účely a nevychází ze zákonů platných v žádné konkrétní jurisdikci.  

o. OBECNÁ USTANOVENÍ:   Tuto licenci a vaše používání licencované aplikace budou upravovat zákony státu Illinois s vyloučením jejich kolizních norem. Používání licencované aplikace může taktéž podléhat jiným místním, státním, národním či mezinárodním zákonům.  Tuto licenci lze změnit pouze v písemné podobně s podpisem řádně oprávněných zástupců společnosti Caterpillar.  Taktéž nesmíte postoupit tuto licenci ani žádná jiná práva či povinnosti sjednané v tomto dokumentu, a to dobrovolně ani nedobrovolně, včetně změny kontroly, fúze, ze zákona nebo jakýmkoli jiným způsobem, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Caterpillar.   Text této licence může být napsaný v různých jazycích, včetně angličtiny.   Všechny jazykové verze budou považovány za platné, ale angličtina bude závazným a hlavním jazykem pro veškeré záležitosti související s významem a výkladem této licence.

p. ZÁSTUPCI PRO AUTORSKÁ PRÁVA: Společnost Caterpillar respektuje práva všech držitelů autorských práv a v tomto ohledu přijala a implementovala zásady, jež zajišťují odebrání těch materiálů z aplikací, které porušují práva držitelů autorských práv. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorského práva, předejte zástupci pro autorská práva společnosti Caterpillar všechny následující informace, které vyžaduje zákon o omezení odpovědnosti při porušení autorského práva k obsahu online obsaženého v zákoně Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

·                Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno;

·                Označení díla, na které se vztahuje autorské právo a které bylo údajně porušeno, nebo v případě oznámení týkajícího se několika takových děl na jediném online webu reprezentativní seznam těchto děl na daném webu;

·                Označení materiálu, který porušuje autorské právo nebo který je předmětem činnosti porušující autorské právo a který má být odebrán či ke kterému má být zamezen přístup, a dostatečně přiměřené informace umožňující materiál vyhledat;

·                Dostatečně přiměřené informace umožňující kontaktovat stěžující si stranu;

·                Prohlášení, že je stěžující strana v dobré víře přesvědčena o tom, že použití materiálu, na které se stížnost vztahuje, nebylo schváleno držitelem autorského práva, jeho zástupcem nebo není v souladu se zákonem a

·                Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a že stěžující si strana je pod hrozbou postihu za křivé svědectví oprávněná jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno.

Zástupce pro autorské právo společnosti Caterpillar, který má na starosti stížnosti na porušování autorských práv na tomto webu nebo v jeho souvislosti lze kontaktovat následujícími způsoby:

Zástupce pro autorské právo

100 N.E. Adams St.

Peoria, IL 61629-9620, USA

E-mail: CopyrightAgent@caterpillar.com

q.  Specifické podmínky společnosti Apple:  Kromě vašeho souhlasu s výše uvedenými podmínkami a bez ohledu na případná opačná ustanovení uvedená v této licenci platí následující ustanovení týkající se vašeho přístupu a používání kterékoli verze licencované aplikace, která je kompatibilní s operačním systémem iOS společnosti Apple Inc. („Apple“).  Společnost Apple není smluvní stranou této licence a není za licencovanou aplikaci odpovědná.  Společnost Apple neposkytuje na licencovanou aplikaci jakoukoli záruku s výjimkou, že případně vrátí její kupní cenu. Společnost Apple není odpovědná za údržbu nebo jiné služby podpory pro licencovanou aplikaci a neponese odpovědnost za žádné jiné nároky, ztráty, odpovědnost, škody, náklady nebo výdaje související s licencovanou aplikací, a to včetně nároků vyplývajících z odpovědnosti vůči třetím stranám za vady výrobku, nároků vyplývajících z toho, že licencovaná aplikace nesplňuje platné zákonné nebo regulační požadavky, nároků vyplývajících z právních předpisů na ochranu zákazníka nebo podobných právních předpisů a nároků týkajících se porušení práv duševního vlastnictví.  Jakékoli dotazy či stížnosti týkající se používání licencované aplikace včetně těch, které se týkají duševního vlastnictví, musí být směrovány na společnost Caterpillar.  V případě jakékoli stížnosti třetí strany, že licencovaná aplikace porušuje práva duševního vlastnictví dané třetí strany, nebude společnost Apple odpovědná za vyšetřování, obhajobu, vypořádání nebo plnění jakýchkoli takových nároků vyplývajících z porušení práv duševního vlastnictví.  Musíte  dodržovat pravidla používání stanovená ve smluvních podmínkách služeb App Store společnosti Apple.  Kromě toho musíte při používání licencované aplikace dodržovat podmínky případné dohody se třetí stranou, která se na vás vztahuje, například dohody o vašich bezdrátových datových službách. Společnost Apple a její pobočky jsou oprávněnými třetími stranami této licence a na základě vašeho souhlasu s podmínkami této licence budou mít jako oprávněná třetí strana této licence právo (a bude se mít za to, že toto právo přijaly) tuto licenci vůči vám vymáhat. Bez ohledu na výše uvedené není právo společnosti Caterpillar uzavřít, zrušit nebo ukončit libovolnou odchylku, zřeknutí se nebo vypořádání v souvislosti s touto licencí podmíněno souhlasem žádné třetí strany.

