Právní informace

General Information  |  COOKIES  |  DATA & PRIVACY  |  COPYRIGHT  |  Terms & Conditions

Společnost Caterpillar vlastní veškerá autorská práva k jakémukoli textu, grafickému vyobrazení a softwaru vlastněnému společností Caterpillar a tímto vás zmocňuje k elektronickému kopírování dokumentů zde zveřejněných výhradně pro účely přenosu či zobrazení informací. Bez písemného souhlasu společnosti Caterpillar je zakázáno soubory na tomto webu zrcadlit, upravovat či jinak pozměňovat pro účely opakovaného uvedení, nebo tisknout informace zde uvedené. S výjimkou výše výslovně uvedených podmínek nelze žádné zde uvedené informace považovat za převod licence či práva vyplývajících z jakýchkoli autorských, patentových práv či práv z ochranné známky společnosti Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, příslušná loga "Caterpillar Yellow "a design označení strojů "Power Edge" spolu se zde použitým označením společnosti a produktů jsou ochrannými známkami společnosti Caterpillar a nesmí být používány bez jejího svolení. Cat a Caterpillar jsou registrované ochranné známky společnosti Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.

Právní informace

Informace v této publikaci, včetně textu, obrázků a odkazů, jsou SPOLEČNOSTÍ CATERPILLAR INC. POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU," VÝHRADNĚ PRO INFORMACI PRO SVÉ PRODEJCE A ZÁKAZNÍKY BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ, ZEJMÉNA ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. Společnost Caterpillar Inc. nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby a opomenutí v této publikaci ani v jiných dokumentech, na které publikace odkazuje nebo které odkazují na tuto publikaci. Tato publikace může obsahovat technické i jiné nepřesnosti, všechny zde zmiňované produkty a služby navíc nejsou dostupné ve všech oblastech. Informace jsou pravidelně měněny, dále může společnost Caterpillar kdykoli změnit produkty nebo služby popisované v této publikaci. Před použitím informací zde uvedených požádejte o další informace místního prodejce společnosti Caterpillar.

Pokud se rozhodnete předat své připomínky, dotazy, návrhy, nápady apod. související s tímto webem nebo produkty a službami společnosti Caterpillar přímo společnosti Caterpillar, souhlasíte, že takové informace nebudou považovány za důvěrné a společnost Caterpillar nemá žádnou povinnost na ně reagovat a může je reprodukovat, použít, zveřejnit a šířit pro jiné bez omezení, zejména pro účely vývoje, výroby a propagace produktů zahrnujících takové informace.

***********************

Netscape je registrovaná ochranná známka a logo Netscape Navigator je ochranná známka společnosti Netscape Communications Corporation. Microsoft je registrovaná ochranná známka a Internet Explorer ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Acrobat a logo Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Apple a QuickTime jsou ochranné známky společnosti Apple Computer Inc. Tyto webové stránky neobsahují nic, co by bylo možné vykládat jako udělení či umožnění jakéhokoli práva na použití těchto ochranných známek.