DOTAZY: V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této licence pište na adresu: Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490, Attn:   Deputy General Counsel, Commercial Section.

Zpřístupnění / licence na software s otevřeným zdrojovým kódem

AFNetworking

Copyright (c) 2011-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, distribuci, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií softwaru, a aby povolila osobám, kterým je software dodán, aby tak činily, pokud budou splněny následující podmínky:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o povolení musí být obsaženy ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN" TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE SOFTWARU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO Z JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.

SegmentIO

Licence MIT (MIT)

Copyright (c) 2016 Segment.io, Inc.

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, distribuci, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií softwaru, a aby povolila osobám, kterým je software dodán, aby tak činily, pokud budou splněny následující podmínky:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o povolení musí být obsaženy ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN" TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE SOFTWARU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO Z JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.

JSONAPI

Copyright (c) 2013 Josh Holtz

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, distribuci, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií softwaru, a aby povolila osobám, kterým je software dodán, aby tak činily, pokud budou splněny následující podmínky:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o povolení musí být obsaženy ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN" TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE SOFTWARU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO Z JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.

Mixapanel

Copyright 2013 Mixpanel, Inc.

Licencováno na základě licence Apache, verze 2.0 (dále jen "licence "); toto dílo nesmíte používat jinak než v souladu s licencí. Kopii licence můžete získat níže nebo na adrese:

     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo to není dohodnuto písemně, je software distribuovaný na základě licence distribuován "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať výslovných nebo předpokládaných. V licenci najdete konkrétní povolení k jazykové verzi a omezení v rámci licence.

Licence Apache

Verze 2.0, leden 2004

http://www.apache.org/licenses/

   PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, REPRODUKCE A DISTRIBUCE

   1. Definice.

      "Licence " znamená smluvní podmínky pro používání, reprodukci a distribuci tak, jak jsou definovány v kapitole 1 až 9 tohoto dokumentu.

      "Poskytovatel licence" znamená vlastníka autorského práva nebo subjekt oprávněný vlastníkem autorských práv, který uděluje licenci.

      "Právnická osoba " znamená spojení jednajícího subjektu a všech ostatních subjektů, které ovládají daný subjekt, jsou jím ovládány nebo jsou s ním společně ovládány. "Ovládání " pro účely této definice znamená (i) přímou nebo nepřímou pravomoc ovlivňovat směřování nebo řízení daného subjektu na základě smlouvy, nebo jinak, nebo (ii) vlastnictví padesáti procent (50 %) nesplacených akcií nebo více, nebo (iii) bezprostřední vlastnictví daného subjektu.

      "Vy " (nebo "váš " v příslušných tvarech) znamená jednotlivce nebo právnickou osobu uplatňující oprávnění udělená touto licencí.

        "Forma zdroje " znamená preferovanou formu provádění úprav, mimo jiné včetně zdrojového kódu softwaru, zdroje dokumentace a konfiguračních souborů.

"Forma objektového kódu " znamená libovolnou formu vyplývající z mechanické přeměny nebo překladu formy zdrojového kódu, mimo jiné včetně kompilovaného objektového kódu, generované dokumentace a převodů na jiný typ médií.

"Dílo " znamená autorské dílo, ať ve formě zdrojového, nebo objektového kódu, zpřístupněné na základě licence tak, jak je uvedeno v oznámení o autorských právech, které je obsaženo v díle nebo je k němu připojeno (příklad je uveden v příloze níže).

      "Odvozená díla znamenají " libovolné dílo, ať ve formě zdrojového nebo objektového kódu, které vychází z díla (nebo je něj odvozeno) a jehož editační úpravy, anotace, rozpracování nebo jiné úpravy představují jako celek originální autorské dílo. Pro účely této licence nebudou odvozená díla obsahovat díla, která zůstávají oddělitelná od díla a z něj odvozených děl nebo pouze odkazují (nebo se názvem vážou) na rozhraní díla nebo z něj odvozených děl.

  "Příspěvek " znamená libovolné autorské dílo včetně originální verze díla a veškerých úprav nebo doplňků daného díla nebo z něj odvozených děl, které je úmyslně předáno poskytovateli licence za účelem jeho začlenění do díla vlastníkem autorských práv nebo jednotlivcem či právnickou osobou oprávněnou provést předání jménem vlastníka autorských práv. Výraz "„předaný“ znamená pro účely této definice libovolnou formu elektronického, ústního nebo písemného sdělení zaslaného poskytovateli licence nebo jeho zástupcům, mimo jiné včetně sdělení o seznamech elektronické pošty, systémech kontroly zdrojového kódu a vydání sledovacích systémů, které jsou spravovány poskytovatelem licence nebo jeho jménem za účelem projednání a zlepšení díla, avšak s vyloučením sdělení, která jsou výrazně označena nebo jinak písemně označena vlastníkem autorských práv jako "Not a Contribution (Není příspěvek). "

"Přispěvatel " znamená poskytovatele licence a libovolného jednotlivce nebo právnickou osobu, jejichž jménem byl příspěvek přijat poskytovatelem licence a následně začleněn do díla.

   2. Udělení licence k autorským právům. V souladu s podmínkami této licence vám tímto každý z přispěvatelů uděluje trvalou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, od licenčního poplatku osvobozenou, neodvolatelnou licenci k autorským právům, tj. licenci reprodukovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat, veřejně předvádět, poskytovat dílčí licenci a distribuovat dílo a daná odvozená díla ve formě zdrojového nebo objektového kódu.

   3. Udělení patentové licence. V souladu s podmínkami této licence vám tímto každý z přispěvatelů uděluje trvalou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, od licenčního poplatku osvobozenou, neodvolatelnou (s výjimkou uvedenou v této části) patentovou licenci k vytváření, nechávání vytvářet, používání, nabízení k prodeji, prodeji, importu nebo jinému převodu díla, přičemž tato licence se vztahuje pouze na ty patentové nároky licencovatelné jejich přispěvatelem, které jsou nutně porušovány jejich přispěvatelem (přispěvateli) samotným nebo spojením jejich přispěvatele (přispěvatelů) s dílem, do kterého byl tento příspěvek (příspěvky) zaslán. Pokud zahájíte patentový spor proti subjektu (včetně křížového nároku nebo protinároku v soudním sporu) s tvrzením, že dílo nebo příspěvek začleněné do díla představují přímé nebo nepřímé porušení patentových práv, pak bude patentová licence, která vám byla udělena na základě této licence k danému dílu, ukončena k datu podání tohoto sporu.

      4. Další distribuce. Můžete rozmnožovat a distribuovat kopie díla nebo odvozených děl v jakémkoli médiu s úpravami nebo bez nich a ve formě zdrojového nebo objektového kódu za předpokladu, že splňujete následující podmínky:

(a) Musíte poskytnout všem ostatním příjemcům díla nebo odvozených děl kopii této licence; a

         (b) Musíte zajistit, aby všechny upravené soubory obsahovaly výrazné oznámení uvádějící, že jste v souborech provedli změny; a

(c) Musíte si ve formě zdrojového kódu ponechat všechna odvozená díla, která distribuujete, všechna oznámení o autorských právech, patentech, ochranných známkách a vlastnictví z formy zdrojového kódu díla kromě těch oznámení, která s odvozenými díly nesouvisejí; a

(d) Pokud dílo obsahuje jako součást jeho distribuce textový soubor "NOTICE (OZNÁMENÍ)", pak libovolné odvozené dílo, které budete distribuovat, musí obsahovat čitelnou kopii oznámení o vlastnictví obsažených v tomto souboru OZNÁMENÍ, s výjimkou těch oznámení, která se netýkají žádné části odvozených děl, a to nejméně na jednom z následujících míst: v textovém souboru OZNÁMENÍ distribuovaném jako součást odvozených děl, ve formě zdrojového kódu nebo v dokumentaci, pokud jsou dodány spolu s odvozenými díly, nebo v zobrazení generovaném odvozených díly, pokud se tato oznámení třetích stran běžně zobrazují a na místech, kde se zobrazují. Obsah souboru OZNÁMENÍ má pouze informativní účel a neupravuje licenci. Do vámi distribuovaných odvozených děl můžete přidat svá vlastní oznámení o vlastnictví spolu s dodatkem nebo jako dodatek k textu OZNÁMENÍ za podmínky, že tato další oznámení o vlastnictví nesmí být vykládána jako oznámení upravující licenci.

K vašim úpravám můžete přidat své vlastní prohlášení o autorských právech a můžete uvést další nebo jiné licenční podmínky pro používání, reprodukování nebo šíření vašich úprav nebo pro jakékoli takové odvozené dílo jako celek za podmínky, že vaše používání, reprodukování a šíření díla jinak splňuje podmínky uvedené v této licenci.

5. Předávání příspěvků. Pokud výslovně neuvedete jinak, budou se na všechny příspěvky vámi úmyslně předané poskytovateli licence za účelem jejich začlenění do díla vztahovat podmínky této licence bez jakýchkoli další podmínek. Bez ohledu na výše uvedené žádné ustanovení této licence nenahrazuje ani neupravuje podmínky jakékoli samostatné licenční smlouvy, kterou jste případně ohledně těchto příspěvků uzavřeli s poskytovatelem licence.

6. Ochranné známky. Tato licence vám neuděluje oprávnění používat obchodní názvy, ochranné známky, značky služeb nebo názvy produktů poskytovatele licence s výjimkou případů, kdy je to nutné pro přiměřené a obvyklé použití při popisu původu díla a reprodukování obsahu souboru NOTICE (OZNÁMENÍ).

7. Odmítnutí záruky. Pokud to nevyžadují platné zákony nebo to nebylo dohodnuto písemně, poskytovatel licence poskytuje dílo (a každý z přispěvatelů poskytuje své příspěvky) "TAK, JAK JSOU ", BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně jakýchkoli záruk nebo podmínek VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEPORUŠENÍ PRÁV, PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Jste výhradně odpovědní za určení vhodnosti použití nebo další distribuci díla a přebíráte veškerá rizika související s uplatněním vašich oprávnění v rámci této licence.

8. Omezení odpovědnosti. Žádný přispěvatel neponese v žádném případě a na základě jakékoli právní domněnky založené na deliktu (včetně nedbalosti), smlouvě nebo jinak, pokud tak nevyžadují platné zákony (např. úmyslné a hrubě nedbalé jednání) nebo pokud tak nebylo písemně dohodnuto, vůči vám odpovědnost za škody, a to včetně jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody libovolné povahy vzniklé v důsledku této licence nebo z důvodu použití nebo nemožnosti použití díla (mimo jiné včetně škod způsobených ztrátou dobrého jména, zastavením práce, poruchou nebo chybou počítače nebo veškerými ostatními obchodními škodami nebo ztrátami), a to ani v případě, že přispěvatel byl na možnost vzniku takových škod upozorněn.

9. Přijetí záruky nebo další odpovědnosti. Při další distribuci díla nebo z něj odvozených děl se můžete rozhodnout, že budete nabízet a účtovat poplatek za přijetí podpory, záruky, odškodnění nebo jiných závazků nebo práv souvisejících s odpovědnosti v souladu s touto licencí. Můžete však jednat pouze svým jménem na vaši výhradní odpovědnost, nikoli jménem jiného přispěvatele, a to pouze pokud souhlasíte, že odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré povinnosti vzniklé danému přispěvateli z důvodu vašeho přijetí takovéto záruky nebo další odpovědnosti nebo za nároky vymáhané vůči němu.

   KONEC PODMÍNEK

     Copyright 2016 Caterpillar Inc.

   Licencováno na základě licence Apache, verze 2.0 (dále jen "licence"); tento soubor nesmíte používat jinak než v souladu s touto licencí.

     Kopii licence můžete získat na adrese

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   Pokud to nevyžadují platné zákony nebo to není dohodnuto písemně, je software distribuovaný na základě licence distribuován "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať výslovných nebo předpokládaných.

     V licenci najdete konkrétní povolení k jazykové verzi a omezení v rámci licence.

================================================================================

_MPTweakBindObserver.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

_MPTweakBindObserver.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

MPTweak.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

MPTweak.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

MPTweakInline.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

MPTweakInline.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

MPTweakInlineInternal.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

MPTweakStore.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

MPTweakStore.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Další distribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravou nebo bez úpravy, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

*Další distribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující odmítnutí odpovědnosti.

* Další distribuce v binární formě musí v dokumentaci nebo jiných materiálech poskytovaných při distribuci reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující odmítnutí záruky.

*Název Facebook ani jména jeho přispěvatelů nesmí být bez výslovného předchozího písemného svolení použity ke schválení nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI "TAK, JAK JE, " A

JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JSOU ODMÍTNUTY.

DRŽITELEM AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB);

SDWebImage

Copyright (c) 2016 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, distribuci, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií softwaru, a aby povolila osobám, kterým je software dodán, aby tak činily, pokud budou splněny následující podmínky:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o povolení musí být obsaženy ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN" TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, KTERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO Z JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.

SSKeychain

Copyright (c) 2010-2016 Sam Soffes, http://soff.es

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, distribuci, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií softwaru, a aby povolila osobám, kterým je software dodán, aby tak činily, pokud budou splněny následující podmínky:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o povolení musí být obsaženy ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE ", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE SOFTWARU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO Z JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.

SVProgressHUD

Copyright (c) 2011-2016 Sam Vermette, Tobias Tiemerding a přispěvatelé.

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, distribuci, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií softwaru, a aby povolila osobám, kterým je software dodán, aby tak činily, pokud budou splněny následující podmínky:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o povolení musí být obsaženy ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN" TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE SOFTWARU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO Z JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.

Na ostatní zdroje obsažené v tomto balíčku včetně ikon Freepik se mohou vztahovat jiné licence. Přečtěte si podmínky těchto jednotlivých licencí v jejich záhlaví.

UITextView+zástupný symbol

Licence MIT (MIT)

Copyright (c) 2014 Suyeol Jeon (http://xoul.kr)

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, distribuci, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií softwaru, a aby povolila osobám, kterým je software dodán, aby tak činily, pokud budou splněny následující podmínky:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o povolení musí být obsaženy ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN" TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE SOFTWARU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO Z JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.

TOCropViewController

Licence MIT (MIT)

Copyright (c) 2015-2016 Tim Oliver

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, distribuci, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií softwaru, a aby povolila osobám, kterým je software dodán, aby tak činily, pokud budou splněny následující podmínky:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o povolení musí být obsaženy ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN" TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE SOFTWARU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO Z JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.

SVWebViewControler

Copyright (c) 2011 Sam Vermette

Oprávnění se uděluje zdarma libovolné osobě, která získá kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen "software "), aby nakládala se softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, distribuci, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií softwaru, a aby povolila osobám, kterým je software dodán, aby tak činily, pokud budou splněny následující podmínky:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o povolení musí být obsaženy ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN" TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE SOFTWARU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO Z JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.

Dosažitelnost

Vzorový kód projektu: Dosažitelnost

Verze: 5.0

DŮLEŽITÉ:    Tento software Apple vám dodává společnost Apple Inc. ( "Apple ") oproti vašemu souhlasu s následujícími podmínkami a vaše používání, instalace, úpravy nebo další distribuce tohoto softwaru Apple znamenají, že s těmito podmínkami souhlasíte.    Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, software Apple nepoužívejte, neinstalujte, neupravujte ani dále nedistribuujte.

Společnost Apple vám na základě vašeho souhlasu s dodržováním následujících podmínek a za těchto podmínek uděluje osobní, nevýhradní licenci na základě autorských práv společnosti Apple na tento originální software Apple (dále jen

"software Apple ") na používání, reprodukování a další distribuci softwaru Apple s úpravami nebo bez nich, ve formě zdrojového anebo binárního kódu, a to za podmínky, že pokud provádíte další distribuci softwaru Apple v celém rozsahu a bez úprav, musíte zachovat toto oznámení a následující text a odmítnutí odpovědnosti ve všech takových dalších distribucích softwaru Apple. Název, ochranné známky, servisní známky ani loga společnosti Apple Inc. nesmí být bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Apple používány ke schvalování nebo propagaci produktů odvozených ze softwaru Apple.    Pokud není v tomto oznámení výslovně uvedeno jinak, společnost Apple tímto neuděluje žádná jiná práva ani povinnosti, mimo jiné včetně patentových práv, která by případně mohla být porušena vašimi odvozenými díly nebo jinými díly, do kterých by mohl být software Apple začleněn.

Software Apple je poskytován společností Apple "TAK, JAK JE".   SPOLEČNOST APPLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, KTERÉ SE TÝKAJÍ SOFTWARU APPLE NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ A PROVOZU SAMOSTATNĚ NEBO VE SPOJENÍ S VAŠIMI PRODUKTY.

SPOLEČNOST APPLE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, ÚDAJŮ NEBO ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), KTERÉ VYPLÝVAJÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ, REPRODUKOVÁNÍ, ÚPRAV NEBO DISTRIBUCE SOFTWARU APPLE BEZ OHLEDU NA ZPŮSOB PROVEDENÍ A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE TAK DĚJE NA ZÁKLADĚ DOMNĚNKY SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST APPLE BYLA NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA.

Copyright (C) 2016 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.